Sunday, August 5, 2007

part -IX

Chapter Twenty-four

Kandali-durvasayoh Parinayah

The Wedding of Durvasa' and Kandali

Text 1sri-narayana uvacanigudham srnu vrttantam

muner durvasaso mune aho 'sya dara-samyogah

katham tam urdhva-retasahsri...-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said; nigudham - hidden; srnu - please hear; vrttantam - story; muneh - of the sage; durvasasah - Durvasa; mune - sage; ahah - O; asya - of him; dara- samyogah - the wedding; katham - topic; tam - that; urdhva-retasah - of the celibate sage.Sri Narayana Rsi said O sage nou please hear the confidential story of celibate Durvasa' Muni's wedding.Text 2drstva tayos ca srngaram

munih kami babhuva ha jitendriyo 'py asat-sangad

dosah samsargiko bhavetdrstva - seeing; tayos - of them; ca - and; srngaram - the sexual intercourse; munih - the sage; kami - lusty; babhuva - became; ha - indeed; jitendriyah - conquered his senses; api - although; asat-sangat - by association with the impious; dosah - fault; samsargikah - material; bhavet - became.After watching the sexual activities of the demon and the apsara Durvasa' Muni began to hanker after sex Even a person who controls his senses can fall down by bad association.Text 3sahasa tasya hrdaye

babhuva surata-sprha tapas tyaktva tatra dadhyau

kaminim madanaturahsahasa - suddenly; tasya - of him; hrdaye - in the heart; babhuva - became; surata-sprha - the desire for sex; tapah - austerities; tyaktva - abandoning; tatra - there; dadhyau - meditated; kaminim - on a beautiful wife; madanaturah - tortured by lust.The desire for seø unexpectedly appeared in his heart He stopped performing austerities Tortured by lust he meditated on on the form of a beautiful wife.Text 4etasminn antare tatra

patha yati munisvarah prarthayantya patim santam

aurvas ca sutaya sahaetasminn antare - then; tatra - there; patha - on the path; yati - goes; munisvarah - the king of sages; prarthayantya - requesting; patim - a husband; santam - saintly; aurvas - Aurva; ca - and; sutaya - daughter; saha - with.At that time the great sage Aurva came with his daughter who was looking for a saintly husband.Text 5urudbhavo brahmanas ca

pura-kalpe tapasyatah urdhva-retas ca yogindra

aurvas tena iti smrtahuru - from the thigh; udbhavah - born; brahmanas - of Brahma; ca - and; pura-kalpe - in the previous kalpa; tapasyatah - performing austerities; urdhva-retas - celibate; ca - and; yogindra - the king of yogis; aurvah - Aurva; tena - by that; iti - thus; smrtah - called.Aurva was born from the demigod Brahma's thigh as he was performing austerities Because he was staunchly celibate (urdhvaretah) he was named Aurva.Text 6tasya janudbhavo kanya

kandali nama visruta durvasasam prarthayanti

nanyam manasi rocatetasya - of him; janudbhavah - born from the knee; kanya - daughter; kandali - Kandali; nama - named; visruta - known; durvasasam - Durvasa; prarthayanti - requesting; na - not; anyam - another; manasi - in the heart; rocate - pleases.From Aurva's knee was born a daughter named Kandali She wanted Durvasa' as her husband No one else pleased her heart.Text 7sa-suto hi muni-srestho

muner durvasasah purah tasthau maha-prasannas ca

jvalad-agni-sikhopamahsa-sutah - with his daughter; hi - indeed; muni-sresthah - the great sage; muner durvasasah - Durvasa' Muni; purah - in the presence; tasthau - stood; maha-prasannah - very pleased; ca - and; jvalad-agni- sikhopamah - like a splendid flame.Glorious like fire and very cheerful the sage came with his daughter before Durvasa' MUni.Text 8munindro hi munindram tam

puro drstva sa-sambhramah prajavena samuttasthau

nanama ca mudanvitahmunindrah - one king of sages; hi - indeed; munindram - to another king of sages; tam - him; purah - before; drstva - seeing; sa- sambhramah - with respect; prajavena - quickly; samuttasthau - stood up; nanama - bowed down; ca - and; mudanvitah - happy.Seeing the king of sages Aurva the king of sages Durvasa' at once respectfully stood up and then happily bowed down.Text 9aurvo durvasasam natva

samaslisya mudanvitah uvaca munaye sarvam

kanyakaya manorathamaurvah - Aurva; durvasasam - to Durvasa; natva - bowing; samaslisya - embracing; mudanvitah - happy; uvaca - said; munaye - to the sage; sarvam - all; kanyakaya - of the daughter; manoratham - desire.Aurva bowed down before Durvasa' and then happily embraced him Then he related all of his daughter's desire to marry the sage.Text 10sri-aurva uvacavikhyata kandali namna

mama kanya manohara praudha tvam eva dhyayanti

srutva vacika-vaktratahsri...-aurva uvaca - Sri Aurva said; vikhyata - known; kandali - Kandali; namna - by the name; mama - my; kanya - daughter; manohara - beautiful; praudha - nubile; tvam - on you; eva - indeed; dhyayanti - meditates; srutva - hearing; vacika-vaktratah - from the mouth of they who speaë about you.Sri Aurva said My beautiful nubile daughter is named Kandali Since the time when she first heard of you from a messenger's mouth she has been rapt in thinking of you.Text 11ayoni-sambhava kanya

trailokyam mohitum ksama sarva-rupa-gunadhara

dosenaikena samyutaayoni-sambhava - not born from a mother's womb; kanya - daughter; trailokyam - the three wolrds; mohitum - to charm; ksama - able; sarva-rupa - all beauty; guna - and virtues; adhara - the resting place; dosena - with a fault; ekena - one; samyuta - endowed.She was born without having to enter a mother's womb She has the power to enchant the three worlds She is the resting place of all beauty and all virtues She has only one fault.Text 12ativa-kalahavista

kopena katu-bhasini nana-guna-yutam dravyam

na tyajyam eka-dosatahativa-kalahavista - very quarrelsome; kopena - with anger; katu-bhasini - speaking harsh words; nana-guna-yutam - with many virtues; dravyam - thing; na - not; tyajyam - should be rejected; eka- dosatah - because of one fault.She is very quarrelsome and likes to speaë angry and harsh words Something that has many virtues should not be rejected because of a single faultText 13aurvasaya vacanam srutva

harsa-sokanvito munih dadarsa kanyam purato

guna-rupa-samanvitamaurvasaya - of Aurva; vacanam - the wqords; srutva - hearing; harsa- sokanvitah - happy and sad; munih - the sage; dadarsa - saw; kanyam - the girl; puratah - before him; guna-rupa-samanvitam - beautiful and virtuous.Hearing Aurva's words Durvasa' became both happy and said He gazed at the beautiful and virtuous girl standing before him .Text 14sarat-parvana-candrasyam

sarat-pankaja-locanam isad-dhasya-prasannasyam

pina-sroni-payodharamsarat-parvana-candrasyam - an autumn moon face; sarat- pankaja-locanam - autumn lotus eyes; isad-dhasya- prasannasyam - gently smiling face; pina-sroni-payodharam - large breasts and hips.whose face was an autumn moon whose eyes were autumn lotus flowers who smiled gently whose breasts and hips were very full .Text 15nava-yauvana-samyuktam

pasyantim vakra-caksusa ratnalankara-sobhadhyam

vahni-suddhamsukanvitamnava-yauvana-samyuktam - in the full bloom of youth; pasyantim - looking; vakra-caksusa - with crooked eyes; ratnalankara- sobhadhyam - splendid with jewel ornaments; vahni- suddhamsukanvitam - wearing garments pure like fire.who was in the full bloom of youth who wore jewel ornaments and garments pure like fire and who with crooked eyes gazed at him.Text 16munir mumoha tam drstva

kama-bana-prapiditah uvaca tam muni-srestham

hrdayena viduyatamunih - the sage; mumoha - became enchanted; tam - her; drstva - seeing; kama-bana-prapiditah - wounded by kamadeva's arrows; uvaca - said; tam - to him; muni-srestham - the great sage; hrdayena - with his heart; viduyata - trembling.Gazing at the girl the sage became enchanted Badly wounded by Kamadeva's arrows and his heart trembling he spoke to Aurva Muni.Text 17sri-durvasa uvacanari-rupam tri-bhuvane

mukti-marga-virodhanam vyavadhanam tapasyayah

santatam moha-karanamsri...-durvasa uvaca - Sri Durvasa' said; nari-rupam - the form of a woman; tri-bhuvane - in th4e three worlds; mukti - of liberation; marga - the path; virodhanam - stopping; vyavadhanam - an obstacle; tapasyayah - of austerity; santatam - always; moha-karanam - the cause of bewilderment.Sri Durvasa' said The form of a woman is an obstacle blocking the path of austerity and liberation from the three material worlds It is always the cause of bewilderment.Text 18karagare ca samsare

durvaham nigadam param acchedyam jana-khadgac ca

mahadbhih sankaradibhihkaragare - in the prison; ca - and; samsare - of the matewrial world; durvaham - unbearable; nigadam - shackle; param - great; acchedyam - uncuttable; jana-khadgat - with the sword of knowledge; ca - and; mahadbhih - by the great souls; sankaradibhih - headed by Lord Siva.It is the unbearably heavy shackle that binds the conditioned souls to this world of birth and death a shackle that even Lord Siva and the great saints cannot cut open with the sword of knowledge .Text 19sangi-cchayatiriktam ca

karma-bhogat parat param indriyad indriyadharad

vidyayas ca mater apisangi - in contant; cchaya - shadow; atiriktam - more; ca - and; karma-bhogat - than the experience of karma; parat - more; param - more; indriyat - than the senses; indriyadharat - thsan the resting place of the senses; vidyayas - than knowledhe; ca - and; mateh - than the mind; api - and.a shackle that is a more persistent companion that one's own shadow that the inevitable results of past karma than the senses than the resting place of the senses than knowledge than the mind.Text 20adeham sangini cchaya

bhogantam bhoga eva ca dehendriyani jivantam

vidya caivanusilanamadeham - to the end of the body; sangini - a companion; cchaya - the shadow; bhogantam - at the end of experience; bhoga - experience; eva - indeed; ca - and; deha - of the body; indriyani - the senses; jivantam - to the end of life; vidya - knowledge; ca - and; eva - indeed; anusilanam - following.One's shadou persists only as long as the body lives The result of karma remain only as long as they are not used up The body senses and knowledge stay only for a single lifetime.Text 21matis caivavasilanta

su-stri janmani janmani yavaê jivi ca sa-striko

na tavaê janma-khandanammatih - the mind; ca - and; eva - indeed; avasilanta - not following; su-stri - a good wife; janmani - birth; janmani - after birth; yavat - as long; jivi - living; ca - and; sa-strikah - with wife; na - and; tavaj - then; janma-khandanam - breaking the cycle of re- birth.The mind also does not follou one into the next birth A good wife however follows her husband birth after birth As long as he lives with a wife a man cannot breaë the cycle of re-birth.Text 22yavac ca jivino janma

tavad bhogam subhasubham param munindra sarvasmad

dhari-padabja-sevanamyavat - as long; ca - he; jivinah - living; janma - birth; tavat - so; bhogam - experience; subhasubham - good and bad; param - then; munindra - O king og sages; sarvasmat - than all; hari-padabja-sevanam - service to Lord Krsna's lotus feet.As long as one must take birth again a person is compelled to experience the good and past results of his past karma O king of sages for this reason service to Lord Krsna is the best of all actions.Text 23dhyayatah krsna-padabjam

mama vighnam babhuva ha na jane karma-dosena

kena va purva-janmanahdhyayatah - meditating; krsna-padabjam - on Lord Krsna's lotus feet; mama - of me; vighnam - obstacle; babhuva - was; ha - indeed; na - not; jane - I know; karma-dosena - by the fault of karma; kena - by what?; va - or; purva-janmanah - in a previous birth.Something stopped my meditation on Lord Krsna's lotus feet What misdeed in a previous birth was the cause of this¿ I do not know.Text 24pumscalya saha srngaram

drstva daityasya man-manah babhuva kama-yuktam ca

dattam dhatra ca tat-phalampumscalya - an unchaste woman; saha - with; srngaram - sex; drstva - seeing; daityasya - of a demon; man-manah - my mind; babhuva - became; kama-yuktam - filled with lust; ca - and; dattam - given; dhatra - by Brahma; ca - and; tat-phalam - that result.When I sau a demon enjoy seø with an unchaste woman my mind became filled with lust In this way destiny gave me the result of my past karma.Text 25kintö aham tava kanyayah

katukti-satakam mune dhruvam ksamam karisyami

dasyami ca tatah phalamkintv - however; aham - I; tava - of you; kanyayah - of the daughter; katukti-satakam - a hundred insults; mune - O sage; dhruvam - indeed; ksamam - tolerance; karisyami - I will do; dasyami - I will give; ca - and; tatah - then; phalam - the result.O sage I will tolerate a hundred insults from your daughter After that I will give her the result she earns by insulting me.Text 26sarvato 'pi para ninda

stri-katukti-sahisnuta ativa-ninditah satsu

stri-jito bhuvana-trayesarvatah - than all; api - even; para - greatest; ninda - insult; stri...-katukti-sahisnuta - tolerating a wife's harsh aords; ativa - very; ninditah - reprehensible; satsu - among saintly persons; stri...-jitah - conquered by his wife; bhuvana-traye - in the three worlds.Tolerance of a wife's harsh words is most condemned A man thus conquered by his wife is condemned by all who are good in the three worlds.Text 27tavajam mastake krtva

grhisyami sutam tava upetam kaminim tyaktva

kalasutram vrajen narahtava - of you; ajam - the order; mastake - on the head; krtva - taking; grhisyami - I will take; sutam - daughter; tava - of you; upetam - presented; kaminim - beautiful girl; tyaktva - abandoning; kalasutram - in hell; vrajen - goes; narah - a man.Placing your order on my head I will accept your daughter A man that rejects the offering of a beautiful wife certainly goes to hell.Text 28rahasy-upasthitam kamam

pumscalim ceê jitendriyah parityajed dharma-bhayad

adharman narakam vrajetrahasy-upasthitam - in a secluded place; kamam - voluntarily; pumscalim - an unchaste woman; cej - if; jitendriyah - controlling the senses; parityajet - may abandon; dharma-bhayat - out of fear of religion; adharman - from irreligion; narakam - to hell; vrajet - goes.If a man controlling his senses rejects out of fear of breaking the rules of religion an unchaste woman who approaches him in a solitary place even he goes to hell.Text 29ity evam uktva durvasa

virarama muneh purah munir vedokta-vidhina

dadau tasmai sutam muneity evam - thus; uktva - speaking; durvasa - Durvasa; virarama - stopped; muneh - the sage; purah - before; munih - the sage; vedokta - spoken by the Vedas; vidhina - by the rules; dadau - gave; tasmai - to him; sutam - daughter; mune - O sage.After speaking these words Durvasa' became silent Then following the procedures described in the Vedas Aurva Muni gave his daughter to Durvasa.Text 30svastity uvaca durvasa

munis ca yautukam dadau kanya-samarpanam krtva

mohad uccai ruroda hasvasti - yes; iti - thus; uvaca - said; durvasa - Durvasa; munis - Muni; ca - and; yautukam - dowry; dadau - gave; kanya - daughter; samarpanam - offering; krtva - doing; mohat - out of bewilderment; uccai - loudly; ruroda - wept; ha - indeed.Durvasa' agreed So be it.¢ Then after giving both his daughter and a proper dowry out of bewilderment Aurva Muni loudly wept.Text 31murcham avapa sa munih

sva-kanya-virahaturah apatya-bheda-sokaughah

svatmaramam na mucatimurcham - fainting; avapa - attained; sa - he; munih - the sage; sva- kanya-virahaturah - distressed by separation from his daughter; apatya-bheda - separation from children; sokaughah - great lament; svatmaramam - one who is self satisifed; na - not; mu cati - leaves.Tormented with the thought of separation from his daughter Aurva Muni fell unconscious The flood of grief born from separation from one's children will not spare even a self- satisfied sage.Text 32ksanena cetanam prapya

bodhayam asa kanyakam murchitam tata-vicchede

rudatim soka-samyutamksanena - in a moment; cetanam - consciousness; prapya - attaining; bodhayam asa - instructed; kanyakam - daughter; murchitam - bewildered; tata - of her father; vicchede - in separation; rudatim - weeping; soka-samyutam - with grief.In a moment regaining consciousness he gave instructions to his daughter who was weeping at the thought of separation from her father.Text 33sri-aurva uvacasrnu vatse pravaksyami

niti-saram su-durlabham hitam satyam ca vedoktam

parinama-sukha-pradamsri...-aurva uvaca - Sri Aurva said; srnu - listen; vatse - O child; pravaksyami - I will tell; niti-saram - what is right; su- durlabham - very rare; hitam - auspicious; satyam - true; ca - and; vedoktam - spoken by the Vedas; parinama-sukha-pradam - giving happiness.Sri Aurva said Please listen child and I will tell you what the Vedas say is true good right, and pleasing.Text 34sva-kantas ca paro bandhur

iha loke paratra ca na hi kantat parah preyan

kula-strinam paro guruhsva-kantah - own husband; ca - and; parah - best; bandhuh - friend; iha - here; loke - world; paratra - in the next; ca - and; na - not; hi - indeed; kantat - than the husband; parah - more; preyan - dear; kula-strinam - for a respectable woman; parah - best; guruh - guru.For a respectable woman her husband is her best friend both in this life and the next No one is more dear than he He is her supreme guru.Texts 3µ and 36deva-puja vratam danam

tapas canasanam japah snanam ca sarva-tirthesu

diksa sarva-makhesu capradaksinyam prthivyas ca

brahmanatithi-sevanam sarvani pati-sevayah

kalam narhanti sodasimdeva - of the demigods; puja - worship; vratam - vows; danam - charity; tapas - austerity; ca - and; anasanam - fasting; japah - mantras; snanam - bathing; ca - and; sarva-tirthesu - in all pilgrimage places; diksa - initiation; sarva-makhesu - in all yajnas; ca - and; pradaksinyam - circumambulating; prthivyas - the earth; ca - and; brahmanatithi-sevanam - serving brahmanas and guests; sarvani - all; pati-sevayah - of serving the husband; kalam - part; na - not; arhanti - are worthy; sodasim - sixteenth.Demigod worship vows charity austerity fasting chanting mantras bathing in all holy places initiation into all yaj as circumambulating the earth and serving brahmanas and guests all taken together are not equal to one sixteenth the value of a wife's serving her husband.Text 37kim etaih pati-bhaktaya

abhaktayas ca bharate pati-seva-paro dharmo

na hi strinam srutau srutamkim - what?; etaih - with them; pati-bhaktaya - of a woman devoted to her husband; abhaktayas - not devoted; ca - and; bharate - on the earth; pati-seva-parah - better than serving the husband; dharmah - religion; na - not; hi - indeed; strinam - of women; srutau - in the Vedas; srutam - heard.For a woman devoted to serving her husband what is the need for all these other things¿ For a woman not devoted to serving her husband what benefit can she gain by doing these other things¿ In the Vedas it is confirmed that for a woman the highest religious duty is service to her husband.Text 38svapne janena satatam

kantam narayanadhikam drstva tac-caranambhoja-

sevam nityam karisyasisvapne - in dream; janena - awake; satatam - always; kantam - husband; narayanadhikam - more than Lord Narayana; drstva - seeing; tac-caranambhoja - of his lotus feet; sevam - service; nityam - always; karisyasi - will do.Asleep or awake you should always see your husband as better than Lord Narayana Himself You should always serve his lotus feet.Text 39parihasena kopena

bhramenavajaya sute katuktim svaminah saksat

paroksan na karisyasiparihasena - in joke; kopena - in anger; bhramena - by accident; avaj{ - .sy aya - in contemot; sute - O daughter; katuktim - harsh words; svaminah - of the husband; saksat - directly; paroksan - in his absence; na - not; karisyasi - you should do.O daughter either in jest in anger by accident or with contempt either in his presence or in his absence you should never speaë harsh words to your husband.Text 40striya vag-yoni-dustayah

kamato bharate bhuvi prayascittam srutau nasti

narakam brahmanah satamstriya - of a wife; vag-yoni-dustayah - who speaks harshly; kamatah - voluntarily; bharate - on the earth; bhuvi - on the earth; prayascittam - penance; srutau - in the Vedas; na - not; asti - is; narakam - to hell; brahmanah - of Brahma; satam - a hudnred.The Vedas do not prescribe any atonement for a woman that speaks harshly to her husband in this world She must go to hell for the lifetimes of a hundred Brahmas.Text 41sarva-dharma-parita ya

katuktim kurute patim sata-janma-krtam punyam

tasya nasyati niscitamsarva-dharma-parita - who has performed many pious deeds; ya - who; katuktim - harsh words; kurute - does; patim - to her husband; sata-janma - a hundred births; krtam - done; punyam - piety; tasya - of her; nasyati - perishes; niscitam - indeed.A women who although she has performed many pious deeds nevertheless speaks harshly to her husband looses the piety earned in a hundred births.Text 42dattva kanyam bodhayitva

jagama muni-pungavah svatmaramah svasrame ca

tasthau stri-sahito mudadattva - giving; kanyam - daughter; bodhayitva - instructing; jagama - went; muni-pungavah - the great sage; svatmaramah - self- satisfied; svasrame - to his own abode; ca - and; tasthau - stayed; stri...- sahitah - with his wife; muda - happily.After giving away his daughter and speaking instructions to her Aurva Muni left In his own asrama Durvasa' Muni happily stayed with his brideText 43sambhogeccha-krte citte

kami samprapa kaminim aho sukrtinam karma

vacha-matrena sidhyatisambhogeccha-krte - desiring to enjoy; citte - in the mind; kami - desiring; samprapa - attained; kaminim - wife; ahah - Oh; sukrtinam - of the pious; karma - the deed; vacha-matrena - simply by desiring; sidhyati - is attained.As soon as he desired to enjoy with a wife a wife came to Durvasa Simply by desiring a saintly person attains his wish.Text 44sayyam rati-karim krtva

muni-srestho maha-manah subha-ksane tam grhitva

susvapa nirjane priyamsayyam - bed; rati-karim - comfortable; krtva - making; muni- sresthah - the great sage; maha-manah - noble-hearted; subha - at an auspicious; ksane - moment; tam - her; grhitva - taking; susvapa - slept; nirjane - in a scluded place; priyam - dear wife.After making a comfortable bed at an auspicious moment the noble-hearted sage slept with his dear wife.Text 45nari-rasanabhijah syad

ajanma muni-pungavah tathapi surate vijah

kama-sastra-visaradah„ nana-prakara-srngaram-

cakara vidhi-purvakamnari-rasanabhijah - ingornat of the science of enjoying with a woman; syat - is; ajanma - from birth; muni- pungavah - the great sage; tathapi - still; surate - in sex; vij ah - learned; kama-sastra-visaradah - learned in the Kama-sastra; nana-prakara - various kinds; srngaram - amorous pastimes; cakara - did; vidhi-purvakam - properly.Although from birth he kneu nothing of the science of enjoying with women in a moment he became learned in the Kama- sastra and very expert in the art of sex He expertly enjoyed seø in many different ways.Text 46nava-sangama-matrena

murcham samprapa kandali murcham prapa muni-srestho

bubudhe na diva-nisamnava-sangama-matrena - simply by an embrace; murcham - enchantment; samprapa - attained; kandali - Kandali; murcham - enchantment; prapa - attained; muni-sresthah - the said; bubudhe - knew; na - not; diva-nisam - day or night.Embracing her husband Kandali was overwhelmed with pleasure The great sage was also overwhelmed with pleasure He did not knou whether it was day or night.Text 47yatha duhkhi sukharambhe

sakanksah prathame bhavet evam prati-dinam tatra

cakara suratim sukhe vidagdhaya vidagdhena

babhuva sangamah samahyatha - as; duhkhi - unhappy; sukharambhe - in the beginning of happiness; sakanksah - desire; prathame - in the beginning; bhavet - is; evam - thus; prati-dinam - every day; tatra - there; cakara - did; suratim - sex; sukhe - in happiness; vidagdhaya - of the expert; vidagdhena - with the expert; babhuva - became; sangamah - together; samah - with.Durvasa' became like an unhappy man experiencing his first taste of happiness He was filled with desire Every day he enjoyed seø with his wife He and she became expert in the art of sex.Text 48sambabhuva grhasaktas

tapas tyaktva munisvarah karoti kalaham nityam

kandali svamina sahasambabhuva - became; grhasaktah - attached to his home; tapah - austerity; tyaktva - abandoning; munisvarah - the great sage; karoti - does; kalaham - quarrel; nityam - always; kandali - Kandali; svamina - her husband; saha - with.The sage abandoned his austerities and became attached to household life Every day Kandali quarreled with her husband.Text 49munindro bodhayam asa

niti-vakyena kaminim sa tan na bubudhe kicit

karoti kalahe sprhammunindrah - the great sage; bodhayam asa - taught; niti- vakyena - right conduct; kaminim - to his wife; sa - she; tat - it; na - not; bubudhe - understood; kicit - anything; karoti - does; kalahe - in quarrel; sprham - desire.The great sage tried to explain to his wife hou she should act She did not understand anything She wanted only to quarrel.Text 50tata-pradatta-janena

sa na santa babhuva ha na jahati prabodhena

sva-bhavo duratikramahtata - by her father; pradatta - given; janena - by knowledge; sa - she; na - not; santa - pacified; babhuva - became; ha - indeed; na - not; jahati - abandons; prabodhena - by instruction; sva- bhavah - own nature; duratikramah - difficult to overcome.Her father's words of instruction did not pacify her It is very difficult to change one's nature Words alone will not do it.Text 51nityam katuktim kantam sa

karoti hetuna vina jagat prakampitam yena

taya kopat sa kampitahnityam - always; katuktim - harsh words; kantam - to her husband; sa - she; karoti - does; hetuna - reason; vina - without; jagat - the universe; prakampitam - trembled; yena - by which; taya - by her; kopat - out of anger; sa - he; kampitah - trembled.Without any provocation she spoke harshly to her husband again and again The great sage that made the world tremble nou trembled with anger at his wife.Text 52tatha krtam katuktim ca

ksama-sankhyam cakara ha bodhayam asa tam nityam

kandalim vai daya-nidhihtatha - so; krtam - done; katuktim - harsh words; ca - and; ksama - forgiveness; sankhyam - counting; cakara - did; ha - indeed; bodhayam asa - instructed; tam - her; nityam - always; kandalim - kandali; vai - indeed; daya-nidhih - an ocean of mercy.Durvasa who was an ocean of mercy again and again instructed her He kept count of hou many times he tolerated her insults.Text 53katukti-satakam purnam

tat-kalena babhuva ha ksamam cakara krpaya

katuktim ca satadhikamkatukti-satakam - a hundred insults; purnam - completed; tat- kalena - in time; babhuva - became; ha - indeed; ksamam - tolrance; cakara - did; krpaya - mercifully; katuktim - insults; ca - and; satadhikam - more than a hundred.In time there were a hundred insults Then there were more than a hundred insults Out of kindness Durvasa continued to tolerate them.Text 54patni-katuktya niyatam

pradagdham manasam muneh tasyah katukti-karinyah

karma purnam babhuva hapatni...-katuktya - of his wife's harsh words; niyatam - always; pradagdham - burned; manasam - heart; muneh - of the sage; tasyah„ - of her; katukti-karinyah - speaking harsh words; karma - deed; purnam - full; babhuva'became; ha - indeed.Finally the sage's heart was completely burned by his wife's repeated harsh words The results of her past karma had finally come to an end.Text 55svatmaramo dayalus ca

kopam tyaktum na sa ksamah sasapa kaminim kopad

bhasma-rasir bhaveti casvatmaramah - self-satisfied; dayalus - merciful; ca - and; kopam - anger; tyaktum - to abandon; na - not; sa - he; ksamah - able; sasapa - cursed; kaminim - wife; kopat - from anger; bhasma-rasih - a pile of ashes; bhava - become; iti - thus; ca - and.Finally the self-satisfied kindly sage could no longer control his anger He angrily cursed his wife Become a pile of ashes!"Text 56muner ingita-matrena

bhasmasat sa babhuva ha evam aty-ucchritanam ca

na kalyanam jagat-trayemuneh - of the sage; ingita-matrena - simply by the hint; bhasmasat - ashes; sa - she; babhuva - became; ha - indeed; evam - thus; aty- ucchritanam - of the very proud; ca - and; na - not; kalyanam - happiness; jagat-traye - in the three worlds.At this hint from the sage she was at once burned to ashes They who are very proud cannot find happiness anywhere in the three worlds.Text 57sarire bhasmasad-bhute

pratibimbah sa catmanah jivas tatrantariksa-stha

uvaca vinayam prabhumsarire - the body; bhasmasad-bhute - burned top ashes; pratibimbah - the reflecftion; sa - that; catmanah - of the self; jivah - the jiva; tatra - there; antariksa-sthah - inn the sky; uvaca - spoke; vinayam - humbly; prabhum - to her lord.When the body was burned to ashes the spirit soul within fleu into the sky and then humbly spoke to her husband.Text 58jiva uvacahe natha sarva-darsi tvam

santatam jana-caksusa sarvam janasi sarvaja

kim aham bodhayami tejiva uvaca - the spirit souls said; he - O; natha - master; sarva- darsi - all-seeing; tvam - you; santatam - always; jana- caksusa - with eyes of knowledge; sarvam - all; janasi - all; sarvaj a - all-knowing; kim - what?; aham - I; bodhayami - knou te.The spirit soul said O master with eyes of knowledge you see and knou everything What do I know?Texts 5¹ and 60sad-uktir va kad-uktir va

kopah santosa eva ca lobho mohas ca kamas ca

ksut-pipasadikam ca yatsthaulyam karsyam ca nasas ca

drsyadrsyam samudbhavam sarvam sarira-dharmas ca

na jivasya na catmanahsad-uktih - kind words; va - or; kad-uktih - harsh words; va - or; kopah - anger; santosa - satisfaction; eva - indeed; ca - and; lobhah - hankering; mohas - bewilderment; ca - and; kamas - desire; ca - and; ksut-pipasadikam - beginning with hunger and thirst; ca - and; yat - what; sthaulyam - big; karsyam - small; ca - and; nasas - destruction; ca - and; drsyadrsyam - the visible an dthe invisible; samudbhavam - born; sarvam - all; sarira-dharmas - the nature of the body; ca - and; na - not; jivasya - of the spirit soul; na - not; ca - and; atmanah - of the Supreme Personality of Godhead.Kind words harsh words anger satisfaction greed bewilderment lust the desires beginning with hunger and thirst greatness smallness destruction birth sight and blindness all belong to the material body They have nothing to do with either the individual soul or the Supreme Personality of Godhead.Text 61sattvam rajas tama iti

sariram tri-gunatmakam tac ca nana-prakaram ca

nibodha kathayami tesattvam - goodness; rajah - passion; tama - ignroance; iti - thus; sariram - the body; tri-gunatmakam - made of the three modes; tac - that; ca - and; nana - various; prakaram - kinds; ca - and; nibodha - understand; kathayami - I tell; te - to you.The material body is made of the three modes of goodness passion and ignorance Listen and I will tell of their different natures.Text 62kicit sattvatiriktam ca

kicid eva rajo-'dhikam tamo-'tiriktam kicic ca

na samam kutracin munekicit - something; sattvatiriktam - goodnmess is prominent; ca - and; kicit - something; eva - indeed; rajo- 'dhikam - passion is prominent; tamo-'tiriktam - ignroance is prominent; kicit - soemthing; ca - and; na - not; samam - the same; kutracin - in them; mune - O sage.Sometimes goodness is prominent Sometimes passion is prominent Sometimes ignorance is prominent O sage they are not the same.Text 63sattvad daya ca mukticcha

karmeccha ca rajo-gunat tamo-gunaê jiva-himsa

kopo 'hankara eva casattvat - from goodness; daya - mercy; ca - and; mukticcha - the desire for liberation; karmeccha - to desire for fruitive work; caand; rajo-gunat - from the mode of passion; tamo-gunat - from the mode of ignorance; jiva-himsa - violebnce to others; kopah - anger; ahankara - pride and ego; eva - indeed; ca - and.From the mode of goodness comes mercy and the desire for liberation From the mode of passion comes the desire for fruitive work From the mode of ignorance comes violence to others anger false-ego and pride.Text 64kopat kad-ukti-niyatam

kad-uktya satruta bhavet taya capriyata sadyah

satruh kah kasya bhu-talekopat - from anger; kad-ukti-niyatam - always harsh words; kad- uktya'from harsh words; satruta - enmity; bhavet - is; taya - by that; ca - and; apriyata - displeasure; sadyah - at ocne; satruh - enemy; kah - who?; kasya - of whom?; bhu-tale - on the earth.From anger come harsh words From harsh words comes enmity From enmity comes hatred Other than that who is an enemy of whom in this world?Text 65ko va priyo 'priyah ko va

kim mitram ko ripur bhuvi indriyani ca bijani

sarvatra satru-mitrayohkah - who?; va - or; priyah - dear; apriyah - not dear; kah - who?; va - or; kim - who?; mitram - friend; kah - who?; ripuh - enemy; bhuvi - in this world; indriyani - the senses; ca - and; bijani - seeds; sarvatra - everywhere; satru-mitrayoh - of friend and enemy.Who is dear¿ Who is hated¿ Who is friend¿ Who is an enemy in this world¿ The senses are the seed from which friend and enemy have come.Text 66pranadhikah priyah strinam

bhartuh pranadhika priya babhuva satruta sadyo

dur-uktya ca ksamavayohpranadhikah - more thatn life; priyah - dear; strinam - of women; bhartuh - of the husband; pranadhika - than life; priya - more dear; babhuva - became; satruta - enmity; sadyah - at once; dur-uktya - by harsh words; ca - and; ksama - ability; avayoh - of them.For the wife the husband is more dear than life For the husband the wife is more dear than life Still harsh words can make them enemies in a moment.Text 67yat krtam tad gatam sarvam

karma-dosena me vibho ksamaparadham nikhilam

kim kartavyam vadadhunayat - what; krtam - done; tat - that; gatam - gone; sarvam - all; karma- dosena - by bad deeds; me - of me; vibhah - O master; ksamaparadham - forgiveness of the offenses; nikhilam - all; kim - what?; kartavyam - should be done; vada - please tell; adhuna - now.O master whatever happened is all my own fault Please forgive me What should I do now¿ Please tell me.Text 68kim karomi kva yamiti

bhavita kutra janma me tavanyasya na jayaham

bhavisyami jagat-trayekim - what?; karomi - should I do; kva - where?; yamiti - should I go; bhavita - will be; kutra - where; janma - birth; me - of me; tava - of you; anyasya - of another; na - not; jaya - wife; aham - I; bhavisyami - will be; jagat-traye - in the three worlds.What shall I do¿ Where shall I go¿ Where shall I take birth¿ I am your wife I shall not be the wife of anyone else in the three worlds.Text 69ity evam uktva jivas ca

mauni-bhuto babhuva ha murcham avapa sa munih

sokena hata-cetanahity evam - thus; uktva - speaking; jivas - the spirit soul; ca - and; mauni-bhutah - silent; babhuva - became; ha - indeed; murcham - overcome; avapa - attained; sa - he; munih - the sage; sokena - with grief; hata- cetanah - his heart beaten.After speaking these words the spirit soul became silent His heart tormented with grief the sage fell unconscious.Text 70svatmaramo maha-jani

jahara cetanam aho stri-vicchedo vidagdhanam

sarva-sokat parat parahsvatmaramah - self-satisfied; maha-jani - a great philosopher; jahara - held; cetanam - consciousness; ahah - Oh; stri - of the wife; vicchedah - separation; vidagdhanam - of the wise; sarva-sokat - of all grief; parat - great; parah - the greatest.Eventually the great philosopher and saint regained consciousness Even for the wise separation from one's wife is the greatest grief.Text 71ksanena cetanam prapya

pranams tyaktum samudyatah tatra yogasanam krtva

cakara vayu-dharanamksanena - in a moment; cetanam - consciousness; prapya - attaining; pranamh - life; tyaktum - to abandon; samudyatah - eager; tatra - there; yogasanam - yoga asana; krtva - making; cakara - did; vayu- dharanam - holding the breath.Conscious again the sage decided to give up his life Sitting in a yoga posture he held his breath.Texts 72 and 73etasminn antare tatra-

jagama brahmanarbhakah dandi cchatri rakta-vasa

bibhrat tilakam ujjvalamsa-smitah syama-varnas ca

prajvalan brahma-tejasa vayasati-sisuh santo

jani veda-vidam guruhetasmin antare - then; tatra - there; ajagama - came; brahmanarbhakah - a brahmana boy; dandi - holding a staff; cchatri - a parasol; rakta-vasa - wearing safforn garments; bibhrat - wearing; tilakam - tilaka; ujjvalam - splendid; sa- smitah - smiling; syama-varnas - darë complexioned; ca - and; prajvalan - shining; brahma-tejasa - with spiritual splendor; vayasati-sisuh - a young boy; santah - peaceful; j ani - philosopher; veda-vidam - of the knowers of the Vedas; guruh - the guru.Wearing saffron garments and splendid tilaka, holding a staff and parasol darë-complexioned glowing with spiritual splendor peaceful wise a great philosopher and the guru of the knowers of the Vedas a smiling brahmana boy suddenly approached the sage.Text 74drstva tam sambhramenaiva

durvasah prananama ha vasayam asa tatraiva

pujayam asa bhaktitahdrstva - seeing; tam - Him; sambhramena - with respect; eva - indeed; durvasah - Durvasa; prananama - bowed; ha - indeed; vasayam asa - offered a seat; tatra - there; eva - indeed; pujayam asa - worshiped; bhaktitah - with devotion.Seeing Him Durvasa' respectfully bowed down offered Him a seat and worshiped Him with devotion.Text 75uvaca brahmana-batur

dattva tasmai subhasisam tad-darsanad asisa ca

sarva-duhkham gatam munehuvaca - spoke; brahmana-batuh - the brahmana boy; dattva - giving; tasmai - to him; subhasisam - a blessing; tad-darsanat - from his sight; asisa - blessing; ca - and; sarva-duhkham - all unhappiness; gatam - gone; muneh - of the sage.The brahmana boy spoke a blessing The sight of the boy and His blessing made the sage's sufferings go far away.Text 76sisu-rupah ksanam sthitva

tam uvaca vicaksanah piyusa-tulyam nity-ogham

niti-sastra-visaradahsisu-rupah - the form of a boy; ksanam - for a moment; sthitva - staying; tam - to him; uvaca - spoke; vicaksanah - wise; piyusa- tulyam - like nectar; nity-ogham - a flood of moral instructions; niti-sastra-visaradah - expert in the scriptures of right conduct.Staying for a moment the philosopher boy learned in the scriptures of right conduct spoke a flood of nectar words explaining what is rightText 77sri-sisur uvacasarvam janami sarvajo

guror mantra-prasadatah kim tattvam tvam aham vipra

prcchami soka-kataramsri...-sisur uvaca - the boy said; sarvam - all; janami - I know; sarvajah - all knowing; guroh - of the guru; mantra - of the mantra; prasadatah - by the mercy; kim - what?; tattvam - the truth; tvam - you; aham - I; vipra - O brahmana; prcchami - ask; soka- kataram - tormrented by grief. .fn 3The boy said By the mercy of my guru's mantra I knou everything O brahmana hou can I asë you about the Supreme Truth when you are tormented by grief in this way?Text 78brahmananam tapo dharmas

tapah-sadhyam jagat-trayam sva-dharmam samparityajya

kim idanim karosi bhohbrahmananam - of brahmanas; tapah - austerity; dharmah - the religion; tapah„-sadhyam - attainable by austerity; jagat-trayam - the three worlds; sva-dharmam - own nature; samparityajya - abandoning; kim - what?; idanim - now; karosi - you do; bhoh - Oh.A brahmana's duty is austerity By austerity one attains everything in the three worlds What are you doing nou that you have renounced your duty of austerity?Text 79ka kasya patni kah kantah

kasya va bhuvana-traye murkhams ca vacanam kartum

karoti mayaya harihka - who?; kasya - of whom?; patni - the wife; kah - who?; kantah - the husband; kasya - of whom?; va - or; bhuvana-traye - in the three worlds; murkhams - fools; ca - and; vacanam - cheating; kartum - to do; karoti - does; mayaya - by illusion; harih - Lord Krsna.Who is the husband¿ Who is the wife¿ To cheat the fools in the three material worlds Lord Krsna employs His illusory potency to make them thinë they are husbands and wives.Text 80mithya patni tavaisa ca

ksanat tena gatadhuna na hi satyam adrsyam ca

mithya-matram vyavasthitamithya - illusory; patni - wife; tava - of you; esa - she; ca - and; ksanat - in a moment; tena - by that; gata - gone; adhuna - now; na - not; hi - indeed; satyam - truth; adrsyam - invisible; ca - and; mithya- matram - simply an illusion; vyavasthita - manifested.Your wife was an illusion Nou she is gone She was not true She was only an illusion.Text 81ekanamsa harer bhagni

vasudeva-suta mune parvaty-amsa-samudbhuta

su-sila cira-jiviniekanamsa - Ekanamsa; hareh - of Lord Krsna; bhagni - the sister; vasudeva-suta - the daughter of Vasudeva; mune - O sage; parvaty- amsa - from a part of Parvati; samudbhuta - manifested; su- sila - virtuous; cira-jivini - living eternally.Virtuous Ekanamsa' is the daughter of Vasudeva and the sister of Lord Krsna She is a partial expansion of Goddess Parvati She lives eternally.Text 82kalpe kalpe sundari sa

tava patni bhavisyati mano dehi tapasyayam

muda katipayam dinamkalpe kalpe - in kalpa after kalpa; sundari - beautiful; sa - she; tava - your; patni - wife; bhavisyati - will be; manah - mind; dehi - give; tapasyayam - to austerity; muda - happily; katipayam - for some; dinam - days.Kalpa after kalpa she will be your beautiful wife For nou please happily engage your mind in austerities.Texts 8³ and 84kandali kandali-jatir

bhavisyati mahi-tale subhada phalada kanta

sakrt-suta su-durlabhakalpantare sundari sa

tava patni bhavisyati aty-ucchritasya damanam

ucitam ca srutau srutamkandali - Kandali; kandali-jatih - birth as a banana tree; bhavisyati - will be; mahi...-tale - on the earth; subhada - giving auspiciousness; phalada - giving results; kanta - wife; sakrt- suta - once the daughter; su-durlabha - very rare; kalpa - of the kalpa; antare - in another; sundari - beuaitufl; sa - she; tava - your; patni - wife; bhavisyati - will be; aty-ucchritasya - of the very proud; damanam - subduing; ucitam - is proper; ca - and; srutau - in The Vedas; srutam - heard.Kandali will take birth as a banana tree on the earth In another kalpa she will again be your beautiful auspicious exalted wife The Vedas say that it is proper to punish the very proud.Text 85ity evam uktva sighram ca

vipra-rupi janardanah dattva janam ca vipraya

so 'ntar-dhanam cakara haity evam - thus; uktva - speaking; sighram - quickly; ca - and; vipra- rupi - in the form of a brahmana; janardanah - Lord Krsna; dattva - giving; janam - knowledge; ca - and; vipraya - to the brahmana; sah - He; antar-dhanam - disappearance; cakara - did; ha - indeed.After speaking these instructions to Durvasa Lord Krsna who had assumed the form of a brahmana boy suddenly disappeared.Text 86munih sarvam bhramam tyaktva

tapasyayam mano dadhau kandali kandali-jatir

babhuva dharani-talemunih - the sage; sarvam - all; bhramam - bewilderment; tyaktva - abandoning; tapasyayam - in austerity; manah - mind; dadhau - placed; kandali - Kandali; kandali-jatih - born as a banana tree; babhuva - was; dharani-tale - on the earth.Nou free of his illusion Durvasa' Muni dedicated his heart to austerity Kandali was born on the earth as a banana tree.Text 87daityas talavanam gatva

babhuva gardabhakrtih tilottama bana-putri

babhuva samaye munedaityah - the demon; talavanam - to Talavana; gatva - going; babhuva - became; gardabhakrtih - an ass; tilottama - Tilottama; bana- putri - the daughter of Banasura; babhuva - became; samaye - at the appropirate time; mune - O sage.O sage the demon Sahasika went to Talavana and became an ass At the appropriate time Tilottama' became Banasura's daughter.Text 88daityendro visnu-cakrena

pranams tyaktva su-vachitam samprapa caranambhojam

muner api su-durlabhamdaityendrah - the great demon; visnu-cakrena - by Lord Visnu's cakra; pranamh - life; tyaktva - abandoning; su-va chitam - desired; samprapa - attaining; caranambhojam - the lotus feet; muneh - of the sage; api - also; su-durlabham - very rare.Killed by the Lord's cakra the demon Sahasika attained Lord Krsna's lotus feet which he yearned to attain and which even the great sages attain only with the greatest difficulty.Text 89kale tilottama bhutva

jagama svalayam punah krsna-pautralinganena

paripurna-manorathakale - in time; tilottama - Tilottama; bhutva - becoming; jagama - went; svalayam - to her own abode; punah - again; krsna - of Lord Krsna; pautra - the grandson; alinganena - by embracing; paripurna- manoratha - desires fulfilled.Her desires fulfilled by embracing Lord Krsna's grandson Tilottama' was able to return to her own abode.Text 90ity evam kathitam sarvam

sri-krsnakhyanam uttamam pade pade sundaram ca

kim bhuyah srotum icchasiity - thus; evam - thus; kathitam - spoken; sarvam - all; sri...- krsnakhyanam - the story of Lord Krsna; uttamam - best; pade - step; pade - by step; sundaram - beautiful; ca - and; kim - what?; bhuyah - more; srotum - to hear; icchasi - do you wish..Thus I have told you everything of this story in relation to Lord Krsna's pastimes a story that is beautiful at every step What more do you wish to hear? .paChapter Twenty-fiveMuni-moksana The Sage Is RescuedText ±sri-narada uvacasrutau kim adbhutam brahman

hares carita-mangalam visesatas tava mukhe

ativa-su-manoharamsri...-narada uvaca - Sri Narada said; srutau - in the hearing; kim - what?; adbhutam - wonder; brahman - O brahmana; hares - of Lord Krsna; carita - pastimes; mangalam - auspicious; visesatah - specifically; tava - of you; mukhe - in the mouth; ativa-su-manoharam - very beautiful and charming.Sri Narada said Hou wonderful are Lord Krsna's auspicious pastimes! Especially in your mouth they are very very beautiful.Text 2mrtayam aurva-kanyayam

sapad durvasaso muneh sa cagatya kim cakara

tan me bruhi tapo-dhanamrtayam - was dead; aurva-kanyayam - when Aurva's daughter; sapat - from the curse; durvasasah - of Durvasa; muneh - Muni; sa - he; ca - and; agatya - coming; kim - what?; cakara - did; tan - that; me - to me; bruhi - tell; tapo-dhana - O sage whose wealth is austerity.What did Aurva Muni do when his daughter died¿ O sage whose wealth is austerity please tell me this?Text 3sri-narayana uvacasarasvati-nadi-tire

tapasyam kurvato muneh papata dhautam urdhvac ca

dharyamanam ca vayunasri...-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said; sarasvati...-nadi...- tire - on the banë of the Sarasvati; tapasyam - austerity; kurvatah - doing; muneh - of the sage; papata - fell; dhautam - clean; urdhvac - above; ca - and; dharyamanam - held; ca - and; vayuna - by the wind.Sri Narayana Rsi said As Aurva Muni was performing austerities on the Sarasvati's shore an aggressive wind suddenly pulled away his upper garment.Text 4prthivyam patite vastre

tapas tyaktva munisvarah dhyanena bubudhe sarvam

kanya-sambandhi-sankatamprthivyam - to the ground; patite - fallen; vastre - the cloth; tapah - austerity; tyaktva - leaving; munisvarah - the king of sages; dhyanena - by meditation; bubudhe - understood; sarvam - everything; kanya-sambandhi-sankatam - the calamity to his daughter.When the cloth fell to the ground the great sage suddenly stopped his austerities By meditation he could understood everything of his daughter's calamity.Text 5jagama sokavisto 'pi

turnam jamatur asramam siseca prthivi-renun

sasvan nayana-bindunajagama - went; sokavistah - filled with grief; api - also; turnam - at once; jamatuh - of his son-in-law; asramam - to the asrama; siseca - sprinkled; prthivi...-renun - the dust on the ground; sasvan - always; nayana-binduna - with tears.Overwhelmed with grief and again and again dropping tears on the ground he hurried to his son-in-law's asrama.Text 6gatvasrama-samipam ca

viprah katara-manasah he vatse kadality evam

uvaca ca punah punahgatva - come; asrama-samipam - near the asrama; ca - and; viprah - the brahmana; katara-manasah - tormented at heart; he - O; vatse - child; kadali - Kadali; iti - thus; evam - thus; uvaca - said; ca - and; punah - again; punah - and again.Unhappy at heart he approached the asrama Again and again he called out O my child!"Text 7svasur asya svaram jatva

durvasa bhaya-vihvalah bahir babhuva sighram ca

papata caranambujesvasuh - of the father-in-law; asya - of him; svaram - all; j atva - understanding; durvasa - Durvasa; bhaya-vihvalah - frightened; bahih - outside; babhuva - was; sighram - quickly; ca - and; papata - fell; caranambuje - at the lotus feet.Aware that his father-in-lau had come Durvasa' became frightened He ran outside and fell at his father-in-law's feet.Text 8pranamya svasuram sokat

vilalapa bhrsam punah pravrttim kathayam asa

mulato muni-sattamampranamya - bowing; svasuram - to his father-in-law; sokat - in grief; vilalapa - lamented; bhrsam - greatly; punah - again and again; pravrttim - action; kathayam asa - told; mulatah - from the beginning; muni-sattamam - to the great sage.First bowing down before his father-in-law grieving Durvasa' told him the whole story from the beginning.Text 9srutva vartam sucavistah

papata dharani-tale murcham apa maha-jani

niscesto hi mrto yathasrutva - hearing; vartam - the story; sucavistah - griefstricken; papata - fell; dharani-tale - to the ground; murcham - unconsciousness; apa - attained; maha-jani - the great philosopher; niscestah - motionless; hi - indeed; mrtah - dead; yatha - as if.Hearing the news the great philosopher Aurva Muni became filled with grief He fell to the ground unconscious He was like a motionless corpse.Text 10mrtam jatva sa durvasa

mene manasi sankatam cetanam karayam asa

prayatnena maha-munehmrtam - dead; jatva - thinking; sa - he; durvasa - Durvasa; mene - thought; manasi - in his mind; sankatam - calamity; cetanam - consciousness; karayam asa - making; prayatnena - with effort; maha-muneh - of the great sage.Worrying that he might have died Durvasa' carefully brought Aurva bacë to consciousness.Texts 1± and 12samprapya cetanam sighram

uvaca tam purah sthitam jamataram soka-yuktam

bhitam pranata-kandharammaha-sokad asru-purna-

rakta-pankaja-locanah kopat kampitavan sasvat

santrastah sphuritadharahsamprapya - attaining; cetanam - consciousness; sighram - quickly; uvaca - said; tam - to him; purah - again; sthitam - situated; jamataram - to the son-in-law; soka-yuktam - grieving; bhitam - frightened; pranata- kandharam - bowed head; maha-sokat - out of grief; asru-purna - filled with tears; rakta - red; pankaja - lotus; locanah - eyes; kopat - out of anger; kampitavan - trembling; sasvat - always; santrastah - frighetened; sphurita - trembling; adharah - lips.Aurva quickly regained consciousness His lotus eyes red with grief and filled with tears and his body and lips trembling with fear and anger he spoke to his frightened and grieving son- in-law whose head was bowed.Text 13sri-aurva uvacaaye brahmann atri-vamsa

pautras tvam jagati-pateh svalpa-dose bahutarah

krto dandas tvaya kathamsri...-aurva uvaca - Sri Aurva said; aye - O; brahmann - Brahmana; atri-vamsa - in the dynasty of Atri Muni; pautrah - descendant; tvam - you; jagati-pateh - of the Lord of the universe; svalpa-dose - in a slight fault; bahutarah - much; krtah - made; dandah - punishment; tvaya - by you; katham - why?.Sri Aurva said O brahmana O grandson of Brahma O son of Atri why did you give such a great punishment for such a small fault?Text 14taê janma sankaramsena

sisyas tasya jagad-guroh veda-vedanga-vijas ca

sarvajo gunavan svayamtat - that; janma - birth; sankaramsena - as a partial incarnation of Lord Siva; sisyah - the disciple; tasya - of him; jagad-guroh - the guru of the universe; veda-vedanga-vijah - the knower of the Vedas and Vedangas; ca - and; sarvajah - all-knowing; gunavan - virtuous; svayam - personally.You are a partial incarnation of Lord Siva You are the disciple of Lord Siva who is the guru of the universe You are learned in the Vedas and Vedangas You knou everything You have all virtues.Text 15anasuya maha-sadhvi

kamalamsa tava prasuh na jane kena dosena

tavaiva tadrsi matihanasuya - Anasuya; maha-sadhvi - vary saintly; kamalamsa - a partial incarnation of Goddess Laksmi; tava - of you; prasuh - the mother; na - not; jane - I know; kena - by what?; dosena - by the fault; tava - of you; eva - indeed; tadrsi - like this; matih - the idea.Your mother is Anasuya who is a partial incarnation of Goddess Laksmi What sin must you have committed to have such strange thoughts enter your mind¿ I do not know.Text 16gunavan janako yasya

mata gunavati sati tayoh putro daya-hino

gatih suksma sruter ahogunavan - vituous; janakah - father; yasya - of whom; mata - mother; gunavati - virtuous; sati - sainlty; tayoh - of them; putrah - son; daya - mercy; hinah - without; gatih - destination; suksma - subtle; sruteh - of the Vedas; ahah - Oh!.Your father is virtuous Your mother is chaste and virtuous Still they had a son bereft of mercy The Vedas say that the workings of karma are very subtle and difficult to understand.Text 17mama pranadhika kanya

muda tvayi samarpita maha-gunanvita svalpa-

dosena parimisritamama - my; pranadhika - more dear than life; kanya - daughter; muda - happily; tvayi - to you; samarpita - offered; maha-gunanvita - very virtuous; svalpa-dosena - with a small fault; parimisrita - mixed.I happily gave my daughter to you a daughter filled with virtues a daughter with only one small fault a daughter more dear to me than life itself.Text 18vag-dustayas ca dando hi

parityagah srutau sruteh tvaya yadi parityakta

pitra yatnena palitavag-dustayah - with harsh words; ca - and; dandah - punishment; hi - indeed; parityagah - rejection; srutau - in the Vedas; sruteh - heard; tvaya - by you; yadi - if; parityakta - rejected; pitra - by the father; yatnena - with care; palita - protected.A wife that speaks harshly may be divorced That is the punishment described in the Vedas If you had divorced her her father would have carefully protected her.Text 19mad-apatyam svalpa-dose

yato bhasma tvaya krtam parabhavas tava mahan

bhavisyati na samsayahmad-apatyam - my child; svalpa-dose - for a small fault; yatah - because; bhasma - to ashes; tvaya - by you; krtam - made; parabhavah - defeat; tava - of you; mahan - great; bhavisyati - will be; na - no; samsayah - doubt.Because you reduced my child to ashes for a small fault on her part you will suffer a great defeat Of this there is no doubt.Text 20mahatam ksudra-jantunam

sarvesam jivinam sada srasta pata ca sasta ca

bhagavan karuna-nidhihmahatam - of the great; ksudra-jantunam - of the small; sarvesam - of all; jivinam - living entities; sada - always; srasta - the creator; pata - the protector; ca - and; sasta - the punisher; ca - and; bhagavan - the Supreme Personality of Godhead; karuna- nidhih - who is an ocean of mercy.The Supreme Personality of Godhead who is an ocean of mercy is the creator protector and punisher of all living entities great and small.Text 21ity uktva ca muni-srestho

vilapya ca punah punah he vatse vatsa ity uktva

jagama svalayam rusaity - thus; uktva - speaking; ca - and; muni-sresthah - the best of sages; vilapya - lamenting; ca - and; punah - again; punah - and again; he - O; vatse - child; vatse - child; ity - thus; uktva - saying; jagama - went; svalayam - home; rusa - angrily.Speaking these words lamenting and again and again calling out Child! O child!" Aurva Muni angrily returned to his home.Text 22gate munidre durvasa

vilalapa bhrsam punah janena vismrtah soko

babhuva dvi-gunah punahgate - was gone; munidre - when the great sage; durvasa - Durvasa; vilalapa - lamented; bhrsam - greatly; punah - again and again; j anena - with knowledge; vismrtah - forgotten; sokah - grief; babhuva - became; dvi-gunah - doubled; punah - again.After Aurva Muni's departure Durvasa' lamented again and again He tried with spiritual knowledge to forget his grief It came bacë double.Text 23sokanalo hi kalena

sachanno jana-bhasmana bandhu-darsana-suskendha-

danena vardhate punahsoka - of grief; analah - the fire; hi - indeed; kalena - in time; sachannah - covered; jana - of knowledge; bhasmanaby the ashes; bandhu - relatuve; darsana - seeing; suska - dry; indha - firewood; danena - by giving; vardhate - increases; punah - again.In time the fire of grief became covered with the ashes of knowledge but then the firewood of the memory of his wife made it blaze up again.Text 24smaram smaram priyam tatra

vilapya ca punah punah bodhayitva bhramam svasya

tapasyayam mano dadhausmaram- smaram - remembering and remembering; priyam - his dear wife; tatra - there; vilapya - lamenting; ca - and; punah - again; punah - and again; bodhayitva - awakening; bhramam - bewilderment; svasya - own; tapasyayam - in austerity; manah - mind; dadhau - placed.Remembering and remembering his dear wife he lamented again and again Then thinking that he was deeply in illusion he fixed his mind on performing austerities.Text 25ity evam kathitam sarvam

muneh sapasya karanam babhuva tasya kalena

duhsahas ca parabhavahity evam - thus; kathitam - spoken; sarvam - all; muneh - of the sage; sapasya - of the curse; karanam - the reason; babhuva - was; tasya - of him; kalena - in time; duhsahas - unavoidable; ca - and; parabhavah - defeat.Thus I have told you the whole reason for Durvasa' Muni's curse In time he met with a defeat he could not avoid.Text 26sri-narada uvacadurvasah sankarasyamsah

siva-tulyas ca tejasa tejasvi ko mahan eva

cakara tat-parabhavamsri...-narada uvacaSri Narada said; durvasah - of Durvasa; sankarasyamsah - a partial incarnation fo Lord Siva; siva- tulyas - equal to Lord Siva; ca - and; tejasa - with power; tejasvi - powerful; kah - who?; mahan - great; eva - indeed; cakara - did; tat- parabhavam - that defeat.Sri Narada said Durvasa' is a partial incarnation of Lord Siva He is powerful like Lord Siva Himself Who was the powerful person that defeated him?Text 27sri-narayana uvacaambariso hi rajendrah

surya-vamsa-samudbhavah sri-krsna-caranambhoje

tan-manah santatam munesri...-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said; ambarisah - Ambarisa; hi - indeed; rajendrah - the great king; surya-vamsa - in the Surya dynasty; samudbhavah - born; sri...-krsna-caranambhoje - at Lord Krsna's lotus feet; tan-manah - his mind; santatam - always; mune - O sage.Sri Narayana Rsi said O sage that powerful person was the great king Ambarisa who was born in the Surya dynasty and who fixed his thoughts always on Lord Krsna's lotus feet.Text 28na rajyesu na bharyasu

na putresu prajasu ca na samsatsu ksanam cittam

purva-karmarjitasu cana - not; rajyesu - onm his kingdom; na - not; bharyasu - on his wives; na - not; putresu - on his children; prajasu - on his citizens; ca - and; na - not; samsatsu - in the roayl assemblies; ksanam - for a moment; cittam - mind; purva-karmarjitasu - on previously earned karma; ca - and.Not for a moment did he place his thoughts on his kingdom wives children citizens royal assembly or anything else earned by his previous karma.Text 29dhyayate 'har-nisam dharmo

svapne jane harim muda mahan jitendriyah santo

visnu-vrata-parayanahdhyayate - meditates; ahah - day; nisam - and night; dharmah - religion; svapne - in dream; jane - and awake; harim - on Lord Krsna; muda - happily; mahan - great; jitendriyah - controlling the senses; santah - peaceful; visnu-vrata-parayanah - devoted to following vows for Lord Visnu.Day and night awake and asleep he happily meditated on Lord Krsna He was peaceful noble religious and in control of his senses He devotedly followed vows for the pleasure of Lord Krsna.Text 30ekadasi-vrata-ratah

krsna-pujasu tat-parah sarva-karmasu liptas ca

karta krsnarpitesu caekadasi-vrata-ratah - devoted to the vou of ekadasi; krsna - of Lord Krsna; pujasu - to the worship; tat-parah - devoted; sarva-karmasu - in all activities; liptah - touched; ca - and; karta - the doer; krsnarpitesu - offered to Lord Krsna; ca - and.He was especially devoted to the worship of Lord Krsna and the vou of fasting on ekadasi He did everything as an offering to Lord KrsnaTexts 3± and 32su-tiksnam sodasaram tac-

cakram nama sudarsanam tejasa hari-tulyam ca

surya-koti-sama-prabhambrahmadibhih stuyamanam

pujitam ca surasuraih prabhuna racitam sasvad

raksayai nrpa-sannidhausu-tiksnam - very sharp; sodasaram - with sixteen points; tat - His; cakram - cakra; nama - named; sudarsanam - Sudarsana; tejasa - with power; hari-tulyam - equal to Lord Krsna; ca - and; surya-koti-sama- prabham - splendid like ten million suns; brahmadibhih - by the demigods headed by Brahma; stuyamanam - offered prayers; pujitam - worshiped; ca - and; surasuraih - by the demigods and demons; prabhuna'by the Supreme Personality of Godhead; racitam - arranged; sasvat - always; raksayai - for the protection; nrpa-sannidhau - near the king.To protect King Ambarisa the Supreme Personality of Godhead placed His very sharp sixteen-point Sudarsana-cakra powerful like the Lord Himself effulgent like ten million suns glorified by Brahma' and the demigods and worshiped by the demigods and demons always near him.Text 33ekadasi-vratam krtva

dvadasi-divase sati snatva vidhaya pujam ca

kalena vidhi-purvakam brahmanan bhojayitva tu

bhojanartham uvasa haekadasi-vratam - the vou of ekadasi; krtva - doing; dvadasi-divase - on the day of dvadasi; sati - come; snatva - bathing; vidhaya - performing; pujam - worship; ca - and; kalena - in time; vidhi- purvakam - according to the rules; brahmanan - the brahmanas; bhojayitva - feeding; tu - indeed; bhojanartham - to eat; uvasa - sat down; ha - indeed.One day after following the vou of ekadasi when the day of dvadasi had come King Ambarisa following the rules of scripture bathed worshiped the Lord fed the brahmanas and then sat down to eat.Texts 3´ and 35etasminn antare vipras

tapasvi ksudhito mune dandi chatri sukla-vasa

bibhrat tilakam ujjvalamjatilo 'ti-krsas trastah

suska-kanthostha-talukah tatrajagama bhagavan

durvasa nrpateh purahetasminn antare - then; viprah - a brahmana; tapasvi - austere; ksudhitah - hungry; mune - O sage; dandi - carrying a staff; chatri - carrying a parasol; sukla-vasa - wearign white garments; bibhrat - wearing; tilakam - tilaka; ujjvalam - splendid; jatilah - with matted hair; ati-krsah - very thin; trastah - trembling; suska- kanthostha-talukah - with dry and withered throat lips and palate; tatra - there; ajagama - came; bhagavan - Lord; durvasa - Durvasa; nrpateh - the king; purah - before.At that moment austere and hungry Durvasa' Muni carrying a staff and a parasol wearing splendid tilaka and white garments very thin trembling his hair matted and his throat palate and lips dry and withered came before the king.Text 36sa ca drstva munindram tam

utthaya ca pranamya ca dattva padyam ca sampritya

svarna-simhasanam dadausa - he; ca - and; drstva - seeing; munindram - th egreat sage; tam - him; utthaya - rising; ca - and; pranamya - bowing; ca - and; dattva - giving; padyam - padya; ca - and; sampritya - with pleasure; svarna-simhasanam - a golden throne; dadau - gave.Seeing the great sage the king at once stood up bowed down offered padya and then happily offered a golden throne to him.Text 37tasmai dattvasisam viprah

samuvasa sikhasane papraccha raja tam bhitah

kaja te vada mam ititasmai - to him; dattva - giving; asisam - blessing; viprah - the brahmana; samuvasa - sat; sikhasane - onm the throne; papraccha - asked; raja - the king; tam - him; bhitah - filled with awe; ka - what?; aj a - is the order; te - of you; vada - please tell; mam - me; iti - thus.The brahmana sage blessed the king and sat on the throne Filled with awe the king asked What is your command¿ Please tell me."Text 38nrpasya vacanam srutva

provaca muni-pungavah mam bhojaya nrpa-srestha

ksudharto 'ham upagatahnrpasya - of the king; vacanam - the words; srutva - hearing; provaca - said; muni-pungavah - the great sage; mam - tom me; bhojaya - feed; nrpa-srestha - O great king; ksudhartah - tormented with hunger; aham - I; upagatah - have come.Hearing the king's words the great sage said O great king please give me something to eat Tormented with hunger I have come to you."Text 39agha-marsana-mantram tu

japtva yamy acirena hi ksanam pratiksyatam rajann

ity uvacagato munihagha - sins; marsana - crushing; mantram - mantra; tu - indeed; japtva - chanting; yamy - I come; acirena - quickly; hi - indeed; ksanam - a moment; pratiksyatam - should be waited; rajann - O king; ity - thus; uvacagatah - spoke; munih - the sage.I shall go chant a mantra to crush sins and quickly return O king please wait a moment for me.¢ Speaking these words the sage left.Text 40gate vipre tu rajarsis

cintam prapa duratyayam vilokya vigata-prayam

dvadasim bhaya-samyutahgate - gone; vipre - the brahmana; tu - indeed; rajarsih - the saintly king; cintam - worry; prapa - attained; duratyayam - reare; vilokya - seeing; vigata-prayam - almost gone; dvadasim - the dvadasi; bhaya-samyutah - frightened.When the brahmana sage left the saintly king began to worry Seeing that the day of dvadasi was almost over he became afraid.Text 41etasminn antare tatra

samayantam gurum muda natva nivedya sarvam

nrpatis tam uvaca haetasminn antare - then; tatra - there; samayantam - coming; gurum - guru; muda - happily; natva - bowing down; nivedya - presenting; sarvam - everything; nrpatih - the king; tam - to him; uvaca - spoke; ha - indeed.Then the king's guru came Happily bowing before him the king told him everything.Text 42nayati muni-sardulah

prayati dvadasi tithih sankate 'smin vidheyam ca

vivicya vidhi-purvakam sighram vada muni-srestha

bhadrabhadram ca mam itina - not; ayati - comes; muni-sardulah - the great sage; prayati - goes; dvadasi - the dvadasi; tithih - day; sankate - in calamity; asmin - in this; vidheyam - should be done; ca - and; vivicya - determining; vidhi-purvakam - properly; sighram - quickly; vada - please tell; muni-srestha - O best of sages; bhadra - good; abhadram - and not good; ca - and; mam - to me; iti - thus.The king said The dvadasi day has almost passed and the sage has not returned Nou I am in great danger O best of sages please reflect on this and quickly tell me what I should do what is good and not good for me to do.Text 43srutva nrpoktim tvaritam

uvaca muni-pungavah hitam tathyam ca vedoktam

parinama-sukhavahamsrutva - hearing; nrpoktim - the king's words; tvaritam - quicvkly; uvaca - said; muni-pungavah - the great sage; hitam - auspicious; tathyam - true; ca - and; vedoktam - spoken by the Vedas; parinama- sukhavaham - bringing happiness.After hearing the king's words the great sage repeated the words of the Vedas words that were auspicious true and the source of happiness.Text 44sri-vasistha uvacadvadasyam samatitayam

trayodasyam tu paranam upavasa-phalam hatva

vratinam hanti niscitamsri...-vasistha uvaca - Sri Vasistha said; dvadasyam - on dvadasi; samatitayam - passed; trayodasyam - on trayodasi; tu - indeed; paranam - breaking the fast; upavasa-phalam - the result of fasting; hatva - killing; vratinam - the follower of the vow; hanti - kills; niscitam - indeed.Sri Vasistha said If the dvadasi passes and one breaks the fast on the trayodasi that breaking of the fast on trayodasi destroys both the benefit gained by fasting and the person following the ekadasi vow.Text 45brahma-hatya-samam papam

bhavet tasya srutau srutam bhaksya-dravyam sura-tulyam

ity aha kamalodbhavahbrahma-hatya-samam - equal to killing a brahmana; papam - sin; bhavet - is; tasya - of him; srutau - in the Vedas; srutam - heard; bhaksya- dravyam - food; sura-tulyam - like wine; ity - thus; aha - said; kamalodbhavah - Lord Brahma.The Vedas say that act is like the sin of killing a brahmana Lord Brahma' says that the food he eats to breaë the fast is like wine.Text 46na bhojayitva mudhas ced

atithim samupasthitam sambhramah ksudhito bhunkte

kumbhipake vrajed dhruvamna - not; bhojayitva - feeding; mudhas - foolish; cet - if; atithim - guest; samupasthitam - arrived; sambhramah - bewildered; ksudhitah - hungry; bhunkte - eats; kumbhipake - in hell; vrajet - goes; dhruvam - indeed.If a person does not feed a guest but feeling hungry eats alone he is a great fool He goes to hell.Text 47sata-varsam tatra tisthan

naras candalatam vrajet vyadhi-yukto daridras ca

bhaveê janmani janmanisata - a hundred; varsam - years; tatra - there; tisthan - staying; naras - a person; candalatam - the condition of being an outcaste; vrajet - attains; vyadhi-yuktah - diseased; daridras - poor; ca - and; bhavej - becomes; janmani - birth; janmani - after birth.He stays in hell for a hundred years Then he becomes a candala Birth after birth he is poor and diseased.Text 48ato 'ti-suksmam kim brumo

'dhuna parama-sankate raksam kuru tayor dharmam

samalocya vadami teatah - then; ati-suksmam - very small; kim - what?; brumah - we say; adhuna - now; parama-sankate - in a great calamity; raksam - protection; kuru - do; tayoh - both; dharmam - religion; samalocya - considering; vadami - I tell; te - to you.This is a very delicate situation What can I tell you¿ I will thinë hou in this great danger you can fulfill both religious duties (of properly welcoming a guest and breaking the ekadasi fast at the proper time).Text 49upavasa-phalam raksa

krsnarca-caranodakam bhuktva sighram aye rajan

jala-panam abhaksanamupavasa-phalam - the result of fasting; raksa - protect; krsna - of Lord Krsna; arca - worship; carana - of the feet; udakam - water; bhuktva - drinking; sighram - at once; aye - O; rajan - king; jala-panam - the drinking of water; abhaksanam - is not eating.Protect the merit gained by fasting in this way At once drink O king some water that has washed the feet of the Deity of the Lord Drinking water is not eating.Text 50ity uktva brahmanah putro

virarama maha-mune bubhuje ca jalam kicit

krsna-padambujam smaranity - thus; uktva - speaking; brahmanah - of Lord Brahma; putrah - the son; virarama - stopped; maha-mune - O great sage; bubhuje - drank; ca - and; jalam - water; kicit - some; krsna-padambujam - that washed Lord Krsna's lotus feet; smaran - remembering.O sage after speaking these words Vasistha the son of Brahma became silent Remembering Lord Krsna's lotus feet the king dranë some water.Text 51etasminn antare brahmann

ajagama munisvarah ciccheda kopat sarvajah

sva-jatam nrpateh purahetasmin antare - then; brahman - O brahmana; ajagama - came; munisvarah - the great sage; ciccheda - cut; kopat - in anger; sarvaj ah - all-knowing; sva-jatam - his matted hair; nrpateh - of the king; purah - in the presence.Then the great sage Durvasa' returned Aware of all that had happened he stood before the king and angrily pulled a hair from his matted locks.Text 52tatah samutthitah sighram

puruso 'gni-sikhopamah khadga-hasto maha-bhimo

rajendram hantum unmukhahtatah - then; samutthitah - arose; sighram - quickly; purusah - a person; agni-sikhopamah - like a fire; khadga - sword; hastah - in hand; maha-bhimah - very ferocious; rajendram - to the great king; hantum - to kill; unmukhah - eager.From that hair appeared a ferocious person blazing like fire Sword in hand he was eager to kill King Ambarisa.Text 53hares cakram ca tam drstva

surya-koti-sama-prabham ciccheda krtya-purusam

brahmanam chettum udyatamhareh - of Lord Krsna; cakram - the cakra; ca - and; tam - him; drstva - seeing; surya-koti-sama-prabham - shining like ten million suns; ciccheda - cut; krtya - magic; purusam - person; brahmanam - the brahmana; chettum - to cut; udyatam - eager.Lord Krsna's Sudarsana-cakra splendid like ten million suns gazed at the the person created by magic and then cut him to pieces Then the Lord's cakra became eager to cut up the brahmana sage Durvasa.Text 54drstva sudarsanam vipro

dudrava bhaya-vihvalah dvija-pascat taê jagama

pralayagni-sikhopamamdrstva - seeing; sudarsanam - the Sudarsana-cakra; viprah - the brahmana; dudrava - fled; bhaya-vihvalah - frightened; dvija- pascat - behind the brahmana; tat - the Sudarsana-cakra; jagama - went; pralayagni-sikhopamam - like the fire at the time of cosmic devastation.Seeing the Sudarsana-cakra the brahmana Durvasa' became frightened and fled Burning like the fire at the time of cosmic devastation the Sudarsana cakra chased him.Text 55brahmanda-bhramanam krtva

nirvinno 'ti-bhayakulah tam ca matva jagan-natham

brahmanam saranam yayaubrahmandam - the universe; bhramanam - wandering; krtva - doing; nirvinnah - unhappy; ati-bhayakulah - filled with fear; tam - him; ca - and; matva - thinking; jagan-natham - to the master of the universe; brahmanam - Brahma; saranam - shelter; yayau - went.Frightened and unhappy the sage ran here and there to different places in the universe Remembering the demigod Brahma who controls the universe Durvasa' tooë shelter of him.Text 56trahi trahity evam uktva

vivesa brahmanah sabham utthaya brahma viprendram

papraccha kusalam munetrahi - rescue; trahi - rescue; iti - thus; evam - thus; uktva - saying; vivesa - entered; brahmanah - of Lord Brahma; sabham - the assembly; utthaya - rising; brahma - Brahma; viprendram - to the king of brahmanas; papraccha - asked; kusalam - welfare; mune - O sage.Calling out Save me! Save me!" Durvasa' ran into Brahma's assembly O sage Brahma' at once stood up and asked about his welfare.Text 57tat sarvam kathayam asa

vrttantam mulato 'dhikam srutva brahma nisasvasa

tam uvaca bhayakulahtat - that; sarvam - everything; kathayam asa - told; vrttantam - the story; mulatah - from the beginning; adhikam - on; srutva - hearing; brahma - Brahma; nisasvasa - sighed; tam - to him; uvaca - said; bhayakulah - frightened.Durvasa' told him everything from the beginning Frightened Brahma' sighed and spoke.Text 58sri-brahmovacahari-dasam vatsa saptum

gato 'si kasya tejasa raksita yasya bhagavan

tat ko hanta jagat-trayesri...-brahmovaca - Sri Brahma' said; hari-dasam - a servant of Lord Krsna; vatsa - O child; saptum - to curse; gatah - gone; asi - you are; kasya - of whom?; tejasa - by the power; raksita - the protector; yasya - of whom; bhagavan - the Supreme Personality of Godhead; tat - that; kah - who?; hanta - the killer; jagat-traye - in the three worlds.Sri Brahma' said Child who gave you the power to curse a servant of Lord Krsna¿ Who in the three worlds has the power to kill a person Lord Krsna protects?Text 59ksudranam mahatam caiva

bhaktanam raksanaya ca raraksa satatam cakram

sri-harir bhakta-vatsalahksudranam - of the small; mahatam - of the great; ca - and; eva - indeed; bhaktanam - of the devotees; raksanaya - for the protection; ca - and; raraksa - protected; satatam - always; cakram - the cakra; sri...- harih - Lord Krsna; bhakta-vatsalah - who loves His devotees.Lord Krsna who dearly loves them always protects His devotees both great and small with His Sudarsana-cakra.Text 60yo mudho vaisnavam dvesti

visnu-prana-samam dvija tasya samhara-karta ca

samhartur isvaro harihyah - who; mudhah - foolish; vaisnavam - a devotee of Lord Visnhu; dvesti - hates; visnu-prana-samam - dear as life to Lord Visnu; dvija - O brahmana; tasya - of him; samhara-karta - the destroyer; ca - and; samhartuh - of the devstoryer; isvarah - able; harih - Lord Krsna.O brahmana only a fool will become an enemy of a devotee of Lord Krsna Lord Krsna considers His devotees as dear as life Lord Krsna can easily kill anyone that tries to kill His devotee.Text 61sighram sthanantaram gaccha

vatsa tranam na vadhuna anyatha tvam maya sardham

hanisyati sudarsanamsighram - at once; sthanantaram - to another place; gaccha - go; vatsa - O child; tranam-protection; na - not; va - or; adhuna - now; anyatha - otherwise; tvam - you; maya - with me; sardham - with; hanisyati - will kill; sudarsanam - the Sudarsana-cakra.Child run to another place I cannot protect you If you stay the Sudarsana-cakra will kill you and me both.Text 62kim brahmalokam brahmandam

dagdham kartum ksamo bhavet tejasa visnu-tulyam ca

kenanyena nivaryatekim - what?; brahmalokam - is Brahmaloka; brahmandam - the universe; dagdham - to burn; kartum - to do; ksamah - able; bhavet - is; tejasa - with power; visnu-tulyam - equal to Lord Visnu; ca - and; kena - by what?; anyena - another; nivaryate - is stopped.What is Brahmaloka to the Lord's Sudarsana-cakra which is as powerful as the Lord Himself and which can easily burn up the entire universe¿ Who can stop the Lord's cakra?Text 63brahmano vacanam srutva

tato dudrava brahmanah trasto jagama kailasam

sankaram saranam bhiyabrahmanah - of Brahma; vacanam - the words; srutva - hearing; tatah - then; dudrava - fled; brahmanah - the brahmana; trastah - frightened; jagama - went; kailasam - to Mount Kailasa; sankaram - of Lord Siva; saranam - shelter; bhiya - with fear.Hearing Lord Brahma's words the brahmana Durvasa' fled Trembling with fear he tooë shelter of Lord Siva on Mount Kailasa.Text 64krpa-nidhana mam raksety

uvaca sankaram bhiya na hi papraccha kusalam

sarvajo brahmanam sivahkrpa-nidhana - O abode of mercy; mam - me; raksa - protect; iti - thus; uvaca - spoke; sankaram - to Lord Siva; bhiya - with fear; na - not; hi - indeed; papraccha - asked; kusalam - welfare; sarvaj ah - all-knowing; brahmanam - to the brahmana; sivah - Lord Siva.Frightened Durvasa' called out to Lord Siva Abode of mercy please save me!¢ Lord Siva who already kneu everything did not asë about Durvasa's welfare.Text 65uvaca dinam dinesah

samharta jagatam ksanat sthiro bhava dvija-srestha

madiyam vacanam srnuuvaca - spoke; dinam - to the poor; dina - of the poor; isah - ther master; samharta - the destroyer; jagatam - of the universe; ksanat - in a moment; sthirah - steady; bhava - become; dvija-srestha - O best of the brahmanas; madiyam - my; vacanam - words; srnu - please hear.Lord Siva the destroyer of the universe and the master of the poor said to poor and wretched Durvasa Be calm O best of brahmanas and hear My words."Text 66sri-sankara uvacapautras tvam jagatam dhatur

atres ca tanayo mahan vedajatasi sarvaja

murkha-tulyam tu karma tesri...-sankara uvaca - Sri Siva said; pautrah - grandson; tvam - you; jagatam - of the universe; dhatuh - of the creator; atres - of Atri Muni; ca - and; tanayah - the son; mahan - noble; vedajata - a knower of the Vedas; asi - you are; sarvaja - O all-knowing one; murkha-tulyam - like a fool; tu - indeed; karma - the actions; te - of you.Lord Siva said You are the grandson of Lord Brahma the creator of the universe You are the exalted son of Atri Muni You are learned in the Vedas Still O all-knowing one you acted like a fool.Text 67vedesu ca puranesu

itihasesu sarvatah nirupito yah sarvesas

tam na janasi mudhavatvedesu - in the Vedas; ca - and; puranesu - the Puranas; itihasesu - in the Itihasas; sarvatah - in all respects; nirupitah - described; yah - who; sarvesah - the Supreme Personality of Godhead; tam - Him; na - not; janasi - know; mudhavat - like a fool.You are like a fool who knows nothing of the Supreme Personality of Godhead described in all the Vedas Puranas and Itihasas.Texts 6¸ and 69aham brahma ca rudras ca

aditya vasavas tatha dharmendrau ca surah sarve

munindra manavas tathaavirbhutas tirobhuta

yasya bhru-bhanga-lilaya tasya pranadhikam bhaktam

hamsi tvam kasya tejasaaham - I; brahma - Brahma; ca - Rudra; rudrah - the Rudras; ca - and; aditya - the Adityas; vasavah - the Vasus; tatha - so; dharma - Yama; indrau - and Indra; ca - and; surah - the demigods; sarve - all; munindra - the great sages; manavah - the manus; tatha - so; avirbhutah - manifested; tirobhuta - unmanifested; yasya - of whom; bhru-bhanga-lilaya - by the playful movement of the eyebrow; tasya - of Him; prana - than life; adhikam - more; bhaktam - devotee; hamsi - you kill; tvam - you; kasya - of whom?; tejasa - by the power.Brahma Yama Indra the Rudras the Adityas the Vasus the Manus the demigods the great sages and also I myself are all manifest and unmanifest by the playful movement of Lord Krsna's eyebrow Who will give you the power to kill a devotee that Lord Krsna considers more dear than life?Text 70aham brahma ca kamala

durga vani ca radhika na hi bhaktat parah premna

bhaktas ca sarvatah priyahaham - I; brahma - Brahma; ca - and; kamala - Laksmi; durga - Durga; vani - Sarasvati; ca - and; radhika - Radha; na - not; hi - indeed; bhaktat - than a devotee; parah - more; premna - with love; bhaktas - a devotee; ca - and; sarvatah - than all; priyah - more dear.Neither Brahma Laksmi Durga Sarasvati Radha nor I am more dear to Lord Krsna than his devotees.Text 71ksudrams ca mahato bhaktan

sasvad raksati yatnatah sarvantaratma bhagavan

cakrena duhsahena caksudran - small; ca - and; mahatah - great; bhaktan - devotees; sasvat - always; raksati - protects; yatnatah - carefully; sarva - all; antara - within; atma - the Supersoul; bhagavan - Lord Krsna; cakrena - with His cakra; duhsahena - invincible; ca - and.Lord Krsna who is the Supersoul in everyone's heart carefully protects all His devotees both great and small with His invincible Sudarsana-cakra.Text 72niyujya cakram durvaryam

svatma-tulyam ca tejasa tathapi na pratitas ca

svayam gacchati raksitumniyujya - placing; cakram - the cakra; durvaryam - invincible; svatma-tulyam - as powerful as He is; ca - and; tejasa - with power; tathapi - still; na - not; pratitah - confident; ca - and; svayam - personally; gacchati - comes; raksitum - to protect.Even though He sends His invincible Sudarsana-cakra which is His equal in power the Lord still is not confident He comes Himself to protect His devotees.Text 73svakiya-guna-namnam ca

sravanad ati-sambhramah bhakta-sange bhramaty eva

cchayeva satatam harihsvakiya - own; guna - qualities; namnam - names; ca - and; sravanat - hearing; ati-sambhramah - filled with awe; bhakta-sange - in the association of His devotees; bhramaty - wanders; eva - indeed; cchaya - a shadow; iva - like; satatam - always; harih - Lord Krsna.Hearing them chant His names and describe His transcendental qualities Lord Krsna hurries to His devotees He always stays like a shadow among them.Text 74kanta pranadhika sasvan

na hi ko 'pi tato 'dhikah bhaktan dvesti svayam sa cen

nunam tyajati tam vibhuhkanta - wife; pranadhika - more dear than life; sasvan - always; na - not; hi - indeed; ko 'pi - someone; tatah - than that; adhikah - more; bhaktan - to the devotees; dvesti - hates; svayam - personally; sa - and; cet - if; nunam - indeed; tyajati - abandons; tam - her; vibhuh - all- powerful.Lord Krsna's wife is more dear to Him than life itself Still if She were to hate His devotees Lord Krsna would at once divorce Her.Text 75sarvesam ca priya viprah

sva-sarirad api dvija brahmanebhyah priya bhaktah

pranebhyo 'pi harer apisarvesam - of all; ca - and; priya - dear; viprah - brahmana; sva- sarirat - than His own body; api - even; dvija - O brahmana; brahmanebhyah - than the brahmana; priyah - dear; bhaktah - the devotees; pranebhyah - than life; api - even; hareh - of Lord Krsna; api - even.O brahmana the brahmanas are most dear to Lord Krsna They are more dear to Him than His own body Still the devotees are even more dear than the brahmanas The devotees are more dear to Lord Krsna than His own life breath.Text 76isvarasyapriyah ko va

priyah ko va jagat-traye yah sistas tam bhajet sasvad

dhyayate ca sa tam sadaisvarasya - of the Lord; apriyah - not dear; kah - who?; va - or; priyah - dear; kah - who?; va - or; jagat-traye - in the three worlds; yah - who; sistah - remaining; tam - Him; bhajet - worship; sasvat - always; dhyayate - meditate; ca - and; sa - He; tam - to him; sada - always.Who in the three worlds is not dear to Lord Krsna¿ Whom does He single out for His love¿ He always thinks of they who always worship Him.Text 77mahati pralaye brahman

brahmandaughe jala-plute na tatra naso bhaktanam

sarvesam ca bhavisyatimahati - in the great; pralaye - devastation; brahman - O brahmana; brahmanda - the universe; oghe - in the flood; jala-plute - filled with water; na - not; tatra - there; nasah - destruction; bhaktanam - of the devotees; sarvesam - of all; ca - and; bhavisyati - will be.O brahmana when the universe is flooded with water and destroyed not one of the Lord's devotees will perish.Text 78bhaja brahmana govindam

smara tasya padambujam sarvapado vinasyanti

sri-hareh smaranad apibhaja - worship; brahmana - O brahmana; govindam - Lord Krsna; smara - remember; tasya - of Him; padambujam - the ltous feet; sarvapadah - all calamities; vinasyanti - will perish; sri...-hareh - of Lord Krsna; smaranat - by the memory; api - also.O brahmana please worship Lord Krsna Meditate on His lotus feet By remembering Lord Krsna you will be rescued from all calamities.Text 79vraja sighram ca vaikuntham

vaikuntham saranam tava dasyaty evabhayam tubhyam

karuna-sagaro vibhuhvraja - go; sighram - at once; ca - and; vaikuntham - to Vaikuntha; vaikuntham - - to the Lord of Vaikuntha; saranam - shelter; tava - of you; dasyaty - will give; eva - certainly; abhayam - fearlessness; tubhyam - to you; karuna-sagarah - an ocean of mercy; vibhuh - all-powerful.Go at once to Vaikuntha Take shelter of Vaikuntha's Lord He is all-powerful He is an ocean of mercy He will make you fearless.Texts 8° and 81etasminn antare vyaptah

kailasas cakra-tejasa yatha ca surya-kiranaih

su-diptam ca mahi-talamdagdha jvala-karalais ca

sarve kailasa-sevinah trahi trahity evam uktva

sankaram saranam yayuhetasminn antare - then; vyaptah - manifested; kailasas - Kailasa; cakra-tejasa - by the power of the cakra; yatha - as; ca - or; surya- kiranaih - with the sunlight; su-diptam - glowing; ca - and; mahi...-talam - to the earth; dagdhah - burned; jvala-karalais - by the flaming light; ca - and; sarve - all; kailasa-sevinah - the servants in Kailasa; trahi - protect; trahi - protect; iti - thus; evam - in this way; uktva - saying; sankaram - to Lord Siva; saranam - shelter; yayuh - went.Then as the sunlight lights up the earth the cakra's flames began to light up Mount Kailasa Burned by the flames of light the servants in Kailasa called out Save us! Save us!", and ran to Lord Siva for protection.Text 82drstva cakram dirvisaham

sankarah karuna-nidhih parvatya saha sampritya

brahmanayasisam dadaudrstva - seeing; cakram - the Sudarsana-cakra; dirvisaham - invincible; sankarah - Lord Siva; karuna-nidhih - an ocean of mercy; parvatya - Parvati; saha - with; sampritya - happily and affectionately; brahmanaya - to the brahmana; asisam - blessing; dadau - gave.Seeing the invicible Sudarsana-cakra approach Lord Siva who is an ocean of mercy and Goddess Parvati happily and affectionately gave a blessing to the brahmana Durvasa.Text 83tejah satyam tapah satyam

yadi cec cira-sacitam krtaparadho bhitas ca

dvijo bhavatu vijvarahtejah - power; satyam - truth; tapah - austerity; satyam - truth; yadi - if; cet - if; cira-sacitam - accumulated over a long period; krta - done; aparadhah - offense; bhitas - afraid; ca - and; dvijah - the brahmana; bhavatu - may become; vijvarah - fearless.Lord Siva said If My power is real and if my long- accumulated austerity is also real then may this frightened offender brahmana be rescued from his troubles.Text 84sri-parvaty uvacamat-prabhor mama punyesu

brahmanah saranagatah mahasiso maha-bhitah

sighram bhavatu vijvarahsri...-parvati... uvaca - Sri parvati said; mat-prabhoh - of my Lord; mama - of me; punyesu - in the piety; brahmanah - the brahmana; saranagatah - taken shelter; mahasisah - a great blessing; maha- bhitah - very frightened; sighram - quickly; bhavatu - may become; vijvarah - free of troubles.Sri Parvati said This frightened brahmana has taken shelter of my husband and myself I bless him that he will be free of his troubles.Text 85ity evam uktva krpaya

virarama sivah siva munih pranamya devesam

vaikuntham saranam yayauity evam - thus; uktva - speaking; krpaya - with mercy; virarama - stopped; sivah - Lord Suva; siva - and Goddess Parvati; munih - the sage; pranamya - bowing; devesam - the great demigod; vaikuntham - to Vaikuntha; saranam - shelter; yayau - went.After speaking these kind words Lord Siva and Goddess Parvati became silent Durvasa' Muni bowed before them and left to take shelter of the Lord of Vaikuntha.Text 86gatva vaikuntha-bhavanam

mano-yayi munisvarah drstva sudarsanam pascad

vivesantah-puram harehgatva - going; vaikuntha-bhavanam - to the realm of Vikuntha; mano-yayi - as fast as the mind; munisvarah - the great sage; drstva - seeing; sudarsanam - the Sudar.sana-cakra; pascat - behind; vivesa - entered; antah„-puram - the palace; hareh - of Lord Hari.Fast like the mind flying to Vaikuntha and watching the Sudarsana-cakra follou him closely Durvasa' entered Lord Hari's palace.Text 87dadarsa sri-harim vipro

ratna-simhasana-sthitam sankha-cakra-gada-padma-

dharam pitambaram paramdadarsa - saw; sri...-harim - Lord Hari; viprah - the brahmana; ratna- simhasana-sthitam - sitting on a jewel throne; sankha - conch; cakra - cakra; gada - club; padma - and lotus; dharam - holding; pitambaram - wearign yellou garments; param - transcendental.There the brahmana Durvasa' sau the Supreme Personality of Godhead Lord Hari who wore yellou garments held a conch cakra club and lotus sat on a jewel throne .Text 88syamam catur-bhujam santam

laksmi-kantam manoharam ratnalankara-sobhadhyam

ratna-mala-vibhusitamsyamam - dark; catur-bhujam - four arms; santam - peaceful; laksmi...-kantam - the beloved of Goddess Laksmi; manoharam - handsome and charming; ratnalankara-sobhadhyam - glorious with jewel ornaments; ratna-mala-vibhusitam - decorated with jewel necklaces.was dark handsome charming and peaceful had four arms was the beloved of Goddess Laksmi was splendid with jewel ornaments and jewel necklaces .Text 89isad-dhasya-prasannasyam

bhaktanugraha-kataram sad-ratna-sara-racitam

kiritojjvala-sekharamisad-dhasya-prasannasyam - gently smiling happy face; bhaktanugraha-kataram - overcome with mercy for the devotees; sad- ratna - jewels; sara - best; racitam - made; kiritojjvala-sekharam - with a splendid crown.had a gentle smile a cheerful face jewel ornaments and a splendid crown was overwhelmed with mercy to His devotees .Text 90parsada-pravarendrais ca

sevitam sveta-camaraih padma-sevita-padabjam

sarasvatya stutam purahparsada-pravarendraih - by exalted associates; ca - and; sevitam - served; sveta-camaraih - with white camaras; padma - by Laksmi-devi; sevita - served; pada - lotus; abjam - feet; sarasvatya - by sarasvati; stutam - glorified; purah - in the presence.was served by exalted associates holding white camaras whose lotus feet were served by Goddess Laksmi who was glorified by Goddess Sarasvati .Text 91sunanda-nanda-kumuda-

pracandadibhir avrtam gunanuvadam gayantam

yantraih pasyantam ipsitamsunanda-nanda-kumuda-pracandadibhih - by assoviates heded by Sunanda Nanda Kumuda and Pracanda; avrtam - accompanied; guna - virtues; anuvadam - following; gayantam - singing; yantraih - with instruments; pasyantam - looking; ipsitam - desired.who was accompanied by Sunanda Nanda Kumuda Pracanda and other liberated souls whose praises were sung to the accompaniment of musical instruments whom everyone gazed at and whom everyone yearned to serve.Text 92evam-bhutam prabhum drstva

dandavat prananama tam tustava sama-vedokta-

stotrena paramesvaramevam-bhutam - like this; prabhum - the Supreme Personality of Godhead; drstva - seeing; dandavat - like a stick; prananama - bowed; tam - to Him; tustava - prayed; sama-vedokta - spoken in the Sama Veda; stotrena - with prayers; paramesvaram - the Supreme Personality of Godhead.Gazing at the Supreme Personality of Godhead Durvasa' bowed down falling like a sticë to the ground and recited prayers from the Sama Veda.Text 93sri-durvasa uvacatrahi mam kamala-kanta

trahi mam karuna-nidhe dina-bandho 'ti-dinesa

karuna-sagara prabhosri...-durvasa uvaca - Sri Durvasa' said; trahi - protect; mam - me; kamala-kanta - O beloved of Laksmi; trahi - protecte; mam - - me; karuna - of mercy; nidhe - O ocean; dina-bandhah - O friend of the poor; ati- dinesa - O master of the poor; karuna-sagara - O oceasn of mercy; prabhah - O lord.Sri Durvasa' said O beloved of Laksmi please protect me! O ocean of mercy O ocean of mercy O friend of the poor O master of the poor O Lord please protect me!Text 94veda-vedanga-samsrastur

vidhatus ca svayam vidhe mrtyor mrtyo kala-kala

pahi mam sankatarnaveveda-vedanga-samsrastuh - of the authopr of thre Vedas and Vedangas; vidhatus - of Brahma; ca - and; svayam - personally; vidhe - O creator; mrtyoh - of death; mrtyah - O death; kala-kala - O time of time; pahi - protect; mam - me; sankatarnave - in an ocean of dangers.O father of the Vedas§ and Vedangas§ author O death of death O time of time please rescue me from this ocean of dangers.Text 95samhara-kartuh samhartah

sarvesa sarva-karana maha-visnu-taror bija

raksa mam bhaya-sagaresamhara-kartuh - of the destroyer; samhartah - O destroyer; sarvesa - O matser of all; sarva-karana - O cause of all; maha-visnu - of Lord Maha'-Visnu; taroh - of the tree; bija - O seed; raksa - protect; mam - me; bhaya-sagare - in an ocean of fears.O destroyer of the destroyer O master of all O cause of all O seed of the Maha'-Visnu tree please rescue me from this ocean of dangers.Text 96saranagata-sokarta-

bhaya-trana-parayana bhagavann ava mam bhitam

narayana namo 'stu tesaranagata - taken shelter; soka - grief; arta - toubled; bhaya - fear; trana - protection; parayana - devoted; bhagavan - O Lord; ava - please protect; mam - me; bhitam - frightened; narayana - O Narayana; namah - obeisances; astu - are; te - to You.O Lord who saves the surrendered souls from fear and grief and suffering please protect frightened me O Lord Narayana I offer my respectful obeisances unto You.Text 97vedesv adyam ca yad vastu

vedah stotum na ca ksamah sarasvati jadi-bhuta

kim stuvanti vipascitahvedesu - in the Vedas; adyam - the first; ca - and; yat - what; vastu - thing; vedah - the Vedas; stotum - to praise; na - not; ca - and; ksamah - able; sarasvati - Sarasvati; jadi...-bhuta - speechless; kim - how?; stuvanti - praise; vipascitah - the wise.You are the original Supreme Person described in the Vedas Even the Vedas cannot properly glorify You Even Goddess Sarasvati is speechless before You Hou can the ordinary philosophers of this world glorify you with proper words?Text 98sesah sahasra-vaktrena

yam stotum jadatam vrajet paca-vaktro jadi-bhuto

jadi-bhutas catur-mukhahsesah - Sesa; sahasra-vaktrena - with a thousand faces; yam - whom; stotum - and; jadatam - the state of being stunned; vrajet - attained; paca-vaktrah - Lord Siva; jadi...-bhutah - stunned; jadi...- bhutas - stunned; catur-mukhah - Brahma.Lord Sesa becomes speechless with His thousand mouths Lord Siva becomes speechless with his five mouths Lord Brahma' becomes speechless with his four mouths.Text 99srutayah sruti-kartaro

vani cet stotum aksamah ko 'ham vipras ca vedajah

sisyah kim staumi manadasrutayah - the Vedas; sruti-kartarah - the authors of the Vedas; vani - Goddess Vani; cet - ifg; stotum - to praise; aksamah - unable; kah - who?; aham - I; viprah - a brahmana; ca - and; vedaj ah - knowing theu Vedas; sisyah - disciple; kim - how?; staumi - praise; manada - O glorious one.The Vedas the authors of the Vedas and Goddess Sarasvati herself cannot praise You with proper words Who am I¿ I am only a brahmana student of the Vedas O glorious one hou can I praise You with proper words?Text 100manunam ca mahendranam

asta-vimsatime gate diva-nisam yasya vidher

astottara-satayusahmanunam - of the Manus; ca - and; mahendranam - of the great Indras; asta-vimsatime - 28; gate - gone; diva-nisam - day and night; yasya - of whom; vidheh - of Brahma; astottara-satayusah - a life of 10¸ years.Many Manus are born and die in the life of Indra Twenty- four Indras are born and die in one day of Brahma Brahma lives for 10¸ days and nights.Text 101tasya pato bhaved yasya

caksur-unmilanena ca tam anirvacaniyam ca

kim staumi pahi mam vibhotasya - of him; patah - the destruction; bhavet - is; yasya - of whom; caksur-unmilanena - by the blinking of an eye; ca - andf; tam - to Him; anirvacaniyam - indescribeable; ca - and; kim - how?; staumi - I glorify; pahi - please rescue; mam - me; vibhah - O all-powerful one.Lord Brahma''s entire life is en eyeblinë for You Hou can I properly glorify You the inconceivable Supreme Personality of Godhead¿ O all-powerful Lord please protect me.Text 102ity evam stavanam krtva

papata caranambuje nayanambuja-nirena

siseca bhaya-vihvalahity evam - thus; stavanam - prayer; krtva - doing; papata - fell; caranambuje - at the lotus feet; nayanambuja-nirena - with tears from his eyes; siseca - sprinkled; bhaya-vihvalah - frightened.After speaking these prayers Durvasa' fell at the Lord's lotus feet Terrified he shed tears that fell on the Lord's feet.Texts 10³ and 104durvasasa krtam stotram

hares ca paramatmanah punyadam sama-vedoktam

jagan-mangala-namakamyah pathet sankata-grasto

bhakti-yuktas ca samyutah narayanas tam krpaya

sighram agatya raksatidurvasasa - by Durvasa; krtam - made; stotram - prayer; hares - of Lord Krsna; ca - and; paramatmanah - of the Supersoul; punyadam - giving piety; sama-vedoktam - spoken in the Sama Veda; jagan-mangala-namakam - His name giving auspiciousness to the worlds; yah - who; pathet - reads; sankata-grastah - in danger; bhakti-yuktas - with devotion; ca - and; samyutah - engaged; narayanah - Lord Narayana; tam - to him; krpaya - with mercy; sighram - quickly; agatya - coming; raksati - protects.If a person in danger recites with devotion this sacred and auspicious Sama Veda prayer Durvasa' Muni spoke to the Lord then Lord Narayana will mercifully come to him and quickly give him all protection.Texts 10µ and 106raja-dvare smasane ca

karagare bhayakule satru-graste dasyu-bhite

himsra-jantu-samanvitevestite raja-sainyena

magna-pote maharnave stotra-sravana-matrena

mucyate natra samsayahraja-dvare - at the king's gate; smasane - in the cremain grounds; ca - and; karagare - in a prison cell; bhayakule - fearsome; satru-graste - in the enemy's grip; dasyu - of thieves; bhite - frightened; himsra-jantu-samanvite - with wild animals; vestite - surrounded; raja-sainyena - by the king;s armies; magna- pote - in a sinking boat; maharnave - in a great ocean; stotra - prayer; sravana - hearing; matrena - simply; mucyate - is delivered; na - not; atra - here; samsayah - doubt.One who called before a court of law trapped in a ghostly crematorium ground in a prison cell captured by enemies afraid of thieves attacked by wild animals surrounded by the king's army in a boat sinking in the great ocean or in any other fearful situation simply hears this prayer he will be saved from all danger Of this there is no doubt.Text 107sri-narayana uvacamunes ca stavanam srutva

bhagavan bhakta-vatsalah prahasyovaca madhuram

piyusa-vrstivan mudasri...-narayana uvaca - Sri Narayana said; munes - of the sage; ca - and; stavanam - the prayer; srutva - hearing; bhagavan - the Lord; bhakta - of the devotees; vatsalah - the lover; prahasya - smiling; uvaca - spoke; madhuram - sweet; piyusa-vrstivat - like a shower of nectar; muda - happily.Sri Narayana Rsi said Hearing the sage's words Lord Narayana who dearly loves His devotees happily smiled and spoke words that were like a shower of nectar.Text 108sri-bhagavan uvacauttisthottistha bhadram te

bhavisyati varena me kintu me vacanam nitam

srnu satyam sukhavahamsri...-bhagavan uvaca - the Supreme Personality of Godhead said; uttistha - rise; uttistha - rise; bhadram - auspiciousness; te - of you; bhavisyati - will be; varena - by the blessing; me - of Me; kintu - however; me - of Me; vacanam - the words; nitam - brought; srnu - please hear; satyam - truth; sukhavaham - bringing happiness.The Supreme Personality of Godhead said Rise Rise My blessing will bring you auspiciousness Hear My pleasing and truthful words.Text 109anyesam ca bhaveê janam

srutva sastram satam mukhat sva-murtimanti sastrani

bhave santas caranti hianyesam - of others; ca - and; bhavet - may be; j anam - knowledge; srutva - hearing; sastram - scripture; satam - of the devotees; mukhat - from the mouth; sva-murtimanti - own form; sastrani - scriptures; bhave - in the world; santas - devotees; caranti - move; hi - indeed.Hearing the scriptures from the mouths of other devotees the devotees in the world become like incarnations of the scriptures themselves the scriptures personified.Text 110karma veda-viruddham ca

sarvesam api garhitam karoti vidvams ceê jatva

sa ca jivan-mrtadhikahkarma - action; veda-viruddham - opposed to the Vedas; ca - and; sarvesam - of all; api - also; garhitam - rebuked; karoti - does; vidvams - intelligent; cet - if; jatva - knowing; sa - he; ca - and; jivat - living; mrta - dead; adhikah - worse.An intelligent man who violates the Vedas§ teaching become worse than a living corpse.Text 111puranesu ca vedesu

cetihasesu brahmana vaisnavanam ca mahima

srutah sarvais ca sarvatahpuranesu - in the Puranas; ca - and; vedesu - Vedas; ca - and; itihasesu - in the Itihasas; brahmana - O brahmana; vaisnavanam - of devotees; ca - and; mahima - the glory; srutah - heard; sarvais - by all; ca - and; sarvatah - in all respects.O brahmana the devotees of Lord Krsna are glorified in all the Vedas Puranas and Itihasas.Text 112aham prana vaisnavanam

mama pranas ca vaisnavah tan eva dvesti yo mudho

mamasunam sa himsakahaham - I; prana - the life-breath; vaisnavanam - of the devotees; mama - of Me; pranas - the life-breath; ca - and; vaisnavah - the devotees; tan - them; eva - certainly; dvesti - hates; yah - who; mudhah - a fool; mama - of me; asunam - of the life-breath; sa - he; himsakah - an attacker.I am the life breath of My devotees My devotees are the life breath of Me A person who hates My devotees is a fool He attacks My very life.Text 113putran pautran kalatrams ca

rajyam laksmim vihaya ca dhyayanti satatam ye mam

ko me tebhyah parah priyahputran - children; pautran - grandchildren; kalatran - wives; ca - and; rajyam - kingdom; laksmim - wealth; vihaya - renouncing; ca - and; dhyayanti - meditate; satatam - always; ye - who; mam - on Me; kah - who?; me - to Me; tebhyah - than them; parah - more; priyah - dear.Forgetting children grandchildren wife kingdom and wealth My devotees always remember Me Who is more dear to Me than them?Texts 11´ and 115para bhaktan na me prana

na ca laksmir na sankarah na bharati na ca brahma

na durga na ganesvarahna brahmana na vedas ca

na veda-janani surah na gopi na ca gopala

na radha pranatah priyapara - more; bhaktat - than a devotee; na - not; me - of Me; prana - the life; na - not; ca - and; laksmih - Laksmi; na - not; sankarah - Siva; na - not; bharati - Sarasvati; na - not; ca - and; brahma - Brahma; na - not; durga - Durga; na - not; ganesvarah - Ganesa; na - not; brahmana - the brahmanas; na - not; vedas - the Vedas; ca - and; na - not; veda-janani - the mother of the Vedas; surah - the demigods; na - not; gopi - the gopis; na - not; ca - and; gopala - the gopas; na - not; radha - Radha; pranatah - than life; priya - more dear.Neither My own life breath nor Laksmi nor Siva nor Sarasvati nor Brahma nor Durga nor Ganesa nor the brahmanas nor the Vedas nor Savitri nor the demigods nor the gopis nor the gopas nor even Radha who is more dear to Me than life itself are more dear to Me than My devotees.Text 116ity evam kathitam sarvam

satyam saram ca vastavam na prasamsa-param tesam

te ca pranadhikah priyahity - thus; evam - thus; kathitam - spoken; sarvam - all; satyam - the truth; saram - the essence; ca - and; vastavam - genuine; na - not; prasamsa-param - empty flattery; tesam - of them; te - they; ca - and; pranadhikah - more than life itself; priyah - dear.What I have spoken is the whole truth It is not empty flattery My devotees are more dear to Me than life itself.Text 117mam dvisanti ca ye mudha

jana-hinas ca vacitah svatmanam ca na jananti

te yanti nirayam cirammam - Me; dvisanti - hate; ca - and; ye - who; mudha - fools; j ana-hinah - ignorant; ca - and; vacitah - cheated; svatmanam - self; ca - and; na - not; jananti - know; te - they; yanti - go; nirayam - to hell; ciram - for a long time.They who hate Me are ignorant fools They have cheated themselves They do not knou their own self interest They go to hell There they stay for a long time.Text 118ye dvisanti ca mad-bhaktan

mama pranadhika-priyan tesam sasta tv aham turnam

paratra nirayam ciramye - they who; dvisanti - hate; ca - and; mad-bhaktan - My devotees; mama - of Me; pranadhika-priyan - more dear than life; tesam - of them; sasta - the punisher; tu - certainly; aham - I; turnam - at once; paratra - in the next life; nirayam - to hell; ciram - for a long time.They who hate My devotees who are more dear to Me than life I punish In the next life they spend a long time in hell.Text 119prabhavo 'ham ca sarvesam

isvarah paripalakah tathapi na svatantro 'ham

bhaktadhino diva-nisamprabhavah - the creator; aham - I; ca - and; sarvesam - of all; isvarah - the controller; paripalakah - the protector; tathapi - still; na - not; svatantrah - independent; aham - I; bhaktadhinah - controlled by the devotees; diva-nisam - day and night.I am the creator master and protector of all Still I am not independent I am controlled by My devotees.Text 120goloke vatha vaikunthe

dvi-bhujam ca catur-bhujam rupa-matram idam sasvat

prana me bhakta-sannidhaugoloke - in Goloka; va - or; atha - then; vaikunthe - in Vikuntha; dvi-bhujam - two arms; ca - and; catur-bhujam - four arms; rupa - form; matram - only; idam - this; sasvat - always; prana - the lufe breath; me - of Me; bhakta - the devotees; sannidhau - near.In Goloka I have two arms, and in Vaikuntha I have four arms I stay there eternally Still My life breath stays wherever My devotees stay.Text 121yad vastu bhakta-dattam ca

bhaksaniyam ca tan mama abhaksyam dravyam anyena

dattam ced amrtopamamyat - what; vastu - thing; bhakta-dattam - given by a devotee; ca - and; bhaksaniyam - to be eaten; ca - and; tan - that; mama - of Me; abhaksyam - not to be eaten; dravyam - thing; anyena - by another; dattam - given; cet - if; amrtopamam - like nectar.If My devotee offers Me food I happily eat it If a non- devotee offers Me food I will not eat it even if it is like nectar.Text 122ambarisam nrpa-srestham

niriham tam ahimsakam katham hamsi daya-silam

sarva-prani-hite ratamambarisam - Ambarisa; nrpa-srestham - the best of kings; niriham - who does not act badly; tam - him; ahimsakam - non-violent; katham - why?; hamsi - you kill; daya-silam - merciful; sarva-prani- hite - in the welfare of all living entities; ratam - engaged.The great king Ambarisa did not act badly He did not hurt others He was always kind He was intent on doing good to others. Why did you try to kill him?Text 123dayam kurvanti ye santah

santatam sarva-jivisu tan dvisanti ca ye mudhas

tesam hantaham eva cadayam - mercy; kurvanti - do; ye - who; santah - devotees; santatam - always; sarva-jivisu - to all living beings; tan - them; dvisanti - hate; ca - and; ye - who are; mudhah - fools; tesam - of them; hanta - the killer; aham - I; eva - indeed; ca - and.My devotees are always kind to all living beings They who hate My devotees are fools I kill such fools.Text 124bhaktanam himsakam satrum

aham raksitum aksamah ambarisalayam gaccha

sa tvam raksitum isvarahbhaktanam - of My devotees; himsakam - one who harms; satrum - an enemy; aham - I; raksitum - to protect; aksamah - unable; ambarisa - of King Ambarisa; alayam - to the abode; gaccha - go; sa - he; tvam - you; raksitum - to protect; isvarah - is able.I have no power to save the enemy and attacker of My devotees Go to King Ambarisa Only he has the power to save you.Text 125narayana-vacah srutva

brahmano bhaya-vihvalah visanna-manasas tasthau

smaran krsna-padambujamnarayana - of Lord Narayana; vacah - the words; srutva - hearing; brahmanah - the brahmana; bhaya-vihvalah - frightened; visanna - dejected; manasah - at heart; tasthau - stood; smaran - remembering; krsna-padambujam - Lord Krsna's lotus feet.Hearing Lord Narayana's words the brahmana Durvasa' became frightened and dejected He remembered Lord Krsna's lotus feet.Text 126etasminn antare brahma

bhavanya saha sankarah dharmas cendradayo deva

ajagmur muni-pungavahetasmin antare - then; brahma - Brahma; bhavanya - Durga; saha - with; sankarah'Siva; dharmas" - Yama; ca - and; indradayah - headed by Inra; deva - the demigods; ajagmuh - came; muni-pungava - the great sages.Then Brahma Siva Parvati Yamaraja Indra the demigods and the great sages came.Text 127pranamya tustuvuh sarve

paramatmanam isvaram pulakacita-sarvanga

bhakti-namratma-kandharahpranamya - bowing; tustuvuh - offered prayers; sarve - all; paramatmanam - to the Supreme Soul; isvaram - the Supreme Personality of Godhead; pulakacita-sarvangah - the hairs of their bodies erect; bhakti-namratma-kandharah - their heads bowed with devotion.They bowed down Their heads humbly bowed and the hairs of their bodies erect they spoke many prayers.Text 128sri-brahmovacaatma-svarupa nirlipta

bhaktanugraha-vigraha bhaktaparadha-janakam

raksa brahmana-pungavamsri...-brahma uvaca - Sri Brahma' said; atma-svarupa - O Lord whose form is transcendental; nirlipta - O Lord untouched by matter; bhaktanugraha-vigraha - kind to the devotees; bhaktaparadha- janakam - who has offended a devotee; raksa - please protect; brahmana-pungavam - this great brahmana.Sri Brahma' said O Lord whose form is transcendental O Lord not touched by matter O Lord kind to Your devotees please save this brahmana who has offended Your devotee.Text 129sri-mahadeva uvacadina-bandho jagan-natha

nayam vipro jagad-bahih krtaparadham dinam ca

pahimam saranagatamsri...-mahadeva uvaca - Lord Siva said; dina-bandhah - O friend of the poor; jagan-natha - O matser of the universe; na - not; ayam - this; viprah - brahmana; jagad-bahih - caste out; krtaparadham - offender; dinam - poor; ca - ansd; pahi - save; imam - him; saranagatam - taken shelter.Lord Siva said O friend of the poor O master of the universes please do not reject this brahmana Please save this poor offender who has surrendered to You and taken shelter of You.Text 130sri-parvaty uvacabhakta evambarisas te

na dvija na sura vayam sarvesam isvaras tvam ca

raksa vipram krtagasamsri...-parvaty uvaca - Sri Parvati said; bhakta - devotee; eva - indeed; ambarisah - Ambarisa; te - of You; na - not; dvija - brahmanas; na - not; surah - demigods; vayam - we; sarvesam - of all; isvarah - O master; tvam - You; ca - and; raksa - please protect; vipram - brahmana; krtagasam - offender.Sri Parvati said King Ambarisa is devoted to You Are not we demigods and brahmanas also Your devotees¿ You are the master if us all Please save this offender brahmana.Text 131sri-dharma uvacasarvesam janakas tvam ca

pata danda-krd isvarah sisu-hetoh sisum hanti

pitety evam kutah prabhosri...-dharma uvaca - Sri Yama said; sarvesam - of all; janakah - the father; tvam - You; ca - and; pata - the protector; danda-krt - the punisher; isvarah - the master; sisu-hetoh - for the child; sisum - the child; hanti - kills; pita - the father; iti - thus; evam - thus; kutah - why?; prabhah - O Lord.Sri Yama said You are the father of all You are everyone's protector master and punisher O master will a father kill one son to protect another?Text 132srindra uvacakrpa te samata sasvat sarvesu jivisu prabho aparadha-phalam bhutam

adhuna patum arhasisrindra uvaca - Indra said; krpa - mercy; te - of You; samata - considered; sasvat - always; sarvesu - in all; jivisu - living beings; prabhah - O Lord; aparadha - of offense; phalam - the result; bhutam - manifested; adhuna - now; patum - to protect; arhasi - are worthy.Sri Indra said O Lord You are always merciful to all living beings Nou please save this brahmana He has already suffered for his offense.Text 133sri-rudra ucuhsantim kartum samucitam

utpatha-sthasya sampratam krta-kunthasya mudhasya

palanam kartum arhasisri...-rudrah ucuh - the Rudras said; santim - peace; kartum - to do; samucitam - proper; utpatha-sthasya - of an offender; sampratam - not; krta-kunthasya - foolish; mudhasya - foolish; palanam - protection; kartum - to do; arhasi - You are worthy.The Rudras said It is right for you to punish this offender Still please save him for he is very foolish and unintelligent.Text 134sri-dik-pala ucuhkrtaparadham vipram ca

cchetum arhati na srutau aparadha-phalam krtva

kuru palanam isvarasri...-dië-pala ucuh - the protectors of the directions; krtaparadham - offender; vipram - brahmana; ca - and; cchetum - to cut; arhati - worthy; na - not; srutau - in the Vedas; aparadha-phalam - the result of an offense; krtva - doing; kuru - please do; palanam - protection; isvara - O Lord.The protectors of the directions said The Vedas do not say that an offender brahmana should be killed O Lord You have already punished this brahmana Nou please protect him.Text 135sri-graha ucuhyo dvesti vaisnavam mudhah

samrustah sarva-devatah pidam kurmo vayam sasvat

pascat tvam patum arhasisri...-grahah ucuh - the rulers of the planets said; yah - one who; dvesti - hates; vaisnavam - the devotee; mudhah - fool; samrustah - angry; sarva - all; devatah - demigods; pidam - trouble; kurmah - do; vayam - we; sasvat - always; pascat - then; tvam - You; patum - to protect; arhasi - are worthy.The rulers of the planets said Only a fool hates the devotees of Lord Visnu We demigods are always angry with Him We trouble him again and again When we are finished with Him, O Lord it is Your duty to protect him.Text 136sri-munaya ucuhnatha vipre parabhute

sarve jivan-mrta vayam dandam vidhatum ekasya

bhavel lajja sva-jatisusri...-munaya ucuh - the sages said; natha - O Lord; vipre - to the brahmana; parabhute - defeated; sarve - all; jivat - living; mrtah - dead; vayam - we; dandam - punishment; vidhatum - to do; ekasya - of one; bhavet - may be; lajja - shame; sva-jatisu - in our relative.The sages said O Lord when this brahmana was humiliated all of us sages became like the living dead We were very ashamed that one of us was punished.Text 137sri-atrir uvacatvayaiva dattah putro me

so 'pi tvat-sevakah sada na kam bibheti trailokye

tejasvi tejasa tavasri...-atrir uvaca - Sri Atri said; tvaya - by You; eva - indeed; dattah - offered; putrah - son; me - to me; sah - he; api - also; tvat- sevakah - Your servant; sada - always; na - not; kam - whom?; bibheti - fears; trailokye - in the three worlds; tejasvi - powerful; tejasa - with power; tava - of You.Sri Atri said You gave Durvasa' to me He is my son He is Your servant Whom need he fear in the three worlds¿ He is strong with power You gave to him.Text 138sri-laksmir uvacaksamaparadham bhagavan

raksemam saranagatam stuvanti deva vipras ca

na hantum vipram arhasisri...-laksmir uvaca - Sri Laksmi said; ksama - forgive; aparadham - offense; bhagavan - O Lord; raksa - save; imam - him; saranagatam - taken shelter; stuvanti - praise; deva - the demigods; vipras - the brahmanas; ca - and; na - not; hantum - to kill; vipram - the brahmana; arhasi - You are worthy.Sri Laksmi said O Lord please forgive this brahmana's offense Please protect him He has surrendered to You and taken shelter of You The demigods and brahmanas pray that You spare him Please do not kill him.Text 139sri-sarasvaty uvacabodhayisyami devanam

janakam kim aham sruteh sarvesam bhagavan svami

sarvams ca patum arhasisri...-sarasvaty uvaca - Sri Sarasvati said; bodhayisyami - I will inform; devanam - of the demigods; janakam - the father; kim - what?; aham - I; sruteh - of the Vedas; sarvesam - of all; bhagavan - the Lord; svami - the master; sarvams - to all; ca - and; patum - to protect; arhasi - is worthy.Sri Sarasvati said Hou can I presume to teach You You are the father of the demigods the Lord of the Vedas and the master of all You protect everyone.Text 140sri-parsada ucuhbhavatah smrti-matrena

sarvesam sarva-mangalam bhavet sarvapado yanti

pahimam saranagatamsri...-parsada ucuh - the Lord's associates said; bhavatah - of You; smrti-matrena - simply by hearing; sarvesam - - of all; sarva- mangalam - all auspiciousness; bhavet - is; sarvapadah - all calamity; yanti - goes; pahi - please protect; imam - him; saranagatam - taken shelter.The Lord's associates said Simply by remembering You everyone attains auspiciousness All their calamities go far away Please protect this brahmana who has surrendered to You.Text 141sri-nartaka ucuhdaridrya-bhajaka vayam

bhiksukas tava santatam bhiksam nah sampratam dehi

paritranam dvijasya casri...-nartaka ucuh - the dancers said; daridrya-bha jaka - O breaker of poverty; vayam - we; bhiksukah - beggars; tava - of You; santatam - always; bhiksam - charity; nah - to us; sampratam - now; dehi - please give; paritranam - protection; dvijasya - of the brahmana; ca - and.The celestial dancers said O breaker of poverty again and again we have begged charity from You Nou please give us the charity of protecting this brahmana.Text 142etesam stavanam srutva

prabhuh sarana-vatsalah prahasyovaca vacanam

sarva-santosa-karanametesam - of them; stavanam - the prayer; srutva - hearing; prabhuh - the Lord; sarana-vatsalah - the lover of the surrendered souls; prahasya - smiling; uvaca - spoke; vacanam - words; sarva- santosa-karanam - pleasing to all.Hearing these prayers the Supreme Personality of Godhead who loves the surrendered devotees smiled and spoke words that pleased everyone.Text 143sri-bhagavan uvacasarve srnuta mad-vakyam

niti-yuktam sukhavaham vipra-raksam karisyami

yusmakam ajaya dhruvamsri...-bhagavan uvaca - the Supreme Personality of Godhead said; sarve - all; srnuta - please hear; mad-vakyam - My words; niti- yuktam - proper; sukhavaham - pleasing; vipra-raksam - protection of the sage; karisyami - I will do; yusmakam - of you all; ajaya - by the command; dhruvam - certainly.The Supreme Personality of Godhead said Everyone hear My words which are pleasing and right By Your order I will protect this brahmana.Text 144kintö ayam yatu vaikunthad

ambarisalayam punah karotu paranam tatra

rajah su-pritaye munihkintv - however; ayam - he; yatu - must go; vaikunthat - from Vaiku.n.tha; ambarisalayam - to Kign Ambarisa; punah - again; karotu - must do; paranam - breaking the fast; tatra - there; raj ah - of the king; su-pritaye - for the pleasure; munih - the sage.However Durvasa' Muni must leave Vaikuntha return to King Ambarisa's home and please him by taking his meal there.Text 145vipras tasyatithir bhutva

nirdosam saptum udyatah sudarsanam tam samraksya

brahmanam hantum udyatamviprah - the brahmana; tasya - his; atithih - guest; bhutva - becoming; nirdosam - faultless; saptum - to curse; udyatah - eager; sudarsanam - Sudarsana-cakra; tam - him; samraksya - protecting; brahmanam - the brahmana; hantum - to kill; udyatam - eager.The brahmana Durvasa' was a guest of King Ambarisa Even though the king had done no wrong the brahmana wanted to curse him My Sudarsana-cakra protected the king and wanted to kill the brahmana.Text 146purnam varsam ayam bhito

bhramaty eva bhavam sada upavasi sa rajendrah

sa-strikas ca sucanvitahpurnam - entire; varsam - year; ayam - he; bhitah - frightened; bhramaty - wanders; eva - indeed; bhavam - the material world; sada - always; upavasi - fasting; sa - he; rajendrah - the great king; sa-strikas - with wife; ca - and; sucanvitah - unhappy.For one year frightened Durvasa' ran here and there in the universe For this one year King Ambarisa and his wife kept a fastText 147tato 'ham upavasi ca

bhaktopavasa-karanat stanandham balakam drstva

na bhunkte janani yathatatah - since then; aham - I; upavasi - fasting; ca - and; bhakta - devotee; upavasa - fasting; karanat - for the reason; stanandham - an infant; balakam - child; drstva - seeing; na - not; bhunkte - eats; janani - the mother; yatha - as.As a mother cannot eat if her infant child does not eat so for this year I have also fasted because of My devotee's fast.Text 148mamasiso muni-sresthah

sadyo hhavatu vijvarah pathi tatrasya himsam ca

mac-cakram na karisyatimama - of Me; assisah - the blessing; muni-sresthah - the gerat sage; sadyah - at once; hhavatu - may become; vijvarah - free of danger; pathi - on the path; tatra - there; asya - of him; himsam - killing; ca - and; mac-cakram - My cakra; na - not; karisyati - will do.Here is My blessing The sage is nou free of all danger My Sudarsana-cakra will not harm him.Text 149aham evadya niscintah

sukham bhoksyami niscitam bhakta-dattam ca yad vastu

pritya krtvamrtopamamaham - I; eva - indeed; adya - now; niscintah - free from anxiety; sukham - happiness; bhoksyami - I will eat; niscitam - indeed; bhakta - by My devotee; dattam - offered; ca - and; yat - what; vastu - thing; pritya - with pleasure; krtva - making; amrta - nectar; upamam - like.Nou I will again happily eat the nectar foods My devotees offer to Me.Text 150laksmi-dattam ca yad-dravyam

na caham bhoktum isvarah vina bhakta-pradanena

na ca mam datum isvarilaksmi...-dattam - given by Laksmi; ca - and; yad-dravyam - the things; na - not; ca - and; aham - I; bhoktum - to eat; isvarah - able; vina - without; bhakta-pradanena - the offering to the devotees; na - not; ca - and; mam - Me; datum - to give; isvari - is able.I will not eat anything even if Goddess Laksmi offers it to Me unless it is also offered to My devotees Goddess Laksmi will not offer Me anything without also offering it to My devotees.Text 151he munindra maha-praja

gaccha vatsa nrpalayam sarve devas ca devyas ca

gacchantu munayo grhamhe - O; munindra - king of sages; maha-praja - O great philosopher; gaccha - go; vatsa - O child; nrpalayam - to the king's home; sarve - all; devah - the demigods; ca - and; devyah - goddesses; ca - and; gacchantu - should go; munayah - the sages; grham - to the home.O child O king of sages O great philosopher go to the king's home All the demigods demigoddesses and sages should nou return to their own homes.Text 152ity uktva sri-haris turnam

yayau svantah-puram muda yayuh sarve muda yuktah

pranamya jagad-isvaramiti - thus; uktva - speaking; sri...-harih - Lord Krsna; turnam - at once; yayau - went; svantah„-puram - to His palace; muda - happily; yayuh - went; sarve - all; muda - happily; yuktah - engaged; pranamya - bowing; jagad- isvaram - to the master of the universes.After speaking these words the Supreme Personality of Godhead entered His palace Bowing down before the master of the universes everyone happily left.Text 153brahmanas ca mano-yayi

jagama hari-mandirat sudarsanam ca tac-cakram

surya-koti-sama-prabhambrahmanah - the brahmana; ca - and; mano-yayi - going fast like the mind; jagama - went; hari-mandirat - from Lord Krsna's palace; sudarsanam - the Sudarsdana-cakra; ca - and; tac-cakram - the cakra; surya-koti-sama-prabham - splendid like ten million suns.Traveling at the speed of mind the brahmana Durvasa' fleu from Lord Hari's palace The Sudarsana-cakra effulgent like millions of suns followed close behind.Text 154uposya vatsaram raja

suska-kanthostha-talukah simhasana-stho dadarsa

purato muni-pungavamuposya - fasting; vatsaram - for a year; raja - the king; suska- kanthostha-talukah - his throat palate and lips dry and withered; simhasana-sthah - sitting on a throne; dadarsa - saw; puratah - before him; muni-pungavam - the great sage.King Ambarisa sitting on his throne his throat palate and lips dry and withered from his year-long fast suddenly sau Durvasa' Muni come before him.Text 155utthaya sambhramat sadyah

pranamya sadaram muda bhojayitva tu mistannam

brahmanam bubhuje svayamutthaya - rising; sambhramat - with respect; sadyah - at once; pranamya - bowing; sadaram - with respect; muda - happily; bhojayitva - feeding; tu - indeed; mistannam - delicious foods; brahmanam - to the brahmana; bubhuje - ate; svayam - personally.Respectfully and happily the king rose and bowed down He fed the brahmana Durvasa' delicious foods and then he also ate.Text 156bhuktva tusto dvija-srestho

yuyuje nrpam asisam jagama svalayam turnam

prasasamsa punah punahbhuktva - eating; tustah - happy; dvija-sresthah - the great brahmana; yuyuje - engaged; nrpam - the king; asisam - blessing; jagama - went; svalayam - home; turnam - at once; prasasamsa - praised; punah - again; punah - and again.Satisfied by eating the great brahmana Durvasa' blessed the king Then Durvasa' returned to his own home Durvasa' praised the king again and again.Text 157uvaca pathi viprendro

manasa vismayakulah mahatmyam durlabham aho

vaisnavanam iti dvijauvaca - spoke; pathi - on the path; viprendrah - the great brahmana; manasa - with his mind; vismayakulah - filled with wonder; mahatmyam - the glory; durlabham - rare; ahah - indeed; vaisnavanam - of the devotees of Lord Visnu; iti - thus; dvija - O brahmana.O brahmana his heart filled with wonder Durvasa' Muni said to himself Ah! Lord Visnu's devotees are very glorious!"

No comments: