Sunday, August 5, 2007

part - VIII

Chapter Twenty-two

Dhenuka-vadha

The Killing of DhenukaText 1sri-narayana uvacaekada radhika-natho

balena saha balakaih jagama tam talavanam

paripakva-phalanvitamsri...-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said; ekada - one day; radhika-nathah - the master of Sri Radha; balena - Balarama; saha - with; balakaih - the boys; jagama - went; tam - there; talavanam - to Talavana; paripakva-phalanvitam - filled with ripe fruits.Sri Narayana Rsi said One day accompanied by Lord Balarama and the boys Lord Krsna the master of Radha', went to Talavana forest which was filled with ripe fruits.Text 2vrksanam raksita daityah

khara-rupi ca dhenukah koti-simha-sama-balo

devanam darpa-nasanahvrksanam - of the trees; raksita - the protector; daityah - a demon; khara-rupi - in the from of an ass; ca - and; dhenukah - Dhenuka; koti- simha - a hundred thousand lions; sama-balah - equal strength; devanam - of the demigods; darpa-nasanah - destroying the pride.A demon named Dhenuka who had the form of an ass stood watch over the trees there. Strong as a hundred thousand lions he destroyed he demigods§ pride.Text 3sariram parvata-samam

kupa-tulye ca locane isa-pankti-sama dantas

tundam parvata-gahvaramsariram - body; parvata-samam - like a mountain; kupa- tulye - like a well; ca - and; locane - eyes; isa-pankti - axlerods; sama - like; dantah - teeth; tundam - belly; parvata-gahvaram - a mountain cave.His body was like a mountain his eyes like wells his teeth like poles and his belly like a mountain cave.Text 4sata-hasta-parimita

jihva lola bhayanaka prasada-sadrsi nabhih

sabdas tasya bhayanakahsata-hasta-parimita - a hundred hastas; jihva - tongue; lola - moving; bhayanaka - fearful; prasada - palace; sadrsi - like; nabhih - navel; sabdah - sound; tasya - of him; bhayanakah - fearful.His fearful moving tongue was a hundred hastas long his navel was like a great palace and his roar was frightening.Text 5drstva talavanam bala

harsam apur aninditah kautukat krsnam ucus te

smeranana-saroruhahdrstva - seeing; talavanam - Talavana; bala - boys; harsam - happiness; apuh - attained; aninditah - exalted; kautukat - happily; krsnam - to Krsna; ucuh - said; te - they; smeranana- saroruhah - with smiling lotus face.Gazing at Talavana the glorious gopa boys became happy. Their lotus faces smiling they happily spoke to Lord Krsna.Text 6sri-bala ucuhhe krsna karuna-sindho

dina-bandho jagat-pate maha-bala bala-bhratah

samasta-balinam varasri...-bala ucuh - the boys said; he - O; krsna - Krsna; karuna-sindhah - O ocean of mercy; dina-bandhah - O firnd of the poor; jagat-pate - O master of the universes; maha-bala - O powerful one; bala-bhratah - O brother of Balarama; samasta-balinam - of all who are strong; vara - O best.The boys said O Krsna O ocean of mercy O brother of Balarama O strongest of the strong . . .Text 7avadhanam kuru vibho

cestam kartum vayam ksamah bhanktum calayatium vrksan

patitum ca phalani caavadhanam - attention; kuru - please do; vibhah - O Lord; cestam - action; kartum - to do; vayam - we; ksamah - are able; bhanktum - to eat; calayatium - to move; vrksan - the trees; patitum - to fall; ca - and; phalani - the fruits; ca - and.. . . please hear us. We are perfectly able to shake these trees and make these fruits fall down.Texts ¸ and 9kintö atra daityo balavan

khara-rupi ca dhenukah ajitas tridasaih sarvair

maha-bala-parakramahdurnivaryas ca sarvesam

kamsasya sacivo mahan himsakah sarva-jantunam

vananam asti raksitakintu - however; atra - here; daityah - a demon; balavan - powerful; khara-rupi - in the from of an ass; ca - and; dhenukah - Dhenuka; ajitah - undefeated; tridasaih - by the demigods; sarvaih - all; maha- bala-parakramah - very powerful; durnivaryah - invincible; ca - and; sarvesam - by all; kamsasya - of Kamsa; sacivah - the friend; mahan - great; himsakah - violent; sarva-jantunam - of all living entities; vananam - of forests; asti - is; raksita - the protector.However this place is guarded by a powerful demon named Dhenuka who has the form of an ass who cannot be defeated by anyone even the assembled demigods who is violent and dangerous to all living entities and who is a friend and ally of Kamsa.Text 10su-vistarya jagat-kanta

vada no vadatam vara yuktam karyam ayuktam va

kartavyam athava na vasu-vistarya - expanding; jagat - the universe; kanta - O dear friend; vada - O speaker; nah - of us; vadatam - of speakers; vara - O best; yuktam - right; karyam - deed; ayuktam - not right; va - or; kartavyam - should be don; athava - or; na - not; va - or.O dearest friend in the world O most eloquent of speakers is it good to take these fruits or not¿ Should we take them or not?Text 11balakanam vacah srutva

bhagavan madhusudanah uvaca madhuram balan

vacanam tat sukhavahambalakanam - of the boys; vacah - the words; srutva - hearing; bhagavan - the Supreme Personality of Godhead; madhusudanah - Krsna; uvaca - spoke; madhuram - sweet; balan - to the boys; vacanam - words; tat - that; sukhavaham - giving happiness.Hearing the boys§ words Lord Krsna replied with sweet words that made them happy.Text 12sri-krsna uvacakim vo daityad bhayam bala

yuyam mat-sahacarinah vrksan gatva calayitva

phalani khadatabhayamsri...-krsna uvaca - Sri Krsna said; kim - wky?; vah - of you; daityat - from demon; bhayam - fear; bala - O boys; yuyam - you; mat - My; sahacarinah - companions; vrksam - to the tree; gatva - going; calayitva - shaking; phalani - fruits; khadata - eat; abhayam - fearlessly.Lord Krsna said O boys why be afraid of this demon¿ You are My friends. Go to the trees shake them and eat the fruits without fear.Text 13sri-krsnajam samadaya

balaka bala-salinah tat petur vrksa-sikharam

ksudhitas ca phalarthinahsri...-krsnajam- samadaya - accepting Lord Krsna's command; balaka - the boys; bala-salinah - strong; tat - that; petuh - fell; vrksa-sikharam - from the treetops; ksudhitas - hungry; ca - and; phalarthinah - wishing the fruits.Following Krsna's order the strong and hungry boys made the fruits fall from the treetops.Text 14nana-prakara-varnani

svaduni sundarani ca phalani patayam asuh

paripakvani naradanana-prakara-varnani - many colors; svaduni - sweet; sundarani - beautiful; ca - and; phalani - fruits; patayam asuh - made fall; paripakvani - ripe; narada - O Narada.O Narada they made many different kinds of delicious beautiful ripe fruits fall to the ground.Text 15kecid babhajur vrksams ca

calayam asur eva ca kecit kolahalam cakrur

nanrtus tatra kecanakecit - some; babhajuh - broke; vrksams - trees; ca - and; calayam asuh - shook; eva - indeed; ca - and; kecit - some; kolahalam - tumult; cakruh - did; nanrtuh - danced; tatra - there; kecana - some.Some shook the trees some broke them some danced and some make a great tumult.Text 16avaruhya tarubhyas ca

balaka bala-salinah phalany adaya gacchanto

dadrsur daitya-pungavamavaruhya - descending; tarubhyas - from the trees; ca - and; balaka - boys; bala-salinah„ - powerful; phalany - fruits; adaya - taking; gacchantah - going; dadrsuh - saw; daitya-pungavam - the great demon.Some climbed the trees. As they were descending to the ground they sau a great demon . . .Text 17maha-balam maha-kayam

ghora-gardabha-rupinam agacchantam ghora-nadam

kurvantam sabdam ulbanammaha-balam - very powerful; maha-kayam - gigantic; ghora- gardabha-rupinam - in the form of a terrible ass; agacchantam - coming; ghora-nadam - a terrible sound; kurvantam - making; sabdam - sound; ulbanam - great.. . . who had the form of a very powerful gigantic ass making a terrible roar and running to attack them.Text 18tam drstva ruruduh sarve

phalani tatyajur bhiya krsna krsneti sabdam ca

pracakrur bahudha bhrsamtam - him; drstva - seeing; ruruduh - screamed; sarve - all; phalani - fruits; tatyajuh - abandoning; bhiya - with fear; krsna - O Krsna; krsna - O Krsna; iti - thus; sabdam - sound; ca - and; pracakruh - made; bahudha - greatly; bhrsam - greatly.Frightened they dropped the fruits and screamed Krsna¡ Krsna!Text 19asman raksa samagaccha

he krsna karuna-nidhe he sankarsana no raksa

prana no yanti danavatasman - us; raksa - protect; samagaccha - come; he - O; krsna - Krsna; karuna-nidhe - O ocean of mercy; he - O; sankarsana - all-attractive one; nah - us; raksa - protect; prana - lives; nah - us; yanti - go; danavat - from the demon.Come and save us¡ O Krsna O ocean of mercy O glorious one save us¡ This demon will kill us!Text 20he krsna he krsna hare murare

govinda damodara dina-bandho gopisa gopesa bhayarnave 'sman

ananta narayana raksa raksahe - O; krsna - Krsna; he - O krsna; hare - O Hari; murare - O Murari; govinda - O Govinda; damodara - O Damodara; dina-bandhah - O friend of the poor; gopisa - O master of the gopis; gopesa - O master of the gopas; bhayarnave - into the ocean of fears; asman - us; ananta - O limitless one; narayana - O Narayana; raksa - save; raksa - save.O Krsna¡ O Krsna¡ O Hari¡ Murari¡ Govinda¡ Damodara¡ O fried of the poor¡ O master of the gopis¡ O master of the gopas¡ O limitless Lord Narayana please rescue us¡ Rescue us from this ocean of fears!Text 21bhaye 'bhaye vatha subhe 'subhe va

sukhesu duhkhesu ca dina-natha tvaya vinanyat saranam bhayarnave

na no 'sti he madhava raksa raksabhaye - in fear; abhaye - in fearlessness; va - or; atha - then; subhe - in auspiciousness; asubhe - in trouble; va - or; sukhesu - in happiness; duhkhesu - in distress; ca - and; dina - of the poor; natha - O Lord; tvaya - You; vina - without; anyat - another; saranam - shelter; bhayarnave - in the ocean of fears; na - not; nah - of us; asti - is; he - O; madhava - Krsna; raksa - protect; raksa - protect.O Lord of the poor in fear or safety in good-fortune or in troubles in happiness or distress we take shelter of You alone and no one else¡ O Krsna please protect us¡ Please protect us!Text 22jaya jaya jaya-sindho krsna bhaktaika-bandhava

bahutara-bhaya-yuktan balakan raksa raksa jahi danuja-kulanam isam asmakam antam

sura-kula-bala-darpam vardhayainam nihatyajaya - glory; jaya - glory; jaya-sindhah - O ocean of glory; krsna - O Krsna; bhaktaika-bandhava - only friend of the devotees; bahutara- bhaya-yuktan - with many fears; balakan - boys; raksa - protect; raksa - protect; jahi - defeat; danuja-kulanam - of the demons; isam - the king; asmakam - of us; antam - an end; sura-kula - of the demigods; bala - strength; darpam - pride; vardhaya - increase; enam - him; nihatya - killing.Glory¡ Glory¡ O ocean of glory glory to You¡ O Krsna¡ O the devotees§ only friend¡ Please please protect us frightened boys¡ Defeat this great demon about to kill us¡ Kill him and make the demigods again proud of their powers!Text 23balanam viklavam srutva

balena saha madhavah ajagama sisu-sthanam

bhaya-ha bhakta-vatsalahbalanam - of the boys; viklavam - distress; srutva - hearing; balena - Balarama; saha - with; madhavah - Krsna; ajagama - came; sisu - child; sthanam - place; bhaya-ha - the killer of fears; bhakta-vatsalah - kind to the devotees.Hearing the boys§ cries Lord Krsna who loves His devotees and who kills all their fears came at once accompanied by Balarama.Text 24bhayam nasti bhayam nastity

uktva dudrava sa-tvaram isad-dhasya-prasannasyo

nirbhayam dattavan sisunbhayam - fear; na - not; asti - is; bhayam - fear; na - not; asti - is; iti - thus; uktva - saying; dudrava - ran; sa-tvaram - quickly; isad- dhasya-prasannasyah - gently smiling; nirbhayam - fearlessness; dattavan - gave; sisun - to the boys.Calling out Don't be afraid¡ Don't be afraid!" Krsna ran there. Smiling gently He made the boys fearless.Text 25drstva krsnam balam bala

nanrtur vijahur bhayam hari-smrtis cabhaya-da

sarva-mangala-dayikadrstva - seeing; krsnam - Krsna; balam - Balarama; bala - the boys; nanrtuh - danced; vijahuh - abandoned; bhayam - fear; hari- smrtis - remembering Krsna; cabhaya-da - giving fearlessness; sarva- mangala-dayika - giving all-auspiciousness.Seeing Krsna and Balarama the boys danced. They lost all fear. The memory of Lord Krsna brings fearlessness. It brings all auspiciousness.Text 26sri-krsno danavam drstva

grasantam kopatah sisun balam sambodhya balinam

uvaca madhusudanahsri...-krsnah - Lord Krsna; danavam - the demon; drstva - seeing; grasantam - swallowing; kopatah - angrily; sisun - the boys; balam - to Balarama; sambodhya - saying; balinam - powerful; uvaca - said; madhusudanah - Lord Krsna.Seeing the demon about to angrily devour the boys Lord Krsna spoke to powerful Lord Balarama.Text 27sri-krsna uvacadanavo bali-putro 'yam

namna sahasiko bali gardabho brahma-sapena

sapto durvasasa purasri...-krsna uvaca - Sri Krsna said; danavah - demon; bali - of Bali; putrah - the son; ayam - he; namna - by name; sahasikah - Sahasika; bali - powerful; gardabhah - ass; brahma-sapena - by the curse of a brahmana; saptah - cursed; durvasasa - by Durvasa; pura - previously.Lord Krsna said In his previous birth this demon was Bali's son named Sahasika. Cursed by the brahmana Durvasa he became this powerful ass.Text 28papistho mama badhyo 'yam

maha-bala-parakramah aham enam vadhisyami

tvam raksa balakan balapapisthah - sinner; mama - of me; badhyah - to be stopped; ayam - he; maha-bala-parakramah - very powerful; aham - I; enam - him; vadhisyami - will kill; tvam - You; raksa - protect; balakan - the boys; bala - O Balarama.I must stop this powerful sinner. O Balarama You protect the boys and I will kill this demon.Text 29adaya balakan sarvan

duram gacchety uvaca ha tan grhitva balah sighram

jagama duram ajayaadaya - taking; balakan - the boys; sarvan - all; duram - far away; gaccha - go; iti - thus; uvaca - said; ha - indeed; tan - them; grhitva - taking; balah - Balarama; sighram - quickly; jagama - went; duram - far away; ajaya - by the command.Take the boys far away.When Lord Krsna had spoken these words Lord Balarama obediently and quickly took them far away.Text 30drstva krsnam danavendro

maha-bala-parakramah jagrasa lilaya kopaj

jvalad-agni-sikhopamamdrstva - seeing; krsnam - Krsna; danavendrah - the great demon; maha- bala-parakramah - very powerful; jagrasa - swallowed; lilaya - easily; kopat - angrily; jvalad-agni-sikhopamam - like a blazing fire.Staring at Lord Krsna who was shining like a blazing fire the very powerful demon easily swallowed Him.Text 31babhuvati-daha-yukto

martu-kamo 'ti-tejasa ujjagrasa punar daityo

vibhum tejasvinam bhiyababhuva - became; ati-daha-yuktah - a blazing fire; martu- kamah - about to die; ati-tejasa - from the flames; ujjagrasa - vomited; punah - again; daityah - the demon; vibhum - the Lord; tejasvinam - flaming; bhiya - with fear.Then Lord Krsna made Himself like a blazing fire. On the verge of death the frightened demon vomited up the flaming Lord.Text 32ujjhitam santatam isam

drstva daityo mumoha ca ativa-sundaram santam

jvalantam brahma-tejasaujjhitam - vomited; santatam - manifested; isam - the Supreme Personality of Godhead; drstva - seeing; daityah - the demon; mumoha - became enchanted; ca - and; ativa-sundaram - very handsome; santam - peaceful; jvalantam - shining; brahma-tejasa - with spiritual splendor.Gazing at the splendid and handsome Lord the demon became charmed.Text 33krsna-darsana-matrena

babhuvasya pura smrtih atmanam bubudhe krsnam

jagatam karanam paramkrsna-darsana-matrena - simply by seeing Lord Krsna; babhuva - became; asya - of him; pura - previous; smrtih - memory; atmanam - the Supreme Personality of Godhead; bubudhe - understood; krsnam - Lord Krsna; jagatam - of the universes; karanam - the cause; param - supreme.By gazing at Lord Krsna the demon regained the memory of his previous birth. He understood that Lord Krsna was the Supreme Personality of Godhead the cause of all the universes.Text 34tejah-svarupam isam tam

drstva tustava danavah yatha-gamam yatha-janma

gunatitam sruteh paramtejah„-svarupam - splendid; isam - Supreme Personality of Godhead; tam - Him; drstva - seeing; tustava - prayed; danavah - the demon; yatha- gamam - as understood; yatha-janma - as born; gunatitam - beyond the modes of nature; sruteh - the Vedas; param - beyond.Gazing at the effulgent Lord who was beyond the modes of material nature and beyond the words of the Vedas the demon offered prayers as far as he was able.Text 35danava uvacavamano 'si tvam amsena

mat-pitur yaja-bhiksukah rajya-harta ca sri-harta

sutala-sthala-dayakahdanava uvaca - the demon said; vamanah - Vamana; asi - are; tvam - You; amsena - by a part; mat-pituh - of my father; yaja - in the yajna; bhiksukah - a beggar; rajya-harta - taking away the kingdom; ca - and; sri...-harta - removing the opulence; sutala-sthala- dayakah - giving a place in Sutalaloka.The demon said You are Vamana. In a partial incarnation You begged alms from my father in the yaja. You took away his kingdom and opulence and You made him live in Sutalaloka.Text 36bali-bhakti-vaso virah

sarveso bhakta-vatsalah sighram samhara mam papam

sapad gardabha-rupinambali-bhakti-vasah - conquered by Bali's devotion; virah - powerful; sarvesah - the master of all; bhakta-vatsalah - kind to the devotees; sighram - at once; samhara - kill; mam - me; papam - sin; sapat - from the curse; gardabha-rupinam - the form of an ass.You were conquered by Bali's devotion. You are the all- powerful master of all and You love Your devotees. O Lord at once please kill me a sinner cursed to become an ass.Text 37muner durvasasah sapad

idrsam janma kutsitam mrtyur uktas ca munina

tvatto mama jagat-patemuner durvasasah - of Durvasa' Muni; sapat - by the curse; idrsam - like this; janma - birth; kutsitam - wretched; mrtyuh - death; uktas - said; ca - and; munina - by the sage; tvattah - from You; mama - of me; jagat-pate - O master of the universes.Cursed by Durvasa' Muni I have attained this wretched birth. O master of the universes Durvasa' predicted that You would kill me.Text 38sodasarena cakrena

su-tiksnenati-tejasa jahi mam jagatam natha

sad-gatim kuru moksadasodasarena - with sixteen teeth; cakrena - by the cakra; su- tiksnena - very sharp; ati-tejasa - very splendid; jahi - defeat; mam - me; jagatam - of the universes; natha - O master; sad-gatim - transcendental destination; kuru - please do; moksada - O giver of liberation.O master of the universes please kill me with Your splendid sharp sixteen-tooth cakra. O giver of liberation please give me a place in the spiritual world.Text 39tvam amsena varahas ca

samuddhartum vasundharam devanam raksita natha

hiranyaksa-nisudanahtvam - You; amsena - by a part; varahas - Varaha; ca - asnd; samuddhartum - to deliver; vasundharam - the earth; devanam - of the demigods; raksita - the protector; natha - O Lord; hiranyaksa- nisudanah - the killer of Hiranyaksa.O Lord in Your incarnation as Varaha You came to deliver the earth. You protected the demigods and killed Hiranyaksa.Text 40tvam nrsimhah svayam purno

hiranyakasipor vadhe prahladanugraharthaya

devanam raksanaya catvam - You; nrsimhah - Nrsimha; svayam - personally; purnah - full; hiranyakasipoh - of Hira.nyakasipu; vadhe - in the death; prahlada - to Prahlada; anugraharthaya - for giving mercy; devanam - of the demigods; raksanaya - for protection; ca - and.To kill Hiranyakasipu protect the demigods and shou mercy to Prahlada You personally came as Lord Nrsimha.Text 41tvam ca vedodhara-karta

minamsena daya-nidhe nrpasya jana-danaya

raksayai sura-viprayohtvam - You; ca - and; vedodhara-karta - the deliverer of the Vedas; minamsena - by an incarnation as a fish; daya-nidhe - O coean of mercy; nrpasya - of a king; jana-danaya - to give knowledge; raksayai - for protection; sura-viprayoh - of the brahmanas and demigods.O ocean of mercy to preserve the Vedas rescue the brahmanas and demigods and give knowledge to a king You appeared as a fish.Text 42sesadharas ca kurmas tvam

amsena srsti-hetave visvadharas ca sesas tvam

amsenasya sahasra-dhrksesa - Sesa; adharah - holding; ca - and; kurmah - tortoise; tvam - You; amsena - by an incarnation; srsti-hetave - for creation; visvadharah - holding up the universe; ca - and; sesah - Sesa; tvam - You; amsenasya - of an incarnation; sahasra-dhrk - with a thousand heads.To create the material world You appeared as the tortoise that supports Lord Sesa. You are Lord Sesa who supports the universe on His thousand hoods.Text 43ramo dasarathis tvam ca

janaky-uddhara-hetave dasa-skandha-nihanta ca

sindhau setu-vidhayakahramah - Rama; dasarathih - the son of Dasaratha; tvam - You; ca - and; janaky-uddhara-hetave - to rescue Sita; dasaskandha- nihanta - the killer of Ravana; ca - and; sindhau - - in the ocean; setu- vidhayakah - the builder of a bridge.You are Dasaratha's son Rama who to rescue Sita bridged the ocean and killed Ravana.Text 44amsena janinam sresthau

nara-narayanaö rsi tvam ca dharma-sutau bhutva

loka-nistara-karakauamsena - by an incarnation; janinam - of the wise; sresthau - the best; nara-narayanau rsi - Sri Narayana Rsi tvam - You; ca - and; dharma-sutau - the sons of Dharma; bhutva - becoming; loka- nistara-karakau - renouncing the world.You are Nara-Narayana Rsis the best of philosophers and renunciantes.Text 45adhuna krsna-rupas tvam

paripurnatamah svayam sarvesam avataranam

bija-rupah sanatanahadhuna - now; krsna-rupah - the form of Krsna; tvam - You; paripurnatamah - the original form; svayam - personally; sarvesam - of all; avataranam - incarnations; bija-rupah - the seed; sanatanah - eternal.Nou You have personally come in Your original form the eternal form of Krsna which is the seed of all incarnations.Text 46yasoda-jivano nityo

nandaikananda-vardhanah pranadhidevo gopinam

radha-pranadhika-priyahyasoda - of Yasoda; jivanah - the life; nityah - eternal; nandaikananda-vardhanah - increasing the happiness of Nanda; pranadhidevah - the Lord of life; gopinam - of the gopis; radha- pranadhika-priyah - more dear than life to Sri Radha.In this Your original form You are Yasoda's very life Nanda's only joy the gopis§ life's Lord Radha's beloved more dear than life . . .Text 47vasudeva-sutah santo

devaki-duhkha-bhajanah ayoni-sambhavah sriman

prthivi-bhara-harakahvasudeva-sutah - the son of Vasudeva; santah - peaceful; devaki-duhkha-bhajanah - breaking theu sufferings of Devaki; ayoni-sambhavah - who was born without entering a mother's womb; sriman - glorious and handsome; prthivi...-bhara-harakah - removing the burden of the earth.. . . Vasudeva's son the destroyer of Devakis§ sufferings born without entering a mother's womb handsome glorious the remover of the earth's burden . . .Text 48putanayai matr-gatim

pradata ca krpa-nidhih baka-kesi-pralambanam

mamapi moksa-karakahputanayai - to Putana; matr„-gatim - the destination of a mother; pradata - the giver; ca - and; krpa-nidhih - an ocean of mercy; baka - Baka; kesi - Kesi; pralambanam - and Pralamba; mama - and me; api - also; moksa-karakah - the giver of liberation.. . . an ocean of mercy and the person who accepted Putana' as His mother and gave liberation to Baka Kesi Pralamba and to me also.Text 49svecchamaya gunatita

bhaktanam bhaya-bhajana prasida radhika-natha

prasida kuru moksanamsvecchamaya - whose desires are all fulfilled; gunatita - beyond the modes of nature; bhaktanam - of the devotees; bhaya-bhajana - destroyer of fears; prasida - please be kind; radhika-natha - O Lord of Radha; prasida - please be kind; kuru - give; moksanam - liberation.O supremely independent Lord whose desires are all fulfilled O destroyer of the devotees§ fears O Lord of Radha please be kind to me. Please be kind and give me liberation.Text 50he natha gardabhi-yoneh

samuddhara bhavarnavat murkhas tvad-bhakta-putro 'ham

mam uddhartum tvam arhasihe - O; natha - Lord; gardabhi-yoneh - from the specieies of ass; samuddhara - please lift; bhavarnavat - from the ocean of repeated birth and death; murkhah - fool; tvad-bhakta-putrah - the son of Your devotee; aham - I am; mam - me; uddhartum - to deliver; tvam - You; arhasi - are worthy.O Lord please rescue me from this material world where I have taken birth as an ass. Although I am a fool i was the son of Your devotee. Please deliver me.Text 51veda brahmadayo yam ca

munindrah stotum aksamah kim staumi tam gunatitam

punar daityo 'dhuna kharahvedah - the Vedas; brahmadayah - the demigods headed by Brahma; yam - whom; ca - and; munindrah - ythe kings of the sages; stotum - to praise; aksamah - unable; kim - how?; staumi - I praise; tam - Him; gunatitam - beyond the modes of nature; punah - again; daityah - a demon; adhuna - now; kharah - an ass.Hou can I a demon who has taken birth as an ass properly offer prayers to the Supreme Personality of Godhead whom even the Vedas the demigods headed by Brahma and the kings of the sages cannot properly glorify?Text 52evam kuru krpa-sindho

yena me na bhaveê januh drstva padaravindam te

kah punar-bhavanam vrajetevam - therefore; kuru - please do; krpa-sindhah - O ocean of mercy; yena - by which; me - of me; na - not; bhavej - will be; januh - birth; drstva - seeing; padaravindam - lotus feet; te - of You; kah - who?; punar- bhavanam - re-birth; vrajet - attains.O ocean of mercy please save me from taking another birth. Hou can a person that has seen Your lotus feet take birth again in this world?Text 53brahma stota kharah stota

nopahasitum arhasi sad-isvarasya vijasya

yogyayogye sama krpabrahma - Brahma; stota - offers prayers; kharah - an ass; stota - offers prayers; na - not; upahasitum - to mock; arhasi - is worthy; sad-isvarasya - of the Supreme Personality of Godhead; vij asya - all-knowing; yogyayogye - to the qualified and the unqualified; sama - equal; krpa - mercy.The demigod Brahma' may offer prayers and an ass may also offer prayers. The all-knowing Supreme Personality of Godhead is equally kind to both the qualified and the unqualified.Text 54ity evam uktva daityendras

tasthau ca purato hareh prasanna-vadanah sriman

ati-tusto babhuva haity evam - thus; uktva - speaking; daityendrah - the great demon; tasthau - stood; ca - and; puratah - in the presence; hareh - of Lord Krsna; prasanna - cheerful; vadanah - face; sriman - glorious and handsome; ati- tustah - very pleased; babhuva - became; ha - indeed.After speaking these words the great demon respectfully stood before the Supreme Personality of Godhead. His face smiling the glorious and handsome Supreme Lord was very pleased.Text 55idam daitya-krtam stotram

nityam bhaktya ca yah pathet salokya-sarsti-samipyam

labhate lilaya harehidam - this; daitya - by a demon; krtam - made; stotram - prayer; nityam - regularly; bhaktya - with devotion; ca - and; yah - one who; pathet - recites; salokya-sarsti-samipyam - salokya sarsti and samipya liberation; labhate - attains; lilaya - easily; hareh - from Lord Krsna.A person who regularly recites this prayer spoken by a demon easily attains salokya sarsti and samipya liberation from Lord Krsna.Text 56iha loke harer bhaktim

ante dasyam su-durlabham vidyam sriyam su-kavitam

putram pautram yaso labhetiha - in this; loke - world; hareh - to Lord Krsna; bhaktim - devotion; ante - at the end; dasyam - service; su-durlabham - very rare; vidyam - knowledge; sriyam - wealth; su-kavitam - learning; putram - children; pautram - grandchildren; yasah - fame; labhet - attains.He attains wisdom knowledge wealth good children good grandchildren and fame. In this world he attains devotion to Lord Krsna. At the end of this life he attains very rare direct service to Lord Krsna.Text 57sri-narayana uvacasrutvanumene daityendra-

stavanam karuna-nidhih katham karomi samharam

idrsam bhaktam ity ahosri...-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said; srutva - hearing; anumene - thought; daityendra - of the great demon; stavanam - the prayer; karuna - of mercy; nidhih - an ocean; katham - how?; karomi - I do; samharam - the killing; idrsam - like this; bhaktam - a devotee; ity - thus; ahah - Oh.Sri Narayana Rsi said After hearing the demon's prayers Lord Krsna who is an ocean of mercy thought to Himself Hou can I kill a devotee like this?"Text 58anumanya smrtim tasya

samharaya harih svayam na hi yukto vadhah stotur

durvaktur vidhir eva caanumanya - thinking; smrtim - the memory; tasya - of him; samharaya - removing; harih - Lord Krsna; svayam - personally; na - not; hi - indeed; yuktah - engaged; vadhah - death; stotuh - to the person offering prayers; durvaktuh - of the person speaking insults; vidhih - propriety; eva - indeed; ca - and.After thinking this Lord Krsna deprived the demon of his memory. It was not right for Lord Krsna to kill a person offering prayers but it was right for Him to kill a blasphemer.Text 59danavo mayaya visnor

visasmara punah svakam duruktih kantha-dese tad-

adhisthanam cakara hadanavah - the demon; mayaya - by the illusory potency; visnoh - of Lord Visnu; visasmara - forgot; punah - again; svakam - own; duruktih - insult; kantha-dese - on the voice; tad-adhisthanam - place; cakara - did; ha - indeed.Bewildered by the Lord's illusory potency the demon forgot everything. Insults suddenly appeared in his voice.Text 60uvaca sri-harim daityah

kopat prasphuritadharah mune sadyo martu-kamo

vaira-grasto vicetanahuvaca - said; sri...-harim - to Lord Krsna; daityah - the demon; kopat - angrily; prasphuritadharah - trembling lips; mune - O sage; sadyah - at once; martu-kamah - about to die; vaira-grastah - grasped by enmity; vicetanah - fool.The bewildered demon filled with hatred nou on the verge of death and his lips quivering in anger spoke to Lord Krsna.Text 61daitya uvacadhruvam tvam martu-kamo 'si

durbuddhe manavarbhaka adya prasthapayisyami

tvam aham yama-mandiramdaitya uvaca - the demon said; dhruvam - indeed; tvam - You; martu- kamah - wishing to die; asi - are; durbuddhe - O fool; manavarbhaka - O human child; adya - today; prasthapayisyami - I will send; tvam - you; aham - I; yama-mandiram - to the house of Yamaraja.The demon said Foolish human child You are very eager to die. Today I will send You to the house of death.Text 62ayasi jivanakanksi

mama talavanam siso nayasyasi punar geham

bandhavam na hi draksyasiayasi - You have come; jivanakanksi - wishing to live; mama - of me; talavanam - to the Talavana forest; sisah - O child; na - not; ayasyasi - You will come; punah - again; geham - home; bandhavam - relatives; na - not; hi - indeed; draksyasi - You will see.Assuming that You would remain alive You have come to my Talavana forest. Child You will never come here again nor will You ever again see Your friends and relatives.Text 63na hi kamso jarasandho

narako na samo mama devah kampanti me nityam

ke vanye mat-sama bhuvina - not; hi - indeed; kamsah - Kamsa; jarasandhah - jarasandha; narakah - Naraka; na - not; samah - equal; mama - to me; devah - the demigods; kampanti - tremble; me - of me; nityam - always; ke - who?; va - or; anye - others; mat-sama - equal to me; bhuvi - on this earth.Neither Kamsa Jarasandha nor Narakasura are my equals. The demigods tremble in fear of me. In this world who is my equal?Text 64na hi samhara-karta ca

mam samhartum ksamah sivah na brahma na ca visnus ca

na mrtyuh kala eva cana - not; hi - indeed; samhara-karta - the doer of destruction; ca - and; mam - me; samhartum - to destroy; ksamah - is able; sivah - Lord Siva; na - not; brahma - Brahma; na - not; ca - and; visnus - Visnu; ca - and; na - not; mrtyuh - death; kala - time; eva - indeed; ca - and.Neither the great destroyer Siva nor the demigod Brahma nor Lord Visnu nor death nor time have the power to kill me.Text 65mama talavanam bhanktva

patayitva phalani ca ahankarosi sahasa

kim aho tasya tejasamama - my; talavanam - Talavana; bhanktva - breaking; patayitva - making fall; phalani - fruits; ca - and; ahankarosi - You are proud; sahasa - at once; kim - what?; ahah - Oh; tasya - of that; tejasa - with the power.You broke my tala trees and You made their fruits fall to the ground. You are very proud. Still what is the use of Your tiny strength?Text 66kas tvam vada bato satyam

kamaniyo 'si sundarah durlabham jivanam datum

mahyam katham ihagatahkah - who?; tvam - You; vada - tell; batah - indeed; satyam - the truth; kamaniyah - charming; asi - You are; sundarah - handsome; durlabham - rare; jivanam - life; datum - to give; mahyam - to me; katham - why?; iha - here; agatah - come.Who are You¿ Tell the truth. You are very charming and handsome. Why have You come hear to offer Your precious life to me?Text 67ity uktva mastake krtva

prerayitva ca tam bali duratah patayam asa

sri-krsnam maranonmukhahity - thus; uktva - speaking; mastake - the head; krtva - doing; prerayitva - sending; ca - and; tam - Him; bali - powerful; duratah - far away; patayam asa - made to fall; sri...-krsnam - Sri Krsna; maranonmukhah - eager to die.Eager to die the demon grabbed Lord Krsna's head and threu Him far away.Text 68patayitva ca tam bhumauvisanabhyam jaghana sah krsnanga-sparsa-matrena

tad-visanau babhajatuhpatayitva - throwing; ca - and; tam - Him; bhumau - to the ground; visanabhyam - with horns; jaghana - attacked; sah - he; krsnanga - Lord Krsna's limbs; sparsa-matrena - simply by the touch; tad- visanau - the horns; babhajatuh - broke.After throwing Him to the ground the demon tried to push his horns into Lord Krsna. Simply by the touch of the Lord's body the horns became broken.Text 69daityo bhagna-visanas ca

tam isam kopato mune jagrasa carvanam kartum

bhagna-danto babhuva hadaityah - the demon; bhagna-visanas - broken horns; ca - and; tam - Him; isam - the Supreme Personality of Godhead; kopatah - angrily; mune - O sage; jagrasa - bit; carvanam - chewing; kartum - to do; bhagna- dantah - broken teeth; babhuva - became; ha - indeed.His horns broken the demon angrily tried to bite the Lord but the demon's teeth broke into pieces.Text 70tejasa dagdha-vaktras ca

tam ujjagraha tat-ksane jajvala kampitah kopad

dadara purato mahimtejasa - with spelndor; dagdha-vaktras - burned mouth; ca - and; tam - Him; ujjagraha - released; tat-ksane - at that moment; jajvala - shone; kampitah - trembling; kopat - with anger; dadara - cut; puratah - ahead; mahim - the earth.His mouth burned by the Lord's spiritual splendor the demon released the Lord. The demon shook and then angrily pawed the ground.Text 71ghurnayitva tu langulam

sabdam krtva bhayanakam sa jagama sisu-sthanam

dudruvur balaka bhiyaghurnayitva - turning; tu - indeed; langulam - tail; sabdam - sound; krtva - doing; bhayanakam - fearful; sa - he; jagama - went; sisu-sthanam - to the place of the boys; dudruvuh - fled; balaka - the boys; bhiya - with fear.Rolling his tail the ass demon neighed fearfully and charged the boys. The boys fled in fear.Text 72balam ca prerayam asa

mastakena maha-bali balo mustim dadau tasmai

murcham apa tato 'surahbalam - Balarama; ca - and; prerayam asa - sent; mastakena - by the head; maha-bali - very powerful; balah - Balarama; mustim - fist; dadau - gave; tasmai - to him; murcham - unconsciousness; apa - attained; tatah - then; asurah - the demon.The demon grabbed Lord Balarama's head and threu Him away. Lord Balarama punched the demon who fell unconscious.Text 73ksanena cetanam prapya

jagama hari-sannidhim vajra-mustya ca vyathitah

punar murcham avapa haksanena - in a moment; cetanam - consciousness; prapya - attaining; jagama - went; hari-sannidhim - to Lord Krsna; vajra-mustya - with a fist of thunder; ca - and; vyathitah - agitated; punah - again; murcham - unconsciousness; avapa - attained; ha - indeed.In a moment regaining consciousness the demon charged Lord Krsna. With a fist of thunder Lord Krsna punched him and the demon again fell unconscious.Text 74punas ca cetanam prapya

samuttasthau vyathakulah utsasarja brhal-ledam

mutram ca bhayam apa hapunah - again; ca - and; cetanam - consciousness; prapya - attaining; samuttasthau - rose; vyathakulah - agitated; utsasarja - created; brhal- ledam - stool; mutram - urine; ca - and; bhayam - fear; apa - attained; ha - indeed.Somehou the weakened demon again stood up. He passed stool and urine. He was afraid.Texts 7µ and 76ksanat sandhuksanam prapya

maha-bala-parakramah krtva sirasi govindam

ghurnayam asa danavahpatayam asa bhumau tam

ghurnayitva punah punah utpatya tala-vrksam tam

tadayam asa madhavahksanat - in a moment; sandhuksanam - agitation; prapya - attaining; maha-bala-parakramah - very strong; krtva - doing; sirasi - on the head; govindam - Krsna; ghurnayam asa - whirled around; danavah - the demon; patayam asa - threw; bhumau - to the ground; tam - him; ghurnayitva - whirling; punah - again; punah - and again; utpatya - uprooting; tala-vrksam - a tala tree; tam - him; tadayam asa - beat; madhavah - Lord Krsna.The powerful demon suddenly became agitated picked up Lord Krsna by His head whirled Him around and threu Him to the ground. Then Lord Krsna whirled the demon around and around and threu him down. Then the Lord uprooted a tala tree and beat the demon with it.Text 77yatha kesa-praharena

manavasya bhaved vyatha tatha babhuva daityasya

tala-vrksasya patanatyatha - as; kesa-praharena - the blou of a hair; manavasya - of a human; bhavet - may be; vyatha - agitated; tatha - so; babhuva - became; daityasya - of the demon; tala-vrksasya - of the talaa tree; patanat - by the falling.The blows from the tala-tree mace felt to the demon like blows from a single hair.Text 78govardhanam samutpatya

ghatayam asa tam vibhuh papata vegac cailendras

tasyopari maha-munegovardhanam - Govardhana Hill; samutpatya - uprooting; ghatayam asa - hit; tam - him; vibhuh - powerful; papata - fell; vegat - powerfully; sailendrah - the king of hills; tasyopari - on him; maha-mune - O great sage.O great sage then all-powerful Lord Krsna uprooted Govardhana Hill and forcefully threu it at the demon.Text 79parvatasya praharena

murcham apa maha-balah babhuvakutilangas ca

rudhiram ca samudvamanparvatasya - of the hill; praharena - by the blow; murcham - unconsciousness; apa - attained; maha-balah - powerful; babhuva - became; akutilangah - stiff; ca - and; rudhiram - blood; ca - and; samudvaman - vomiting.Hit by the mountain the demon vomited blood and fell unconscious.Text 80ksanena cetanam prapya

samuttasthau baleh sutah grhitva parvata-srestham

prerayam asa duratahksanena - in a moment; cetanam - consciousness; prapya - attaining; samuttasthau - stood; baleh - of Bali; sutah - the son; grhitva - grabbing; parvata-srestham - the great hill; prerayam asa - threw; duratah - far away.In a moment the demon became conscious and again stood up. He grabbed Govardhana Hill and threu it far awayText 81utpatya ca maha-vegac

cakara vestanam harim prthivim gharsayam asa

tiksnagrena khurena cautpatya - uprooting; ca - and; maha-vegac - with great force; cakara'did; vestanam - circling; harim - Lord Krsna; prthivim - the ground; gharsayam asa - scratching; tiksnagrena - with sharp tips; khurena - hooves; ca - and.Then the demon ass leaped up ran around Lord Krsna and with sharp hooves pawed the earth.Text 82pragrhya sri-harim vegat

krtva murdhni mahasurah utpapata mano-yayi

lilaya laksa-yojanampragrhya - grabbing; sri...-harim - Lord Krsna; vegat - violently; krtva - doing; murdhni - on the head; mahasurah - the great demon; utpapata - threw; mano-yayi - fast as the mind; lilaya - easily; laksa- yojanam - 800,00° miles.Grabbing Him by the head the great demon going as fast as the mind pulled Lord Krsna eight hundred thousand miles into the sky.Text 83praharam ca tayor yuddham

nirlaksye ca babhuva ha tato grhitva sri-krsnam

papata dharani-talepraharam - three hours; ca - and; tayoh - of Them; yuddham - battle; nirlaksye - seeing; ca - and; babhuva - became; ha - indeed; tatah - from that; grhitva - grabbing; sri...-krsnam - Sri Krsna; papata - fell; dharani- tale - to the ground.For three hours They fought in the sky. Then the demon grabbed Lord Krsna and jumped down to the earth.Text 84punar muhurtam yuddham ca

babhuva bhu-tale tayoh muda harih prasasamsa

prahasya danavesvarampunah - another; muhurtam - 4µ minutes; yuddham - batlle; ca - and; babhuva - was; bhu-tale - on the earth; tayoh - of Them; muda - happily; harih - Lord Krsna; prasasamsa - praised; prahasya - laughing; danavesvaram - the great demon.For another forty-five minutes They fought on the earth. Then Lord Krsna laughed and cheerfully praised His demon opponent.Text 85mad-bhaktasya baleh putra

dhanyam tvaj-jivanam param svasty astu te danavendra

vatsa nirvanatam vrajamad-bhaktasya - of My devotee; baleh - of Bali; putra - the son; dhanyam - fortunate; tvaê-jivanam - your life; param - great; svasty - congratulations; astu - are; te - to you; danavendra - O great demon; vatsa - O child; nirvanatam - to liberation; vraja - please go.Lord Krsna said O son of My devotee Bali you are very fortunate in this life. Glory to you. Child nou you may attain liberation.Text 86mad-darsanam svasti-bijam

param nirvana-karanam sarvadhikam sarva-param

labha sthanam manoharammad-darsanam - the sight of Me; svasti-bijam - the seed of good fortune; param - great; nirvana-karanam - the causze of liberation; sarvadhikam - better than all; sarva-param - best of all; labha - please attain; sthanam - beautiful; manoharam - charming.The sight of me is the seed of all good fortune and the cause of liberation. Nou you may go to a very beautiful place the best of all places.Text 87ity evam uktva sri-krsnah

sasmara cakram uttamam surya-koti-samam diptya

jagraha tam sudarsanamity evam - thus; uktva - saying; sri...-krsnah - Lord Krsna; sasmara - remembered; cakram - cakra; uttamam - transcendental; surya- koti-samam - like ten million suns; diptya - shining; jagraha - grabbed; tam - that; sudarsanam - Sudarsana.After speaking these words Lord Krsna remembered His Sudarsana-cakra splendid like ten million suns.Text 88ciksepa bhramayitva ca

sodasaram anuttamam ciccheda lilam avadhyam

brahma-visnu-mahesvaraihciksepa - threw; bhramayitva - whirling; ca - and; sodasaram - 1¶ teeth; anuttamam - transcendental; ciccheda - cut; lilam - easily; avadhyam - nto to be killed; brahma-visnu-mahesvaraih - by Brahma Visnu and Siva.Whirling the cakra Lord Krsna threu it and easily killed a demon even Brahma Visnu and Siva could not kill.Text 89papata mastakam bhumau

danavasya mahatmanah tejah-samuha uttasthau

sata-surya-sama-prabhahpapata - fell; mastakam - the head; bhumau - to the ground; danavasya - of the demon; mahatmanah - the great soul; tejah„- samuha - splendid; uttasthau - stood; sata-surya-sama-prabhah - splendid as a hundred suns.The head of the demon-devotee fell to the ground. From it a person splendid like a hundred suns appeared.Text 90vilokya hari-lokam sa

slistam krsna-padambujam samprapa paramam moksam

aho danava-pungavahvilokya - gazing; hari-lokam - Lord Krsna's realm; sa - he; slistam - embraced; krsna-padambujam - Lord Krsna's lotus feet; samprapa - attained; paramam- moksam - liberation; ahah - Oh; danava- pungavah - the great demon.Gazing at Lord Krsna's transcendental realm and embracing Lord Krsna's lotus feet the great demon attained final liberation.Text 91gagana-sthah surah sarve

munayas ca bhrsam muda parijata-prasunanam

cakrus te puspa-varsanamgagana-sthah - staying in the sky; surah - the demigods; sarve - all; munayas - the sages; ca - and; bhrsam - greatly; muda - happily; parijata-prasunanam - of parijata flowers; cakruh - did; te - they; puspa-varsanam - shower of flowers.Staying in the sky all the demigods and sages happily showered parijata flowers on the Lord.Text 92nedur dundubhayah svarge

nanrtus capsaro-ganah jagur gandharva-nikaras

tustuvur munayo mudaneduh - sounded; dundubhayah - dundubhi drums; svarge - in Svargaloka; nanrtus - danced; ca - -and; apsaro-ganahapsaras; jaguh - sang; gandharva-nikarah - Gandharvas; tustuvuh - spoke prayers; munayah - sages; muda - happily.In Svargaloka dundubhi drums were sounded apsaras danced gandharvas sang and sages happily recited prayers.Text 93stutva jagmuh surah sarve

munayo harsa-vihvalah dhenukasya vadham drstva

tatrajagmus ca balakahstutva - praying; jagmuh - went; surah - demigodsd; sarve - all; munayah - sages; harsa-vihvalah - happy; dhenukasya - of Dhenukasura; vadham - the death; drstva - seeing; tatra - there; ajagmuh - came; ca - and; balakah - boys;.Filled with happiness all the sages came and offered prayers. Directly seeing the ass-demon's death the boys came at once.Text 94balas ca balinam sresthas

tustava paramesvaram tustuvur balakah sarve

nanrtus ca mudanvitahbalah - Lord Balarama; ca - and; balinam - powerful; sresthah - best; tustava - prayed; paramesvaram - to the Supreme Personality of Godhead; tustuvuh - prayed; balakah - boys; sarve - all; nanrtus - danced; ca - and; mudanvitah - happy.Lord Balarama the strongest of the strong glorified Lord Krsna with many prayers. All the boys were happy. They danced and glorified Lord Krsna with many prayers.Text 95dattva krsna-balabhyam ca

prakrstani phalani ca sarvani bhaksanam cakrur

balaka hrsta-manasahdattva - giving; krsna-balabhyam - to Krsna and Balarama; ca - and; prakrstani - excellent; phalani - fruits; ca - and; sarvani - all; bhaksanam - feeding; cakruh - did; balaka - the boys; hrsta-manasah - happy at heart.After offering the best of the fruits to Krsna and Balarama the happy boys also ate.Text 96bhuktva pitva harih sighram

balena balakaih saha jagama svalayam brahman

nihatya danavesvarambhuktva - eating; pitva - and drinking; harih - Lord Krsna; sighram - at once; balena - with Balarama; balakaih - the boys; saha - with; jagama - went; svalayam - home; brahman - O brahmana; nihatya - killing; danavesvaram - the great demon.O brahmana after killing this great demon Lord Krsna ate drank and returned home with Lord Balarama and the boys. .paChapter Twenty-threeTilakottama-bali-putrayor brahma-sapa-prastava Bali's Son and Tilakottama' Are Cursed by a BrahmanaText 1sri-narada uvacakena sapena balijo

gardabhatvam avapa ha durvasah kena dosena

sasapa danavesvaramsri...-narada uvaca - Sri Narada said; kena - by what?; sapena - curse; balijah - the son of Bali; gardabhatvam - the status of an ass; avapa - attained; ha - indeed; durvasah - Durvasa; kena - by what?; dosena - failt; sasapa - cursed; danavesvaram - the king of the demons.Sri Narada said Why was Bali's son cursed to become an ass¿ What was his offense that Durvasa' cursed him?Text 2kena punyena va natha

vilinah sri-hareh pade sahasaikatva-muktim ca

samprapa danavadhipahkena - with what?; punyena - piety; va - or; natha - O Lord; vilinah - entered; sri...-hareh - of Lord Krsna; pade - in the abode; sahasa - suddenly; ekatva-muktim - liberation; ca - and; samprapa - attaining; danavadhipah - the king of demons.O master what piety did this demon perform to enter Lord Krsna's abode and become like Him.Text 3mune sarvam su-vistarya

vada sandeha-bhajana aho kavi-mukhe vakyam

nutnam nutnam pade pademune - O sage; sarvam - all; su-vistarya - in detail; vada - please tell; sandeha - of doubts; bhajana - O breaker; ahah - Oh; kavi- mukhe - in the mouth of apoet; vakyam - words; nutnam - newer; nutnam - and newer; pade - step; pade - after step.O sage O breaker of doubts please tell everything in detail. The words in a poet's mouth are neu and fresh at every step.Text 4sri-narayana uvacasrnu vatsa pravaksye 'ham

itihasam puratanam pura srutam dharma-vaktrat

parvate gandhamadanesri...-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said; srnu - hear; vatsa - O child; pravaksye - will tell; aham - I; itihasam - the story; puratanam - ancient; pura - before; srutam - heard; dharma-vaktrat - from th´ mouth of Dharma Muni; parvate - on the miuntain; gandhamadane - Gandhamadana.Sri Narayana Rsi said Listen child and I will tell an ancient story I heard on Mount Gandhamadana from the mouth of Dharma Muni . . .Text 5padma-kalpasya vrttantam

vicitram su-manoharam narayana-kathopetam

karna-piyusam uttamampadma-kalpasya - of the padma-kalpa; vrttantam - story; vicitram - wonderful; su-manoharam - beautiful; narayana - of Lord Narayana; katha - topics; upetam - met; karna-piyusam - nectar for the ears; uttamam - supreme.. . . a wonderful and beautiful story from the Padma-kalpa a story about Lord Narayana a story that is nectar for the ear.Text 6yatra kalpe katha ceyam

tatra tvam upabarhanah akalpa-jivi sa-srikah

sundarah sthira-yauvanahyatra - where; kalpe - in the kalpa; katha - story; ca - and; iyam - this; tatra - there; tvam - you; upabarhanah - Upabarhana; akalpa- jivi - living until the kalpa's end; sa-srikah - with wealth; sundarah - handsome; sthira-yauvanah - steady youthfulness.During the kalpa of this story you were Upabarhana. Handsome wealthy and always in the prime of youth you lived until the kalpa's end.Text 7pacasat-kamininam ca

patih srngara-tat-parah varena brahmanas tvam ca

sukantho gayanesvarahpacasat-kamininam - fifty wives; ca - and; patih - the husband; srngara-tat-parah - intent on enjoying amorous pastimes; varena - by a boon; brahmanah - of Brahma; tvam - you; ca - and; sukanthah - sweet voiced; gayanesvarah - the king of singers.The husband of fifty beautiful wives you were always eager to enjoy with them. Blessed by the demigod Brahma you were the sweet-voiced king of all singers.Text 8anuksanam papus tas te

sundaram mukha-pankajam nimesa-rahitah sarvah

kama-bana-prapiditahanuksanam - at every moment; papuh - drank; tah - they; te - of you; sundaram - the handsome; mukha-pankajam - lotus face; nimesa - blinking; rahitah - without; sarvah - all; kama-bana-prapiditah - wounded by Kamadeva's arrows.Deeply wounded by Kamadeva's arrows with unblinking eyes all your wives drank from the lotus of your handsome face moment after moment.Text 9tasam pranais ca ghatito

vidhina tvam iti srutam diva-nisam sahacara

na jivanti tvaya vinatasam - of them; pranais - with the life-breath; ca - and; ghatitah - connected; vidhina - by fate; tvam - you; iti - thus; srutam - heard; diva-nisam - day and night; sahacara - companions; na - not; jivanti - live; tvaya - you; vina - without.I heard that they stayed with you at every breath. Day and night they kept you company. They could not live without you.Text 10puspodyane ca rahasi

sthane sthane manohare gahvaresu ca sailanam

kandaresu nadisu capuspa - flower; udyane - in a garden; ca - and; rahasi - secluded; sthane - in place; sthane - asfter place; manohare - beautiful; gahvaresu - secluded; ca - and; sailanam - of mountains; kandaresu - in caves; nadisu - by rivers; ca - and.In one secluded beautiful place after another in secluded flower gardens mountain caves riverbanks . . .Text 11kananesu ca ramyesu

smasane jantu-varjite yatha-manoratham tas ca

kridam cakrus tvaya sahakananesu - forests; ca - and; ramyesu - beautiful; smasane - crematorioums; jantu-varjite - without people; yatha - as; manoratham - desired; tas - they; ca - and; kridam - pastimes; cakruh - did; tvaya - you; saha - with.. . . beautiful forests and peopleless cremation grounds they enjoyed pastimes with you as they wished.Text 12tada daivad vidheh sapad

bhutva dasi-suto bhavan adhuna brahmanah putro

vaisnavocchista-bhojanattada - then; daivat - by destinty; vidheh - of Brahma; sapat - by the curse; bhutva - becoming; dasi-sutah - a maidservant's son; bhavan - you; adhuna - now; brahmanah - of Brahma; putrah - the son; vaisnavocchista- bhojanat - by eating the remnants of food eaten by the devotees.By Brahma's curse you became a serving girl's son and by eating the remnants of food eaten by great devotees you are nou Brahma's son.Text 13asankhya-kalpa-jivi ca

vaisnava-pravaro mahan jana-drstya sarva-darsi

priya-sisyas ca dhurjatehasankhya-kalpa-jivi - living for countless kalpas; ca - and; vaisnava-pravarah - the best of devotees; mahan - great; jana- drstya - with eyes of knowledge; sarva-darsi - seeing all; priya- sisyas - dear disciple; ca - and; dhurjateh - of Siva.Nou you are the best of devotees. You live for numberless kalpas you see everything with eyes of knowledge and you are a dear disciple of Lord Siva.Text 14tasya kalpasya vrttantam

mune matto nisamaya vistarya daitya-vrttantam

kathayami sudhopamamtasya - of that; kalpasya - kalpa; vrttantam - the story; mune - O sage; mattah - from me; nisamaya - please hear; vistarya - in detail; daitya - of a demon; vrttantam - the story; kathayami - I tell; sudhopamam - like nectar.O sage please listen and I will tell in detail a story from that kalpa a story about a demon a story like nectar.Text 15ekadaiva baleh putro

namna sahasiko bali sva-tejasa suran jitva

pratasthau gandhamadaneekada - one day; eva - indeed; baleh - of Bali; putrah - the son; namna - by name; sahasikah - Sahasika; bali - powerful; sva-tejasa - with his own power; suran - the demigods; jitva - defeating; pratasthau - stood; gandhamadane - on Mount Gandhamadana.One day after defeating the demigods Bali's powerful son named Sahasika went to Mount Gandhamadana.Text 16candanoksita-sarvango

ratna-bhusana-bhusitah ratna-simhasana-sthas ca

bahu-sainya-samanvitahcandanoksita-sarvangah - all his limbs anointed with sandal paste; ratna-bhusana-bhusitah - decorated with jewel ornamnets; ratna-simhasana-sthah - sitting on a jewel throne; ca - and; bahu- sainya-samanvitah - with many armies.Surrounded by many armies decorated with jewel ornaments and his limbs anointed with sandal he sat on a jewel throne.Texts 17-19etasminn antare tena

patha yati tilottama rupenapsarasam srestha

nana-vesa-vidhayinicaru-campaka-varnabha

ratna-bhusana-bhusita nava-yauvana-sampanna

kama-bana-prapiditaisad-dhasya-prasannasya

divya-vastram su-bibhrati vakra-bhru-bhanga-yukta sa

gajendra-manda-gaminietasmin antare - then; tena - by that; patha - path; yati - goes; tilottama - Tilottama; rupena - with beauty; apsarasam - of apsaras; srestha - the best; nana-vesa-vidhayini - dressed in beautiful garments; caru-campaka-varnabha - the beautiful color of campaka flowers; ratna-bhusana-bhusita - decorated with jewel ornaments; nava-yauvana - fresh youth; sampanna - endowed; kama-bana- prapidita - wounded by Kamadeva's arrows; isad-dhasya- prasannasya - gently smiling; divya-vastram - splendid garments; su- bibhrati - gracefully carrying; vakra - crooked; bhru-bhanga- yukta - with eyebrou movements; sa - she; gajendra-manda-gamini - slowly and gracefully walking like an elephant.Then fair like campaka flowers decorated with jewel ornaments in the fresh bloom of youth wounded by Kamadeva's arrows gently smiling wearing splendid and opulent garments and her eyebrows playfully arched the most beautiful apsara' Tilottama' slowly walked by like a graceful elephant.Text 20stanam uram mukhendum ca

drstva sahasiko yuva vayuna mukta-vastrayas

tasya murcham avapa hastanam - breast; uram - thighs; mukha - face; indum - moon; ca - and; drstva - seeing; sahasikah - Sahasika; yuva - youthful; vayuna - by the breeze; mukta - released; vastrayah - garments; tasya - of her; murcham - enchanted; avapa - attained; ha - indeed.Then a wind came and pushed aside her garments. Gazing at her moonlike face breasts and thighs youthful Sahasika was stunned.Text 21sa dadarsa baleh putram

ativa-su-manoharam praphulla-malati-mala-

bibhratam nava-yauvanamsa - she; dadarsa - saw; baleh - of Bali; putram - the son; ativa-su- manoharam - very handsome; praphulla - blossoming; malati - malati; mala - garland; bibhratam - wearing; nava-yauvanam - youthful.Then she noticed Bali's very handsome and youthful son garlanded with blossomed jasmine flowers.Text 22sarat-parvana-candrasyam

sa-smitam su-manoharam drstva tam sa-smita kamat

kataksam ca cakara sasarat-parvana-candrasyam - autumn moon face; sa-smitam - smilign; su-manoharam - very handsome; drstva - seeing; tam - him; sa- smita - smiling; kamat - with desire; kataksam - sidelong glance; ca - and; cakara - did; sa - she.Smiling with desire from the corner of her eye she glanced at the smiling and handsome youth, whose face was an autumn moon.Text 23kridayai candralokam ca

gacchanti candra-kamuki tasthau kena cchalenaiva

matta srngara-lalasakridayai - for pastimes; candralokam - to Candraloka; ca - and; gacchanti - going; candra-kamuki - desiring candra; tasthau - stood; kena - by what?; cchalena - pretext; eva - certainly; matta - maddened; srngara-lalasa - with the desire for sex.Although she had been going to Candraloka to enjoy with the demigod Candra nou she was maddened with lust for Bali's son. On some pretext she stayed there with him.Text 24darsam darsam ca tasyasyam

prahasya vakra-caksusa mukham acchadanam cakre

vasasa sa punah punahdarsam- darsam - gazing and gazing; ca - and; tasya - of him; asyam - on the face; prahasya - smiling; vakra-caksusa - with crooked eyes; mukham - face; acchadanam - covering; cakre - did; vasasa - with cloth; sa - she; punah - again; punah - and again.Again and again she gazed at him. She smiled at him with crooked eyes. Again and again she shyly covered her face with her sari.Text 25pulakacita-sarvangam

dharma-karma-samanvitam babhuva kama-mattaya

yonau kanduyanam jalampulakacita-sarvangam - bodily hairs ereect; dharma- karma-samanvitam - engaged in pious deeds; babhuva - became; kama- mattaya - mad with lust; yonau - in the vagina; kanduyanam - itching; jalam - water.She became mad with lust. The hairs of her body stood erect. Her itching vagina became wet.Text 26visasmara sasadharam

bali-putra-manoratha aho ko veda bhuvane

durjeyam pumsacali-manahvisasmara - forgot; sasadharam - the demigod Candra; bali- putra-manoratha - desiring Bali's son; ahah - Oh; kah - who?; veda - knows; bhuvane - in this world; durjeyam - inscrutable; pumsacali - of an unchaste woman; manah - the mind and heart.Lusting after Bali's son she forgot the demigod Candra. Who in this world understands the inscrutable heart and mind of an unchaste woman?Text 27pumscalyam yo hi visvasto

vidhina sa vidambitah bahiskrtas ca yasasa

dhanena sva-kulena capumscalyam - in an unchaste woman; yah - who; hi - indeed; visvastah - fath; vidhina - by destiny; sa - indeed; vidambitah - is mocked; bahiskrtah - thrown away; ca - and; yasasa - fame; dhanena - wealth; sva- kulena - family; ca - and.A man who trusts an unchaste woman is mocked by fate. His fame wealth and family are all lost.Text 28vachitam nutanam prapya

vinasyati puratanam sada sva-karma-sadhya ya

ko va tasyah priyo 'priyahvachitam - desired; nutanam - the new; prapya - attaining; vinasyati - dies; puratanam - the old; sada - always; sva-karma- sadhya - interested in attaining herö goal; ya - who; kah - what?; va - or; tasyah - of her; priyah - dear; apriyah - not dear.When she desires a neu lover the old one is finished. She is interested only in fulfilling her desires. For her nothing is moral or immoral.Text 29daive karmani pautre ca

putre bandhau na bhartari darunam pumscali-cittam

sada srngara-karmanidaive - for the demigods; karmani - pious deeds; pautre - grandchildren; ca - and; putre - childred; bandhau - relatives; na - not; bhartari - husband; darunam - terrible; pumscali...-cittam - the mind of an unchaste woman; sada - always; srngara-karmani - yearning for sex.The ferocious heart of an unchaste woman hankers only for sex. It is not interested in the demigods pious deeds children grandchildren relatives friends or husband.Text 30pranadhikam ratijam sa-

mrta-drstya hi pumscali ratna-pradam raty-avijam

visa-drstya hi pasyatipranadhikam - more dear than life; ratijam - expert in sex; sa-amrta-drstya - with nectar glances; hi - indeed; pumscali - an unchaste woman; ratna-pradam - giving jewels; raty - in sex; avij am - not expert; visa-drstya - with galnces of poison; hi - indeed; pasyati - sees.With nectar glances an unchaste woman gazes on a rake expert in sex. She thinks him more dear than life. But with poison glances she disdains a suitor who although bringing jewels knows nothing of the art of sex.Text 31sarvesam sthalam asty eva

pumscalinam na kutracit daruna pumscali-jatir

nara-ghatibhya eva casarvesam - of all; sthalam - the place; asty - is; eva - indeed; pumscalinam - of unchaste women; na - not; kutracit - anywhere; daruna - terrible; pumscali...-jatih - the life of an unchaste woman; nara-ghatibhya - than murderers; eva - indeed; ca - and.Unchaste women have no proper place anywhere. Unchaste women are worse than murderers.Text 32niskrtih karma-bhogante

sarvesam asti niscitam na pumscalinam viprendra

yavac candra-divakarauniskrtih - destruction; karma-bhogante - after the experience of karma is over; sarvesam - of all; asti - is; niscitam - indeed; na - not; pumscalinam - of unchaste women; viprendra - O king of brahmanas; yavac - as; candra-divakarau - the sun and the moon.O king of brahmanas at a certain time the results of past karma come to an end. This is not so for unchaste women. They suffer for as long as the sun and moon shine in the sky.Text 33anyasam kamininam ca

kitam hantum ca ya daya sa nasti pumscalinam tu

kantam hantum puratanamanyasam--of other; kamininam - women; ca - and; kitam - insect; hantum - to kill; ca - and; ya - which; daya - mercy; sa - she; na - not; asti - is; pumscalinam - of unchaste women; tu - indeed; kantam - lover; hantum - to killed; puratanam - old.A chaste woman is more kind to an insect than an unchaste woman is to her longtime lover. A chaste woman is more reluctant to kill an insect than an unchaste woman is to kill her lover.Text 34ratijam nutanam prapya

visa-tulyam puratanam kantam drstva hinasty eva

sopayenavalilayaratijam - expert in sex; nutanam - new; prapya - attaining; visa-tulyam - like posion; puratanam - old; kantam - lover; drstva - seeing; hinasty - sends away; eva - indeed; sopayena - with a method; avalilaya - easily.Finding a neu lover expert in sex she sees her old lover to be like poison. She rejects him without a second thought.Text 35prthivyam yani papani

pumscalisö eva bharate tisthanti papinas tabhyo

na parah santi kecanaprthivyam - on the earth; yani - which; papani - sins; pumscalisv - in unchaste women; eva - indeed; bharate - on the earth; tisthanti - are; papinah - sinners; tabhyah - than them; na - not; parah - worse; santi - are; kecana - any.On this earth no sinner is worse than an unchaste woman.Text 36pumscali-paripakvannam

sarva-pataka-misritam daive karmani paitre ca

na ca deyam tatha jalampumscali - by an unchaste woman; paripakva - cooked; annam - food; sarva-pataka-misritam - mixed with all her sins; daive - to the demigods; karmani - pious deeds; paitre - to the pitas; ca - and; na - not; ca - and; deyam - to be given; tatha - so; jalam - water.Food cooked by an unchaste woman and water offered by her are mixed with all her sins. They should not be offered to the demigods and pitas.Text 37annam vista jalam mutram

pumscalinam ca niscitam dattva pitrbhyo devebhyo

bhuktva ca narakam vrajetannam - food; vista - stool; jalam - water; mutram - urine; pumscalinam - of unchaste women; ca - and; niscitam - indeed; dattva - given; pitrbhyah - to the pitas; devebhyah - to the demigods; bhuktva - eaten; ca - and; narakam - to hell; vrajet - goes.Food cooked by an unchaste woman is stool. Water offered by her is urine. One who offers these things to the demigods and pitas and then eats the remnants goes to hell.Text 38sata-varsam kalasutre

pacaty eva su-darune ghorandhakare krmayas

tam dasanti diva-nisamsata-varsam - a hundred years; kalasutre - in hell; pacaty - cooks; eva - indeed; su-darune - terrible; ghorandhakare - blind; krmayah - worms; tam - him; dasanti - bite; diva-nisam - day and night.For a hundred years he burns in a terrible blind hell. Great worms bite him day and night.Text 39pumscaly-annam ca yo bhunkte

daivad yadi naradhamah sapta-janma-krtam punyam

tasya nasyati niscitampumscaly - of an unchaste woman; annam - food; ca - and; yah - one who; bhunkte - eats; daivat - by fate; yadi - if; naradhamah - the lowest of men; sapta - seven; janma - births; krtam - done; punyam - piety; tasya - of him; nasyati - is destroyed; niscitam - indeed.One who eats food cooked by an unchaste woman becomes the lowest of men. Seven births of his pious deeds perish.Text 40ayuh-sri-yasasam hanir

iha loke paratra ca tasmad yatnad raksaniyam

paka-patram kalatrakamayuh - lifespan; sri - welath and handsomeness; yasasam - and fame; hanih - destruction; iha - in this; loke - world; paratra - in the next; ca - and; tasmat - from that; yatnat - with care; raksaniyam - should be protected; paka-patram - cooking utensils; kalatrakam - wife.His lifespan wealth handsomeness and fame are all destroyed in both this life and the next. For this reason a man should carefully protect both his wife and his arrangement for cooking meals.Text 41pumscali-darsane punyam

yatra-siddhir bhaved dhruvam sparsena ca maha-papam

tirtha-snanad visudhyatipumscali - of an unchaste woman; darsane - in the sight; punyam - piety; yatra-siddhih - going on pilgrimage; bhavet - is; dhruvam - indeed; sparsena - by touch; ca - and; maha-papam - the great sin; tirtha-snanat - by bathing in a holy place; visudhyati - is purified.By going on pilgrimage one is purified of the sin of seeing an unchaste woman. By bathing in a holy stream one is purified of the great sin of touching an unchaste woman.Text 42snanam danam vratam caiva

japas ca deva-pujanam nisphalam pumscalinam ca

bharate jivanam vrthasnanam - bathing; danam - charity; vratam - vows; ca - and; eva - indeed; japas - mantras; ca - and; deva-pujanam - worshiping the demigods; nisphalam - fruitless; pumscalinam - of unchaste women; ca - and; bharate - on the earth; jivanam - life; vrtha - useless.An unchaste woman's charity vows mantras demigod worship and bathing in holy streams are all useless. She lives on this earth in vain.Text 43kathitam kulatakhyanam

durjeyam ca yathagamam samvadam ca tayos tatra

prakrtam srnu naradakathitam - spoken; kulatakhyanam - the story of an unchaste woman; durjeyam - inscrutable; ca - and; yathagamam - as far as understood; samvadam - conversation; ca - and; tayoh - of them; tatra - there; prakrtam - natural; srnu - please hear; narada - O Narada.As far as I can understand them, I have described to you the inscrutable ways of an unchaste woman. O Narada nou please hear the conversation of Bali's son and Tilottama.Text 44sa punas cetanam prapya

tam drstvaiva baleh sutah kamaturah pramattas ca

jagama kulatantikamsa - he; punas - again; cetanam - consciousness; prapya - attaining; tam - her; drstva - seering; eva - indeed; baleh - of Bali; sutah - the son; kamaturah - tortured by lust; pramattas - maddened; ca - and; jagama - went; kulata - the unchaste woman; antikam - near.Awakening a little from his stunned condition Bali's son gazed at the unchaste woman. Tortured by lust he approached her.Text 45uvaca kutilapangim

pina-sroni-payodharam vridaya vasasa vaktram

acchannam kurvatim mudauvaca - said; kutila - of the unchaste woman; apangim - - the crooked glance; pina-sroni-payodharam - the full breasts and hips; vridaya - with shyness; vasasa - with garments; vaktram - face; acchannam - covering; kurvatim - doing; muda - happily.She looked at him with crooked eyes. Her breasts and hips were very full. She shyly and playfully covered part of her face with her sari. He spoke to her.Text 46sahasika uvacakasi tvam kasya kanyasi

kasya kantasi kamini svayam kva yasi kam su-bhru

punyavantam manoharamsahasika uvaca - Sahasika said; ka - who; asi - are; tvam - you; kasya - of whom?; kanya - daughterl asi - you are; kasya - of whom?; kanta - the beloved; asi - you are; kamini - O beautiful one; svayam - by yourself; kva - where?; yasi - are you going; kam - to whom?; su-bhru - O beautiful-eyebrowed one; punyavantam - saintly; manoharam - handsome.Sahasika said O beautiful one who are you¿ Whose daughter are you¿ Whose beloved wife are you¿ Where are you going all alone¿ O girl with the beautiful eyebrows who is the saintly and handsome man you are hurrying to meet?Text 47kalpanta-tapasa putam

bhoktum tvam eva sundari yam tam yasi yasi sasi

mam bhrtyam kartum arhasikalpa - of the kalpa; anta - the end; tapasa - by austerities; putam - purified; bhoktum - to enjoy; tvam - you; eva - indeed; sundari - O beautiful one; yam - whom; tam - to him; yasi - you go; yasi - you go; sa - she; asi - you are mam - to me; bhrtyam - servant; kartum - to do; arhasi - you are worthy.O beautiful one to enjoy with you a man must perform a kalpa of austerities. Please go to whomever you are going. Just accept me as your slave.Text 48krinihi rati-panyena

mam bhrtyam rati-lolupam srngara-lolupa tvam ca

srngaram dehi kamukikrinihi - please purchase; rati - of sex; panyena - with the price; mam - me; bhrtyam - servant; rati-lolupam - eager for sex; srngara - sex; lolupa - eager; tvam - you; ca - and; srngaram - sex; dehi - please give; kamuki - O girl eager for sex.I yearn to enjoy seø with you. You yearn to enjoy seø with me. Paying with sex purchase me as your slave. O girl filled with lust please enjoy seø with me.Text 49tvaya saha mamasleso

vidhina ca vinirmitah nirupitam yat tenaiva

varyate kena tat priyetvaya - you; saha - with; mama - of me; aslesah - the embrace; vidhina - by destiny; ca - and; vinirmitah - made; nirupitam - described; yat - what; tena - by that; eva - indeed; varyate - is stopped; kena - by whom?; tat - that; priye - O beloved.Fate orders our embrace. O beloved who will stop our embrace?Text 50vakyam piyusa-sadrsam

sa-smitam vada sundari sighram bhuja-lata-pasair

bandhanam kuru nirjanevakyam - words; piyusa-sadrsam - like nectar; sa-smitam - smiling; vada - speak; sundari - O beautiful one; sighram - quickly; bhuja - arms; lata - vines; pasaih - with ropes; bandhanam - bondage; kuru - do; nirjane - in a secluded place.O beautiful one please smile and speak words like nectar. Take me to a secluded place and tie me up with the vine-ropes of your arms.Text 51asanam dehi kalyani

svorum kanaka-sannibham stana-mandala-yugmam ca

yatra-yogyam pradarsaya tiksnastrena kataksena

jarjaram kuru kaminiasanam - a seat; dehi - please give; kalyani - O beautiful one; sva - own; urum - lap; kanaka-sannibham - like gold; stana-mandala- yugmam - breasts; ca - and; yatra-yogyam - suitable for pilgrimage; pradarsaya - please show; tiksna - sharp; astrena - with weapon; kataksena - with sidelong glance; jarjaram - wound; kuru - do; kamini - O beautiful one.O beautiful one please give me a seat on your golden lap. Shou me the holy places of your breasts. Wound me with the sharp weapon of your sidelong glance.Text 52kama-sarpa-ksatam pada-

sparsena nirujam kuru adharosthamrtam svadu

dehi me ksubhitaya cakama - of lust; sarpa - by the snake; ksatam - bitten; pada - of the foot; sparsena - by the touch; nirujam - cured; kuru - do; adharostha - lips; amrtam - nectar; svadu - sweet; dehi - give; me - me; ksubhitaya'hungry; ca - and.The snake of desire bit me. Please cure me with the touch of your feet. I am hungry. Please give me the sweet nectar of your lips.Text 53pakva-dadimba-bijabham

dantam darsaya sundaram gabhira-nabhim tri-balim

drastum icchami sundaripakva - ripe; dadimba - pomegranate; bija - seeds; abham - like; dantam - teeth; darsaya - show; sundaram - beautiful; gabhira - deep; nabhim - navel; tri-balim - three folds of skin; drastum - to see; icchami - I wish; sundari - O beautiful one.Shou me your teeth beautiful like pomegranate seeds. O beautiful one I yearn to see your deep navel and the three folds of skin at your waist.Text 54nivi-pramoksanam kartum

iccha me vardhate sada sronim pasyami lalitam

muni-manasa-mohinimnivi - belt; pramoksanam - release; kartum - to do; iccha - desire; me - of me; vardhate - increases; sada - always; sronim - hips; pasyami - I see; lalitam - graceful; muni-manasa-mohinim - enchanting the minds of the sages.My desire to untie your belt increases at every moment. i will gaze at your graceful hips which can bewilder the minds of the greatest sages.Text 55saran-madhyahna-padmanam

prabha-mocana-locanam sarat-parvana-candrasyam

prasannam ca pradarsayasaran-madhyahna-padmanam - of autumn midday loutses; prabha - splendor; mocana - eclipsing; locanam - eyes; sarat-parvana- candrasyam - autumn moon face; prasannam - happy; ca - and; pradarsaya - show.Please shou me your eyes which eclipse the glory of midday autumn lotus flowers. Shou me the splendid and happy moon of your face.Text 56sa ca tad-vacanam srutva

tam uvaca smaratura drstvartam kama-banena

manam samraksya kaminisa - she; ca - and; tad-vacanam - his words; srutva - hearing; tam - to him; uvaca - said; smaratura - tortured by lust; drstva - seeing; artam - suffering; kama-banena - with Kamadeva's arrows; manam - honor; samraksya - protecting; kamini - the beautiful girl.Listening to his words she became tortured with lust. She sau that he was deeply wounded by Kamadeva's arrows. Trying to preserve her honor the beautiful girl spoke.Text 57tilottamovacapatis tvat-sadrso natha

kamininam manisitah bali-putro 'si dharmistho

rupavan gunavan yuvatilottamovaca - Tilottama said; patih - a husband; tvat- sadrsah - like you; natha - O lord; kamininam - of beautifulk girls; manisitah - desired; bali-putrah - the son of Bali; asi - you are; dharmisthah - religious; rupavan - handsome; gunavan - virtuous; yuva - young.Tilottama' said My lord beautiful girls yearn for a husband like you. You are Bali's son. You are pious handsome virtuous and youthful.Text 58srngara-nipunah santah

kama-sastra-visaradah sada manojah strinam tvam

su-vesas ca su-bhavatahsrngara-nipunah - expert in sex; santah - peaceful; kama- sastra-visaradah - learned in the Kama-sastra; sada - always; manoj ah - the desire; strinam - of women; tvam - you; su-vesas - tastefully dressed; ca - and; su-bhavatah - naturally.You are expert in amorous pastimes learned in the Kama- sastra peaceful and well dressed. Women yearn for a man like you.Texts 5¹ and 60su-vesam sundaram santam

kantam dantam aroginam srngarajam gunajam ca

yuvanam rasikam sucimstri-manojam dayalum ca

balistham santam isvaram dataram anuraktam ca

kantam icchati kaminisu-vesam - well-dressed; sundaram - handsome; santam - peaceful; kantam - dear; dantam - self-controled; aroginam - healthy; srngaraj am - expert in sex; gunajam - virtuous; ca - and; yuvanam - youthful; rasikam - sweet; sucim - pure; stri...-manoj am - pleasing to women; dayalum - kind; ca - and; balistham - strong; santam - saintly; isvaram - competent; dataram - generous; anuraktam - affectionate; ca - and; kantam - dear; icchati - desire; kamini - a beautiful girl.A beautiful girl yearns for a lover that is well-dressed handsome peaceful splendid self-controlled healthy expert in sex virtuous young sweet pure eager to please his beloved kind strong saintly competent generous and affectionate.Text 61ete sarve gunah kanta

santi kante tvayi dhruvam tvam na vachanti yah kantas

ta avijas ca vacitahete - these; sarve - all; gunah - virtues; kanta - O beloved; santi - are; kante - in the beloved; tvayi - in you; dhruvam - indeed; tvam - you; na - not; vachanti - desire; yah - who; kantah - beautiful girls; ta - they; avijah - fools; ca - and; vacitah - desired.Lover you have all these virtues. Any woman desired by you that does not desire you in return is a fool.Text 62santosam te karisyami

samagatya vidho grhat vesam krtva tu candrartham

jatadya tasya kamini... yas ca dharmam na raksanti

tasam ca jivanam vrthasantosam - the satisfaction; te - of you; karisyami - I will do; samagatya - coming; vidhah - of Candra; grhat - from theâ home; vesam - dress; krtva - doing; tu - indeed; candrartham - for the demigod Candra; jata - born; adya - today; tasya - of him; kamini - the girl; yas - who; ca - and; dharmam - religion; na - not; raksanti - protect; tasam - of them; ca - and; jivanam - life; vrtha - useless.When I return from Candra's house I will satsify you. I am all dressed up for Candra's sake. Today I am his beloved. Immoral girls live in vain.Text 63candraslesam na jananti

yas ta mudhah prakirtitah ta eva matr-garbha-stha

na praja paurusai rasaihcandra - of Candra; aslesam - the embrace; na - not; jananti - know; yah - who; ta - they; mudhah - fools; prakirtitah - said; ta - they; eva - indeed; matr„-garbha-sthah - staying in their mothers§ wombs; na - not; praja - intelligent; paurusai - of men; rasaih - with the nectar.Women ignorant of Candra's embrace are fools. They are embryos still in their mothers§ wombs. They knou nothing of the nectar of enjoying with men.Text 64svar-vaidyau madanas candro

marutvan nalakuvarah ebhir nalingita yas ta

vacita rati-karmabhihsvar-vaidyau - the Asvini-kumaras; madanas - kamadeva; candrah - Candra; marutvan - Indra; nalakuvarah - Nalakuvara; ebhih - with them; na - not; alingitah - embraced; yah - who; ta - they; vacitah - cheated; rati-karmabhih - with amorous pastimes.Women never embraced by Kamadeva Candra Indra Nalakuvara and the Asvini-kumaras are cheated of the best of amorous pastimes.Text 65diva-nisam manasam me

tesam kridam ca cintayet visesatah kamadevo

nipuno rati-karmanidiva-nisam - day and night; manasam - mind; me - of me; tesam - of them; kridam - pastimes; ca - and; cintayet - thinks; visesatah - specifically; kamadevah - Kamadevas; nipunah - expert; rati- karmani - in sex.Day and night I think of enjoying pastimes with them. Especially with Kamadeva the most expert.Text 66candra-srngaram aslesam

manojam amrtadhikam adya tasya rati-dinam

tena tam cintayen manahcandra - with Candra; srngaram - sex; aslesam - embrace; manoj am - pleasing; amrtadhikam - sweeter than nectar; adya - today; tasya - of him; rati-dinam - the day of sex; tena - with him; tam - him; cintayen - thinks; manah - mind.Embraces and seø with Candra are very pleasing sweeter than nectar. Today is my day to enjoy with him. My mind is rapt in thinking of him.Text 67tilottama-vacah srutva

jahasa bali-nandanah sa-kamas sa sa-pulakas

tam uvaca rahah-sthaletilottama-vacah - Tilottama's words; srutva - hearing; jahasa - laughed; bali-nandanah - Bali's son; sa-kamah - with lust; sa - he; sa-pulakah - his bodily hairs erect; tam - to her; uvaca - spoke; rahah„- sthale - in a secluded place.Hearing Tilottama's words Bali's son laughed. Filled with lust and the hairs of his body erect he spoke to her in a secluded place.Text 68sahasika uvacabrahmana nirmita tvam ca

kautukena tilottame ato vara vapsaraso

vidagdha rasikesvarisahasika uvaca - Sahasika said; brahmana - by Brahma; nirmita - made; tvam - you; ca - and; kautukena - happily; tilottame - O Tilottama; atah - therefore; vara - better; va - or; apsarasah - apsara; vidagdha - expert; rasikesvari - O queen of enjoying what is sweet.Sahasika said Tilottama when he created you the demigod Brahma' must have been very happy and playful. O queen of they who knou hou to enjoy what is sweet that is why you are the most beautiful the most intelligent and witty of apsaras.Text 69sundopasundayor nasa-

nimittena prayatnatah sarva-rupa-gunadhara

vidhina ca krta purasunda-upasundayoh - of Sunda and Upasunda; nasa- - destruction; nimittena - with the reason; prayatnatah - carefully; sarva-rupa - all beauty; guna - and virtues; adhara - the resting place; vidhina - by Brahma; ca - and; krta - created; pura - before.Arranging for the destruction of the two demons Sunda and Upasunda the demigod Brahma' created you very carefully making you the resting place of all beauty and virtueText 70sarvam janasi sarvaje

vije surata-karmani harsena srotum icchami

vada sva-manasam vacahsarvam - all; janasi - you know; sarvaje - all-knowing; vije - learned; surata-karmani - in amorous pastimes; harsena - with happiness; srotum - to hear; icchami - I wish; vada - tell; sva-manasam - your heart; vacah - words.O wise one O all-knowing one you knou everything of the art of sex. I yearn to hear from you. Please tell me what is in your heart.Text 71ati-priyas ca ko va vah

kah sva-bhavo varanane akathyam gopaniyam ca

srotum icchami sundariati-priyah - very dear; ca - and; kah - who?; va - or; vah - of you; kah - who?; sva-bhavah - own nature; varanane - O girl eith the beautiful face; akathyam - not to be spoken; gopaniyam - to be concealed; ca - and; srotum - to hear; icchami - I wish; sundari - O beautiful one.O girl with the beautiful face what kind of man does a girl like¿ What is his nature¿ O beautiful one even though the answer to this question may be confidential and not to be repeated to anyone I still yearn to hear it.Text 72gandharvanam suranam ca

rajam punyavatam api sarvesam prana-tulya tvam

tesu kas ca parah priyahgandharvanam - of gandharvas; suranam - of suras; ca - and; rajam - of kings; punyavatam - of saints; api - also; sarvesam - of all; prana-tulya - dear as life; tvam - you; tesu - in them; kas'who?; ca - and; parah„ - most; priyah - liked.Of all the gandharvas demigods kings and saints whom do you like best¿ Whom do you think more dear to you than life itself?Text 73asurasya vacah srutva

prahasya sa tilottama mukham acchadanam cakre

vilokya vakra-caksusaasurasya - of the asura; vacah - the words; srutva - hearing; prahasya - laughing; sa - she; tilottama - Tilottama; mukham - face; acchadanam - covering; cakre - did; vilokya - looking; vakra-caksusa - with crooked eyes.Hearing the demon's words Tilottama' laughed and covered her face. With crooked eyes she gazed at him.Text 74satyam saram antara-stham

avyaktam ati-gopanam uvaca manasam vakyam

ajatam vidusam apisatyam - truth; saram - best; antara-stham - in the heart; avyaktam - not revealed; ati-gopanam - very confidential; uvaca - spoke; manasam - heart; vakyam - words; ajatam - unknown; vidusam - to the philosophers; api - even.Then she truthfully told him the secrets hidden in her heart secrets unknown even to the great philosophers.Text 75tilottamovacakathaniyam casurendra

pumscalinam mano-vacah veda-vedanta-sastranam

sarvam janati panditah„ kanta nantam vijanati

disakase ca yositamtilottamovaca - Tilottama said; kathaniyam - to be spoken; ca - and; asurendra - O king of the demons; pumscalinam - of girls that run after men; manah - of the heart; vacah - the words; veda-vedanta- sastranam - of the Vedasm the Vedanta and all the scriptures; sarvam - all; janati - knows; panditah - scholar; kanta - O beloved; na - not; antam - end; vijanati - knows; disa - in the directions; akase - in the sky; ca - and; yositam - of women.Tilottama' said O king of the demons O lover I will tell you what is in the heart of women that like to run after men. A philosopher that knows the Vedas Vedanta and all other scriptures still cannot understand where the directions the sky or the nature of women has its end.Text 76visad apy apriyo vrddho

ratnado 'pi ca yositam yuva sarva-sva-harta cet

pranebhyo 'pi parah priyahvisat - than poison; apy - even; apriyah - repulsive; vrddhah - an old man; ratnadah - giving jewels; api - even; ca - and; yositam - of women; yuva - a young man; sarva - all; sva - her property; harta - stealing; cet - if; pranebhyah - than life; api - even; parah - more; priyah - dear.Even if her brings her gifts of jewels, a woman thinks an old man more bitter than poison. Even if he robs all she has she thinks a young man more dear than life.Text 77yuvanam sundaram drstva

matta bhavati pumscali visesatah su-vesam ca

drstvaiva hata-cetanayuvanam - young; sundaram - handsome; drstva - seeing; matta - maddened; bhavati - becomes; pumscali - a woman that runs after men; visesatah - specifically; su-vesam - well-dressed; ca - and; drstva - seeing; eva - indeed; hata - destroyed; cetana - heart.When she sees a handsome young man an unchaste woman becomes mad with desire. Especially if he is well-dressed her heart becomes devastated.Text 78nimesa-rahita tasya

locanabhyam papau mukham yonau jalam ksaret tasyah

sadyah kanduyanam bhavetnimesa-rahita - unblinking; tasya - of him; locanabhyam - with eyes; papau - dfrank; mukham - face; yonau - in the vagina; jalam - water; ksaret - flows; tasyah - of her; sadyah - at once; kanduyanam - itching; bhavet - is.With unblinking eyes she drinks his face. Her wet vagina itches.Text 79mano 'ti-lolam asthairyam

sarvangani cakampire jadi-bhutam sariram ca

pradagdham madananalatmanah - mind; ati-lolam - very restless; asthairyam - unsteady; sarvangani - ann oimbs; cakampire - tremble; jadi...-bhutam - stunned; sariram - body; ca - and; pradagdham - burning; madananalat - with the fire of lust.Her mind becomes restless and unsteady. All her limbs tremble. Her body becomes stunned. She burns in a fire of lust.Text 80samprapya tam ced rahasi

salapam kurute sphutam sa-kataksam smera-vaktram

darsayitva punah punahsamprapya - attaining; tam - him; cet - if; rahasi - in a secluded place; salapam - with words; kurute - does; sphutam - clearly; sa- kataksam - with sidelong glances; smera-vaktram - smiling face; darsayitva - showing; punah - again; punah - and again.Finding him in a secluded place she openly tells her desire. Again and again she smiles and gazes at him.Text 81tada yadi vasam kartum

na sasaka jitendriyam svam angam darsayitva tam

antar-vakyam sphutam vadettada - then; yadi - if; vasam - control; kartum - to do; na - not; sasaka - is able; jitendriyam - controlling th senses; svam - own; angam - body; darsayitva - showing; tam - to him; antar-vakyam - secrets of the heart; sphutam - clearly; vadet - tells.If he is sense-controlled and she cannot seduce him in that way then she shows her body to him and she openly tells him the secrets of her heart.Text 82duhsadhye nayake duhkham

bhaved ajanma-karmani tat-tulyam tat-param prapya

tam vismarati pumscaliduhsadhye - unattainable; nayake - hero; duhkham - misery; bhavet - is; ajanma - from birth; karmani - in deeds; tat-tulyam - equal to him; tat-param - better than him; prapya - attaining; tam - him; vismarati - forgets; pumscali - an unchaste woman.If she still cannot attain her hero she is miserable for her entire life. Only if she finds another lover equal or better than he can she forget him.Text 83pumscalinam apriyah kah

priyah ko va mahi-tale yo hi srngara-nipunah

sa ca pranadhikah priyahpumscalinam - of unchaste women; apriyah - not dear; kah - what?; priyah - dear; kah - what?; va - or; mahi...-tale - on the earth; yah - who; hi - indeed; srngara-nipunah - expert in sex; sa - he; ca - and; pranadhikah - more than life; priyah - dear.What kind of man does an unchaste woman like¿ What kind does she not like¿ She likes a man expert in sex. She thinks him more dear than life.Text 84purva-jaram patim putram

bhrataram pitaram prasum visistam nutanam prapya

sarvam tyajati lilayapurva-jaram - previous lover; patim - husband; putram - son; bhrataram - brother; pitaram - father; prasum - daughter; visistam - better; nutanam - new; prapya - attaining; sarvam - all; tyajati - abandons; lilaya - easily.For the sake of her neu lover she easily leaves behind her husband son brother father daughter and former lover.Text 85na danena na punyena

na satyena stavena va nopakarena prita sa

sadhya ca suratim vinana - not; danena - by charity; na - and; punyena - by piety; na - not; satyena - by truthfulness; stavena - by prayers; va - or; na - not; upakarena - by any means; prita - pleased; sa - she; sadhya - attainable; ca - and; suratim - sex; vina - without.Charity piety truthfulness praise and other things do not please her. Only seø pleases her.Text 86sayane bhojane capi

svapne jane diva-nisam nityam tat-purusaslesam

smarati kulatah striyahsayane - in sleeping; bhojane - in eating; ca - and; api - also; svapne - in dream; jane - awake; diva-nisam - day and night; nityam - always; tat-purusa - her man; aslesam - embrace; smarati - remembers; kulatah - unchaste; striyah - women.While eating or resting awake or asleep day or night unchaste women think only of a man's embrace.Text 87srngara-nipunanam ca

dhyana-sadhya ciram param daruna pumscali-jatih

prarthayanti navam navamsrngara-nipunanam - expert in sex; ca - and; dhyana- sadhya - attained by meditation; ciram - a long time; param - great; daruna - terrible; pumscali...-jatih - an unchaste woman; prarthayanti - pray; navam - newer; navam - and newer.She is rapt in meditation on men expert in sex. A ferocious unchaste woman is always looking for another a new lover.Text 88sarvasam kulatanam ca

caritam kathitam maya akathyam gopaniyam ca

mama hrd-vacanam srnusarvasam - of all; kulatanam - unchaste women; ca - and; caritam - the character; kathitam - spoken; maya - by me; akathyam - not be told; gopaniyam - to be hidden; ca - and; mama - of me; hrd-vacanam - the words of the heart; srnu - please hear.Thus I have told you the nature of unchaste women. Nou please hear the secrets of my heart secrets that I should not tell.Texts 8¹ and 90na me santi priyatara

gandharvesuragesu ca yuvano rati-suras cakama-sastra-visaradahvisesatah sasadhara-

sneho me vidyate parah tato 'tirekah sarvasmad

api kamah priyo mamana - not; me - of me; santi - are; priyatara - more dear; gandharvesu - among the gandharvas; uragesu - among the uragas; ca - and; yuvanah - young; rati - in sex; surah - heroic warrior; ca - and; kama- sastra-visaradah - expert in the Kama-sastras; visesatah - specifically; sasadhara - for Candra; snehah - love; me - of me; vidyate - is; parah - the best; tatah - than him; atirekah - better; sarvasmat - than all; api - even; kamah - Kamadeva; priyah - dear; mama - to me.Of the young gandharva and uraga men learned in the Kama- sastras and heroic warriors in the pastimes of sex none is more dear to me than the demigod Candra. Only Kamadeva is more dear than him. Kamadeva is most dear to me.Text 91priyo me kama-sadrso

na bhuto na bhavisyati smarasya smaranat turnam

su-snigdham manasam mamapriyah - dear; me - to me; kama-sadrsah - like Kamadeva; na - not; bhutah - was; na - not; bhavisyati - will be; smarasya - of Kamadeva; smaranat - by the memory; turnam - at once; su-snigdham - overcome with love; manasam - mind; mama - my.There never was nor will there ever be any lover like Kamadeva. When I remember him my heart at once melts with love.Text 92ity evam kathitam sarvam

atmano yositam api ajam kuru maha-raja

yasyami candra-sannidhimity evam - thus; kathitam - spoken; sarvam - all; atmanah - of the self; yositam - of women; api - also; ajam - command; kuru - please do; maha-raja - O great king; yasyami - I will go; candra-sannidhim - to Candra.Thus I have told you everything about myself and about women in general. O great king give your permission and I will go at once to Candra.Text 93candra-sthanat tava sthanam

samagatya su-niscitam santosam tava daityendra

karisyami na samsayahcandra-sthanat - from Candra's place; tava - of you; sthanam - to the place; samagatya - coming; su-niscitam - indeed; santosam - satisfaction; tava - of you; daityendra - O king of the demons; karisyami - I will do; na - no; samsayah - doubt.O king of demons when I leave Candra I will at once come and satisfy you. Of this there is no doubt.Text 94srutvaivam bali-putras ca

jahasoccaih punah punah sa vakra-caksusalokya

tam jahasa smaraturasrutva - hearing; evam - thus; bali-putras - Bali's son; ca - cand; jahasa - laughed; uccaih - loudly; punah - again; punah - and again; sa - she; vakra - crooked; caksusa - with eyes; alokya - looking; tam - at him; jahasa - laughed; smaratura - tortured by lust.Hearing this Bali's son burst out laughing. He laughed again and again. Tortured with lust she gazed at him with crooked eyes and also laughed.Text 95chalena darsayam asa

kathinam sthanayor yugam caru-campaka-varnabham

vartulam pinam ucchritamchalena - on a pretext; darsayam asa - showed; kathinam - firm; sthanayoh - of breasts; yugam - pair; caru-campaka - beautiful campaka flower; varnabham - the color; vartulam - round; pinam - full; ucchritam - raised.On a pretext she showed him her firm full high gracefully round breasts fair like campaka flowers.Text 96sronim su-kathinam ramyam

rambha-stambha-vininditam sa-kataksam smera-mukham

kapolam pulakacitamsronim - thighs; su-kathinam - very firm; ramyam - beautiful; rambha-stambha-vininditam - eclipsing the trunks of banana trees; sa-kataksam - with sidelong glances; smera-mukham - smiling face; kapolam - cheeks; pulakacitam - hairs of the body erect.Then she showed him her very firm thighs so beautiful they rebuke the trunks of banana trees. She gazed at him and smiled. The hairs of her body stood erect. She placed her cheek before him.Text 97rahah-sthalam samadaya

kamena hata-cetana pulakacita-sarvangi

locanabhyam papau mukhamrahah - secluded; sthalam - place; samadaya - taking; kamena - by lust; hata - destroyed; cetana - thoughts; pulakacita- sarvangi - the hairs of her body erect; locanabhyam - with eyes; papau - drank; mukham - face.Her heart devastated by lust she took him to a secluded place. The hairs of her body stood erect. With her eyes she drank his face.Text 98tasya rupam ca vesam ca

darsam darsam punah punah mukham acchadanam bhavat

kurvati suksma-vasasatasya - of him; rupam - the form; ca - and; vesam - garments; ca - and; darsam - gazing; darsam - and gazing; punah - again; punah - and again; mukham - face; acchadanam - covered; bhavat - from love; kurvati - doing; suksma-vasasa - with a fine cloth.Again and agan she gazed and gazed at his form and garments. Out of love she covered her face with her fine sari.Text 99ati-kamaturam drstva

su-prajo bali-nandanah papraccha kaminim kami

bhavam vijatum utsukahati-kamaturam - tortured by lust; drstva - seeing; su-praj ah - very intelligent; bali-nandanah - Bali's son; papraccha - asked; kaminim - the beautiful girl; kami - filled with desire; bhavam - nature; vijatum - to understand; utsukah - eager.Seeing the beautiful girl tortured by lust Bali's intelligent and passionate son eager to knou what was in her heart asked a question.Text 100sahasika uvacakim karisyami mam satyam

vada pankaja-locane karyantaram gamisyami

su-ciram sthatum aksamahsahasika uvaca - Sahasika said; kim - what?; karisyami - shall I do; mam - me; satyam - the truth; vada - tell; pankaja-locane - O lotus-eyed one; karyantaram - to another duty; gamisyami - I will go; su-ciram - soon; sthatum'to stay; aksamah - unable.Sahasika said What shall I do¿ O lotus-eyed one please tell me the truth. I must soon leave for other duties. I cannot stay here long.Text 101kaminisu balat karo

na dharmo dharminam priye visesato hi vidusam

nasmakam sva-kulocitahkaminisuin girls; balat - by force; karah - doing; na - not; dharmah - religion; dharminam - of the religious; priye - O beloved; visesatah - specifically; hi - indeed; vidusam - of the wise; na - not; asmakam - of us; sva-kula - in my family; ucitah - proper.Beloved a religious man will not force himself on a woman. A wise man will not do that. No man in my family will do that.Text 102srngaram dehi cagaccha

rati-surantikam subhe kah ksamo va vasi-kartum

pumscalim bahu-gaminimsrngaram - sex; dehi - please give; ca - and; agaccha - come; rati- surantikam - to the heoric warrior in amorous pastimes; subhe - O beautiful one; kah - who; ksamah - is able; va - or; vasi-kartum - to bring under control; pumscalim - an unchaste woman; bahu-gaminim - who has many lovers.I am a great warrior in the pastimes of amorous battle. Come to me. Enjoy seø with me. Ah perhaps no one can control a promiscuous girl.Text 103daityendrasya vacah srutva

suska-kanthostha-taluka atmanam avamatyaha

hata-mana smarastratahdaitya - of the demons; indrasya - of the king; vacah - the words; srutva - hearing; suska - dry; kantha - throat; ostha - lips; taluka - and palate; atmanam - self; avamatya - rebuking; aha - spoke; hata- mana - humbled; smarastratah - by Kamadeva's weapons.When she heard the demon king's words her throat palace and lips became dry. Her pride killed by Kamadeva's weapons she rebuked herself and spoke.Text 104tilottamovacakatham evam bruhi kanta

tvam me pranadhikah priyah katham va kopa-yukto 'si

kuru karyam manisitamtilottama uvaca - Tilottama said; katham - why?; evam - thus; bruhi - you speak; kanta - O beloved; tvam - you; me - to me; pranadhikah - more dear than life; priyah - dear; katham - why?; va - or; kopa-yuktah - angry; asi - you are; kuru - do; karyam - action; manisitam - desired.Tilottama' said Beloved why do you speak like that¿ You are more dear than life to me. Why are you angry. Please do whatever you wish.Text 105tvam evam vimukham krtva

yami candrantikam yadi tavabhisapat tatraiva

sadyo vighno bhavisyatitvam - you; evam - thus; vimukham - averse; krtva - making; yami - I go; candrantikam - to candra; yadi - if; tava - by you; abhisapat - from the curse; tatra - there; eva - certainly; sadyah - at once; vighnah - obstacle; bhavisyati - will be.If I turn from you and go to Candra then you will curse me and I will be in great trouble.Text 106viharam kuru bhadram te

karisyati harih svayam pade pade subham tasya

yah stri-manam ca raksativiharam - pastimes; kuru - do; bhadram - auspiciousness; te - of you; karisyati - will do; harih - Lord Hari; svayam - personally; pade - step; pade - by step; subham - happiness; tasya - of him; yah - who; stri...-manam - the honor of women; ca - and; raksati - preserves.Play with me. Lord Hari will make your life auspicious. A man who honors women is happy at every step.Text 107avamatya striyam mudho

yo yati purusadhamah pade pade tad-asubham

karoti parvati satiavamatya - disrespecting; striyam - a woman; mudhah - a fool; yah - who; yati - goes; purusadhamah - the lowest of men; pade - step; pade - by step; tad-asubham - to unhappiness; karoti - does; parvati - Parvati; sati - chaste.A man who dishonors women is a fool. He is the lowest of men. Chaste Paravti ensures that he suffers at every step.Text 108tilottama-vacah srutva

jahasa bali-nandanah kama-sastresu vijatas

tad-bhavam bubudhe sudhihtilottama-vacah - Tilottama's words; srutva - hearing; jahasa - laughed; bali-nandanah - Bali's son; kama-sastresu - in the Kama- sastras; vijatah - learned; tad-bhavam - her nature; bubudhe - understood; sudhih - intelligent.Hearing Tilottama's words Bali's son laughed. Intelligent and learned in the Kama-sastras he understood her heart.Text 109bhavam vijaya bhava-jah

kama-sastra-visaradah kare dhrtva samaslisya

cucumba mukha-pankajambhavam - nature; vijaya - understanding; bhava-j ah - understanding her nature; kama-sastra - in the Kama-sastras; visaradah - expert; kare - hand; dhrtva - taking; samaslisya - embracing; cucumba - kissed; mukha-pankajam - lotus mouth.Learned in the Kama-sastras and nou clearly knowing her heart he took her hand embraced her and kissed her lotus mouth.Text 110jagama ca taya sardham

gandhamadana-gahvaram dadarsa tatra gatva ca

sthanam jantu-vivarjitamjagama - went; ca - and; taya - her; sardham - with; gandhamadana- gahvaram - to a cave in Mount Gandhamadana; dadarsa - saw; tatra - there; gatva - going; ca - and; sthanam - place; jantu-vivarjitam - with no people.He took her to a cave in Mount Gandhamadana. Entering the cave he sau that it was deserted.Text 111samsthapya ratna-dipams ca

dhupam ca su-manoharam sayyam rati-karim krtva

susvapa ca taya sahasamsthapya - placing; ratna-dipams - jewel lamps; ca - and; dhupam - incense; ca - and; su-manoharam - very beautiful; sayyam - bed; rati-karim - sex; krtva - doing; susvapa - slept; ca - and; taya - her; saha - with.Placing there incense jewel lamps and a beautiful bed he enjoyed seø with her and slept with her.Text 112nana-prakara-srngaram

cakara kama-mohitah tilottama tam bubudhe

smarad api vicaksanamnana-prakara - many kinds; srngaram - of sexual activities; cakara - did; kama-mohitah - bewildered by lust; tilottama - Tilottama; tam - him; bubudhe - understood; smarat - than Kamadeva; api - even; vicaksanam - more expert.Bewildered by lust he enjoyed seø with her in many ways. Tilottama' sau that he was very expert more than Kamadeva himself.Text 113viparita-ratau tusta

babhuva rasikesvari diva-nisam na bubudhe

nava-sangama-murchitaviparita-ratau - in viparita sex; tusta - satisfied; babhuva - became; rasikesvari - the queen of they who taste what is sweet; diva-nisam - day and night; na - not; bubudhe - knew; nava- sangama-murchita - enchanted by sex.Most expert at pleasure she was very pleased by their sexual pastimes. Overcome with pleasure she did not knou whether it was day or night.Text 114tilottama kama-bhavad

bali-putram uvaca ha krtva vaksasi pranesam

stanayor antare tadatilottama - Tilottama; kama-bhavat - out of desire; bali- putram - Bali's son; uvaca - said; ha - indeed; krtva - placing; vaksasi - on the chest; pranesam - the lord of life; stanayoh - breasts; antare - between; tada - then.Passionately holding him to her breast Tilottama' spoke to the lord of her life.Text 115tilottamovacakada draksyami he kanta

mukha-candram manoharam evam-bhutam subha-dinam

kada me bhavita punahtilottamovaca - Tilottama said; kada - when; draksyami - I will see; he - O; kanta - beloved; mukha-candram - the moon of the face; manoharam - handsome; evam-bhutam - like this; subha-dinam - auspicious day; kada - when?; me - of me; bhavita - will be; punah - again.Tilottama' said Beloved when will I again see the handsome moon of your face¿ When will that auspicious day be?Text 116ayi kim rupam ascaryam

guno va tava danava dhruvam srngara-nipunas

tvat-paro nasti kascanaayi - Oh; kim - what?; rupam - form; ascaryam - wonderful; gunah - virtue; va - or; tava - of you; danava - O demon; dhruvam - indeed; srngara - in sex; nipunah - expert; tvat-parah - more than you; na - not; asti - is; kascana - anyone.O demon hou wonderfully handsome you are¡ Hou virtuous you are¡ No one more expert in seø than you.Text 117mam vismarasi kalena

purusah satpadopamah strinam mat-purusaslesam

ajivam manasi sthitammam - me; vismarasi - you wil forget; kalena - in time; purusah - the man; satpada - a bee; upamah - like; strinam - of women; mat - my; purusa - man; aslesam - embrace; ajivam - to the end of life; manasi - in the mind; sthitam - stays.In time you will forget me. A man is like a bee that goes to many flowers. A woman is different. The memory of her lover's embrace stays in her mind until the end of life.Text 118sat-sangamah subha-dine

punyat punyavatam bhavet sad-vicchedo duhkha-hetur

maranad atiricyatesat - of saints; sangamah - association; subha-dine - on an auspicious day; punyat - from piety; punyavatam - of then piety; bhavet - may be; sad-vicchedah - separation from the saintly; duhkha-hetuh - the cause of pain; maranat - than death; atiricyate - is greater.It is because of past piety that one is able to meet saintly persons. Separation from saintly persons is more painful than death.Text 119piyusa-bhojanat svarga-

vasad api su-durlabhah sat-sangamah sukhamayo

'py asat-sango visadhikahpiyusa-bhojanat - from drinking nectar; svarga - in Svarga; vasat - from living; api - also; su-durlabhah - very rare; aat- sangamah - saintly company; sukhamayah - happy; api - even; asat- sangah - association with the impious; visadhikah - worse than poison.Association with saintly persons is filled with happiness. It is more rare and precious than residence in Svargaloka where one drinks nectar. On the other hand association with the impious is like poison.Text 120ksanam tistha maha-raja

punar alinganam kuru tava sardham mama prana

yasyanti cetasa sahaksanam - for a moment; tistha - stay; maha-raja - O great king; punah - again; alinganam - embrace; kuru - do; tava - you; sardham - with; mama - of me; prana - the life; yasyanti - will go; cetasa - the heart and mind; saha - with.O great king please stay for a moment. Please embrace me again. When you leave, my heart mind and breath will follou you.Text 121ity evam uktva kulata

krtva vaksasi danavam pum-anga-sangotpulaka

murcham apa sukhena caity evam - thus; uktva - speaking; kulata - the unchaste woman; krtva - doing; vaksasi - on the chest; danavam - the demon; pum - of the man; anga - the limbs; sanga - by the touch; utpulaka - delighted; murcham - being overcome; apa - attained; sukhena - with pleasure; ca - and.After speaking these words the unchaste woman held the demon to her chest. By the touch of her lover's body she was overcome with pleasure.Text 122kulatalinganalapat

so 'ti-kami babhuva ha yatha diptah krsna-vartma

vardhate havisadhikamkulata - of the unchaste owman; alingana - embrace; alapat - from the words; sah - he; ati-kami - very lusty; babhuva - became; ha - indeed; yatha - as; diptah„ - inflamed; krsna-vartma - a dark path; vardhate - increases; havisa - with ghee; adhikam - increased.The unchaste woman's words and embraces inflamed his desires as ghee inflames a lamp shining in a dark passage.Text 123punas cakara srngaram

asuro 'sta-vidham mune cumbanam ca nava-vidham

yatha-sthane yathocitampunah - again; cakara - did; srngaram - sex; asurah - the demon; asta - eight; vidham - kinds; mune - O sage; cumbanam - kissing; ca - and; nava-vidham - nine kinds; yatha-sthane - in the places; yathocitam - as appropriate.O sage the demon enjoyed seø with her in eight different ways. He appropriately kissed the different parts of her body in nine different ways.Text 124nakha-danta-karaih kridam

cakara vividham punah kinkini-kankananam ca

babhuva rava ulbanahnakha-danta-karaih - with nails and teeth; kridam - pastimes; cakara - did; vividham - various; punah - again; kinkini - tinkling ornaments; kankananam - and bracelets; ca - and; babhuva - was; rava - sound; ulbanah - great.With his nails and teeth he played with her in many ways again and again. Her bracelets and ornaments gave out a great jangling sound.Text 125muner durvasasas tena

dhyana-bhango babhuva ha adrstasya tayos tatra

valmikacchaditasya camuner durvasasah - of Durvasa' Muni; tena - by this; dhyana - meditation; bhangah - breaking; babhuva - was; ha - indeed; adrstasya - unseen; tayoh - by them; tatra - there; valmika - by ants; acchaditasya - covered; ca - and.That sound broke the meditation of Durvasa' Muni who there all along could not be seen because he was covered by ants.Text 126yogasanam kurvatas ca

gandhamadana-gahvare dhyanatas caranambhojam

krsnasya paramatmanahyogasanam - a yoga seat; kurvatas - doing; ca - and; gandhamadana- gahvare - in the cave of Mount Gandhamadana; dhyanatas - from meditating carana - feet; ambhojam - lotus; krsnasya - of Sri Krsna; paramatmanah - the Supersoul.Durvasa' Muni had been sitting in a yoga posture in that cave of Mount Gandhamadana and meditating on the lotus feet of Lord Krsna who is present everywhere as the Supersoul.Text 127na papata tayor drstih

samipa-sthe maha-munau kamatmanor na hi janam

kamena hata-cetasohna - not; papata - fell; tayoh - on them; drstih - glance; samipa- sthe - nearby; maha-munau - on the great sage; kamatmanoh - lusty at heart; na - not; hi - indeed; janam - knowledge; kamena - by lust; hata - destroyed; cetasoh - hearts and minds.Lust filled the hearts of the amorous couple and destroyed their intelligence. Their eyes never fell on the great sage so near to them.Text 128sahasa cetanam prapya

prajvalan brahma-tejasa dadarsa puratas tau tu

munir unmilya locanesahasa - suddenly; cetanam - consciousness; prapya - attaining; prajvalan - shining; brahma-tejasa - with spiritual splendor; dadarsa - saw; puratah - before; tau - them; tu - indeed; munih - the sage; unmilya - opening; locane - his eyes.Suddenly regaining external consciousness the effulgent sage opened his eyes and sau the couple before him.Text 129diva-nisam na janantau

samyuktau kama-mohitau drstva cukopa tejasvi

rudramso bhagavan vibhuhdiva-nisam - day and night; na - not; janantau - knowing; samyuktau - embracing; kama-mohitau - overcome with lust; drstva - seeing; cukopa - became angry; tejasvi - powerful; rudramsah - an incranation of Lord Siva; bhagavan - master; vibhuh - powerful.Seeing the embracing couple so bewildered by lust they did not knou if it was day or night the powerful sage who was a partial incarnation of Lord Siva became angry.Text 130uvaca tau viharante

rakta-pankaja-locanah dhyana-prapta-padambhoja-

vicchedodvigna-manasahuvaca - said; tau - to them; viharante - at the end of their pastimes; rakta-pankaja-locanah - his eyes red lotus flowers; dhyana - meditation; prapta - attained; pada - feet; ambhoja - lotus; viccheda - separation; udvigna - agitated; manasah - at heart.His eyes nou red lotus flowers and his heart agitated because he could not longer see Lord Krsna's lotus feet in meditation the sage spoke to the couple when their playing ended.Text 131sri-durvasa uvacauttistha gardabhakara

nirlajja purusadhama bhakta-pradhanasya baleh

ku-putrah pasu-tulyakahsri...-durvasa uvaca - Sri Durvasa' said; uttistha - rise; gardabhakara - the form of an ass; nirlajja - shameless; purusadhama - O lowest of men; bhakta-pradhanasya - of a great devotee; baleh - Bali; ku-putrah - the bad son; pasu-tulyakah - like an animal.Sri Durvasa' said Ass get up¡ O shameless one O lowest of men You are like an animal. You are not worthy to be the son of the great devotee Bali.Text 132devo va manavo vapi

daitya-gandharva-raksasah lajjam kurvanti satatam

sva-jatau ca pasum vinadevah - demigods; va - or; manavah - humans; vapi - or; daitya-gandharva- raksasah - demons gandharvas and raksasas; lajjam - shame; kurvanti - do; satatam - always; sva-jatau - in their species; ca - and; pasum - animals; vina - except.Demigods humans demons gandharvas and raksasas always have shame. Only animals have no shame.Text 133jana-lajja-vihina ca

khara-jati-visesatah tasmat tvam danava-srestha

khara-yonim vrajadhunajana - knowledge; lajja - shame; vihina - without; ca - and; khara-jati-visesatah - specifically in theass species; tasmat - therefore; tvam - you; danava-srestha - O best of demons; khara- yonim - to the womâ of an ass; vraja - go; adhuna - now.Asses especially have neither shame nor knowledge. O king of the demons at this moment you must take birth as an ass.Text 134tilottame tvam uttisthe

lajja-hine ca pumscali etadrsi sprha daitye

vraja yonim ca danavimtilottame - O Tilottama; tvam - you; uttisthe - rise; lajja- hine - shameless; ca - and; pumscali... - unchaste; etadrsi - like this; sprha - desire; daitye - for a demon; vraja - go; yonim - to the species; ca'and; danavim - of a demon.Shameless and unchaste Tilottama get up¡ You lusted after a demon. Nou you must take birth as a demon.Text 135ity evam uktva sa munis

tasthau tatra rusa jvalan tau tu tustuvatur bhitav

utthaya vriditau munimity - thus; evam - thus; uktva - speaking; sa - he; munih - the sage; tasthau - stood; tatra - there; rusa - with anger; jvalan - shining; tau - to them; tu - indeed; tustuvatuh - offered prayers; bhitav - frightened; utthaya - rising; vriditah - ashamed; munim - to the sage.After speaking these words the sage simply stood there burning with anger. The embarrassed and frightened couple rose and offered prayers to the sage.Text 136sahasika uvacatvam brahma tvam ca visnus ca

tvam ca saksan mahesvarah hutasanas tvam suryas ca

srsti-sthity-anta-karakahsahasika uvaca - Sahasika said; tvam - you; brahma - Brahma; tvam - you; ca - and; visnus - Visnu; ca - and; tvam - you; ca - and; saksan - directly; mahesvarah - Siva; hutasanah - Agni; tvam - you; suryas - Surya; ca - and; srsti-sthity-anta-karakah - the creator maintainer and destroyer.Sahasika said You are Lord Siva Himself. You represent Brahma Visnu, Agni and Surya. You represent the creator maintainer and destroyer of the world.Text 137ksamaparadham bhagavan

krpam kuru krpa-nidhe mudhaparadham satatam

yah ksamet sa sad-isvarahksama - forgive; aparadham - offense; bhagavan - O lord; krpam - mercy; kuru - do; krpa-nidhe - O ocean of mercy; mudha - of a fool; aparadham - the offense; satatam - always; yah - one who; ksamet - forgives; sa - he; sad-isvarah - the powerful.O master please forgive our offense. O ocean of mercy please be merciful to us. A person who is very powerful is always inclined to forgive the offenses of bewildered fools.Text 138ity evam uktva daityendro

rurodoccaih puro muneh krtva trnani dasane

papata caranambujeity evam - thus; uktva - speaking; daityendrah - the king of demons; ruroda - wept; uccaih - aloud; purah - before; muneh - the sage; krtva - doing; trnani - grass; dasane - in the teeth; papata - fell; caranambuje - at the lotus feet.After speaking these words the demon king loudly wept. Placing blades of grass between his teeth he fell at the sage's feet.Text 139tilottamovacahe natha karuna-sindho

dina-bandho krpam kuru vidhih srasta ca sarvesam

mudha stri-jatir eva catilottama uvaca - Tilottama' said; he - O; natha - master; karuna- sindhah - O ocean of mercy; dina-bandhah - O friend of the poor; krpam - mercy; kuru - please do; vidhih - Brahma; srasta - the creator; ca - and; sarvesam - of all; mudha - foolish; stri...-jatih - women; eva - indeed; ca - and.Tilottama' said O master O ocean of mercy O friend of the poor please be merciful. Brahma the creator of all fashioned all women to be great fools.Text 140tato 'ti-matta kulata

sada kamatura para lajja-bhiti-cetanas ca

na santi kamuke vibhotatah - therefore; ati-matta - mad; kulata - promiscuous women; sada - always; kamatura - tortured by lust; para - great; lajja - shame; bhiti - fear; cetanah - heart; ca - and; na - not; santi - are; kamuke - in a lusty person; vibhah - O master.A promiscuous woman is very passionate. She is always tormented with lust. O powerful master a lusty person has neither shame nor fear in his heart.Text 141ity uktva rodanam krtva

jagama saranam muneh vina vipatteh kesacij

janam bhavati bhu-taleity - thus; uktva - speaking; rodanam - weepiong; krtva - doing; jagama - went; saranam - to the shelter; muneh - of the sage; vina - without; vipatteh - of the calamity; kesacit - of something; j anam - knowledge; bhavati - is; bhu-tale - on the earth.Speaking these words and weeping she took shelter of the sage. Without first facing calamity no one gains wisdom in this world.Text 142tayor drstva ca vaikalyam

babhuva karuna muneh uvaca tabhyam abhayam

dattva muni-varo munetayoh - of them; drstva - seeing; ca - and; vaikalyam - distress; babhuva - became; karuna - mercy; muneh - of the sage; uvaca - said; tabhyam - to them both; abhayam - fearlessness; dattva - giving; muni- varah - the great sage; mune - O sage.Seeing their distress the great sage became merciful. O sage reassuring them he spoke.Text 143sri-durvasa uvacaabhisapah prasado me

bhaved daivena danava sat-kirtir apakirtir va

praktana-prabhava dhruvamsri...-durvasa uvaca - Sri Durvasa' said; abhisapah - curse; prasadah - mercy; me - of me; bhavet - is; daivena - by fate; danava - O demon; sat-kirtih - fame; apakirtih - infamy; va - or; praktana-prabhava - born from previous acts; dhruvam - indeed.Sri Durvasa' said O demon my curse is actually a blessing. fame and infamy are both born from one's previous deeds.Text 144visnu-bhaktasya ca baleh

putrah sad-vamsa-sambhavah janakad visnu-bhakto 'si

janami tvam su-niscitamvisnu-bhaktasya - a devotee of Lord Visnu; ca - and; baleh - of Bali; putrah - the son; sad-vamsa-sambhavah - born in a saintly family; janakat - from janaka; visnu-bhaktah - a devotee of Lord Visnu; asi - you are; janami - I know; tvam - you; su-niscitam - indeed.You were born in a saintly family the son of King Bali who is a great devotee of Lord Visnu. In truth you are also a great devotee of Lord Visnu greater than even your father himself. I knou you well.Text 145janakasya sva-bhavo hi

janye tisthati niscitam yatha sri-krsna-padankah

kaliya-vamsa-mastakejanakasya - of the father; sva-bhavah - own nature; hi - indeed; janye - in the family; tisthati-stays; niscitam - indeed; yatha - as; sri...- krsna - of Lord Krsna; pada - foot; ankah - mark; kaliya-vamsa- mastake - on the heads of Kaliya's family.A father's nature is inherited by his family in the same way Lord Krsna's footprints are borne on the heads of all in Kaliya's family.Text 146samprapya gardabhim yonim

vatsa nirvanatam labha purva-krsnarcana-phalam

na hi loptum satas ciratsamprapya - attaining; gardabhim - of an ass; yonim - birth; vatsa - child; nirvanatam - liberation; labha - attain; purva - previous; krsna - of Lord Krsna; arcana - worship; phalam - the result; na - not; hi - indeed; loptum - to destroy; satas - of the devotee; cirat - in time.Child after taking birth as an ass you will attain liberation. A devotee's worship of Lord Krsna never goes in vain.Text 147vrndaranyam talavanam

vraja sighram vrajantikam pranams tyaktva hares cakran

muktim prapsyasi niscitamvrndaranyam - Vrndavana; talavanam - Talavana; vraja - fo; sighram - at once; vrajantikam - near Vraja; pranamh - life; tyaktva - leaving; hares - pf Lord Krsna; cakran - by the cakra; muktim - liberation; prapsyasi - you will attain; niscitam - indeed.At once go to Talavana a part of Vrndavana near the village of Vraja. You will be killed by Lord Krsna's cakra and then you will attain liberation.Text 148tilottame bharate tvam

bana-putri bhavisyati sri-krsna-pautraslesena

punar atragamisyasitilottame - O Tilottama; bharate - on the earth; tvam - you; bana-putri - the daughter of Bana; bhavisyati - will be; sri...- krsna - of Lord Krsna; pautra - pf the grandson; aslesena - by the embrace; punah - again; atra - here; agamisyasi - you will come.Tilottama you will take birth on the earth as the daughter of Banasura. You will embrace Lord Krsna's grandson and then you will return here again.Text 149ity evam uktva sa munir

virarama maha-mune tau jagmatur yatha-sthanam

pranamya muni-pungavamity - thus; evam - in this way; uktva - speaking; sa - he; munih - the sage; virarama - stopped; maha-mune - O great sage; tau - they; jagmatuh - went; yatha-sthanam - to their appropriate places; pranamya - bowing; muni-pungavam - to the great sage.O great sage after speaking these words Durvasa' Muni became silent. Sahasika and Tilottama' bowed before the sage and went to their places.Text 150ity uktam sarva-vrttantam

daityasya khara-janmanah tilottama bana-putri

usaniruddha-kaminiity - thus; uktam - spoken; sarva-vrttantam - the whole story; daityasya - of the demon; khara-janmanah - who took birth as an ass; tilottama - Tilottama; bana-putri - the daughter of Bana; usa - Usa; aniruddha-kamini - the lover of Aniruddha.Thus I have recounted the entire story of the demon that took birth as an ass and the girl Tilottama who took birth as Usa the daughter of Banasura and the lover of Aniruddha.

1 comment:

Poornima Ravi said...

hi, i googled idam and pingalam to understand these words better and landed in your blog. i will be grateful if u can tell them to me if you know. i was taught about it in my yoga class