Sunday, August 5, 2007

part - VI

Chapter Eighteen

Vipra-patni-moksana

Delivering the Wives of the Brahmanas

Text 1

sri-saunaka uvacaaho kim adbhutam suta

rahasyam su-manoharam

srutam krsnasya caritam

sukha-dam moksa-dam paramsri-saunaka uvaca - Sri Saunaka said:; ahah - Oh; kim - what?; adbhutam - wonder; suta - O Suta; rahasyam - secret; su-manoharam - very beautiful; srutam - heard; krsnasya - of Lord Krsna; caritam - pastimes; sukha-dam - giving happiness; moksa-dam - giving liberation; param - transcendental.Sri Saunaka said: O Suta hou wonderful are these beautiful and secret pastimes of Lord Krsna we have heard! These pastimes bring both happiness and liberation.Text 2srutva nagara-nirmanam

devarsir narado munih kim papraccha dharma-putram

hares carita-mangalamsrutva - hearing; nagara-nirmanam - the building of thr city; devarsih - Devarsi; naradah - Narada; munih - the sage; kim - what?; papraccha - asked; dharma-putram - the son of Dharma; hareh - of Lord Krsna; carita-mangalam - the auspicious pastimes.After hearing of the building of Vrndavana City what did Devarsi Narada then asë Narayana Rsi about the auspicious pastimes of Lord Krsna?Text 3sri-suta uvacasrutva nagara-nirmanam

narado muni-sattamah papraccha krsna-caritam

aparam su-manoharamsri-suta uvaca - Sri Suta said:; srutva - hearing; nagara - of the city; nirmanam - the building; naradah - Narada; muni-sattamah - the great sage; papraccha - asked; krsna-caritam - of Lord Krsna's pastimes; aparam - transcendental; su-manoharam - very beautiful.Sri Suta said: After hearing of the building of Vrndavana City the great sage Narada asked about Lord Krsna's beautiful transcendental pastimes.Text 4sri-narada uvacasri-krsnakhyana-caritam

piyusam muni-sattama jana-sindho nigada mam

sisyam ca saranagatamsri-narada uvaca - Sri Narada said:; sri-krsnakhyana-caritam - the description of Lord Krsna's pastimes; piyusam - nectar; muni- sattama - O great sage; jana-sindhah - O ocean of knowledge; nigada - please tell; mam - to me; sisyam - your disciple; ca - and; saranagatam - surrendered.Sri Narada said: O great sage O ocean of wisdom please narrate Lord Krsna's nectar pastimes to me your surrendered disciple.Text 5naradasya vacah srutva

muda narayanah svayam uvaca param isasya

caritam param adbhutamnaradasya - of Narada; vacah - the words; srutva - hearing; muda - happily; narayanah - Sri Narayana Rsi; svayam - Himself; uvaca - said:; param - then; isasya - of the Supreme Personality of Godhead; caritam - the pastimes; param - transcendental; adbhutam - wonderful.Hearing Narada's words Sri Narayana Rsi recounted Lord Krsna's wonderful transcendental pastimes.Text 6sri-narayana uvacaekada balakaih sardham

balena saha madhavah jagama sri-madhuvanam

yamuna-tira-nirajamsri-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said:; ekada - one day; balakaih - boys; sardham - with; balena - Balarama; saha - with; madhavah - Krsna; jagama - went; sri-madhuvanam - to Sri Madhuvana; yamuna-tira-nirajam - on the Yamuna's shore.Sri Narayana Rsi said: One day accompanied by Balarama and the boys Krsna went to a place in Madhuvana forest by the Yamuna's shore.Text 7vicerur go-samuhas ca

cikridur balakas tatha visrantas trt-paritas ca

ksudhabhih paripiditahviceruh - went; go-samuhah - the cows; ca - and; cikriduh - played; balakah - the boys; tatha - so; visrantah - tired; trt- paritah - accompanying Him; ca - and; ksudhabhih - with hunger; paripiditah - troubled.The cows grazed and the boys played After a while the boys became tired and hungry.Text 8tam ucur gopa-sisavah

sri-krsnam paramesvaram ksudhasman badhate krsna

kim kurmo bruhi kinkarantam - to Him; ucuh - said:; gopa-sisavah - the gopa boys; sri- krsnam - to Sri Krsna; paramesvaram - the Supreme Personality of Godhead; ksudha - with hunger; asman - to us; badhate - stopped; krsna - O Krsna; kim - what?; kurmah - should we do; bruhi - please tell; kinkaran - to Your servants.The gopa boys said: to Krsna O Sri Krsna O Supreme Personality of Godhead we have become very hungry What should we do? Please tell us who are Your servantsText 9sisunam vacanam srutva

tan uvaca daya-nidhih hitam tathyam ca vacanam

prasanna-vadaneksanahsisunam - of the boys; vacanam - the words; srutva - hearinmg; tan - to them; uvaca - said:; daya-nidhih - an ocean of mercy; hitam - auspicious; tathyam - truthful; ca - and; vacanam - statement; prasanna- vadaneksanah - His eyes and face happy.Hearing the boys§ words Lord Krsna who is an ocean of mercy spoke truthful and auspicious words His face and eyes filled with happiness.Text 10sri-krsna uvacabala gacchata vipranam

yaja-sthanam sukhavaham annam yacata tam sighram

brahmanams ca kratunmukhansri-krsna uvaca - Sri Krsna said:; bala - O boys; gacchata - please go; vipranam - of the brahmanas; yaja-sthanam - to the yajna place; sukhavaham - happy; annam - food; yacata - beg; tam - that; sighram - at once; brahmanan - to the brahmanas; ca - and; kratunmukhan - intent on performing yajnas.Sri Krsna said: O boys please go to the pleasant place were brahmanas are performing a yaja Beg some food from the brahmanas intent on performing a yaja there.Text 11vipra angirasah sarve

svasrame sri-vanantike yajam kurvanti vipras ca

sruti-smrti-visaradahvipra - brahmanas; angirasah - followers of Angira‘ Muni; sarve - all; svasrame - in their own asrama; sri-vanantike - near the forest; yajam - a yajna; kurvanti - do; viprah - the brahmanas; ca - and; sruti-smrti-visaradah - learned in the Sruti and Smrti.These brahmanas learned in the Sruti and Smrti and followers of Angira‘ Muni are performing a yaja in their asrama near the forest.Text 12nisprha vaisnavah sarve

mam yajanti mumuksavah mayaya mam na jananti

maya-manusa-rupinamnisprha - without material desires; vaisnavah - devotees; sarve - all; mam - Me; yajanti - worship; mumuksavah - yearning for liberation; mayaya - by the illusory potency; mam - Me; na - not; jananti - know; maya-manusa-rupinam - pretending to be a human being.They are all great devotees free of material desires and yearning for liberation and they worship Me by performing yaj as Still bewildered by My illusory potency they do not knou that I am here pretending to be an ordinary human being.Text 13na ced dadati yusmabhyam

annam viprah kratunmukhah tat-kanta yacata ksipram

daya-yuktah sisun pratina - not; cet - if; dadati - give; yusmabhyam - to you; annam - food; viprah - the brahmanas; kratunmukhah - intent on performing yajnas; tat-kanta - from their wives; yacata - beg; ksipram - at once; daya- yuktah - kind; sisun - children; prati - to.If the brahmanas intent on performing yajas will not give you any food then asë their wives who are naturally kind to childrenText 14sri-krsna-vacanam srutva

yayur balaka-pungavah purato brahmananam ca

tasthur anata-kandharahsri-krsna-vacanam - the words of Sri Krsna; srutva - hearing; yayuh - went; balaka-pungavah - the exalted boys; puratah - in the presence; brahmananam - of the brahmanas; ca - and; tasthuh - stood; anata-kandharah - with bowed heads.Hearing Lord Krsna's words the exalted boys approached the brahmanas and stood before them with humbly bowed heads.Text 15ity ucur balakah sighram

annam datta dvijottamah na susruvur dvija kecit

kecic chrutva sthitah smitahiti - thus; ucuh - said:; balakah - the boys; sighram - at once; annam - food; datta - give; dvijottamah - O best of the brahmanas; na - not; susruvuh - listened; dvijah - brahmanas; kecit - some; kecic - some; srutva - hearing; sthitah - stood; smitah - smiling.The boys said: O best of the brahmanas please give us some food.¢ Some brahmanas pretended not to hear Others heard but simply stood and smiled.Text 16te yayu randhanagaram

brahmanyo yatra pacikah gatva bala vipra-bharyah

pranemur nata-kandharahte - they; yayu - went; randhanagaram - to the room; brahmanyah - the brahmanas§ wives; yatra - where; pacikah - cooking; gatva - going; balah - the boys; vipra-bharyah - the brahmanas§ wives; pranemuh - bowed down; nata-kandharah - bowed heads.Then the boys went to the kitchen where the brahmanas§ wives were cooking The boys bowed their heads before the brahmanas§ wives.Text 17natvety ucur balakas ca

vipra-bharyah pati-vratah annam datta mataro 'sman

ksudhartan api balakannatva - bowing down; iti - thus; ucuh - spoke; balakah - the boys; ca - and; vipra-bharyah - to the brahmanas§ wives; pati-vratah - - devoted to their husbands; annam - food; datta - please give; matarah - O mothers; asman - to us; ksudhartan - hungry; api - also; balakan - boys.Bowing down the boys said: O brahmanas§ wives devoted to your husbands O mothers please give some food to us âoys We are hungry."Text 18balanam vacanam srutva

drstva tams ca manoharan papraccha sadaram sadhvyah

smeranana-saroruhahbalanam - of the boys; vacanam - the words; srutva - hearing; drstva - seeing; tan - them; ca - and; manoharan - handsome; papraccha - asked; sadaram - respectfully; sadhvyah - saintly women; smeranana- saroruhah - their lotus faces smiling.Looking at the beautiful boys and hearing their words the saintly women their lotus faces smiling asked them a question.Text 19sri-vipra-patnya ucuhke yuyam presitah kena

kani namani vo vada dasyamo 'nnam bahu-vidhair

vyajanaih sahitam varamsri-vipra-patnya ucuh - the brahmanas§ wives said:; ke - who?; yuyam - you; presitah - sent; kena - by whom?; kani - what?; namani - names; vah - of you; vada - please tell; dasyamah - we will give; annam - food; bahu-vidhaih - many kinds; vyajanaih - spices; sahitam - with; varam - excellent.The brahmanas§ wives said: Who are you? Who sent you? What are your names? Tell us and we will give you many kinds of delicious beautifully spiced foods.Text 20brahmaninam vacah srutva

ta ucus te mudanvitah snigdha hasantah sphitas ca

sarve gopala-balakahbrahmaninam - of the brahmanas§ wives; vacah - the words; srutva - hearing; ta - to them; ucuh - said:; te - they; mudanvitah - happy; snigdha - affectionate; hasantah - smiling; sphitah - happy; ca - and; sarve - all; gopala-balakah - gopa boys.Hearing the brahmanas§ wives§ words the happy boys smiled.Text 21sri-bala ucuhpresita rama-krsnabhyam

vayam ksut-pidita bhrsam dattannam mataro 'smabhyam

ksipram yamas tad-antikamsri-bala ucuh - the boys said:; presita - sent; rama- krsnabhyam - by Krsna and Balarama; vayam - we; ksut-pidita - hungry; bhrsam - very; datta - please give; annam - food; matarah - O mothers; asmabhyam - to us; ksipram - at once; yamah - we will go; tad-antikam - to Him.The boys said: Krsna and Balarama sent us We are very hungry O mothers please give us some food and we will at once take it to Krsna and Balarama.Text 22ito 'ti-dure bhandira-

vanabhyantara eva ca vata-mule madhuvane

vasantau rama-kesvauitah - from here; ati-dure - very far; bhandira- vanabhyantare - in banyan grove; eva - indeed; ca - and; vata - of a banyan tree; mule - at the roots; madhuvane - in Madhuvana; vasantau - staying; rama-kesvau - Krsna and Balarama.Krsna and Balarama are far from here They are at the roots of a banyan tree in Madhuvana forest.Text 23visrantau ksudhitau tau va

yacete 'nnam ca matarah kim u deyam na va deyam

sighram vadata no 'dhunavisrantau - tired; ksudhitau - hungry; tau - They; va - or; yacete - beg; annam - food; ca - and; matarah„ - O mothers; kim - whether?; u - indeed; deyam - to be given; na - not; va - or; deyam - to be given; sighram - at once; vadata’please tell; nah - us; adhuna - now.Krsna and Balarama are also tired and hungry They also asë for some food O mothers please tell us now Will you give us some food or not?Text 24gopanam vacanam srutva

hrstananasru-locanah pulakankita-sarvangas

tat-padabja-manorathahgopanam - of the gopas; vacanam - the words; srutva - hearong; hrstananasru-locanah - tears of happiness intbheri eyes; pulakankita-sarvangah - the hairs of their bodies erect; tat- padabja-manorathah - yearing to see His lotus feet.Hearing the gopa boys§ words the brahmanas§ wives became eager to see the lotus feet of Lord Krsna and Lord Balarama The hairs of their bodies stood erect and their eyes become filled with tears of happiness.Text 25nana-vyajana-samyuktam

saly-annam su-manoharam payasam pistakam svadu

dadhi ksiram ghrtam madhunana-vyajana-samyuktam - with many kinds of delicious foods; saly-annam - rice; su-manoharam - very beautiful; payasam - payasa; pistakam - pistaka cakes; svadu - sweet; dadhi - yogurt; ksiram - milk; ghrtam - ghee; madhu - honey.Taking many kinds of perfectly spiced foods beautiful rice sweet-rice pistaka cakes sweet yogurt milk ghee and honey .Text 26raupye kamsye rajate ca

patre krtva mudanvitah tah sarva vipra-patnyas ca

prayayuh krsna-sannidhauraupye - silver; kamsye - and brass; rajate - shining; ca - and; patre - cups; krtva - doing; mudanvitah„ - happy; tah„ - they; sarva - all; vipra-patnyah - the brahmanas§ wives; ca - and; prayayuh - went; krsna- sannidhau - to Lord Krsna.and placing them in shining silver and brass jars all the brahmanas§ wives went to see Lord Krsna.Text 27nana-manoratham krtva

manasa gamanonmukhah pati-vratas ta dhanyas ca

sri-krsna-darsanotsukahnana - various; manoratham - desires; krtva - doing; manasa - with the mind; gamanonmukhah - eager to go; pati-vratah - devoted to their husbands; ta - they; dhanyah - fortunate; ca - and; sri-krsna- darsanotsukah - eager to see Lord Krsna.Their hearts filled with many desires the fortunate brahmanas§ wives went eager to see Lord Krsna.Text 28gatva dadrsuh sri-krsnam

sa-balam saha-balakam vata-mule vasantam tam

udu-madhye yathodupamgatva - going; dadrsuh - saw; sri-krsnam - Lord Krsna; sa-balam - with Balarama; saha-balakam - with the boys; vata-mule - at the roots of a banyan tree; vasantam - staying; tam - Him; udu-madhye - in the midst of many stars; yatha - as; udupam - the moon.Coming to that place the wives sau Lord Krsna who was staying with Balarama and the boys at the roots of a banyan tree who was like a moon surrounded by many stars .Text 29syamam kisora-vayasam

pita-kauseya-vasasam sundaram sa-smitam santam

radha-kantam manoharamsyamam - dark; kisora-vayasam - youthful; pita-kauseya- vasasam - wearing yellou silë garments; sundaram - handsome; sa- smitam - smiling; santam - peaceful; radha-kantam - the bloved of Sri Radha; manoharam - charming.who was dark youthful handsome charming smiling and peaceful who was dressed in yellou silk who was Sri Radha's beloved .Text 30sarat-parvana-candrasyam

ratnalankara-bhusitam ratna-keyura-valaya-

ratna-nupura-bhusitamsarat-parvana-candrasyam - whose face was an autumn moon; ratnalankara-bhusitam - decorated with jewel ornaments; ratna - jewel; keyura-valaya - armelts and bracelets; ratna-nupura-bhusitam - jewel anklets.whose face was an autumn moon who was deocrated with jewel bracelets armlets anklets and other ornaments .Text 31ajanu-lambitam subhram

bibhratam ratna-malikam malati-malaya kantha-

vaksah-sthala-virajitamajanu-lambitam - hanging to His knees; subhram - splendid; bibhratam - wearing; ratna-malikam - necklace of jewels; malati - of malati flowers; malaya - with a garland; kantha - neck; vaksah„- sthala - and chest; virajitam - splendid.who wore a splendid jewel necklace reaching to His knees whose necë and chest were splendid with a jasmine garlandText 32candanaguru-kasturi-

kunkumarcita-vigraham su-nasam su-kapolam ca

tustuvur madhusudanamcandanaguru-kasturi-kunkuma - with sandal aguru musk and kunkuima; arcita - anointed; vigraham - whose form; su-nasam - handsome nose; su-kapolam - handsome cheeks; ca - and; tustuvuh - offered prayers; madhusudanam - to Lord Krsna.who was anointed with sandal aguru musk and kunkuma and whose nose and cheeks were graceful and handsome The brahmanas§ wives then offered prayers to Lord Krsna .Text 33pakva-dadimba-bijabham

bibhratam dantam uttamam sikhi-puccha-samayuta-

baddha-cudam parat parampakva - ripe; dadimba - pomegranate; bija - seeds; abham - like; bibhratam - manifesting; dantam - teeth; uttamam - beautiful; sikhi- puccha - a peacocë feather; samayuta - with; baddha-cudam - hair; parat - than the greatest; param - greater.whose beautiful teeth were splendid as pomegranate seeds who wore a peacocë feather in His hair who was greater than the greatest .Text 34kadamba-puspa-yugmabhyam

karna-mula-virajitam dhyanasadhyam yoginam ca

bhaktanugraha-kataramkadamba-puspa-yugmabhyam - with two kadamba flowers; karna - ears; mula - roots; virajitam - splendid; dhyana - by meditation; asadhyam - unattainable; yoginam - of the yogis; ca - and; bhaktanugraha- kataram - overcome with kindness for His devotees.who wore a splendid kadamba flower on each ear whom the yogis cannot find in their meditations who is overcome with kindness for His devotees .Text 35brahmesa-dharma-sesendraih

stuyamanam munisvaraih drstvaivam isvaram bhaktya

pranemur dvija-yositah„ svasam jananurupam ca

tustuvur madhusudanambrahmesa-dharma-sesendraih - by Brahma Siva Yamaraja Sesa and Indra; stuyamanam - offered prayers; munisvaraih - by the kings of the sages; drstva - seeing; evam - thus; isvaram - the Supreme Personality of Godhead; bhaktya - with devotion; pranemuh - bowed down; dvija-yositah - teh brahmanas; wives; svasam - own; j ananurupam - according to the knowledge; ca - and; tustuvuh - offered prayers; madhusudanam - to Lord Krsna.and to whom Brahma Siva Yama Sesa Indra and the kings of the sages offer many prayers The brahmanas§ wives gazed at Lord Krsna the Supreme Personality of Godhead and bowed down before Him with devotion Then as far as their knowledge of Him allowed they offered prayers to Him.Text 36sri-vipra-patnya ucuhtvam brahma paramam dhama

niriho nirahankrtah nirgunas ca nirakarah

sakarah sagunah svayamsri-vipra-patnya ucuh - the brahmanas§ wives saod; tvam - You; brahma - Brahman; paramam - supreme; dhama - abode; nirihah - without material actions; nirahankrtah - without false ego; nirgunah - without material qualities; ca - and; nirakarah - without a material form; sakarah - with a transcendental form; sagunah - with material qualities; svayam - personally.The brahmanas§ wives said: You are the Supreme Brahman the supreme transcendental abode Your activities are not material You are free from the false ego of identifying with matter You have no material qualities and no material form for Your qualities and forms are all spiritual.Text 37saksi-rupas ca nirliptah

paramatma nirakrtih prakrtih purusas tvam ca

karanam ca tayoh parahsaksi-rupah - the witness; ca - and; nirliptah - untouched; paramatma - the Supersoul; nirakrtih - withotu a material form; prakrtih - nature; purusah - the Supreme; ca - and; karanam - the cause; ca - and; tayoh - of them both; parah - above.You are the Supersoul whose form is not material who is not touched by matter and who is the all-pervading witness of all You are Lord Visnu the purusa-avatara and You are the material energy You are the cause of both Lord Visnu and the world of matter and You are above Them both.Text 38srsti-sthity-anta-visaye

ye ca devas trayah parah te tvad-amsah sarva-bija

brahma-visnu-mahesvarahsrsti-sthity-anta-visaye - in creation maintenance and destruction; ye - who; ca - and; devah - demigods; trayah - three; parah - supreme; te - they; tvad-amsah - Your partial expansions; sarva- bija - the seeds of all; brahma-visnu-mahesvarah - Brahma Visnu and Siva.Brahma Visnu and Siva who control creation maintenance and destruction and who are the seeds of everything are Your partial incarnations.Text 39yasya lomnam ca vivaresv

akhilam visvam isvara maha-virad maha-visnus

tvam tasya janako vibhoyasya - of whom; lomnam - of the hairs; ca - and; vivaresv - in the holes; akhilam - all; visvam - universes; isvara - O Lord; maha-virad - the univresal form; maha-visnuh - Lord Maha‘-Visnu; tvam - You; tasya - of Him; janakah - the father; vibhah - O almighty one.O almighty Lord You are the father of Lord Visnu who is the entire universe and from the pores of whose body all the universes have come.Text 40tejas tvam capi tejasvi

janam jani ca tat-parah vede nirvacaniyas tvam

kas tvam stotum ihesvarahtejah - power; tvam - You; ca - and; api - also; tejasvi - the powerful; janam - knwoledge; jani - the knower; ca - and; tat-parah - abive them; vede - in the Vedas; nirvacaniyah - indescribable; tvam - You; kah - who?; tvam - You; stotum - to praise; iha - in this world; isvarah - is able.You are power and the powerful You are knowledge and the knower You are above everything Even the Vedas cannot properly describe You Who in this world is qualified to offer prayers to You?Text 41mahad-adi-srsti-sutram

paca-tan-matram eva ca bijam tvam sarva-saktinam

sarva-sakti-svarupakahmahad-adi-srsti-sutram - the mahat-tattva and the material creation; paca-tan-matram - the five tan-mantras; eva - indeed; ca - and; bijam - the seed; tvam - You; sarva-saktinam - of all potencies; sarva-sakti-svarupakah - the form of all potencies.You are the mahat-tattva and the other causes of material creation You are the five tan-matras You are the seed from which all potencies have come You are the possessor of all potencies.Text 42sarva-saktisvarah sarvah

sarva-sakty-asrayah sada tvam anuhah svayam-jyotih

sarvanandah sanatanahsarva-saktisvarah - the master of all potencies; sarvah - evereything; sarva-sakty-asrayah - the shelter of all potencies; sada - always; tvam - You; anuhah - inconceivable; svayam- jyotih - self-effulgent; sarvanandah - filled with all transcendental bliss; sanatanah - eternal.You are the master of all potencies You are the shelter of all potencies You are everything You are inconceivable self- effulgent eternal and full of bliss.Text 43aho 'py akara-hinas tvam

sarva-vigrahavan api sarvendriyanam visayam

janasi nendriyi bhavanahah - Oh; api - even though; akara-hinah - without material forms; tvam - You; sarva-vigrahavan - having all forms; api - even though; sarvendriyanam - of all senses; visayam - the range of perception; janasi - You know; na - not; indriyi - possessing material senses; bhavan - You.You have no material forms Your forms are spiritual You have the power to manifest any form You wish You have no material senses but still You are aware of everything experienced by the material senses of all.Text 44sarasvati jadi-bhuta

yat-stotre yan-nirupane jadi-bhuto mahesas ca

seso dharmo vidhih svayamsarasvati - sarasvati; jadi-bhuta - strucë dumb; yat-stotre - in praising You; yan-nirupane - in descriping You; jadi-bhutah - strucë dumb; mahesah - Lord Siva; ca - and; sesah - Lord Sesa; dharmah - Yamaraja; vidhih - Brahma; svayam - personally.Trying to praise You Goddess Sarasvati becomes speechless Siva Sesa Brahma and Yamaraja also become speechless.Text 45parvati kamala radha

savitri veda-sur api vedas ca jadatam yati

ke va sakta vipascitahparvati - Parvati; kamala - Laksmi; radha - Radha; savitri - Savitri; veda-suh - the mother of the Vedas; api - even; vedah - the Vedas; ca - and; jadatam - being speechless; yati - attain; ke - who?; va - or; sakta - is able; vipascitah - wise.Parvati Laksmi Radha Savitri the mother of the Vedas and the Vedas themselves are all speechless Who is wise and learned enough to glorify You?Text 46vayam kim stavanam kurmo

'yogyah prajesvaresvara prasanno bhava no deva

dina-bandho krpam kuruvayam - we; kim - how?; stavanam - prayer; kurmah - we do; ayogyah - unfit; prajesvaresvara - the king of the king of the wise; prasannah - pleased; bhava - be; nah - with us; deva - O Lord; dina-bandhah - O friend of the fallen; krpam - mercy; kuru - please do.We are very unqualified Hou can we glorify You properly? O king of the kings of the wise please be pleased with us O Lord O friend of the fallen please be merciful to us.Text 47ity evam uktva tah patnyah

petus tac-caranambuje abhayam pradadau tas ca

prasanna-vadaneksanahiti - thus; evam - i9n this way; uktva - speaking; tah - them; patnyah - the wives; petuh - fell; tac-caranambuje - at His lotus feet; abhayam - fearlessness; pradadau - gave; tah - to them; ca - and; prasanna- vadaneksanah - with happy face and eyes.After speaking these words the brahmanas§ wives fell at Lord Krsna's lotus feet His face and eyes smiling Lord Krsna made them fearless.Text 48vipra-patnya krtam stotram

puja-kale ca yah pathet sa gatim vipra-patninam

labhate natra samsayahvipra-patnya - by the brahmanas§ wives; krtam - done; stotram - prayer; puja-kale - at the time of worship; ca - and; yah - one who; pathet’recites; sa - he; gatim - destination; vipra-patninam - of the brahmanas§ wives; labhate - attains; na - not; atra’here; samsayah - doubt.A person who when he worships the Lord recites these prayers spoken by the brahmanas§ wives will attain a destination like what they attained Of this there is no doubt.Text 49sri-narayana uvacatah padambhoja-patita

drstva sri-madhusudanah varam vrnuta kalyanam

bhavita cety uvaca hasri-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said:; tah - them; padambhoja-patita - fallen at Lord Krsna's lotus feet; drstva - seeing; sri-madhusudanah - Sri Krsna; varam - a boon; vrnuta - ask; kalyanam - auspiciousness; bhavita - will be; ca - and; iti - thus; uvaca - said:; ha - indeed.Sri Narayana Rsi said: Seeing them fallen at His lotus feet Lord Krsna said: to them Auspiciousness to you You may asë a boon."Text 50sri-krsnasya vacah srutva

vipra-patnyo mudanvitah tam ucur vacanam bhaktya

bhakti-namratma-kandharahsri-krsnasya - of Lord Krsna; vacah - the words; srutva - hearing; vipra-patnyah - the brahmanas§ wives; mudanvitah - happy; tam - to Him; ucuh - said:; vacanam - words; bhaktya - with devotion; bhakti-namratma- kandharah - with humbly bowed heads.Hearing Lord Krsna's words the brahmanas§ wives became happy Their heads humbly bowed they spoke to Him words of devotion.Text 51sri-vipra-patnya ucuhvaram vatsa na grhnimo

nah sprha tvat-padambuje dehi sva-dasyam asmabhyam

drdham bhaktim su-durlabhamsri-vipra-patnya ucuh - the brahmanas§ wives said:; varam - boon; vatsa - O child; na - not; grhnimah - we accept; nah - of us; sprha - the desire; tvat-padambuje - at Your lotus feet; dehi - please give; sva- dasyam - service to You; asmabhyam - to us; drdham - firm; bhaktim - devotion; su-durlabham - very rare.The brahmanas§ wives said: O child we do not wish any ordinary boon We desire only Your lotus feet Please give us service to You Give us sincere devotion to You devotion that is very difficult to attain.Text 52pasyamo 'nuksanam vaktra-

sarojam tava kesava anugraham kuru vibho

na yasyamo grham punahpasyamah - we see; anuksanam - at every moment; vaktra - face; sarojam - lotus; tava - of You; kesava - O Krsna; anugraham - kindness; kuru - please do; vibhah - O almighty Lord; na - not; yasyamah - we go; grham - home; punah - again.We wish to gaze always on Your lotus face O Krsna O Almighty Lord please be merciful to us Do not make us return again to our homes.Text 53dvija-patni-vacah srutva

sri-krsnah karuna-nidhih om ity uktva tri-lokesas

tasthau balaka-samsadidvija-patni - of the brahmanas§ wives; vacah - the words; srutva - hearing; sri-krsnah - Sri Krsna; karuna-nidhih - who is an ocean of mercy; om - Yes; iti - thus; uktva - saying; tri-lokesah - the master of the three worlds; tasthau - stood; balaka-samsadi - among the boys.Hearing the brahmanas§ wives§ words Lord Krsna who is the master of the three worlds and an ocean of mercy and who was surrounded by the gopa boys said: Yes So be it."Text 54pradattam vipra-patnibhir

mistam annam sudhopamam balakan bhojayitva tu

svayam ca bubhuje harihpradattam - offered; vipra-patnibhih - by the Balaramas§ wives; mistam - delicious; annam - food; sudhopamam - like nectar; balakan - the boys; bhojayitva - feeding; tu - indeed; svayam - personally; ca - and; bubhuje - ate; harih - Lord Krsna.Then Lord Krsna accepted the brahmanas§ wives offering of delicious foods sweet like nectar He ate it and He had the boys also eat.Text 55etasminn antare tatra

satakumbha-ratham varam dadrsur vipra-patnyas ca

patantam gaganad ahoetasmin antare - then; tatra - there; satakumbha-ratham - a golden chariot; varam - beautiful; dadrsuh - saw; vipra-patnyah - the brahmanas§ wives; ca - and; patantam - descending; gaganat - from the sky; ahah - Oh.When Lord Krsna and the boys had finished eating the brahmanas§ wives sau descending from the sky a beautiful golden chariot .Text 56ratna-darpana-samyuktam

ratna-sara-paricchadam ratna-stambhair niruddham ca

sad-ratna-kalasojjvalamratna-darpana-samyuktam - with jewel mirrors; ratna-sara- paricchadam - with jewel paraphernalia; ratna-stambhaih - with jewel pillars; niruddham - built; ca - and; sad-ratna-kalasojjvalam - splendid with jewel domes.splendid with jewel mirrors jewel furniture jewel pillars jewel domes .Text 57sveta-camara-samyuktam

vahni-suddhamsukanvitam parijata-prasunanam

mala-jalair virajitamsveta-camara-samyuktam - white camaras; vahni- suddhamsukanvitam - with curtains pure like fire; parijata- prasunanam - of parijata flowers; mala-jalaih - with a networë of garlands; virajitam - splendid.white camaras curtains pure like fire and many parijata flowers .Text 58sata-candra-samayuktam

mano-yayi manoharam vestitam parsadair divyair

vana-mala-vibhusitaihsata-candra-samayuktam - splendid as a hundred moons; mano- yayi - fast as the mind; manoharam - beautiful; vestitam - filled; parsadaih - with liberated associates of the Lord; divyaih - splendid; vana-mala-vibhusitaih - decorated with forest garlands.glorious like a hundred moons beautiful traveling as fast as the mind filled with splendid liberated associates of the Lord associates decorated with forest garlandsText 59pita-vastra-paridhanai

ratnalankara-bhusitaih nava-yauvana-sampannaih

syamalaih su-manoharaihpita-vastra-paridhanaih - wearing yellou garments; ratnalankara-bhusitaih - decorated with jewel ornaments; nava- yauvana-sampannaih - in full bloom of youth; syamalaih - dark; su- manoharaih - very handsome.wearing yellou garments and jewel ornaments dark handsome in the full bloom of youth .Text 60dvi-bhujair murali-hastair

gopa-vesa-dharair varaih sikhi-puccha-guja-mala-

baddha-vankima-cudakaihdvi-bhujaih - with two arms; murali-hastaih - flutes in their hands; gopa-vesa-dharaih - dressed as gopas; varaih - excellent; sikhi- puccha - peacocë feathers; guja-mala - gunja garlands; baddha-vankima-cudakaih - the top-knot of their hair.having two arms holding flutes in their hands dressed as gopa boys and their hair decorated with peacocë feathers and guja.Text 61avaruhya rathat turnam

te pranamya hareh padam ratham arohanam kartum

ucur brahmana-kaminihavaruhya - descending; rathat - from the chariot; turnam - quickly; te - they; pranamya - bowing down; hareh - of Lord Krsna; padam - to the feet; ratham - the chariot; arohanam - mounting; kartum - to do; ucuh - spoke; brahmana-kaminih - the brahmanas§ wives.Descending from the chariot they at once bowed down before Lord Krsna's feet Then they told the brahmanas§ wives to enter the chariot.Text 62vipra-bharya harim natva

jagmur golokam ipsitam babhuvur gopikah sadyas

tyaktva manusa-vigrahanvipra-bharya - the brahmanas§ wives; harim - to Lord Krsna; natva - bowing down; jagmuh - went; golokam - to Goloka; ipsitam - desired; babhuvuh - were; gopikah - gopis; sadyah - at once; tyaktva - leaving; manusa-vigrahan - human forms.The brahmanas§ wives at once left their human forms and became liberated gopis They bowed down before Lord Krsna and went to Goloka where they yearned to go.Text 63haris chayam vinirmaya

tasam ca visnu-mayaya prasthapayam asa grhan

brahmananam svayam vibhuhharih - Lord Krsna; chayam - a shadow; vinirmaya - making; tasam - of them; ca - and; visnu-mayaya - by Lord Visnu's illusory potency; prasthapayam asa - placed; grhan - in the homes; brahmananam - of the brahmanas; svayam - personally; vibhuh - the Lord.Then employing His yogamaya‘ potency Lord Krsna created shadou forms of the wives and placed them in the brahmanas§ homes.Text 64vipras ca bharya uddisya

param sandigdha-manasah anvesanam prakurvanto

dadrsuh pathi kaminihviprah - the brahmanas; ca - and; bharya - wives; uddisya - in relation to; param - very; sandigdha-manasah - affectionate at heart; anvesanam - searching; prakurvantah - doing; dadrsuh - saw; pathi - on the paths; kaminih - wives.The brahmanas who in their hearts dearly loved them were searching for their wives when they suddenly sau them on the path.Text 65drstvocur brahmanah sarve

tas te ca vinayanvitah pulakankita-sarvangah

prasanna-vadaneksanahdrstva - seeing; ucuh - said:; brahmanah - the brahmanas; sarve - all; tah - to them; te - they; ca - and; vinayanvitah - humble; pulakankita- sarvangah - the hairs of thei bodies erect; prasanna- vadaneksanah - their faces and eyes cheerful.Seeing their wives the humbled brahmanas the hairs of their bodies erect and their faces and eyes filled with smiles spoke.Text 66sri-brahmana ucuhaho 'ti-dhanya yuyam ca

drsto yusmabhir isvarah asmakam jivanam vyartham

veda-patho 'py anarthakahsri-brahmana ucuh - the brahmanas said:; ahah - Oh; ati - very; dhanya - fortunate; yuyam - you; ca - and; drstah - seen; yusmabhih - by you; isvarah - the Supreme Personality of Godhead; asmakam - of us; jivanam - the life; vyartham - useless; veda-pathah - study of the Vedas; api - also; anarthakah - useless.The brahmanas said: You are fortunate! You have seen the Supreme Personality of Godhead! Our lives are useless and our Vedic studies are a waste of time.Text 67vede purane sarvatra

vidvadbhih parikirtitah harer vibhutayah sarvah

sarvesam janako harihvede - in the Vedas; purane - and the Puranas; sarvatra - everywhere; vidvadbhih - by the wise; parikirtitah - glorified; hareh - of Lord Krsna; vibhutayah - the potencies; sarvah - all; sarvesam - of all; janakah - the father; harih - Lord Krsna.Lord Krsna's glories are proclaimed in the Vedas and Puranas Lord Krsna is everyone's father.Text 6¸tapo japo vratam danam

vedadhyayanam arcanam tirtha-snanam anasanam

sarvesam phala-do harihtapah - austerity; japah - mantas; vratam - vows; danam - charity; vedadhyayanam - Vedic study; arcanam - worship; tirtha-snanam - bathing in holy places; anasanam - fasting; sarvesam - of all; phala-dah - giving the fruits; harih - Lord Krsna.It is Lord Krsna who gives to everyone the results of austerities mantras vows charity Vedic study worship bathing in holy places and fasting.Text 6¹sri-krsnah sevito yena

kim tasya tapasam phalaih praptah kalpa-tarur yena

kim tasyanyena sakhinasri-krsnah - Lord Krsna; sevitah - served; yena - by whom; kim - what?; tasya - of him; tapasam - of austerities; phalaih - with the results; praptah - attained; kalpa-taruh - a desire-tree; yena - by whom; kim - what?; tasya - of him; anyena - with another; sakhina - tree.For one who serves Lord Krsna what is the use of austerities? For one who has attained a kalpa-vrksa tree that fulfills all desires what is the use of other trees?Text 70sri-krsno hrdaye yasya

kim tasya karmabhih krtaih kim pita-sagarasyaiva

paurusam kupa-langhanesri-krsnah - Sri Krsna; hrdaye - in the heart; yasya - of whom; kim - what?; tasya - of him; karmabhih - with pious deeds; krtaih - done; kim - what?; pita-sagarasya - of an ocean; eva - indeed; paurusam - the power; kupa-langhane - jumping over a well.For one who in his heart has Lord Krsna what is the use of pious deeds? Why shall a person powerful enough to jump over the ocean make a display of jumping over a well?Text 71ity evam uktva vipras ca

grhitva kamini-varah prajagmuh sva-grham hrstas

tabhih sardham ca remireiti - thus; evam - thus; uktva - speaking; viprah - the brahmanas; ca - and; grhitva - taking; kamini-varah - elevated wives; prajagmuh - went; sva-grham - to their own homes; hrstah - happy; tabhih - with them; sardham - with; ca - and; remire - enjoyed.After speaking these words the brahmanas returned home with their elevated wives and enjoyed with them.Text 72tasam tato 'dhikam prema

kridasu sarva-karmasu daksinyam mayaya sakta

brahmana na vitarkitumtasam - of them; tatah - than that; adhikam - more; prema - love; kridasu - in pastimes; sarva-karmasu - in all activities; daksinyam - expertness; mayaya - by maya; sakta - able; brahmana - the brahmanas; na - not; vitarkitum - to guess.The wives were even more affectionate playful and expert in household duties than before Still bewildered by the Lord's illusory potency the brahmanas did not suspect that anything was amiss.Text 73atha narayanah so 'yam

balena sisubhih saha jagama svalayam turnam

purnam brahma sanatanamatha - then; narayanah - Lord Narayana; sah - He; ayam - He; balena - with Balarama; sisubhih - the wboys; saha - with; jagama - went; svalayam - to His own abode; turnam - at once; purnam - full; brahma - Brahman; sanatanam - eternal.Then accompanied by Balarama and the boys Lord Krsna the eternal Supreme Personality of Godhead returned to His home.Text 74ity evam kathitam sarvam

harer mahatmyam uttamam pura srutam dharma-vaktrat

kim bhuyah srotum icchasiiti - thus; evam- kathitam - thus; sarvam - all; hareh - of Lord Krsna; mahatmyam - the gloty; uttamam - transcendental; pura - before; srutam - heard; dharma-vaktrat - from the mouth of Dharma Muni; kim - what?; bhuyah - more; srotum - to hear; icchasi - you wish.Thus I have told you all I heard from Dharma Muni's mouth about Lord Krsna's transcendental glories What more do you wish to hear?Text 75sri-narada uvacarsindra kena punyena

babhuva vipra-yositam munindranam ca siddhanam

durlabha gatir idrsisri-narada uvaca - Sri Narada said:; rsindra - O king of sages; kena - by what?; punyena - pious deed; babhuva - became; vipra-yositam - of the brahmanas§ wives; munindranam - of the kings of sages; ca - and; siddhanam - ofthe siddhas; durlabha - difficult to attain; gatih - destination; idrsi - like that.Sri Narada said: O king of sages what pious deeds did the brahmanas§ wives perform that they attained a destination even great munis and siddhas cannot attain?Text 76imah ka va punyavatyah

pura tasthur mahi-talam ajagmuh kena dosena

vada sandeha-bhajanaimah - they; ka - what?; va - or; punyavatyah - pious; pura - before; tasthuh - stood; mahi-talam - on the earth; ajagmuh - came; kena - by what?; dosena - fault; vada - please tell; sandeha-bha jana - breaking doubts.Who were these pious women in their previous birth Because of what fault did they come to the earth? O breaker of doubts please tell.Text 77sri-narayana uvacasaptarsinam ramanyas ca

rupenapratimah parah gunavatyah su-silas ca

sva-dharmisthah pati-vratahsri-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said:; saptarsinam - of the seven sages; ramanyah - the wives; ca - and; rupena - with beauty; apratimah - incomparable; parah - great; gunavatyah - virtuous; su- silah - with good character; ca - and; sva-dharmisthah - religious; pati-vratah - devoted to their husbands.Sri Narayana Rsi said: In their previous birth they were the wives of the seven sages They were incomparably beautiful virtuous noble-hearted religious devoted to their husbands .Text 78navina-yauvanah sarvah

pina-sroni-payodharah divya-vastra-paridhana

ratnalankara-bhusitahnavina-yauvanah - in the full bloom of youth; sarvah - all; pina-sroni-payodharah - with full breasts and hips; divya- vastra - splendid garments; paridhana - wearing; ratnalankara- bhusitah - decorated with jewel ornaments.youthful buxom broad-hipped clothed in splendid garments decorated with jewel ornaments .Text 79tapta-kacana-varnabhah

smeranana-saroruhah muninam manasam sakta

mohitum vakra-caksusatapta-kacana-varnabhah - fair as molten gold; smeranana-saroruhah - with smiling lotus faces; muninam - of the sages; manasam - the mind; sakta - able; mohitum - to enchant; vakra- caksusa - with crooked glances.fair like molten gold beautiful with smiling lotus faces and able with a crooked glance to bewilder the minds of the greatest sages.Text 80drstva tasam stana-sroni-

mukhani sundarani ca analas cakame tas ca

madananala-piditahdrstva - seeing; tasam - of them; stana - breasts; sroni - and hips; mukhani - and faces; sundarani - beautiful; ca - and; analah - Agnideva; cakame - desired; tah - them; ca - and; madananala-piditah - tortured by the fire of amorous desires.Seeing their beautiful faces breasts and hips the fire-god Agni desired them He was tormented by the fires of desire.Text 81agni-sthana-sthitanam ca

sikhaya suratonmukhah pasparsangani tasam ca

babhuva hata-cetanahagni-sthana-sthitanam - staying in Agni's place; ca - and; sikhaya - with a flame; suratonmukhah - passionate; pasparsa - touched; angani - - the limbs; tasam - of them; ca - and; babhuva - became; hata - destoyed; cetanah - hearts.As the wives cooked over a fire Agni his mind destroyed by lust from far away touched their limbs through the flames.Text 82pati-vrata na jananti

pati-padabja-manasah agnir-angani tasam ca

darsam sparsam mumoha capati-vrata - chaste; na - not; jananti - understood; pati-padabja- manasah - their hearts placed at their husbands§ lotus feet; agnir- angani - the limbs of flame; tasam - of them; ca - and; darsam - seeing; sparsam - touching; mumoha - bewildered; ca - and.The chaste wives their hearts and minds placed at their husbands§ lotus feet did not understand what was happening Bewildered with lust Agni stared at them and touched them again and again through the flames.Text 83vahnes ca manasam jatva

bhagavan angirah svayam sasapa tam ity uvaca

sarva-bhakso babhuva havahneh - of Agni; ca - qand; manasam - the mind; j atva - understanding; bhagavan - powerful; angirah - Angira‘ Muni; svayam - personally; sasapa - cursed; tam - him; iti - thus; uvaca - said:; sarva-bhaksah - eating everything; babhuva - become; ha - indeed.Understanding Agni's mind powerful Angira‘ Muni cursed him saying Nou you must eat everything".Text 84vahnih sa-cetano bhutva

tustava muni-pungavam vridaya namra-vadanas

cakampe brahma-tejasavahnih - Agni; sa-cetanah - restored to his se4nses; bhutva - becoming; tustava - prayed; muni-pungavam - to the great sage; vridaya - with embarrassment; namra-vadanah - his head bowed; cakampe - rembled; brahma-tejasa - by the brahmanas§ power.Coming to his senses Agni begged the sage for mercy His head bowed with shame Agni trembled to thinë of the brahmana's power.Text 85kruddho munih para-sprsta-

kaminis ca sasapa ha yata yuyam papa-yukta

manusim yonim eva cakruddhah - angry; munih - the sage; para - by another; sprsta - touched; kaminih - the wives; ca - and; sasapa - cursed; ha - indeed; yata - go; yuyam - you; papa-yukta - sinners; manusim - to a human; yonim - birth; eva - indeed; ca - and.The angry sage then cursed the wives that had been touched by an outsider He said: Sinful women go and take birth as human beings!"Text 86bharate brahmananam ca

grhe labhata janma vai karisyanti vivaham ca

yusman nah kulaja dvijahbharate - on the earth; brahmananam - of brahmanas; ca - and; grhe - in the home; labhata - attain; janma - birth; vai - indeed; karisyanti - will do; vivaham - wedding; ca - and; yusman - you; nah - of us; kulaja - born in respectable families; dvijah - brahmanas.Take birth in brahmanas§ homes Respectable brahmanas born in our family will marry you."Text 87srutva vakyam munes tas ca

ruruduh prema-vihvalah putajali-yutah sarva

ity ucus tam vidam varamsrutva - hearing; vakyam - the words; muneh - of the sage; tah - to them; ca - and; ruruduh - wept; prema-vihvalah - overcome with love; putajali-yutah - with folded hands; sarva - all; iti - thus; ucuh - said:; tam - to him; vidam - of the wise; varam - the best.Hearing the sage's words the loving wives wept Folding their hands they all spoke to him the best of the wise.Text 88sri-muni-patyna ucuhna tyajasman muni-srestha

nispapas ca pati-vratah ajanantih para-sprstah

na ca nas tyaktum arhatisri-muni-patyna ucuh - the sage's wives said:; na - not; tyajasman - we leave; muni-srestha - O best of sages; nispapah - sinless; ca - and; pati-vratah - chaste; ajanantih - unaware; para-sprstah - of being touched by another; na - not; ca - and; nah - of us; tyaktum - to abandon; arhati - are worthy.The sage's wives said: O best of sages please don't abandon us We are sinless and chaste We did not knou we were being touched by an outsider You should not abandon us.Text 89bhaktanam kinkarinam ca

na dandam kartum arhati yusmakam caranambhojam

kada draksyamahe vayambhaktanam - devoted; kinkarinam - of maidservants; ca - and; na - not; dandam - punishment; kartum - to do; arhati - are worthy; yusmakam - of you; carana - feet; ambhojam - lotus; kada - when?; draksyamahe - we will see; vayam - we.You should not punish us your devoted servants When will we see your lotus feet again?Text 90khadga-cchedad vajra-patat

sarva-praharanan mune darunah kanta-vicchedah

sadhvinam duhsahah sadakhadga-cchedat - from the cutting of a sword; vajra- patat - from the falling of a thunderbolt; sarva-praharanan - than all weapons; mune - O sage; darunah - more terrible; kanta - from the beloved husband; vicchedah - deparation; sadhvinam - of chaste wives; duhsahah - unbearable; sada - always.O sage for a chaste wife separation from her dear husband is an unbearable suffering more terrible than being cut by swords strucë by lightning or tortured in every way.Text 91brahmisthanam gunavatam

paran kantan maha-munin evam-bhutan katham tyaktva

yasyamah prthivi-talambrahmisthanam - saintly; gunavatam - virtuous; paran - other; kantan - husbands; maha-munin - great sages; evam-bhutan - like this; katham - how?; tyaktva - abandoning; yasyamah - we will go; prthivi- talam - to the earth.Hou can we leave such saintly and virtuous husbands and go to the earth to accept other sages as our husbands?Text 92yasyamo yadi viprendra

kadatragamanam vada ajana-sparsa-dosanam

na syan no vidhi-bodhitahyasyamah - we will go; yadi - if; viprendra - O king of sages; kada - when?; atra - here; agamanam - return; vada - please tell; aj ana - ignorance; sparsa - touch; dosanam - the fault; na - not; syat - is; nah - of us; vidhi-bodhitahby one who knows what is right.O king of sages if we go then when will we return here? One who knows what is right will not blame us for being touched without our knowledge.Text 93ahalyaya punah praptah

svamindrasya pradharsanat sa sambhogat punah suddha

sparsat kim varjita vayamahalyaya - by Ahalya; punah - again; praptah - attained; svami - hubsand; indrasya - of Indra; pradharsanat - from forcible; sa - she; sambhogat - from the enjoyment; punah - again; suddha - pure; sparsat - from the touch; kim - what?; varjita - without; vayam - we.Even though Indra raped her Ahalya‘ became pure and regained her husband Why reject us simply because we were touched?Text 94vicaram kuru dharmistha

veda-vedanga-paraga veda-kartus ca putras tvamsarva-veda-vidam varahvicaram - consideration; kuru - please do; dharmistha - O religious one; veda-vedanga-paraga - gone to the farther shore of the Vedas and Vedangas; veda-kartuh - of the author of the Vedas; ca - and; putrah - the son; tvam - you; sarva-veda-vidam - of all knowers of tyhe vedas; varah - the best.O follower of religious principles O sage who has crossed to the farther shore of the Vedas and Vedangas please thinë about this You are the son of the demigod Brahma the Vedas§ author You are the best of all knowers of the Vedas.Text 95anyesam ca bhayat kanta

vrajanti saranam patim sva-kanta-bhaya-samvignah

saranam kam vrajanti tahanyesam - of others; ca - and; bhayat - from fear; kanta - wives; vrajanti - go; saranam - to shelter; patim - the husband; sva-kanta - of her own husband; bhaya-samvignah - filled with fear; saranam - shelter; kam - what?; vrajanti - go; tah - they.Afraid of outsiders wives take shelter of their husbands but if the wives become afraid of their own husbands of whom can they take shelter?Text 96abhayam dehi dharmistha

bhaya-yuktabhya eva ca putre sisye kalatre ca

ko dandam kartum aksamahabhayam - fearlessness; dehi - please give; dharmistha - O religious one; bhaya-yuktabhya - frightened; eva - indeed; ca - and; putre - to a son; sisye - disciple; kalatre - wife; ca - and; kah - who?; dandam - punishment; kartum - to do; aksamah - unable.O follower of religious principles who is so weaë that he cannot punish a frightened son disciple or wife?Text 97durbalah sabalo vapi

sva-vastunam apisvarah sva-dravyam vikrayam kartum

na canyo raksitum ksamahdurbalah - weak; sabalah - strong; va - or; api - and; sva-vastunam - own prorety; api - even; isvarah - the master; sva-dravyam - own property; vikrayam - selling; kartum - ot do; na - not; ca - and; anyah - another; raksitum - to protect; ksamah - is able.Strong or weak a man has power over his own property He can sell his own property, and no one can stop him.Text 98kamininam vacah srutva

dayalur muni-pungavah premna ruroda tasam ca

niriksya mukha-pankajamkamininam - of the wives; vacah - the words; srutva - hearing; dayaluh - merciful; muni-pungavah - the great sage; premna - with love; ruroda - wept; tasam - of them; ca - and; niriksya - seeing; mukha- pankajam - the lotus face.Hearing the wives§ words the great sage became compassionate Lovingly gazing at their lotus faces he wept.Text 99veda-vedanga-para-jo

janinam yoginam varah patni-viccheda-visaye

murcham prapa tathapi sahveda-vedanga-para-jah - who had gone to the farther shore of the Vedas and Vedangas; janinam - of the phiulosophers; yoginam - of the yogis; varah - the best; patni- viccheda-visaye - in the prospect of being separated from his wives; murcham - bewilderment; prapa - attained; tathapi - still; sah - he.Even though he was the best of the yogis and philosophers and even though he had traveled to the farther shore of the Vedas and Vedangas he was bewildered at the prospect of separation from his wives.Text 100sarve babhuvuh sokarta

virahodvigna-manasah niriksya tasam vaktrani

tasthau puttaliko yathasarve - all; babhuvuh - became; sokarta - griefstricken; virahodvigna-manasah - thewir minds overcome by the separation; niriksya - seeing; tasam - of them; vaktrani - the faces; tasthau - stood; puttalikah - wooden doll; yatha - like.Everyone became unhappy their hearts agitated by the impending separation Gazing at his wives§ faces the sage stood like a wooden doll.Text 10±krtva vilapam su-ciram

sarva-veda-vidam varah bhratrbhis ca sahalocya

ta uvaca sucaturahkrtva - doing; vilapam - lament; su-ciram - for a very long time; sarva-veda-vidam - of all knowers of the Vedas; varah - the best; bhratrbhih - with brothers; ca - and; saha - with; alocya - considering; ta - to them; uvaca - said:; sucaturah - grieving.After long grieving the sage who was the best of all knowers of the Vedas consulted with his brothers and spoke to the wives.Text 102sri-angira uvacayuyam srnuta vaksyami

vacanam satyam eva ca sva-karma-bhoginam bhogam

akarmantam srutau srutamsri-angirah uvaca - Sri Angira‘ said:; yuyam - you; srnuta - please hear; vaksyami - I will tell; vacanam - words; satyam - truthful; eva - indeed; ca - and; sva-karma-bhoginam - experiencing one's own karma; bhogam - experience; akarmantam - the edn of karma; srutau - in the Vedas; srutam - heard.Sri Angira‘ said: Please listen and I will speaë the truth The Vedas say that one must experience what one's karma ordains.Text 103gato bhogas ca yusmakam

asmabhih saha niscitam gate bhoge punar bhogo

na hi vede nirupitahgatah - gone; bhogah - experience; ca - and; yusmakam - of you; asmabhih - us; saha - with; niscitam - destermined; gate - gone; bhoge - experience; punah - again; bhogah - experience; na - not; hi - indeed; vede - in the Vedas; nirupitah - described.Nou your destined association with us is ended The Vedas say that when the fruits of karma are exhausted they cannot be regained.Text 104subhasubham ca yat karma

bharate krtibhih krtam nabhuktam ksiyate kanta

janma-koti-satair apisubhasubham - good and bad; ca - and; yat - what; karma - karma; bharate - on the earth; krtibhih - by the pious; krtam - done; na - not; abhuktam - not experienced; ksiyate - destroyed; kanta - O beloveds; janma-koti-sataih - by a billion births; api - even.O beloveds the results of good and bad karma in this world must be experienced If they are not experienced they do not perish even after a billion births.Text 105para-bhuktam ca kantam ca

yo bhunkte sa naradhamah sa pacyate kalasutre

yavac candra-divakaraupara-bhuktam - enjoyed by another; ca - and; kantam - wife; ca - and; yah - who; bhunkte - enjoys; sa - he; naradhamah - the lowest of men; sa - he; pacyate - is cooked; kalasutre - in hell; yavat - as long as; candra-divakarau - the sun and moon.He who again enjoys with a wife that has been enjoyed by another is the lowest of men He burns in hell for as long as the sun and moon shine in the sky.Text 106na sa daive na sa paitrye

pakarha papa-samyuta tasyas calingane bharta

bhrasta-sris tejasa hatahna - not; sa - she; daive - for the demigods; na - not; sa - she; paitrye - for the pitas; pakarha - worthy to burn in hell; papa- samyuta - sinful; tasyah - of her; ca - and; alingane - in the embrace; bharta - the husband; bhrasta - destroyed; srih - glory and wealth; tejasa - by power; hatah - destroyed.A woman enjoyed by another is not worthy to assist in yajas for the demigods and pitas Such a sinful woman is worthy only to burn in hell If her husband embraces her his power glory and wealth are at once destroyed.Text 107devatah pitaras tasya

havya-danena tarpane sukhino na bhavanty evam

ity aha kamalodbhavahdevatah - the demigods; pitarah - the pitas; tasya - of him; havya- danena - in the offering of yajna; tarpane - in satisfaction; sukhinah - happy; na - not; bhavanti - become; evam - thus; iti - thus; aha - said:; kamalodbhavah - Brahma.Lord Brahma‘ says that the demigods and pitas are not pleased with the yajas offered by such a husband.Text 108tasmat prayatnair bharyam ca

raksanam kurute sudhih anyatha papa-bhag bhutva

niscitam narakam vrajettasmat - therefore; prayatnaih - carefully; bharyam - wife; ca - and; raksanam - protection; kurute - does; sudhih - intelligent; anyatha - otherwise; papa-bhak - sinful; bhutva - becoming; niscitam - concluded; narakam - to hell; vrajet - goes.For this reason an intelligent man carefully protects his wife Otherwise he becomes a sinner and goes to hell.Text 109pade pade savadhanah

kantam raksati panditah pratiti-sthali yosa

dosanam ca karandikapade pade - at every step; savadhanah - carefully; kantam - wife; raksati - protects; panditah - wise; pratiti - of trust; sthali - the place; yosa - a woman; dosanam - of faults; ca - and; karandika - a box.A wise man protects his wife at every step A wife trusted by her husband is a boø of faults.Text 110kalatram paka-patram ca

sada raksitum arhati para-sparsad asuddham ca

suddham sva-sparsane sadakalatram - wife; paka-patram - a cooking pot; ca - and; sada - always; raksitum - to protect; arhati - is worthy; para-sparsat - by the out of another; asuddham - impure; ca - and; suddham - pure; sva- sparsane - in one's own touch; sada - always.One should always protect a cooking pot and a wife If others touch them they become impure If only the owner touches them they remain pure.Text 111sva-kantam vacanam krtva

param gacchati yadhama kumbhipakam sa prayati

yavac candra-divakarausva-kantam - own husband; vacanam - cheating; krtva - doing; param - to another; gacchati - goes; ya - who; adhama - the lowest of women; kumbhipakam - to hell; sa - she; prayati - goes; yavac - as long as; candra-divakarau - the sun and moon.She who cheats her husband and goes to another is the lowest of woman She goes to hell for as long as the sun and moon shine in the sky.Text 112tam eva yamadutas ca

samsthapya narakantare uttisthantim viklavam ca

kurvanti danda-tadanamtam - her; eva - indeed; yamadutah - the Yamadutas; ca - and; samsthapya - placing; narakantare - in hell; uttisthantim - standing up; viklavam - terror; ca - and; kurvanti - do; danda-tadanam - beating with sticks.The Yamadutas take her to hell If she tries to flee their tortures they beat her with sticks.Text 113sarpa-pramanah kitas ca

tiksna-dantah su-darunah dasanti pumscalim tatra

santatam tam diva-nisamsarpa - of snakes; pramanah - the size; kitah - worms; ca - and; tiksna-dantah - with sharp teeth; su-darunah - fearsome; dasanti - bite; pumscalim - an unfaithful woman; tatra - there; santatam - always; tam - her; diva-nisam - day and night.Big as snakes fearsome sharp-fanged worms bite an unchaste woman day and night again and again.Text 114vikrtakara-sabdam ca

karoti sasvatam bhiya na mamara praharena

suksma-deha-vidharinivikrtakara-sabdam - terrible sounds; ca - and; karoti - does; sasvatam - always; bhiya - with fear; na - not; mamara - died; praharena - by the torture; suksma-deha-vidharini - in a subtle body.Again and again she screams terribly but she does not die because she has only a subtle body of mind and intelligence.Text 115muhurtardham sukham bhuktva

loke 'tra yasasa hata patita para-loke ca

gatim etadrsim labhetmuhurtardham - half a muhurta; sukham - happiness; bhuktva - enjoying; loke - in this world; atra - here; yasasa - with fame; hata - destroyed; patita - fallen; para-loke - in the next world; ca - and; gatim - destination; etadrsim - like this; labhet - attains.After enjoying a feu moments of pleasure she becomes infamous in this world and after death she attains a life of torture.Text 116para-sprsta ca ya nari

ya sprham kurute param sapi dusta parityajya

cety aha kamalodbhavahpara-sprsta - touched by another; ca - and; ya - who; nari - ;woman ya - who; sprham - desire; kurute - does; param - another; sa - she; api - also; dusta - polluted; parityajya - to be abandoned; ca - and; iti - thus; aha - says; kamalodbhavah - Brahma.Lord Brahma‘ says that a woman who desires another man or who is touched by another man is a sinner and should be rejected.Text 117tasman nari parair yatnad

adrsta krtibhih krta asuryam-pasya ye darah

suddhas te ca pati-vratahtasmat - therefore; nari - a woman; paraih - by others; yatnat - carefully; adrsta - not seen; krtibhih - by the pious; krta - done; asuryam - not by the sun; pasya - to be seen; ye - who; darah - wives; suddhah - pure; te - they; ca - and; pati-vratah - devoted to their husbands.Therefore the pious carefully keep their wives from the gaze of others Not seen even by the sun their wives remain pure chaste and devoted to their husbands.Text 118svacchanda-gamini ya ca

svatantra sukari-sama antar drsta sada saiva

niscitam para-gaminisvacchanda-gamini - going where she wishes; ya - who; ca - and; svatantra - independent; sukari-sama - like a pig; antah - within; drsta - seen; sada - always; sa - she; eva - indeed; niscitam - concluded; para-gamini - chasing after men.An independent woman that goes where she likes is seen by all and chases after men is like a pig.Text 119svami-sadhya ca ya nari

kula-dharma-bhiya sthita kantena sardham sa kanta

vaikuntham yati niscitamsvami-sadhya - faithful to her husband; ca - and; ya - who; nari - woman; kula-dharma-bhiya - afraid of breaking the religious principle of chastity; sthita - staying; kantena - husband; sardham - with; sa - she; kanta - the wife; vaikuntham - to Vaikuntha; yati - goes; niscitam - indeed.A wife who afraid to breaë the religious principle of chastity is faithful to her husband goes with him to Vaikuntha.Text 120yata yuyam ca prthivim

manusim yonim ipsitam krsna-darsana-matrena

golokam yasyatha dhruvamyata - go; yuyam - you; ca - and; prthivim - to the earth; manusim - human; yonim - birth; ipsitam - desired; krsna - of Lord Krsna; darsana - by the sight; matrena - simply; golokam - to Goloka; yasyatha - you will go; dhruvam - indeed.No please go to a human birth on the earth You will see Lord Krsna and simply by seeing Him you will go to Goloka.Text 121harina nirmita cchaya

yusmakam yogamayaya ta vipra-mandire sthiva

cagamisyanti no grhamharina - by Lord Krsna; nirmita - created; cchaya - shadow; yusmakam - of you; yogamayaya - by Yogamaya; ta - they; vipra-mandire - to the brahmanas§ homes; sthiva - situated; ca - and; agamisyanti - will return; nah - of you; grham - to the homes.Employing His Yogamaya‘ potency Lord Krsna will create shadou duplicates of your forms These shadows will go to your homes They will stay in the brahmanas§ homes.Text 122punar amsena nah patnyo

bhavisyatha na samsayah yusmakam mama sapas ca

babhuva ca varadhikahpunah - again; amsena - by a part; nah - of us; patnyah - the wives; bhavisyatha - you will be; na - no; samsayah - doubt; yusmakam - of you; mama - of me; sapah - the curse; ca - and; babhuva - was; ca - and; varadhikah - better than a blessing.Then by your partial expansions you will again become our wives Of this there is no doubt In this way our curse has become the best of blessings.Text 123ity evam uktva sa munir

virarama sucanvitah tas cagatya mahim sapad

babhuvur vipra-yositahiti - thus; evam - thus; uktva - speaking; sa - he; munih - the sage; virarama - stopped; sucanvitah - lamenting; tah - to them; cagatya - and; mahim - top the earth; sapat - from the curse; babhuvuh - becasme; vipra-yositah - wives of brahmanas.After speaking these words the grief-stricken sage became silent By his curse the women went to the earth and became the wives of brahmanas.Text 124dattvannam haraye bhaktya

prajagmur hari-mandiram babhuva niscitam tasam

sapas ca sampado 'dhikahdattva - giving; annam - food; haraye - to Lord Krsna; bhaktya - with devotion; prajagmuh - went; hari-mandiram - to Lord Krsna's abode; babhuva - became; niscitam - indeed; tasam - of them; sapah - the curse; ca - and; sampadah - than good fortune; adhikah - more.With devotion they offered food to Lord Krsna and then they went to Lord Krsna's abode In this way the curse became better than a blessing.Text 125nindaniyac ca sampatter

vipattir mahato vara aho sadyah satam kopas

copakaraya kalpatenindaniyat - reprehensible; ca - and; sampatteh - than good fortune; vipattih - calamity; mahatah - from a great soul; vara - better; ahah - Oh; sadyah - at once; satam - of the siantly devotees; kopah - the anger; ca - and; upakaraya - for help; kalpate - is worthy.A great soul's curse is better than a sinner's blessing Even the anger of great devotees brings a great good fortune.Text 126vina vipatter mahima

kutah kasya bhaved bhuvi bhutah kanta-parityagan

mukta brahmana-yositahvina - without; vipatteh - of calamity; mahima - glory; kutah - where?; kasya - of whom; bhavet - is; bhuvi - on the earth; bhutah - was; kanta-parityagat - from rejection by their husbands; mukta - liberated; brahmana-yositah - the wives of brahmanas.Without calamity first hou can there be glory in this world? Even though rejected by their husbands the brahmanas§ wives attained liberation.Text 127ity evam kathitam sarvam

hares caritam uttamam aho punyavatinam ca

moksakhyanam manoharamiti - thus; evam - thus; kathitam - spoken; sarvam - all; hareh - of Lord Krsna; caritam - pastimes; uttamam - transcendental; ahah - Oh; punyavatinam - of the saintly women; ca - amd; moksa - of liberation; akhyanam - the story; manoharam - beautiful.Thus I have described Lord Krsna's transcendental pastimes and the beautiful story of hou some saintly women attained liberation.Text 128sri-krsnakhyanam viprendra

nutnam nutnam pade pade na hi trptih srutavatam

kena sreyasi trpyatesri-krsnakhyanam - the story of Lord Krsna's transcendental pastimes; viprendra - O king of brahmanas; nutnam - newer; nutnam - and newer; pade - step; pade - by step; na - not; hi - indeed; trptih - satiation; srutavatam - of the hearers; kena - by what?; sreyasi - in the best; trpyate - is satisfied.O king of brahmanas the history of Lord Krsna's pastimes is neu and fresh at every step They who hear it never become jaded and tired Hou can one tire of what is the very best?Text 129yavad gamyam tat kathitam

yac chrutam guru-vaktratah vada mam vachitam yat te

kim bhuyah srotum icchasiyavat - as; gamyam - to be gone; tat - that; kathitam - spoken; yat’ srutam - heard; guru-vaktratah - from the guru's mouth; vada - please tell; mam - to me; vachitam - desired; yat - what; te - of you; kim - what?; bhuyah - more; srotum - to hear; icchasi - you wish.I have repeated what I heard from my guru's mouth Tell me what is your wish What more do you wish to hear?Text 130sri-narada uvacayad yac chrutam tvaya purvam

guru-vaktrat krpa-nidhe mangalam krsna-caritam

tan me bruhi jagad-gurosri-narada uvaca - Sri Narada said:; yat - what; yac - what; chrutam - heard; tvaya - by you; purvam - before; guru-vaktrat - from your guru's mouth; krpa-nidhe - O ocean of mercy; mangalam - auspiciousness; krsna-caritam - Lord Krsna's transcendental pastimes; tan - that; me - to me; bruhi - please tell; jagad-gurah - O guru of the universe.Sri Narada said: O guru of the universe O ocean of mercy please tell me Lord Krsna's auspicious pastimes as you heard them from your guru's mouth.Text 131sri-suta uvacasrutva devarsi-vacanam

rsir narayanah svayam aparam krsna-mahatmyam

pravaktum upacakramesri-suta uvaca - Sri Suta said:; srutva - hearing; devarsi- vacanam - the words of Devarsi Narada; rsih - the sage; narayanah - Narayana; svayam - personally; aparam - incomparable; krsna- mahatmyam - Lord Krsna’s glory; pravaktum - to speak; upacakrame - began.Sri Suta said: Hearing Narada Muni’s words Sri Narayana RsI continued to narrate Lord Krsna’s incomparable glories..heeSri Brahma-vaivarta Purana .heoCanto Four, Volume SevenChapter NineteenKaliya-damana-davagni-moksana Subduing Kaliya and Extinguishing the Forest FireText 1ekada balakaih sardham

baladevam vina harih jagama yamuna-tiram

yatra kaliya-mandiramekada - one day; balakaih - boys; sardham - with; baladevam - Balarama; vina - without; harih - Krsna; jagama - went; yamuna - of the Yamuna; tiram - to the shore; yatra - where; kaliya-mandiram - the home of Kaliya.One day with the boys and without Balarama Lord Krsna went to the Yamuna's shore to the place where Kaliya had his home.Text 2paripakva-phalam bhuktva

yamuna-tiraje vane svecchamayas trt-paritas

cakhada nirmalam jalamparipakva - ripe; phalam - fruit; bhuktva - eating; yamuna- tiraje - on the Yamuna's shore; vane - in the forest; svecchamayas - as He wished; trt-paritas - thirsty; cakhada - drank; nirmalam - clear; jalam - water.He ate some fruit from the forest by the Yamuna's shore and He dranë the clear water.Text 3gokulam kalayam asa

sisubhih saha kanane vijahara ca taih sardham

sthapayam asa gokulamgokulam - the cows; kalayam asa - herded; sisubhih - boys; saha - with; kanane - in the forest; vijahara - played; ca - and; taih - with them; sardham - with; sthapayam asa - placed; gokulam - the cows.As He watched over the cows He played with the boys in the forest.Text 4krida-nimagna-citto 'yam

balakas ca mudanvitah bhuktva nava-trnam gavo

visa-toyam papur munekrida-nimagna-citto - His heart plunged into pastimes; ayam - He; balakah - the boys; ca - and; mudanvitah - happy; bhuktva - eating; nava - new; trnam - grass; gavo - the cows; visa-toyam - poisoned water; papur - drank; mune - O sage.O sages as Krsna His heart plunged in in the thought of His pastimes played with the happy boys the cows ate ne÷ grass and then dranë poisoned water.Text 5visaktam ca jalam pitva

darunantaka-cestaya jvalabhih kalakutanam

sadyah pranams ca tatyajuhvisaktam - poisoned; ca - and; jalam - water; pitva - drinking; darunantaka-cestaya - by the terrible deed; jvalabhih - burning; kalakutanam - of poison; sadyah - at once; pranan - life; ca - and; tatyajuh - abandoned.Drinking the the water burning with poison the cows at once gave uð their lives.Text 6drstva mrtam go-samuham

gopas cintakula bhiya visanna-vadanah sarve

tam ucur madhusudanamdrstva - seeing; mrtam - dead; go-samuham - the cows; gopah - the gopas; cintakula - anxious; bhiya - with fear; visanna- vadanah - dejected; sarve - all; tam - to Him; ucur - said:; madhusudanam - to Lord Krsna.Seeing the cows dead the frightened and anxious boys told Lord Krsna.Text 7jatva sarvam jagan-natho

jivayam asa gokulam uttasthur tat ksanam gavo

dadrsuh sri-harer mukhamj atva - understanding; sarvam - everything; jagan- natho - the master of the universes; jivayam asa - revived; gokulam - the cows; uttasthur - stood; tat - that; ksanam - moment; gavo - the cows; dadrsuh - saw; sri...-harer - of Lord Krsna; mukham - the face.Aware of everything Lord Krsna brought the cows to life Standing up the cows gazed at Lord Krsna's face.Text 8krsnah kadambam aruhya

yamuna-tira-nirajam papata sarpa-bhavane

nira-madhye narakrtihkrsnah - Lord Krsna; kadambam - a kadamba tree; aruhya - climbing; yamuna-tira-nirajam - by the Yamuna's shore; papata - fell; sarpa - of the snake; bhavane - in the home; nira-madhye - in the water; narakrtih - in the form of a human being.Climbing a kadamba tree by the Yamuna's shore Lord Krsna who appeared to be an ordinary human being dove into the water where Kaliya had his home.Text 9sata-hasta-pramanam ca

jalotthanam babhuva ha bala harsa-visadam ca

menire tatra naradasata-hasta-pramanam - a hundred hastas in size; ca - and; jala - of the water; utthanam - rising; babhuva - became; ha - indeed; bala - the boys; harsa - joys; visadam - sorrow; ca - and; menire - thought; tatra - there; narada - O Narada.O Narada by diving into the water Lord Krsna created a great wave a hundred hands high When the boys sa÷ alì this they became both happy and sad.Text 10sarpo narakrtim drstva

kaliyah krodha-vihvalah jagrasa sri-harim turnam

taptam lauham yatha narahsarpo - the snake; narakrtim - human form; drstva - seeing; kaliyah - Kaliya; krodha-vihvalah - angry; jagrasa - swallowed; sri...- harim - Lord Krsna; turnam - at once; taptam - hot; lauham - iron; yatha - as; narah - a person.Seeing humanlike Lord Krsna the snake Kaliya at once swallowed Him Then Lord Krsna made Himself hot like molten iron.Text 11dagdha-kanthodaro nagas

codvigno brahma-tejasa prana yantity evam uktva

cakarodvamanam punahdagdha - burned; kantha - throat; udaro - belly; nagas - the snake; codvigno - distressed; brahma-tejasa - by the Lord's s irituaì ðower; prana - life; yanti - left; iti - thus; evam - thus; uktva - saying; cakara - did; udvamanam'vomiting; punah - again.His throat and stomach burned by the Lord's spirituaì power the snake no÷ on the verge of death vomited uð Lord Krsna.Text 12bhagna-danto rakta-mukhah

krsna-vajranga-carvanat bhagna-vaktrasya bhagavan

uttasthau mastakoparibhagna - broken; danto - fangs; rakta - red; mukhah - mouth; krsna - of Lord Krsna; vajra - thunderbolt; anga - limbs; carvanat - from chewing; bhagna - broken; vaktrasya - mouth; bhagavan - the Supreme Personality of Godhead; uttasthau - stood; mastaka - the head; upari - on.When it tried to bite the Lord the snake broke its fangs and its mouth Its mouth became red with its own blood Then the Lord jumped on the snake's head.Text 13nago visvambharakrantah

sa pranams tyaktum udyatah cakarodvamanam raktam

papata murchito munenago - the snake; visvambhara - by the maintainer of the universes; akrantah - defeated; sa - he; pranams - life; tyaktum - to abandon; udyatah - was about; cakara - did; udvamanam - vomiting; raktam - blood; papata - fell; murchito - unconscious; mune - O sage.O sage defeated by the Lord who maintains alì the universes the snake was on the verge of death Vomiting blood the snake felì unconscious.Text 14drstva tam murchitam naga

ruruduh prema-vihvalah kecit palayita bhitah

kecit pravivisur bilamdrstva - seeing; tam - him; murchitam - unconscious; naga - the other snakes; ruruduh - creid; prema-vihvalah - filled with love; kecit - some; palayita - fled; bhitah - afraid; kecit - some; pravivisur - entered; bilam - holes.Seeing Kaliya had fallen unconscious the other snakes who dearly loved him wept Some fled in fear, and some entered their holes.Text 15maranabhimukham kantam

drstva hi subala sati naginibhih saha premna

ruroda purato harehmaranabhimukham - on the verge of death; kantam - husbasnd; drstva - seeing; hi - indeed; subala - Subala; sati - chaste; naginibhih - with many female snakes; saha - with; premna - with love; ruroda - wept; purato - before; hareh - Lord Krsna.Seeing their husband on the verge of death chaste Subala accompanied by the Kaliya's other wives approached Lord Krsna and wept overcome with love.Text 16putajali-yuta turnam

pranamya sri-harim bhiya dhrtva padaravindam ca

tam uvaca bhayakulaputa jali-yuta - with folded hands; turnam - at once; pranamya - bowing down; sri...-harim - to Lord Krsna; bhiya - with fear; dhrtva - holding; padaravindam - lotus feet; ca - asnd; tam - to Him; uvaca - said:; bhayakula - frightened.Frightened and her hands respectfully folded she touched Lord Krsna's lotus feet and spoke.Text 17sri-subalovacahe jagat-kanta kantam me

dehi manam ca manada patih pranadhikah strinam

nasti bandhus ca tat-parahsri...-subala uvaca - Sri Subala' said:; he - O; jagat-kanta - creatoer of the universes; kantam - husband; me - to me; dehi - please give; manam - honor; ca - and; manada - O giver of honor; patih - husband; pranadhikah - more dear than life; strinam - of women; na - not; asti - is; bandhuh - friend; ca - and; tat-parah - more than He.Sri Subala' said: O most dear person in the universe please return my husband O most honorable one please honor my request For a woman her husband is more dear than life No one is a greater friend than he.Text 18ayi sura-vara-natha prana-natham madiyam

na kuru vadham ananta prema-sindho su-bandho akhila-bhuvana-bandho radhika-prana-sindho

patim iha kuru danam me vidhatur vidhatahayi - O; sura-vara-natha - master of the great demigods; prana- natham - the lord of life; madiyam - my; na - not; kuru - do; vadham - killing; ananta - O limitless one; prema-sindho - O ocean of love; su-bandho - O friend; akhila-bhuvana-bandho - O freind of alì the worlds; radhika - of Radha; prana - life; sindho - O ocean; patim - husband; iha - here; kuru - do; danam - gift; me - to me; vidhatur - of the creator; vidhatah - O creator.O master of the great demigods please don't kilì the master of my life O limitless one O friend O ocean of love O friend of alì the worlds O ocean of love for Sri Radha O creator of the creator please give me the gift of my husband's return.Text 19trinayana-vidhi-sesah sanmukhas casya sanghaih

stavana-visaya-jadyah stotum isa na vani na khalu nikhila-vedah stotum isah kim anye

stavana-visaya-saktah santi santas tavaivatrinayana-vidhi-sesah - Siva Brahma and Sesa; sanmukhah - Karttikeya; ca - and; asya - of him; sanghaih - with the multitudes; stavana - prayers; visaya - in the realm; jadyah - speechless; stotum - to pray; isa - able; na - not; vani - Sarasvati; na - not; khalu - indeed; nikhila-vedah - alì the Vedas; stotum - to pray; isah - able; kim - what?; anye - others; stavana-visaya- saktah - able to pray; santi - are; santas - saintly persons; tava - of You; eva - indeed.Siva Brahma Sesa Karttikeya and their associates become speechless when they try to glorify You Sarasvati has not the power to glorify You Alì the Vedas have not the power to glorify You Ho÷ can others saintly though they may be have the power to glorify You properly?Text 20ku-matir aham avija yositam kvadhama va

kva bhuvana-gatir isas caksuso 'gocaro me vidhi-hari-hara-sesaih stuyamanas ca yas tvam

manu-manuja-munisaih stotum icchami tam tvamku-matir - foolish; aham - I; avij a - ignorant; yositam - of women; kva - where?; adhama - - the lowest; va - or; kva - where?; bhuvana- gatir - the destination of the worlds; isah - the Lord; caksuso - of eyes; agocaro - beyond the perception; me - of me; vidhi-hari-hara-sesaih - by Brahma Visnu Siva and Yamaraja; stuyamanas - being praised; ca - and; yas - who; tvam - You; manu-manuja-munisaih - by the manus human beings and kings of the sages; stotum - to praise; icchami - I desire; tam - Him; tvam - You.Who am I? I am a fool the lowest of women Who are You? You are the Supreme Personality of Godhead the resting place of the worlds You are beyond the perception of materiaì eyes You are glorified by Brahma Visnu Siva Yamaraja the Manus the sons of Manu and the kings of the sages.Text 21stavana-visaya-bhita parvati yasya padma

sruti-gana-janayitri stotum isa na yam tam kali-kalusa-nimagna veda-vedanga-sastra-

sravana-visaya-mudha stotum icchami kim tvamstavana-visaya-bhita - afraid to offer prayers; parvati - Parvati; yasya - of whom; padma - Laksmi; sruti-gana - of the Vedas; janayitri - the mother; stotum - to glorify; isa - able; na - not; yam - whom; tam - to Him; kali-kalusa-nimagna - plunged in the wickedness of Kali-yuga; veda-vedanga-sastra - the Vedas and Vedangas; sravana-visaya - hearing; mudha - bewilddered; stotum - to praise; icchami - I desire; kim - what?; tvam - You.Parvati and Laksmi are afraid to offer prayers to You Sarasvati the mother of the Vedas does not kno÷ ho÷ to offer prayers to You Ho÷ can I plunged in the sins of Kali-yuga and bewildered by the explanations of the Vedas and Vedangas offer prayers to You?Texts 22-26sayano ratna-paryanke

ratna-bhusana-bhusitah ratna-bhusana-bhusangi

radha-vaksah-sthala-sthitacandanoksita-sarvangah

smeranana-saroruhah prodyat-prema-rasambhodhau

nimagnah santatam sukhatmallika-malati-mala-

jalaih sobhita-sekharah parijata-prasunanam

gandhamodita-manasahpums-kokila-kala-dhvanair

bhramara-dhvani-samyutaih kusumesu vikarena

pulakacita-vigrahahpriya-pradatta-tambulam

bhuktavan yah sada muda vande 'ham tat-padambhojam

brahmesa-sesa-vanditamsayano - reclining; ratna-paryanke - on a jeweì couch; ratna- bhusana-bhusitah - decorated with jeweì ornaments; ratna-bhusana- bhusa - the jeweì of jeweì ornaments; angi - body; radha - Sri Radha; vaksah„-sthala-sthita - staying on the chest; candanoksita- sarvangah - whose limbs are anointed with sandal; smeranana- saroruhah - whose lotus face is smiling; prodyat-prema- rasambhodhau - in a rising ocean of the nectar of love; nimagnah - plunged; santatam - always; sukhat - happily; mallika- malati-mala-jalaih - with mallika and malati garlands; sobhita - decorated; sekharah - crown; parijata-prasunanam - of parijata flowers; gandhamodita-manasah - scented; pums- kokila - cuckoos; kala-dhvanair - with the sweet sounds; bhramara- dhvani-samyutaih - with the humming of bees; kusumesu - in flowers; vikarena - with emotions; pulaka cita-vigrahah - with bodily hairs erect; priya-pradatta-tambulam - betelnuts given by the beloved; bhuktavan - enjoying; yah - who; sada - always; muda - happily; vande - bow; aham - I; tat-padambhojam - to His lotus feet; brahmesa- sesa-vanditam - worshiped by Brahma Siva and Sesa.I offer my respectfuì obeisances to the lotus feet worshiped by Brahma Siva and Sesa of You the Supreme Personality of Godhead who recline on a jeweì couch who are decorated with jeweì ornaments who are Yourself the ornament that decorates Your jeweì ornaments Who rest on Radha's breast whose limbs are anointed with sandaì paste whose lotus face is smiling who always happily swims in a rising nectar ocean of love whose crown is decorated with mallika' and malati flowers whose chest is fragrant with a parijata garland whose hairs stand erect with joy when you hear the humming of bees or the singing of cuckoos and who enjoy the betelnuts offered by Your beloved.Texts 2· and 28laksmi-sarasvati-durga-

jahnavi-veda-matrbhih sevitam siddha-sanghais ca

munindrair munibhih sadaveda na sakta yam stotum

jadi-bhuta vicaksanah tam anirvacaniyam ca

kim staumi naga-vallabhalaksmi-sarasvati-durga-jahnavi-veda-matrbhih - by Laksmi Sarasvati Parvati Ganga and Savitri; sevitam - served; siddha-sanghais - by the siddhas; ca - and; munindrair - by the kings of the sages; munibhih - by the sages; sada - always; veda - the Vedas; na - not; sakta - able; yam - whom; stotum - to glorify; jadi- bhuta - speechless; vicaksanah - the philosophers; tam - to Him; anirvacaniyam - indescribable; ca - and; kim - how?; staumi - I praise; naga-vallabha - the wife of a snake.Ho÷ can I the wife of a snake properly glorify You the indescribable Supreme Personality of Godhead whom the Vedas have not the power to glorify before whom the great philosophers become speechless and who are served by Laksmi Sarasvati Parvati Ganga Savitri the siddhas and the sages?Text 29niskaranayakhila-karanaya

sarvesvarayapi parat paraya svayam-prakasaya paravaraya

paravaranam adhipaya te namahniskaranaya - who has no cause; akhila - of all; karanaya - to the cause; sarvesvaraya - the master of all; api - and; parat - than the greatest; paraya - greater; svayam-prakasaya - self-manifest; paravaraya - the high and the low; paravaranam - of the high and the low; adhipaya - to the king; te - to You; namah - obeisances.I offer my respectfuì obeisances to You who are not caused by anything but are the cause of all who are the master of all greater than the greatest self-manifest present everywhere and the master of the great and small.Text 30he krsna he krsna surasuresa

brahmesa sesesa prajapatisa munisa manv-isa caracaresa

siddhisa siddhesa gunesa pahihe - O; krsna - Krsna; he - O; krsna - Krsna; surasuresa - O master of the suras andf the÷ asuras; brahmesa - O master of Brahma; sesesa - O master of Sesa; prajapatisa - O master of Prajapati; munisa - O master of the munis; manö-isa - O master of the manus; caracaresa - O master of the moving and unmoving beaings; siddhisa - O master of the mystiã powers; siddhesa - O matser of the prefect beings; gunesa - O master of the modes of nature; pahi - please protect.O Krsna! O Krsna! O master of the demigods and demons! O master of Brahma! O master of Sesa! O master of Prajapati! O master of the sages! O master of the manus! O master of the moving and unmoving beings! O master of mystiã powers! O master of the perfect beings! O master of the modes of nature! Please protect my husband!Text 31dharmesa dharmisa subhasubhesa

vedesa vedesv anirupitas ca sarvesa sarvatmaka sarva-bandho

jivisa jivesvara pahi mat-prabhumdharmesa - O master of religion; dharmisa - O master of the pious; subhasubhesa - O master of the auspicious and inauspicious; vedesa - O master of the Vedas; vedesv - in the Vedas; anirupitah - not described; ca - and; sarvesa - O master of all; sarvatmaka - O Supersouì presernt in all; sarva-bandho - O friend of all; jivisa - O master of the living entities; jivesvara - O master of life; pahi - please protect; mat-prabhum - my husband.O master of religion! O master of the pious! O master of the auspicious and inauspicious! O master of the Vedas! O master not described in the Vedas! O master of all! O Supersouì present everywhere! O friend of all! O master of alì living beings! O master of life! Please protect my husband!Text 32ity evam stavanam krtva

bhakti-namratma-kandhara vidhrtya caranambhojam

tasthau nagesvari bhiyaiti - thus; evam - thus; stavanam - prayer; krtva - doing; bhakti- namratma-kandhara - humbly bowed head; vidhrtya - holding; caranambhojam - lotus feet; tasthau - stood; nagesvari - the snake queen; bhiya - with awe.After speaking these prayers the snake-queen humbly bowed her head With awe and reverence she touched the Lord's lotus feet.Text 33naga-patni-krtam stotram

tri-sandhyam yah pathen narah sarva-papat pramuktas ca

sa yati sri-hareh padamnaga-patni...-krtam - done by the wifer of the snake; stotram - prayer; tri-sandhyam - three times; yah - who; pathen - recites; narah - a person; sarva-papat - from alì sins; pramuktah - freed; ca - and; sa - he; yati - attains; sri...-hareh - of Lord Krsna; padam - the feet.One who at sunrise noon, and sunset recites these prayers of the snake-queen becomes free of alì sins and attains the feet of Lord Krsna.Text 34iha loke harau bhaktim

ante dasyam labhed dhruvam labhate parsado bhutva

salokyadi-catustayamiha - in this; loke - world; harau - for Lord Krsna; bhaktim - devotion; ante - at the end; dasyam - service; labhed - attains; dhruvam - indeed; labhate - attains; parsado - a personaì associate of the Lord; bhutva - becoming; salokyadi-catustayam - the four kinds of liberation beginning with salokya.In this world he attains devotion for Lord Krsna When this life is ended he attains the four kinds of liberation beginning with salokya He becomes a personaì associate of the Lord He serves the Lord directly.Text 35sri-narada uvacanaga-patni-vacah srutva

kim uvaca harih svayam kathayasva maha-bhaga

rahasyam paramadbhutamsri...-narada uvaca - Sri Narada said:; naga-patni...-vacah - the words of the snake's wives; srutva - hearing; kim - what?; uvaca - said:; harih - Lord Krsna; svayam - personally; kathayasva - please tell; maha- bhaga - O fortunate one; rahasyam - secret; paramadbhutam - very wonderful.Sri Narada said: When He heard the snake-queen's words what did Lord Krsna say in reply? O very fortunate one please telì me His confidentiaì and very wonderfuì words.Text 36sri-suta uvacanaradasya vacah srutva

bhagavan dharma-nandanah uvaca paramakhyanam

madhuram ca pade padesri...-suta uvaca - Sri Suta said:; naradasya - of narada; vacah - the words; srutva - hearing; bhagavan - Lord; dharma-nandanah - the son of Dharma Muni; uvaca - said:; paramakhyanam - the sublime story; madhuram - sweet; ca - and; pade - step; pade - after step.Sri Suta said: Hearing Narada's words Sri Narayana Rsi the son of Dharma Rsi spoke transcendentaì words that were sweet and pleasing at every step.Text 37sri-narayana uvacanaga-patni-stavam srutva

sri-krsnas tam uvaca ha putajali-yutam pada-

patitam bhaya-vihvalamsri...-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said:; naga-patni...- stavam - the snake-queen's prayers; srutva - hearing; sri...-krsnas - Sri Krsna; tam - to her; uvaca - said:; ha - indeed; puta jali- yutam - folded hands; pada - at His feet; patitam - fallen; bhaya- vihvalam - frightened.Sri Narayana Rsi said: Hearing the words of the snake-queen who with folded hands had fallen frightened at His feet Lord Krsna spoke.Text 38sri-krsna uvacauttisthottistha nagesi

varam vrnu bhayam tyaja grhana kantam he marta

mad-varad ajaramaramsri...-krsna uvaca - Sri Krsna said:; uttistha - rise; uttistha - rise; nagesi - O snake queen; varam - boon; vrnu - choose; bhayam - fear; tyaja - abandon; grhana - take; kantam - husband; he - O; marta - mortal; mad-varad - by My blessing; ajaramaram - free of old-age and death.Lord Krsna said: Rise! Rise O snake-queen! Please asë for a boon Give uð your fears Take your husband By My blessing he is no÷ free of old-age and death.Text 39kalindi-hradam utsrjya

svakiya-bhavanam vraja bhartra sa-gosthya sardham ca

gaccha vatse tvam ipsitamkalindi-hradam - the Yamuna's lake; utsrjya - abandoning; svakiya-bhavanam - own home; vraja - go; bhartra - with your husband; sa- gosthya - with your family; sardham - with; ca - and; gaccha - go; vatse - O child; tvam - your; ipsitam - desired.Child take your husband and family leave this lake in the Yamuna and go to your own home Go wherever you wish.Text 40adya-prabhrti-nagesi

bhuta kanya ca tvam mama tvat-pranadhika evayam

jamatah na ca samsayahadya-prabhrti - from no÷ on; nagesi - O snake queen; bhuta - manifested; kanya - daughter; ca - and; tvam - yiu; mama - My; tvat- pranadhikas - your husband more dear than life; eva - indeed; ayam - he; jamatah - son-in-law; na - not; ca - and; samsayah - doubt.From today on you are My daughter and your husband more dear to you than life is My son-in-law Of this there is no doubt.Text 41mat-pada-padma-cihnena

garudas tvat-patim subhe krtva ca stavanam bhaktya

pranamisyati mat-padammat-pada-padma-cihnena - by the marë of My lotus footprint; garudas - Garuda; tvat-patim - your husband; subhe - O beautifuì one; krtva - doing; ca - not; stavanam - prayers; bhaktya - with devotion; pranamisyati - wilì offer obeisances; mat-padam - to My feet.O beautifuì one because your husband bears the marë of My foot Garuda wilì glorify him with many prayers and devotedly bo÷ down before the footprint he carries.Text 42tyaja tvam garudad bhitim

sighram ramanakam vraja hradan nirgaccha he bhadre

varam vrnu yathepsitamtyaja - abandon; tvam - you; garudad - of garudqa; bhitim - fear; sighram - at once; ramanakam - to ramanaka ; vraja - go; hradan - from the lake; nirgaccha - go; he - O; bhadre - beautifuì one; varam - boon; vrnu - ask; yathepsitam - as you desire.O beautifuì one give uð your fear of Garuda At once leave this lake and go to Ramanaka-dvipa As for a boon whatever you wish.Text 43sri-krsnasya vacah srutva

prasanna-vadaneksana uvaca sasru-netra sa

bhakti-namratma-kandharasri...-krsnasya - of Sri Krsna; vacah - the words; srutva - hearing; prasanna-vadaneksana - smiling face and eyes; uvaca - said:; sasru - with tears; netra - in her eyes; sa - she; bhakti-namratma-kandhara - with humbly bowed head.Hearing Lord Krsna's words the snake-goddess became happy Her face and eyes were filled with smiles and her eyes with tears of happiness She humbly bowed her head and spoke.Text 44sri-subalovacavaram dasyasi cen mahyam

varadesvara he pitah tvat-padabje drdham bhaktim

niscalam datum arhasisri...-subala uvaca - Sri Subala' said:; varam - boon; dasyasi - You wilì give; cet - if; mahyam - to me; varadesvara - O master of they who give boons; he - O; pitah - father; tvat-padabje - for Your lotus feet; drdham - firm; bhaktim - devotion; niscalam - unwavering; datum - to give; arhasi - You are worthy.Sri Subala' said: O father O king of they who give boons if You would give me a boon then please give me firm and unwavering devotion for Your lotus feet.Text 45man-manas tvat-padambhoje

bhramatu bhramaro yatha tava smrter vismrtir me

kadapi na bhavisyatiman-manas - my heart; tvat-padambhoje - at Your lotus feet; bhramatu'may wander; bhramaro - a bee; yatha - as; tava - of You; smrter - of the remembering; vismrtir - of the forgetting; me - of me; kadapi'ever; na - not; bhavisyati - may be.May my mind become like a bumblebee always flying among the lotus flowers of Your feet May I always remember You May I never forget You.Text 46sva-kante mama saubhagyam

kanto 'yam janinam varah ity evam prarthaniyam ca

paripurnam kuru prabhosva-kante - for the husband; mama - my; saubhagyam - good fortune; kanto - - husband; ayam - he; j aninam - of philosophers; varah - the best; iti - thus; evam - thus; prarthaniyam - to be requested; ca - and; paripurnam - full; kuru - please do; prabho - O Lord.May my husband become fortunate May be become the wisest of philosophers O Lord please fulfilì this request.Text 47ity evam uktva sarpa-stri

pratasthau purato hareh sarat-parvana-candrasyam

dadarsa sri-harer mukhamiti - thus; evam - thus; uktva - speaking; sarpa-stri - the snake-wife; pratasthau - stood; purato - before; hareh - Lord Krsna; sarat - auutmn; parvana - season; candra - moon; asyam - face; dadarsa - saw; sri...-harer - of Lord Krsna; mukham - the face.After speaking these words the snake-queen stood before Lord Krsna and gazed at His autumn-moon face.Text 48locanabhyam papau vaktram

nimesa-rahita sati sarvanga-pulakodbhinna

sanandasru-pariplutalocanabhyam - with eyes; papau - drank; vaktram - the face; nimesa-rahita - without blinking; sati - the saintly woman; sarvanga - alì limbs; pulakodbhinna - hairs erect; sanandasru- paripluta - flooded with tears of joy.As she dranë with unblinking eyes the sight of Lord Krsna's face the hairs of her body stood uð and her eyes became flooded with tearsText 49sundaram balakam drstva

param sneham prakurvati uvaca punar evam tam

bhakty-udrikta-pariplutasundaram - handsome; balakam - boy; drstva - seeing; param - great; sneham'love; prakurvati - did; uvaca - said:; punar - again; evam - thus; tam - to Him; bhakty-udrikta-paripluta - flooded with loving devotion.As she gazed at the handsome young Krsna she felì in love with Him Flooded with feelings of love she spoke again.Text 50na yasyami ramanakam

tatra nasti prayojanam sarpah karotu samsaram

kuru mam nija-kinkarimna - not; yasyami - i wilì go; ramanakam - to Ramanaka; tatra - there; na - not; asti - is; prayojanam - need; sarpah - snake; karotu - may do; samsaram - materiaì world; kuru - please do; mam - to me; nija- kinkarim - Your maidservant.She said: I wilì not go to Ramanaka-dvipa There is no need for me to go The Kaliya snake may stay in the materiaì world Please make me Your maidservant.Text 51na vacha mama he krsna

salokyadi-catustaye tvat-padambuja-sevayah

kalam narhanti sodasimna - not; va cha - desire; mama - of me; he - O; krsna - Krsna; salokyadi-catustaye - for the four kinds of liberation beginning with salokya; tvat-padambuja-sevayah - of service to Your lotus feet; kalam - a part; na - not; arhanti - is worthy; sodasim - sixteenth.O Krsna I do not wish the four kinds of liberation that begin with salokya Liberation is not equaì to one sixteenth the value of service to Your lotus feet.Text 52vina tvat-pada-sevam ca

yo vachati varantaram bharate durlabham janma

labdhasau vacitah svayamvina - without; tvat-pada-sevam - service to Your lotus feet; ca - and; yo - who; va chati - desires; varantaram - another boon; bharate - on the earth; durlabham - rare; janma - birth; labdhva - attaining; asau - he; va citah - cheated; svayam - personally.One who after taking birth in this world desires a boon other than service to Your lotus feet is cheated.Text 53naga-patni-vacah srutva

smeranana-saroruhah prasanna-vadanah sriman

om ity evam uvaca hanaga-patni...-vacah - the snake-queen's words; srutva - hearing; smeranana-saroruhah - smiling lotus face; prasanna-vadanah - happt face; sriman - glorious; om - Yes; iti - thus; evam - thus; uvaca - said:; ha - indeed.Hearing the snake-queen's words glorious Lord Krsna became happy and His lotus face began to smile.Text 54etasminn antare divyah

sad-ratna-sara-nirmitah ajagama rathas turnam

pradiptas tejasa muneetasminn antare - then; divyah - splendid; sad-ratna-sara- nirmitah - made of prewcious jewels; ajagama - came; rathas - chariot; turnam - quickly; pradiptas - splendid; tejasa - with splendor; mune - O sage.O sage a splendid jeweì chariot suddenly arrived at that place .Text 55parsada-pravarair yukto

vastra-mala-paricchadah sata-cakro vayu-vego

mano-yayi manoharahparsada-pravarair - with the Lord's liberated associates; yukto - endowed; vastra-mala-paricchadah - decorated with fine garments and flower garlands; sata-cakro - a hundred wheels; vayu- vego - fast like the wind; mano-yayi - fast like the mind; manoharah - beautiful.a beautifuì chariot with a hundred wheels fast like the wind or the mind decorated with curtains and flowers and filled with the liberated associates of the Lord.Text 56avaruhya rathat turnam

syamalah syama-kinkarah pranamya krsnam nitva tam

jagmur golokam uttamamavaruhya - descending; rathat - from the chariot; turnam - at once; syamalah - dark; syama-kinkarah - servants of Lord Krsna; pranamya - bowing down; krsnam - to Lord Krsna; nitva - taking; tam - her; jagmur - went; golokam - to Goloka; uttamam - in the spirituaì world.Descending from the chariot the darë servants of the Lord bowed down before Lord Krsna Taking the snake-queen with them they went to Goloka the highest place in the spirituaì world.Text 57haris chayam vinirmaya

dadau sarpaya mayaya sa ca kicin na bubudhe

mohito visnu-mayayaharis - Lord Krsna; chayam - shadow; vinirmaya - making; dadau - gave; sarpaya - to the snake; mayaya - by illusion; sa - he; ca - and; ki cit - anything; na - not; bubudhe - understood; mohito - bewildered; visnu-mayaya - by Lord Visnu's maya.Then Lord Krsna created a shado÷ form of the snake-queen and gave it to the Kaliya snake Bewildered by the Lord's maya' potency the snake did not understand anything of that.Text 58avaruhya sarpam urdhvah

sri-krsnah karuna-nidhih dadau hastam ca krpaya

sighram kaliya-mastakeavaruhya - descending; sarpam - the snake; urdhvah - above; sri...- krsnah - Sri Krsna; karuna-nidhih - an ocean of mercy; dadau - gave; hastam - hand; ca - and; krpaya - by mercy; sighram - at once; kaliya- mastake - on the head of Kaliya.Descending from the snake's head Lord Krsna who is an ocean of kindness kindly touched it with His hand.Text 59samprapya cetanam sadyo

dadarsa purato harim putajali-yutam yo 'sru-

purnam ca subalam satimsamprapya - attainign; cetanam - consciousness; sadyo - at once; dadarsa'saw; purato - before him; harim - Lord Krsna; puta jali-yutam - with folded hands; yo - who; asru - with tears; purnam - filled; ca - and; subalam- - Subala; satim - chaste.Regaining consciousness the snake sa÷ before him Lord Krsna and saintly Subala her hands folded and her eyes filled with tears.Text 60prananama harim sadyo

ruroda prema-vihvalah bhakty-udrekat sasru-netram

pulakacita-vigrahamprananama - bowed; harim - to Lord Krsna; sadyo - at once; ruroda - wept; prema-vihvalah - overcome with love; bhakty-udrekat - with great devotion; sasru-netram - with eyes filled with tears; pulaka cita-vigraham - boldiy hairs erect.Overwhelmed with feelings of love his eyes filled with tears and the hairs of his body erect the snake bowed down before Lord Krsna with great devotionText 61tusnim-bhutam ca tam drstva

tam uvaca krpa-nidhih sad-isvarasya satatam

yogyayogye sama krpatusnim-bhutam - silent; ca - and; tam - him; drstva - seeing; tam - to him; uvaca - said:; krpa-nidhih - an ocean of mercy; sad- isvarasya - of the Supreme Personality of Godhead; satatam - always; yogyayogye - for the qualified and the unqualified; sama - equal; krpa - mercy.Seeing the snake unwilling to speak Lord Krsna who is an ocean of mercy spoke to him The Supreme Lord is equally king to both the qualified and the unqualified.Text 62sri-krsna uvacavaram vrnu tvam kaliya

yat te manasi vachitam tvam me pranadhiko vatsa

sukham tistha bhayam tyajasri...-krsna uvaca - Sri Krsna said:; varam - boon; vrnu - choose; tvam - you; kaliya - O Kaliya; yat - what; te - of you; manasi - in the mind; va chitam - desired; tvam - you; me - to Me; pranadhiko - more dear than life; vatsa - child; sukham - happily; tistha - stay; bhayam - fear; tyaja - abandond.Lord Krsna said: O Kaliya you may asë for a boon whatever you wish in your heart Child to Me you are more dear than life Don't be afraid Be happy.Text 63tasyaham anugrhnami

yo 'ti-bhakto mamamsajah kicit tam damanam krtva

prasadam hi karomy ahamtasya - to whom; aham - I; anugrhnami - am kind; yo - who; ati- bhakto - a great devotee; mama - of Me; amsajah - born from a part of Me; ki cit - something; tam - that; damanam - subduing; krtva - doing; prasadam - mercy; hi - indeed; karomi - do; aham - I.I am always kind to My devotee I treat him like a son Sometimes I may discipline him a little but then I am very kind.Text 64tvad-vamsa-jatan sarpams ca

hanti yo manavadhamah brahma-hatya-samam papam

bhavita tasya niscitamtvad - of you; vamsa-jatan - born in the family; sarpamh - snakes; ca - and; hanti - kills; yo - one who; manavadhamah - the lowest of men; brahma - of a brahmana; hatya - the killing; samam - equal; papam - sin; bhavita - becomes; tasya - of him; niscitam - indeed.One who kills any of your descendants wilì become the lowest of men His sin wilì equaì the sin of killing a brahmana.Text 65mat-pada-padma-cihne yah

karoti danda-tadanam dvi-gunam brahma-hatyaya

bhavita tasya kilbisammat-pada-padma-cihne - in My footprint; yah - one who; karoti - does; danda - stick; tadanam - hitting; dvi-gunam - double; brahma- hatyaya - of killing a brahmana; bhavita - wilì be; tasya - of him; kilbisam - the sin.One who with a sticë hits the place where you bear My footprint commits a sin twice that of killing a brahmana.Text 66laksmir yasyati tad-gehat

sapam dattva su-darunam vamsayur-yasasam hanir

bhavita tasya niscitamlaksmir - Goddess Laksmi; yasyati - wilì go; tad-gehat - from his house; sapam - sin; dattva - doing; su-darunam - very terrible; vamsa - family; ayur - lifespan; yasasam - and fame; hanir - destruction; bhavita - wilì be; tasya - of him; niscitam - indeed.He commits a great sin Goddess Laksmi wilì leave his home His lifespan fame and descendants wilì alì be destroyed.Text 67dhruvam varsa-satam kala-

sutre yasyati darune tvat-pramanah kita-sanghah

damsisyanti ca santatamdhruvam - indeed; varsa-satam - a hundred years; kalasutre - in hell; yasyati - wilì go; darune - terrible; tvat - you; pramanah - like; kita-sanghah - worms; damsisyanti - wilì bite; ca - and; santatam - always.For a hundred years he wilì stay in a terrible helì where worms as big as you wilì bite him always.Text 68bhogante janma labdhva ca

tan-mrtyus tasya damsanat tasya vamsodbhavanam ca

tvad-vamsodbhavita bhayambhoga - experience; ante - at the end; janma - birth; labdhva - attaining; ca - and; tan-mrtyus - his death; tasya - of him; damsanat - from the bite; tasya - of him; vamsodbhavanam - descendants; ca - and; tvad-vamsodbhavita - born in his faliy; bhayam - fear.When his time in helì is ended he wilì take birth again He wilì die of a snake's bite His descendants wilì fear snakes.Text 69ye ca tvad-vamsa-jam drstva

tat padankam madiyakam pranamisyanti bhaktya te

mucyante sarva-patakatye - who; ca - and; tvad-vamsa-jam - born in your family; drstva - seeing; tat - that; padankam - footprint; madiyakam - My; pranamisyanti - wilì bo÷ down; bhaktya - with devotion; te - they; mucyante - become freed; sarva-patakat - from alì sins.They who bo÷ down with devotion when they My footprint on your descendants wilì become free from alì sins.Text 70gaccha sighram ramanakam

tyaja bhitim khagadhipat mat-padankam murdhni drstva

bhaktya ca pranamisyatigaccha - please go; sighram - at once; ramanakam - to Ramanaka- dvipa; tyaja - abandon; bhitim - fear; khagadhipat - of the king of birds; mat - of Me; padankam - the footprint; murdhni - on the head; drstva - seeing; bhaktya - with devotion; ca - and; pranamisyati - wilì bo÷ down.Please go at once to Ramanaka-dvipa Don't fear Garuda He wilì bo÷ down with devotion when he sees My footprint on your head.Text 71tava tvad-vamsa-jatanam

garudan na bhayam dhruvam sarvesam jati-varganam

varo 'dya bhava mad-varattava - of you; tvad-vamsa-jatanam - born in your family; garudan - from Garuda; na - not; bhayam - fear; dhruvam - indeed; sarvesam - of all; j ati-varganam - relatives; varo - the best; adya - now; bhava - be; mad-varat - by My boon.By My blessing not one of your descendants wilì fear Garuda.Text 72varam kim aparam vatsa

vachitam varayadhuna bhayam tyaktva kathaya mam

tvadiya-bhaya-bhajanamvaram - boom; kim - hwat?; aparam - more; vatsa - O child; va chitam - desired; varaya - choose; adhuna - now; bhayam - fear; tyaktva - leaving; kathaya - please tell; mam - Me; tvadiya-bhaya-bha janam - destroying your fears.Child asë for a boon Give uð your fears and asë a boon from Me the person who has broken your fears to pieces.Text 73sri-krsna-vacanam srutva

kaliyah kampito bhiya putajali-yuto bhutva

tam uvaca bhujangamahsri...-krsna - of Lord Krsna; vacanam - the words; srutva - hearing; kaliyah - Kaliya; kampito - trembled; bhiya - with fear; puta jali-yuto - folded hands; bhutva - becoming; tam - to Him; uvaca - spoke; bhujangamah - the snake.Hearing Lord Krsna's words Kaliya trembled with fear Folding his hands he spoke.Text 74sri-kaliya uvacavare 'nyasmin mama vibho

vacha nasti vara-prada bhaktim smrtim tvat-padabje

dehi janmani janmanisri...-kaliya uvaca - Sri Kaliya said:; vare - a boon; anyasmin - another; mama - of me; vibho - O Lord; va cha - desire; na - not; asti - is; vara-prada - O giver of boons; bhaktim - devotion; smrtim - memory; tvat-padabje - of Your lotus feet; dehi - please give; janmani - birth; janmani - after birth.Sri Kaliya said: O Lord O giver of boons please give to me the boon that I wilì always remember and always be devoted to Your lotus feet birth after birth I do not wish any other boon.Text 75janma brahma-kule vapi

tiryag-yonisu va mama tad bhavet sa-phalam taã cet

smrtis tvac-caranambujejanma - birth; brahma-kule - in a family of brahmanas; va - or; api - even; tiryag-yonisu - in animaì species; va - or; mama - of me; tad - that; bhavet - may be; sa-phalam - with the result; tat - that; cet - if; smrtis - memory; tvaã-caranambuje - of Your lotus feet.Whether I take birth in a brahmana's family or in an animal's womb my life wilì be a great success if I remember Your lotus feet.Text 76tan nisphalah svarga-vaso

nasti yasya smrtis tava tvat-pada-dhyana-yuktasya

yat tat sthanam ca tat paramtat - that; nisphalah - useless; svarga-vaso - residence in Svarga; na - not; asti - is; yasya - of whom; smrtis - memory; tava - of You; tvat-pada-dhyana-yuktasya - meditating on Your lotus feet; yat - what; tat - that; sthanam - place; ca - and; tat - that; param - best.If I live in Svargaloka but cannot remember You then my life is a great failure The place where I can remember Your feet is the best of places.Text 77ksanam va koti-kalpam va

purusayus ca yas tatha yadi tat-sevaya yati

sa-phalo nisphalo 'nyathaksanam - a moment; va - or; koti-kalpam - ten millions kalpas; va - or; purusayuh - a persopn's life; ca - and; yas - what; tatha - so; yadi - if; tat- sevaya - by service to You; yati - goes; sa-phalo - fruitful; nisphalo - fruitless; anyatha - otherwise.Lasting for either a moment or ten million kalpas a life spent in Your service is a great success Otherwise it is a failure.Text 78tesam cayuh-ksayo nasti

ye tvat-padabja-sevakah na santi janma-marana-

roga-sokarti-bhitayahtesam - of them; ca - and; ayuh - of life; ksayo - destruction; na - not; asti - is; ye - who; tvat-padabja-sevakah - servants of Your lotus feet; na - not; santi - are; janma - birth; marana - death; roga - disease; soka - grief; arti - pain; bhitayah - and fear.They who serve Your lotus feet never die For them there is no birth death old-age lamentation pain and fear.Text 79indratve camaratve va

brahmatve cati-durlabhe vacha nasty eva bhaktanam

tvat-pada-sevanam vinaindratve - the post of Indra; ca - and; amaratve - the post of a demigod; va - or; brahmatve - the post of Brahma; ca - and; ati- durlabhe - very difficult to attain; va cha - desire; na - not; asti - is; eva - indeed; bhaktanam - of the devotees; tvat-pada- sevanam - service to Your lotus feet; vina - without.Your devotees do not wish to become a demigod an Indra or a Brahma' if by doing so they cannot serve Your lotus feet.Text 80su-jirna-pata-khandasya

samam tan nunam eva va pasyanti bhaktah kim canyat

salokyadi-catustayamsu-jirna-pata-khandasya - a torn piece of cloth; samam - equal; tan - indeed; nunam - indeed; eva - indeed; va - or; pasyanti - see; bhaktah - devotees; kim - what?; ca - and; anyat - another; salokyadi-catustayam - the four kinds of liberation beginning with salokya.Your devotees see the four kinds of liberation what to speaë of other things as equaì to a torn piece of cloth.Text 81samprapya tvan-manum brahmann

anantad yavad eva hi tavat tvad-bhavanenaiva

tvad-vargo 'ham anugrahatsamprapya - attaining; tvan-manum - Your mantra; brahmann - O Supreme Personality of Godhead; anantad - from Lord Sesa; yavad - as; eva - indeed; hi - indeed; tavat - then; tvad-bhavanena - by meditating on You; eva - indeed; tvad-vargo - Your devotee; aham - I; anugrahat - by the mercy.O Lord I attained Your mantra from Lord Sesa Since then I have always meditated on You Now by Your mercy I have become part of Your family.Text 82mam ca bhaktam apakvam va

vijaya garudah svayam desad duram ca nyak-karam

cakara drdha-bhaktimanmam - me; ca - and; bhaktam - devotee; apakvam - immature; va - or; vij aya - knowing; garudah - Garuda; svayam - himself; desad - from the country; duram - far; ca - and; nyaë-karam - contempt; cakara - did; drdha-bhaktiman - advanced in devotion.Aware that I was immature in devotionaì service the advanced devotee Garuda was able to insult me and force me to go far from my homeText 83bhavata ca drdha bhaktir

datta me varadesvara sa ca bhaktas ca bhakto 'ham

na mam bhoktum ksamo 'dhunabhavata - by you; ca - and; drdha - firm; bhaktir - devotion; datta - given; me - to me; varadesvara - O giover of boons; sa - he; ca - and; bhaktah - devotee; ca - and; bhakto - devotee; aham - I; na - not; mam - me; bhoktum - to eat; ksamo - able; adhuna - now.O giver of boons please give me advanced devotion In that way Garuda wilì be an advanced devotee and I wilì be an equally advanced devotee Then Garuda wilì not able to eat me.Text 84tvat-pada-padma-cihnaktam

drstva sri-mastakam mama sa-dosam guna-yuktam mam

so 'dhuna tyaktum arhatitvat-pada-padma-cihnaktam - Your lotus footprint; drstva - seeing; sri...-mastakam - on the head; mama - of me; sa-dosam - with faults; guna-yuktam - with virtues; mam - me; so - he; adhuna - now; tyaktum - to abandon; arhati - is worthy.When he sees Your lotus footprint on my head he wilì leave me in peace not considering whether I have virtues or faults.Text 85mama badhyas ca nagendra

na tad-badhyo 'ham isvara bhayam na kebhyah sarvatra

tam anantam gurum vinamama - of me; badhyas - under the control; ca - and; nagendras - the snake-kings; na - not; tad-badhyo - under their control; aham - I; isvara - O Lord; bhayam - fear; na - not; kebhyah - from whom?; sarvatra - everywhere; tam - Him; anantam - Sesa; gurum - the master; vina - except for.O Lord no÷ the snake-kings are under my control and I am free of their control Whom except for my master Lord Sesa need I fear?Text 86yam devendras ca devas ca

munayo manavo narah svapne dhyane na pasyanti

caksusor gocarah sa meyam - whom; devendrah - the kings of the demigods; ca - and; devah - the demigods; ca - and; munayo - the sages; manavo - the manus; narah - the humans; svapne - in dream; dhyane - in emditation; na - not; pasyanti - see; caksusor - of eyes; gocarah - in the range; sa - he; me - of me.The Supreme Personality of Godhead whom the demigods the kings of the demigods the sages the manus and the humans cannot see even in meditation or in dream has no÷ come before my eyes.Text 87bhaktanurodhat sakarah

kutas te vigraho vibho sa-gunas tvam ca sakaro

nirakaras ca nirgunahbhaktanurodhat - out of kindness to His devotees; sakarah - in His transcendentaì form; kutas - where?; te - of You; vigraho - form; vibho - O Lord; sa-gunas - with qualities; tvam - You; ca - and; sakaro - with transcendentaì form; nirakarah - without form; ca - and; nirgunah - without qualities.O almighty Lord out of kindness to Your devotees You sho÷ them Your transcendentaì form You have a transcendentaì form and transcendentaì qualities and then again in Your impersonaì aspect You have neither form nor qualities.Text 88svecchamayah sarva-dhama

sarva-bijam sanatanah sarvesam isvarah saksi

sarvatma sarva-rupa-dhrksvecchamayah - who is supremely independent; sarva-dhama - the resting place of all; sarva-bijam - the seed of all; sanatanah - eternal; sarvesam - of all; isvarah - the master; saksi - witness; sarvatma - Supersouì present in everyone's heart; sarva-rupa-dhrk - manifesting alì forms.You are supremely independent Your desires are alì fulfilled You are the resting-place of alì and the seed from which alì has come You are eternal You are the master of all You are the witness of all You are the Supersouì in everyone's heart You have the power to appear in any form You wish.Text 89brahmesa-sesa-dharmendra

veda-vedanga-paragah stotum yam isam te jadyah

sarpah stosyati kim vibhumbrahma - Brahma; isa - Siva; sesa - Sesa; dharma - Yamaraja; indras - and Indra; veda-vedanga-paragah - gone to the farther shore of the Vedas and Vedangas; stotum - to praise; yam - whom; isam - the Supreme Personality of Godhead; te - they; jadyah - speechless; sarpah - snake; stosyati - wilì praise; kim - how?; vibhum - the Supreme Personality of Godhead.Brahma Siva Sesa Yamaraja Indra and the philosophers who have traveled to the farther shore of the Vedas and Vedangas become speechless when they try to praise the Supreme Personality of Godhead Ho÷ can I a snake praise Him properly?Text 90he natha karuna-sindho

dina-bandho ksamadhamam khala-sva-bhavad ajanad

grastas tvam carvito mayahe - O; natha - master; karuna-sindho - ocean of mercy; dina- bandho - friend of the poor; ksama - please forgive; adhamam - - lowly; khala-sva-bhavad - demoniã by nature; aj anad - out of ignorance; grastas - swallowed; tvam - You carvito - chewed; maya - by me.O master O ocean of mercy O friend of the poor please forgive me I am very fallen and wretched Because I am a fooì and a demon I chewed and swallowed You.Text 91nastra-sprsyo yathakaso

na drsyas capy alanghyakah dusprapyo hi na cavaryas

tatha tejas tvam eva cana - not; astra - by weapons; sprsyo - to be touched; yatha - as; akaso - the sky; na - not; drsyah - to be seen; ca - and; api - also; alanghyakah - not to be trangressed; dusprapyo - difficult to attain; hi - indeed; na - not; ca - and; avaryas - without a superior; tatha - so; tejas - fire; tvam - You; eva - indeed; ca - and.As the sky cannot be touched with weapons seen disobeyed attained or excelled so You the supremely powerfuì Lord cannot be touched with weapons seen disobeyed attained or excelled.Text 92ity evam uktva nagendrah

papata caranambuje om ity uktva haris tustah

sarvam tasmai varam dadauiti - thus; evam - in this way; uktva - speaking; nagendrah - the snake-king; papata - fell; caranambuje - at the lotus feet; om - Yes; iti - thus; uktva - saying; haris - Lord Krsna; tustah - pleased; sarvam - all; tasmai - to him; varam - boon; dadau - gave.After speaking these words the snake-king felì at the Lord's feet Pleased Lord Krsna said: Yes So be it." and blessed him.Text 93naga-raja-krtam stotram

pratar utthaya yah pathet tad-vamsa-janam tasyapi

nagebhyo na bhayam bhavetnaga-raja-krtam - done by the snake-king; stotram - the prayer; pratar - at sunrise; utthaya - rising; yah - one who; pathet - recites; tad- vamsa-janam - of his descendents; tasya - of him; api - also; nagebhyo - from snakes; na - not; bhayam - fear; bhavet - wilì be.A person who rises at sunrise and recites this prayer of the snake-king need never fear snakes His descendants also need have no fear of snakes.Text 94sa naga-sayyam krtvaiva

svaptum saktah sada bhuvi visa-piyusayor bhedo

nasty eva tasya bhaksanesas - He; naga-sayyam - on a couch of snakes; krtva - doing; eva - indeed; svaptum - to sleep; saktah - able; sada - always; bhuvi - on the earth; visa - nectar; piyusayor - and poiuson; bhedo - difference; na - not; asti - is; eva - indeed; tasya - of him; bhaksane - in eating.He has the power to sleeð unharmed on a bed of snakes For him snake-poison is not different from nourishing food.Text 95naga-graste naga-ghate

pranante visa-bhojanat stotra-sravana-matrena

su-stho bhavati manavahnaga-graste - bitten by a snake; naga-ghate - attacked by a snake; pranante - at the end of life; visa-bhojanat - because of poison; stotra - prayer; sravana-matrena - simply by hearing; su- stho - healthy; bhavati - becomes; manavah - a person.If a person on the verge of death from the poison of a snake-bite hears this prayer, he becomes healthy.Text 96bhurje krtva stotram idam

kanthe ca daksine kare bibharti yo bhakti-yukto

na nagebhyo 'pi tad-bhayambhurje - on a paper; krtva - doing; stotram - prayer; idam - this; kanthe - on the neck; ca - and; daksine - on the right; kare - hand; bibharti - holding; yo - who; bhakti-yukto - a devotee; na - not; nagebhyo - from snakes; api - also; tad-bhayam - fear.A devotee who writes this prayer on a paper and wears it on his necë or his right wrist need never fear snakes.Text 97yatra gehe stotram idam

nagas tatraiva tisthati visagni-vajra-bhitis ca

na bhavet tatra niscitamyatra - who; gehe - in the home; stotram - prayer; idam - this; nagas - snake; tatra - there; eva - indeed; tisthati - stays; visa - poison; agni - fire; vajra - lightning; bhitis - fear; ca - and; na - not; bhavet - is; tatra - there; niscitam - indeed.Snakes wilì not enter a home where this prayer is kept In that home there need be no fear of poison fire or lightning.Text 98iha loke harau bhaktim

smrtim ca satatam labhet ante ca sva-kulam putva

dasyam ca labhate dhruvamiha - in this; loke - world; harau - for Lord Krsna; bhaktim - devotion; smrtim - memory; ca - and; satatam - always; labhet - attains; ante - at the end; ca - and; sva-kulam - own family; putva - purifying; dasyam - service; ca - and; labhate - attains; dhruvam - indeed.In this life he attains devotion to Lord Krsna and constant meditation on Him He purifies his entire family At the end he attains direct service to Lord Krsna.Text 99sri-narayana uvacanagendraya varam dattva

punas tam jagad-isvarah uvaca madhuram vakyam

parinama-sukhavahamsri...-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said:; nagendraya - to the snake-king; varam - boon; dattva - giving; punas - again; tam - to him; jagad-isvarah - the master of the universes; uvaca - spoke; madhuram - sweet; vakyam - words; parinama-sukhavaham - bringing happiness.Sri Narayana Rsi said: After giving the snake-king His blessings Lord Krsna the master of the universes spoke sweet and pleasing words.Text 100sri-krsna uvacagaccha vatsa ramanakam

yathendra-nagaram param sardham sva-gosthya nagendra

yamuna-jala-vartmanasri...-krsna uvaca - Sri Krsna said:; gaccha - please go; vatsa - O child; ramanakam - to Ramanaka; yatha - as; indra-nagaram - to the city of Indra; param - great; sardham - with; sva-gosthya - your family; nagendra - O king of snakes; yamuna-jala-vartmana - on the path of the Yamuna.Sri Krsna said: Child please travel on the path of the Yamuna' and with your family go to Ramanaka-dvipa which is glorious like the city of Indra.Text 10±srutva nago harer ajam

ruroda prema-vihvalah kada draksyami tvat-pada-

padmam nathety uvaca hasrutva - hearing; nago - the snake; harer - of Lord Krsna; aj am - the command; ruroda - wept; prema-vihvalah - overcome with love; kada - when?; draksyami - wilì I see; tvat-pada-padmam - Your lotus feet; natha - O Lord; iti - thus; uvaca - said:; ha - indeed.Hearing Lord Krsna's order the snake wept Filled with love he said: O Lord when wilì I see Your lotus feet again?"Text 102pranamya sata-krtvas ca

striya gosthya mahesvaram jagama jala-margena

kaliyo virahaturahpranamya - bowing; sata-krtvah - a hundred times; ca - and; striya - with his wife; gosthya - with family; mahesvaram - to Ramanaka- dvipa; jagama - went; jala-margena - by ther path of water; kaliyo - Kaliya; virahaturah - suffering in separation.Bowing before Lord Krsna a hundred times Kaliya overcome with unhappiness in separation from the Lord with his wife and family traveled on the water path and went to Ramanaka-dvipa.Text 103yamuna-hrada-toyam ca

babhuvamrta-kalpakam prasanna jantavah sarve

babhuvus tatra naradayamuna-hrada-toyam - the water of the Yamuna's lake; ca - and; babhuva - became; amrta-kalpakam - like nectar; prasanna - happy; jantavah - the living beings; sarve - all; babhuvus - became; tatra - there; narada - O Narada.O Narada the water of that lake in the Yamuna' then became sweet like nectar and alì living beings there became happy.Text 104gatva dadarsa bhavanam

yathendra-nagaram param ajaya ca krpa-sindhor

nirmitam visvakarmanagatva - going; dadarsa - saw; bhavanam - home; yatha - as; indra - of Indra; nagaram - the city; param - great; aj aya - by the order; ca - and; krpa-sindhor - of He who is an ocean of mercy; nirmitam - built; visvakarmana - by Visvakarma.When Kaliya came to his home he sa÷ that it was no÷ as opulent as the palace of Indra By the order of the Supreme Lord who is an ocean of mercy Visvakarma' had made it that way.Text 105tatra tasthau ca nagendrah

striya putrair ganaih saha nihsanko harsa-yuktas ca

hari-bhavana-tat-parahtatra - there; tasthau - stayed; ca - and; nagendrah - the snake-king; striya - with wife; putrair - and chilren; ganaih - associates; saha - with; nihsanko - fearless; harsa-yuktah - happy; ca - and; hari-bhavana-tat- parah - always remembering Lord Krsna.Fearless happy and always rapt in meditation on Lord Krsna the snake-king Kaliya lived there with his wife children and associates.Text 106ity evam kathitam vatsa

hares caritam adbhutam sukhadam moksadam saram

param kim srotum icchasiiti - thus; evam - thus; kathitam - spoken; vatsa - O child; hareh - of Lord Krsna; caritam - pastimes; adbhutam - wonderful; sukhadam - delightful; moksadam - giving liberation; saram - best; param - transcendental; kim - what?; srotum - to hear; icchasi - you wish.O child thus I have repeated Lord Krsna's wonderful delightful transcendentaì pastimes which bring liberation What more do you wish to hear?Text 107sri-suta uvacamaharser vacanam srutva

narado harsa-vihvalah rsim papraccha sandeham

sarva-sandeha-bhajanamsri...-suta uvaca - Sri Suta said:; maharser - of the great sage; vacanam - the words; srutva - hearing; narado - Narada; harsa- vihvalah - filled with happiness; rsim - to the sage; papraccha - asked; sandeham - doubt; sarva-sandeha-bha janam - to the breaker of alì doubts.Sri Suta said: Hearing the sage's words Narada became happy Then he expressed a doubt to the sage famous for breaking alì doubts.Text 108sri-narada uvacakatham vihaya kaliyah

sva-purva-bhavanam param jagama yamuna-tiram

tan me bruhi jagad-gurosri...-narada uvaca - Sri Suta said:; katham - why?; vihaya - leavinbg; kaliyah - Kaliya; sva-purva-bhavanam - his previous home; param - then; jagama - went; yamuna-tiram - to the Yamuna's shore; tan - that; me - to me; bruhi - tell; jagad-guro - O guru of the universe.Sri Narada said: Why did Kaliya leave his previous home and go to the Yamuna's shore? O guru of the universes please telì me that.Text 109sri...-narayana uvacasrnu narada vaksye 'ham

itihasam- puratanam pura srutam- dharma-vaktran

malaye surya-parvanisri...-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said:; srnu - hear; narada - O narada; vaksye - I wilì tell; aham - I; itihasam - the history; puratanam - ancient; pura - before; srutam - heard; dharma-vaktran - from the mouth of Dharma Muni; malaye - in the Malaya Hills; surya- parvani - on the Surya-parva festival.Sri Narayana Rsi said: O Narada please listen and I wilì telì you the ancient account of this which I heard from Dharma Muni's mouth in the Malaya Hills during the Surya-parva festival.Text 110krsnakhyana-prasangena

suprabha-pascime tate papraccha dharmam- pulahah

kathitum- muni-samsadikrsnakhyana-prasangena - in connection with the account of Lord Krsna's pastimes; suprabha-pascime - on the western shore of the Suprabha' ruiver; tate - on the shore; papraccha - asked; dharmam - Dharma; pulahah - Pulaha; kathitum - to speak; muni-samsadi - in the assembly of sages.As they were discussing Lord Krsna's pastimes on the western shore of the Suprabha' river in the assembly of sages Pulaha Muni asked Dharma Muni to telì this story.Text 111idam akhyanam ascaryam

uvaca tam- krpa-nidhih tatra srutam maya brahman

nibodha kathayami teidam - this; akhyanam - story; ascaryam - wonderful; uvaca - said:; tam - to him; krpa-nidhih - an ocean of mercy; tatra - there; srutam - heard; maya - by me; brahman - O brahmana; nibodha - listen; kathayami - I wilì tell; te - to you.Then Dharma Muni who is an ocean of mercy repeated that wonderfuì story It was there that I heard it O brahmana please listen and I wilì telì it to you.Texts 11² and 113sesajaya naga-ganah

prati-samvatsaram bhiya karttiki-purnimayam tu

karoti garudarcanampuspair dhupais ca dipais ca

naivedyair balibhis tatha puskare ca maha-tirthe

su-snata bhakti-samyutahsesaj aya - by ther order of Lord Sesa; naga- ganah - the snakes; prati-samvatsaram - every year; bhiya - with fear; karttiki-purnimayam - on the fulì moon day of the month of karttika; tu - indeed; karoti - do; garudarcanam - worshið of Garuda; puspair - with flowers; dhupaih - incense; ca - and; dipaih - lamps; ca - and; naivedyair - foods; balibhis - offerings; tatha - so; puskare - at Puskara; ca - and; maha-tirthe - the great holy place; su- snata - carefully bathed; bhakti-samyutah - filled with devotion.By Lord Sesa's order every year at Puskara-tirtha on the fulì-moon day of the month of Karttika the snakes carefully bathe and with devotion and awe fearfully worshið Garuda with flowers incense lamps foods and many offerings.Text 114tasya pujam ca kaliyo

na karoty aty-ahankarah nagah pujopakaranam

balad bhaksitum udyatahtasya - of him; pujam - the worship; ca - and; kaliyo - kaliya; na - not; karoti - does; aty-ahankarah - very proud; nagah - snake; puja - of worship; upakaranam - the offering; balad - forcibly; bhaksitum - to eat; udyatah - was ready.Very proud Kaliya would not participate in the worship Indeed he wanted to forcibly devour the offering.Text 115cakrur nivaranam naga

nitim ucur madoddhatam na sakta varane te cety

avirbhutah khagesvarahcakrur; nivaranam - did; naga - stopping; nitim - reason; ucur - spoke; madoddhatam - mad with pride; na - not; sakta - able; varane - in stopping; te - they; ca - and; iti - thus; avirbhutah - appeared; khagesvarah - Garuda.The snakes appealed to Kaliya Then they tried to stoð him by force They could not stoð him Then Garuda came.Text 116drstva khagesvaram nagah

kaliya-prana-raksaya prana-saktya ca yuyudhur

yavat suryodayam munedrstva - seeing; khagesvaram - garuda; nagah - the snakes; kaliya- prana-raksaya - for protecting kaliya's life; prana-saktya - with the power of their lives; ca - and; yuyudhur - fought; yavat - until; suryodayam - sunrise; mune - O sage.Seeing Garuda the snakes fought with him to protect Kaliya O sage they fought untiì sunrise.Text 117paksindra-tejasa sarve

samudvignah palayitah anantam saranam jagmuh

sarvesam abhaya-pradampaksindra-tejasa - by the power of Garuda; sarve - all; samudvignah - in disarray; palayitah - fled; anantam - to Sesa; saranam - shelter; jagmuh - went; sarvesam - of all; abhaya-pradam - the giver of fearlessness.Defeated by Garuda's great power the snakes fled to Lord Sesa their protector who can remove their fears.Text 118palayana-paran drstva

nagams ca karuna-nidhih tatra tasthau ca nihsankah

kaliyas tam dadarsa hapalayana-paran - fled; drstva - seeing; nagamh - the sankes; ca - and; karuna-nidhih - an ocean of mercy; tatra - there; tasthau - stood; ca - and; nihsankah - fearless; kaliyas - Kaliya; tam - him; dadarsa - saw; ha - indeed.Seeing the snakes flee fearless Kaliya stood his ground and stared at Garuda In truth Kaliya was a sincere devotee of Lord Krsna who is an ocean of mercy.Text 119smrtva hari-padambhojam

kaliyo yuyudhe rane muhurtam ca tayor yuddham

babhuvativa-darunamsmrtva - meditating; hari-padambhojam - on Lord Krsna's lotus feet; kaliyo - Kaliya; yuyudhe - fought; rane - in the battle; muhurtam - for 4µ minutes; ca - and; tayor - of them; yuddham - fight; babhuva - was; ativa-darunam - very terrible.His thoughts fixed on Lord Krsna's lotus feet Kaliya fought Garuda For forty-five minutes they fought a terrible duel.Text 120parajitas ca nagendrah

khagendra-tejasa tatah bhiya palayanam krtva

jagama yamuna-hradamparajitas - defeated; ca - and; nagendrah - Kaliya; khagendra- tejasa - by the power of Garuda; tatah - they; bhiya - in fear; palayanam - fleeing; krtva - doing; jagama - went; yamuna-hradam - to the lake in the Yamuna.Finally defeated by Garuda's superior strength Kaliya fled to a lake in the Yamuna.Text 121na tam saubhari-sapena

khagendro gantum isvarah tatra tasthur bhiya naga

jagmuh pascac ca tad-ganahna - not; tam - there; saubhari-sapena - because of saubhari Muni's curse; khagendro - Garuda; gantum - to go; isvarah - able; tatra - there; tasthur - stayed; bhiya - fearfully; naga - the snakes; jagmuh - went; pascac - behind; ca - and; tad-ganah - his entourage.Because of Saubhari Muni's curse Garuda could not come there The frightened snakes went there.Text 122sri-narada uvacakatham tam saurabheh sapo

babhuva garudam mune katham na sakto gantum tam

hradam isvara-vahanahsri...-narada uvaca - Sri narada said:; katham - why?; tam - there; saurabheh - of saurabhi Muni; sapo - the curse; babhuva - was; garudam - to Garuda; mune - O sage; katham - why?; na - not; sakto - able; gantum - to go; tam - there; hradam - to the lake; isvara-vahanah - the carrier of the Supreme Personality of Godhead.Sri Narada said: O sage why did Saubhari Muni curse Garuda? Why was Garuda the carrier of the Supreme Personality of Godhead not able to go to that lake?Text 123sri-narayana uvacadivyam sata-sahasram ca

varsanam tatra saurabhih tapas taptva maha-siddho

dadhyau krsna-padambujamsri...-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said:; divyam - celestial; sata-sahasram - a hundred thousand; ca - and; varsanam - of years; tatra - there; saurabhih - Saurabhi; tapas - austerities; taptva - performing; maha-siddho - perfect sage; dadhyau - meditated; krsna-padambujam - Lord Krsna's lotus feet.Sri Narayana Rsi said: For a hundred thousand celestiaì years the perfect yogi Saurabhi stayed there performing austerities and meditating on Lord Krsna's lotus feet.Text 124samipe dhyanamanasya

sakulo yamuna-jale ganena sardham nihsankah

karoti bhramanam mudasamipe - near; dhyanamanasya - meditating; sakulo - a sakula fish; yamuna-jale - in the Yamuna's waters; ganena - entourage; sardham - with; nihsankah - fearless; karoti - did; bhramanam - wandering; muda - happily.Near the meditating sage a sakula fish fearlessly and happily swam bacë and forth with its associates in the Yamuna' water.Text 125puccham uttolya bahudha

paritah paramecchaya munim pradaksini-krtya

yaty ayati mudanvitahpuccham - tail; uttolya - lifting; bahudha - many; paritah - with; paramecchaya - with great desire; munim - the sage; pradaksini...- krtya - circumambulating; yati - went; ayati - came; mudanvitah - happy.Accompanied by its friends the fish would raise its taiì and earnestly swim around the sage happily coming and going again and again.Text 126sakulam su-maha-pinam

darsam darsam khagadhipah jagraha cacva turnam ca

munindrasya samipatahsakulam - the sakula fish; su-maha-pinam - very big and fat; darsam - looking; darsam - and looking; khagadhipah - Garuda; jagraha - grabbed; ca cva - with his beak; turnam - at once; ca - and; munindrasya - of the king of sages; samipatah - in the presence.Looking again and again at the big and fat sakula fish Garuda quickly grabbed it in his beaë in the sage's presence.Text 127gacchantam tam mina-mukham

dadarsa kopa-caksusa prakopato muner drstva

minas toye papata hagacchantam - going; tam - that; mina-mukham - big fish; dadarsa - saw; kopa-caksusa - with angry eyes; prakopato - because of the anger; muner - of the sage; drstva - seeing; minas - the fish; toye - in the water; papata - fell; ha - indeed.With angry eyes the sage sa÷ the fish being abducted Seeing the sage's anger Garuda dropped the fish and it felì bacë into the water.Text 128tam uvaca munindras ca

punar adatum udyatam minas ca garuda-trasat

tasthau muni-samipatahtam - to him; uvaca - said:; munindrah - the great sage; ca - and; punar - again; adatum - to take; udyatam - eager; minah - the fish; ca - and; garuda - of Garuda; trasat - in fear; tasthau - stood; muni- samipatah - before the sage.Frightened of Garuda the fish stayed in front of the sage The sage spoke to Garuda who wanted to retake the fish.Text 129sri-saurabhir uvacagaccha duram gaccha duram

khagendra mat-samipatah ka yogyata mat-puras te

grahitum jivam ulbanamsri...-saurabhir uvaca - Sri saurabhi said:; gaccha - go; duram - far away; gaccha - gpo; duram- - far away; khagendra - O king of birds; mat-samipatah - fro me; ka - what?; yogyata - qualification; mat- puras - in my presence; te - of you; grahitum - to take; jivam - living entity; ulbanam - big.Sri Saubhari said: O king of birds get away from me! Go far away from me! What right have you to graâ this big fish in my presence?Text 130sri-krsna-vahanam jatva

catmanam bahu manyase tvad-vidhan kotisah krsnah

saktah srastum ca vahanansri...-krsna-vahanam - the carrier of Lord Krsna; j atva - knowing; ca - and; atmanam - yourself; bahu - improtant; manyase - you think; tvad-vidhan - like you; kotisah - millions; krsnah - Lord Krsna; saktah - is able; srastum - to create; ca - and; vahanan - carriers.You thinë that because You carry Lord Krsna you are so very important Lord Krsna can create many millions of carriers like you.Text 131karomi bhasmasat turnam

tvam ca bhru-bhanga-lilaya vahanas ca tvam isasya

na vayam tava kinkarahkaromi - I do; bhasmasat - to ashes; turnam - at once; tvam - you; ca - and; bhru-bhanga-lilaya - with a single movement of my eyebrow; vahanah - carrier; ca - and; tvam - you; isasya - of the Supreme Personality of Godhead; na - not; vayam - we; tava - of you; kinkarah - the servants.By moving my eyebro÷ I can burn you to ashes in a moment You may carry Lord Krsna but that does not mean that we are alì the servants of you.Text 132adya-prabhrti paksindra

yady agacchasi me hradam madiya-sapat turnam ca

bhasmasad bhavita dhruvamadya-prabhrti - from this moment on; paksindra - O king of birds; yadi - if; agacchasi - yoiu come; me - of me; hradam - to the lake; madiya - of me; sapat - by the curse; turnam - at once; ca - and; bhasmasad - to ashes; bhavita - wilì become; dhruvam - indeed.If from this moment on you dare come to my lake by my curse you wilì be at once burned to ashesText 133munindrasya vacah srutva

pracakampe khagesvarah smaram smaram krsna-padam

tam pranamya jagama hamunindrasya - of the great sage; vacah - the words; srutva - hearing; pracakampe - trembled; khagesvarah - Garuda; smaram - remembering; smaram - and remembering; krsna-padam - Lord Krsna's feet; tam - to him; pranamya - bowing down; jagama - went; ha - indeed.Hearing the great sage's words Garuda trembled Again and again remembering Lord Krsna's feet and bowing before the sage Garuda left.Text 134tatah prabhrti viprendra

patagendrasya santatam hradasya sruti-matrena

kampo bhavati niscitamtatah„ prabhrti - from then on; viprendra - O king of brahmanas; patagendrasya - of the king of birds; santatam - always; hradasya - of the lake; sruti-matrena - simply by hearing; kampo - trembling; bhavati - became; niscitam - indeed.O king of brahmanas from that time on whenever he even heard the name of that lake Garuda trembled.Text 135itihasas ca kathito

yaã chruto dharma-vaktratah rahasyam ca sruti-sukham

prakrtam srnu mangalamitihasas - sotry; ca - and; kathito - spoken; yac - what; sruto - heard; dharma-vaktratah - from the mouth of Dharma Muni; rahasyam - secret; ca - and; sruti-sukham - pleasing to the ears; prakrtam - natural; srnu - please hear; mangalam - auspicious.In this way I have repeated what I heard from the mouth of Dharma Muni No÷ please hear something confidential auspicious and pleasing to the ears.Text 136vijaya su-ciram bala

nottasthau taj-jalad dharih cakrur visadam mohac ca

rurudur yamuna-tatevij aya - understanding; su-ciram - gradually; bala - the boys; na - not; uttasthau - came; taê-jalad - from the water; harih - Lord Krsna; cakrur - did; visadam - lament; mohat - out of bewilderment; ca - and; rurudur - wept; yamuna-tate - on the Yamuna's shore.When after a long time Lord Krsna stilì did not emerge from the water the boys on the Yamuna's shore became bewildered and wept in grief.Text 137sva-vaksodghatanam cakruh

kecid balah sucakulah kecin nipatita bhumau

murcham apur harim vinasva-vaksodghatanam - beating their chests; cakruh - did; kecid - some; balah - boys; sucakulah - grief stricken; kecin - some; nipatita - fallen; bhumau - to the gorund; murcham - unconsciousness; apur - attained; harim - Lord Krsna; vina - without.Some boys beat their chests in grief Some felì unconscious to the ground no÷ that they had lost Krsna.Text 138hradam pravestum keciã ca

virahena samudyatah kecid gopala-balas ca

kurvantas tan-nivaranamhradam - the lake; pravestum - to enter; kecic - some; ca - and; virahena - in separation; samudyatah - eager; kecid - some; gopala- balas - copa boys; ca - and; kurvantas - doinf; tan-nivaranam - stopping them.Some gopa boys overcome by the thought of life without Krsna wanted to drown themselves in the lake but other boys stopped them.Text 139krtva vilapam kecit tu

pranams tyaktum samudyatah tan keciê jatavantas ca

raksam cakruh prayatnatahkrtva - doing; vilapam - lament; kecit - some; tu - they; pranams - life; tyaktum - to abandon; samudyatah - eager; tan - to them; kecit - some; j atavantas - wise; ca - and; raksam - protection; cakruh - did; prayatnatah - carefully.Some lamented and tried to commit suicide Other wise boys tooë care to stop them.Text 140kecid ucus ca haheti

krsna krsneti kecana keciê jatum pravrttim ca

prayayur nanda-sannidhimkecid - some; ucus - said:; ca - and; haha - alas! alas!; iti - thus; krsna - O Krsna; krsna - O Krsna; iti - thus; kecana - some; kecij - some; j atum - to understand; pravrttim - action; ca - and; prayayur - went; nanda-sannidhim - to Nanda.Some cried out Alas! Alas!" and some cried out Krsna! Krsna!¢ Some went to telì Nanda what had happened.Text 141kecit sammilitas tatra

soka-moha-bhayaturah ity ucuh kim karisyamah

kuto 'smakam gato harihkecit - some; sammilitas - met; tatra - there; soka-moha- bhayaturah - agitated with grief bewilderment and fear; iti - thus; ucuh - said:; kim - what?; karisyamah - can we do; kuto - where?; asmakam - our; gato - gone; harih - Krsna.Some overcome with grief bewilderment and fear said: among themselves What shalì we do? Where has our Krsna gone?"Text 142he nanda-suno he krsna

prananam adhika-priya he bandho darsanam dehity

ucuh pranah prayanti nahhe - O; nanda-suno - son of Nanda; he - O; krsna - Krsna; prananam - than life; adhika-priya - more dear; he - O; bandho - friend; darsanam - sight; dehi - please give; iti - thus; ucuh - said:; pranah - the life; prayanti - goes; nah - our.O Krsna! O son of Nanda! O friend more dear than life! Please appear before us We are on the verge of death."Text 143etasminn antare kecid

balaka nanda-sannidhim samprapur ati-lolas ca

rudanto bhaya-vihvalah„ pravrttim ucus tam sighram-

yasodam mulato balametasmin antare - then; kecid - some; balaka - boys; nanda- sannidhim - near to Nanda; samprapur - attained; ati-lolas - vert agitated; ca - and; rudanto - weeping; bhaya-vihvalah - terrified; pravrttim - action; ucus - told; tam - to him; sighram - at once; yasodam - to Yasoda; mulato - from the beginning; balam - to Balarama.Agitated frightened and weeping some boys went and told Nanda Yasoda and Balarama alì that had happened.Text 144gopala gopikas caiva

rakta-pankaja-locanah srutva vartam ca te sarve

sighram jagmuh sucanvitahgopala - gopas; gopikah - gopis; ca - and; eva - indeed; rakta- pankaja-locanah - red lotus eyes; srutva - hearing; vartam - the news; ca - and; te - they; sarve - all; sighram - at once; jagmuh - went; sucanvitah - griefstricken.Hearing the news alì the griefstricken red-lotus-eyed gopas and gopis left at once.Text 145kalinda-nandini-tiramrudadbhir balakair yutam gatva sammilitah sarve

ruruduh soka-murchitahkalinda-nandini...-tiram - to the shore of the Yasoda; rudadbhir - weeping; balakair - boys; yutam - with; gatva - going; sammilitah - met; sarve - all; ruruduh - wept; soka-murchitah - faitning with grief.Overcome with grief they arrived at the Yamuna's shore and wept with the boys.Text 146hradam visanti keciã ca

keciã cakrur nivaranam gopa gopalikas caiva

jaghnur angani sokatah„ kecid vilalapus tatra

murcham apus ca kascanahradam - the lake; visanti - enter; kecic - some; ca - and; kecic - some; cakrur - did; nivaranam - stopping; gopa - gopas; gopalikas - gopis; ca - and; eva - indeed; jaghnur - beat; angani - limbs; sokatah - out of grief; kecid - some; vilalapus - lamented; tatra - there; murcham - fainted; apuh - attained; ca - and; kascana - some.Some gopas and gopis tried to enter the lake Others stopped them Some beat their chests in despair Some wailed Some faintedText 147hradam visantim tam radham

varayam asur eva te murcham samprapa sa sokan

mrteva ca sarit-tatehradam - the lake; visantim - entering; tam - Her; radham - Radha; varayam asur - stopped; eva - indeed; te - they; murcham - fainting; samprapa - attained; sa - She; sokat - from grief; mrta - dead; iva - as if; ca - and; sarit-tate - on the riverbank.Radha' tried to enter the lake The others stopped Her She fainted in grief She became like a corpse by the lakeside.Text 148vilapyati-bhrsam nando

murcham prapa punah punah bhuyo 'pi rodanam krtva

bhuyo murcham jagama havilapya - lamenting; ati-bhrsam- nando murcham- prapa punah„ punah„ bhuyo 'pi rodanam- krtva bhuyo murcham- jagama ha.Text 149vilapantam bhrsam nandam

yasodam soka-murchitam rudato balakan drstva

balikas ca sucanvitah„ sarvams ca bodhayam asa

balas ca janinam varahvilapantam - lamenting; bhrsam - greatly; nandam - to nanda; yasodam - to Yasoda; soka-murchitam - fainting with grief; rudato - weeping; balakan - boys; drstva - seeing; balikah - the girls; ca - and; sucanvitah - grieving; sarvamh - all; ca - and; bodhayam asa - wakened; balas - Balarama; ca - and; j aninam - of the philosophers; varah - the best.Seeing Nanda grieving Yasoda' fallen unconscious and the boys and girls wailing in grief Lord Balarama the wisest of philosophers enlightened them all.Text 150sri-baladeva uvacagopa gopalika balah

sarve srnvantu mad-vacah he nanda janinam srestha

garga-vakya-smrtim kurusri...-baladeva uvaca - Lord Balarama said:; gopa - O gopas; gopalika - O gopis; balah - O boys; sarve - all; srnvantu - should hear; mad - My; vacah - words; he - O; nanda - Nanda; j aninam - of philosophers; srestha - the best; garga-vakya-smrtim - the memory of Garga Muni's words; kuru - please do.Lord Balarama said: O gopas! O gopis! O boys! Everyone! Please hear My words! O Nanda best of the wise please remember Garga Muni's words.Text 151jagad-vibhartuh sesasya

samhartuh sankarasya ca svayam vidhatur jagatam

isvarasya kuto vipatjagad - of the universe; vibhartuh - the maintainer; sesasya - Sesa; samhartuh - the destroyer; sankarasya - Siva; ca - and; svayam - personally; vidhatur - of the creator; jagatam - of the universes; isvarasya - of the Supreme Personality of Godhead; kuto - where?; vipat - calamity.Ho÷ can any calamity falì on the Supreme Personality of Godhead who creates alì the universes as Lord Sesa holds them up and as Lord Siva destroys them at the end?Text 152vivaresu ca lomnam ca

yasya brahmanda-samhatih tasyesasya maha-visnoh

sri-krsnasya kuto bhayamvivaresu - in the holes; ca - and; lomnam - of the hairs; ca - and; yasya - of whom; brahmanda-samhatih - the universes; tasya - of Him; isasya - of the Lord; maha-visnoh - Maha'-Visnu; sri...-krsnasya - of Lord Krsna; kuto - where?; bhayam - fear.Ho÷ can there be a fearfuì situation for Lord Krsna who as Maha'-Visnu manifests hosts of universes from the pores of His transcendentaì body?Text 153kalantakasyantakasya

mrtyor mrtyor athatmanah vidhatuh samvidhatus ca

bhuvi kasmat parajayahkala - of time; antakasya - of the end; antakasya - of the end; mrtyor - of death; mrtyor - of the death; atha - then; atmanah - of the Self; vidhatuh - of the creator; samvidhatus - of the great creator; ca - and; bhuvi - on the earth; kasmat - from what?; parajayah - defeat.Ho÷ can there be defeat for Lord Krsna who is the end of time the killer that kills death and the creator of the creator?Text 154paramanu-paro 'nuhah

sthulat sthulatarah parah vidyamano 'py adrsyas ca

hrdi-stho yoginam apiparamanu-paro - more than the atom; anuhah - small; sthulat - than the biggest; sthulatarah - bigger; parah - more; vidyamano - being so; api - even; adrsyah - invisible; ca - and; hrdi- stho - staying in the hearts; yoginam - of the yogis; api - and.He is smaller than the smallest and greater than the greatest Who unseen stays in the hearts of all even the great yogis.Text 155disam nasti samaharo

drsyo nakasa eva ca napi radhesvaro badhya

ity ucuh srutayah sphutamdisam - of the directions; na - not; asti - is; samaharo - collection; drsyo - visible; na - not; akasas - the sky; eva - indeed; ca - and; na - not; api - even; radhesvaro - the Lord of Radha; badhyas - confined; iti - thus; ucuh - said:; srutayah - the Vedas; sphutam - clearly.The Vedas say that as the directions cannot be confined to a single place and as the sky cannot even be seen so Lord Krsna the master of Radha cannot be brought under anyone's control.Text 156natma drsyo nastra-laksyo

na badhyo na hi nasyakah na hi dahyo na himsas ca-

pidam adhyatmiko viduhna - not; atma - the Supersoul; drsyo - visible; na - not; astra- laksyo - the object of a weapon; na - not; badhyo - bound; na - not; hi - indeed; nasyakah„ - destroyed; na - not; hi - indeed; dahyo - burned; na - not; himsah - harm; ca - and; apidam - distressed; adhyatmiko - in relatiojn to the spirit; viduh - they know.Spirit is not visible to materiaì eyes It cannot be cut by any weapon bound killed burned hurt or distressed This the wise know.Text 157vigraho 'syaiva krsnasya

bhakta-dhyanartham eva ca jyotih-svarupasya vibhor

nady-anta-madhyam atmanahvigraho - form; asya - of Him; eva - indeed; krsnasya - of Lord Krsna; bhakta-dhyanartham - for the meditation of the devotees; eva - indeed; ca - and; jyotih - of light; svarupasya - form; vibhor - of the Lord; na - not; ady-anta-madhyam - beginning middle or end; atmanah - of the Supreme Lord.Revealing His effulgent spirituaì form which has neither beginning middle nor end Lord Krsna appears in the meditations of the devotees.Text 158jala-plute ca brahmande

jala-sayi janardanah yan-nabhi-padmaje brahma

tasyesasya hrade vipatjala-plute - flooded with water; ca - and; brahmande - in the materiaì universe; jala-sayi - resting on the water; janardanah - Ìord Krsna; yan-nabhi- padmaje - on whose lotus navel; brahma - Brahma; tasya - of Him; isasya - the Supreme Personality of Godhead; hrade - on the lake; vipat - calamity.Lord Krsna floats on the water that fills half the universe From His lotus navel the demigod Brahma' is born Ho÷ can Krsna be in trouble in the middle of a smalì lake?Text 159masakas ca ksamo grastum

brahmandam akhilam pitah na tathapi mad-isam tam

grastum sarpah ksamo bhavetmasakas - a mosquito; ca - an; ksamo - able; grastum - to swallow; brahmandam - the universe; akhilam - entire; pitah - O father; na - not; tathapi - still; mad-isam - My Lord; tam - Him; grastum - to swallow; sarpah - a snake; ksamo - is able; bhavet - is.O father Nanda a mosquito wilì swallo÷ the entire universe before some snake can swallo÷ My master Krsna.Text 160ity evam kathitam sarvam

adhyatmikam anuttamam nigudham yoginam saram

samsaya-ccheda-karanamiti - thus; evam - in this way; kathitam - spoken; sarvam - all; adhyatmikam - spiritual; anuttamam - without equal; nigudham - secret; yoginam - of the yogis; saram - best; samsaya-ccheda-karanam - stopping the cycle of repeated birth and death.I have spoken to you the highest most secret transcendentaì knowledge knowledge hidden even from the yogis knowledge that cuts the bonds of repeated birth and death.Text 161baladeva-vacah srutva

garga-vakyam anusmaran tatyaja sokam nandas ca

vrajas ca vraja-yositahbaladeva - Lord Balarama's; vacah - words; srutva - hearing; garga- vakyam - Garga Muni's words; anusmaran - remembering; tatyaja - abandoned; sokam - grief; nandas - Nanda; ca - and; vrajah - the men of Vraja; ca - and; vraja-yositah - the women of Vraja..Hearing Lord Balarama's words and remembering Garga Muni's words the men and women of Vraja ended their lamentation.Text 162prabodham menire sarve

na yasoda na radhika krsna-viccheda-samaye

prabodhe na sthiram manahprabodham - enlightenmwent; menire - considered; sarve - all; na - not; yasoda - Yasoda; na - not; radhika - Radha; krsna-viccheda - separation from Krsna; samaye - at the time; prabodhe - in knowledge; na - not; sthiram - steady; manah - mind.They alì became enlightened Only Yasoda' and Radha' remained unhappy Separated from Lord Krsna they could not be peacefuì at heart.Text 163etasminn antare krsnam

utpatantam jalan mune dadrsuh su-prasannas ca

vrajas ca vraja-yositahetasmin antare - then; krsnam - Krsna; utpatantam - emerging; jalan - from the water; mune - O sage; dadrsuh - saw; su-prasannas - very happy; ca - and; vrajah - the men of Vraja; ca - and; vraja-yositah - the women of Vraja.O sage the next moment the happy men and women of Vraja sa÷ emerging from the waters Lord Krsna .Text 164sarat-parvana-candrasyam

sa-smitam su-manoharam asnigdha-vastram asnigdham

alupta-candanajanamsarat-parvana-candrasyam - face of the autumn moon; sa- smitam - smiling; su-manoharam - very handsome; asnigdha - not wet; vastram - garments; asnigdham - not wet; alupta - not undone; candana janam - sandaì paste ointment.who was handsome and smiling whose face was an autumn moon whose limbs and garments were not wet whose sandaì-paste ointment was not broken .Text 165sarvabharana-samyuktam

jvalantam brahma-tejasa mayura-puccha-cudam ca

vamsi-vadanam acyutamsarvabharana-samyuktam - decorated with alì ornemants; jvalantam - shining; brahma-tejasa - with spirituaì splendor; mayura- puccha-cudam - wearing a peacocë-feather crown; ca - and; vamsi- vadanam - playing a flute; acyutam - infallible.who was decorated with a peacocë-feather crown and alì ornaments who shone with spirituaì splendor who was playing His flute and who was not aware that anything was amiss.Text 166yasoda balakam drstva

krtva vaksasi sa-smita cucumba vadanambhojam

prasanna-vadaneksanayasoda - Yasoda; balakam - the boy; drstva - seeing; krtva - doing; vaksasi - to her breast; sa-smita - smiling; cucumba - kissed; vadanambhojam - lotus face; prasanna-vadaneksana - with happy face and eyes.Seeing her boy smiling Yasoda' embraced Him to her breast Her face and eyes effulgent with happiness she kissed His lotus face.Text 167krode cakara nandas ca

balas ca rohini muda nimesa-rahitah sarve

dadrsuh sri-harer mukhamkrode - on the lap; cakara - did; nandah - nanda; ca - and; balah - Balarama; ca - and; rohini - Rohin› i;muda nimesa- rahitah - unblinking; sarve - all; dadrsuh - saw; sri...-harer - of Lord Krsna; mukham - the face.Nanda Balarama and Rohini happily held Krsna in their laps With unblinking eyes everyone happily gazed at Lord Krsna.Text 168premandha balaka sarve

cakrur alinganam hareh papus caksus-cakorais ca

mukha-candram ca gopikahprema - with love; andhas - blinded; balaka - the boys; sarve - all; cakrur - did; alinganam - embrace; hareh - of Lord Krsna; papuh - drank; caksus"-cakorais - with the cakor birds of their eyes; ca - and; mukha- candram - the moon of His face; ca - abd; gopikah - the gopis.Blinded with love alì the boys embraced Krsna With the cakora birds of their eyes the gopis dranë the moon of Krsna's face.Text 169etasminn antare tatra

sahasa kananantaram davagnir vestayam asa

taih sardham saha gokulametasminn antare - then; tatra - there; sahasa - suddenly; kananantaram'in the forest; davagnir - a forest-fire; vestayam asa - surrounded; taih„ - them; sardham- - with; saha - with; gokulam - the cows.In a moment a forest-fire suddenly flared uð and surrounded the people and their cows.Text 170drstva saila-pramanagnim

paritah kananantare pramadam menire sarve

bhayam apus ca sankatedrstva - seeing; saila-pramanagnim - a fire as big as a mountain; paritah - everywhere; kananantare - in the forest; pramadam - panic; menire - thought; sarve - all; bhayam - fear; apuh - attained; ca - and; sankate - in the danger.Seeing the fire big like a mountain everyone panicked.Text 171sri-krsnam tustuvuh sarve

samputajalayo vrajah bala gopyas ca santrasta

bhakti-namratma-kandharahsri...-krsnam - to Sri Krsna; tustuvuh - prayed; sarve - all; samputa jalayo - folded hands; vrajah - of Vraja; bala - the boys; gopyas - the gopis; ca - and; santrasta - frightened; bhakti- namratma-kandharah - humbly bowed heads.With bowed heads and folded hands the frightened men boys and gopis alì offered prayers to Lord Krsna.Text 172sarva ucuhyatha samraksitam brahman

sarvapatsö eva nah kulam tatha raksam kuru punar

davagner madhusudanasarve - everyone; ucuh - said:; yatha - as; samraksitam - protected; brahman - O Lord; sarvapatsu - in alì calamities; eva - indeed; nah - of us; kulam - the family; tatha - so; raksam - protection; kuru - please do; punar - again; davagner - from the forest fire; madhusudana - O Krsna.Everyone said: O Lord Krsna as in the past You protected us from alì dangers again and again no÷ please protect us from this forest fire.Text 173tvam ista-devatasmakam

tvam eva kula-devata vahnir va varuno vapi

candro va surya eva catvam - You; ista-devata - the worshipable Lord; asmakam - of us; tvam - You; eva - indeed; kula-devata - the Deity worshiped in our family; vahnir - Agni; va - or; varuno - Varuna; va - or; api - also; candro - Candra; va - or; surya - Surya; eva - indeed; ca - and.You are our worshipable Lord You are the Deity worshiped in our family Agni Varuna Candra SuryaText 174yamah kuverah pavana

isanadyas ca devatah brahmesa-sesa-dharmadya

munindra manavah smrtahyamah - Yama; kuverah - Kuvera; pavana - Pavana; isana - Siva; adyas - beginning with; ca - and; devatah - demigods; brahma - Brahma; isa - Siva; sesa - Sesa; dharma - Yama; adyas - beginning with; munindra - the kings of the sages; manavah - the manus; smrtah - considered.the demigods headed by Brahma Siva Sesa Dharma Yama Kuvera Pavana and Isana the kings of the sages the manus .Text 175manavas ca tatha daitya

yaksa-raksasa-kinnarah ye ye caracaras caiva

sarve tava vibhutayahmanavah - human beings; ca - and; tatha - so; daitya - demons; yaksa- raksasa-kinnarah - yaksas raksasas and kinnaras; ye ye - whoever; cara - moving; acaras - and unmoving; ca - and; eva - indeed; sarve - all; tava - of You; vibhutayah - the potencies.the human beings demons yaksas raksasas and kinnaras and every one of the moving or unmoving living entities are alì Your potencies.Text 176srasta pata ca samharta

jagatam ca jagat-pate avirbhavas tirobhavah

sarvesam ca tavecchayasrasta - the creator; pata - maintainer; ca - and; samharta - destroyer; jagatam - of the universes; ca - and; jagat-pate - O Lord of the universes; avirbhavas - appearance; tirobhavah - disappearance; sarvesam - of all; ca - and; tava - of You; icchaya - by the order.O master of all You are the creator maintainer and destroyer of the universes Everything is manifest and unmanifest according to Your wish.Text 177abhayam dehi govinda

vahni-samharanam kuru vayam tvam saranam yamo

raksa nah saranagatanabhayam - fearlessness; dehi - please give; govinda - O Krsna; vahni-samharanam - stopping the fire; kuru - please do; vayam - we; tvam - You; saranam - shelter; yamo - go; raksa - protect; nah - us; saranagatan - who have surrendered.O Krsna please make us fearless Please extinguish this fire We take shelter of You Please rescue us Your surrendered devotees.Text 178ity evam uktva te sarve

tasthur dhyatva padambujam duri-krtas ca davagnih

sri-krsnamrta-drstitahity evam - thus; uktva - speaking; te - they; sarve - all; tasthur - stood; dhyatva - meditating; padambujam - on His lotus feet; duri-krtas - extinguished; ca - and; davagnih - forest fire; sri...-krsnamrta- drstitah - from Sri Krsna's nectar glance.After speaking these words they alì meditated on Lord Krsna's lotus feet With His nectar glance Lord Krsna then extinguished the forest fire.Text 179duri-bhute 'tra davagnau

vipattau prana-sankate stotram etat pathitva ca

mucyate natra samsayahduri-bhute - was extinguished; atra - then; davagnau - when the forest fire; vipattau - in the danger; prana-sankate - in the calamity; stotram - the prayer; etat - this; pathitva - reciting; ca - and; mucyate - is freed; na - not; atra - here; samsayah - doubt.A person who recites this prayer becomes free from forest- fires calamities and dangers that threaten his life Of this there is no doubt.Text 180satru-sainyam ksayam yati

sarvatra vijayi bhavet iha loke harer bhaktim

ante dasyam labhed dhruvamsatru - of enemies; sainyam - the army; ksayam - to destruction; yati - goes; sarvatra - everywhere; vijayi - victorious; bhavet - becomes; iha - in this; loke - world; harer - of Lord Krsna; bhaktim - devotion; ante - at the end; dasyam - direct service; labhed - attains; dhruvam - indeed.His enemy's army is destroyed He is victorious everywhere In this life He attains sincere devotion to Lord Krsna At the end of this life he attains direct service to Lord Krsna.Text 181sri-narayana uvacadavagni-moksanam krtva

taih sarvaih saha narada jagama sri-harir geham

kuvera-bhavanopamamsri...-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said:; davagni- moksanam - extinbguishing the forest fire; krtva - doing; taih - them; sarvaih - all; saha - with; narada - O Narada; jagama - went; sri...-harir - Lord Krsna; geham - home; kuvera-bhavanopamam - like Kuvera's palace.Sri Narayana Rsi said:: O Narada after extinguishing the forest fire Lord Krsna went with everyone to His home which was opulent like Kuvera's palace.Text 182brahmanebhyo dhanam nandah

paripurnatamam dadau bhojanam karayam asa

jati-vargams ca bandhavanbrahmanebhyo - to the brahmanas; dhanam - wealth; nandah - gave; paripurnatamam - full; dadau - gave; bhojanam - food; karayam asa - made; j ati-vargan - relatives; ca - and; bandhavan - friends.Then Nanda gave great charity to the brahmanas He gave a great feast for them and for his relatives and friends also.Text 183nana-vidham mangalam ca

harer namanukirtanam vedams ca pathayam asa

vipra-dvara mudanvitahnana - various; vidham - kinds; mangalam - auspicious rites; ca - and; harer - of Lord Krsna; namanukirtanam - chanting the holy name; vedamh - the Vedas; ca - and; pathayam asa - had recited; vipra- dvara - by the brahmanas; mudanvitah - happy.Happy Nanda had the brahmanas recite the Vedas chant the holy names of the Supreme Personality of Godhead and perform many auspicious rituals.Text 184evam mumudire sarve

vrndaranye grhe grhe sri-krsna-caranambhoje

dhyanaika-tana-manasahevam - thus; mumudire - rejoiced; sarve - all; vrndaranye - in Vrndavana; grhe - in home; grhe - after home; sri...-krsna - of Sri Krsna; caranambhoje - on the lotus feet; dhyanaika-tana-manasah - minds fixed in meditation.In every home of Vrndavana everyone was happy Everyone was rapt in meditation on Lord Krsna's lotus feet.Text 185ity evam kathitam sarvam

hares carita-mangalam kali-kilbisa-kasthanam

dahane dahanopamamiti - thus; evam - thus; kathitam - spoken; sarvam - all; hareh - of Lord Krsna; carita-mangalam - the auspicious pastimes; kali - of Kali-yuga; kilbisa-kasthanam - of the sins and calamities; dahane - in the burning; dahanopamam - like the burning.Thus I have related Lord Krsna's auspicious pastimes which are like a great fire that burns alì the sins and calamities of Kali-yuga.

No comments: