Sunday, August 5, 2007

part - VII

Chapter Twenty

Go-vatsa-harana

Stealing the Calves


Text 1

sri-narayana uvaca

ekada balakaih sardham

balena saha madhavah

bhuktva pitvanuliptas ca

vrndaranyam jagama hasri-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said; ekada - one day; balakaih - the boys; sardham - with; balena - Balarama; saha - with; madhavah - Krsna; bhuktva - eating; pitva - drinking; anuliptas - anointed; ca - and; vrndaranyam - to Vrndavana; jagama - went; ha - indeed.

Sri Narayana Rsi said One day after eating and drinking at breakfast and anointing His limbs with sandal Lord Krsna went to Vrndavana forest with Balarama and the boys.

Text 2

kridam cakara bhagavan

kautukena ca taih saha krida-nimagna-cittanam

duram tad gokulam yayaukridam - games; cakara - did; bhagavan - the Lord; kautukena - happily; ca - and; taih - with them; saha - with; krida-nimagna - plunged into pastimes; cittanam - hearts; duram - far; tad - that; gokulam - the cows; yayau - went.

There Lord Krsna happily played with His friends As the boys§ were absorbed in playing the cows strayed far away.

Text 3

tasya prabhavam vijatum

vidhata jagatam patih cakarapahnavam gas ca

vatsams ca balakan apitasya - of Him; prabhavam - the power; vij atum - to know; vidhata - Brahma; jagatam - of the universe; patih - the master; cakara - did; apahnavam - hiding; gah - the cows; ca - and; vatsamh - the calves; ca - and; balakan - the boys; api - also.

Then the demigod Brahma wishing to understand the extent of Lord Krsna's power stole the cows calves, and boys.

Text 4

vijaya tad-abhiprayam

sarvajo sarva-karakah punas cakara tat sarvam

yogindro yoga-mayayavij aya - understanding; tad-abhiprayam - his intention; sarvaj o - all-knowing; sarva-karakah - all-powerful; punah - again; cakara - did; tat - them; sarvam - all; yogindro - the master of yoga; yoga-mayaya - by His yogamaya' potency..

Understanding Brahma's intention all-knowing and all- powerful Lord Krsna the master of all mystiã potencies with His yogamaya' potency created duplicates of the boys cows and calves.

Text 5

jagama sri-harir geham

carayitva tu gokulam balena balakaih sardham

krida-kautuka-manasahjagama - went; sri-harir - Lord Krsna; geham - home; carayitva - herding; tu - indeed; gokulam - the cows; balena - with Balarama; balakaih - the boys; sardham - with; krida-kautuka- manasah - happily playing.

Then happily playing Lord Krsna returned to his home accompanied by Lord Balarama and the duplicate boys and cows.

Text 6

evam cakara bhagavan

varsam ekam ca praty-aham gamanagamanam gobhir

balena balakaih sahaevam - thus; cakara - did; bhagavan - Lord Krsna; varsam - year; ekam - one; ca - and; praty-aham - every day; gamanagamanam - going and coming; gobhir - cows; balena - Balarama; balakaih - boys; saha - with.

Thus accompanied by Lord Balarama and the duplicate boys and cows for one year Lord Krsna daily went to the forest and returned

Text 7

brahma prabhavam vijaya

lajja-namratma-kandharah ajagama hareh sthanam

bhandira-vata-mulakambrahma - Brahma; prabhavam - the power; vij aya - understanding; lajja-namratma-kandharah - his head bowed with shame; ajagama - came; hareh - of Lord Krsna; sthanam - to the place; bhandira-vata-mulakam - at the root of a banyan tree.

The demigod Brahma finally understanding the greatness of Lord Krsna's powers and his head no÷ bowed in shame approached Lord Krsna at the roots of the banyan tree.

Text 8

dadarsa krsnam tatraiva

gopala-gana-vestitam yatha parvana-candram ca

vibhantam bha-ganaih sahadadarsa - saw; krsnam - Lord Krsna; tatra - there; eva - indeed; gopala-gana-vestitam - surrounded by gopa boys; yatha - as; parvana- candram - the autumn moon; ca - and; vibhantam - shining; bha- ganaih - the stars; saha - with.

There he saw surrounded by gopa boys like an autumn moon surrounded by stars Lord Krsna .

Text 9

ratna-simhasana-stham ca

vasantam sa-smitam muda pita-vastra-paridhanam

jvalantam brahma-tejasaratna-simhasana-stham - sitting on a golden throne; ca - and; vasantam - staying; sa-smitam - smiling; muda - happily; pita - yellow; vastra - garments; paridhanam - wearing; jvalantam - shining; brahma- tejasa - with spiritual splendor.

who was sitting on a golden throne happily smiling dressed in yello÷ garments and shining with spiritual splendor .

Text 10

ratna-keyura-valaya-

ratna-majira-rajitam ratna-kundala-yugmabhyam

su-kapola-sthalojjvalamratna-keyura-valaya - jewel bracelets and armlets; ratna- ma jira-ra jitam - jewel anklets; ratna-kundala- yugmabhyam - jewel earrings; su-kapola-sthalojjvalam - splendid cheeks.

who was decorated with jewel bracelets armlets and anklets whose cheeks were splendid with jewel earrings .

Text 11

koti-kandarpa-lavanya-

lila-dhama-manoharam candanaguru-kasturi-

kunkumarcita-vigrahamkoti - millions; kandarpa - of Kamadevas; lavanya - handsomeness; lila-dhama-manoharam - the handsome above of pastimes; candanaguru-kasturi-kunkuma - with sandal aguru musk and kunkuma; arcita - anointed; vigraham - form.

who was more handsome than millions of Kamadevas who was splendid playful and charming whose limbs were anointed with sandal aguru musk and kunkuma .

Text 12

parijata-prasunanam

mala-jalair virajitam malati-malya-samyukta-

mayura-puccha-cudakamparijata-prasunanam - of parijata flowers; mala-jalair - with garlands; virajitam - splendid; malati-malya-samyukta - with jasmine garlands; mayura-puccha-cudakam - with a peacocë feather crown.

who was splendid with parijata garlands and a crown of peacocë feathers and jasmine flowers .

Text 13

svanga-saundarya-diptya ca

krta-bhusita-bhusanam navina-nirada-syamam

prodbhinna-nava-yauvanamsvanga-saundarya-diptya - with the splendor of His limbs; ca - and; krta-bhusita-bhusanam - decorated the ornaments; navina - new; nirada - monsoon cloud; syamam - dark; prodbhinna-nava-yauvanam - in full bloom of youth.

whose splendid handsomeness was an ornament decorating the ornaments He wore who was darë like a ne÷ monsoon cloud who was in the full bloom of youth .

Text 14

sarat-parvana-candrasya

prabha-mustasya-sundaram pakva-bimbadharostham ca

khagendra-cacu-nasikamsarat-parvana-candrasya - of the autumn moon; prabha - the splendor; musta - robbing; asya - of the face; sundaram - the handsomeness; pakva - ripe; bimba - bimba; adharostham - lips; ca - and; khagendra - the king of birds; ca cu - beak; nasikam - nose.

the glory of whose handsome face robbed the autumn moon of its splendor whose lips were ripe bimba fruits whose nose was the bird-king's beak .

Text 15

saran-madhyahna-padmanam

prabha-mocana-locanam mukta-pankti-vinindaika-

danta-pankti-manoharamsarat - autumn; madhyahna - midday; padmanam - of lotus flowers; prabha - glory; mocana - stealing; locanam - eyes; mukta- pankti - pearls; vininda - eclipsing; eka - one; danta - teeth; pankti - roe; manoharam - charming.

whose eyes robbed the midday autumn lotus flowers of their glory whose charming teeth eclipsed the pearls .

Text 16

kaustubhena manindrena

vaksah-sthala-samujjvalam santam ca radhika-kantam

paripurnatamam paramkaustubhena - with the Kaustubha gem; manindrena - the king of jewels; vaksah„-sthala-samujjvalam - splendid chest; santam - peaceful; ca - and; radhika-kantam - Radha's beloved; paripurnatamam - the original perfect Supreme Personality of Godhead; param - the supreme.

whose chest was splendid with Kaustubha the king of jewels who was Sri Radha's peaceful beloved and who was the Perfect Original Supreme Personality of Godhead.

Text 17

evam-bhutam prabhum drstva

prananamati-vismitah darsam darsam isvaram tam

prananama punah punahevam-bhutam - like this; prabhum - the Lord; drstva - seeing; prananama - offered obeisances; ati-vismitah - filled with wonder; darsam - gazing; darsam - and gazing; isvaram - at the Lord; tam - Him; prananama - bowed; punah - again; punah - and again.

Gazing at the Supreme Personality of Godhead the demigod Brahma' became filled with wonder He bowed down He gazed at the Lord again and again He bowed down before Him again and again.

Text 18

yad drstam hrdayambhoje

tad rupam bahir eva ca ya murtih purato drsta

sa pascat paritas tatahyad - what; drstam - seen; hrdayambhoje - in the lotus of the heart; tad - that; rupam - form; bahir - outside; eva - indeed; ca - and; ya - which; murtih - form; purato - in the presence; drsta - seen; sa - that; pascat - behind; paritas - around; tatah - then.

In his heart the demigod Brahma' sa÷ that form of Lord Krsna Outside his heart he also sa÷ that form He sa÷ that form in front behind and on every side.

Text 19

tatra vrndavane sarvam

drstva krsnamayam mune dhyayam dhyayam ca tad rupam

tatra tasthau jagad-vidhihtatra - there; vrndavane - in Vrndavana forest; sarvam - everything; drstva - seeing; krsnamayam - made of Krsna; mune - O sage; dhyayam - meditating; dhyayam - and meditating; ca - and; tad - that; rupam - form; tatra - there; tasthau - stood; jagad-vidhih - the creator of the universe.

Then he sa÷ that everything in Vrndavana forest was Krsna Brahma' stood there meditating again and again on Lord Krsna's form.

Text 20

gavo vatsas ca balas ca

lata-gulmas ca virudhah sarvam vrndavanam brahma

syama-rupam dadarsa hagavo - cows; vatsah - calves; ca - and; balah - boys; ca - and; lata - vines; gulmas - bushes; ca - and; virudhah - plants; sarvam - all; vrndavanam - Vrndavana; brahma - Brahma; syama-rupam - the darë form of Lord Krsna; dadarsa - saw; ha - indeed.

Brahma' sa÷ that the cows calves boys vines bushes plants and everything else in Vrndavana forest had become the darë form of Lord Krsna

Text 21

drstvaivam paramascaryam

punar dhyanam cakara ha dadarsa tri-jagad brahma

nanyat krsnam vina munedrstva - seeing; evam - thus; paramascaryam - very wonderful; punar - again; dhyanam - meditating; cakara - did; ha - indeed; dadarsa - saw; tri-jagad - the three worlds; brahma - Brahma; na - not; anyat - another; krsnam - Krsna; vina - without; mune - O sage.

Gazing at this great wonder Brahma' meditated again O sage no÷ he sa÷ that the three worlds were not different from Lord Krsna.

Text 22

kva ca vrksah kva va sailah

kva mahi va ca sagarah kva devah kva ca gandharvah

kva munindrah kva manavahkva - where?; ca - and; vrksah - the trees; kva - where?; va - and; sailah - the hills; kva - where?; mahi - the earth; va - or; ca - and; sagarah - the oceans; kva - where?; devah - the demigods; kva - where?; ca - and; gandharvah - the gandharvas; kva - where?; munindrah - the kings of the sages; kva - where?; manavah - the human beings.

He thought Where are the trees¿ Where are the mountains¿ Where are the continents¿ Where are the oceans¿ Where are the demigods¿ Where are the gandharvas¿ Where are the kings of sages¿ Where are the human beings?

Text 23

kva catma kva jagad-bijam

kva svarga gava eva ca sarvam ca sadrsam brahma

dadarsa mayaya harehkva - where?; ca - and; atma - myself; kva - where?; jagad-bijam - the seed of the universe; kva - where; svarga - Svarga; gava - the cows; eva - indeed; ca - and; sarvam - all; ca - and; sadrsam - like this; brahma - Brahma; dadarsa - saw; mayaya - by maya; hareh - of Lord Krsna.

Where am I¿ Where is the seed of the universe¿ Where is Svargaloka¿ Where are the cows?Bewildered by Lord Krsna's Yogamaya' potency Brahma' sa÷ that everything had become just like Lord Krsna's form.

Text 24

kah krsno jagatam nathah

ka va maya-vibhutayah sarvam krsnamayam drstva

kicin nirvaktum aksamahkah - who?; krsno - Krsna; jagatam - of the universes; nathah - the master; ka - what?; va - or; maya-vibhutayah - the potdncies; sarvam - all; krsnamayam - consisting of Krsna; drstva - seeing; ki cit - something; nirvaktum - to describe; aksamah - unable.

Who was Krsna the master of the universes¿ What were His potencies¿ Brahma' could not say All he sa÷ was Krsna.

Text 25

kam staumi kim karomiti

manasaiva prakrtya ca tatra sthitva jagad-dhata

japam kartum samudyatahkam - whom; staumi - I praise; kim - what?; karomi - I do; iti - thus; manasa - with his mind; eva - indeed; prakrtya - by nature; ca - and; tatra - there; sthitva - standing; jagad-dhata - the creator of the universe; japam - japa; kartum - to do; samudyatah - was about.

To whom should I offer prayers¿ What should I do¿ Thinking this in his mind Brahma the creator of the universe began to chant mantras.

Text 26

sukham yogasanam krtva

babhuva samputajalih pulakacita-sarvangah

sasru-netro 'ti-dinavatsukham - comofrtable; yogasanam - yoga-asana; krtva - doing; babhuva - became; samputa jalih - folded hands; pulaka cita-sarvangah - the hairs of his body erect; sasru-netro - tears in his eyes; ati-dinavat - very pathetic.

Folding his hands he sat in a yoga posture The hairs of his body stood erect His eyes filled with tears as if he were very poor and dejected.

Text 27

idam susumnam medhyam ca

pingalam nalinim dhruvam nadi-satkam ca yogena

nibadhya ca prayatnatahidam - ida; susumnam - susumna; medhyam - medhya; ca - and; pingalam'pingala; nalinim- - nalini; dhruvam - dhruva; nadi-satkam - the siø nadis; ca - and; yogena - by yoga; nibadhya - bloãking; ca - and; prayatnatah - carefully.

Practicing yoga he carefully blocked the siø nadis ida, susumna, medhya, pingala, nalini and dhruva.

Text 28

muladhanam svadhisthanam

manipuram anahatam visuddham paramajakhyam

satka-cakram nibadhya camuladhanam - muladhana; svadhisthanam - svadhisthana; manipuram - manipura; anahatam - anahata; visuddham- - visuddha; paramaj akhyam - named paramajna; satka-cakram - siø cakras; nibadhya - stopping; ca - and.

Then he blocked the siø cakras muladhara svadhisthana manipura, anahata visuddha and paramaja.

Text 29

langhanam karayitva ca

tat sat-cakram kramad vidhih brahma-randhram samaniya

vayu-purnam cakara halanghanam - jumping over; karayitva - causing; ca - and; tat - that; sat-cakram'siø cakras; kramad - gradually; vidhih„ - Brahma; brahma-randhram - the brahma-randhra; samaniya - entering; vayu- purnam'filled with air; cakara - did; ha - indeed.

Gradually bringing the life-air past the cakras he placed it in the brahma-randhra.

Text 30

nibadhya vayum medhyam tam

samaniya hrd-ambujam tam vayum bhramayitva ca

yojayam asa medhyayanibadhya - blocking; vayum - the air; medhyam - medhya; tam - that; samaniya'taking; hrd-ambujam - to the lotus of the heart; tam- - that; vayum - air; bhramayitva - bringing; ca - and; yojayam asa - placed; medhyaya - with the medhya.

Then he carried the life-air along the medhya' path and brought it to the lotus of the heart.

Text 31

evam krtva tu nispanno

yo datto harina pura jajapa paramam mantram

tam tasyaikadasaksaramevam - thus; krtva - doing; tu - indeed; nispanno - placed; yo - who; datto - placed; harina - by Lord Krsna; pura - before; jajapa - chanted; paramam - great; mantram - mantra; tam - that; tasya - of him; ekadasaksaram - eleven syllables.

Then he chanted the eleven-syllable mantra Lord Krsna gave him in ancient times.

Text 32

muhurtam ca japam krtva

dhyayam dhyayam padambujam dadarsa hrdayambhoje

sarvam tejomayam munemuhurtam - for 4µ minutes; ca - and; japam - chanting; krtva - doing; dhyayam - meditating; dhyayam - and meditating; padambujam - on the lotus feet; dadarsa - saw; hrdayambhoje - in the lotus of his heart; sarvam - all; tejomayam - filled with splendor; mune - O sage.

Chanting for forty-five minutes and meditating on the Lord's lotus feet he sa÷ a spiritual effulgence in the lotus of his heart.

Text 33

tat-tejaso 'ntare rupam

ativa-su-manoharam dvi-bhujam murali-hastam

bhusitam pita-vasasatat-tejaso - the effulgence; antare - within; rupam - the from; ativa-su-manoharam - very charming; dvi-bhujam - two arms; murali- hastam - flute in hand; bhusitam - decorated; pita-vasasa - with yello÷ garments.

At the center of that effulgence he sa÷ a very handsome t÷o- armed person dressed in yello÷ garments holding a flute .

Text 34

sruti-mula-su-vinyasta-

jvalan-makara-kundalam isad-dhasya-prasannasyam

bhaktanugraha-kataram navina-jaladakara

syamasundara-vigrahamsruti - of the ear; mula - at the root; su-vinyasta - greacefully placed; jvalat - glittering; makara - shark; kundalam - earing; isad - slight; hasya - smile; prasanna - cheerful; asyam - face; bhaktanugraha-kataram - filled with kindness for the devotees; navina-jaladakara - the form of a ne÷ cloud; syamasundara- vigraham - a handsome darë form.

with glittering shark-earrings a gently smiling cheerful face and a handsome form darë like a monsoon cloud a person overwhelmed with kindness for His devotees .

Text 35

sthitam jantusu sarvesu

nirliptam saksi-rupinam atmaramam purna-kamam

jagat-vyapi jagat-paramsthitam - situated; jantusu - in living beings; sarvesu - all; nirliptam - untouched; saksi-rupinam - the witness; atmaramam - self- satisfied; purna-kamam - His desires fulfilled; jagat-vyapi - all- pervading; jagat-param - the master of the universe.

a person present in all living entities untouched by matter the witness of all self-satisfied His desires all fulfilled a person who was all-pervading a person who was the master of the universes .

Text 36

sarva-svarupam sarvesam

bija-rupam sanatanam sarvadharam sarva-varam

sarva-sakti-samanvitamsarva-svarupamassuming all forms; sarvesam - the master of all; bija-rupam - the seed; sanatanam - eternal; sarvadharam - the resting place of all; sarva-varam - the best of all; sarva-sakti- samanvitam - endowed with all powers.

an eternal person who could assume any form at will who was the master of all the seed of all the resting place of all the best of all and the master of all potencies .

Text 37

sarvaradhyam sarva-gurum

sarva-mangala-karanam sarva-mantra-svarupam ca

sarva-sampat-karam varamsarvaradhyam - to be worshiped by all; sarva-gurum - the guru of all; sarva-mangala-karanam - the source of all that is good; sarva- mantra-svarupam - the form of all sacredmantras; ca - and; sarva- sampat-karam - the giver of all good fortune; varam - the best.

a person who was the Deity to be worshiped by all the guru of all the source of all that is auspicious the form of all sacred mantras the giver of all good-fortune and the best of all.

Text 38

yad drstam brahma-randhre ca

hrdi tad bahir eva ca drstva ca paramascaryam

tustava paramesvaramyad - whom; drstam - seeing; brahma-randhre - in the brahma-randhra; ca - and; hrdi - in the heart; tad - that; bahir - outside; eva - indeed; ca - and; drstva - seeing; ca - and; paramascaryam - most wonderful; tustava - offered prayers; paramesvaram - to the Supreme Personality of Godhead.

Gazing at the most wonderful Supreme Personality of Godhead and seeing Him in his heart in the brahma-randhra and outside also the demigod Brahma' glorified Him with prayers.

Text 39

yat stotram ca pura dattam

harinaikarnave mune tam isam tena vidhina

bhakti-namratma-kandharahyat - what; stotram - prayer; ca - and; pura - previously; dattam - given; harina - by Lord Krsna; ekarnave - on the ocean; mune - O sage; tam - to Him; isam - the Supreme Personality of Godhead; tena - by him; vidhina - properly; bhakti-namratma-kandharah - his head humbly bowed.

Humbly bowing his head Brahma' recited the prayers Lord Krsna had taught him on the great ocean.

Text 40

sri-brahmovacasarva-svarupam sarvesam

sarva-karana-karanam sarva-nirvacaniyam tam

namami sisu-rupinamsri-brahma uvaca - Sri Brahmna' said; sarva-svarupam - all forms; sarvesam - the master of all; sarva-karana-karanam - the cause of all causes; sarva-nirvacaniyam - not describeable by anyone; tam - to Him; namami - I bow; sisu-rupinam - in the form of a boy.

Sri Brahma' said I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead who can assume any form at will who is the master of all and the cause of all causes, whom no one can completely describe and who has the form of a young boy.

Text 41

saktisam sakti-bijam ca

sakti-rupa-dharam param sakti-yuktam ayuktam ca

staumi svecchamayam vibhumsaktisam - the master of all potencies; sakti-bijam - the seed of all potencies; ca - and; sakti-rupa-dharam - who has the power to assum,e any form; param - supreem; sakti-yuktam - endowed with all powers; ayuktam - not ; ca - ndowed; staumi - I praise; svecchamayam - whose desires are all fulfilled; vibhum - all-powerful.

I glorify the Supreme Personality of Godhead who is the master of all potencies the seed of all potencies and the resting-place of all potencies who is simultaneously one and different from His potencies who is all-powerful, and whose desires are all fulfilled.

Text 42

samsara-sagare ghore

sakti-nauka-samanvitam krpa-nidhim karnadharam

namami bhakta-vatsalamsamsara-sagare - in the ocean of repeated birth and death; ghore - terrible; sakti-nauka-samanvitam - with the boat of His potencies; krpa-nidhim - an ocean of mercy; karnadharam - the captain; namami - I bo÷ down; bhakta-vatsalam - who loves His devotees like a father.

I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead who is an ocean of mercy who dearly loves His devotees and who is the captain of the powerful shið to cross the terrible ocean of repeated birth and death.

Text 43

atma-svarupam ekantam

liptam nirliptam eva ca sa-gunam nirgunam brahma

staumi sveccha-svarupinamatma-svarupam - the Supersoul; ekantam - spiritual; liptam - touched; nirliptam - untouched; eva - indeed; ca - and; sa-gunam - with qualities; nirgunam - without qualities; brahma - the Supreme Personality of Godhead; staumi - I glorify; sveccha-svarupinam - who can assume any form at will.

I glorify the Supreme Personality of Godhead whose form is transcendental who visits the material world buô is untouched by matter who is beyond the modes of nature who has all transcendental virtues and who has the power to assume any form aô will.

Text 44

sarvendriyadhidevam tam

indriyalayam eva ca sarvendriya-svarupam ca

virad-rupam namamy ahamsarvendriyadhidevam - the Deity of all the senses; tam - to Him; indriyalayam - the abode of the senses; eva - indeed; ca - and; sarvendriya - of all senses; svarupam - the from; ca - and; virad- rupam - the universal form; namami - I bo÷ down; aham - I.

I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead who is the Deity of all senses the home of all senses and the form of all senses and who appears as the universal form.

Text 45

vedam ca veda-janakam

sarva-vedanga-rupinam sarva-mantra-svarupam ca

namami paramesvaramvedam - the Vedas; ca - and; veda-janakam - the father of the Vedas; sarva-vedanga-rupinam - the form of all the Vedangas; sarva- mantra - of all mantras; svarupam - the from; ca - and; namami - I bow; paramesvaram - to the Supreme Personality of Godhead.

I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead who is the Vedas the father of the Vedas the Vedangas and all sacred mantras.

Text 46

sarat sarataram dravyam

apurvam anirupitam svatantram asvatantram ca

yasoda-nandanam bhajesarat - than the greatest; sarataram - greater; dravyam - thing; apurvam - unprecedented; anirupitam - noô described; svatantram - independent; asvatantram - noô independent; ca - and; yasoda-nandanam - Yasoda's son; bhaje - I worship.

I worshið Yasoda's son who is greater than the greatest unprecedented indescribable independent and also noô independent.

Text 47

santam sarva-sariresu

tam adrstam anuhakam dhyanasadhyam vidyamanam

yogindranam gurum bhajesantam - existing; sarva-sariresu - in all bodies; tam - Him; adrstam - invisible; anuhakam - inconceivable; dhyana - by meditation; asadhyam - noô attaible; vidyamanam - being so; yogindranam - of the kings of the yogis; gurum - to the guru; bhaje - I worship.

I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead the supreme guru who stays invisible and inconceivable in the bodies of all conditioned souls and who cannoô be found by the meditations of the kings of the yogis.

Text 48

rasa-mandala-madhya-stham

rasollasa-samutsukam gopibhih sevyamanam ca

tam radhesam namamy ahamrasa-mandala-madhya-stham - staying in the middle of the rasa-dance circle; rasollasa-samutsukam - happy in the rasa-dance; gopibhih - by the gopis; sevyamanam - served; ca - and; tam - to Him; radhesam - the master of Radha; namami - bow; aham - I.

I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead who served by the gopis happily stays in the center of the rasa-dance circle.

Text 49

satam sadaiva santam tam

asantam asatam api yogisam yoginam yogam

namami siva-sevitamsatam - of the devotees; sada - always; eva - indeed; santam - kind; tam - to Him; asantam - unkind; asatam - to the demons; api - also; yogisam - the master of the yogis; yoginam - of the yogis; yogam - yoga; namami - I bow; siva-sevitam - served by Siva.

I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead who is kind to the saintly and harsh to the demons who is the master of the yogis who is the yoga practiced by the yogis and who is served by Lord Siva.

Text 50

mantra-bijam mantra-rajam

mantradam phaladam phalam mantra-siddhi-svarupam tam

namami ca parat parammantra - of mantras; bijam - the seed; mantra-rajam - the king of mantras; mantradam - the giver of mantras; phaladam - the giver of results; phalam - the result; mantra-siddhi-svarupam - the form of the perfection attained by chanting mantras; tam - to Him; namami - I bow; ca - and; parat - than the greatest; param - greater.

I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead who is greater than the greatest the seed of all mantras the king of all mantras the giver of mantras the giver of the results attained by chanting mantras and Himself the result attained by chanting mantras The sight of His transcendental form is the greatest perfection attained by chanting mantras.

Text 51

sukham duhkham ca sukhadam

duhkhadam punyam eöa ca punyadam subhadam caiva

subha-bijam namamy ahamsukham - happiness; duhkham - suffering; ca - and; sukhadam - giving happiness; duhkhadam - giving pain; punyam - piety; eva - and; ca - and; punyadam - giving piety; subhadam - giving auspiciousness; ca - and; eva - indeed; subha-bijam - the seed of auspiciousness; namami - bow; aham - I.

I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead who is happiness pain the giver of happiness the giver of pain piety the giver of piety the giver of auspiciousness and the seed of auspiciousness.

Text 52

ity evam stavanam krtva

dattva govatsa-balakan nipatya dandavad bhumau

ruroda prananama caiti - thus; evam - in this way; stavanam - prayer; krtva - doing; dattva - giving; govatsa-balakan - the boys and calves; nipatya - falling down; dandavad - like a stick; bhumau - to the ground; ruroda - wept; prananama - bowed; ca - and.

After reciting these prayers Brahma' returned the cows calves and boys He wept Falling like a sticë to the ground he offered obeisances to the Lord.

Texts 5³ and 54

dadarsa caksur unmilya

vidhata jagatam mune bhandira-vata-mula-stham

ratna-simhasana-sthitamvestitam sarva-gopalair

ekam eva manoharam punah pranamya tam brahma

brahmalokam yayau svayamdadarsa - saw; caksur - eyes; unmilya - opening; vidhata - the creator; jagatam - of the universe; mune - O sage; bhandira-vata-mula- stham - at teh root of a banyan tree; ratna-simhasana-sthitam - sitng on a golden throne; vestitam - surrounded; sarva-gopalair - by all the gopas; ekam - one; eva - indeed; manoharam - charming; punah - again; pranamya - bowing; tam - - to Him; brahma - Brahma; brahmalokam - to Brahmaloëa; yayau - went; svayam - own.

O sage Brahma the creator of the universe then opened his eyes Again He sa÷ the same charming Supreme Personality of Godhead surrounded by all the gopas and sitting on a golden throne under a banyan tree Again offering obeisances to Him the demigod Brahma' returned to his own abode.

Text 55

brahmana ca krtam stotram

nityam bhaktya ca yah pathet iha loke sukham bhuktva

yaty ante sri-hareh padambrahmana - by Brahma; ca - and; krtam - done; stotram - prayer; nityam - regulalrly; bhaktya - with devotion; ca - and; yah - one who; pathet - recites; iha - here; loke - in this world; sukham - happiness; bhuktva - enjoying; yati - goes; ante - at the end; sri-hareh - of Lord Krsna; padam - to the abode.

A person who regularly reads these prayers of the demigod Brahma' lives happily in this world and at the end goes to Lord Krsna's spiritual abode.

Text 56

labhate dasyam atulam

sthanam isvara-sannidhau labdhva ca krsna-sarupyam

parsada-pravaro bhavetlabhate - attains; dasyam - direct service; atulam - incomparable; sthanam - place; isvara-sannidhau - near the Lord; labdhva - attaining; ca - and; krsna-sarupyam - a form like the Lord; parsada-pravaro - a personal associate of the Lord; bhavet - becomes.

He attains a spiritual form like the Lord's He stays near the Lord He becomes a personal associate of the Lord He attains peerless direct service to the Lord.

Text 57

sri-narayana uvacagate jagat-karane ca

brahmalokam ca brahmani sri-krsno balakaih sardham

jagama svalayam vibhuhsri-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said; gate - gone; jagat- karane - the creator of the worlds; ca - and; brahmalokam - to Brahmaloka; ca - and; brahmani - when Brahma; sri-krsno - Sri Krsna; balakaih - the boys; sardham - with; jagama - went; svalayam - to His home; vibhuh - the Supreme Personality of Godhead.

Sri Narayana Rsi said After the creator Brahma' had left for Brahmaloka Lord Krsna the all-powerful Supreme Personality of Godhead returned with the boys to His home.

Text 58

gavo vatsas ca balas ca

jagmur varsantare grham sri-krsna-mayaya sarve

menire te dinantaramgavo - cows; vatsah - calves; ca - and; balah - boys; ca - and; jagmur - went; varsantare - at the end of a year; grham - to the homes; sri-krsna - of Lord Krsna; mayaya - by the maya; sarve - all; menire - thought; te - indeed; dinantaram - at the end of a day.

In this way at the end of a year the cows calves and boys returned to their homes By the influence of Lord Krsna's yogamaya' potency they all thought that only a single day had passed.

Text 59

gopa gopalikah kicit

tarkitum na ksamas tada yoginam krtrimam sarvam

kim nutnam va puratanamgopa - the gopas; gopalikah - the gopis; ki cit - something; tarkitum - to guess; na - not; ksamas - able; tada - then; yoginam - of the yogis; krtrimam - artificial; sarvam - all; kim - what?; nutnam - new; va - or; puratanam - old.

When the real boys cows and calves returned the gopas and gopis did not suspect that anything had changed Ho÷ can a form created by a mystiã yogi be counted as young or old?

Text 60

ity evam kathitam vipra

sri-krsna-caritam subham sukhadam moksadam punyam

sarva-kala-sukhavahamiti - thus; evam - thus; kathitam - spoken; vipra - O brahmana; sri- krsna-caritam - Sri Krsna's transcendental pastimes; subham - auspicious; sukhadam - delightful; moksadam - giving liberation; punyam - sacred; sarva-kala-sukhavaham - always pleasing.

O brahmana thus I have related Lord Krsna's auspicious and sacred pastimes which are always pleasing and delightful and which bring liberation. .pa

Chapter Twenty-oneSri Indra-yaga-bhajana Breaking the Indra-yaja

Text 1

sri-narayana uvacaekadananda-yuktas ca

nanda-gopo vraje mune dundubhim vadayam asa

sakra-yaga-krtodyamahsri-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said; ekada - one day; ananda-yuktah - happily; ca - and; nanda-gopo - Nanda-gopa; vraje - in Vraja; mune - O sage; dundubhim - dundubhi drum; vadayam asa - had sounded; sakra-yaga-krtodyamah - about to perform a yajna for the demigod Indra.

Sri Narayana Rsi said One day the gopa Nanda intending to offer a yaj a to the demigod Indra had a drummer sound a dundubhi drum.

Texts ² and 3

dadhi ksiram ghrtam takram

navanitam gudam madhu etany adaya sakrasya

pujam kurvantö iti bruvanye ye santy atra nagare

gopa gopyas ca balakah balikas ca dvija bhupa

vaisyah sudras ca bhaktitahdadhi - yogurt; ksiram - milk; ghrtam - ghee; takram - buttermilk; navanitam - better; gudam - molasses; madhu - honey; etani - they; adaya - taking; sakrasya - of Indra; pujam - worship; kurvantv - should do; iti - thus; bruvan - saying; ye ye - whoever; santi - are; atra - in this; nagare - village; gopa - gopas; gopyah - gopis; ca - and; balakah - boys; balikah - girls; ca - abd; dvija - brahmanas; bhupa - ksatriyas; vaisyah - vaisyas; sudrah - sudras; ca - and; bhaktitah - with devotion.

Nanda proclaimed All the brahmanas ksatriyas vaisyas and sudras in this village must devotedly worshið the demigod Indra with offerings of yogurt milk ghee buttermilk butter molasses and honey.

Text 4

ity evam sravayitva ca

svayam eva mudanvitah yastim aropayam asa

ramya-sthane su-vistrteity evam - thus; sravayitva - proclaiming; ca - and; svayam - personally; eva - indeed; mudanvitah„ - happy; yastim - staff; aropayam asa - lifting; ramya-sthane - in a beautiful place; su- vistrte - broad.

After saying this cheerful Nanda placed a great pole in a beautiful and broad place.

Text 5

dadau tatra ksauma-vastram

mala-jalam manoharam candanaguru-kasturi-

kunkuma-dravam eva cadadau - gave; tatra - there; ksauma-vastram - silken cloth; mala- jalam - flower garlands; manoharam - beautiful; candanaguru-kasturi- kunkuma-dravam - anointed with sandal aguru musk and kunkuma; eva - indeed; ca - and.

There he erected a beautiful silken tent decorated with flowers and anointed with sandal aguru musk and kunkuma.

Text 6

snatah krtahniko bhaktya

dhrtva dhaute ca vasasi uvasa svarna-pithe sa

praksalita-padambujahsnatah - bathed; krtahniko - performed daily duties; bhaktya - with devotion; dhrtva - placing; dhaute - clean; ca - and; vasasi - garments; uvasa - sat; svarna-pithe - on a golden throne; sa - he; praksalita - washed padambujah - lotus feet.

Then performed his daily duties bathed dressed in clean garments washed his lotus feet and sat on a golden throne.

Texts · and 8

nana-prakara-patrais ca

brahmanais ca purohitaih gopalair gopikabhis ca

balabhih saha balakaihetasminn antare tatra-

jagmur nagara-vasinah mahat-sambhrta-sambhara

nanopayana-samyutahnana-prakara-patrais - with many kinds of jars; ca - and; brahmanaih - with brahmanas; ca - and; purohitaih - priests; gopalair - with gopas; gopikabhis - with gopis; ca - and; balabhih - boys; saha - with; balakaih - girls; etasmin antare - then; tatra - there; ajagmur - came; nagara-vasinah - the people of the village; mahat-sambhrta- sambhara - bringing many offerings; nanopayana-samyutah - with many gifts.

Accompanied by many brahmana priests gopas gopis boys and girls and bringing many cups ritual ingredients and offerings the village people came to that place.

Text 9

ajagmur munayah sarve

jvalanto brahma-tejasa santah sisya-ganaih sardham

veda-vedanga-paragahajagmur - came; munayah - sages; sarve - all; jvalanto - shining; brahma-tejasa - with spiritual splendor; santah - peaceful; sisya-ganaih - disciples; sardham - with; veda-vedanga- paragah - traveled to the farther shore of the Vedas and Vedangas.

Many great sages shining with spiritual splendor who had traveled to the farther shore of the Vedas and Vedangas came with their disciples.

Text 10

gargas ca galavas caiva

sakalyah sakatayanah gautamah karathah kanvo

vatsyah katyayanas tathagargas - Garga; ca - and; galavah - Galava; ca - and; eva - indeed; sakalyah - sakalya; sakatayanah - Sakatayana; gautamah - Gautama; karathah - Karatha; kanvo - Kanva; vatsyah - Vatysa; katyayanas - Katyayana; tatha - so.

Garga Galava Sakalya Sakatayana Gautama Karatha Kanva Vatsya Katyayana .

Text 11

saubharir vamadevas ca

yajavalkyas ca paninih rsyasrngo gauramukho

bharadvajas ca vamanahsaubharir - Saurabhi; vamadevah - Vamadeva; ca - and; yaj avalkyas - Yajnavalkya; ca - and; paninih - Panini; rsyasrngo - Rasyasrnga; gauramukho - Gauramukha; bharadvajah - Bharadvaja; ca - and; vamanah - Vamana.

Saubhari Vamadeva Yaj avalkya Panini Rsyasrnga Gauramukha Bharadvaja Vamana .

Text 12

krsna-dvaipayanah srngi

sumantur jaiminih kathah parasaras ca maitreyo

vaisampayana eva cakrsna-dvaipayanah - Krsna-dvaipayana; srngi - Srngi; sumantur - Sumantu; jaiminih„ - Jaimini; kathah„ - Katha; parasaras - Parasara; ca - and; maitreyo - Maitreya; vaisampayana - Vaisampayana; eva - indeed; ca - and.

Krsna-dvaipayana Srngi Sumantu Jaimini Katha Parasara, Maitreya Vaisampayana .

Text 13

brahmanas ca kati-vidha

bhiksuka vandinas tatha bhupa vaisyas ca sudras ca

samajagmur mahotsavebrahmanas - brahmanas; ca - and; kati-vidha - many kinds; bhiksuka - sannyasis; vandinas - poets; tatha - so; bhupa - kings; vaisyas - avisyas; ca - and; sudrah - sudras; ca - and; samajagmur - came; mahotsave - to the great festival.

as well as many brahmanas sannyasis poets ksatriyas vaisyas and sudras came to that festive ceremony.

Text 14

drstva munindran nandas ca

brahmanan bhumipams tatha svarna-pithat samuttasthau

vrajas cottasthur eva cadrstva - seeing; munindran - the kings of sages; nandah - Nanda; ca - and; brahmanan - brahmanas; bhumipamh - kings; tatha - so; svarna- pithat - from his golden throne; samuttasthau - rose; vrajah - the people of Vraja; ca - and; uttasthur - rose; eva - indeed; ca - and.

Seeing the great sages brahmanas and kings Nanda rose from his golden throne and the people of Vraja also rose.

Text 15

pranamya vasayam asa

munindra-vipra-bhumipan tesam anumatim prapya

tatrovasa punar mudapranamya - bowing; vasayam asa - had sit down; munindra-vipra-bhumipan - the great sages brahmanas and kings; tesam - of them; anumatim - consent; prapya - attaining; tatra - there; uvasa - sat; punar - again; muda - happily.

Nanda bowed before the great sages brahmanas and kings gave them comfortable sitting places and with their permission happily sat down himself.

Text 16

pakam ca yasti-nikate

kartum ajam cakara ha paka-praja-brahmananam

satam aniya sadaratpakam - cooking; ca - and; yasti-nikate - under the tent; kartum - to do; aj am - the order; cakara - gave; ha - inded; paka-praj a-brahmananam - of brahmanas expert in cooking; satam - a hundred; aniya - bring; sadarat - respectfully.

Then Nanda respectfully asked a hundred expert brahmana cooks to begin cooking under the tent.

Text 17

tatra ratna-pradipas ca

jajvaluh paritah sada andhi-bhutam ca dhupena

sthanam tat surabhi-krtamtatra - there; ratna-pradipah - jewel lamps; ca - and; jajvaluh - shone; paritah - everywhere; sada - always; andhi- bhutam - blinded; ca - and; dhupena - with incense; sthanam - place; tat - that; surabhi-krtam - scented.

In that place jewel lamps shone always and everywhere a blinding cloud of incense smoke scented every place .

Text 18

nana-vidhani puspani

malyani vividhani ca naivedyam ca bahu-vidham

apurvam su-manoharamnana-vidhani - many kinds; puspani - flowers; malyani - garlands; vividhani - many kinds; ca - and; naivedyam - foods; ca - and; bahu- vidham - many kinds; apurvam - unprecedented; su-manoharam - very beautiful.

there were many flowers and flower garlands many beautiful and unprecedented offerings of food .

Text 19

tila-ladduka-purnam ca

dallakanam sahasrakam svastikaih paripurnam ca

bhallakanam sahasrakam kalasanam sahasram ca

purnam sarkaraya munetila-ladduka-purnam - filled with sesame laddus; ca - and; dallakanam - dallakas; sahasrakam - a thousand; svastikaih - with svastikas; paripurnam - filled; ca - and; bhallakanam - of bhallakas; sahasrakam - a thousand; kalasanam - of waterpots; sahasram - a thousand; ca - and; purnam - filled; sarkaraya - with sugar; mune - O sage.

thousands of sesame laddus dallakas svastikas bhallakas jars of sugar .

Text 20

yava-godhuma-curnanam

laddukair madhurair varaih ghrta-pakvair vipra-krtaih

purnani kalasani cayava - barley; godhuma - and wheat; curnanam - flour; laddukair - laddus; madhurair - sweet; varaih - excellent; ghrta - in ghee; pakvair - cooked; vipra-krtaih - done by brahmanas; purnani - filled; kalasani - pots; ca - and.

many jars of delicious barley-wheat laddus the brahmanas fried in ghee .

Text 21

vrksa-pakvani ramyani

caru-rambha-phalani ca phalani paripakvani

kala-desodbhavani cavrksa-pakvani - tree-ripened; ramyani - delicious; caru-rambha- phalani - beautiful bananas; ca - and; phalani - fruits; paripakvani - very ripe; kala-desodbhavani - locally grown and in season; ca - and.

many delicious tree-ripened bananas and other ripe fruits in season .

Text 22

ksiranam kumbha-laksani

dadhnam tavanti narada madhunam kumbha-satakam

sarpih-kumbha-sahasrakamksiranam - of milk; kumbha-laksani - a hundred thousant pots; dadhnam - of yogurt; tavanti - as many; narada - O Narada; madhunam - of honey; kumbha-satakam - a hundret post; sarpih„-kumbha-sahasrakam - a thousand pots of ghee.

O Narada a thousand pots of milk a thousand pots of yogurt a hundred pots of honey a thousand pots of ghee .

Text 23

kalasanam ca satakam

purnam ca navanitakaih kalasanam tri-laksani

takra-purnani niscitamkalasanam-of pots; ca - and; satakam - a hundred; purnam - filled; ca - and; navanitakaih„ - with butter; kalasanam- - of pots; tri- laksani - three hundred thousand; takra-purnani - filled with butrtermilk; niscitam - indeed.

a hundred pots of butter three hundred thousand pots of buttermilk .

Text 24

ghatanam paca-laksani

guda-purnani niscitam visnu-tailena purnam ca

kalasanam sahasrakamghatanam - of pots; pa ca-laksani - five hundred thousand; guda-purnani - filled with molasses; niscitam - indeed; visnu-tailena - with Visnu-oil; purnam - filled; ca - and; kalasanam - of pots; sahasrakam - a thousand.

five hundred thousand pots of molasses and a hundred pots of Visnu-oil.

Texts 2µ and 26

vrsendras ca bahu-vidha

bhogarha-dravya-vahakah nanabodhani vadyani

caruni madhurani cavadakah svarna-yantrani

vadayam asur utsave nana-vidhani patrani

sauvarna-rajatani cavrsendras - the kings of bulls; ca - and; bahu-vidha - many kinds; bhogarha-dravya-vahakah - carrying the foods; nanabodhani - many kinds; vadyani - musical instruments; caruni - beautiful; madhurani - sweet; ca - and; vadakah - musicaians; svarna-yantrani - golden instruments; vadayam asur - played; utsave - in the festival; nana-vidhani - many kinds; patrani - pots; sauvarna-rajatani - of gold and silver; ca - and.

Regal bulls carried the many cooking ingredients There were many pots of gold and silver. Many musicians melodiously played on golden instruments.

Text 27

vastrani varanarhani

caruni bhusanani ca svarna-pithani ca brahmann

ajagmur yasti-sannidhimvastrani - garments; varanarhani - exquisite; caruni - beautiful; bhusanani'ornaments; ca - and; svarna- pithani - golden sitting places; ca - and; brahmann - O brahmana; ajagmur'came; yasti-sannidhim - to the tent.

O brahmana many beautiful and exquisite garments ornaments and golden thrones were brought to the tent.

Text 28

chagalanam sahasrani

mahisanam satani ca mesakanam ca laksani

hy anayam asa tatra vaichagalanam - of goats; sahasrani - a thousand; mahisanam - of buffaloes; satani - a hundred; ca - and; mesakanam- - of sheep; ca - and; laksani - a hundred thousand; hi - indeed; anayam asa - brought; tatra'there; va - indeed.

A thousand goats a hundred buffaloes and a hundred thousand sheeð were also brought.

Text 29

satany eva gandakanam

ajagmur yasti-sannidhim proksitani ca sarvani

raksitani ca raksakaihsatani - a hundred; eva - and; gandakanam - of rhinoceroses; ajagmur - came; yasti-sannidhim - to the tent; proksitani - sprinkled; ca - and; sarvani - all; raksitani - protected; ca - and; raksakaih - by guards.

A hundred rhinoceroses were also brought The animals were sprinkled with water and protected by guards.

Text 30

balakanam balikanam

vrksanam vrksa-yositam yunam ca yuvatinam ca

sankhyam kartum ca kah ksamahbalakanam - of boys; balikanam - and girls; vrksanam - of trees; vrksa-yositam - of the wives of trees; yunam - of youths; ca - and; yuvatinam - of young girls; ca - and; sankhyam - the number; kartum - to do; ca - and; kah - who?; ksamah - is able.

Who is able to count the trees and flowering vines in that place, or the boys girls and young men and women that came there?

Text 31

gayakanam ca sangitam

nartakanam ca nartanam srutva drstva janah sarve

mumuhuh su-mahotsavegayakanam - of the singers; ca - and; sangitam - the song; nartakanam - of dancers; ca - and; nartanam - the dance; srutva - hearing; drstva - seeing; janah - people; sarve - all; mumuhuh - were charmed; su- mahotsave - at the beautiful festival.

Hearing the singers§ singing and seeing the dancers§ dancing everyone became pleased at that beautiful festival.

Text 32

rambhorvasi menaka ca

ghrtaci mohini rati prabhavati bhanumati

vipracitti tilottamarambha - Rambha; urvasi - Urvasi; menaka - Menaka; ca - and; ghrtaci - Ghrtaci; mohini - Mohini; rati - Rati; prabhavati - Prabhavati; bhanumati - Bhanumati; vipracitti - Vipracitti; tilottama - Tilottama.

O brahmana the apsaras Rambha Urvasi Menaka Ghrtaci Mohini Rati Prabhavati Bhanumati Vipracitti Tilottama .

Text 33

candraprabha suprabha ca

ratnamala madalasa renuka ramani brahmann

eta ajagmur utasavecandraprabha - Candraprabha; suprabha - Suprabha; ca - and; ratnamala'ratnamala; madalasa - Madalasa; renuka - Renuka; ramani - Ramani; brahman - O brahmana; eta - they; ajagmur - came; utasave - to the festival.

Candraprabha Suprabha Ratnamala Madalasa Renuka and Ramani also came to the festival.

Text 34

tasam nrtyena gitena

stanasya-sroni-darsanat rupena vakra-drstya ca

murcham apus ca manavahtasam - of them; nrtyena - by the dancing; gitena - singing; stanasya-sroni-darsanat - by seeing the breasts hips and faces; rupena - by the beauty; vakra-drstya - by crooked glances; ca - and; murcham - enchantment; apuh - attained; ca - and; manavah - the men.

The men at once became enchanted by their singing dancing and crooked sidelong glances and by seeing the beauty of their faces breasts and hips.

Text 35

etasminn antare sighram

ajagama harih svayam gopala-balakaih sardham

balena bala-salinaetasmin antare - then; sighram - quickly; ajagama - came; harih - Lord Ërsna; svayam - personally; gopala-balakaih„ - with the gopa boys; sardham- - with brahmana; balena - powerful; bala-salina - with His plow.

Then Lord Krsna personally came accompanied by the gopa boys and by powerful Lord Balarama who carried His plow.

Text 36

drstva tam ca janah sarve

sambhrama harsa-vihvalah uttasthur arad bhitas ca

pulakacita-vigrahahdrstva - seeing; tam - Him; ca - and; janah - the people; sarve - all; sambhrama - respectful; harsa-vihvalah - filled with happiness; uttasthur - stood; arad - near; bhitah - awed; ca - and; pulaka cita-vigrahah - their bodily hairs erect.

The people the hairs standing uð on their bodies stood up happy and filled with awe when they sa÷ Lord Krsna .

Text 37

krida-sthanat samayantam

santam sundara-vigraham vinoda-murali-venu-

sankha-sabda-samanvitamkrida-sthanam - the abode of transcendental pastimes; samayantam - coming; santam - peaceful; sundara-vigraham - handsome; vinoda - of pastimes; murali-venu - murali and venu flutes; sankha - conchshells; sabda - sounds; samanvitam - with.

who had just come from His place of pastimes who was handsome and peaceful who was playing a flute and a conchshell .

Text 38

sad-ratna-sara-bhusabhir

bhusitam kaustubhena ca candanaguru-pankena

carcitam syama-vigrahamsad-ratna-sara-bhusabhir - with jewel ornaments; bhusitam - decorated; kaustubhena - with the Kaustubha jewel; ca - and; candanaguru-pankena - with sandal and aguru paste; carcitam - anointed; syama-vigraham - darë form.

who was decorated with jewel ornaments and a Kaustbha jewel whose darë form was anointed with sandal and aguru .

Text 39

saran-madhyahna-padmasyam

pasyantam ratna-darpanaih caru-candana-candrena

kasturi-binduna saha sasankena yatha-kasam-

bhala-madhye virajitamsaran-madhyahna-padma - a midday autumn lotus; asyam - face; pasyantam - seeing; ratna-darpanaih - with jewel mirrors; caru - beautiful; candana-candrena - with a moon of sandal paste; kasturi-binduna - with a musë dot; saha - with; sasankena - with a moon; yatha - as; akasam - the sky; bhala-madhye - in the middle of His forehead; virajitam - shining.

whose face was splendid like a midday autumn lotus flower who was looking in a jewel mirror whose forehead was splendid with a sandal-paste moon and a musë dot who was like a splendid moon in the sky .

Text 40

malati-malaya syama-

kantha-vaksah-sthalojjvalam baka-panktya yathakasam

saradiyam su-nirmalammalati-malaya - with a garland of malati flowers; syama - dark; kantha - neck; vaksah„-sthala - and chest; ujjvalam - splendor; baka-panktya - with a ro÷ of ducks; yatha - as; akasam - the sky; saradiyam - autumn; su-nirmalam - splendid.

whose darë necë and chest splendid with a garland of malati flowers were like an autumn sky splendid with a line of white ducks .

Text 41

caruna pita-vastrena

sobhita-syama-vigraham vibhantam vidyuta sasvan

navina-niradam yathacaruna - beautiful; pita-vastrena - with yello÷ garments; sobhita-syama-vigraham - splendid darë form; vibhantam - shining; vidyuta - with lightning; sasvan - always; navina-niradam - a ne÷ monsoon cloud; yatha - as.

whose handsome darë form splendid with beautiful yello÷ garments was like a monsoon cloud and glittering lightning .

Text 42

kunda-prasunair gujabhir

baddha-vankima-cudakam yathendra-dhanusa bhata

vibhantam bhaganair nabhahkunda-prasunair - with kunda flowers; gu jabhir - with gunja; baddha-vankima-cudakam - crowned; yatha - as; indra- dhanusa - with a rainbow; bhata - shining; vibhantam - shining; bhaganair - with stars; nabhah - the sky.

whose topknot tied with gu ja' and kunda flowers was like a rainbo÷ shining with many stars in the sky .

Text 43

ratna-kundala-diptya ca

smita-vaktram su-sobhitam sarat-praphulla-padmam ca

dyumaneh kiranair yatharatna-kundala-diptya - with the splendor of jewel earrings; ca - and; smita-vaktram - a crooked smile; su- sobhitam - splendid; sarat-praphulla-padmam - a blossoming autumn lotus; ca - and; dyumaneh - of the moon; kiranair - with light; yatha - as.

and whose splendid smile shining with jewel earrings was like a autumn lotus blossoming in the moonlight.

Text 44

vipra-ksatriya-vaisyas ca

munayo ballava muda pranamya vasayam asu

ratna-simhasane vibhumvipra-ksatriya-vaisyas - brahmana ksatriyas and vaisyas; ca - and; munayo - sages; ballava - gopas; muda - happily; pranamya - bowing; vasayam asus - had sit down; ratna-simhasane - on a jewel throne; vibhum - the Lord.

Then the brahmanas ksatriyas vaisyas sages and gopas happily bowed down before the Lord and gave Him a seat on a jewel throne.

Text 45

uvasa svarna-pithe sa

tesam madhye jagat-patih yatha babhau sarac-candro

jyotisam antare ca kheuvasa - sat; svarna-pithe - on the golden throne; sa - and; tesam - of them; madhye - in the midst; jagat-patih - the master of the universes; yatha - as; babhau - shone; saraã-candro - an autumn moon; jyotisam - of stars; antare - in; ca - an; khe - the sky.

Then Lord Krsna the master of the universes sat on the golden throne He was like an autumn moon shining in the midst of many splendid stars.

Text 46

stutva tam usus te sarve

jagatam isvaram param svecchamayam gunatitam

jyoti-rupam sanatanamstutva - offering prayers; tam - to Him; usus - stayed; te - they; sarve - all; jagatam - of the universes; isvaram - the master; param - supreme; svecchamayam - independent; gunatitam - beyond the modes of nature; jyoti-rupam - splendid; sanatanam - eternal.

Everyone stood uð and offered prayers to Lord Krsna the splendid and eternal Supreme Personality of Godhead whose desires are all fulfilled and who is beyond the modes of nature.

Text 47

drstva mahotsavam sighram

uvaca pitaram harih vidusam durlabham nitim

niti-sastra-visaradahdrstva - seeing; mahotsavam - the great festival; sighram - quickly; uvaca - said; pitaram - to His father; harih - Lord Krsna; vidusam - of the wise; durlabham - difficult to attain; nitim - wise conduct; niti- sastra-visaradah - expoert in the Niti-sastras.

Seeing the great festival Lord Krsna the most learned scholar of the Niti-sastras spoke of the philosophy of right conduct His words beyond the reach of even the greatest philosophers.

Text 48

sri-krsna uvacabho bho ballava-rajendra

kim karosiha suvrata aradhyah kas ca ka puja

kim phalam pujane bhavetsri-krsna uvaca - Sri Krsna said; bho - O; bho - O; ballava- rajendra - king of the gopas; kim - what?; karosi - are you doing; iha - here; suvrata - O saintly one; aradhyah - to be worshiped; kah - who?; ca - and; ka - what?; puja - worship; kim - what; phalam - result; pujane - in the worship; bhavet - is.

Sri Krsna said O king of the gopas O saintly one what are you doing here¿ Who is being worshiped¿ Ho÷ are you worshiping him¿ What is the result of this worship?

Text 49

phalena sadhanam kim va

kah sadhyah sadhanena ca deve ruste bhavet kim va

pujayah pratibandhakephalena - with the result; sadhanam - method; kim - what?; va - or; kah - what; sadhyah - to be attained; sadhanena - by the method; ca - and; deve - when the demigod; ruste - is angry; bhavet - may be; kim - what?; va - or; pujayah - of the worship; pratibandhake - in the impediment.

What is the method employed to attain the result¿ What is the result attained by employing this method¿ If the object of worshið is displeased ho÷ will he punish the worshiper?

Text 50

tusto devah kim dadati

phalam atra paratra kim kacid dadaty atra phalam

paratra neha kacanatusto - if; devah - the demigod; kim - pleased; dadati - gives; phalam - result; atra - here; paratra - in the next life; kim - what?; kacid - something; dadati - gives; atra - here; phalam - result; paratra - in the next life; na - not; iha - here; kacana - something.

If the object of worshið is pleased what result will he give in this life and the next¿ Some worshið brings results in this life but not in the next and other worshið brings results not in this but only in the next life.

Text 51

kaciã ca nobhayatrapi

cobhayatrapi kacana aveda-vihita puja

sarva-hani-karandikakacic - some; ca - and; na - not; ubhayatra - in both; api - even; ca - and; ubhayatra - in both; api - also; kacana - some; aveda-vihita - not prescribed in the Vedas; puja - worship; sarva-hani-karandika - a boø of troubles.

Some worshið brings results in both this life and the next Some worshið does not bring any results in either this life or the next Worshið that is not ordered by the Vedas is a boø of sufferings and calamities.

Text 52

pujeyam adhuna va te

kim u va purusa-kramat drsto devas tvaya kimsvit

puja yad-anusarinipuja - worship; iyam - this; adhuna - now; va - or; te - of you; kim - what?; u - indeed; va - or; purusa-kramat - from a series of people; drsto - seen; devas - the god; tvaya - by you; kimsvit - somehow; puja - the worship; yad-anusarini - following which.

Is this worshið a recent invention or an ancient tradition passed down through many generations¿ Have you seen the demigod worshiped or is the worshið performed without seeing him?

Text 53

saksat khadati devas te

saksat kim va na khadati saksad bhunkte ca yo devah

suprasastam tad-arcanamsaksat - directly; khadati - eats; devas - the demigod; te - of you; saksat - directly; kim - whether?; va - or; na - not; khadati - eats; saksad - directly; bhunkte - eats; ca - and; yo - who; devah - demigod; suprasastam - better; tad-arcanam - that worship.

Does the demigods directly eat the offerings or not? The worshið is better when the demigod directly eats.

Text 54

prthivya brahmana deva

iti vedair nirupitam sarvesam pujanat tata

su-prasastam dvijarcanamprthivyas - of the earth; brahmana - the brahmanas; deva - the demigods; iti - thus; vedair - by the Vedas; nirupitam - said; sarvesam - of all; pujanat - than the worship; tata - O father; su- prasastam - better; dvijarcanam - worshið of the brahmanas.

The Vedas declare that the brahmanas are the demigods of the earth Worshið of the brahmanas is better than all other kinds of worship.

Text 55

saksat khadati naivedyam

vipra-rupi janardanah brahmane parituste ca

santustah sarva-devatahsaksat - directly; khadati - eats; naivedyam - the offering; vipra- rupi - in the form of a brahmana; janardanah - Lord Visnu; brahmane - when a brahmana; parituste - is pleased; ca - and; santustah - is pleased; sarva-devatah - all the demigods.

The Supreme Personality of Godhead Lord Visnu enters the brahmanas and eats through them When a brahmana is pleased then all the demigods are pleased also

Text 56

kim tasya deva-pujayam

yo niyukto dvijarcane pujita brahmana yena

pujitah sarva-devatahkim - whether?; tasya - of this; deva-pujayam - in the worshið of ythe demigods; yo - who; niyukto - engaged; dvijarcane - in the worshið of the brahmana; pujita - worshiped; brahmana - the brahmanas; yena - by whom; pujitah - worshiped; sarva-devatah - all the demigods.

Why would a person engaged in worshiping the brahmanas worshið the demigods¿ When the brahmanas are worshiped then all the demigods are worshiped automatically.

Text 57

devaya dattva naivedyam

na dattam brahmanaya cet bhasmi-bhutam ca tad-dravyam

pujanam nisphalam bhavetdevaya - to a demigod; dattva - giving; naivedyam - food; na - not; dattam - given; brahmanaya - to the brahmanas; cet - if; bhasmi- bhutam - burned to ashes; ca - and; tad-dravyam - that thing; pujanam - worship; nisphalam - useless; bhavet - becomes.

If a person offers food to a demigod and then does not offer it also to a brahmana then his property becomes burned to ashes and his worshið becomes fruitless.

Text 58

vipraya deva-naivedyam

danam dhruvam anantakam tusto devo varam dattva

prayati ca sva-mandiramvipraya - to a brahmana; deva-naivedyam - food offered to the demigods; danam - charity; dhruvam - indeed; anantakam - limitless; tusto - pleased; devo - the demigod; varam - blessing; dattva - giving; prayati - goes; ca - and; sva-mandiram - to his abode.

If one gives in charity to a brahmana the foods offered to a demigod the demigod becomes pleased and offers limitless blessings The donor goes to the world of the demigods.

Text 59

dattva devaya naivedyam

mudho bhunkte svayam yadi dattapahari devasvam

bhuktva ca narakam vrajetdattva - giving; devaya - to a demigod; naivedyam - food; mudho - fool; bhunkte - eats; svayam - himself; yadi - if; datta - given; apahari - taking away; devasvam - the property of a demigod; bhuktva - eating; ca - and; narakam - to hell; vrajet - goes.

If one offers food to a demigod and then eats the remnants himself he robs the demigod's property Such a person goes to hell.

Text 60

deva-dattam na bhoktavyam

naivedyam ca vina hareh prasastam sarva-devesu

visnor naivedya-bhojanamdeva-dattam - given to a demigod; na - not; bhoktavyam - to be eaten; naivedyam - offering of food; ca - and; vina - without; hareh - of Lord Hari; prasastam - glorious; sarva-devesu - in all the demigods; visnor - of Lord Visnu; naivedya-bhojanam - the eating of food.

The remnants of offerings to the demigods may not be eaten Only the remnants of offerings to Lord Visnu may be eaten Offerings to Lord Visnu are much better than offerings to the demigods

Text 61

annam vistha jalam mutram

yad visnor aniveditam sarvesam ca kramam idam

brahmananam visesatahannam - food; vistha - stool; jalam - water; mutram - urine; yad - what; visnor - of Lord Visnu; aniveditam - not offered; sarvesam - of all; ca - and; kramam - sequence; idam - this; brahmananam - of the brahmanas; visesatah - specifically.

Food not offered to Lord Visnu is stool Water not offered to Lord Visnu is urine This is true for everyone but it is especially true for the brahmanas.

Text 62

na dattva vastu devaya

dattam vipraya cet su-dhih bhuktva vipra-mukhe devas

tustah svargam prayati cana - not; dattva - giving; vastu - thing; devaya - to a demigod; dattam - given; vipraya - to a brahmana; cet - if; su-dhih - an intelligent person; bhuktva - eating; vipra-mukhe - in the brahmana's mouth; devas - the demigod; tustah - pleased; svargam - to Svarga; prayati - goes; ca - and.

If not offering it first to a demigod a person offers food to a brahmana the demigod becomes pleased and eats through the brahmana's mouth The donor then goes to Svargaloka.

Text 63

tasmat sarva-prayatnena

vipranam arcanam kuru prasasta-phala-datrnam

iha loke paratra catasmat - therefore; sarva-prayatnena - very carefully; vipranam - of the brahmana; arcanam - worship; kuru - please do; prasasta - - best; phala - results; datrnam - the givers; iha - in this; loke - world; paratra - in the next; ca - and.

Therefore with all carefulness please worshið the brahmanas who give the best results both in this life and the next.

Text 64

japas tapas ca puja va

yaja-danam mahotsavah sarvesam karmanam saro

vipra-tustis ca daksinajapas - chanting; tapah - austerities; ca - and; puja - worship; va - or; yaj a - yajnas; danam - charity; mahotsavah - a great festival; sarvesam - of all; karmanam - deeds; saro - the best; vipra-tustih - satisfaction of the brahmanas; ca - and; daksina - gift.

Better than chanting mantras performing austerities worship and yaj as giving charity and celebrating great festivals is pleasing the brahmanas and giving gifts to them Pleasing the brahmanas is the best of all pious deeds.

Text 65

brahmananam sariresu

tisthanti sarva-devatah padesu sarva-tirthani

punyani pada-dhulisubrahmananam - of the brahmanas; sariresu - in the bodies; tisthanti - stay; sarva-devatah - all the demigods; padesu - in the feet; sarva-tirthani - all holy places; punyani - pious deeds; pada- dhulisu - in the dust of their feet.

All demigods stay in the brahmanas§ bodies All holy places stay in the brahmanas§ feet All pious deeds stay in the dust from the brahmanas§ feet.

Text 66

padodakesu vipranam

tirtha-toyani santi ca tat-sparsat sarva-tirthesu

snana-janya-phalam bhavetpadodakesu - in the water that washed the feet; vipranam - of the brahmanas; tirtha-toyani - the water of holy places; santi - are; ca - and; tat-sparsat - by touching it; sarva-tirthesu - in all holy places; snana-janya-phalam - the result of bathing; bhavet - is.

The waters of all holy places stay in water that has washed the brahmanas§ feet By touching that water one attains the result of bathing in all holy places.

Text 67

nasyanti bhaksanad roga

bhakti-bhavena ballava sapta-janma-krtat papan

mucyate natra samsayahnasyanti - perish; bhaksanad - from eating; roga - diseases; bhakti-bhavena - by the power of devotion; ballava - O gopa; sapta - seven; janma - births; krtat - performed; papan - sins; mucyate - is released; na - not; atra - here; samsayah - doubt.

O gopa by devotedly drinking that water one becomes cured of disease and freed from the sins of seven births Of this there is no doubt.

Text 68

papam paca-vidham krtva

yo vipram pranamed dvijam sa snatah sarva-tirthesu

sarva-papat pramucyatepapam - sin; pa ca-vidham - five kinds; krtva - doing; yo - who; vipram - a brahmana; pranamed - offers obeisances; dvijam - a brahmana; sa - he; snatah - bathed; sarva-tirthesu - in all holy places; sarva-papat - from all sins; pramucyate - is freed.

If he bows down before a brahmana a sinner who has committed the five kinds of sins becomes free of all sins He attains the result of bathing at all holy places.

Text 69

brahmana-sparsa-matrena

mukto bhavati pataki darsanan mucyate papad

iti vede nirupitambrahmana-sparsa-matrena - simply by touching a brahmana; mukto - liberated; bhavati - becomes; pataki - a resident of hell; darsanan - from seeing; mucyate - is freed; papad - from sin; iti - thus; vede - in the Vedas; nirupitam - is described.

Simply by touching a brahmana a resident of hell becomes released Simply by seeing a brahmana one becomes free from sins This is said in the Vedas.

Text 70

aprajo vatha prajo va

brahmano visnu-vigrahah viprah pranadhika visnor

ye vipra hari-sevinahapraj o - a fool; va - or; atha - then; praj o - a wise man; va - or; brahmano - a brahmana; visnu - of Lord Visnu; vigrahah - the form; viprah - a brahmana; pranadhika - more dear than life; visnor - of Lord Visnu; ye - who; vipra - brahmanas; hari- sevinah - servants of Lord Visnu.

Intelligent or not a brahmana is the form of Lord Visnu The brahmanas that serve Lord Visnu are more dear than life to Him.

Text 71

dvijanam hari-bhaktanam

prabhavo durlabhah srutau yesam padabja-rajasa

sadyah puta vasundharadvijanam - of the brahmanas; hari-bhaktanam - devoteews of Lord Visnu; prabhavo - the power; durlabhah - rare; srutau - in the ear; yesam - of whom; padabja-rajasa - by the dust of the lotus feet; sadyah - at once; puta - purified; vasundhara - the earth.

The Vedas declare that brahmana devotees of Lord Visnu are extremely powerful The dust of their lotus feet at once purifies the earth.

Text 72

tesam ca pada-cihnam yat

tirtham tat parikirtitam tesam ca sparsa-matrena

tirtha-papam pranasyatitesam - of them; ca - and; pada-cihnam - the footprint; yat - what; tirtham - a holy place; tat - that; parikirtitam - said; tesam - of them; ca - and; sparsa-matrena - simply by the touch; tirtha-papam - the sins in the holy places; pranasyati - are destroyed.

Their footprints are holy places Their touch destroys the sins that sinners leave behind at the holy places.

Text 73

alinganat sadalapat

tesam ucchista-bhojanat darsanat sparsanac caiva

sarva-papat pramucyatealinganat - by their embrace; sadalapat - conversation; tesam - of them; ucchista-bhojanat - from eating the remnants of food; darsanat - by seeing; sparsanat - by touching; caiva - and; sarva- papat - from all sins; pramucyate - is freed.

By embracing them conversing with them eating the remnants of their food seeing them or touching them one becomes freed from all sins.

Text 74

bhramane sarva-tirthanam

yat punyam snanato bhavet hari-dasasya viprasya

tat punyam darsanal labhetbhramane - in traveling; sarva-tirthanam - of all holy places; yat - what; punyam - piety; snanato - from bathing; bhavet - may be; hari- dasasya - of service to Lord Hari; viprasya - of a brahmana; tat - that; punyam - piety; darsanal - by seeing; labhet - attains.

Simply by seeing a brahmana-servant of Lord Hari one attains the same purification attained by traveling to all holy places and bathing in all holy rivers.

Text 75

ye vipra haraye dattva

nityam annam ca bhujate ucchista-bhojanat tesam

harer dasyam labhen narahye - who; vipra - brahmanas; haraye - to Lord Hari; dattva - giving; nityam - regularly; annam - food; ca - and; bhu jate - eats; ucchista-bhojanat - the remnants of food; tesam - of them; harer - of Lord Hari; dasyam - service; labhet - attains; narah - a person.

By eating the remnants of food eaten by brahmanas who regularly offer food to Lord Hari and then eat His remnants one attains direct service to Lord Hari.

Text 76

na dattva haraye bhaktya

bhujate ca bhramad api purisa-sadrsam vastu

jalam mutra-samam bhavetna - not; dattva - giving; haraye - to Lord Hari; bhaktya - with devotion; bhu jate - eats; ca - qand; bhramad - by mistake; api - even; purisa - stool; sadrsam - like; vastu - thing; jalam - water; mutra-samam - like urine; bhavet - is.

When a person foolishly eats what is not offered to Lord Hari his food is like stool and the water he drinks is like urine.

Text 77

bhakta-hasta-gatam vastu

tad visnor eva ballava adattva haraye bhuktva

devasva-bhojako bhavetbhakta - of a devotee; hasta - in the hand; gatam - gone; vastu - thing; tad - that; visnor - of Lord Visnu; eva - indeed; ballava - O gopa; adattva - not offering; haraye - to Lord Hari; bhuktva - eating; devasva-bhojako - eating what belongs to the Lord; bhavet - becomes.O gopa what is in a devotee's hand is automatically the property of Lord Visnu If someone accepts food from a devotee's hand and then eats it without it being offered to Lord Hari he is thief of the Supreme Lord's property.

Text 78

sudras ced dhari-bhaktas ca

naivedya-bhojanotsukah amannam haraye dattva

pakam krtva ca khadatisudras - a sudra; ced - if; dhari-bhaktah - a devotee of Lord Hari; ca - and; naivedya-bhojanotsukah - eager to eat the offered food; amannam - uncooked food; haraye - tom Lord Hari; dattva - giving; pakam - cooking; krtva - doing; ca - and; khadati - eats.

If he is a devotee of Lord Hari a sudra should cooë food offer it to Lord Hari and then eat the remnants

Text 79

vipra-ksatriya-vaisyanam

salagrama-silarcane adhikaro na sudranam

harer evarcane tathavipra-ksatriya-vaisyanam - of brahmanas ksatriyas and vaisyas; salagrama-silarcane - in worshið of Salagrama-sila; adhikaro - qualification; na - not; sudranam - of sudras; harer - of Lord Hari; eva - indeed; arcane - in the worship; tatha - so.

Only brahmana ksatriyas and vaisyas are qualified to worshið the Salagrama-sila The sudras are not qualified to worshið Lord Hari in that way.

Text 80

dravyany etani gopendra

viprebhyas cen na dasyasi bhasmi-bhutani sarvani

bhavisynti na samsayahdravyani - things; etani - these; gopendra - O king of the gopas; viprebhyah - to the brahmanas; cet - if; na - not; dasyasi - you will give; bhasmi-bhutani - burned to ashes; sarvani - all; bhavisynti - will be; na - not; samsayah - doubt.

O king of the gopas if you do not offer all these things to the brahmanas then everything you possess will be burned to ashes Of this there is no doubt.

Text 81

annam ca sarva-jivebhyah

punyartham datum arhasi dattva visista-jivebhyo

visistam phalam apnuyatannam - food; ca - and; sarva-jivebhyah - to all living entities; punyartham - for piety; datum - to give; arhasi - is worthy; dattva - giving; visista-jivebhyo - to the best living entities; visistam - the best; phalam - result; apnuyat - attains.

To attain purification one should give food to all living entities Still by giving to exalted living entities one attains a better result.

Text 82

ato dattva manusebhyo

labhate 'sta-gunam phalam tato visistam sudrebhyo

dattva tad dvi-gunam phalamato - therefore; dattva - giving; manusebhyo - to human beings; labhate - attains; asta-gunam - eight times; phalam - result; tato - than that; visistam - better; sudrebhyo - to sudras; dattva - giving; tad - that; dvi-gunam - twice; phalam - result.

By giving to human beings one attains a result eight times better than by giving to lower species By giving to a sudra one attains a result two times better than that.

Text 83

dattvannam vaisya-jatibhyas

tatas casta-gunam phalam ksatriyebhyo 'pi vaisyanam

dattvannam dvi-gunam bhavetdattva - giving; annam - food; vaisya-jatibhyas - to vaisyas; tatah - than that; ca - and; asta-gunam- - eight times; phalam - result; ksatriyebhyo - to ksatriyas; api - also; vaisyanam - of vaisyas; dattva - giving; annam- - food; dvi-gunam- - twice; bhavet - is.

By giving food to vaisyas one attains a result eight times better than that and by giving food to ksatriyas one attains a result two times better still.

Text 84

ksatriyanam sata-gunam

viprebhyo 'nnam pradaya ca vipranam ca sata-gunam

sastra-je brahmane phalamksatriyanam - of ksatriyas; sata-gunam - a hundred times; viprebhyo - to brahmanas; annam - food; pradaya - giving; ca - and; vipranam - ofg brahmanas; ca - and; sata-gunam - a hundred times; sastra- j e - learned in the scriptures; brahmane - to a brahmana; phalam - the result.

By giving food to brahmanas one attains a result a hundred times better than by giving to ksatriyas By giving food to a brahmana learned in the scriptures one attains a result a hundred times better than by giving to ordinary brahmanas.

Text 85

sastra-janat sata-gunam

bhakte vipre labhed dhruvam sa cannam haraye dattva

bhunkte bhaktya ca sadaramsastra-j anam - learned in the scriptures; sata-gunam - a hundred times; bhakte - to a devotee; vipre - brahmana; labhed - attains; dhruvam - indeed; sas - he; ca - and; annam - food; haraye - to Lord Hari; dattva - giving; bhunkte - eats; bhaktya - with devotion; ca - and; sadaram - with respect.

By giving food to a brahmana devotee of the Lord one attains a result a hundred times better than be giving to a brahmana learned in the scriptures A devotee brahmana offers the food to Lord Hari and then eats the remnants with respect and devotion.

Text 86

visnave bhakta-vipraya

dattva datus ca yat phalam tat phalam labhate nunam

bhakta-brahmana-bhojanevisnave - to Lord Visnu; bhakta-vipraya - to a devotee- brahmana; dattva - giving; datuh - of a giver; ca - and; yat - what; phalam - result; tat - that; phalam - result; labhate - obtains; nunam - indeed; bhakta-brahmana-bhojane - feeding a devotee-brahmana.

By feeding a devotee-brahmana one attains the result of giving charity to a devotee-brahmana and to Lord Visnu.

Text 87

bhakte tuste haris tusto

harau tuste ca devatah bhavanti siktah sakhas ca

yatha mula-nisecanatbhakte - when a devotee; tuste - is pleased; haris - Lord Hari; tusto - is pleased; harau - when Lord Hari; tuste - is pleased; ca - and; devatah - the demigods; bhavanti - become; siktah - watered; sakhah - the branches; ca - and; yatha - as; mula-nisecanat - by watering the root.

When a devotee is pleased then Lord Hari is pleased When Lord Hari is pleased then all the demigods become pleased as by watering the root all of a tree's branches are also watered.

Text 88

dravyany etani devaya

yady ekasmai prayacchati sarve deva vitustas ced

devaikah kim karisyatidravyani - things; etani - these; devaya - to one demigod; yadi - if; ekasmai - to one; prayacchati - gives; sarve - all; deva - the demigods; vitustas - are displeased; ced - if; devaikah - one demigods; kim - what?; karisyati - will do.

If by offering all these things to one demigod the others are displeased what good result will this one demigod grant¿

Text 89

athava tvam ca vastuni

dehi govardhanaya ca ga vardhayati yo nityam

tena govardhanah smrtahathava - or; tvam - you; ca - and; vastuni - the things; dehi - you should give; govardhanaya - to Govardhana Hill; ca - and; ga - the cows; vardhayati - nourishes; yo - who; nityam - always; tena - by that; govardhanah - Govardhana; smrtah - is considered.

Instead you should offer all these things to the hill that because it nourishes (vardhana) the cows (go) is called Govardhana.

Text 90

govardhana-samas tata

punyavan na hi bhu-tale nityam dadati gobhyo ye

navinani trnani cagovardhana - to Govardhana; samas - equal; tata - O father; punyavan - pious; na - not; hi - indeed; bhu-tale - on the earth; nityam - always; dadati - gives; gobhyo - to the cows; ye - who; navinani - new; trnani - grasses; ca - and.

O father on this earth no one is pious and saintly like Govardhana Hill which every day gives ne÷ grasses to the cows.

Text 91

tirtha-snanesu yat punyam

yat punyam vipra-bhojane yat punyam ca maha-dane

yat punyam hari-sevanetirtha-snanesu - bathing in holy places; yat - what; punyam - piety; yat - what; punyam - piety; vipra-bhojane - in feeding a brahmana; yat - what; punyam - piety; ca - and; maha-dane - in great charity; yat - what; punyam - piety; hari-sevane - in serving Lord Hari.

The piety that comes from bathing at holy places the piety that comes from feeding brahmanas the piety that comes from giving generous charity the piety that comes from serving Lord Hari .

Text 92

sarva-vratopavasesu

sarvesv eva tapahsu ca bhuvah paryatane yat tu

satya-vakyesu yad bhavetsarva-vrata - all cows; upavasesu - and fasts; sarvesu - all; eva - indeed; tapahsu - austerities; ca - and; bhuvah - of the earth; paryatane - in circumambulation; yat - what; tu - indeed; satya- vakyesu - in speaking the truth; yad - what; bhavet - may be.

and the piety that comes from all vows and fasts all austerities circumambulating the earth and speaking truthfully

Text 93

sarve deva gavam ange

tirthani tat-padesu ca tad-guhyesu svayam laksmis

tisthaty eva sada pitahsarve - all; deva - the demigods; gavam - of the cows; ange - in the limbs; tirthani - the holy places; tat-padesu - in their feet; ca - and; tad-guhyesu - in their hearts; svayam - personally; laksmis - Goddess Laksmi; tisthati - stay; eva - indeed; sada - always; pitah - O father.

as well as all the demigods always stay in the bodies of the cows The holy places always stay in the cows§ hooves O father Goddess Laksmi always stays in the cows§ hearts.

Text 94

gos-padakta-mrda yo hi

tilakam kurute narah tirtha-snato bhavet sadyo

'bhayam tasya pade padegos-pada - the cows§ hooves; akta - anointed; mrda - with the mud; yo - who; hi - indeed; tilakam - tilaka; kurute - makes; narah - a person; tirtha-snato - bathing in a holy place; bhavet - does; sadyo - at once; abhayam - fearlessness; tasya - of him; pade - step; pade - by step.A person that wears tilaka of mud that touched a cow's hoof attains the result of bathing in a holy place He is fearless at every step.

Text 95

gavas tisthanti yatraiva

tat tirtham parikirtitam pranams tyaktva naras tatra

sadyo mukto bhaved dhruvamgavas - the cows; tisthanti - stay; yatra - where; eva - indeed; tat - that; tirtham - holy place; parikirtitam - is glorified; pranams - life breath; tyaktva - abandoning; naras - a person; tatra - there; sadyo - at once; mukto - liberated; bhaved - becomes; dhruvam - indeed.

A place where cows stay is holy One who dies there is at once liberated.

Text 96

brahmananam gavam angam

yo hanti manavadhamah brahma-hatya-samam papam

bhavet tasya na samsayahbrahmananam - of the brahmanas; gavam - of cows; angam - the body; yo - one who; hanti - harms; manavadhamah - the lowest of men; brahma- hatya - killing a brahmana; samam - equal; papam - sin; bhavet - is; tasya - of him; na - not; samsayah - doubt.

One who harms a brahmana or a co÷ is the lowest of men he commits a great sin as if he had killed a brahmana Of this there is no doubt.

Text 97

narayanamsan viprams ca

gas ca ye ghnanti manavah kalasutram ca te yanti

yavaã candra-divakaraunarayanamsan - the limbs of Lord Narayana; vipramh - the brahmanas; ca - and; gah - the cows; ca - and; ye - who; ghnanti - harms; manavah - people; kalasutram - to hell; ca - and; te - they; yanti - go; yavac - as; candra-divakarau - the sun and the moon.

A person who harms the cows or the brahmanas who are the limbs of Lord Narayana goes to hell for as long as the sun and moon shine in the sky.

Text 98

ity evam uktva sri-krsno

virarama ca narada ananda-yukto nandas ca

tam uvaca smitananahity evam - thus; uktva - speaking; sri-krsno - Lord Krsna; virarama - stopped; ca - and; narada - O Narada; ananda-yukto - blissful; nandas - Nanda; ca - and; tam - to Him; uvaca - said; smitananah - smiling.

O Narada after speaking these words Lord Krsna became silent Happily smiling Nanda then spoke to Him.

Text 99

sri-nanda uvacapaurvapariyam pujeti

mahendrasya mahatmanah su-vrsti-sadhani sadhyam

sarva-sasyam manoharam sasyani jivinam pranah„

sasyaê jivanti jivinahsri-nanda uvaca - Sri Nanda said; paurva - previous; apari - others; iyam - this; puja - worship; iti - thus; mahendrasya - of King Indra; mahatmanah - the great soul; su-vrsti- sadhani - giving good rain; sadhyam - attainable; sarva-sasyam - all vegetation; manoharam - beautiful; sasyani - from vegetation; jivinam - of theliving entities; pranah - the lives; sasyaj - from vegetation; jivanti - live; jivinah - the living entities.

Sri Nanda said This worshið of noble-hearted King Indra is a tradition in our family Indra gives good rains From rain come crops Crops are life for the living beings Because of crops everyone lives.

Text 100

pujayanti vraja-sthas ca

mahendram purusa-kramat mahotsavam vatsarante

nirvighnaya sivaya capujayanti - worship; vraja-sthah - the people of Vraja; ca - asnd; mahendram - Indra; purusa-kramat - from the ancestors; mahotsavam - great festival; vatsara - of a year; ante - at the end; nirvighnaya - for freedom from impediments; sivaya - for auspiciousness; ca - and.

To attain auspiciousness and protection from troubles and obstacles the people of Vraja traditionally worshið King Indra at the end of each year.

Text 101

ity evam vacanam srutva

balena saha madhavah uccair jahasa ca punar

uvaca pitaram mudaity evam - thus; vacanam - words; srutva - hearing; balena - Balarama; saha - with; madhavah - Krsna; uccair - loudly; jahasa - laughed; ca - and; punar - again; uvaca - said; pitaram - to His father; muda - happily.

Hearing these words Krsna and Balarama burst out laughing Happy Krsna then spoke to His father.

Text 102

sri-krsna uvacaaho srutam vicitram te

vacanam paramadbhutam upahasyam loka-sastre

devesv eva vigarhitamsri-krsna uvaca - Lord Krsna said; aho - Oh!; srutam - heard; vicitram - wonder; te - of you; vacanam - the words; paramadbhutam - a great wonder; upahasyam - ridiculous; loka-sastre - in both the scriptures and the common-sense og the world; devesv - in the demigods; eva - indeed; vigarhitam - condemned.

Lord Krsna said Ah¡ What strange words have We heard from you¡ Both the scriptures and the common-sense of this world laugh at these words The demigods condemn these words.

Text 103

nirupanam nasti kutra

sakrad vrstih prajayate apurvam niti-vacanam

srutam adya mukhat tavanirupanam - description; na - not; asti - is; kutra - where?; sakrad - from Indra; vrstih - rain; prajayate - is born; apurvam - unprecedented; niti-vacanam - the statement of scripture; srutam - heard; adya - today; mukhat - from the mouth; tava - of you.

No one talks like that Who talks like that¿ The scriptures don't say that Only today and only from your mouth has anyone heard words like that.

Text 104

srutam nitim srutavatam

he tata nanayam vada vacanam sama-vedoktam

santo jananti sarvatahsrutam - heard; nitim - the conclusion of scripture; srutavatam - of they who have heard; he - O; tata - father; na - not; anayam - improper; vada - say; vacanam - words; sama-veda - in the Sama Veda; uktam - spoken; santo - saintky devotees; jananti - know; sarvatah - in all respects.

O father please don't talë this nonsense Say what the Vediã scholars say The saintly devotees kno÷ what the Sama Veda says about this.

Text 105

prasnam kurusva mantrams ca

vibudhan api samsadi bruvanti paramartham ca

kim indrad vrstir eva caprasnam - a question; kurusva - please ask; mantramh - advice; ca - and; vibudhan - the wise; api - also; samsadi - in the assembly; bruvanti - say; paramartham - the final conclusion; ca - and; kim - what?; indrad - from Indra; vrstir - rain; eva - indeed; ca - and.

Asë the philosophers what they think They will answer Ho÷ can rain come from Indra?"

Text 106

suryad dhi jayate toyam

toyac chasyani sakhinah tebhyo 'nnani phalany eva

tebhyo jivanti jivinahsuryad - from the sun; hi - indeed; jayate - is produced; toyam - water; toyac - from water; sasyani - plants; sakhinah - trees; tebhyo - from them; annani - grains; phalani - fruits; eva - indeed; tebhyo - from them; jivanti - live; jivinah - the living beings.

From the sun comes water From water come trees and plants From trees and plants come fruits and grains With fruits and grains the living entities are able to live.

Text 107

surya-grastam ca niram ca

kale tasmat samudbhavah suryo meghadayah sarve

vidhatra te nirupitahsurya-grastam - taken by the sun; ca - and; niram - water; ca - and; kale - at the proper time; tasmat - from it; samudbhavah - released; suryo - the sun; meghadayah - beginning with the clouds; sarve - all; vidhatra - by destiny; te - the; nirupitah - described.

The sun absorbs water and in time releases it The sun the clouds and everything else are under the control of destiny That is the right explanation.

Text 108

toya-yukto jaladharo

gajas ca sagaro marut sasyadhipo nrpo mantri

vidhatra te nirupitahtoya-yukto - filled with water; jaladharo - a cloud; gajah - an elephant; ca - and; sagaro - the ocean; marut - the air; sasyadhipo - the farmer; nrpo - the king; mantri - the king's minister; vidhatra - by destiny; te - they; nirupitah - described.

The water-laden clouds ocean wind elephants farmers kings and royal counselors are all under the control of destiny That is the right explanation.

Text 109

jaladakanam sasyanam

trnanam ca nirupitam sarve 'bde 'sty eva tat sarvam

kalpe kalpe yuge yugejaladakanam - of the clouds; sasyanam - of the plants; trnanam - of the grass; ca - and; nirupitam - described; sarve - every; abde - year; asti - is; eva - indeed; tat - that; sarvam - all; kalpe - kalpa; kalpe - after kalpa; yuge - yuga; yuge - after yuga.

Year after year yuga after yuga and kalpa after kalpa the clouds plants and grass remain under the control of destiny.

Text 110

hasti samudrad adaya

karena jalam ipsitam dadyad ghanaya tad dadydad

vatena prerito ghanahhasti - the elephant; samudrad - from the ocean; adaya - taking; karena - with its trunk; jalam - water; ipsitam - desired; dadyad - gives; ghanaya - to the cloud; tad - that; dadydad - gives; vatena - by the wind; prerito - sent; ghanah - cloud.

The elephant takes the water it wishes from the ocean and gives it to the clouds The clouds are then carried by the wind.

Text 111

sthane sthane prthivyam ca

kale kale yathocitam isecchayavirbhutam ca

na bhutam pratibandhakamsthane - in place; sthane - after place; prthivyam - on the earth; ca - and; kale - in time; kale - after time; yatha - as; ucitam - appropriate; isa - of the Supreme Personality of Godhead; icchaya - by the desire;virbhutam- ca - and; na - not; bhutam - manifested; pratibandhakam - obstacle.

In place after place and in time after time rain is manifest on the earth by the will of the Supreme Personality of Godhead Nothing stops His will.

Text 112

bhutam bhavyam bhavisyam ca

mahat ksudram ca madhyamam dhatra nirupitam karma

kena tata nivaryatebhutam - was; bhavyam - is; bhavisyam - will be; ca - and; mahat - great; ksudram - small; ca - and; madhyamam - middle; dhatra - by fate; nirupitam - described; karma - karma; kena - by what; tata - O father; nivaryate - is stopped.

Past present future great middling and small are all manifested by destiny What can stoð destiny?

Text 113

jagaã caracaram sarvam

krtam tenesvarajaya adau vinirmito bhaksyah

pascaê jiva iti smrtamjagat - universe; caracaram - moving an inert; sarvam - all; krtam - done; tena - by Him; isvaraj aya - by the order of the Supreme Personality of Godhead; adau - in the beginning; vinirmito - made; bhaksyah - to be eaten; pascat - then; jiva - living entity; iti - thus; smrtam - considered.

The entire universe of moving and unmoving beings was created by the order of the Supreme Personality of Godhead First food was created and then the living entities.

Text 114

abhyasac ca sva-bhavo hi

sva-bhavat karma eva ca jayate karmana bhogo

jivinam sukha-duhkhayohabhyasat - by repetition; ca - and; sva-bhavo - own nature; hi - indeed; sva-bhavat - from own nature; karma - karma; eva - indeed; ca - and; jayate - is manifest; karmana - by karma; bhogo - experience; jivinam - of the living entities; sukha-duhkhayoh - of pleasure and pain.

From repeated action the living entities§ own nature is manifest From their own nature karma is manifest From karma their pleasures and pains are manifest.

Texts 11µ and 116

yatana-janma-maranam

roga-soka-bhayani ca samutpatti-vipad divya

kavita va yaso 'yasahpunyam ca svarga-vasam ca

papam naraka-samsthitih muktir bhaktir harer dasyam

karmana ghatate nrnamyatana - suffering; janma - birth; maranam - death; roga - disease; soka - lamentation; bhayani - fear; ca - and; samutpatti - good fortune; vipad - calamity; divya - spelndid; kavita - poetry; va - or; yaso - fame; ayasah - infamy; punyam - piety; ca - and; svarga-vasam - residence in Svargaloka; ca - and; papam - curse; naraka-samsthitih - residence in hell; muktir - liberation; bhaktir - devotion; harer - for Lord Hari; dasyam - service; karmana - by karma; ghatate - is; nrnam - of human beings.

Birth death suffering disease lamentation fear good fortune calamity splendid learning fame infamy piety residence in Svargaloka sin residence in hell liberation devotion to Lord Hari and service to Lord Hari are all created in human beings by karma.

Text 117

sarvesam janako hisas

cabhyasa-sila-karmanam dhatus ca phala-data ca

sarvam tasyecchaya bhavetsarvesam - of all; janako - the father; hi - indeed; isah - the Supreme Personality of Godhead; ca - and; abhyasa - repetition; sila - own nature; karmanam - andf karma; dhatus - of the creator; ca - and; phala-data - the giver of results; ca - and; sarvam - all; tasya - of Him; icchaya - by the desire; bhavet - is.

The Supreme Personality of Godhead is the father of all He is the father of repeated action own nature karma and destiny He is the giver of results Everything is manifest by His wish.

Texts 118-122

vinirmito virad yena

tattvani prakrtir jagat kurmah sesas ca dharani

cabrahma-stamba eva cayasyajaya marut kurmam

kurmah sesam bibharti ca seso vasundharam murdhna

sa ca sarvam caracaramyasyajaya sada vati

jagat-prano jagat-traye tapati bhramanam krtva

bhur-lokam su-prabhakarahdahaty agnih sacarate

mrtyus ca sarva-jantusu bibhrati sakhinah kale

puspani ca phalani casva-sva-sthane samudras ca

turnam majjanty adho 'dhuna tam isam bhaja bhaktya ca

ko va kim kartum isvarahvinirmito - created; virad - the universal form; yena - by whom; tattvani - the tattvas; prakrtir - matter; jagat - the universe; kurmah - the tortoise; sesah - Lord Sesa; ca - and; dharani - the earth; ca - and; a - from; brahma - Brahma; stamba - to the immobile living entities; eva - indeed; ca - and; yasya - of whom; aj aya - by the order; marut - the wind; kurmam - the tortoise; kurmah - the tortoise; sesam - Lord Sesa; bibharti - holds; ca - and; seso - Lord Sesa; vasundharam - the earth; murdhna - by His head; sa - He; ca - and; sarvam - all; cara - moving; acaram - and unmoving; yasya - of whom; aj aya - by the order; sada - always; vati - blows; jagat- prano - the life of the universe; jagat - worlds; traye - in the three; tapati - burns; bhramanam - wandering; krtva - doing; bhur-lokam - the worlds; su-prabhakarah - the sun; dahati - burns; agnih - fire; sa carate - moves; mrtyuh - death; ca - and; sarva-jantusu - among all living entities; bibhrati - hold; sakhinah - tree; kale - in time; puspani - flowers; ca - and; phalani - fruits; ca - and; sva-sva-sthane - in their own places; samudrah - the oceans; ca - and; turnam - at once; majjanti - floods; adho - below; adhuna - now; tam - Him; isam - the Supreme Personality of Godhead; bhaja - please worship; bhaktya - with devotion; ca - and; ko - who?; va - or; kim - what?; kartum - to do; isvarah - is able.

Please devotedly worshið the Supreme Personality of Godhead who created the universal form the tattvas material nature the material universe the great tortoise Lord Sesa the earth and the living entities from Brahma' to the smallest immobile creature the Supreme Personality of Godhead by whose command the great wind holds uð the great tortoise the great tortoise holds uð Lord Sesa and Lord Sesa holds the earth on His head the Supreme Personality of Godhead manifest in all moving and unmoving beings the Supreme Personality of Godhead by whose command the life of the universe breathes the sun shines as it wanders the three worlds fire burns death travels here and there among all living beings trees give flowers and fruits in season and the deeð oceans stay unmoving in their places Who can do anything without His sanction?

Texts 12³ and 124

brahmandam ca kati-vidham

avirbhutam tirohitam vidhayas ca kati-vidha

yasya bhru-bhanga-lilayamrtyor mrtyuh kala-kalo

vidhatur vidhir eva ca vraja tam saranam tata

sa te raksam karisyatibrahmandam - the universe; ca - and; kati-vidham - ho÷ many kinds?; avirbhutam - manifested; tirohitam - disappeared; vidhayah - Brahmas; ca - and; kati-vidha - ho÷ many?; yasya - of whom; bhru-bhanga- lilaya - by the playful movement of His eyebrow; mrtyor - of death; mrtyuh - the death; kala-kalo - the time of time; vidhatur - of the creator; vidhir - the creator; eva - indeed; ca - and; vraja - go; tam - to Him; saranam - the shelter; tata - O father; sa - He; te - of you; raksam - protection; karisyati - will do.

Ho÷ many universes and ho÷ many Brahmas are manifested and unmanifested by the playful movement of His eyebrows¿ He is the death of death He is the time that ends time He is the creator of the creator Brahma O father please take shelter of Him He will protect you.

Text 125

aho 'sta-vimsatindranam

patane yad ahar-nisam vidhatur eva jagatam

astottara-satayusahnimesad yasya patanam

nirgunasyatmanah prabhoh evam-bhute tisthatise

sakrah pujyo vidambanamaho - Oh; asta-vimsati - 28; indranam - of Indras; patane - in the fall; yad - which; ahar-nisam - day and night; vidhatur - of Brahma; eva - indeed; jagatam - of the universe; astottara-sata - 108; ayusah - a life; nimesad - from the eyblink; yasya - of whom; patanam - the fall; nirgunasya - beyond the modes of natyre; atmanah - of ther Lord; prabhoh - of the Lord; evam-bhute - like this; tisthati - stands; ise - the Lord; sakrah - Indra; pujyo - worshipable; vidambanam - ridiculous.

In one of Brahma's days and nights 28 Indras live out their lives and die one after another Brahma' lives for 10¸ years of such days and nights Still Brahma's entire life is hardly an eyeblinë for the Supreme Personality of Godhead who is beyond the modes of material nature This is a grotesque joke to worshið Indra instead of the Supreme Personality of Godhead.

Text 127

ity evam uktva sri-krsno

virarama ca narada prasasamsus ca munayo

bhagavantam sabha-sadahity evam - thus; uktva - speaking; sri-krsno - Sri Krsna; virarama - stopped; ca - and; narada - O Narada; prasasamsuh - praised; ca - and; munayo - the sages; bhagavantam - the Supreme Personality of Godhead; sabha-sadah - in the assembly.

O Narada after speaking these words Lord Krsna became silent Then the assembled sages praised Him in many words.

Text 128

nandah sa-pulako hrstah

sabhayam sasru-locanah ananda-yukta manuja

yadi putraih parajitahnandah - Nanda; sa-pulako - the hairs erect; hrstah - happy; sabhayam - in the assembly; sasru-locanah - his eyes filled with tears; ananda - bliss; yukta - with; manuja - the people; yadi - if; putraih - with sons; parajitah - defeated.

Nanda was very happy The hairs of his body stood up His eyes were filled with tears A father is pleased to be defeated by his powerful son.

Text 129

sri-krsnajam samadaya

cakara svasti-vacanam kramena varanam tatra

sarvesam sa cakara hasri-krsna-aj am - Sri Krsna's order; samadaya - taking; cakara - did; svasti-vacanam - blessing; kramena - gradually; varanam - description; tatra - there; sarvesam - of all; sa - he; cakara - did; ha - indeed.

Saying So be it,¢ Nanda accepted Lord Krsna's command and did everything Krsna had said.

Text 130

parvatasya munindranam

cakara pujanam muda budhanam brahmananam ca

gavam vahnes ca sadaramparvatasya - of the hill; munindranam - of the kings of sages; cakara - did; pujanam - worship; muda - happily; budhanam - of the learned; brahmananam - brahmanas; ca - and; gavam - of the cows; vahneh - of the fire; ca - and; sadaram - respectfully.

Respectfully and happily Nanda worshiped Govardhana Hill the great sages the learned brahmanas the cows and the sacred fire.

Text 131

tatra puja-samaptau ca

mangale ca mahotsave nana-prakara-vadyanam

babhuva sabdam ulbanamtatra - there; puja-samaptau - at the completion of the worship; ca - and; mangalesu - auspicious; mahotsave - in the great festival; nana- prakara - many kinds; vadyanam - of isntruments; babhuva - was; sabdam - sound; ulbanam - great.

When the worshið came to an end there was a great festival and a tumult of many musical instruments.

Text 132

jaya-sabdah sankha-sabdo

hari-sabdo babhuva ha veda-mangala-candim ca

papatha muni-pungavahjaya-sabdah - sounds of Glory!"; sankha-sabdo - sounds of conchshells; hari-sabdo - sounds of Hari!"; babhuva - were; ha - indeed; veda-mangala-candim - auspicious verse from the Vedas; ca - and; papatha - recited; muni-pungavah - great sage.

There were sounds of conchshells and calls of Glory!¢ and Hari!¢ A great sage recited auspicious verses from the Vedas.

Text 133

vandinam pravaro dindi

kamsasya saciva-priyah uccaih papatha purato

mangalam mangalastakamvandinam - of poets; pravaro - the best; dindi - Dindi; kamsasya - of Kamsa; saciva-priyah - the favorite minister; uccaih - loudly; papatha - recited; purato - in teh presence; mangalam - auspicious; mangalastakam - eight verses.

Dindi who was Kamsa's chief minister and the best of poets recited eight auspicious verses.

Text 134

krsnah sailantikam gatva

divyam murtim vidhaya ca vastu khadami sailo 'smi

varam vrnö ity uvaca hakrsnah - Lord Krsna; sailantikam - near the hill; gatva - going; divyam - splendid; murtim - form; vidhaya - manifesting; ca - and; vastu - thing; khadami - I eat; sailo - the hill; asmi - I am; varam - boon; vrnv - choose; iti - thus; uvaca - said; ha - indeed.

Approaching the hill Lord Krsna manifested a splendid gigantiã form and proclaimed I am the hill I shall eat these offerings You may asë for a boon."

Text 135

uvaca nandam sri-krsnah

pasya sailam pitah purah varam prarthaya bhadram te

bhavita cety uvaca hauvaca - said; nandam - to Nanda; sri-krsnah - Sri Krsna; pasya - look; sailam - the hill; pitah - O father; purah - in the presence; varam - boon; prarthaya - ask; bhadram - auspiciousness; te - to you; bhavita - will be; ca - and; iti - thus; uvaca - said; ha - indeed.

Then Lord Krsna said to Nanda Father look¡ The hill has come before Us Asë for a boon and you will attain it."

Text 136

harer dasyam harer bhaktim

varam vavre sa ballavah dravyam bhuktva varam dattva

so 'ntardhanam cakara haharer - to Lord Hari; dasyam - service; harer - of Lord Hari; bhaktim - devotion; varam - boon; vavre - chose; sa - he; ballavah - the gopa; dravyam - things; bhuktva - enjoying; varam - boon; dattva - giving; so - He; antardhanam- cakara - disappeared; ha - indeed.

The gopa Nanda asked for the boon of devotional service to Lord Hari The gigantiã form granted the boon ate the offerings and then disappeared.

Text 137

munindran brahmanams caiva

bhojayitva ca gopapah vandibhyo brahmanebhyas ca

munibhyas ca dhanam dadaumunindran - the great sages; brahmanamh - the brahmanas; ca - and; eva - indeed; bhojayitva - feeding; ca - and; gopapah - the king of the gopas; vandibhyo - to the poets; brahmanebhyas - to the brahmanas; ca - and; munibhyah - to the sages; ca - and; dhanam - wealth; dadau - gave.

Then Nanda the king of the gopas fed the brahmanas and sages and gave charity to the brahmanas sages and poets.

Text 138

munibhyo brahmanebhyas ca

natva nando mudanvitah rama-krsnau puraskrtya

sa-ganah svalayam yayaumunibhyo - to the sages; brahmanebhyah - to the brahmanas; ca - and; natva - bowing; nando - Nanda; mudanvitah - happy; rama - Balarama; krsnau - and Krsna; puraskrtya - placing in front; sa-ganah - with his associates; svalayam - to his own abode; yayau - went.

After bowing down before the brahmanas and sages Joyful Nanda placing Krsna and Balarama in front returned home with his associates.

Text 139

raupyam vastram suvarnam ca

varam asvam manim tatha bhaksya-dravyam bahu-vidham

vandine dindine dadauraupyam - silver; vastram - garments; suvarnam - gold; ca - and; varam - gifts; asvam - horses; manim - jewels; tatha - so; bhaksya- dravyam - foods; bahu-vidham - many kinds; vandine - to a poet; dindine - Dindi; dadau - gave.

Then Nanda gave to the poet Dindi gold, silver jewels garments horses and many kinds of food.

Text 140

stutva natva rama-krsnau

munayo brahmana yayuh yayur apsarasah sarva

gandharvah kinnaras tathastutva - praying; natva - bowing down; rama-krsnau - to Krsna and Balarama; munayo - the sages; brahmana - and brahmanas; yayuh - went; yayur - went; apsarasah - teh apsaras; sarva - all; gandharvah - the gandharvas; kinnaras - the kinnaras; tatha - so.

Bowing down before Lord Krsna and offering many prayers the sages brahmanas apasaras gandharvas and kinnaras all departed.

Text 141

rajano ballavah sarve

cagata ye mahotsave sarve pranamya sri-krsnam

yayur adara-purvakamrajano - the kings; ballavah - the gopas; sarve - all; ca - and; agata - come; ye - who; mahotsave - to ther great festival; sarve - all; pranamya - bowing; sri-krsnam - to Lord Krsna; yayur - went; adara- purvakam - respectfully.

All the kings and gopas that had come to the festival respectfully bowed down before Lord Krsna and departed.

Texts 14² and 143

etasminn antare sakrah

kopa-prasphuritadharah makha-bhangam bahu-vidham

nindam srutva suresvarahmarudbhir varidaih sardham

ratham aruhya sa-tvaram jagama nanda-nagaram

vrndaranyam manoharametasminn antare - then; sakrah - Indra; kopa- prasphuritadharah - his lips trembling in rage; makha- bhangam - breaking of the yajna; bahu-vidham - many kinds; nindam - offense; srutva - hearing; suresvarah - the king of the demigods; marudbhir - with winds; varidaih - with clouds; sardham - with; ratham - chariot; aruhya - mounting; sa-tvaram - quickly; jagama - went; nanda-nagaram - to Nanda's village; vrndaranyam - Vrndavana; manoharam - beautiful.

Hearing ho÷ his yaj a was stopped and he was insulted in many ways Indra the king of the demigods his lips trembling with rage mounted his chariot and accompanied by many great winds and rainclouds hurried to Nanda's beautiful city of Vrndavana.

Text 144

sarve deva yayuh pascad

yuddha-sastra-visaradah sastrastra-panayah kopad

ratham aruhya naradasarve - all; deva - the demigods; yayuh - came; pascad - behind; yuddha-sastra-visaradah - expert at fighting with weapons; sastrastra-panayah - with weapons in hand; kopad - angrily; ratham - chariot; aruhya - mounting; narada - O Narada.

O Narada angrily taking uð weapons and mounting their chariots all the warrior demigods followed behind.

Text 145

vayu-sabdair megha-sabdaih

sainya-sabdair bhayanakaih cakampe nagaram sarvam

nando bhayam avapa havayu-sabdair - with sounds of winds; megha-sabdaih - with sounds of clouds; sainya-sabdair - with sounds of armies; bhayanakaih - fearful; cakampe - trembled; nagaram - the city; sarvam - all; nando - Nanda; bhayam - fear; avapa - attained; ha - indeed.

The terrible sounds of the winds clouds and armies made the entire city of Vrndavana tremble Nanda was afraid.

Text 146

bharyam sambodhya sva-ganam

uvaca soka-katarah rahah-sthalam samaniya

niti-sastra-visaradahbharyam - wife; sambodhya - calling; sva-ganam - with associates; uvaca - said; soka-katarah - griefstricken; rahah„-sthalam - to a secluded place; samaniya - taking; niti-sastra-visaradah - expert in the scriptures of right conduct.

Griefstricken Nanda expert in the scriptures of right conduct called his wife and associates tooë them to a secluded place and spoke to them.

Text 147

sri-nanda uvacahe yasode samagaccha

vacanam srnu rohini rama-krsnau samadaya

vraja duram vrajat priyesri-nanda uvaca - Sri Nanda said; he - O; yasode - Yasoda; samagaccha - come near; vacanam - words; srnu - hear; rohini - O Rohini; rama-krsnau - Krsna and Balarama; samadaya - taking; vraja - go; duram - far; vrajat - from Vraja; priye - O beloved.

Sri Nanda said O Yasoda O Rohini come near Hear my words O beloved take Krsna and Balarama and flee Vraja.

Text 148

balaka balika naryo

yantu duram bhayakulah balavantas ca gopalas

tisthantu mat-samipatahbalaka - boys; balika - girls; naryo - women; yantu - should go; duram - far; bhayakulah - frightened; balavantah - powerful; ca - and; gopalas - gopas; tisthantu - should stay; mat-samipatah - with me.

The frightened women boys and girls should flee The strong gopas should stay here with me.

Text 149

pascac ca nirgamisyamo

vayam ca prana-sankatat ity uktva ballava-sresthah

sasmara sri-harim bhiyapascat - then; ca - and; nirgamisyamo - we will go; vayam - we; ca - and; prana-sankatat - from the danger; iti - thus; uktva - saying; ballava- sresthah - the best of the gopas; sasmara - remembered; sri-harim - Lord Hari; bhiya - with fear.

Then we will follo÷ you fleeing from this great danger.After speaking these words the frightened gopa-king Nanda placed his thoughts on Lord Hari.

Text 150

putajali-yuto bhutva

bhakti-namratma-kandharah kanva-sakhokta-stotrena

tustava sri-saci-patimputa jali-yuto - with folded hands; bhutva - becoming; bhakti-namratma-kandharah - with humbly bowed heads; kanva- sakhokta-stotrena - with prayers from the Kanva recension of the Vedas; tustava - prayed; sri-saci-patim - to Indra.

With folded hands and humbly bowed head Nanda then recited prayers from the Kanva-sakha Veda glorifying King Indra.

Text 151

indrah sura-patih sakro

'ditijah pavanagrajah sahasrakso bhagangas ca

kasyapatmaja eva ca

Sri Nanda said Indra is known as Sura-pati Sakra Aditija Pavanagraja Sahasraksa, Bhaganga Kasyapatmaja .

Text 152

vidaujas ca sunasiro

marutvan paka-sasanah sarvesam janakah sriman

sasiso daitya-sudanah

Vidauja Sunasira Marutvan, Paka-sasana, Sarvesam- Janaka, Sriman, Sasi Isa, Daitya-sudana .

Text 153

vajra-hastah kama-sakha

gautami-vrata-nasanahvrtraha vasavas caiva

dadhici-deha-bhiksukah

Vajra-hasta Kama-sakha Gautami-vrata-nasana Vrtraha Vasava Dadhici-deha-bhiksuka .

Text 154

jisnus ca vamana-bhrata

puruhutah purandarah divaspatih satamakhah

sutrama gotrabhid vibhuh

Jisnu, Vamana-bhrata, Puruhuta, Purandara, Divaspati, Satamakha, Sutrama, Gotrabhit, Vibhu .

Text 155

lekharsabho balaratir

jambha-bhedi svarat svayam sankrandano duscyavanas

turasan megha-vahanah

Lekharsabha Balarati Jambha-bhedi Svarat Sankrandana Duscyavana, Turasat, Megha-vahana .

Text 156

akhandalo hariharo

namuci-prana-nasanah vrddhasrava vrsas caiva

daitya-darpa-nisudanah

Akhandala Harihara Namuci-prana-nasana Vrddhasrava Vrsa and Daitya-darpa-nisudana.

Text 157

sat-catvarimsan-namani

papa-dagdhani niscitam stotram etat kauthumoktam

nityam yadi pathen narah„ maha-vipattau sakras tam-

vajra-hastas ca raksatisat-catvarimsat - 46; namani - names; papa-dagdhani - burning uð sins; niscitam - indeed; stotram - prayer; etat - this; kauthumoktam - spoken by Kautuma Muni; nityam - regularly; yadi - if; pathet - reads; narah - a person; maha-vipattau - in greta calamity; sakras - Indra; tam - him; vajra-hastah - the thunderbolt in hand; ca - and; raksati - protects.

If a person regularly recites these 4¶ names of Indra names that burn uð sins names that were spoken by Kauthuma Muni then when he is in great trouble Indra thunderbolt in hand will protect him.

Text 158

ati-vrstaih sila-vrstair

vajra-patac ca darunat kadapi na bhayam tasya

raksita vasavah svayamati-vrstaih - with great rains; sila-vrstair - with hailstones; vajra-patac - with thunderbolts; ca - and; darunat - terrible; kadapi - at a certain time; na - not; bhayam - fear; tasya - of him; raksita - will protect; vasavah - Indra; svayam - personally.

He need never fear great rains hailstones or terrible lightning bolts Indra will personally protect him.

Text 159

yatra gehe stotram idam

yo va janati punyavan na tatra vajra-patanam

sila-vrstis ca naradayatra - where; gehe - in the home; stotram - prayer; idam - this; yo - one who; va - or; janati - knows; punyavan - pious; na - not; tatra - there; vajra-patanam - thunderbolts; sila-vrstih - hail; ca - and; narada - O Narada.

A person who knows this prayer is pious Lightning and hail will not fall on his house.

Text 160

stotram nanda-mukhac chrutva

cukopa madhusudanah uvaca pitaram nitim

prajvalan brahma-tejasastotram - prayer; nanda-mukhat - from Nanda's mouth; srutva - hearing; cukopa - became angry; madhusudanah - Krsna; uvaca - said; pitaram - to His father; nitim - right conduct; prajvalan - shining; brahma-tejasa - with spiritual splendor.

Hearing this prayer from Nanda's mouth Lord Krsna became angry Shining with spiritual splendor He instructed to his father.

Text 161

kam stausi bhiro ko vendras

tyaja bhitim mamantike ksanardhe bhasmasat kartum

ksamo 'ham avalilayakam - whom?; stausi - do you praise; bhiro - frightened; ko - who?; va - or; indras - Indra; tyaja - abandon; bhitim - fear; mama - Me; antike - near; ksanardhe - in half a moment; bhasmasat - to ashes; kartum - to do; ksamo - able; aham - I; avalilaya - with ease.

Lord Krsna said Whom do you so anxious praise¿ Who is this Indra¿ Abandon your fears I am here In half a moment I can easily burn Indra to ashes.

Text 162

gas ca vatsams ca balams ca

yosito va bhayaturah govardhanasya kuhare

samsthapya tistha nirbhayamgas - cows; ca - and; vatsamh - calves; ca - and; balamh - boys; ca - and; yosito - women; va - or; bhayaturah„ - frightened; govardhanasya - of Govardhana Hill; kuhare - in the cavity; samsthapya - ðlacing; tistha - stay; nirbhayam - without fear.

Place the frightened cows calves boys and women under Govardhana Hill Abandon your fears.

Text 163

balasya vacanam srutva

taã cakara mudanvitah harir dadhara sailam tam

vama-hastena dandavatbalasya - of the boy; vacanam - the words; srutva - hearing; tat - that; cakara - did; mudanvitah - happy; harir - Lord Krsna; dadhara - lifted; sailam - hill; tam - that; vama-hastena - with His left hand; dandavat - like a stick.

Then Lord Krsna lifted Govardhana Hill as if it were a twig Nanda did what he heard Krsna say.

Text 164

etasminn antare tatra

dipto 'pi ratna-tejasa andhi-bhutam ca sahasa

babhuva rajasavrtametasmin antare - then; tatra - there; dipto - shining; api - even; ratna-tejasa - with the splendor of jewels; andhi-bhutam - blinded; ca - and; sahasa - suddenly; babhuva - became; rajasa - with dust; avrtam - filled.

The sky was suddenly effulgent with jewel-light and the next moment a dust storm brought blinding darkness.

Text 165

sa-vata-megha-nikaras

cacchada gaganam mune vrndavane babhuvati-

vrstir eva nirantaramsa-vata - with winds; megha-nikarah - and clouds; cacchada - covered; gaganam - the sky; mune - O sage; vrndavane - in Vrndavana; babhuva - became; ati-vrstir - great rain; eva - indeed; nirantaram - ceaseless.

O sage clouds and winds covered the sky in Vrndavana Then came a great rain that would not stop.

Text 166

sila-vrstir vajra-vrstir

ulka-patah su-darunah samastam parvata-sparsat

patitam duratas tatahsila-vrstir - hail; vajra-vrstir - lightning; ulka- patah - meteors; su-darunah - fearful; samsatam - all; parvata- sparsat - from touching the hill; patitam - fallen; duratas - far; tatah - then.

Hail lightning and fearful fiery comets fell on the hill and ricocheted far away.

Text 167

nisphalas tat-samarambho

yathanisodyamo mune drstva mogham ca tat sarvam

sadyah sakras cukopa hanisphalas - useless; tat-samarambho - that action; yatha - as; anisa - of an atheist; udyamo - the efforts; mune - O sage; drstva - seeing; mogham - useless; ca - and; tat - that; sarvam - all; sadyah - at once; sakrah - Indra; cukopa - became angry; ha - indeed.

O sage everything was a failure like the efforts of an atheist Seeing his failure Indra became angry.

Text 168

jagrahamogha-kulisam

dadhicer asthi-nirmitam drstva tam vajra-hastam ca

jahasa madhusudanahjagraha - grasping; amogha - infallible; kulisam - thunderbolt; dadhicer - of Dadhjici; asthi-nirmitam - made from the bones; drstva - seeing; tam - that; vajra-hastam - thunderbolt in hand; ca - and; jahasa - laughed; madhusudanah - Lord Krsna.

Then Indra picked uð his infallible lightning bolt Seeing Indra lightning bolt in hand Lord Krsna laughed.

Text 169

sa-hastam stambhayam asa

vajram evati-darunam maha-marud-ganam megham

cakara stambhanam vibhuhsa-hastam - with the hand; stambhayam asa - making stunned; vajram - thunderbolt; eva - indeed; ati-darunam - very terrible; maha- marud-ganam - great winds; megham - cloud; cakara - did; stambhanam - stunned; vibhuh - the Lord.

Then Lord Krsna stunned the terrible lightning-bolt and the hand holding it making them numâ and motionless He also stunned the clouds and the winds.

Text 170

sarve tasthur niscalas te

bhittau puttalika yatha harina jrmbhitah sakrah

sadyas tandram avapa hasarve - all; tasthur - stood; niscalas - motionless; te - they; bhittau - on a wall; puttalika - wooden dolls; yatha - as; harina - by Lord Krsna; jrmbhitah - yawned; sakrah - Indra; sadyas - suddenly; tandram - sleepiness; avapa - attained; ha - indeed.

Everything stood motionless like a line of wooden puppets leaning against a wall Then Lord Krsna made Indra very sleepy Indra yawned.

Text 171

dadarsa sarvam tandrayam

tatra krsnamayam jagat dvi-bhujam murali-hastam

ratnalankara-bhusitamdadarsa - saw; sarvam - everything; tandrayam - in sleepiness; tatra - there; krsnamayam - consisting of Krsna; jagat - the universe; dvi-bhujam - two hands; murali-hastam - flute in hand; ratnalankara-bhusitam - decorated with jewel ornaments.

In his sleepy trance Indra sa÷ Krsna everywhere Everywhere was two-handed Krsna holding a flute decorated with jewel ornaments .

Text 172

pita-vastra-paridhanam

ratna-simhasana-sthitam isad-dhasya-prasannasyam

bhaktanugraha-katarampita-vastra-paridhanam - wearting yello÷ garments; ratna- simhasana-sthitam - sitting ona jewel throne; isad-dhasya- prasannasyam - gently smiling; bhaktanugraha-kataram - overcome with kindness to His devotees.

dressed in yello÷ garments siting on a jewel throne gently smiling filled with kindness for His devotees

Text 173

candanoksita-sarvangam

evam-bhutam caracaram drstvadbhutatamam tatra

sadyo murcham avapa hacandana - sandal; uksita - anointed; sarva - all; angam - limbs; evam-bhutam - thus; caracaram - the moving and unmoving; drstva - seeing; adbhutatamam - most wonderful; tatra - there; sadyo - at once; murcham - unconsciousness; avapa - attained; ha - indeed.

and all His limbs anointed with sandal paste Gazing at this great wonder everywhere in the universe filled with moving and unmoving beings Indra fell into a deeð trance.

Texts 174-177

jajapa paramam mantram

pradattam guruna pura sahasra-dala-padma-stham

dadarsa jyotir-ujjvalamtatrantare divya-rupam

ativa-su-manoharam navina-jaladotkarsa-

syamasundara-vigrahamsad-ratna-sara-nirmana-

jvalan-makara-kundalam manindra-sara-racita-

kiritojjvala-vigrahamjvalata kaustubhendrena

kantha-vaksah-sthalojjvalam mani-keyura-valaya-

mani-majira-rajitam antar bahih samam drstva

tustava paramesvaramjajapa - chanted; paramam - transcendental; mantram - mantra; pradattam - given; guruna - by his guru; pura - before; sahasra-dala- padma-stham - sitting on thousand-petal lotus; dadarsa - saw; jyotir- ujjvalam - a great light; tatra - there; antare - within; divya-rupam - a splendid form; ativa-su-manoharam - very charming; navina-jalada - a ne÷ cloud; utkarsa - more glorious; syama - dark; sundara - handsome; vigraham - form; sad-ratna-sara - of precious jewels; nirmana - made; jvalat - glistening; makara - shark; kundalam - earrings; manindra-sara-racita - made of the kings of jewels; kirita - crown; ujjvala - splendid; vigraham - form; jvalata - shining; kaustubhendrena - with the king of kaustubha jewels; kantha-vaksah - necë and chest; sthal - place; ujjvalam - splendid; mani-keyura-valaya - jewel bracelts and armlets; mani-ma jira-ra jitam - jewel anklets; antar - within; bahih - outside; samam - the same; drstva - seeing; tustava - offered prayers; paramesvaram - to the Supreme Personality of Godhead.

Then Indra chanted a transcendental mantra long ago received from his guru He sa÷ a great light within a thousand-petal lotus Penetrating the light to its source he sa÷ a very handsome and splendid person darë and glorious like a monsoon cloud wearing glittering jewel sharë-shaped earrings wearing a splendid crown of the kings of jewels His necë and chest splendid with the splendid king of kaustubha jewels and His limbs decorated with jewel bracelets armlets and anklets Indra sa÷ this person inside his heart and he also sa÷ the same person outside standing before him Then Indra offered prayers to Him the original Supreme Personality of Godhead

Text 178

sri-indra uvacaaksaram paramam brahma

jyoti-rupam sanatanam gunatitam nirakaram

svecchamayam anantakamsri-indra uvaca - Sri Indra said; aksaram - imperishable; paramam - supreme; brahma - Brahman; jyoti-rupam - splendid form; sanatanam - eternal; gunatitam - beyond the modes of nature; nirakaram - with no material form; svecchamayam - whose desires are all fulfilled; anantakam - limitless.

To the imperishable Supreme Personality of Godhead who is eternal whose form is splendid who is beyond the modes of material nature who has no material form whose desires are all fulfilled who is limitless .

Text 179

bhakta-dhyanaya sevayai

nana-rupa-dharam param sukla-rakta-pita-syamam

yuganukramam eva cabhakta - of the devotees; dhyanaya - for meditaion; sevayai - for service; nana-rupa-dharam - manifesting many forms; param - supreme; sukla - white; rakta - red; pita - yellow; syamam - black; yuga- anukramam - in each yiga; eva - indeed; ca - and.

who to give the devotees a chance to meditate on Him and serve Him appears in each yuga in forms that are either white red yellow or black .

Text 180

suklam tejah-svarupam ca

satye satya-svarupinam tretayam kunkumakaram

jvalantam brahma-tejasasuklam - white; tejah„-svarupam - splendid; ca - and; satye - in Satya- yuga; satya-svarupinam - form of goodness; tretayam - in Treta-yuga; kunkumakaram - a form red like kunkuma; jvalantam - shining; brahma- tejasa - with spiritual effulgence.

who in Satya-yuga appears in a form suitable for the Satya-yuga a splendid white form who in Treta-yuga appears in a form red like kunkuma a form shining with spiritual splendor

Text 181

dvapare pita-varnam ca

sobhitam pita-vasasa krsna-varnat kalau krsnam

paripurnatamam vibhumdvapare - in Dvapara-yuga; pita-varnam - a yello÷ form; ca - and; sobhitam - splendid; pita-vasasa - with yello÷ garments; krsna- varnat - because of a blacë color; kalau - in Kali-yuga; krsnam - Krsna; paripurnatamam - the perfect Supreme Personality of Godhead; vibhum - the almighty Lord.

who in Dvapara-yuga appears in a yello÷ form splendid with yello÷ garments and who in Kali-yuga appears in a blacë form the most perfect of all His forms the form of the original Supreme Personality of Godhead I offer my respectful obeisances.

Text 182

nava-niradharotkrsta-

syamasundara-vigraham nandaika-nandanam vande

yasoda-jivanam prabhumnava-niradharotkrsta - the best opf ne÷ monsoon clouds; syama - dark; sundara - handsome; vigraham - form; nanda - of Nanda; eka - only; nandanam - son; vande - I bo÷ down; yasoda-jivanam - to the life of Yasoda; prabhum - the Supreme Personality of Godhead.

I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead who is handsome and darë like the most glorious of ne÷ monsoon clouds who is Nanda's only child who is Yasoda's very life .

Text 183

gopika-cetana-haram

radha-pranadhikam param vinoda-murali-sabdam

kurvantam kautukena cagopika - gopis; cetana - hearts; haram - stolen; radha- pranadhikam - of Radha' more dear than life; param - supreme; vinoda- murali - pastime flute; sabdam - sound; kurvantam - doing; kautukena - happily; ca - and.

who stole the gopis§ hearts who considers Sri Radha' more dear than life whom Sri Radha' considers more dear than life who happily plays playful musiã on His pastime flute .

Text 184

rupenapratimenaiva

ratna-bhusana-bhusitam kandarpa-koti-saundaryam

bibhratam santam isvaramrupena - with a form; apratimena - peerless; eva - indeed; ratna- bhusana-bhusitam - decorated with jewle ornaments; kandarpa- koti - millions of Kamadevas; saundaryam - handsomeness; bibhratam - manifesting; santam - peaceful; isvaram - Supreme Personality of Godhead.

whose form is peerless who is decorated with jewel ornaments who is more handsome than millions of Kamadevas who is peaceful who is the supreme controller .

Text 185

kridantam radhaya sardham

vrndaranye ca kutracit kutracin nirjane ramye

radha-vaksah-sthala-sthitamkridantam - playing; radhaya - Radha; sardham - with; vrndaranye - in Vrndavana forest; ca - and; kutracit - somewhere; kutracin - somewhere; nirjane - in a secluded place; ramye - beautiful; radha-vaksah„-sthala- sthitam - resting on Radha's breast.

who somewhere in Vrndavana forest enjoys pastimes with Radha who sometimes in a secluded place rests on Radha's breast .

Text 186

jala-kridam prakurvantam

radhaya saha kutracit radhika-kavari-bharam

kurvantam kutracin mudajala - water; kridam - pastimes; prakurvantam - doing; radhaya - Radha'; saha - with; kutracit - somewhere; radhika - of Radha; kavari-bharam - braids; kurvantam - doing; kutracin - somewhere; muda - happily.

who sometimes enjoys water pastimes with Radha who sometimes happily braids Radha's hair .

Text 187

kutracid radhika-pade

dattavantam alaktakam radha-carvita-tambulam

grhnantam kutracin mudakutracid - sometimes; radhika-pade - at Radha's feet; dattavantam - placed; alaktakam - red lac; radha-carvita - chewed by Radha; tambulam - betelnuts; grhnantam - taking; kutracin - sometimes; muda - happily.

who sometimes anoints Radha's feet with red lac who sometimes happily takes the betelnuts chewed by Radha .

Text 188

pasyantam kutracid radham

pasyantim vakra-caksusa dattavantam ca radhayai

krtva malam ca kutracit kutracid radhaya sardham-

gacchantam rasa-mandalampasyantam - looking; kutracid - sometimes; radham - at Radha; pasyantim - looking; vakra-caksusa - with crooked eyes; dattavantam - placed; ca - and; radhayai - for Radha; krtva - doing; malam - garland; ca - and; kutracit - sometimes; kutracid - sometimes; radhaya - Radha; sardham - with; gacchantam - going; rasa-mandalam - to the rasa-dance circle.

who sometimes gazes at Radha' as She gazes with crooked eyes at Him who sometimes gives Radha' a garland who sometimes goes with Radha' to the rasa-dance circle .

Text 189

radha-dattam gale malam

dattavantam ca kutracit sardham gopalikabhis ca

viharantam ca kutracitradha-dattam - give by Radha; gale - on the neck; malam - the garland; dattavantam - gave; ca - and; kutracit - sometimes; sardham - with; gopalikabhis - the gopis; ca - and; viharantam - enjoying pastimes; ca - and; kutracit - sometimes.

who sometimes gives to Radha' the same garland She placed around His neck who sometimes enjoys pastimes with many gopis .

Text 190

radham grhitva gacchantam

vihaya tas ca kutracit vipra-patni-dattam annam

bhuktavantam ca kutracit

radham - Radha; grhitva - taking; gacchantam - going; vihaya - abandoning; tah - therm; ca - and; kutracit - sometimes; vipra- patni-dattam - given by the brahmanas§ wives; annam - food; bhuktavantam - eating; ca - and; kutracit - sometimes.

who sometimes goes with Radha' and leaves the other gopis behind who sometimes eats the food offered by the brahmanas§ wives .

Text 191

bhuktavantam tala-phalam

balakaih saha kutracit vastram gopalikanam ca

harantam kutracin mudabhuktavantam - ate; tala-phalam - tala fruits; balakaih - boys; saha'with; kutracit - sometimes; vastram- - garments; gopalikanam - of the gopis; ca - and; harantam - took; kutracin - sometimes; muda - happily.

who sometimes eats tala fruits with the boys who sometimes happily steals the gopis§ garments .

Text 192

gayantam ramya-sangitam

kutracid balakaih saha kaliya-murdhni padabjam

dattavantam ca kutracitgayantam - sings; ramya-sangitam - beautiful songs; kutracid - sometimes; balakaih„ - boys; saha - with; kaliya - of Kaliya; murdhni - on the head; padabjam - lotus feet; dattavantam - placed; ca - and; kutracit - sometimes.

who sometimes sings melodious songs with the boys who sometimes places His lotus feet on Kaliya's head .

Text 193

gavam ganam vyaharantam

kutracid balakaih saha vinoda-murali-sabdam

kurvantam kutracin mudagavam- ganam - the cows; vyaharantam - tending; kutracid - sometimes; balakaih - boys; saha - with; vinoda - pastime; murali - flute; sabdam - sound; kurvantam - does; kutracin - sometimes; muda - happily.

who sometimes with the boys herds the cows and who sometimes happily plays His pastime flute.

Text 194

stutvanena stavenendrah

prananama harim bhiya pura dattena guruna

rane vrtrasuraih sahastutva - praying; anena - with this; stavena - prayer; indrah - Indra; prananama - bowed; harim - to Lord Krsna; bhiya - with awe; pura - before; dattena - given; guruna - by the guru; rane - in battle; vrtrasuraih - Vrtrasura; saha - with.

After reciting this prayer which his guru gave him for the battle with Vrtrasura Indra bowed to Lord Krsna with great awe and reverence.

Text 195

krsnena dattam krpaya

brahmane ca tapasyate ekadasaksaro mantrah

kavacam sarva-laksanamkrsnena - by Lord Krsna; dattam - given; krpaya - kindly; brahmane - to Brahma; ca - and; tapasyate - performing austerities; ekadasaksaro - eleven-syllable; mantrah - mantra; kavacam - kavaca; sarva-laksanam - all-glorious.

When Brahma' performed great austerities Lord Krsna gave to him this prayer the eleven-syllable mantra and the all-glorious kavaca.

Text 196

dattam etat kumaraya

puskare brahmana pura kumaro 'ngirase datto

gurave 'ngirasa munedattam - given; etat - this; kumaraya - to the Kumaras; puskare - at puskara-tirtha; brahmana - by Brahma; pura - before; kumaro - Kumara; angirase - to Angira' Muni; datto - given; gurave - to the guru; angirasa - by Angira; mune - O sage.

In ancient times Brahma' gave this prayer to Kumara at Puskara-tirtha Kumara gave to Angira' Muni Angira' Muni gave it to Indra's guru.

Text 197

idam indra-krtam stotram

nityam bhaktya ca yah pathet iha prapya drdham bhaktim

ante dasyam labhed dhruvamidam - this; indra-krtam - done by Indra; stotram - prayer; nityam - regularly; bhaktya - with devotion; ca - and; yah - one who; pathet - recites; iha - here; prapya - attaining; drdham - firm; bhaktim - devotion; ante - at the end; dasyam - service; labhed - attains; dhruvam - indeed.

A person who regularly recites this prayer spoken by Indra attains firm devotion in this life, and at the end of this life he attains direct service to Lord Krsna.

Text 198

janma-mrtyu-jara-vyadhi-

sokebhyo mucyate narah na hi pasyati svapnena

yama-dutam yamalayamjanma-mrtyu-jara-vyadhi-sokebhyo - from birth death old- age disease and lamentation; mucyate - is released; narah - a person; na - not; hi - indeed; pasyati - sees; svapnena - in dream; yama-dutam - the messengers of Yamaraja; yamalayam - the abode of Yamaraja.

He is freed from birth death old-age disease and lamentation Even in dreams he does not see Yamaraja's messengers or Yamaraja's abode.

Text 199

sri-narayana uvacaindrasya vacanam srutva

prasannah sri-niketanah pritya tasmai varam dattva

sthapayam asa parvatamsri-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said; indrasya - of Indra; vacanam - teh words; srutva - hearing; prasannah - pleased; sri- niketanah - the home of the goddess of fortune; pritya - with affection and happiness; tasmai - to him; varam - boon; dattva - giving; sthapayam asa - put down; parvatam - the hill.

Sri Narayana Rsi said hearing Indra's words Lord Krsna became pleased Happily and affectionately He offered Indra a boon He put Govardhana Hill bacë in its place.

Text 200

pranamya sri-harim sakrah

prayayau sva-ganaih saha gahvara-stha janah sarve

prajagmur gahvarad grhampranamya - bowing; sri-harim - to Lord Krsna; sakrah - Indra; prayayau - went; sva-ganaih - his associates; saha - with; gahvara- sthas - under the hill; janah - the people; sarve - all; prajagmur - went; gahvarad - from the hill; grham - home.

Bowing to Lord Krsna Indra departed with his associates All the people that had stayed under the hill returned to their homes.

Text 201

te sarve menire krsnam

paripurnatamam vibhum puraskrtya vraja-stham ca

prayayau svalayam harihte - they; sarve - all; menire - considered; krsnam - Sri Krsna; paripurnatamam - the Supreme Personality of Godhead; vibhum - powerful; puraskrtya - placing in front; vraja-sthamin Vraja; ca - and; prayayau - went; svalayam - to His own home; harih - Lord Krsna.

Everyone thought that Krsna must be the original Supreme Personality of Godhead Then Lord Krsna returned to His own home.

Text 202

tustava nandah putram tam

purna-brahma sanatanam pulakacita-sarvango

bhakti-purnasru-locanahtustava - prayed; nandah - Nanda; putram - son; tam - to Him; purna- brahma - the Supreme Personality of Godhead; sanatanam - eternal; pulaka cita-sarvango - the hairs of his bpdy erect; bhakti- purnasru-locanah - his eyes filled with tears of devotion.

Then the hairs of his body erect and his eyes filled with tears of devotion Nanda offered prayers to his son the eternal Supreme Personality of Godhead.

Text 203

sri-nanda uvacanamo brahmanya-devaya

go-brahmana-hitaya ca jagad-dhitaya krsnaya

govindaya namo namahsri-nanda uvaca - Sri Nanda said; namo - all obeisances; brahmanya-devaya - to the Lord worshipable by persons in brahminical culture; go-brahmana - for cows and brahmanas; hitaya - beneficial; ca - also; jagad-dhitaya - to one who always is benefiting the whole world; krsnaya - unto Krsna; govindaya - unto Govinda; namah„ namah - repeated obeisances.

Sri Nanda said Let me offer my respectful obeisances unto Lord Krsna who is the worshipable Deity for all brahminical men who is the well-wisher of cows and brahmanas and who is always benefiting the whole world I offer my repeated obeisances unto the Personality of Godhead known as Krsna and Govinda.

Text 204

namo brahmanya-devaya

go-brahmana-paratmane ananta-koti-brahmanda-

dhama-namne namo 'stu tenamo - all obeisances; brahmanya-devaya - to the Lord worshipable by persons in brahminical culture; go-brahmana - for cows and brahmanas; paratmane - to the Supreme Lord; ca - also; ananta- koti - numberless millions; brahmanda - of universes; dhama - the abode; namne - named; namo - obeisances; astu - may be; te - to You.

Let me offer my respectful obeisances unto You who are the worshipable Deity for all brahminical men who are the Supreme Lord of the cows and brahmanas and who are the resting place of numberless millions of universes.

Text 205

namo matsyadi-rupanam

bija-rupaya saksine nirliptaya nirgunaya

nirakaraya te namahnamo - obeisances; matsyadi-rupanam - of the forms beginning with Lord Matsya; bija-rupaya - the seed; saksine - the witness; nirliptaya - untouched; nirgunaya - beyond the modes; nirakaraya - without a material form; te - to You; namah - obeisances.

Let me offer my respectful obeisances unto You who are the seed from which Lord Matsya and the other divine incarnations have grown who are the supreme witness who are not touched by matter who are free from the modes of material nature and whose form is not material.

Text 206

ati-suksma-svarupaya

dhyanasadhyaya yoginam brahma-visnu-mahesanam

vandyaya nitya-rupineati-suksma-svarupaya - whose form is spiritual; dhyanasadhyaya - who is not attainable by the meditation; yoginam - of the yogis; brahma-visnu-mahesanam - by Brahma Visnu and Siva; vandyaya - offered obeisances; nitya-rupine - whose form is eternal.

Let me offer my respectful obeisances unto You whose form is spiritual and eternal who cannot be seen in the meditations of the yogis who are the Supreme Lord to whom Brahma Visnu and Siva bo÷ down to offer respects .

Text 207

dhamne caturnam varnanam

yugesv eva catursu ca sukla-rakta-pita-syama-

bhidhana-guna-salinedhamne - the abod3; caturnam - of the four; varnanam - varnas; yugesv - in the yugas; eva - indeed; catursu - four; ca - and; sukla- rakta-pita-syama - white red yellow and black; abhidhana - names; guna - and qualities; saline - endowed.

who are the abode of the four varnas who appear in the four yugas in white red yellow and blacë forms with many names and transcendental qualities .

Text 208

yogine yoga-rupaya

gurave yoginam api siddhesvaraya siddhaya

siddhanam gurave namahyogine - yogi; yoga-rupaya - the form of yoga; gurave - the guru; yoginam - of the yogis; api - and; siddhesvaraya - the master of the perfect beings; siddhaya - perfect; siddhanam - of the perfect beings; gurave - the guru; namah - obeisances.

who are the supreme yogi the form of yoga and the guru of the yogis who are perfect and who are the master and guru of the perfect beings.

Texts 209-212

yam stotum aksamo brahma

visnur yam stotum aksamah yam stotum aksamo rudrah

seso yam stotum aksamahyam stotum aksamo dharmo

yam stotum aksamo vidhih yam stotum aksamo lambo-

daras capi sad-ananahyam stotum aksama brahma-

rsayah sanakadayah kapilo na ksamah stotum

siddhendranam guror guruhna saktau stavanam kartum

nara-narayanaö rsi anye jada-dhiyah ke va

stotum saktah parat paramyam - whom; stotum - to praise; aksamo - unable; brahma - Brahma; visnur - Visnu; yam - whom; stotum - to praise; aksamah - unable; yam - whom; stotum - to praise; aksamo - unable; rudrah - Siva; seso - Sesa; yam - whom; stotum - to praise; aksamah - unable; yam - whom; stotum - to praise; aksamo - unable; dharmo - Yama; yam - whom; stotum - to praise; aksamo - unable; vidhih - Vidhi; yam - whom; stotum - to praise; aksamo - unable; lambodaras - Ganesa; ca - and; api - and; sad- ananah - Karttikeya; yam - whom; stotum - to praise; aksama - unable; brahmarsayah - the brahmana sages; sanakadayah - headed by Sanaka; kapilo - kapila; na - not; ksamah - able; stotum - to praise; siddhendranam - of the kings of the perfect beings; guror - of the guru; guruh - the guru; na - not; saktau - able; stavanam - praise; kartum - to do; nara-narayanau rsi - Nara-Narayana Rsi; anye - others; jada - stunted; dhiyah - intelligence; ke - who?; va - or; stotum - to praise; saktah - able; parat - than the greatest; param - greater.

Ho÷ can the unintelligent people of this world properly glorify You the Supreme Personality of Godhead who are greater than the greatest and whom even Brahma Visnu Siva Sesa Yama Vidhi Ganesa Karttikeya Sanaka the brahmana sages and Kapila the guru of the guru of the kings of the perfect beings, cannot properly glorify?

Text 213

veda na sakta no vani

na ca laksmih sarasvati na radha stavane sakta

kim stuvanti vipascitahveda - the Vedas; na - not; sakta - able; no - not; vani - Vani; na - not; ca - and; laksmih - Laksmi; sarasvati - Sarasvati; na - not; radha - Radha; stavane - in praise; sakta - able; kim - how?; stuvanti - praise; vipascitah - the wise.

Neither the Vedas nor Goddess Vani nor Laksmi nor Sarasvati nor Radha' can properly glorify You Ho÷ can the wise men of this world properly glorify You?

Text 214

ksamasva nilkhilam brahmann

aparadham ksane ksane raksa mam karuna-sindho

dina-bandho bhavarnaveksamasva - please forgive; nilkhilam - all; brahmann - O Supreme Personality of Godhead; aparadham - offenses; ksane - moment; ksane - after moment; raksa - please protect; mam - me; karuna - of mercy; sindho - O ocean; dina - of the poor; bandho - O friend; bhavarnave - in the ocean of repeated birth and death.

O Supreme Personality of Godhead please forgive all my offenses committed moment after moment O ocean of mercy O friend of the poor please rescue me from this ocean of repeated birth and death.

Text 215

pura tirthe tapas taptva

praptah putrah sanatanah svakiya-caranambhoje

bhaktim dasyam ca dehi mepura - previously; tirthe - in the holy place; tapas - austerities; taptva - performing; praptah - attained; putrah - son; sanatanah - eternal; svakiya - own; caranambhoje - at the lotus feet; bhaktim - devotion; dasyam - service; ca - and; dehi - please give; me - to me.

In ancient times I performed austerities at a holy place and I no÷ I have a son who is the eternal Supreme Personality of Godhead O Lord please give me devotion and service to Your lotus feet.

Text 216

brahmatvam amaratvam va

salokyadi-catustayam tvat-padambuja-dasyasya

kalam narhanti sodasimbrahmatvam - being a Brahma; amaratvam - being a demigods; va - or; salokyadi-catustayam - attaining the four kinds of liberation beginning with salokya; tvat-padambuja-dasyasya - of service to Your lotus feet; kalam - a part; na - not; arhanti - are worthy; sodasim - sixteenth.

Being a Brahma being a demigod or attaining the four kinds of liberation beginning with salokya are not equal to even one sixteenth the value of service to Your lotus feet.

Text 217

indratvam va suratvam va

sampraptih svarga-siddhayoh rajatvam cira-jivitvam

sudhiyo ganayanti kimindratvam - being an Indra; va - or; suratvam - being a demigod; va - or; sampraptih - attainment; svarga-siddhayoh - of Svargaloka or Siddhaloka; rajatvam - being a king; cira-jivitvam - living for a long time; sudhiyo - the wise; ganayanti - count; kim - how?.

Ho÷ can the wise thinë being an Indra a demigod or a king or residing in Svargaloka or Siddhaloka or living for a long time are very important attainments?

Text 218

etad yat kathitam sarvam

brahmatvadikam isvara bhakta-sanga-ksanardhasya

nopamam te kim arhatietad - that; yat - what; kathitam - spoken; sarvam - all; brahmatvadikam - beginning with being a Brahma; isvara - O Lord; bhakta - of devotees; sanga - association; ksana - moment; ardhasya - half; na - not; upamam - equal; te - of You; kim - how?; arhati - is worthy.

O Lord the post of Brahma' and the other benefits I have just described are not equal to even half a moment's association with Your devotee Ho÷ can they be equal to that?

Text 219

tvad-bhaktas tu tvat-sadrsah

kas tam tarkitum isvarah ksanardhalapa-matrena

param kartum sa cesvarahtvad-bhaktas - Your devotee; tu - indeed; tvat-sadrsah - equal to You; kas - who?; tam - that; tarkitum - to guess; isvarah - able; ksanardha - half a moment; alapa-matrena - simply by conversation; param - to best; kartum - to do; sas - he; ca - and; isvarah - able.

Your devotee is like You Who can understand Your devotee¿ By speaking for half a moment a devotee can give the greatest benefit.

Text 220

bhakta-sangad bhavaty eva

bhakty-ankuram anasvaram tvad-bhakta-jaladalapa-

jala-sekena vardhatebhakta-sangad - from association with the devotee; bhavati - is; eva - indeed; bhakty-ankuram - the sprout of devotional service; anasvaram - imperishable; tvad - of You; bhakta - of the devotee; jalada - of the cloud; alapa - of the words; jala-sekena - by sprinkling of water; vardhate - increases.

Association with Your devotee plants the imperishable seedling of devotional service to You The raincloud of Your devotee's words waters that seedling and makes it grow.

Text 221

abhaktalapa-tapac ca

suskatam yati tat ksanam tvad-guna-smrti-sekac ca

sarvam tat tat ksane sphutamabhakta - of the non-devotees; alapa - of the words; tapat - from the heart; ca - and; suskatam - dried-up; yati - attains; tat - that; ksanam - moment; tvad - of You; guna - the qualities; smrti - memory; sekat - from the watering; ca - and; sarvam - everything; tat - that; tat - that; ksane - moment; sphutam - manifested.

The burning sun of a non-devotee's words makes that plant wither and dry The water of remembering Your transcendental qualities brings it bacë to life.

Text 222

tvad-bhakty-ankuram adbhutam

sphitam manasajam param na nasyam vardhaniyam tan

nityam nityam ksane ksanetvad-bhakty-ankuram - the seedling of devotion to You; adbhutam - wonderful; sphitam - grown; manasajam - born from the heart; param - great; na - and; nasyam - destroyed; vardhaniyam - growing; tan - that; nityam - always; nityam - always; ksane - moment; ksane - after moment.

The heart's wonderful plant of devotional service to You grows at every moment It can never be destroyed.

Text 223

tatah samprapya brahmatvam

bhaktasya jivanavadhi dadaty eva phalam tasmai

hari-dasyam anuttamamtatah - then; samprapya - attaining; brahmatvam - fulness; bhaktasya - of the devotee; jivanavadhi - in his life; dadati - gives; eva - indeed; phalam - the fruit; tasmai - to him; hari-dasyam - service to Lord Krsna; anuttamam - incomparable.

Growing during the devotee's life the plant finally bears its peerless fruit direct service to Lord Hari.

Text 224

samprapya durlabham dasyam

yadi daso babhuva ha su-nisprhena tenaiva

jitam sarvam bhayadikamsamprapya - attaining; durlabham - rare; dasyam - service; yadi - if; daso - servant; babhuva - became; ha - indeed; su-nisprhena - without desire; tena - by him; eva - indeed; jitam - conquered; sarvam - all; bhayadikam - beginning with fear.

If one attains that rare direct service and becomes Your servant, he becomes free of all material desires He conquers fear and a host of troubles.

Text 225

ity evam uktva bhaktya ca

nandas tasthau hareh purah prasanna-vadanah krsno

dadau tasmai tad-ipsitamity evam - thus; uktva - speaking; bhaktya - with devotion; ca - and; nandas - Nanda; tasthau - stood; hareh - of Lord Krsna; purah - in the presence; prasanna - happy; vadanah„-face; krsno - Krsna; dadau - gave; tasmai - to him; tad-ipsitam - what he desired.

After speaking these words with great devotion Nanda stood before Lord Krsna Lord Krsna smiled and fulfilled Nanda's desire.

Text 226

evam nanda-krtam stotram

nityam bhaktya ca yah pathet su-drdham bhaktim apnoti

sadyo dasyam labhed dharehevam - thus; nanda-krtam - done by Nanda; stotram - prayer; nityam - regularly; bhaktya - with devotion; ca - and; yah - one who; pathet - recites; su-drdham - firm; bhaktim - devotion; apnoti - attains; sadyo - at once; dasyam - service; labhed - attains; hareh - of Lord Krsna.

A person who with devotion regularly recites these prayer of Nanda attains very firm devotion to Lord Krsna. He quickly attains direct service to Lord Krsna.

Texts 227-229

tapas taptam yada dronas

tirthe ca dharaya saha stotram tasmai pura dattam

brahmana tat su-durlabhamhareh sad-aksaro mantrah

kavacam sarva-laksanam iha saubharina dattam

tasmai tustena puskaretad eva kavacam stotram

sa ca mantrah su-durlabhah brahmano 'msena munina

nandaya ca tapasyatetapas - austerities; taptam - performed; yada - when; dronas - Drona; tirthe - at the holy place; ca - and; dharaya - with Dhara; saha - with; stotram - to praise; tasmai - to him; pura - before; dattam - given; brahmana - by Brahma; tat - that; su-durlabham - rare; hareh - of Lord Krsna; sad-aksaro - siø syylable; mantrah - mantra; kavacam - kavaca; sarva-laksanam - all-glorious; iha - here; saubharina - by Saubhari; dattam - given; tasmai - to him; tustena - pleased; puskare - at Puskara- tirtha; tad - that; eva - indeed; kavacam - kavaca; stotram - prayer; sa - that; ca - and; mantrah - mantra; su-durlabhah - very rare; brahmano - of Brahma; amsena - by the partial expansion; munina - by the sage; nandaya - to Nanda; ca - and; tapasyate - performing austerities.

When accompanied by Dhara Drona performed austerities at a holy place Brahma' gave him this difficult to attain prayer the siø-syllable Krsna-mantra and the glorious Krsna-kavaca On this earth Saubhari Muni who is a partial expansion of Brahma again gave the same prayer mantra and kavaca to Nanda who was performing austerities.

Text 230

mantram stotram ca kavacam

ista-devo gurus tatha ya yasya vidya pracina

na tam tyajati niscitammantram - mantra; stotram - prayer; ca - and; kavacam - kavaca; ista- devo - worshipable Deity; gurus - guru; tatha - so; ya - which; yasya - of whom; vidya - knowledge; pracina - ancient; na - not; tam - that; tyajati - abandons; niscitam - indeed.

One who attains this prayer mantra and kavaca a bona-fide guru and Lord Krsna as his worshipable Deity attains spiritual knowledge that is never lost.

Text 231

ity evam kathitam stotram

sri-krsnakhyanam adbhutam sukhadam moksadam saram

bhava-bandhana-mocanamiti - thus; evam - in this way; kathitam - spoken; stotram - prayer; sri-krsnakhyanam - glorifying Lord Krsna; adbhutam - wonderful; sukhadam - giving happiness; moksadam - giving liberation; saram - the best; bhava-bandhana-mocanam - release from the bonds of repeated birth and death.

Thus I have spoken to you this wonderful transcendental prayer glorifying Lord Krsna a prayer that brings both happiness and liberation from the bonds of repeated birth and death.

No comments: