Sunday, August 5, 2007

part -XII

Chapter Eighty-nine


Sri Bhagavan-nanda-samvadaA Conversation of Lord Krsna and King Nanda

Text 1

sri-krsna uvacagaccha gaccha grham gaccha

vraja-raja vrajam vraja

sarva-tattvam tvaya jatam

drstas ca munayah surahsri-krsna uvaca - Sri Krsna said; gaccha - go; gaccha - go; grham - home; gaccha - go; vraja - of Vraja; raja - O king; vrajam - to Vraja; vraja - go; sarva-tattvam - all truth; tvaya - by you; j atam - known; drstah - seen; ca - and; munayah - the sages; surah - and demigods.

Sri Krsna said O King of Vraja return return return home Return to Vraja You have learned all truth You have seen the great sages and demigods.

Text 2

srutam me dhanyam akhyanam

nanakhyanam su-durlabham durgayah stotra-rajam ca

janma-papa-nikrntanamsrutam - heard; me - of Me; dhanyam - glorious; akhyanam - stroy; nanakhyanam - various stories; su-durlabham - rare; durgayah - of Durga; stotra-rajam - the king of prayers; ca - and; janma-papa- nikrntanam - destroying birth and sin.

You have heard My glorious story many other stories and the regal prayer to Durga which destroys sins and the cycle of repeated birth.

Text 3

sthitam tat te nigaditam

harsena ca sukhena ca yat krtam bala-bhavena

caparadham ca tat ksamasthitam - situated; tat - that; te - of you; nigaditam - spoken; harsena - happily; ca - and; sukhena - happily; ca - and; yat - what; krtam - done; bala-bhavena - out of childishness; ca - and; aparadham - offense; ca - and; tat - that; ksama - please forgive.

These I have happily told to you Please forgive the offenses I did when I was a foolish child.

Text 4

yat sukham na krtam tata

pitros ca nrpa-mandire krtam sukham tat-param ca

svargad api su-durlabhamyat - what; sukham - happiness; na - not; krtam - done; tata - O father; pitroh - of the parents; ca - and; nrpa-mandire - in the king's palace; krtam - done; sukham - happiness; tat-param - more than that; ca - and; svargat - from Svargaloka; api - also; su-durlabham - very rare.

O father the happiness I enjoyed in your home was more than I could have enjoyed in Svargaloka I could not have enjoyed such happiness even in a king's palace.

Texts 5-7

madiyam priya-vakyam ca

prahlatvam vinayam bhayam parihasam bahutaram

yasodam gopika-ganambalakanam samuham ca

radham capi visesatah ekatra ca sthitam tesu

bandhu-vargesu karmanaihaivapi sukham bhuktva

gaccha golokam uttamam sardham yasodaya tata

rohinya gopika-ganaihmadiyam - of Me; priya-vakyam - affectionate words; ca - and; prahlatvam - happiness; vinayam - humbleness; bhayam - shyness; parihasam - joking; bahutaram - many; yasodam - to Yasoda; gopika- ganam - and the many gopis; balakanam - of boys; samuham - the host; ca - and; radham - Radha; ca - and; api - also; visesatah - especially; ekatra - in one place; ca - and; sthitam - situated; tesu - in them; bandhu- vargesu - friends and relatives; karmana - by karma; iha - here; eva - indeed; api - also; sukham - happiness; bhuktva - enjoying; gaccha - go; golokam - to Goloka; uttamam - the supreme; sardham - with; yasodaya - Yasoda; tata - O father; rohinya - Rohini; gopika-ganaih - the gopis.

Please give My affectionate cheerful humble shy greeting filled with joking words to Yasoda the gopis the boys and especially to Radha O father by karma you will enjoy here for a time with your friends and then you will go to the supreme spiritual abode of Goloka with Yasoda Rohini the gopis .

Text 8

gopanam balakaih sardham

vrsabhanena gopakaih radha-matra kalavatya

radhaya saha yasyasigopanam - of gopas; balakaih - boys; sardham - with; vrsabhanena - Vrsabhanu; gopakaih - gopas; radha-matra - the mother of Radha; kalavatya - Kalavati; radhaya - Radha; saha - with; yasyasi - you will go.

the gopa boys Vrsabhanu the gopa men Radha and Radha's mother Kalavati.

Text 9

rathanam sata-laksam ca

golokad agatam pitah amulya-ratna-nirmanam

hira-hara-pariskrtamrathanam - of chariots; sata-laksam - ten million; ca - and; golokat - from Goloka; agatam - come; pitah - O father; amulya- ratna - pricless jewels; nirmanam - made; hira-hara- pariskrtam - decorated with many diamonds.

O father from Goloka will come ten million chariots made of priceless jewels decorated with many diamonds .

Text 10

mani-manikya-muktanam

mala-jala-vibhusitam vahni-suddhamsukai ramyair

acchinnam pita-varnakaihmani-manikya-muktanam - of rubies and pearls; mala-jala- vibhusitam’decorated with flower garlands; vahni - fire; suddha - pure; amsukaih - with cloth; ramyaih - beautiful; acchinnam - covered; pita-varnakaih - yellow.

rubies pearls and flowers with yellou curtains pure like fire .

Text 11

parsada-pravarai ramyair

vestitam sveta-camaraih sad-ratna-darpanai ramyair

gopikabhis ca gopakaihparsada-pravaraih - with liberated associates; ramyaih - handsome; vestitam - filled; sveta-camaraih - with white camaras; sad-ratna - precious jewels; darpanaih - mirrors; ramyaih - beautiful; gopikabhih - with gopis; ca - and; gopakaih - gopas.

and filled with My liberated associates with gopas and gopis and with white camaras and precious-jewel mirrors.

Text 12

vestitam ca tadaruhya

kautukad yasyasi dhruvamvestitam - filled; ca - and; tadaruhya - that; kautukat - mounting; yasyasi’you will go; dhruvam - indeed.

You will enter one of those chariots and return to Goloka.

Text 13

tyaktva ca parthivam deham

divya-deham vidhaya ca ayoni-sambhava radha

radha-mata kalavatityaktva - abandoning; ca - and; parthivam - material; deham - body; divya-deham - spiritual body; vidhaya - attaining; ca - and; ayoni - not in a womb; sambhava - born; radha - Radha; radha-mata - Radha's mother; kalavati - Kalavati.

Then you will abandon your material body and attain a spiritual body Radha‘ and her mother Kalavati never had material forms They came to this world without entering a mother's womb.

Text 14

yasyaty eva hi tenaiva

nitya-dehena niscitam pitrnam manasi kanya

dhanya manya kalavatiyasyati - will go; eva - indeed; hi - certainly; tena - with that; eva - indeed; nitya-dehena - eternal body; niscitam - indeed; pitrnam - of the pitas; manasi - mind-born; kanya - daughter; dhanya - fortunate; manya - glorious; kalavati - Kalavati.

Glorious and fortunate Kalavati the mind-born daughter of the pitas will also go to Goloka in her eternal form.

Text 15

dhanya ca sita-mata ca

durga-mata ca menaka ayoni-sambhava durga

tara sita ca sundaridhanya - fortunat; ca - and; sita-mata - the mother of Sita; ca - and; durga-mata - the mother of Durga; ca - and; menaka - Menaka; ayoni - without a womb; sambhava - born; durga - Durga; tara - tara; sita - Sita; ca - and; sundari - beautiful.

Fortunate Kalavati was Sita's mother She was also Durga's mother Menaka Beautiful Sita Durga and Tara‘ came to this world without entering a mother's womb.

Text 16

ayoni-sambhavas tas ca

dhanya mena kalavati ity evam kathitam tata

gopaniyam su-durlabhamayoni-sambhavah - without entering a mother's womb; tah - they; ca - and; dhanya - fortunate; mena - Mena; kalavati - Kalavati; iti - thus; evam - thus; kathitam - told; tata - O father; gopaniyam - confidential; su-durlabham - very rare.

Fortunate Kalavati was Mena Her children came to this world without entering a mother's womb O father I have told you a great secret.

Text 17

varo 'yam dattas tubhyam ca

maya ca durgaya tathavarah - boon; ayam - which; dattah - given; tubhyam - to you; ca - and; maya’by Me; ca - and; durgaya - by Durga; tatha - so.

It is because of boons you received from Me and from Durga‘ that you are able nou to hear this secret.

Text 18

sri-krsnasya vacah srutva

pratyuvaca vrajesvarah punar eva jagannatham

tad-bhakto bhakta-vatsalamsri…-krsnasya vacah - Sri Krsna's words; srutva - hearing; pratyuvaca - reply; vrajesvarah - the king of Vraja; punah - again; eva - indeed; jagannatham - to the master of the universes; tad- bhaktah - His devotee; bhakta-vatsalam - who loves His devotee.

Hearing Lord Krsna's words King Nanda replied in the following words to Lord Krsna who loves His devotees and who is the master of the universes.

Text 19

sri-nanda uvacayuganam ca caturnam ca

yam yam dharmam sanatanam kramena krsna vistirnam

krtva mam kathaya prabhosri…-nanda uvaca - Sri Nanda said; yuganam - of yugas; ca - and; caturnam - four; ca - and; yam - which; yam - which; dharmam - religious principle; sanatanam - eternal; kramena - one after another; krsna - O Krsna; vistirnam - expanded; krtva - doing; mam - to me; kathaya - please tell; prabhah - O master.

Sri Nanda said O Lord please tell me in detail the natures of the four yugas.

Text 20

kali-sese bhaved yad yad

guna-dosam kales tatha ka gatir va prthivyas ca

dharmasya praninam tathakali-sese - in the remaining Kali-yuga; bhavet - may be; yad yat - whatever; guna-dosam - virtue and fault; kaleh - of Kali; tatha - so; ka - what?; gatih - nature; va - or; prthivyah - of the earth; ca - and; dharmasya - nature; praninam - of the living entities; tatha - so.

Please tell me of the virtues and faults at the end of Kali- yuga What will happen then to the earth to religion and to the living beings.

Text 21

nandasya vacanam srutva

hrstah kamala-locanah katham kathitum arebhe

vicitram madhuranvitamnandasya - of Nanda; vacanam - the words; srutva - hearing; hrstah - happy; kamala-locanah„ - lotus-eyed; katham - description; kathitum - to speak; arebhe - began; vicitram - wonderful; madhuranvitam - with sweetness.

Hearing Nanda's words lotus-eyed Lord Krsna became happy and began to speaë words that were both wonderful and sweet. .pa

Chapter Ninety

Catur-yuganam dharmadi-kathana Description of the Four Yugas

Text 1

sri-krsna uvacasrnu nanda pravaksyami

sananda-manasam yatha katham ramyam su-madhuram

puranesu pariskrtamsri…-krsna uvaca - Lord Krsna said; srnu - please hear; nanda - O Nanda; pravaksyami - I will tell; sananda-manasam - happy heart; yatha - as; katham - story; ramyam - beautiful; su-madhuram - very sweet; puranesu - in the Puranas; pariskrtam - given.

Lord Krsna said O Nanda please hear and with a happy heart I will relate a sweet and beautiful story from the Puranas.

Text 2

paripurnatamo dharmo

dharmikas ca krte yuge paripurnatamam satyam

paripurnatama dayaparipurnatamah - perfect and complete; dharmah - religion; dharmikah - religious; ca - and; krte yuge - in Satya-yuga; paripurnatamam - perfect; satyam - truth; paripurnatama - perfect; daya - mercy.

In Satya-yuga religion is perfectly and completely manifested All people are religious truthfulness is perfect and complete and mercy is also perfect and complete.

Text 3

ativa-prajvalad-rupa

vedas catvara eva ca vedangas capi vividhas

cetihasas ca samhitahativa-prajvalad-rupah - very splendid forms; vedah - Vedas; catvara - four; eva - indeed; ca - and; vedangah - the Vedangas; ca - and; api - also; vividhah - various; ca - and; itihasah - Itihasas; ca - and; samhitah - samhitas.

The four Vedas and the various Vedangas Itihasas and Samhitas are all very splendidly manifested.

Text 4

puranani su-ramyani

pacaratrani paca ca rucirani subhadrani

dharma-sastrani yani capuranani - the Puranas; su-ramyani - very beautiful; pa caratrani - the Pancaratras; paca - five; ca - and; rucirani - beautiful; subhadrani - auspicious; dharma-sastrani - the dharma-sastras; yani - which; ca - and.

The Puranas Pacaratras and Dharma-sastras are very beautifully manifested.

Text 5

vipra veda-vidah sarve

punyavantas tapasvinah narayanam te dhyayante

tan-manaska japanti caviprah - the brahmanas; veda-vidah - learned in the Vedas; sarve - all; punyavantah - pious; tapasvinah - austere; narayanam - on Lord Narayana; te - they; dhyayante - meditate; tan-manaska - with fixed minds; japanti - chant; ca - and.

The brahmanas are all pious austere and learned in the Vedas They chant the mantras of Lord Narayana and they are rapt in meditation on Lord Narayana.

Text 6

brahmanah ksatriya vaisyas

catur-varnas ca vaisnavah sudra brahmana-bhrtyas ca

satya-dharma-parayanahbrahmanah - the brahmanas; ksatriya - ksatriyas; vaisyah - vaisyas; catur-varnah - and; ca - and; vaisnavah - Vaisnavas; sudra - sudras; brahmana-bhrtyah - servants of the brahmanas; ca - and; satya-dharma- parayanah - devoted to the true religion.

At that time everyone in the four varnas brahmanas ksatriyas vaisyas and sudras is a Vaisnava Even the sudras are truthful and religious They diligently serve the brahmanas.

Text 7

rajano dharmikas caiva

praja-palana-tat-parah grhnanty eva prajanam ca

sodasamsa-kala nrpahrajanah - kings; dharmikah - religious; ca - and; eva - indeed; praja- palana-tat-parah - devoted to protecting the citizens; grhnanti - accept; eva - indeed; prajanam - of the citizens; ca - and; sodasamsa-kala - sixteenth part; nrpah - kings.

The kings are all saintly and religious They dutifully protect their citizens They accept as taxes one-sixteenth of the citizens§ income.

Text 8

kara-sunyas ca vipras ca

pujyah svacchanda-gaminah santatam sarva-sastradhya

ratnadhara vasundharakara - taxes; sunyah - without; ca - and; viprah - the brahmanas; ca - and; pujyah - worshipable; svacchanda-gaminah - independent; santatam - always; sarva-sastradhya - learned in all scriptures; ratnadhara - rich with jewels; vasundhara - the earth.

The brahmanas need pay no taxes They are worshiped They are free to do as they like They are learned in all the scriptures The earth is filled with an abundance of precious jewels.

Text 9

guru-bhaktas ca sisyas ca

pitr-bhaktah sutas tatha yositah pati-bhaktas ca

pati-vrata-parayanahguru-bhaktah - devoted to guru; ca - and; sisyah - disciples; ca - and; pitr„-bhaktah - devoted to father; sutah - sons; tatha - so; yositah - women; pati-bhaktah - devoted to husband; ca - and; pati-vrata- parayanah - fixed in the vou of chastity.

Disciples are devoted to their gurus Sons are devoted to their fathers Women are all chaste and devoted to their husbands

Text 10

rtau sambhoginah sarve

na stri-lubdha na lampatah na bhayam dasyu-cauryanam

na tatra para-darikahrtau - in season; sambhoginah - enjoying; sarve - all; na - not; stri…- lubdha - greedy after women; na - not; lampatah - debauchees; na - not; bhayam - fear; dasyu-cauryanam - of theives; na - not; tatra - there; para- darikah - adulterers.

Married couples enjoy seø only at the proper time No one is greedy after women No one is a debauchee No one is an adulterer There is no fear of thieves.

Text 11

taravah purna-phalinah

purna-ksiras ca dhenavah balavanto janah sarve

dirghah saundarya-samyutahtaravah - trees; purna-phalinah - filled with fruits; purna- ksirah - filled with milk; ca - and; dhenavah - cows; balavantah - powerful; janah - people; sarve - all; dirghah - tall; saundarya-samyutah - handsome.

The trees are all full of fruits the cows full of milk and all the people strong tall and handsome.

Text 12

laksa-varsayusah kecit

punyavanto hy aroginah yatha vipra visnu-bhaktas

tri-varna visnu-sevinahlaksa-varsa - a hundred thousand years; ayusah - age; kecit - some; punyavantah - pious; hi - indeed; aroginah - without disease; yatha - as; vipra - brahmanas; visnu-bhaktah - devoted to Lord Visnu; tri-varna - the three varnas; visnu-sevinah - servants of Lord Visnu.

Pious and free of disease the people live for a hundred thousand years The brahmanas are devoted to Lord Visnu The other three varnas are also servants of Lord Visnu.

Text 13

jala-purna nada nadyah

santatam kandaras tatha tirtha-putas catur-varnas

tapah-puta dvijatayahjala-purna - filled with water; nada - the oceans; nadyah - rivers; santatam - always; kandarah - the valleys; tatha - so; tirtha - by pilgrimages; putah - purified; catur-varnah - the four varnas; tapah„-puta - purified by austerities; dvijatayah - the brahmanas.

The rivers and oceans are full of water The valleys are full of rivers The four varnas are purified by pilgrimages The brahmanas are also purified by austerities.

Text 14

manah putas ca nikhila

khala-hinam jagat-trayam sat-kirti-paripurnam ca

yasasyam mangalanvitammanah - the mind; putah - purified; ca - and; nikhila - all; khala- hinam - without demons; jagat-trayam - the three worlds; sat-kirti - the glory of the saints; paripurnam - full; ca - and; yasasyam - fame; mangalanvitam - auspicious.

Everyone's heart is pure There are no demons anywhere in the three worlds The worlds are auspicious filled with the glories of great saintly persons.

Text 15

pitarah sarva-kalesu

tithi-kalesu devatah sarva-kalesv atithayah

pujitas ca grhe grhepitarah - the pitas; sarva-kalesu - at all times; tithi-kalesu - on the days; devatah - the demigods; sarva-kalesv - at all times; atithayah - guests; pujitah - worshiped; ca - and; grhe - in home; grhe - after home.

The pitas demigods and guests are always worshiped in every home.

Text 16

tri-varna vipra-bhaktas ca

vipra-bhojana-tat-parah brahmanasya mukham ksetram

anusaram akantakamtri-varnah - the three varnas; vipra-bhaktah - devoted to the brahmanas; ca - and; vipra-bhojana-tat-parah - devoted to feeding the brahmanas; brahmanasya - of the brahmanas; mukham - the mouth; ksetram - field; anusaram - free of barrenness; akantakam - without thorns.

The three varnas are devoted to the brahmanas and devoted to feeding the brahmanas In spiritual life a brahmana's mouth is like fertile soil free of salt or throns.

Text 17

narayanotkirtanena

harsa-yuktas tad-utsave na devanam dvijanam ca

vidusam tatra nindakahnarayanotkirtanena - by chanting the gloris of Lord Narayana; harsa-yuktah - happy; tad-utsave - in that festival; na - nbot; devanam - of the demigods; dvijanam - of the brahmanas; ca - and; vidusam - of the learned; tatra - theer; nindakah - blasphemers.

Everyone is happy in a great festival of chanting Lord Narayana's glories No one blasphemes the demigods or the learned brahmanas.

Text 18

natma-prasamsakah kecit

sarve para-gunotsukah na satravo jananam ca

sarve sarva-hitaisinahna - not; atma-prasamsakah - chanting his own glories; kecit - someone; sarve - all; para-gunotsukah - eager to chant the virtues of others; na - not; satravah - enemies; jananam - of people; ca - and; sarve - all; sarva-hitaisinah - desirign the welfare of all.

No one praises himself Rather everyone praises the virtues of others No one is an enemy Everyone wishes the welfare of everyone else.

Texts 1¹ and 20

purusa yositas capi

na hi murkhas ca panditah na duhkhino janah sarve

sarvesam ratna-mandirammani-manikya-ratnaugha-

ratna-svarna-samanvitam na bhiksuka na rogartah

soka-hinas ca harsitahpurusah - men; yositah - women; ca - and; api - also; na - not; hi - indeed; murkhah - fools; ca - and; panditah - learned; na - not; duhkhinah - unhappy; janah - people; sarve - all; sarvesam - of all; ratna- mandiram - a palace of jewels; mani-manikya - rubies; ratna - jewels; augha - flood; ratna - jewels; svarna - gold; samanvitam - with; na - not; bhiksuka - beggars; na - not; rogartah - diseased; soka-hinah - without sufferings; ca - and; harsitah - happy.

Men and women are not fools Rather they are all wise and learned Everyone's home is a palace made of gold rubies and a host of jewels No one is a beggar No one is diseased No one is unhappy Everyone is joyful.

Text 21

na hi bhusana-hinas ca

nara naryas ca kecana na papino na dhurtas ca

na ksudharta na kutsitahna - not; hi - indeed; bhusana-hinah - without ornaments; ca - and; nara - men; naryah - women; ca - and; kecana - some; na - not; papinah - sinful; na - not; dhurtah - rascals; ca - and; na - not; ksudharta - hungry; na - not; kutsitah - degraded.

No man or woman is bereft of nice ornaments No one is sinful No one is wicked No one is degraded No one goes hungry.

Text 22

jara-hinah praninas ca

sasvad-yauvana-samsthitah adhi-vyadhi-vihinas ca

nirvikaras ca dehinahjara-hinah - without old age; praninah - living entities; ca - and; sasvad-yauvana-samsthitah - always young; adhi - anxiety; vyadhi - disease; vihinah - without; ca - and; nirvikarah - unchanging; ca - and; dehinah - possessing bodies.

Everyone stays young No one grows old No one is deformed No one is diseased or anxious.

Text 23

yad-ukto vai satya-yuge

dharmah satyam dayadikam pada-hinas ca tretayam

satyardham dvapare 'pi cayat - by whom; uktah - spoken; vai - indeed; satya-yuge - in Satya- yuga; dharmah - religion; satyam - truth; dayadikam - beginning with mercy; pada-hinah - bereft of one foot; ca - and; tretayam - in Treta- yuga; satya - of truth; ardham - - half; dvapare - in Dvapara-yuga; api - also; ca - and.

The piety truthfulness mercy and other virtues that were fully manifest in Satya-yuga are reduced by one fourth in Treta‘- yuga and by one half in Dvapara-yuga.

Text 24

dharmaika-pac ca prathame

kales capi krso balah dustanam dasyu-cauryanam

ankurah prabhaved vrajadharma - of piety; eka-one; pat - fourth; ca - and; prathame - in the beginning; kaleh - of Kali-yuga; ca - and; api - also; krsah - diminished; balah - strength; dustanam - of the wicked; dasyu-cauryanam - of thieves; ankurah - the sprout; prabhavet - is; vraja - O king of Vraja.

In the beginning of Kali-yuga only one-fourth of piety remains Piety is very weak O king of Vraja at that time many thieves and rogues sprout up and flourish.

Text 25

adharma-niratah kecid

bhitah sangopinas tatha bhita guptas ca pumscalyo

bhitas ca para-darikahadharma-niratah - impious; kecit - some; bhitah - afraid; sangopinah - hiding; tatha - so; bhita - afraid; guptah - hiding; ca - and; pumscalyah - unchaste woman; bhitah - afraid; ca - and; para- darikah - adulterers.

Frightened the sinners adulterers and unchaste women hide.

Text 26

dharmisthanam bhayam sasvad

adharmisthas ca kampitah svalpa-dharma-rata bhupah

svalpa-veda-rata dvijahdharmisthanam - of the pious; bhayam - fear; sasvat - always; adharmisthah - the impious; ca - and; kampitah - trembling; svalpa - slight; dharma - in piety; rata - engaged; bhupah - kings; svalpa-veda- rata - slightly learned in the Vedas; dvijah - the brahmanas.

The pious are afraid and the impious also tremble with fear Kings have only a slight touch of piety Brahmanas have only a smattering of Vedic knowledge.

Text 27

vrata-dharma-ratah kecit

sarve svacchanda-gaminah yavat tisthanti tirthani

yavat tisthanti sadhavahyavat tisthanti gramanam

devah sastrani pujanam tavat kicit tapah satyam

svarga-dharmamsa eva cavrata-dharma-ratah - following pious vows; kecit - some; sarve - all; svacchanda-gaminah - independent; yavat - as; tisthanti - stand; tirthani - holy places; yavat - as long as; tisthanti - stand; sadhavah - the saintly devotees; yavat - as long; tisthanti - stand; gramanam - of villages; devah - Deities; sastrani - scriptures; pujanam - worship; tavat - so long; ki cit - something; tapah - austerity; satyam - truth; svarga-dharmamsa - a portion of the piety that leads to Svargaloka; eva - indeed; ca - and.

Some feu are pious and follou religious vows Most people do as they like As long as there are holy places saintly devotees village temples scriptures and worship so long there will be some remnant of austerity truthfulness and the pious deeds that lead to Svargaloka.

Text 29

kaler dosa-nidhes tata

guna eko mahan api manasam ca bhavet punyam

sukrtam na hi duskrtamkaleh - of Kali-yuga; dosa-nidheh - an ocean of faults; tata - O father; guna - virtue; ekah - one; mahan - great; api - also; manasam - the mind; ca - and; bhavet - may be; punyam - piety; sukrtam - good deed; na - not; hi - indeed; duskrtam - sin.

O father the Kali-yuga is an ocean of faults Still it has one virtue For thinking good thoughts one attains benefit but for thinking evil thoughts one is not penalized.

Text 30

tirthadike gate tata

nasto dharmamsa eva ca kala-rupas ca dharmas ca

yatha kuhvam nisakarahtirtha-adike - beginnging with holy places; gate - gone; tata - O father; nastah - destroyed; dharma - of piety; amsa - part; eva - indeed; ca - and; kala-rupah - the form of time; ca - and; dharmah - religion; ca - and; yatha - as; kuhvam - on the neu moon day; nisakarah - the moon.

O father when the holy places and other holy things perish then religion also disappears like the moon on the neu-moon night.

Text 31

sri-nanda uvacatirthany etani sarvani

tisthanty eva kiyad dinam sadhavo gramya-devas ca

sastrany etani vatsakasri…-nanda uvaca - Sri Nanda said; tirthani - holy places; etani - they; sarvani - all; tisthanti - stay; eva - indeed; kiyat - hou long?; dinam - day; sadhavah - saints; gramya-devah - village temples; ca - and; sastrani - scriptures; etani - they; vatsaka - O child.

Sri Nanda said O child for hou long will the holy places saintly devotees village temples and scriptures be present here?

Text 32

sri-krsna uvacakalau dasa-sahasrani

haris tisthati medinim devanam pratima pujya

sastrani ca puranakamsri…-krsna uvaca - Sri Krsna said; kalau - in Kali-yuga; dasa- sahasrani - ten thousand; harih - Lord Krsna; tisthati - stays; medinim - on the earth; devanam - of the demigods; pratima - the deity; pujya - tobe worshiped; sastrani - scriptures; ca - and; puranakam - Puranas.

Sri Krsna said Lord Hari will stay on this earth for the first ten-thousand years of Kali-yuga For that time the deities of the demigods will be worshiped and the Puranas and scriptures will also be present.

Text 33

tad-ardham api tirthani

gangadini su-niscitam tad-ardham grama-devas ca

vedas ca vidusam apitad-ardham - half of that; api - also; tirthani - holy places; gangadini - beginning with the Ganga; su-niscitam - indeed; tad- ardham - half of that; grama-devah - village temples; ca - and; vedah - Vedas; ca - and; vidusam - of the wise; api - also.

For half that period the Ganga‘ and other holy places will be present For half that period the village temples and the Vedas studied by learned brahmanas will be present.

Text 34

adharmah paripurnas ca

tad-ante ca kalau pitah eka-varna bhavisyanti

varnas catvara eva caadharmah - impiety; paripurnah - full; ca - and; tad-ante - at the end of that; ca - and; kalau - in Kali; pitah - O father; eka-varna - one varna; bhavisyanti - will be; varnah - varnas; catvara - four; eva - indeed; ca - and.

O father at the end of Kali-yuga impiety will reach its fullest state Then the four varnas will become a single varna.

Text 35

na mantra-putodvahas ca

na hi satyam na ca ksama stri-svikara-rato nityam

gramya-dharma-pradhanatahna - not; mantra - by mantras; puta - purified; udvahah - marriage; ca - and; na - not; hi - indeed; satyam - truth; na - not; ca - and; ksama - forgiveness; stri… - woman; svikara - acceptance; ratah - engaged; nityam - always; gramya-dharma- pradhanatah - on the basis of sex.

Marriage purified by sacred mantras will no longer exist There will be no truthfulness and no forgiveness Men will associate with women only for sex.

Text 36

na yaja-sutram tilakam

brahmananam ca nityasah sandhya-sastra-vihinas ca

vipra-vamsa sruta apina - not; yaja-sutram - sacred thread; tilakam - tilaka; brahmananam - of the brahmanas; ca - and; nityasah„ - always; sandhya - gayatri; sastra - scriptures; vihinah - without; ca - and; vipra-vamsa - the dynasty of brahmanas; sruta - learned in the Sruti- sastra; api - also.

Brahmanas will not wear tilaka or sacred thread nor will they chant Gayatri or study the Vedas and other scriptures.

Text 37

sarvaih sardham ca sarvesam

bhaksanam niyama-cyutam abhaksya-bhaksa lokas ca

catur-varnas ca lampatahsarvaih - all; sardham - with; ca - and; sarvesam - of all; bhaksanam - eating; niyama-cyutam - without rules; abhaksya- bhaksa - eating what should not be eaten; lokah - the people; ca - and; catur-varnah - the four varbnas; ca - and; lampatah - debauchees.

Every varna will take meals with every other varna without following any rules The people will eat what should not be eaten Everyone in the four varnas will be a debauchee.

Text 38

narisu na sati kacit

pumscali ca grhe grhe karoti tarjanam kantam

bhrtyu-tulyam ca kampitamnarisu - among women; na - not; sati - chaste; kacit - anyone; pumscali - running after men; ca - and; grhe - in home; grhe - after home; karoti - does; tarjanam - rebuke; kantam - husband; bhrtyu-tulyam - equal to a servant; ca - and; kampitam - trembling in fear.

No woman will be chaste In home after home the wife will be unchaste always running after men The wife will treat her husband like her servant She will always rebuke him and make him tremble in fear.

Text 39

jaraya dattva mistannam

tambulam vastra-candanam na dadaty eva caharam

svamine duhkhine pitahjaraya - to her paramour; dattva - giving; mistannam - delicious food; tambulam - betelnuts; vastra - nice garments; candanam - sandal paste; na - not; dadati - gives; eva - indeed; ca - and; aharam - food; svamine - to her husband; duhkhine - unhappy; pitah - O father.

O father, she will give her paramour delicious foods betelnuts sandal paste and costly garments but she will not even feed her unhappy husband.

Text 40

putrena bhartsitas tatah

sisyena bhartsito guruh prajabhis tadito bhupo

bhupena taditah prajahputrena - by the son; bhartsitah - rebuked; tatah - the father; sisyena’by the disciple; bhartsitah - rebuked; guruh„ - the guru; prajabhih - by the citizens; taditah - attacked; bhupah - the king; bhupena’by the king; taditah„ - attacked; prajah - the citizens.

A son will insult his father A disciple will insult his guru The citizens will attacë their king The king will torture his citizens.

Text 41

dasyu-corais ca dustais ca

sistas ca paripiditah sasya-hina ca vasudha

ksira-hinas ca dhenavahdasyu-coraih - by theives; ca - and; dustaih - wicked; ca - and; sistah - remaining; ca - and; paripiditah - tormented; sasya - crops; hina - without; ca - and; vasudha - the earth; ksira-hinah - without milk; ca - and; dhenavah - the cows.

The people will be troubled by rogues and thieves The earth will give no crops Cows will give no milk.

Text 42

svalpa-ksire ghrtam nasti

navanitam ca nityasah satya-hina janah sarve

nityam mithya vadanti casvalpa-ksire - in a little milk; ghrtam - ghee; na - not; asti - is; navanitam - butter; ca - and; nityasah - always; satya- hina - without truth; janah - the people; sarve - all; nityam - always; mithya - lies; vadanti - speak; ca - and.

Because there is almost no milë there will be no butter or ghee Everyone will always speaë lies.

Text 43

soca-sandhya-sastra-hina

brahmana vrsa-vahakah supakaras ca sudranam

sudranam sava-dahakahsoca - purifying rites; sandhya - gayatri; sastra - scriptures; hina - without; brahmana - brahmanas; vrsa-vahakah - riding on bulls; supakarah - servants; ca - and; sudranam - of sudras; sudranam - of sudras; sava- dahakah - burning corpses.

The brahmanas will not perform any purifying rites nor will they chant Gayatri or study the scriptures They will become servants of sudras and they will burn the corpses of the sudras They will ride about carried by bullocks.

Text 44

sudra-stri-niratah sasvac

chudra vipra-vadhu-ratah khadanti yasya viprasya

bhaksyam ca paripacakahsudra-stri…-niratah - engaged with sudra woimen; sasvac - always; chudra’sudras; vipra-vadhu-ratah„ - enjoying with brahmanas§ wives; khadanti - eat; yasya - of which; viprasya - of a brahmana; bhaksyam - to be eaten; ca - and; paripacakah - cook.

Brahmana men will enjoy with sudra women and sudra men will enjoy with brahmana women Sudras will eat what brahmanas cook Brahmanas will become cooks.

Text 45

matuh param tasya patnim

sudra grhnanti lampatah bhrtyas ca hatva rajanam

svayam raja bhavisyatimatuh - than mother; param - more; tasya - of him; patnim - wife; sudra’sudras; grhnanti - accept; lampatah„ - debauchees; bhrtyah - servant; ca - and; hatva - killing; rajanam - king; svayam - own; raja’king; bhavisyati - will become.

Lusty sudras will enjoy with a brahmana's wife whom they should respect more than their own mothers Killing the king a servant will become king.

Text 46

nari hatva patim kamad

bhajeê jaram ca kautukat putras ca pitaram hatva

svayam bhupo bhavisyatinari - a woman; hatva - killing; patim - husband; kamat - out of lust; bhajet - will worship; jaram - paramour; ca - and; kautukat - eagerly; putrah - son; ca - and; pitaram - father; hatva - killing; svayam - personally; bhupah - king; bhavisyati - will become.

A wife will kill her husband and worship her paramour A prince will kill his father and become king.

Text 47

sarve svacchanda-niratah

sisnodara-parayanah vankhara vyadhi-yuktas ca

kutsitas ca kucailakahsarve - all; svacchanda-niratah - independent; sisnodara- parayanah’devoted to belly and genitals; vankhara - greedy; vyadhi-yuktah - diseased; ca - and; kutsitah - degraded; ca - and; kucailakah - dressed in rags.

Everyone will do as they please Devoted only to belly and genitals they will be greedy degraded tormented by diseases and dressed in rags.

Text 48

viksunna-mantra-liptas ca

mithya-mantra-pracarakah jati-hinas ca guravo

vayo-hinas ca nindakahviksunna - genuine; mantra - mantras; liptah - rejected; ca - and; mithya-mantra-pracarakah - chanting false mantras; jati- hinah - without good birth; ca - and; guravah - gurus; vayo-hinah - without advanced age; ca - and; nindakah - insulting.

Gurus will reject the genuine mantras and teach false mantras They will not come from good families They will not be advanced in age They will like to insult others.

Text 49

rajanas capi mlecchas ca

yavana dharma-nindakah sat-kirtim api sadhunam

kurvanty unmulanam mudarajanah - kings; capi - and; mlecchah - mlecchas; ca - and; yavana - yavans; dharma-nindakah - mocking the true religion; sat- kirtim - the good reputation; api - and; sadhunam - of saintly devotees; kurvanti - do; unmulanam - uprooting; muda - happily.Uncivilized mlecchas and yavanas will become kings They will mocë the true religion and gleefully uproot the good reputations of the saintly devotees.

Text 50

pitr-deva-dvijatinam

atithinam ca nityasah puja nasti gurunam ca

pitros ca pujanam striyahpitr - of the pitas; deva - demigods; dvijatinam - and brhmanas;a atithinam - guests; ca - and; nityasah - always; puja - worship; na - not; asti - is; gurunam - of gurus; ca - and; pitroh - of parents; ca - and; pujanam - worship; striyah - of the wife.

No one will worship pitas demigods brahmanas guests gurus or parents Instead they will worship their wives.

Text 51

stri-bandhunam gauravam ca

strinam ca satatam pitah corah sat-kula-jatis ca

brahmano deva-harakahstri…-bandhunam - of the relatuives of the wife; gauravam - respect; ca - and; strinam - of the wives; ca - and; satatam - always; pitah - O father; corah - thieves; sat-kula-jatih - born in a good family; ca - and; brahmanah - a brahmana; deva-harakah - stealing the Lord's property.

O father men will give all honor to their wives and their wives§ relatives Brahmanas born in good families will become thieves stealing even from the Deities in the temples.

Text 52

dhanam vahanti lobhena

yuge dharmena kautukat devayatana-hinam ca

jagat sarvam bhayakulamdhanam - honor; vahanti - carry; lobhena - with greed; yuge - in the yuga; dharmena - with religion; kautukat - eagerly; devayatana - temples; hinam - without; ca - and; jagat - the universe; sarvam - all; bhayakulam - frightful.

It is the nature of this yuga that people will become thieves greedily stealing the wealth of others Bereft of temples the world will become a frightening place.

Text 53

arajakam ca durnitam

santatam kali-dosatah bubhuksitah kucailas ca

daridra vyadhino naraharajakam - without a king; ca - and; durnitam - misled; santatam - always; kali-dosatah - by the fault of Kali; bubhuksitah - beggars; kucailah - dressed in rags; ca - and; daridra - poor; vyadhinah - diseased; narah - the people.

Bereft of a good king the world will suffer in misrule By the fault of Kali-yuga the people will become diseased poverty- stricken beggars dressed in rags.

Text 54

kapardaka-ghatadhyakso

rajendro hi ghatesvarah vrddhangustha-sama loka

vrksah saka-samas tathakapardaka - seashells; ghata - and pots; adhyaksah - master; rajendrah - a great king; hi - indeed; ghatesvarah„ - the master of pots; vrddhangustha-sama - the size of a thumb; loka - people; vrksah - trees; saka-samah - the size of vegetables; tatha - so.

Kings will have only a feu pots and seashells in their treasuries They will be kings of pots Men will be the size of thumbs Trees will be the size of vegetables.

Text 55

talanam narikelanam

panasanam tathaiöa ca phalani sarsapany eva

tat ksudram ca tatah paramtalanam - of palm trees; narikelanam - of coconuts; panasanam - of panasas; tatha - so; eva - inded; ca - and; phalani - fruits; sarsapani - mustard seeds; eva - indeed; tat - that; ksudram - small; ca - and; tatah„ - than that; param - more.

The fruits of tala panasa and coconut trees will be the size of mustard seeds In time they will become smaller still.

Text 56

jala-bhajana-patrena

sasyena vasasa tatha vihinam mandiram sarvam

grhanam apariskrtamjala-bhajana-patrena - water cups and dishes; sasyena - grains; vasasa - clothing; tatha - so; vihinam - without; mandiram - house; sarvam - all; grhanam - of houses; apariskrtam - undecorated.

Homes will have no water cups plates grains cloth or decorations.

Text 57

gandhakena parivrtam

dipa-hinam tamo-yutam himsra-jantu-bhayad bhita

janah sarve ca papinahgandhakena - with smell; parivrtam - filled; dipa-hinam - without lamps; tamo-yutam - dark; himsra-jantu - of violent beings; bhayat - from fear; bhita - afraid; janah - the people; sarve - all; ca - and; papinah - sinners.

Homes will be dark lampless and filled with bad smells Everyone will be a sinner afraid of violent beings.

Text 58

sarve ca phala-lobhisthah

pumscalyah kalaha-priyah rupavatyo na kaminyo

naras capi na rupinahsarve - all; ca - and; phala-lobhisthah - greedy for results; pumscalyah - unchaste women; kalaha-priyah - fond of quarrel; rupavatyah - beautiful; na - not; kaminyah - desirable; narah - men; ca - and; api - also; na - not; rupinah - handsome.

Everyone will be greedy Women will not be beautiful or desirable They will love to quarrel Men will not be handsome.

Text 59

nadyo nadah kandaras ca

tadagas ca sarovarah jala-padma-vihinas ca

jala-hina ghanas tathanadyah - rivers; nadah - oceans; kandarah - caves; ca - and; tadagah - ponds; ca - and; sarovarah„ - lakes; jala - water; padma - lotus; vihinas-without; ca - and; jala-hina - without water; ghanah - clouds; tatha - so.

Rivers oceans caves ponds and lakes will have neither water nor lotus flowers Clouds will not carry water.

Text 60

apatya-hina naryas ca

kamukyo jara-samyutah asvattha-cchedinah sarve

vrksa-hina vasundharaapatya-hina - without children; naryah - women; ca - and; kamukyah - lusty; jara-samyutah„ - with paramours; asvattha - banyan trees; cchedinah - cutting; sarve - all; vrksa-hina - without trees; vasundhara - the earth.

Women will be very lusty and stay always with their paramours Still they will bear no children All the banyan trees will be cut down The earth will be treeless.

Text 61

phala-hinas ca taravah

sakha-skandha-vihinakah phalani svadu-hinani

cannani ca jalani caphala-hinah - without fruits; ca - and; taravah - the trees; sakha-skandha-vihinakah - without trunks or branches; phalani - fruits; svadu-hinani - without sweetness; ca - and; annani - grains; ca - and; jalani - water; ca - and.

Trees will not have fruits branches or trunks Grains fruits and water will not taste good.

Texts 62 and 63

manavah katu-vaktaro

nirdaya dharma-varjitah tad-ante dvadasadityah

samharisyanti manavansarvan jantums ca tapena

bahu-vrstya vrajesvara avasistha ca prthivi

katha-matravasesitamanavah - humans; katu-vaktarah - speaking harshly; nirdaya - merciless; dharma-varjitah - without religion; tad-ante - at the end; dvadasadityah - twelve suns; samharisyanti - will remove; manavan - humans; sarvan - all; jantumh - creatures; ca - and; tapena - with heat; bahu-vrstya - with torrential rains; vrajesvara - O king of VRaja; avasistha - remaining; ca - and; prthivi - the earth; katha- matravasesita - remaining in name only.

All human beings will be merciless harshly-speaking atheists At the end of Kali-yuga twelve suns shining together and bringing great heat followed by torrential rain will destroy the human race and all other creatures as well O king of Vraja the earth will exist in name alone.

Text 64

kalau gate ca prthivi

ksetram varsa-gate tatha punah satya-pravrttis ca

bhavisyati kramena vaikalau - when Kali-yuga; gate - is gone; ca - and; prthivi - the earth; ksetram - the place; varsa - the rains; gate - gone; tatha - so; punah„ - again; satya- pravrttih - the beginning of Satya-yuga; ca - and; bhavisyati - will be; kramena’in course; vai - indeed.

When Kali-yuga ends the earth will be restored When the rains end Satya-yuga will begin again.

Text 65

ity evam kathitam sarvam

gaccha tata vrajam sukham aham dugdha-mukho balah

putras te kathayami kimiti - thus; evam - thus; kathitam - told; sarvam - all; gaccha - please go; tata - O father; vrajam - to Vraja; sukham - happily; aham - I; dugdha-mukhah - drinking milk; balah - child; putrah - son; te - of you; kathayami’I speak; kim - why?

Thus I have told you everything O father please happily return to Vraja I am your son When I was a child I dranë the milë you gave to me What more can I say?

Texts 6¶ and 67

navanitam grhtam dugdham

dadhi takram pariskrtam svastikam subha-karmarham

mistannam ca sudhopamammista-dravyam ca yat kicit

pitr-deva-nimittakam bhuktam balac ca tat sarvam

balanam rodanam balamnavanitam - butter; grhtam - ghee; dugdham - milk; dadhi - yogurt; takram - buttermilk; pariskrtam - nicely prepared; svastikam - svastika candies; subha-karma - auspicious deeds; arham - worthy; mistannam - delicious foods; ca - and; sudhopamam - like nectar; mista- dravyam - candies; ca - and; yat - what; kicit - something; pitr„- deva-nimittakam - suitable for the pitas and demigods; bhuktam - ejoyed; balac - forgcibly; ca - and; tat - that; sarvam - all; balanam - of children; rodanam - crying; balam - the strength.

I enjoyed butter ghee milk yogurt buttermilk svastika candy auspicious foods delicious like nectar candies and many other things fit for the demigods and pitas By crying I obtained all these things from you for crying is the weapon of small children.

Text 68

tat ksamasvaparadham me

bala-dosah pade pade tvam pita tava-putro 'ham

yasoda janani mamatat - therefore; ksamasva - please forgive; aparadham - the offense; me - of Me; bala-dosah - the fault of a child; pade - step; pade - by step; tvam - you; pita - father; tava - of you; putrah - the son; aham - I; yasoda - Yasoda; janani - mother; mama - My.

Please forgive My offenses A small child commits offenses at every step You are My father Yasoda‘ is My mother I am your son.

Text 69

madiyam parihasam ca

yasodam rohinim vada kumarasyac chrutam sarvam

so 'ham ity evam ipsitammadiyam - of Me; parihasam - joking words; ca - and; yasodam - Yasoda; rohinim - Rohini; vada - tell; kumarasyat - because of childhood; srutam - heard; sarvam - all; sah - He; aham - I; iti - thus; evam - thus; ipsitam - desired.

Please tell My boyish joking words to Yasoda‘ and Rohini Tell them everything you have heard from Me Tell them that I am He.

Texts 7° and 71

kirtayisyati tat sarvam

sarvam gokula-vasinam kalah karoti samsargam

bandhunam bandhubhih sahakalah karoti vicchedam

virodham pritim eva ca kalah srstim ca kurute

kalas ca paripalanamkirtayisyati - will; tat - tell; sarvam - all; sarvam - all; gokula- vasinam’the residents of Gokula; kalah„ - time; karoti - does; samsargam - creation; bandhunam - of relatives and friends; bandhubhih - relatives and freinds; saha - with; kalah - times; karoti - does; vicchedam - separation; virodham - obstacle; pritim - love; eva - indeed; ca - and; kalah - time; srstim - creation; ca - and; kurute - does; kalah - time; ca - and; paripalanam’maintenance.

To the people of Gokula please tell everything Time brings relatives and friends together Time separates them again places obstacles between them and creates the love they feel Time creates the material world, and time also maintains it.

Text 72

kalah karoti sanandam

kalah samharate prajah sukham duhkham bhayam sokam

jaram mrtyum ca janma cakalah - time; karoti - does; sanandam - happiness; kalah - time; samharate - removes; prajah - children; sukham - happiness; duhkham - suffering; bhayam - fear; sokam - grief; jaram - old age; mrtyum - death; ca - and; janma - birth; ca - and.

Time brings happiness Time removes children Time brings pleasure pain fear grief old age death and then birth.

Text 73

sarvam karmanurodhena

kala eva karoti ca sarvam kala-krtam tata

vismayam na vrajam vrajasarvam - all; karmanurodhena - according to karmaq; kala - time; eva - indeed; karoti - does; ca - and; sarvam - all; kala-krtam - done by time; tata - O father; vismayam - surprise; na - not; vrajam - to Vraja; vraja - please go.

Following the dictates of karma time does everything Everything is done by time O father please do not be surprised Please return to Vraja.

Text 74

kutas tvam gokule vaisyo

nando vaisyadhipo nrpah vasudeva-suto 'ham ca

mathurayam aho kutahkutah - where?; tvam - you; gokule - in Gokula; vaisyah - a vaisya; nandah - Nanda; vaisyadhipah - the king of vaisyas; nrpah - a king; vasudeva - of Vasudeva; sutah - the son; aham - I; ca - and; mathurayam - in Mathyra; ahah - I; kutah - why?.

Why are you Nanda a vaisya king in Gokula? Why am I Vasudeva's son in Mathura?

Text 75

pitra ma kamsa-bhitena

tvad-grhe ca samarpitah pituh parah pita tvam ca

mata matuh parapi vapitra - by the father; me - of Me; kamsa-bhitena - afraid of Kamsa; tvad-grhe - in your home; ca - and; samarpitah - placed; pituh - of the father; parah - more; pita - father; tvam - you; ca - and; mata - mother; matuh - - than mother; para - more; api - also; va - or.

Afraid of Kamsa My natural father placed Me in your home You are My real father You are more than a father to Me Yasoda‘ is My real mother She is more than a mother to Me.

Text 76

maya dattena janena

parvatya ca vrajesvara tyaja moham maha-bhaga

gaccha tata sukham grhammaya - by Me; dattena - given; janena - by the knowledge; parvatya - by parvati; ca - and; vrajesvara - O king of Vraja; tyaja - abandon; moham - illusion; maha-bhaga - O very fortunate one; gaccha - please go; tata’O father; sukham - happily; grham - home.

O king of Vraja nou that you have learned this knowledge from Parvati and from Me please give up your illusion O very fortunate one O father please happily return home.

Texts 7· and 78

sri-nanda uvacasmara vrndavanam tata

ramyam punyam mahotsavam gokulam gokulam ramyam

sundaram yamuna-tatamramaninam su-ramyam ca

tvat-priyam rasa-mandalam gopalika gopa-balan

yasodam rohinim priyamsri…-nanda uvaca - Sri Nanda said; smara - please remember; vrndavanam - Vrndavana; tata - O son; ramyam - beautiful; punyam - sacred; mahotsavam - a great festival; gokulam - the cows; gokulam - Gokula; ramyam - beautiful; sundaram - beautiful; yamuna-tatam - the Yamuna's shore; ramaninam - ofd the beautiful girls; su-ramyam - very delightful; ca - and; tvat-priyam - dear to You; rasa-mandalam - the rasa dance circle; gopalika - the gopiSridama; gopa-balan - the gopa boys; yasodam - Yasoda; rohinim - Rohini; priyam - dear.

Sri Nanda said Child please remember beautiful sacred blissful Vrndavana Remember the surabhi cows beautiful Gokula village the Yamuna's beautiful banks the rasa-dance circle which is so dear to You and the gopis the gopis the gopa boys and dear Yasoda‘ and Rohini.

Text 79

pranadhikam radhikam na

katham smarasi putraka varam ekam svalpa-dinam

gokulam gaccha vatsakapranadhikam - more dear than life; radhikam - Sri Radha; na - not; katham - how; smarasi - remember; putraka - O son; varam - blessing; ekam - one; svalpa-dinam - for a feu days; gokulam - to Gokula; gaccha - please go; vatsaka - O child.

Hou could You forget Sri Radha who is more than life to You¿ Child please return to Gokula sometime for a feu days.

Text 80

ity evam uktva nandas ca

krode krsnam cakara sah netrasruna ca purnena

tam siseca sucanvitahiti - thus; evam - in this way; uktva - speaking; nandah - Nanda; ca - and; krode - on the lap; krsnam - Krsna; cakara - did; sah - he; netrasruna - with tears from his eyes; ca - and; purnena - filled; tam - Him; siseca - sprinkled; sucanvitah - grieving.

After speaking these words grieving Nanda placed Krsna on his lap and and washed Him with tears from his eyes.

Text 81

cucumba tad-ganda-yugam

krtva vaksasi mohatah sanandah paramanando

bhagavams tam uvaca sahcucumba - kissed; tad-ganda-yugam - His cheeks; krtva - doing; vaksasi’on the chest; mohatah„ - from bewilderment; sanandah„ - happy; paramanandah - supremely happy; bhagavamh - the Supreme Personality of Godhead; tam - to him; uvaca - spoke; sah - He.

Nanda kissed Krsna's cheeks and bewildered with love embraced Him to his chest Then Lord Krsna the blissful Supreme Personality of Godhead spoke to Nanda. .pa

Chapter Ninety-oneSri Uddhava-presana The Dispatch of Sri Uddhava

Text 1

sri-bhagavan uvacanisekena parisvango

vibhedas tena va bhavet ksanena darsanam tena

nisekah kena varyatesri…-bhagavan uvaca - the Supreme Personality of Godhead said; nisekena - by karma; parisvangah - meeting; vibhedah - separation; tena - by that; va - or; bhavet - is; ksanena - in a moment; darsanam - sight; tena - by that; nisekah - karma; kena - by whom?; varyate - is stopped.

The Supreme Personality of Godhead said Karma brings people together and then separates them Only for a moment are they able to gaze on each other Who can stop karma?

Text 2

gamanagamanartham capy

uddhavah kathayisyati prasthapayami tam sighram

vijasyasi tatah pitahgamana - going; agamana - and coming; artham - tbe purpose; ca - and; api - also; uddhavah - Uddhava; kathayisyati - will tell; prasthapayami - I will send; tam - him; sighram - quickly; vij asyasi - he will tell; tatah - then; pitah - O father.

Uddhava will tell you why I have come and gone I will send him to you at once O father he will explain it.

Text 3

yasodam rohinim caiva

gopika gopa-balakan pranadhikam radhikam tam

gatva sambodhayisyatiyasodam - Yasoda; rohinim - Rohini; ca - and; eva - indeed; gopika - the gopis; gopa-balakan - the gopa boys; pranadhikam - more dear than life; radhikam - Radha; tam - Her; gatva - going; sambodhayisyati - will enlighten.

He will approach Yasoda Rohini the gopa boys the gopis and Sri Radha who is more dear than life to Me and he will enlighten them.

Text 4

etasminn antare tatra

vasudevas ca devaki baladevas coddhavas ca

tathakruras ca sa-tvarametasmin antare - then; tatra - there; vasudevah - Vasudeva; ca - and; devaki - Devaki; baladevah - Balarama; ca - and; uddhavas+uddhava; ca - and; tatha - so; akrurah - Akrura; ca - and; sa-tvaram - quickly.

At that moment Vasudeva Devaki Balarama Uddhava and Akrura quickly came there.

Text 5

sri-vasudeva uvacananda tvam balavan jani

sad-bandhus ca sakha mama tyaja moham grham gaccha

vatsas te 'yam yatha mamasri…-vasudeva uvaca - Sri Vasudeva said; nanda - O Nanda; tvam - you; balavan - powerful; jani - wise; sad-bandhuh - a relatuve; ca - and; sakha - friend; mama - of me; tyaja - please abandon; moham - illusion; grham - home; gaccha - go; vatsah - child; te - of you; ayam - He; yatha - as; mama - of me.

Sri Vasudeva said O Nanda you are both wise and powerful You are my relative and my friend Please give up your bewilderment and return home As Krsna is my son so He is yours.

Text 6

dvara-bhuta gokulac ca

mathura tö asti bandhavah mahotsave sad-anande

nanda draksyasi putrakamdvara-bhuta - at the door; gokulac - from Gokula; ca - and; mathura - Mathura; tu - indeed; asti - is; bandhavah - relative; mahotsave - ina great festival; sad-anande - in bliss; nanda - O Nanda; draksyasi - you will see; putrakam - your son.

Mathura‘ is practically at Gokula's door You are our relative On blissful festivals you will again see your son.

Text 7

sri-devaky uvacayathayam avayoh putras

tathaiva bhavato dhruvam salasah kena he nanda

suca deho hi laksyatesri…-devaky uvaca - Sri Devaki said; yatha - as; ayam - He; avayoh - of us; putrah - the son; tatha - so; eva - indeed; bhavatah - of you; dhruvam - indeed; salasah - reluctant; kena - why?; he - O; nanda - Nanda; suca - with grief; dehah - body; hi - indeed; laksyate - is characterized.

Sri Devaki said As Krsna is our son so He is yours also O Nanda why are you reluctant¿ Why do you lament?

Text 8

ekadasabdam sa-balah

sthitva te mandire sukham katham svalpa-dinenaiva

soka-grasto bhavisyasiekadasa - eleven; abdam - years; sa-balah - with Balarama; sthitva - staying; te - of you; mandire - in the palace; sukham - happily; katham - why?; svalpa-dinena - for a feu days; eva - indeed; soka- grastah - grasped by grief; bhavisyasi - you will become.

For eleven years Krsna and Balarama happily stayed in your palace Why in just a feu days are you so tightly gripped by grief?

Text 9

tistha putrena sardham ca

mathurayam kiyad dinam purna-candrananam pasya

janma tvam sa-phalam kurutistha - stay; putrena - your son; sardham - with; ca - and; mathurayam - in Mathura; kiyat - for a few; dinam - days; purna - full; candra - moon; ananam - face; pasya - see; janma - birth; tvam - you; sa- phalam - fruitful; kuru - make.

For a feu days more stay in Mathura‘ with your son Gaze at His full-moon face and make this birth fruitful.

Texts 12 and 11

sri-bhagavan uvacagacchoddhava sukham bhadra

bhavisyati tava priyam praharsam gokulam gatva

yasodam rohinim prasumgopa-bala-samuham ca

radhikam gopika-ganam prabodhayadhyatmikena

mad-dattena ca suc-chidasri…-bhagavan uvaca - the Supreme Personality of Godhead said; gaccha - please go; uddhava - O Uddhava; sukham - happiness; bhadra - O saintly one; bhavisyati - will be; tava - of you; priyam - dear; praharsam - happiness; gokulam - to Gokula; gatva - going; yasodam - Yasoda; rohinim - Rohini; prasum - mother; gopa-bala-samuham - the gopa boys; ca - and; radhikam - Sri Radha; gopika-ganam - the gopis; prabodhaya - please enlighten; adhyatmikena - with spiritual knowledge; mad-dattena - given by Me; ca - and; suc-chida - breaking grief.

O Uddhava you will be happy Please go to Gokula and with the spiritual knowledge I will give you knowledge that destroys grief please enlighten Mother Yasoda‘ Mother Rohini the gopa boys the gopis and Sri Radha.

Text 12

nandas tisthatu sanandam

man-matur ajaya suca nanda-sthitim mad-vinayam

yasodam kathayisyasinandah - Nanda; tisthatu - may stay; sanandam - happily; man-matuh - of My mother; ajaya - by the order; suca - with grief; nanda- sthitim - the situation of Nanda; mad-vinayam - My humble obeisances; yasodam - to Yasoda; kathayisyasi - will tell.

By My mother Devaki's order Nanda shall happily stay here Please describe Nanda's situation to Yasoda‘ and please tell her that I offer her My respectful obeisances.

Text 13

ity evam uktva sri-krsnah

pitra matra balena ca akrurena samam turnam

yatha vabhyantaram grhamiti - thus; evam - in this way; uktva - speaking; sri…-krsnah - Sri Krsna; pitra - with His father; matra - mother; balena - with Balarama; ca’and; akrurena - Akrura; samam - with; turnam - quickly; yatha - as; va - or; abhyantaram - within; grham - the house.

After speaking these words Lord Krsna accompanied by His father and mother and by Balarama and Akrura quickly entered the palace.

Text 14

uddhavo rajanim sthitva

mathurayam ca narada prabhate prayayau sighram

ramyam vrndavanam vanamuddhavah - Uddhava; rajanim - night; sthitva - staying; mathurayam - in Mathura; ca - and; narada - O Narada; prabhate - at daybreak; prayayau - wnet; sighram - quickly; ramyam - beautiful; vrndavanam - Vrndavana; vanam - forest.

O Narada after spending that night in Mathura at daybreaë Uddhava hurried to beautiful Vrndavana forest. .pa

Chapter Ninety-two

Sri Radha-stotra Prayers to Sri Radha

Texts ± and 2

sri-narayana uvacasri-krsna-prerito hrstah

pranamya ca ganesvaram smaran narayanam sambhum

durgam laksmim sarasvatimgangam ca manasi dhyatva

dig-isam tam mahesvaram prajagamoddhavas caiva

drstva mangala-sucakamsri…-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said; sri…-krsna- preritah - sent by Lord Krsna; hrstah„ - happy; pranamya - bowing; ca - and; ganesvaram - to Ganesa; smaran - remembering; narayanam - Lord Narayana; sambhum - Lord Siva; durgam - Durga; laksmim - Laksmi; sarasvatim - Sarasvati; gangam - Ganga; ca - and; manasi - in the mind; dhyatva - meditating; dig-isam - the protectors of the directions; tam - him; mahesvaram - the great controller; prajagama - went; uddhavah - Uddhava; ca - and; eva - indeed; drstva - seeing; mangala- sucakam - auspicious signs.

Sri Narayana Rsi said Sent by Lord Krsna Uddhava became happy Bowing down before Ganesa meditating on Lord Narayana Lord Siva Durga Laksmi Sarasvati Ganga and the protectors of the directions and seeing many auspicious signs as he went Uddhava set out for Vraja.

Text 3

susrava dundubhim ghantam

nadam sankha-dhvanim tatha hari-sabdam ca sangitam

susrava mangala-dhvanimsusrava - heard; dundubhim - dundubhis; ghantam - bells; nadam - sound; sankha-dhvanim - sound of a conchshell; tatha - so; hari-sabdam - sounds of Lord Hari; ca - and; sangitam - sung; susrava - heard; mangala-dhvanim - auspicious sounds..

He heard the auspicious sounds of dundubhi drums bells conchshells and the singing of Lord Hari's holy names.

Text 4

pati-putravatim sadhvim

pradipa-malya-darpanam paripurnatamam kumbham

dadhi-laja-phalani capati-putravatim - with husband and children; sadhvim - chaste woman; pradipa - lamp; malya - garland; darpanam - mirror; paripurnatamam - full; kumbham - pot; dadhi - yogurt; laja - rice; phalani’fruits; ca - and.

He sau a chaste woman with her husband and children a lamp garland mirror full pot yogurt grains fruit .

Text 5

durvankuram sukla-dhanyam

rajatam kacanam madhu brahmananam samuham ca

krsnasaram vrsam ghrtamdurvankuram - dfurva grass; sukla-dhanyam - white rice; rajatam - silver; kacanam - gold; madhu - honey; brahmananam - of brahmanas; samuham - a host; ca - and; krsnasaram - a blacë deer; vrsam - bull; ghrtam - ghee.

durva‘ grass white rice silver gold honey many brahmanas a blacë deer bull ghee .

Text 6

sadyo-mamsam gajendram ca

nrpendram sveta-ghontakam patakam nakulam casam

sukla-puspam ca candanamsadyo-mamsam - young; gajendram - regal elephant; ca - and; nrpendram - great king; sveta-ghontakam - white horse; patakam - flag; nakulam - mongoose casam - parrot; sukla- puspam - whiteflower; ca - and; candanam - sandal.

young regal elephant king white horse flag mongoose parrot white flower and sandal tree.

Texts 7-9

drstvaivam pathi kalyanam

prapa vrndavanam vanam dadarsa purato vrksam

bhandira-vatam aksayamsnigdha-purnam rakta-varnam

punyadam tirtham ipsitam su-vesan balakams caiva

rakta-bhusana-bhusitanvadato bala-krsneti

rudatas ca sucanvitan tan asvasya yayau duram

pravisya nagaram mudadrstva - seeing; evam - thus; pathi - on the road; kalyanam - auspicious; prapa - attained; vrndavanam - Vrndavana; vanam - forest; dadarsa - saw; puratah - before; vrksam - tree; bhandira- vatam - banyan; aksayam - immortal; snigdha-purnam - gloistening; rakta- varnam - red; punyadam - sacred; tirtham - holy place; ipsitam - desired; su- vesan - nicely dressed; balakan - boys; ca - and; eva - certainly; rakta- bhusana-bhusitan - decorated with red ornaments; vadatah - speaking; bala-krsneti - O Krsna¡ O Balarama!; rudatah - lamenting; ca - and; sucanvitan - grieving; tan - them; asvasya - comforting; yayau - wnet; duram - far; pravisya - entering; nagaram - the city; muda - happily.

After seeing these auspicious signs he entered Vrndavana forest where he sau an immortal sacred glistening reddish banyan tree Then he sau many boys all of them nicely dressed decorated with red ornaments and lamenting O Krsna¡ O Balarama!¢ After comforting them Uddhava continued traveling and finally entered the city of Nanda with great happiness.

Text 10

dadarsa nanda-sibiram

racitam visvakarmana mani-ratna-vinirmanam

mukta-manikya-hirakaihdadarsa - saw; nanda-sibiram - Nanda's palace; racitam - made; visvakarmana - by Visvakarma; mani-ratna - jewels; vinirmanam - made; mukta-manikya-hirakaih - with pearls rubies and diamonds.

There he sau Nanda's palace which Visvakarma‘ had built of pearls rubies diamonds and other jewels.

Text 11

paricchinnam manoramyam

sad-ratna-kalasanvitam dvaram citram vicitradhyam

drstva ca pravivesa sahparicchinnam - measured; manoramyam - beautiful; sad-ratna- kalasanvitam - with jewel domes; dvaram - gates; citram - wonderful; vicitradhyam - fill.ed with wonders; drstva - seeing; ca - and; pravivesa - entered; sah - he.

Gazing at the beautiful palace with jewel domes colorful and wonderful gates and a host of other wonders Uddhava entered.

Text 12

avaruhya rathat turnam

tasthau tat-prangane muda yasoda rohini sighram

papraccha kusalam paramavaruhya - descending; rathat - from the chariot; turnam - quickly; tasthau - stood; tat-prangane - in the courtyard; muda - happily; yasoda - Yasoda; rohini - Rohini; sighram - quickly; papraccha - asked; kusalam - welfare; param - great.

At once descending from his chariot he happily stood in the courtyard Yasoda‘ and Rohini at once greeted him asking of his welfare.

Text 13

asanam ca jalam gam ca

madhuparkam dadau muda kva nandah kva balah krsnah

satyam tat kathayoddhavaasanam - a seat; ca - and; jalam - water; gam - place; ca - and; madhuparkam - madhuparka; dadau - gave; muda - happily; kva - where?; nandah - Nanda; kva - where?; balah - Balarama; krsnah - Krsna; satyam - truth; tat - that; kathaya - please tell; uddhava - O Uddhava.

They happily offered him a seat water milk and madhuparka They asked Hou is Nanda¿ Hou are Krsna and Balarama? O Uddhava tell us the truth."

Texts 14-16

uddhavah kathayam asa

sarvam bhadram kramena ca sardham ca bala-krsnabhyam

nandah sananda-purvakamayasyati vilambena

krsnopanayanavadhi yusmakam kusalam tattvam

vijaya vidhi-purvakamaham yasyami mathuram

yasode srnu sampratam srutva mangala-vartam ca

yasoda rohini mudauddhavah - Uddhava; kathayam asa - told; sarvam - all; bhadram - good; kramena - in due course; ca - and; sardham - with; ca - and; bala- krsnabhyam - Krsna and Balarama; nandah - Nanda; sananda- purvakam - happily; ayasyati - will return; vilambena - after a delay; krsnopanayanavadhi - for Lord Krsna's sacred thread; yusmakam - of you all; kusalam - the welfare; tattvam - truth; vij aya - learning; vidhi-purvakam; - properly; aham - I; yasyami - will go; mathuram - to Mathura; yasode - O Yasoda; srnu - please hear; sampratam - now; srutva - having heard; mangala-vartam - the good news; ca - and; yasoda - Yasoda; rohini - Rohini; muda - happily.

Uddhava said They are all well After a little delay so Krsna may receive His sacred thread Nanda will happily return with Krsna and Balarama After hearing of your welfare I will return to Mathura O Yasoda nou please hear the good news When Yasoda‘ and Rohini heard the good news they happily .

Text 17

brahmanaya dadau ratnam

suvarnam vastram ipsitam uddhavam bhojayam asa

mistannam ca sudhopamambrahmanaya - to the brahmana; dadau - gave; ratnam - jewel; suvarnam - gold; vastram - garments; ipsitam - desired; uddhavam - to Uddhava; bhojayam asa - fed; mistannam - delicious food; ca - and; sudhopamam - like nectar.

gave Uddhava a precious jewel gold and costly garments They fed him food delicious like nectar.

Text 18

mani-srestham ca ratnam ca

dadau tasmai ca hirakam vadyam ca vadayam asa

bhadram nana-vidham tathamani-srestham - the best of jerwels; ca - and; ratnam - jewel; ca - and; dadau - gave; tasmai - to him; ca - and; hirakam - diamond; vadyam - muasical instruments; ca - and; vadayam asa - caused to be sounded; bhadram - auspciiousness; nana-vidham - many kinds; tatha - so.

The gave him a diamond and other precious jewels They had music played and they performed many auspicious ceremonies.

Text 19

brahmanan bhojayam asa

karayam asa mangalam vedams ca pathayam asa

paramananda-purvakambrahmanan - brahmanas; bhojayam asa - fed; karayam asa - caused to perform; mangalam - auspiciousness; vedan - the Vedas; ca - and; pathayam asa - caused to recite; paramananda-purvakam - happily.

They fed many brahmanas They had the brahmanas happily recite the Vedas and perform auspicious rites.

Text 20

pradadau daksinam turnam

krsna-kalyana-hetave uddhavam pujayam asa

sadaram ca punah punahpradadau - gave; daksinam - daksina; turnam - at once; krsna- kalyana-hetave - for Lord Krsna's welfare; uddhavam - to Uddhava; pujayam asa - worshiped; sadaram - respectfully; ca - and; punah - again; punah - again.

For Lord Krsna's welfare they at once gave daksina‘ to the brahmanas They respectfully worshiped Uddhava again and again.

Text 21

samasvasya yasodam ca

rohinim gopa-balakan vrddha gopalika sarvah

prayayu rasa-mandalamsamasvasya - consoling; yasodam - Yasoda; ca - and; rohinim - Rohini; gopa-balakan’the gopa boys; vrddha - elderly; gopalika - gopis; sarvah - all; prayayu - went; rasa-mandalam - to the rasa-dance circle.

After comforting Yasoda Rohini and the gopa boys all the elder gopis went to the rasa-dance circle.

Text 22

dadarsa rasam ruciram

candra-mandala-vartulam sri-rama-kadali-stambhaih

satakair upasobhitamdadarsa - saw; rasam - the rasa dance circle; ruciram - beautiful; candra-mandala-vartulam - like the circle of the moon; sri…-rama- kadali-stambhaih - with beautiful banana trees; satakaih - a hundred; upasobhitam - decorated.

There Uddhava sau the beautiful rasa-dance circle graceful like the moon decorated with a hundred beautiful banana trees .

Text 23

yuktais ca snigdha-vasanais

candananam ca pallavaih patta-sutra-nibaddhais ca

sri-yukta-malya-jalakaihyuktaih - wndowed; ca - and; snigdha-vasanaih - splendid garments; candananam - of sandal; ca - and; pallavaih - with leaves; patta-sutra- nibaddhaih - tied with silken string; ca - and; sri…-yukta-malya-jalakaih - beautiful flower garlands.

and with glistening ribbons sandal paste leaves beautiful flower garlands strung with silken strings .

Text 24

dadhi-laja-phalaih pattaih

puspair durvankurair api candanaguru-kasturi-

kunkumaih parisamskrtamdadhi-laja-phalaih - yogurt grains and fruit; pattaih - with ribbons; puspaih - flowers; durvankuraih - durva grass; api - also; candanaguru-kasturi…-kunkumaih - with sandal aguru musk and kunkuma; parisamskrtam - decorated.

yogurt grains fruit ribbons flowers durva‘ grass sandal aguru musk, and kunkuma .

Text 25

vestitam raksitam yatnad

gopikanam tri-kotibhih tri-laksaih sundarai ramyaih

samsiktam rati-mandiraihvestitam - surrounded; raksitam - protected; yatnat - carefully; gopikanam - of gopis; tri-kotibhih - thirty million; tri-laksaih - three hundred thousand; sundaraih - beautiful; ramyaih - delightful; samsiktam - decorated; rati-mandiraih - with palaces for amorous pastimes.

surrounded by thirty-million gopi guards filled with three-hundred-thousand pastime-palaces .

Text 26

laksa-gopaih parivrtam

krsnagamana-sankitaih yamunam daksinam krtva

prayayau malati-vanamlaksa-gopaih - with ten million gopas; parivrtam - surrounded; krsnagamana-sankitaih - expecting Lord Krsna's return; yamunam - the Yamuna; daksinam - circumambulation; krtva - doing; prayayau - went; malati…-vanam - to a forest of malati vines.

and surrounded by ten million gopas eagerly awaiting Lord Krsna's return Circumambulating the rasa-dance circle Uddhava went to the Yamuna‘ and then to a forest of blossoming malati vines.

Text 27

candananam campakanam

yuthikanam tathaiva ca ketaki-madhavinam ca

vanam krtva pradaksinamcandananam - of sandal; campakanam - of campaka; yuthikanam - of yuthika; tatha - so; eva - indeed; ca - and; ketaki - of ketaki; madhavinam - of madhavi; ca - and; vanam - forest; krtva - doing; pradaksinam - circumambulation.

Then he circumambulated the beautiful forests of sandal campaka yuthika ketaki madhavi .

Text 28

bakulanam vajulanam

asokanam ca kananam mallikanam palasanam

sirisanam tathaiva cabakulanam - bakula; vajulanam - vanjula; asokanam - asoka; ca - and; kananam - forests; mallikanam - of mallika; palasanam - palasa; sirisanam - sirisa; tatha - so; eva - indeed; ca - and.

bakula vajula asoka mallika palasa sirisa

Text 29

dhatrinam kacananam ca

kanikanam vanam tatha nagesvaranam vipinam

lavanganam tathaiva cadhatrinam - dhatri; kacananam - kancana; ca - and; kanikanam - kanika; vanam - forest; tatha - so; nagesvaranam - nagesvara; vipinam - forest; lavanganam - lavanga; tatha - so; eva - indeed; ca - and.

dhatri kacana kanika nagesvara lavanga .

Text 30

vanam ca sala-talanam

hintalanam vanam tatha panasanam rasalanam

langalinam manoharamvanam - forst; ca - and; sala-talanam - of sala-tyala; hintalanam - hintala; vanam - forest; tatha - so; panasanam - of panasa; rasalanam - mango; langalinam - langali; manoharam - beautiful.

sala-tala hintala panasa rasala and langali.

Text 31

mandara-kananam ramyam

vamam krtva ca sa-tvaram drstva kunda-vanam ramyam

samprapya madhu-kananammandara-kananam - mandara forest; ramyam - beautiful; vamam - on the left; krtva - placing; ca - and; sa-tvaram - quickly; drstva - seeing; kunda-vanam - the kunda forest; ramyam - beautiful; samprapya - attaining; madhu-kananam - the madhu forest.

Gazing at the beautiful kunda forest and with the beautiful mandara forest on his left Uddhava quickly entered the madhu forest .

Text 32

pums-kokilanam sabdena

madhurena samanvitam madhuvrata-samuhanam

madhura-dhvani-puritampums-kokilanam - of cuckoos; sabdena - with the sound; madhurena - sueet; samanvitam - with; madhuvrata - of bees; samuhanam - of hosts; madhura-dhvani-puritam - filled with the sweet sounds.

which was filled with the sweet sounds of cuckoos and bees .

Text 33

vanya-vrksaih parivrtam

madhvikadharam ipsitam vatena vanya-puspanam

paritah surabhi-krtamvanya-vrksaih - with trees; parivrtam - filled; madhvikadharam - the abode of nectar; ipsitam - desired; vatena - with a banyan tree; vanya-puspanam - with forest flowers; paritah - everywehere; surabhi-krtam - fragrant.

and with many trees and sweet honey which had a great banyan tree and which was scented with the fragrance of many flowers.

Text 34

tad drstva raja-margena

yasodoktena sampratam yayau sighram nirudvignam

rahasyam badari-vanamtat - that; drstva - seeing; raja-margena - by the oryal path; yasoda - by Yasoda; uktena - told; sampratam - now; yayau - went; sighram - quickly; nirudvignam - unagitated; rahasyam - secret; badari-vanam - badari forest.

After seeing this forest he followed Yasoda's directions and on the royal path came to a peaceful and secluded badari forest.

Text 35

sriphalanam ca bimbanam

naringanam vanam tatha drstva raktima-varnam ca

su-pakva-phalam ipsitamsriphalanam - of sriphala; ca - and; bimbanam - of bimba; naringanam - of naringa; vanam - forest; tatha - so; drstva - seeing; raktima-varnam - red; ca - and; su-pakva-phalam - very ripe fruyit; ipsitam - desired.

Then he sau forests of sriphala bimba and naringa forests red with many ripe fruits.

Text 36

tad eva vamatah krtva

vivesa kadali-vanam ativa-nirjane ramye

dadarsa radhikasramamtat - that; eva - indeed; vamatah - on the left; krtva - doing; vivesa - entered; kadali-vanam - kadali forest; ativa-nirjane - very secluded; ramye - beautiful; dadarsa - saw; radhikasramam - Sri Radha's asrama.

With these forests at his left he entered a kadali forest There in a very secluded place he sau Sri Radha's asrama .

Text 37

manindranam ca prakaram

parikha-durga-vestitam aty-agamyam ripunam ca

mitranam su-gamam sukhammanindranam - of regal jewels; ca - and; prakaram - a wall; parikha-durga-vestitam - surrounded by an impassable moat; aty- agamyam - impassable; ripunam - by enemies; ca - and; mitranam - of friends; su-gamam - easily entered; sukham - happily.

which was surrounded by a wall of jewels and a great moat which enemies could not enter and friends could enter very easily .

Text 38

gopyam sanketa-margam ca

raksakaih pariraksitam nana-citra-vicitradhyam

nirmitam visvakarmanagopyam - hidden; sanketa-margam - the path; ca - and; raksakaih - by guards; pariraksitam - protected; nana-citra-vicitradhyam - opulkent with many wonderful and colorful designs and pictures; nirmitam - made; visvakarmana - by Visvakarma.

which was very secluded and hidden which was protected by many guards which was opulent with many wonderful and colorful designs and pictures which had been built by Visvakarma .

Text 39

manindra-mukta-manikya-

hira-harojjvalam param ratnendra-sara-racitam

ratna-stambhaih su-sobhitammanindra-mukta-manikya-hira-harojjvalam - splendid with royal jewels pearls rubies and diamonds; param - great; ratnendra - royal jewels; sara - best; racitam - made; ratna-stambhaih - with jewel pillars; su-sobhitam - very beautiful.

which was splendid with royal jewels pearls rubies and diamonds which was glorious with jewel pillars .

Text 40

ratna-sopana-samsakta-

mandirena manoharam amulya-ratna-racitam

kalasaih parisobhitamratna-sopana - with jewel stairways; samsakta - with; mandirena - with a palace; manoharam - beautiful; amulya-ratna - priceless jewels; racitam - made; kalasaih - with domes; parisobhitam - beautiful.

and which was beautiful with a great palace of jewel stairways priceless-jewel domes .

Text 41

vahni-suddhamsukabhis ca

patakabhih pariskrtam sad-ratna-darpanotkrstam

carcitam sveta-camaraihvahni-suddha - pure like fire; amsukabhih - with cloth; ca - and; patakabhih - with flags; pariskrtam - decorated; sad-ratna - precious jewels; darpana - mirrors; utkrstam - excellent; carcitam - decorated; sveta-camaraih - with white camaras.

curtains pure like fire flags jewel mirrors and white camaras.

Text 42

dadarsa simha-dvaram ca

yuktam ratna-kapatakaih dvaropari vicitram ca

ramyam vrndavanam vanamdadarsa - saw; simha-dvaram - the royal gate; ca - and; yuktam - endowed; ratna-kapatakaih - with jewel doors; dvaropari - abive the doors; vicitram - wonderful; ca - and; ramyam - beautiful; vrndavanam - Vrndavana; vanam - forest.

There he sau a great gate with jewel doors Past those doors was beautiful and wonderful Vrndavana forest.

Text 43

kadamba-kananam ramyam

tad-vastra-haranadikam visvakarma-viracitam

su-ramyam rasa-mandalamkadamba-kananam - kadamba forest; ramyam - beautiful; tad-vastra- haranadikam - beginning with stealing rhe gopis§ garments; visvakarma - by Visvakarma; viracitam - built; su-ramyam - very beautiful; rasa-mandalam - rasa-dance circle.

There was a kadamba forest where Lord Krsna stole the gopis§ garments and enjoyed other pastimes There was a very beautiful rasa-dance circle built by Visvakarma.

Texts 4´ and 45

nana-ratna-kutiram ca

gopa-gopi-samanvitam raksitam gopika-laksair

vetra-hastair manoharaihsvacchandacaranaih sasvad

abhitair balibhir muda tad-dvaram purato drstva

vilanghya ca jagama sahnana-ratna-kutiram - a palace of many jewels; ca - and; gopa- gopi…-samanvitam’with gopas and gopis; raksitam - protected; gopika-laksaih - by a hundred thousand gopis; vetra-hastaih - with sticks in their hands; manoharaih - beautiful; svacchandacaranaih - going wherever they wished; sasvat - always; abhitaih - everywhere; balibhih - powerful; muda - happily; tad-dvaram - at that gate; puratah - before; drstva - seeing; vilanghya - crossing; ca - and; jagama’went; sah - he.

There was a jewel palace of gopas and gopis protected by a hundred thousand beautiful and powerful gopis with sticks in their hands and freedom to go anywhere Seeing all this Uddhava passed through that gate.

Text 46

dvitiya-dvaram ullanghya

tasmad uttamam ipsitam dvaram caturtham samprapya

sarvasmac ca vilaksanamdvitiya-dvaram - a second gate; ullanghya - crossing; tasmat - from that; uttamam - more; ipsitam - desired; dvaram - gate; caturtham - fourth; samprapya - attaining; sarvasmac - than all; ca - and; vilaksanam - better.

Then he passed through a second and a third gate and then a fourth gate which was the best of all.

Text 47

tat-pascat pacamam dvaram

dadarsa citram uttamam dvara-satkam ca prayayau

sarvato ruciram paramtat-pascat - from that; pacamam - fifth; dvaram - gate; dadarsa - saw; citram - wonder; uttamam - supreme; dvara-satkam - sixth gate; ca - and; prayayau - went; sarvatah - than all; ruciram - the most beautiful; param - better.

Then he sau a wonderful fifth gate and passed through it Then he passed through a sixth gate which was the most beautiful of all .

Text 48

rama-ravanayor yuddham

bhitti-citram manoharam dasavataram visnos ca

krtrimam rasa-mandalamrama - of Lord Rama; ravanayoh - and Ravana; yuddham - the battle; bhitti-citram - a picture on the wall; manoharam - beautiful; dasavataram - the ten incarnations; visnoh - of Lord Visnu; ca - and; krtrimam - artifical; rasa-mandalam - the rasa-dance circle.

and which had painted on its walls beautiful pictures of the battle of Rama and Ravana the ten incarnations of Lord Visnu the rasa-dance circle .

Text 49

yamunam jala-kelim ca

racitam visvakarmana gopikanam sahasrena

sastha-dvaram ca raksitamyamunam - the Ymauna; jala-kelim - water pastimes; ca - and; racitam - made; visvakarmana - buy Visvakarma; gopikanam - of the gopis; sahasrena - by a thousand; sastha-dvaram - the sixth gate; ca - and; raksitam - protected.

and water-pastimes in the Yamuna pictures created by Visvakarma Then Uddhava came to the sixth gate which was guarded by a thousand gopis

Text 50

ratnendra-sara-nirmana-

bhusanair bhusitena ca sad-ratna-danda-hastena

hirakair bhusitena caratnendra-sara-nirmana - made of regal jewels; bhusanaih - with ornaments; bhusitena - decorated; ca - and; sad-ratna - precious jewels; danda - sticks; hastena - in hand; hirakaih - diamonds; bhusitena - decorated; ca - and.

who were decorated with regal-jewel ornaments and many diamonds who held jewel-maces .

Text 51

manindra-mukta-manikya-

hira-haranvitena ca madhavi tat-pradhana sa

papraccha sampratam sivammanindra-mukta-manikya-hira-haranvitena - with jewels pearls rubies and diamonds necklaces; ca - and; madhavi… - Madhavi; tat-pradhana - the leader of them; sa - she; papraccha - asked; sampratam - now; sivam - auspiciousness.

and who wore necklaces of pearls rubies diamonds and other jewels Madhavi their leader asked Uddhava about his welfare.

Text 52

dadau pratyuttaram sarvam

kramena ca sa uddhavah gatva vijapayam asa

radha-priya-sakhi-ganam sa madhavi maha-hrsta

tatra samsthapya tam mudadadau - gave; pratyuttaram - reply; sarvam - all; kramena - in due coyrse; ca - and; sa - he; uddhavah - Uddhava; gatva - going; vij apayam asa - informed; radha-priya-sakhi…-ganam - Sri Radha's dear friends; sa - she; madhavi - madhavi; maha - very; hrsta - happy; tatra - there; samsthapya - placing; tam - him; muda - happily.

Uddhava replied telling her everything in due course Leaving him there joyful Madhavi left and told Sri Radha's dear friends.

Text 53

srutva mangala-vartam ca

radha priya-sakhi-ganaih krtva sankha-dhvanim ghanta-

mrdanga-panaha-svanamsrutva - hearing; mangala-vartam - the good news; ca - and; radha - Sri Radha; priya-sakhi…-ganaih - with Her dear friends; krtva - doing; sankha-dhvanim - the sound of a conchshell; ghanta - bells; mrdanga - mrdanga; panaha - and panaha; svanam - sounds.

Hearing this good news Sri Radha‘ and Her dear friends made a great sound of conchshells bells mrdangas and panahas.

Text 54

krtva nirmachanam sighram

uddhavam priyam agatam hrsta pravesayam asa

radhabhyantaram uttamamkrtva - doing; nirmachanam - arati; sighram - at once; uddhavam - Uddhava; priyam - dear; agatam - arrived; hrsta - happy; pravesayam asa - had enter; radha - of Sri Radha; abhyantaram uttamam - the inner quarters.

After worshiping him with arati joyful Madhavi brought Uddhava into Sri Radha's inner palace.

Text 55

amulya-ratna-nirmanam

gatva mandiram uttamam dadarsa purato radham

kuhvam candra-kalopamamamulya-ratna-nirmanam - made of priceless jewels; gatva - going; mandiram - to the palace; uttamam - transcendental; dadarsa - saw; puratah - in the presence; radham - Sri Radha; kuhvam- candra- kalopamam - like a neu moon.

Entering that palace made of priceless jewels Uddhava sau Sri Radha who was like a neu moon .

Text 56

supakva-padma-netram ca

sayanam soka-murchitam rudantim rakta-vadanam

klistam ca tyakta-bhusanamsupakva-padma-netram - large lotus eyes; ca - and; sayanam - reclining; soka-murchitam - overcome with grief; rudantim - weeping; rakta-vadanam - with a red face; klistam - unhappy; ca - and; tyakta-bhusanam - without ornaments.

whose large eyes were lotus flowers who lay down overcome with grief who was weeping Her face reddened who was not decorated with any ornaments .

Text 57

niscestam ca niraharam

suvarna-varna-kundalam suskitadhara-kantham ca

kicin nihsvasa-samyutamniscestam - motionless; ca - and; niraharam - fasting; suvarna- varna-kundalam - with gold earrings; suskitadhara-kantham - dry throat and lips; ca - and; kicit - something; nihsvasa- samyutam - sighing.

who was motionless who had been fasting who wore golden earrings whose lips and throat were dry and whose only breathing was the faintest of sighs.

Text 58

prananama ca tam drstva

bhakti-namratma-kandharah pulakacita-sarvango

bhaktya bhaktah sa uddhavahprananama - bowed down; ca - and; tam - to Her; drstva - seeing; bhakti-namratma-kandharah - with humbly bowed neck; pulaka cita-sarvangah - the hairs of his body erect; bhaktya - with devotion; bhaktah - devotee; sa - he; uddhavah - Uddhava.

Seeing Her the great devotee Uddhava the hairs of his body erect humbly bowed his head and with devotion bowed down before Her.

Text 59

sri-uddhava uvacavande radha-padambhojam

brahmadi-sura-vanditam yat-kirti-kirtanenaiva

punati bhuvana-trayamsri…-uddhava uvaca - Sri Uddhava said; vande - I bou down; radha- padambhojam - to Sri Radha's lotus feet; brahmadi-sura - by the demigods headed by Brahma; vanditam - bowed down; yat-kirti-kirtanena - by the chanting of their glories; eva - indeed; punati - purifies; bhuvana-trayam - the three worlds.

Sri Uddhava said I bou down before Sri Radha's lotus feet to which Brahma‘ and the demigods also bou down The glories of Her feet purify the three worlds.

Text 60

namo gokula-vasinyai

radhikayai namo namah satasrnga-nivasinyai

candravatyai namo namahnamah - obeisances; gokula-vasinyai - to She who lives in Goukla; radhikayai - to Sri Radha; namo namah - obeisances; satasrnga - on Givardhana Hill; nivasinyai - wo resides; candravatyai - who is splendid like the moon; namo namah - obeisances.

Obeisances to She who lives in Gokula¡ Obeisances to Sri Radha¡ Obeisances to She who stays on Govardhana Hill¡ Obeisances to She who is splendid like the moon!

Text 61

tulasi-vana-vasinyai

vrndaranyai namo namah rasa-mandala-vasinyai

rasesvaryai namo namahtulasi-vana-vasinyai - staying in the tulasi forest; vrndaranyai - staying in Vrndavana forest; namo namah - obeisances; rasa-mandala - in the rasa dance circle; vasinyai - staying; rasesvaryai - the queen of the rasa dance; namo namah - obeisances.

Obeisances to She who stays in the tulasi forest¡ Obeisances to She who stays in Vrndavana forest¡ Obeisances to She who stays in the rasa-dance circle¡ Obeisances to the queen of Vrndavana!

Text 62

viraja-tira-vasinyai

vrndayai ca namo namah vrndavana-vilasinyai

krsnayai ca namo namahviraja-tira-vasinyai - staying on the Viraja's shore; vrndayai - the queen of a host of gopis; ca - and; namo namah - obeisances vrndavana-vilasinyai - who enjoys pastimes in Vrndavana; krsnayai - Lord Krsna's beloved; ca - and; namo namah - obeisances.

Obeisances to She who stays on the Viraja's shore¡ Obeisances to the queen of a great host of gopis¡ Obeisances to She who enjoys pastimes in Vrndavana¡ Obeisances to Lord Krsna's beloved!

Text 63

namah krsna-priyayai ca

santayai ca namo namah krsna-vaksah-sthitaya ca

tat-priyayai namo namahnamah - obeisances; krsna-priyayai - to Lord Krsna's beloved; ca - and; santayai - peaceful; ca - and; namo namah - obeisances; krsna - of Lord Krsna; vaksah - on the chest; sthitaya - staying; ca - and; tat- priyayai - His beloved; namo namah - obeisances.

Obeisances to Lord Krsna's beloved¡ Obeisances to She who is very peaceful¡ Obeisances to Lord Krsna's beloved who reclines on His chest!

Text 64

namo vaikuntha-vasinyai

maha-laksmyai namo namah vidyadhisthatr-devyai ca

sarasvatyai namo namahnamah - obeisnaces; vaikuntha-vasinyai - who resides in Vaikuntha; maha-laksmyai’Mahalaksmi; namo namah - obeisances vidyadhisthatr„-devyai - the goddess of knowledge; ca - and; sarasvatyai’Sarasvati; namo namah - obeisances.

Obeisances to She who resides in Vaikuntha¡ Obeisances to She who appears as Maha‘-Laksmi¡ Obeisances to She who becomes Sarasvati the goddess of learning!

Text 65

sarvaisvaryadhidevyai ca

kamalayai namo namah padmanabha-priyayai ca

padmayai ca namo namahsarvaisvaryadhidevyai - the goddess of all opulences; ca - and; kamalayai - to Laksmi; namo namah - obeisances; padmanabha- priyayai - dear to Lord Narayana; ca - and; padmayai - to Laksmi; ca - and; namo namah - obeisances.

Obeisances to She who is Goddess Laksmi the queen of all opulences¡ Obeisances to She who is Goddess Laksmi the beloved of Lord Narayana!

Text 66

maha-visnos ca matre ca

paradyayai namo namah namah sindhu-sutayai ca

martya-laksmyai namo namahmaha-visnoh - of Lord Maha‘-Visnu; ca - and; matre - the mother; ca - and; paradyayai - the supreme above all; namo namah - obeisances; namah - obeisances; sindhu - of the ocean; sutayai - the daughter; ca - and; martya-laksmyai - Goddess Laksmi appearing in the matwerial world; namo namah - obeisances.

Obeisances to She who is greater than the greatest and who is the mother of Maha‘-Visnu¡ Obeisances to She who is Goddess Laksmi who appeared in the material world as the ocean's daughter!

Text 67

narayana-priyayai ca

narayanyai namo namah namo 'stu visnu-mayayai

vaisnavyai ca namo namahnarayana-priyayai - dear to Lord Narayan; ca - and; narayanyai - dear to Lord Narayana; namo namah - obeisances; namo 'stu - obiesances; visnu- mayayai - to Lord Visnu's potency; vaisnavyai - to the devotee of Lord Visnu; ca - and; namo namah - obeisances.

Obeisances to to She who is dear to Lord Narayana¡ Obeisances to She who is Lord Visnu's potency¡ Obeisances to She who is devoted to Lord Visnu!

Text 68

maha-maya-svarupayai

sampadayai namo namah namah kalyana-rupinyai

subhayai ca namo namahmaha-maya-svarupayai - in the form of Maha‘-maya; sampadayai - opulence; namo namah - obeisances; namah - obeisances; kalyana - auspicious; rupinyai - form; subhayai - auspicious; ca - and; namo namah - obeisances.

Obeisances to She who is Lord Visnu's potency of good fortune¡ Obeisances to She who is the goddess of good fortune!

Text 69

matre caturnam vedanam

savitryai ca namo namah namo durga-vinasinyai

durga-devyai namo namahmatre - the mother; caturnam - of the four; vedanam - Vedas; savitryai - Savitri; ca - and; namo namah - obeisances; namah - obeisances; durga-vinasinyai - destroying inauspiciousness; durga- devyai - Durga‘-devi; namo namah - obeisances.

Obeisances to She who is Savitri the mother of the four Vedas¡ Obeisances to She who is Durga‘-devi the destroyer of obstacles!

Text 70

tejahsu sarva-devanam

pura krta-yuge muda adhisthana-krtayai ca

prakrtyai ca namo namahtejahsu - in power; sarva-devanam - of all the demigods; pura - in acnient times; krta-yuge - in Krta-yuga; muda - happily; adhisthana- krtayai - giving; ca - and; prakrtyai - matter; ca - and; namo  namah - obeisances.

Obeisances to to She who is the goddess of material energy  who in Satya-yuga gave all the demigods their powers!

Text 71

namas tripuraharinyai

tripurayai namo namah sundarisu ca ramyayai

nirgunayai namo namahnamah - obeisances; tripuraharinyai - to the killer of Tripura;  tripurayai - to the killer of Tripura; namo namah - obeisances;  sundarisu’in beautiful girls; ca - and;  ramyayai - the most beautriful; nirgunayai - beyond the modes of  nature; namo namah - obeisances.

Obeisances to She who killed Tripurasura¡ Obeisances to She  who is the most beautiful of all beautiful girls and who is  beyond the touch of the modes of material nature!

Text 72

namo nidra-svarupayai

nirgunayai namo namah namo daksa-sutayai ca

namah satyai namo namahnamah - obeisances; nidra-svarupayai - to the form of Goddess  Nidra; nirgunayai - beyond the modes of material nature; namo  namah - obeisances; namah - obeisances; daksa - of Daksa;  sutayai - to the daughter; ca - and; namah - obeisances; satyai - to Sati;  namo namah - obeisances.

Obeisances to She who appears as Goddess Nidra¡ Obeisances  to She who is beyond the modes of material nature¡ Obeisances to  She who is the daughter of Daksa¡ Obeisances to She who is Sati-devi!

Text 73

namah saila-sutayai ca

parvatyai ca namo namah namo namas tapasvinyai

hy umayai ca namo namahnamah - obeisances; saila-sutayai - the daughter of the  mountains; ca - and; parvatyai - to Parvati; ca - and; namo  namah - obeisances; namo namah - obeisances;  tapasvinyai - austere; hi - indeed; umayai - Uma; ca - and; namo namah - obeisances.

Obeisances to She who is the daughter of the mountains¡  Obeisances to She who is Parvati¡ Obeisances to She who is very  austere¡ Obeisances to She who is Goddess Uma!

Text 74

nirahara-svarupayai

hy aparnayai namo namah gauri-loka-vilasinyai

namo gauryai namo namahnirahara-svarupayai - fasting; hi - indeed; aparnayai - without  leaöes; namo namah - obeisances; gauri-loka- vilasinyai - the most graceful of graceful fair girls;  namah - obeisances; gauryai - fair; namo namah - obeisances.

Obeisances to She who fasted not eating even dry leaves¡  Obeisances to She who is Gauri the most beautiful of fair girls!

Text 75

namah kailasa-vasinyai

mahaisvaryai namo namah nidrayai ca dayayai ca

sraddhayai ca namo namahnamah - obeisances; kailasa-vasinyai - living on Mount Kailasa; mahaisvaryai - very opulent; namo namah - obeisances; nidrayai - to Nidra‘- devi; ca - and; dayayai - mercy; ca - and; sraddhayai - faith; ca - and; namo namah - obeisances.

Obeisances to She who resides on Mount Kailasa¡ Obeisances to She who is the queen of all opulences¡ Obeisances to She who is Nidra-devi¡ Obeisances to She who is mercy and faith!

Text 76

namo dhrtyai ksamayai ca

lajjayai ca namo namah trsnayai ksut-svarupayai

sthiti-kartryai namo namahnamah - obeisances; dhrtyai - patience; ksamayai - forgiveness; ca - and; lajjayai - shyness; ca - and; namo namah - obeisances; trsnayai - thirst; ksut-svarupayai - hunder; sthiti-kartryai - creating stability; namo namah - obeisances.

Obeisances to She who is patience forgiveness and shyness¡ Obeisances to She who is hunger thirst and the giver of stability!

Text 77

namah samhara-rupinyai

maha-maryai namo namah bhayayai cabhayayai ca

mukti-dayai namo namahnamah - obeisances; samhara-rupinyai - to She who takes everything away; maha-maryai - to final death; namo namah - obeisances; bhayayai - fears; ca - and; abhayayai - fearlessness; ca - and; mukti-dayai - giving liberation; namo namah - obeisances.

Obeisances to She who takes away everything¡ Obeisances to She who appears as final death¡ Obeisances to She who gives fear fearlessness and liberation!

Text 78

namah svadhayai svahayai

santyai kantyai namo namah namas tustyai ca pustyai ca

dayayai ca namo namahnamah - obeisances; svadhayai - to Svadha; svahayai - to Svaha; santyai - to peace; kantyai - to beauty; namo namah - obeisances; namah - obeisances; tustyai - to satisfaction; ca - and; pustyai - nourishment; ca - and; dayayai - mercy; ca - and; namo namah - obeisances.

Obeisances to She who is Svadha‘ and Svaha¡ Obeisances to She who is peace and beauty¡ Obeisances to She who is satisfaction prosperity and mercy!

Text 79

namo nidra-svarupayai

sraddhayai ca namo namah ksut-pipasa-svarupayai

lajjayai ca namo namahnamah - obeisances; nidra-svarupayai - to sleep; sraddhayai - to faith; ca - and; namo namah - obeisances ksut-pipasa- svarupayai - hunger and thirst; lajjayai - shyness; ca - and; namo namah - obeisances.

Obeisances to She who is sleep¡ Obeisances to She who is faith¡ Obeisances to She who is hunger thirst and shyness!

Text 80

namo dhrtyai ksamayai ca

cetanayai namo namah sarva-sakti-svarupinyai

sarva-matre namo namahnamah - obeisances; dhrtyai - to patience; ksamayai - to forgiveness; ca - and; cetanayai - to consciousness; namo namah - obeisances; sarva- sakti-svarupinyai - all powerful; sarva-matre - the mother of all; namo namah - obeisances.

Obeisances to She who is patience and forgiveness¡ Obeisances to She who is spiritual enlightenment¡ Obeisances to She who is all-powerful¡ Obeisances to She who is the mother of all!

Text 81

agnau daha-svarupayai

bhadrayai ca namo namah sobhayai purnacandre ca

sarat-padme namo namahagnau - in fire; daha-svarupayai - the power to burn; bhadrayai - auspicious; ca - and; namo namah - obeisances; sobhayai - beauty; purnacandre - in the full moon; ca - and; sarat-padme - in the autumn lotus; namo namah - obeisances.

Obeisances to She who is the fire's power to burn¡ Obeisances to She who is the beauty in the full moon and the autumn lotus!

Text 82

nasti bhedo yatha devi

dugdha-dhavalyayoh sada yathaiva gandha-bhumyos ca

yathaiva jala-saityayohna - not; asti - is; bhedah - difference; yatha - as; devi - O goddess; dugdha-dhavalyayoh - of milë and whiteness; sada - always; yatha - as; eva - indeed; gandha - of fragrance; bhumyoh - and earth; ca - and; yatha - as; eva - indeed; jala-saityayoh - of water and coolness.

O goddess as milë and its whiteness are not different as earth and its fragrance are not different as water and its coolness are not different .

Text 83

yathaiva sabda-nabhasor

jyotih-suryakayor yatha loke vede purane ca

radha-madhavayos tathayatha - as; eva - indeed; sabda-nabhasoh - of sound and ethewr; jyotih„-suryakayoh - of the sun and the sunlioght; yatha - as; loke - in the world; vede - in the Vedas; purane - in the Puiranas; ca - and; radha-madhavayoh - of Sri Sri Radha‘-Krsna; tatha - so.

as sound and ether are not different and as the sun and its sunlight are not different so the Vedas the Puranas and the world proclaim Sri Radha‘ and Sri Krsna are not different.

Text 84

cetanam kuru kalyani

dehi mam uttaram sati ity uktva coddhavas tatra

prananama punah punahcetanam - enlightenment; kuru - please give; kalyani - O beautiful one; dehi - please give; mam - to me; uttaram - reply; sati - O saintly one; iti - thus; uktva - speaking; ca - and; uddhavah - Uddhava; tatra - there; prananama - bowed; punah - again; punah - and again.

O beautiful and auspicious one please enlighten me O saintly one please give a replyAfter speaking these words Uddhava bowed down again and again.

Text 85

ity uddhava-krtam stotram

yah pathed bhakti-purvakam iha loke sukham bhuktva

yaty ante hari-mandiramiti - thus; uddhava - by Uddhava; krtam - done; stotram - prayer; yah - one who; pathet - recites; bhakti-purvakam - with devotion; iha - here; loke - in this world; sukham - happiness; bhuktva - enjoying; yati - goes; ante - at the end; hari-mandiram - to Lord Krsna's transcendental abode.

A person who with devotion recites this prayer spoken by Uddhava becomes happy in this world and at the end goes to Lord Krsna's transcendental abode.

Text 86

na bhaved bandhu-vicchedo

rogah sokah su-darunah prosita stri labhet kantam

bharya-bhedi labhet priyamna - not; bhavet - is; bandhu-vicchedah - separation fro friends and relatuves; rogah - disease; sokah - grief; su-darunah - terrible; prosita - residing in a foreign country; stri - wife; labhet - attains; kantam - husband; bharya-bhedi - separated from his wife; labhet - attains; priyam - dear wife.

He is not separated from friends and relatives He does not suffer from disease or terrible grief A wife attains her husband who went to a foreign country A husband separated from his dear wife attains her again.

Text 87

aputro labhate putran

nirdhano labhate dhanam nirbhumir labhate bhumim

praja-hino labhet prajamaputrah - childless; labhate - attains; putran - sons; nirdhanah - poor; labhate - attains; dhanam - wealth; nirbhumih - landless; labhate - attains; bhumim - land; praja-hinah - without chiuldren; labhet - attains; prajam - children.

A person who is childless attains many children A pauper attains wealth A person who does not own any land attains land A person with no descendants attains descendants.

Text 88

rogad vimucyate rogi

baddho mucyeta bandhanat bhayan mucyeta bhitas tu

mucyetapanna apadah„ asprsta-kirtih su-yasa

murkho bhavati panditahrogat - from disease; vimucyate - freed; rogi - diseased; baddhah - bound; mucyeta - freed; bandhanat - from bondage; bhayan - from fear; mucyeta - is freed; bhitah - afraid; tu - indeed; mucyeta - becomes freed; apanna - who has attained; apadah - calamities; asprsta- kirtih - untouched by fame; su-yasa - fame; murkhah - foolish; bhavati - becomes; panditah - wise.

A person who is diseased become free from disease A person in prison becomes free from prison A frightened person becomes free of fears A person suffering many troubles becomes free of troubles A person untouched by fame becomes famous A fool becomes wise. .pa

Chapter Ninety-three

Sri Radhoddhava-samvada A Conversation of Sri Radha‘ and Sri Uddhava

Text 1

sri-narayana uvacauddhava-stavanam srutva

cetanam prapya radhika vilokya krsnakaram ca

tam uvaca sucanvitasri…-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said; uddhava- stavanam - Uddhava's prayers; srutva - hearing; cetanam - consciousness; prapya - attaining; radhika - Sri Radha; vilokya - seeing; krsna - of Sri Krsna; akaram - the form; ca - and; tam - to him; uvaca - spoke; sucanvita - grieving.

Sri Narayana Rsi said Hearing Uddhava's prayers Sri Radha‘ regained consciousness Noticing that Uddhava closely resembled Lord Krsna grieving Radha‘ spoke to him.

Text 2

sri-radhikovacakim nama bhavato vatsa

kena va prerito bhavan agato va kuta iti

bruhi mam kena hetunasri…-radhika uvaca - Sri Radha‘ said; kim - what?; nama - the name; bhavatah - of you; vatsa - O child; kena - by whom?; va - or; preritah - sent; bhavan - you; agatah - come; va - or; kuta - from where?; iti - thus; bruhi - please tell; mam - Me; kena - for what?; hetuna - reason.

Sri Radha‘ said Child what is your name¿ Who sent you here¿ From where have you come¿ Why have you come¿ Please tell Me.

Text 3

krsnakrtis tvam sarvangair

manye tvam krsna-parsadam krsnasya kusalam bruhi

baladevasya sampratamkrsna - of Lord Krsna; akrtih - the form; tvam - you; sarvangaih - in every limb; manye - I think; tvam - you; krsna-parsadam - an associate of Lord Krsna; krsnasya - of Lord Krsna; kusalam - the welfare; bruhi - please tell; baladevasya - of Lord Balarama; sampratam - now.

In every limâ your form is like Lord Krsna's I thinë You must be Krsna's friend Please tell Me hou Krsna and Balarama are faring now.

Text 4

nandas tisthati tatraiva

hetuna kena tad vada samayasyati govindo

ramyam vrndavanam vanamnandah - Nanda; tisthati - stays; tatra - there; eva - indeed; hetuna - reason; kena - what?; tat - that; vada - please tell; samayasyati - will return; govindah - Lord Krsna; ramyam - beautiful; vrndavanam - to Vrndavana; vanam - forest.

Why does Nanda stay in Mathura¿ Will Krsna return to beautiful Vrndavana forest¿ Please tell.

Text 5

punar draksyami tasyaiva

purnacandra-mukham subham punah kridam karisyami

tenaham rasa-mandalepunah - again; draksyami - I will see; tasya - of Him; eva - indeed; purnacandra-mukham - the full moon face; subham - beautiful; punah - again; kridam - pastime; karisyami - I will do; tena - with Him; aham - I; rasa-mandale - in the rasa dance circle.

Will I see His glorious full-moon face again¿ Will I play with Him again in the rasa-dance circle?

Text 6

jale ca viharisyami

punar va sakhibhih saha sri-nanda-nandanange ca

punar dasyami candanamjale - in the water; ca - and; viharisyami - I will play; punah - again; va - or; sakhibhih - friends; saha - with; sri…-nanda - of Sri nanda; nandana - of the son; ange - on the limbs; ca - and; punah - again; dasyami - I will place; candanam - sandal paste.

Will I am My friends play with Him again in the water¿ Will I again anoint His limbs with sandal paste?

Text 7

sri-uddhava uvacauddhavety abhidhanam me

ksatriyo 'ham varanane presitah subha-vartartham

krsnena paramatmanasri…-uddhava uvaca - Sri Uddhava said; uddhava - Uddhava; iti - thus; abhidhanam - the name; me - of me; ksatriyah - kasatriya; aham - I; varanane - O girl with the beautiful face; presitah - sent; subha-vartartham - for the purpose of bringing good news; krsnena - by Lord Krsna; paramatmana - the Supreme Personality of Godhead and the all-pervading Supersoul.

Sri Uddhava said My name is Uddhava I am a ksatriya O girl with the beautiful face Lord Krsna the all-pervading Supreme Personality of Godhead who stays in everyone's heart sent me here to deliver an auspicious message.

Text 8

tavantikam samayatah

parsado 'ham harer api krsnasya baladevasya

sivam nandasya sampratamtava - of You; antikam - the nearness; samayatah - arrauved; parsadah - an associate; aham - I; hareh - of Lord Krsna; api - also; krsnasya - of Lord Krsna; baladevasya - of Lord Balarama; sivam - the welfare; nandasya - of Nanda; sampratam - now.

That is why I Lord Krsna's friend have approached You At present Lord Krsna Lord Balarama and King Nanda are happy and well.

Text 9

sri-radhikovacaasti tad yamuna-kulam

su-gandhi-pavano 'sti sah tasya keli-kadambanam

mulam asty eva sampratamsri…-radhika uvaca - Sri Radha‘ said; asti - is; tat - that; yamuna- kulam - the Yamuna's bank; su-gandhi-pavanah - a fragrant breeze; asti - is; sah - that; tasya - of this; keli-kadambanam - of the pastime kadamba trees; mulam - the root; asti - is; eva - indeed; sampratam - now.

Sri Radha‘ said The Yamuna's banë is still here There is still a fragrant breeze There is still a place under the keli- kadamba trees.

Text 10

punyam vrndavanam ramyam

tad vidyamanam ipsitam pums-kokilanam virutam

talpam candana-carcitampunyam - sacred; vrndavanam - Vrndavana; ramyam - beautiful; tat - that; vidyamanam’being in existence; ipsitam - desired; pums- kokilanam - of cuckoos; virutam - the sounds; talpam - couch; candana- carcitam - anointed with sandal paste.

Beautiful and sacred Vrndavana forest still exists The cuckoos still coo This couch is still anointed with sandal paste.

Text 11

catur-vidham ca bhojyam ca

madhupanam ca sundaram duranta-duhkha-do 'py asti

papistho manmathas tathacatur-vidham - four kinds; ca - and; bhojyam - delicious foods; ca - and; madhu-panam - nectar drink; ca - and; sundaram - beautiful; duranta - unbearable; duhkha - sufferings; dah - give; api - also; asti - is; papisthah - sinful; manmathah - Kamadeva; tatha - so.

There are still four kinds of delicious food There is still nectar sweet like honey Sinful Kamadeva who brings unbearable torment is still here.

Text 12

te ca ratna-pradipas ca

jvalanti rasa-mandale manindra-sara-nirmanam

asty eva rati-mandiramte - they; ca - and; ratna-pradipah - jewel lamps; ca - and; jvalanti - shine; rasa-mandale - in the rasa - dance circle; manindra- sara - the best of regal jewels; nirmanam - made; asti - is; eva - indeed; rati-mandiram - the pastime palace.

The jewel lamps still shine in the rasa-dance circle There is still a jewel-palace for playful pastimes.

Text 13

gopangana-gano 'sty eva

purnacandro 'sti sobhitah sugandhi-puspa-racitam

talpam candana-carcitamgopangana-ganah - the gopis; asti - is; eva - indeed; purnacandrah - full moon; asti - is; sobhitah„ - shining; sugandhi-puspa-racitam - made of fragrant flowers; talpam - the bed; candana-carcitam - anointed with sandal paste.

The gopis are still here The full moon still shines beautifully This couch is still anointed with sandal paste and decorated with fragrant flowers.

Text 14

tambulam rati-bhogarham

karpuradi-susamskrtam sugandhi-malati-malyam

sveta-camara-darpanamtambulam - betelnuts; rati-bhogarham - suitable for amorous pastimes; karpuradi-susamskrtam - scented with camphor; sugandhi - fragrant; malati…-malyam - malati graland; sveta-camara- darpanam - white camaras and a mirror.

Betelnuts scented with camphor and suitable for amorous pastimes are still here A fragrant malati-garland is still here A white camara is still here A mirror is still here.

Text 15

mukta-manikya-samsakta-

hira-hara-manoharam nanopakananam ramyam

ramya-krida-sarovarammukta-manikya-samsakta-hira-hara-manoharam - beautiful with necklaces of pearls rubies and diamonds; nana - various; upakananam - gardens; ramyam - beautiful; ramya-krida-sarovaram - a lake for beautiful pastimes.

Necklaces of pearls rubies and diamonds are still here Many beautiful flower gardens are still here A lake for beautiful pastimes is still here.

Text 16

sugandhi-puspodyanam ca

padma-sreni-manoharam asty eva sarva-vibhavah

prana-nathah kuto mamasugandhi-puspodyanam - a fragrant flower garden; ca - and; padma-sreni-manoharam - a beautiful lotus forest; asti - is; eva - indeed; sarva-vibhavah - all power and glory; prana-nathah - the master of My life; kutah - where¿ mama - of Me.

A fragrant flower-garden is still here A beautiful lotus- forest is still here Where is the all-powerful all-glorious master of My life?

Text 17

ha krsna ha rama-natha

kvasi me prana-vallabha kva vaparadho dasyas ca

dasi-dosah pade padeha - O; krsna - Krsna; ha - O; rama-natha - master of the goddess of fortune; kva - where?; asi - are You; me - of Me; prana-vallabha - more dear than life; kva - where?; va - or; aparadhah - the offense; dasyah - of the maidservant; ca - and; dasi…-dosah - the fault of the maidservant; pade pade - at every step.

O Krsna O master of the goddess of fortune O master more dear than life where are You now¿ What offense has Your maidservant committed¿ Your maidservant commits offenses at every step.

Text 18

ity evam uktva sa devi

punar murcham avapa sa cetanam karayam asa

punar eva sa uddhavah„ tam drstva paramascaryam-

mene ksatriya-pungavahiti - thus; evam - thus; uktva - speaking; sa - She; devi - the goddess; punah - again; murcham - fainting; avapa - atatined; sa - She; cetanam - consciousness; karayam asa - caused; punah - again; eva - indeed; sa - he; uddhavah - uddhava; tam - Her; drstva - seeing; paramascaryam - great wonder; mene - considered; ksatriya - of ksatriyas; pungavah - the best.

After speaking these words Goddess Radha‘ fainted Uddhava revived Her Seeing all this Uddhava the best of the ksatriyas became filled with wonder.

Text 19

sakhibhih saptabhih sasvat

sevitam sveta-camaraih gopinam ca tri-laksais ca

su-priyaih priya-sevitamsakhibhih - by gopi friends; saptabhih - seven; sasvat - always; sevitam - served; sveta-camaraih - with white camaras; gopinam - of the gopis; ca - and; tri-laksaih - by three hundred thousand; ca - and; su- priyaih - very dear; priya-sevitam - affectionately served.

He sau She was again and again fanned by seven friends holding white camaras and She was affectionately served in many ways by three-hundred-thousand gopis.

Text 20

diva-nisam vestitam ca

gopinam sata-kotibhih kacit kajjala-hasta ca

kacin malya-dhara paradiva - day; nisam - and night; vestitam - surrounded; ca - and; gopinam - of gopis; sata-kotibhih„ - by one billion; kacit - someone; kajjala-hasta - kajjala in hand; ca - and; kacin - someone; malya- dhara - holding a garland; para - other.

He sau that day and night She was surrounded by a billion gopis One gopi carried blacë mascara in her hand Another gopi carried a flower garland.

Text 21

kacit sindura-hasta ca

kacid gorocana-kara kacic candana-patram ca

haste krtva ca tisthatikacit - another; sindura-hasta - sindura in her hand; ca - and; kacit - someone; gorocana-kara - gorocana in her hand; kacic - someone; candana - sand paste; patram - cup; ca - and; haste - in hand; krtva - doing; ca - and; tisthati - stands.

Another gopi carried sindura in her hand another gorocana and another a cup of sandal paste.

Text 22

kacid darpana-hasta ca

kacit kunkuma-vahika kasturi-patra-mistam ca

kacid vahati tatra vaikacit - another; darpana-hasta - mirror in hand; ca - and; kacit - someone; kunkuma-vahika - carring kunkuma; kasturi…-patra - a cup of musk; mistam - anointed; ca - and; kacit - someone; vahati - carried; tatra - there; vai - indeed.

Another gopi carried a mirror in her hand another kunkuma and another a cup of musk.

Text 23

kacic campaka-patram ca

kare dhrtva ca tisthati madhubhir madhuraih parna-

patram dhrtva sucanvitakacic - someone; campaka-patram - campaka flowers; ca - and; kare - in hand; dhrtva - holding; ca - and; tisthati - stands; madhubhih - with honey; madhuraih - sweet; parna - leaf; patram - cup; dhrtva - holding; sucanvita - very serious.

Another gopi carried campaka flowers in her hand Another gopi with a very serious expression carried a leaf-cup filled with sweet honey.

Text 24

kacit sugandhi-tailam ca

grhitva paritisthati kacid vahati tambulam

karpuradi-su-vasitamkacit - someone; sugandhi-tailam - scented oil; ca - and; grhitva - holding; paritisthati - stands; kacit - another; vahati - carries; tambulam - betelnuts; karpuradi-su-vasitam - scented with camphor.

Another gopi carried scented oil, and another carried betelnuts scented with camphor.

Text 25

kacid vasita-mistam ca

jalam dhrtva ca tisthati krida-puttalikam kacic

citradhyam pariraksatikacit - someone; vasita-mistam - scented and sweet; ca - and; jalam - water; dhrtva - holding; ca - and; tisthati - stands; krida - pastimes; puttalikam - doll; kacic - someone; citradhyam - richly painted; pariraksati - protects.

Another gopi carried sweetly scented water and another carried a colorfully painted figurine.

Text 26

kacid vahati kandukam

kacic ca ratna-bhusanam vahni-suddhamsukam kacid

amulyam pariraksatikacit - someone; vahati - carried; kandukam - a toy ball; kacic - someone; ca - and; ratna-bhusanam - jewel ornaments; vahni - fire; suddha - pure; amsukam - garments; kacit - somoene; amulyam - priceless; pariraksati - protects.

Another gopi carried a toy ball another jewel ornaments and another priceless garments pure like fire.

Text 27

kacid bhaksyopaharam ca

grhitva parivartate kacic ca kesa-vesartham

karoti malyam ipsitamkacit - someone; bhaksyopaharam - food; ca - and; grhitva - taking; parivartate - goes; kacic - someone; ca - and; kesa-vesartham - for decorating the hair; karoti - does; malyam - garland; ipsitam - desired.

Another gopi carried delicious foods and another carried flowers to decorate Radha's hair.

Text 28

kacit kankatikam dhrtva

puratah paritisthati kacid yavaka-hasta ca

kacid dhatri-rasam mudakacit - someone; kankatikam - a comb; dhrtva - holding; puratah - before; paritisthati - stands; kacit - someone; yavaka- hasta - lac in hand; ca - and; kacit - someone; dhatri-rasam - dhatri nectar; muda - happily.

Another gopi carried a comb another carried red lac and another happily carried dhatri nectar.

Text 29

durato 'pi vahaty eva

bhita ca paritisthati kacid bhita bhiya stauti

kacid roditi sokatahduratah - from afar; api - even; vahati - carries; eva - indeed; bhita - afraid; ca - and; paritisthati - stands; kacit - someone; bhita - afraid; bhiya - with fear; stauti - prays; kacit - someone; roditi - weeps; sokatah - out of grief.

Another gopi carried something from far away another was very timid another offered prayers with great awe and another wept out of grief.

Text 30

kacit tam bodhayaty eva

vidagdha virahaturam kacid uttapa-tapta ca

snigdha-talpe manoharekacit - someone; tam - Her; bodhayati - awakens; eva - indeed; vidagdha - intelligent; virahaturam - grieving in separation; kacit - someone; uttapa- tapta - in the fever of grief; ca - and; snigdha-talpe - on the beautiful bed; manohare - beautiful.

A wise gopi consoled Radha‘ in Her grief of separation Another gopi burning in the fever of grief lay down on a beautiful couch.

Text 31

sthapayed deha-durartham

snigdha-padma-dale subhe evam-bhutam ca tam drstva

provaca punar uddhavah„ su-priyam karna-piyusam-

vinayena ca bhitavatsthapayet - placed; deha-durartham - to place the body far away; snigdha-padma-dale - of beautiful lotus petals; subhe - beautiful; evam-bhutam - like that; ca - and; tam - Her; drstva - seeing; provaca - spoke; punah - again; uddhavah - Uddhava; su-priyam - dear; karna- piyusam - nectar for the ears; vinayena - humbly; ca - and; bhitavat - timid.

Another gopi tried to give Radha‘ some relief by placing Her on a bed of lotus petals Seeing Radha‘ in this way Uddhava shyly and humbly spoke words sweet like nectar.

Text 32

sri-uddhava uvacajane tvam deva-devisam

su-snigdham siddha-yoginam sarva-sakti-svarupam ca

mula-prakrtim isvarimsri…-uddhava uvaca - Sri Uddhava said; jane - I know; tvam - You; deva-devisam - the queen of all goddesses and demigods; su- snigdham - splendid; siddha-yoginam - of perfect yogis; sarva-sakti- svarupam - all-powerful; ca - and; mula-prakrtim - the root of matter; isvarim - the controller.

Sri Uddhava said I knou that You are the queen of all demigods and goddesses the best of perfect yogis the all- powerful supreme goddess the root of matter .

Text 33

sridama-sapad dharanim

praptam goloka-kaminim krsna-pranadhikam devi

tad-vaksah-sthala-vasinimsridama-sapat - by Sridama's curse; dharanim - to the earth; praptam - attained; goloka-kaminim - the beautiful girl of Goloka; krsna - of Lord Krsna; prana - than life; adhikam - more; devi - O goddess; tad-vaksah„-sthala-vasinim - who stays on His chest.

the beautiful goddess of Goloka who came to the earth because of Sridama's curse the goddess who rests on Lord Krsna's chest the goddess He considers more dear than life.

Text 34

srnu devi pravaksyami

subha-vartam abhipsitam su-sthiram sakhibhih sardham

hrdaya-snigdha-karinimsrnu - please hear; devi - O goddess; pravaksyami - I will tell; subha-vartam’good news; abhipsitam - desired; su-sthiram - steady; sakhibhih - friends; sardham - with; hrdaya-snigdha-karinim - pleasing to the heart.

O goddess please listen and I will tell You and Your friends and auspicious message a message that will please Your heart a message You have longed to hear .

Text 35

duhkha-davagni-dagdhayah

sudha-varsana-rupinim viraha-vyadhi-yuktaya

rasayana-samam subhamduhkha-davagni-dagdhayah - burning in the forest-fire of sufferings; sudha-varsana-rupinim - a shower of nectar; viraha - separation; vyadhi-yuktaya - with the disease; rasayana- samam - like a nectar medicine; subham - auspicious.

a message that is like a shower of nectar for one burning in a forest-fire of sufferings a message that is like nectar medicine for one tormented by the disease of separation from the beloved.

Text 36

tatra tisthati nando 'yam

sanando muditah sada nimantritas ca vasuna

krsnopanayanavadhitatra - there; tisthati - stays; nandah - Nanda; ayam - he; sanandah - happy; muditah„ - happy; sada - always; nimantritah - advised; ca - and; vasuna - by Vasudeva; krsnopanayanavadhi - until Lord Krsna's initiation in the sacred thread.

Nanda happily stays in Mathura‘ City Vasudeva requested that he stay until Lord Krsna receives His sacred thread.

Text 37

grhitva sa balam krsnam

sange mangala-karmani sa nando paramanando

muda yasyati gokulamgrhitva - taking; sa - he; balam - Balarama; krsnam - Krsna; sange - in the company; mangala-karmani - in auspicious deeds; sa - he; nandah - Nanda; paramanandah - blissful; muda - happily; yasyati - will return; gokulam - to Gokula.

When the auspicious rituals are performed Nanda will happily return to Gokula with Krsna and Balarama.

Text 38

agatya krsno muditah

pranamya mataram punah naktam ayasyati muda

punyam vrndavanam vanamagatya - returning; krsnah - Lord Krsna; muditah - happy; pranamya - bowing; mataram - to His mother; punah - again; naktam - night; ayasyati - will come; muda - happily; punyam - sacred; vrndavanam - Vrndavana; vanam - forest.

Krsna will happily return bou down before His mother and with great happiness again come at night to sacred Vrndavana forest.

Text 39

acirad draksyasi sati

sri-krsna-mukha-pankajam sarvam viraha-duhkham ca

santyaksyasi ca sampratamacirat - soon; draksyasi - You will see; sati - O saintly one; sri…- krsna-mukha-pankajam’Sri Krsna's lotus face; sarvam - all; viraha-duhkham - suffering of separation; ca - and; santyaksyasi - You will abandon; ca - and; sampratam - now.

O saintly one soon You will see Lord Krsna's lotus face and You will abandon all the sufferings born from His separation.

Text 40

su-sthira bhava matas tvam

tyaja sokam su-darunam vahni-suddhamsukam ramyam

paridhaya praharsitasu-sthira - steady; bhava - become; matah - O mother; tvam - You; tyaja’abandon; sokam - grief; su-darunam - very terrible; vahni- suddhamsukam - garments pure like fire; ramyam - beautiful; paridhaya - dressing; praharsita - happy.

O mother please become peaceful Give up Your terrible grief Accept beautiful garments pure like fire Be happy.

Text 41

amulya-ratna-nirmana-

bhusanagrahanam kuru grhana candanam snigdham

kasturi-kunkumanvitamamulya - priceless; ratna-nirmana - made of jewels; bhusana - ornaments; agrahanam - acceptance; kuru - please do; grhana - please take; candanam - sandal; snigdham - beautiful; kasturi…- kunkumanvitam - mixed with musë and kunkuma.

Accept ornaments of priceless jewels Accept beautiful sandal paste mixed with musë and kunkuma.

Text 42

kurusva kesa-samskaram

malati-malya-bhusitam su-vesam kuru kalyani

gande ca citra-patrakamkurusva - do; kesa-samskaram - the combing of the hair; malati…-malya-bhusitam - decorated with gralnds of malati flowers; su-vesam - nicely decorated; kuru - do; kalyani - O beautiful one; gande - on the cheeks; ca - and; citra-patrakam - with woinderful and colorful pictures and designs.

Allou Your hair to be combed and decorated with malati flowers O beautiful one allou Your cheeks to be decorated with wonderful and colorful pictures and designs.

Text 43

sindura-bindum simante

kasturi-candananvitam alaktakaktam caranam

yuktam yavaka-bhusanaihsindura-bindum - a sindura dot; simante - in the part of Your hair; kasturi…-candananvitam - with musë and sadnal; alaktakaktam - red lac; caranam - feet; yuktam - endowed; yavaka-bhusanaih - with lac ornaments.

Allou the part in Your hair to be anointed with a dot of sindura mixed with musë and sandal Allou Your feet to be anointed with red lac and decorated with ornaments of lac.

Text 44

kurusva tistha cottistha

ratna-simhasane vare sa-panka-pankajam talpam

tyaja sardham suca satikurusva - do; tistha - stay; ca - and; uttistha - stand; ratna- simhasane’on the jewel throne; vare - O beautiful one; sa-panka- pankajam - with lotus flowers and sandal paste; talpam - bed; tyaja - abandon; sardham - with; suca - greif; sati - O saintly one.

Rise Sit on the jewel throne O beautiful one leave the couch of lotus flowers and sandal paste O saintly one leave Your grief behind.

Text 45

krsnena manasa caiva

visuddham madhuram madhu samskrtam bhasitam toyam

tambulam ca su-vasitamkrsnena - by Lord Krsna; manasa - by the mind; ca - and; eva - indeed; visuddham - pure; madhuram - sweet; madhu - honey; samskrtam - made; bhasitam - splendid; toyam - water; tambulam - betelnuts; ca - and; su- vasitam - scented.

With Your mind thinking of Lord Krsna drinë some sweet water and cheu some scented betelnuts.

Text 46

ratnendra-sara-nirmana-

paryanke su-manohare vahni-suddhamsukante ca

malati-malya-bhusiteratnendra-sara-nirmana - made of the kings of jewels; paryanke - on the seat; su-manohare - very beautiful; vahni- suddhamsukante - with cloth pure like fire; ca - and; malati…-malya- bhusite - decorated with malati garlands.

On a beautiful seat made of the kings of jewels with cloth pure like fire decorated with malati flowers .

Text 47

sugandhi-yukte kasturi-

jati-campaka-candanaih parito malati-malya-

hira-hara-vibhusitesugandhi-yukte - fragrant; kasturi - musk; jati - jati; campaka - campaka; candanaih„ - sandal; paritah - everywhere; malati…-malya - malati gralnds; hira-hara-vibhusite - decorated with diamond necklaces.

fragrant with jati and campaka flowers and with sandal paste decorated with malati flowers and diamonds .

Texts 4¸ and 49

manindra-mukta-manikya-

sundarais ca pariskrte puspa-malyopadane ca

mangalarhe mudanvitasayanam kuru devesi

gopibhih sevita sada karoti sevanam sasvat

priyali sveta-camaraihmanindra - the kings of jewels; mukta - pearls; manikya - rubies; sundaraih - beautiful; ca - and; pariskrte - made; puspa - flower; malya - gralands; upadane - placing; ca - and; mangalarhe’auspicious; mudanvita - happy; sayanam - reclining; kuru - do; devesi - O queen of the demigods; gopibhih - by teh gopis; sevita - served; sada - always; karoti - do; sevanam - service; sasvat - always; priyali - dear freinds; sveta-camaraih - with white camaras.

auspicious, and decorated with many flowers pearls rubies and the kings of jewels please happily recline O queen of the demigods The gopis will serve You eternally and Your dear friends will fan You with white camaras.

Text 50

padaravinda-sevam ca

gopi bhakta manohare sad-ratna-sara-nirmana-

paryanke su-manoharepadaravinda-sevam - service to the lotus feet; ca - and; gopi - gopi; bhakta - devoted; manohare - beautiful; sad-ratna-sara - of the best of jewels; nirmana - made; paryanke - on a couch; su-manohare - very beautiful.

O beautiful one as You recline on this jewel couch the gopis will devotedly serve Your lotus feet.

Text 51

ity evam uktva sa mune

punas tusnim babhuva ha pranamya pada-padmam ca

brahmadi-sura-vanditamity evam - thus; uktva - speaking; sa - he; mune - O sage; punah - again; tusnim - silence; babhuva - attained; ha - indeed; pranamya - bowed; pada-padmam - at the lotus feet; ca - and; brahmadi-sura- vanditam - bowed down before by Brahma‘ and the demigods.

After speaking these words Uddhava became silent Then he bowed down before Radha's lotus feet which are worshiped by Brahma‘ and the demigods.

Text 52

uddhavasya vacah srutva

sa-smita radhika sati kautukam ca dadau tasmai

ratna-saranguliyakamuddhavasya - of Uddhava; vacah - teh words; srutva - hearing; sa- smita - smiling; radhika - Sri Radha; sati - saintly; kautukam - happiness; ca - and; dadau - gave; tasmai - to him; ratna-saranguliyakam - a jewel ring.

Hearing Uddhava's words saintly Sri Radha‘ smiled and gave him a wonderful jewel-ring .

Text 53

amulyam sundaram ramyam

visvakarma-vinirmitam mukha-sobham pita-varnam

su-diptam su-pradipa-vatamulyam - priceless; sundaram - beautiful; ramyam - pleasing; visvakarma-vinirmitam - made by Visvakarma; mukha-face; sobham - splendor; pita-varnam - yellow; su-diptam - splendid; su- pradipa-vat - like a lamp.

a ring that was beautiful delightful priceless glorious yellow glistening like a blazing lamp made by Visvakarma.

Text 54

krsnaya vahnina dattam

apurvam rasa-mandale mani-kundala-yugmam ca-

mulya-ratna-vinirmitamkrsnaya - to Lord Krsna; vahnina - by Agnideva; dattam - given; apurvam - unprecedented; rasa-mandale - in the rasa dance circle; mani- kundala - jewle earrings; yugmam - pair; ca - and; amulya-ratna- vinirmitam - made of priceless jewels.

She also gave him unprecedented earrings made of priceless jewels earrings Agni had given to Lord Krsna and Lord Krsna gave to Radha‘ in the rasa-dance circle.

Text 55

amulya-ratna-nirmanam

sarva-bhusanam ipsitam vahni-suddhamsuka-yugam

ratna-nirmana-nayakamamulya-ratna-nirmanam - made of priceless jewels; sarva- bhusanam’all ornaments; ipsitam - desired; vahni- suddhamsuka-yugam - garments pure like fire; ratna-nirmana- nayakam - jewel necklace.

Then She gave him ornaments of priceless jewels garments pure like fire and a jewel necklace.

Text 56

hira-hara-vinirmanam

haram ca su-manoharam pura dattam ca su-pritya

krsnaya varunena cahira-hara-vinirmanam - made of diamonds; haram - necklace; ca - and; su-manoharam - very beautiful; pura - before; dattam - given; ca - and; su-pritya - with great love; krsnaya - to Lord Krsna; varunena - by Varuna; ca - and.

Then She gave him a beautiful diamond-necklace that in the past Varuna had affectionately given to Lord Krsna.

Text 57

sri-suryena ca yad dattam

sri-krsnaya syamantakam pradattam kautukam tasmai

yad dattam harina purasri…-suryena - by Sri Surya; ca - and; yat - what; dattam - given; sri…- krsnaya - to Sri Krsna; syamantakam - sytamantaka; pradattam - given; kautukam - wonmderful; tasmai - to him; yat - what; dattam - given; harina - by Lord Krsna; pura - before.

Then She gave him a wonderful syamantaka jewel that Surya had given to Lord Krsna and Lord Krsna gave to Radha.

Text 58

yad dattam ca mahendrena

ratna-simhasanam param tat pradattam muda devya

tasmai pritya ca radhayayat - what; dattam - given; ca - and; mahendrena - by Indra; ratna- simhasanam - a jewel throne; param - gerat; tat - that; pradattam - given; muda - happily; devya - by the goddess; tasmai - to him; pritya - happily; ca - and; radhaya - by Sri Radha.

Then Goddess Radha‘ happily gave him a jewel throne originally given by King Indra.

Texts 5¹-61

manindra-sara-nirmanam

chatra-ratnam manoharam mukta-manikya-sarena

hira-hara-samanvitamvicitra-ratna-padmena

citritam varunam sada sobhitam paritas canyai

ratna-nirmana-darpanaihyad dattam brahmana pritya

haraye rasa-mandale su-pritya radhaya tatra

pradattam uddhavaya camanindra-sara-nirmanam - made of the kings of jewels; chatra- ratnam - jewel parasol; manoharam - beautiful; mukta-manikya- sarena - with the best of pearls and rubies; hira-hara- samanvitam - made with many diamonds; vicitra-ratna-padmena - with a jewel lotus pciture; citritam - pictured; varunam - given by Varuna; sada - always; sobhitam - beautiful; paritah - everywhere; ca - and; anyai - to another; ratna-nirmana-darpanaih - withe jewel mirrors; yat - what; dattam - given; brahmana - by BRhama; pritya - happily; haraye - to Lord Krsna; rasa-mandale - in the rasa-dance circle; su- pritya - happily; radhaya - by Radha; tatra - there; pradattam - given; uddhavaya - to Uddhava; ca - and.

Then Sri Radha‘ happily gave Uddhava Varuna's beautiful jewel-parasol made of pearls rubies and diamonds decorated with pictures of lotus flowers and splendid with jewel mirrors a parasol Brahma‘ happily gave to Lord Krsna and Lord Krsna gave to Radha‘ in the rasa-dance circle.

Texts 62 and 63

mani-sara-vinimranam

mani-raja-virajitam japa-malyam samskrtam ca

yad dattam sambhuna puratad eva dattam tasmai capy

amulyam punyadam subham janma-mrtyu-jara-vyadhi-

haram cati-manoharammani-sara-vinirmanam - made of the best of jewels; mani-raja- virajitam - splendid with the kings of jewels; japa-malyam - japa beads; samskrtam - made; ca - and; yat - what; dattam - given; sambhuna - by Lord Siva; pura - in the past; tat - that; eva - indeed; dattam - given; tasmai - to him; ca - also; api - and; amulyam - priceless; punyadam - sacred; subham - auspicious; janma-mrtyu-jara-vyadhi - birth death old-age and disease; haram - removing; ca - and; ati- manoharam - very beautiful.

Then She gave him splendid jewel japa-beads originally given by Lord Siva beads that were sacred priceless beautiful and auspicious beads put and end to birth death old-age and disease.

Text 64

candrakanta-manim ramyam

candra-dattam pariskrtam candravali dadau tasmai

sudiptam purnacandravatcandrakanta-manim - a candrakanta jewel; ramyam - beautiful; candra-dattam - given by Candra; pariskrtam - made; candravali - splendid like a host of moons; dadau - gave; tasmai - to him; sudiptam - splendid; purnacandravat - like the full moon.

Then Radha splendid like a host of moons gave him a beautiful candrakanta jewel splendid like a full moon a jewel originally given by the demigod Candra.

Text 65

visuddham madhu-parkam ca

madhu-patram yad aksayam dharmena yat pradattam ca

tad dattam priyaya harehvisuddham - pure; madhu-parkam - madhuparka; ca - and; madhu- patram - cup of nectar; yat - which; aksayam - imperishable; dharmena - by Dharma; yat - what; pradattam - given; ca - and; tat - that; dattam - given; priyaya - by the beloved; hareh - of Lord Krsna.

The Lord Krsna's beloved Radha‘ gave Uddhava madhuparka and a cup of nectar originally given by Yamaraja that never ran dry.

Text 66

jala-bhojana-patram ca

suddham svarna-vinirmitam mistannam paramannam ca

dadau su-svadu-mistakamjala-bhojana-patram - a cup for drinking water; ca - and; suddham - pure; svarna-vinirmitam - made of gold; mistannam - delicious food; paramannam - perfect food; ca - and; dadau - gave; su-svadu- mistakam - very delicious.

Then She gave him a watercup of pure gold and plate of exquisitely delicious food.

Text 67

bhojanam karayitva ca

karpuradi-suvasitam tambulam ca dadau sighram

malyam su-snigdha-candanambhojanam - eating; karayitva - causing; ca - and; karpuradi- suvasitam - scented with camphor and other things; tambulam - betelnuts; ca - and; dadau - gave; sighram - long; malyam - garland; su-snigdha-candanam - anpinted with sandal paste.

Then She made him eat gave him betelnuts scented with camphor and spices and gave him a great flower-garland anointed with sandal paste.

Text 68

subhasisam ca pradadau

vachitam pravaram varam janam krsnena yad dattam

goloke rasa-mandalesubhasisam - blessing; ca - and; pradadau - gave; va chitam - desired; pravaram - excellent; varam - boon; j anam - knowledge; krsnena - by Lord Krsna; yat - what; dattam - given; goloke - in Goloka; rasa-mandale - in the rasa-dance circle.

Then She gave him a boon a blessing and the spiritual knowledge that Krsna had given Her in the rasa-dance circle in Goloka.

Text 69

purusanam satam yavan

niscalam kamalam dadau vidyam yasaskarim suddham

yasah-kirtim su-nirmalampurusanam - of people; satam - hundred; yavan - as; niscalam - unwavering; kamalam - lotus; dadau - gave; vidyam - knowledge; yasaskarim - fame; suddham - pure; yasah„-kirtim - fame; su- nirmalam - very pure.

The She gave him the lotus of unwavering and pure knowledge and fame and lotus that lives for a hundred generations.

Text 70

sarva-siddhim harer dasyam

hari-bhaktim ca niscalam parsada-pravaratvam ca

parsadam ca harer itisarva-siddhim - granting all perfections; hareh - of Lord Krsna; dasyam - service; hari-bhaktim - devotion to Lordf Krsna; ca - and; niscalam’unwavering; parsada - of associations; pravaratvam - being among the best; ca - and; parsadam - associate; ca - and; hareh - of Lord Krsna; iti - thus.

The She gave him unwavering devotion to Lord Krsna and direct service to Lord Krsna service that brings all perfections Then She made him an eternal liberated associate of Lord Krsna.

Text 71

varam prasadam dattva ca

samutthaya mudanvitam vahni-suddhamsuke dhrtva

camulyam ratna-bhusanamvaram - boon; prasadam - mercy; dattva - giving; ca - and; samutthaya - rising; mudanvitam - happy; vahni-suddhamsuke - garments pure like fire; dhrtva - wearing; ca - and; amulyam - priceless; ratna- bhusanam - jewel ornaments.

After giving Her mercy and these boons Radha‘ happily rose and accepted priceless jewel ornaments garments pure like fire .

Text 72

hira-haram ratna-malam

paridhaya manoharam sinduram kajjalam puspa-

malyam su-snigdha-candanamhira-haram - diamond necklace; ratna-malam - jewel necklace; paridhaya - accepting; manoharam - beautiful; sinduram - sindura; kajjalam - kajjala; puspa-malyam - flower garland; su-snigdha- candanam - splendid sandal paste.

a diamond necklace beautiful jewel-necklace sindura kajjala a flower garland and splendid sandal paste.

Text 73

ratna-simhasana-stham tam

pujita pujitam muda vestita harsa-niratam

gopinam sata-kotibhih„ tapta-kacana-varnabha

sata-candra-sama-prabharatna-simhasana-stham - sitting on a golden throne; tam - him; pujita - worshiped; pujitam - worshiped; muda - happily; vestita - surrounded; harsa-niratam - happy; gopinam - of gopis; sata- kotibhih - by a billion; tapta-kacana-varnabha - splendid like molten gold; sata-candra-sama-prabha - splendid like a hundred moons.

Splendid like molten gold or like a hundred moons She was surrounded by a billions gopis who happily worshiped Her Then She placed Uddhava on a jewel throne and happily worshiped him.

Text 74

sri-radhikovacasatyam ayasyati harih

satyam niskapatam vada vada tathyam bhayam tyaktva

satyam bruhi su-samsadisri…-radhika uvaca - Sri Radha‘ said; satyam - in truth; ayasyati - will return; harih - Lord Krsna; satyam - truth; niskapatam - without guile; vada - tell; vada - tell; tathyam - the truth; bhayam - fear; tyaktva - abandoning; satyam - truth; bruhi - tell; su- samsadi - in this assembly.

Sri Radha‘ said Tell the truth Will Krsna really return¿ Tell the truth without lying Tell the truth Don't fear Tell the truth in this assembly.

Text 75

varam kupa-satad vapi

varam vapi-satat kratuh varam kratu-satat putrah

satyam putra-satat kila na hi satyat paro dharmo

nanrtat patakam paramvaram - better; kupa-satat - than a hundred wells; vapi - a lake; varam - better; vapi-satat - than a hunderd lakes; kratuh - a yajna; varam - better; kratu-satat - than a hundred yajnas; putrah - a son; satyam - truth; putra-satat - than a hundred sons; kila - indeed; na - not; hi - indeed; satyat - than truth; parah - better; dharmah - piety; na - not; anrtat - than lying; patakam - sin; param - worse.

A lake is better than a hundred wells A yaja is better than a hundred lakes A son is better than a hundred yajas Truth is better than a hundred sons No pious deeds is better than speaking the truth No sin is worse than lying.

Text 76

sri-uddhava uvacasatyam ayasyati harih

satyam draksyasi sundari dhruvam tyaksyasi santapam

drstva candra-mukham harehsri…-uddhava uvaca - Sri Uddhava said; satyam - in truth; ayasyati - will return; harih - Lord Krsna; satyam - in truth; draksyasi - You will see; sundari - O beautiful one; dhruvam - indeed; tyaksyasi - You will abandon; santapam - grief; drstva - seeint; candra- mukham - moon face; hareh - of Lord Krsna.

Sri Uddhava said In truth Lord Krsna will return In truth You will see Him O beautiful one In truth You will gaze on His moonlike face and become free of all sufferings.

Text 77

mad-darsanan maha-bhage

gatas te viraha-jvarah nanabhogam sukham bhunksva

tyaja cintam duratyayammad-darsanat - by the sight of me; maha-bhage - O very fortunate one; gatah - gone; te - of You; viraha-jvarah - the fever of separation; nanabhogam - various happinesses; sukham - happiness; bhunksva - enjoying; tyaja - abandon; cintam - anxiety; duratyayam - impassable.

O very fortunate one by seeing me You are nou cured of the fever of separation Nou please give up all Your troubles and be happy.

Text 78

aham prasthapayisyami

gatva madhu-purim harim vidhaya tat-prabodham ca

karyam anyat karisyatiaham - I; prasthapayisyami - will place; gatva - having gone; madhu- purim - to Mathura; harim - Krsna; vidhaya - placing; tat - of that; prabodham - awareness; ca - and; karyam - duty; anyat - another; karisyati - will do.

I will return to Mathura‘ and tell everything to Lord Krsna He will not do anything else until He first returns here.

Text 79

vidayam kuru me matar

yasyami hari-sannidhim sarvam tam kathayisyami

tad-vrttantam yathocitamvidayam - permission; kuru - give; me - to me; matah - O mother; yasyami - I will go; hari-sannidhim - to Lord Krsna; sarvam - all; tam - that; kathayisyami - I will tell; tad-vrttantam - the account; yathocitam - as proper.

O mother give me permission and I will return to Lord Krsna I will tell Him everything.

Text 80

sri-radhikovacagamisyasi yada vatsa

mathuram su-manoharam srnu duhkha-katham kacit

tistha vatsa sthiro bhavasri…-radhika uvaca - Sri Radha‘ said; gamisyasi - you will go; yada’when; vatsa - child; mathuram - to Mathura; su-manoharam - beautiful; srnu - please hear; duhkha-katham - the story of suffering; ka cit - something; tistha - stay; vatsa - child; sthirah - steady; bhava - become.

Sri Radha‘ said Child stay for a moment and hear the story of My sufferings Then you may return to beautiful Mathura.

Text 81

mam vismrto na bhavasi

viraha-jvara-kataram kathayisyami mat-kantam

dhruvam prasthapayisyasimam - Me; vismrtah - forgetting; na - not; bhavasi - is; viraha-jvara- kataram’the fever of separation; kathayisyami - I will tell; mat-kantam - My beloved; dhruvam - indeed; prasthapayisyasi - you will send.

Do not forget Me Tell My beloved hou I burn in the fever of separation from Him Send Him bacë to Me.

Text 82

narinam manaso vartam

ko va janati panditah kicic chastranusarena

prakaroti nirupanamnarinam - of women; manasah - of the heart; vartam - the stroy; kah - who?; va - or; janati - understands; panditah - wise; ki cit - something; sastra - scripture; anusarena - by following; prakaroti - does; nirupanam - description.

What wise man can knou a woman's heart¿ Following the description of the scriptures a wise man can knou only a small part of it.

Text 83

veda vaktum na saktas ca

sastrani kim vadanti ca kathayisyami tvam sarvam

putra krsnam ca vaksyasivedah - the Vedas; vaktum - to speak; na - not; saktah - able; ca - and; sastrani’the other scriptures; kim - how?; vadanti - speak; ca - and; kathayisyami - I will tell; tvam - you; sarvam - all; putra - O son; krsnam - Krsna; ca - and; vaksyasi - you will tell.

The Vedas cannot describe a woman's heart Hou can the other scriptures say anything about it¿ Son I will tell you everything about My heart and then you can repeat My words to Lord Krsna.

Text 84

gehe vane ca bhedo me

pasv-adisu yatha nrsu kim va jalam kim u svapnam

ajanam ca diva-nisamgehe - in home; vane - in the forest; ca - and; bhedah - separation; me - of Me; pasö-adisu - in cows and other animals; yatha - as; nrsu - in huamn beings; kim - what?; va - or; jalam - water; kim - what?; u - indeed; svapnam - dream; ajanam - illusion; ca - and; diva- nisam - day and night.

Separated from Krsna I became bewildered What was a house and what was the forest¿ Who was a human and who was an animal¿ What was water¿ What was a dream¿ What was day and what was night I did not know.

Text 85

atmanam ca na janami

codayam candra-suryayoh ksanam prapya harer vartam

cetanam me babhuva haatmanam - Myself; ca - and; na - not; janami - I know; ca - and; udayam - the rising; candra-suryayoh - of the sun and the moon; ksanam - for a moment; prapya - attaining; hareh - of Lord Krsna; vartam - the news; cetanam - consciousness; me - of Me; babhuva - was; ha - indeed.

I did not knou who I was I did not knou whether the sun or the moon had risen Until I heard this news of Lord Krsna I was barely conscious.

Text 86

krsnakrtim ca pasyami

srnomi murali-dhvanim kulam lajjam bhayam tyaktva

cintayami hareh padamkrsnakrtim - Lord Krsna's form; ca - and; pasyami - I see; srnomi - I hear; murali-dhvanim - the sound of His flute; kulam - family; lajjam - shame; bhayam - fear; tyaktva - abandoning; cintayami - I tink; hareh - of Lord Krsn„a; padam - feet.

At every moment I see Lord Krsna's form At every moment I hear the sound of His flute Leaving behind My family My shame and My fears at every moment I thinë of Krsna's feet.

Text 87

samprapya sarva-jagatam

isvaram prakrteh param na janam mayaya tasya

jatva gopa-pater mamasamprapya - attainging; sarva-jagatam - of all the universes; isvaram - the master; prakrteh - matter; param - above; na - not; j anam - knowledge; mayaya - by illusion; tasya - of Him; j atva - knowing; gopa-pateh - of the master of the gopas; mama - of Me.

When I had the company of Lord Krsna i was under the spell of His maya‘ and I could not understand that He is the master of all the universes that He is beyond the touch of the material energy All I kneu was that Krsna the master of the gopas was Mine.

Text 88

dhyayante yat-padambhojam

veda brahmadayah surah sa bhartsito maya kopat

hrdi salyam idam mamadhyayante - meditate; yat-padambhojam - on whose lotus feet; veda - the Vedas; brahmadayah - headed by Brahma; surah - the demigods; sa - He; bhartsitah - rebuked; maya - by Me; kopat - angrily; hrdi - in the heart; salyam - a spear; idam - this; mama - of Me.

The Krsna I sometimes angrily rebuked is the same Lord Krsna on whose lotus feet Brahma the demigods and the personified Vedas meditate This thought is like a spear pushed into My heart.

Texts 8¹ and 90

tat-padambhoja-sevabhir

guna-prastavato 'pi va tad-bhaktya yat-ksano nito

dhyanena pujayathavatatrapi mangalam sarvam

harsam ayur vyavasthitam vighnam ca hrdi santapas

tad-vicchede sadoddhavatat-padambhoja-sevabhih - by service to His lotus feet; guna- prastavatah - virtues; api - -also; va - or; tad-bhaktya - by devotion to Him; yat-ksanah - in a moment; nitah - brought; dhyanena - by meditation; pujaya - by worship; athava - or; tatrapi - astill; mangalam - auspiciousness; sarvam - all; harsam - happiness; ayuh - life; vyavasthitam - situated; vighnam - obstacle; ca - and; hrdi - in the heart; santapah - pain; tad-vicchede - in separation from Him; sada - always; uddhava - O Uddhava.

By serving His lotus feet one attains a host of virtues By serving Him with devotion by meditating on Him or by worshiping Him one attains all auspiciousness happiness and long life O Uddhava separation from Him brings unending pain to My heart.

Text 91

krida-pritir na bhavita

tadrsista punar mama tadrsam prema-saubhagyam

nirjane na ca sangamahkrida-pritih - happiness of pastimes; na - not; bhavita - will be; tadrsi - like this; ista - desired; punah - again; mama - by Me; tadrsam - like this; prema - love; saubhagyam - good fortune; nirjane - in a secluded place na - not; ca - and; sangamah - meeting.

Never again will I enjoy pastimes with Him Never again will My love for Him find good fortune Never again will I be able to meet Him in a solitary place.

Text 92

vrndavanam na yasyami

tat-sange punar uddhava candanam va na dasyami

nanda-nandana-vaksasivrndavanam - to Vrndavana; na - not; yasyami - I will go; tat- sange - in His comopany; punah - again; uddhava - O Uddhava; candanam - sandsal paste; va - or; na - not; dasyami - I will give; nanda-nandana-vaksasi - on the chest of Nanda's son.

O Uddhava never again will I enter Vrndavana forest in His company Never again will I place sandal paste on the chest of Nanda's son.

Text 93

malam tasmai na dasyami

na draksyami mukhambujam malatinam ketakinam

campakanam ca kananammalam - garalnd; tasmai - to Him; na - not; dasyami - I will give; na - not; draksyami - I will see; mukhambujam - lotsu face; malatinam - of malati flowers; ketakinam - of ketaki flowers; campakanam - of campaka flowers; ca - and; kananam - forest.

Never again will I give Him a flower garland Never again will I see His lotus face Never again will I go with Him to the malati forest or the ketaki forest or the campaka forest.

Text 94

punar eva na yasyami

sundaram rasa-mandalam hari-sange na yasyami

ramyam candana-kananampunah - again; eva - indeed; na - not; yasyami - I will go; sundaram - beautiful; rasa-mandalam - rasa-dance circle; hari-sange - in Krsna's company; na - not; yasyami - I will; go; ramyam - beautiful; candana-kananam - sandal forest.

Never again will I go with Lord Krsna to the beautiful rasa- dance circle or the beautiful sandal forest.

Text 95

punar eöa na yasyami

malayam ratna-mandiram madhavinam vanam ramyam

rahasyam madhu-kananampunah - again; eva - indeed; na - not; yasyami - I will go; malayam - to the malaya hIlls; ratna-mandiram - the jewle palace; madhavinam - of madhavi vines; vanam - forest; ramyam - beautiful; rahasyam - secret; madhu-kananam - madhu forest.

Never again will I go with Him to the malaya forest the jewel palace the beautiful madhavi forest or the secluded madhu forest.

Text 96

srikhanda-kananam ramyam

svaccham candra-sarovaram vispandakam sura-vanam

nandanam puspa-bhadrakamsrikhanda-kananam - the srikhanda forest; ramyam - beautiful; svaccham - clear; candra-sarovaram - candra-sarovara lake; vispandakam - vispankada; sura-vanam - the forest of the demigods; nandanam - Nandana; puspa-bhadrakam - Puspabhadraka.

Never again will I go with Him to the beautiful Srikhanda forest the clear Candra-sarovara lake the Vispandaka forest the Suravana forest the Nandana forest or the Puspabhadraka forest.

Text 97

bhadrakam harina sardham

na yasyami punah punah kva sa ramya vikasita

madhave madhavi-latabhadrakam - Bhadraka; harina - Krsna; sardham - with; na - not; yasyami - I will go; punah - againa; punah - again; kva - where?; sa - that; ramya - beautiful; vikasita - manifested; madhave - in spring; madhavi…- lata - madhavi vine.

Never again will I enter the Bhadraka forest with Lord Krsna Where is the beautiful madhavi vine blossoming in the springtime?

Text 9¸

kva gata madhavi… ratrih

kva madhu kvapi madhavahkva - where?; gata - gone; madhavi - spring; ratrih - nights; kva - where?; madhu - honey; kvapi - where?; madhavah - Krsna.

Where are the springtime nights¿ Where is the sweetness¿ Where is Krsna?

Text 9¹

ity evam uktva sa radha

dhyatva krsna-padambujam punar murcham- ca samprapya

rudati pulakanvita

iti - thus; evam - thus; uktva - speaking; sa - She; radha - Radha; dhyatva - meditating; krsna-padambujam - on Krsna's lotus feet; punah - again; murcham - unconscious; ca - and; samprapya - attaining; rudati’weeping; pulakanvita - with hairs erect.

Speaking these words and meditating on Lord Krsna's lotus feet Sri Radha‘ began to weep The hairs of Her body erect She fell unconscious to the ground.

No comments: