Sunday, August 5, 2007

part - II

Chapter Four

Goloka-varnana Description of Goloka

Text 1

sri-narada uvaca


kena va prarthitah„ krsno

mahim- ca kena hetuna ajagama jagannatho

vada veda-vidam- varasri-narada uvaca - Sri Narada said; kena - by whom?; va - or; prarthitah - requested; krsnah - Krsna; mahim - to the earth; ca - and; kena - by what?; hetuna - cause; ajagama - came; jagannathah - the master of the universes; vada - please tell; veda-vidam - of the knowers of the Vedas; vara - O best.Sri Narada said Asked by whom and for what reason did Lord Krsna the master of the universes come to the earth¿ O best of the knowers of the Vedas please tell.Text 2sri-narayana uvacapura varaha-kalpe sa

bharakranta vasundhara bhrsam- babhuva sokarta

brahmanam- saranam- yayausri-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said; pura - formerly; varaha-kalpe - in the Varaha-kalpa; sa - she; bhara - by a burden; akranta - overcome; vasundhara - the earth; bhrsam - greatly; babhuva - became; sokarta - grief-stricken; brahmanam - to Brahma; saranam - shelter; yayau - went.Sri Narayana Rsi said In ancient times during the Varaha- kalpa bearing a great burden and filled with grief the earth took shelter of the demigod Brahma.Text 3surais“ casura-santapair

bhrsam udvigna-manasaih sardham- tais tam- durgamam- ca

jagama vedhasah„ sabhamsuraih - by the demigods; ca - and; asura - by the demons; santapaih - tormented; bhrsam - greatly; udvigna-manasaih - agitated at heart; sardham - with; taih - them; tam - to that; durgamam - difficult to attain; ca - and; jagama - went; vedhasah - of Brahma; sabham - to the assembly.Accompanied by hosts of demigods who were all unhappy at heart to be so troubled by the demons she went to the assembly of Brahma which is very difficult to attain.Text 4dadarsa tasyam- devesam

jvalantam- brahma-tejasa rsindrais“ ca munindrais“ ca

siddhendraih„ sevitam- mudadadarsa - saw; tasyam - there; devesam - the master of the demigods; jvalantam - glorious; brahma-tejasa - with spiritual power; rsindrais - with the kings of the sages; ca - and; munindrais - with the kings of the philosophers; ca - and; siddhendraih - with the kings of the perfect beings; sevitam - served; muda - happily.There she sau Brahma the king of the demigods who shone with spiritual power who was cheerfully served by the kings of the rsis munis and siddhas .Text 5apsaro-gana-nrtyam- ca

pasyantam- sa-smitam- muda gandharvanam- ca sangitam

srutavantam- manoharamapsaro-gana - of the apsaras; nrtyam - dancing; ca - and; pasyantam - seeing; sa-smitam - smiling; muda - happily; gandharvanam - of the Gandharvas; ca - also; sangitam - singing; srutavantam - hearing; manoharam - beautiful.who happily smiled as he glanced at the Apsaras§ dancing and listened to the Gandarvas§ beautiful singing .Text 6japantam- paramam- brahma

krsna ity aksara-dvayam bhakty-anandasru-purnam- tam

pulakacita-vigrahamjapantam - chanting; paramam - great; brahma - Brahman; krsna - Krsna; ity - thus; aksara- dvayam - two syllables; bhakty - of devotion; ananda - with bliss; asru - with tears; purnam - filled; tam - him; pulakacita - hairs erect; vigraham - his body.and who chanted the two most sacred syllables Krs„-na the hairs of his body erect and his eyes filled with tears of the ecstasy of devotion.Text 7bhaktya sa tridasaih„ sardham

pranamya catur-ananam sarvam- nivedanam- cakre

daitya-bharadikam- munebhaktya - with devotion; sa - and; tridasaih - the demigods; sardham - with; pranamya - bowing down; catur-ananam - four heads; sarvam - all; nivedanam - appeal; cakre - did; daitya- bharadikam - burdened by the demons; mune - O sage.O sage accompanied by the demigods the earth-goddess then devotedly offered her respectful obeisances to four-faced Brahma and told him hou she was burdened by the demons.Text 8sasru-purna sa-pulaka

tustava ca ruroda ca tam uvaca jagad-dhata

katham- stausi ca rodisisa - with; asru - tears; purna - filled; sa- pulaka - with hairs erect; tustava - offered prayers; ca - and; ruroda - wept; ca - and; tam - to her; uvaca - said; jagad-dhata - the creater of the universe; katham - why?; stausi - do you offer prayers; ca - and; rodisi - do you weep.The hairs of her body erect and her eyes filled with tears she offered prayers and wept Brahma the creater of the universe said to her Why do you offer prayers and weep?Text 9katham agamanam- bhadre

vada bhadram- bhavisyati su-sthira bhava kalyani

bhayam- kim- te mayi sthitekatham - why?; agamanam - come; bhadre - O beautiful one; vada - tell; bhadram - auspiciousness; bhavisyati - will be; su-sthira - steady; bhava - become; kalyani - O auspicious one; bhayam - fear; kim - how?; te - of you; mayi - in me; sthite - situated.O beautiful one why have you come¿ Please tell It will be auspicious Be steady O beautiful one why are you afraid of me?Text 10asvasya prthivim- brahma

devan papraccha sadaram katham agamanam- deva

yusmakam- mama sannidhamasvasya - reassuring; prthivim - the earth; brahma - Brahma; devan - the demiogds; papraccha - asked; sadaram - respectfully; katham - why?; agamanam - arrival; deva - O demigods; yusmakam - of you; mama - of me; sannidham - to the presence.Brahma comforted the earth-goddess and then respectfully asked the demigods O demigods why have you come to me?Text 11brahmano vacanam- srutva

deva ucuh„ prajapatim bharakranta ca vasudha

daitya-grasta vayam- prabhobrahmanah - of Brahma; vacanam - the words; srutva - hearing; deva - the demigods; ucuh - said; prajapatim - to Prajapati; bhara - with a burden; akranta - overcome; ca - and; vasudha - the earth; daitya-grasta - in the demons§ grip; vayam - we; prabhah - O lord.Hearing Brahma's words the demigods said to Prajapati Brahma O lord the earth is overcome by the demons and we also are in the demons§ grip.Text 12tvam eva jagatam- srasta

sighram- no niskrtim- kuru gatis tvam asya bho brahman

nirvrtim- kartum arhasitvam - you; eva - indeed; jagatam - of the worlds; srasta - the creator; sighram - at once; nah - of us; niskrtim - the remedy; kuru - do; gatih - the goal; tvam - you; asyah - of her; bhah - O; brahman - Brahma; nirvrtim - stopping; kartum - to do; arhasi - you are worthy.You are the creator of the worlds Please stop (the demons) O Brahma the earth has taken shelter of you You should stop (the demons).Text 13pidita yena bharena

prthiviyam- pitamaha vayam- tenaiva duhkhartas

tad-bhara-haranam- kurupidita - tortured; yena - by which; bharena - burden; prthivi iyam - the earth; pitamaha - O grandfather; vayam - we; tena - by that; eva - indeed; duhkhartah - tortured; tad-bhara - that burden; haranam - removal; kuru - do.O grandfather the earth is nou tormented by the burden (of many demons) We are also tortured by them Please remove the burden (they have brought).Text 14devanam- vacanam- srutva

papraccha tam- jagad-vidhih duri-krtya bhayam- vatse

sukham- tistha mamantikedevanam - of the demigods; vacanam - the words; srutva - hearing; papraccha - asked; tam - her jagad- vidhih - the creator of the universe; duri-krtya - putting far away; bhayam - fear; vatse - O child; sukham - happily; tistha - stand; mama - of me; antike - in the presence.After hearing the demigods§ words Brahma the creator of the worlds said to the earth-goddess Child throu your fears far away Stand happily before me.Text 15kesam- bharam asakta tvam

sodhum- padma-vilocane apanesyami tam- bhadre

bhadram- te bhavita dhruvamkesam - of whom?; bharam - the burden; asakta - unable; tvam - you; sodhum - to bear; padma- vilocane - O lotus-eyed one; apanesyami - I will remove; tam - that; bhadre - O beautiful one; bhadram - auspiciousness; te - of you; bhavita - will be; dhruvam - certainly.O lotus-eyed one who has brought this burden you cannot bear¿ O beautiful one I will take away your burden Things will be auspicious for you That is certain.Text 16tasya sa vacanam- srutva

tam uvaca sa-pidanam pidita yena yenaiva

prasanna-vadaneksanatasya - his; sa - she; vacanam - the words; srutva - hearing; tam - to him; uvaca - said; sa- pidanam - with anguish; pidita - anguished; yena - by whom; yena - by whom; eva - indeed; prasanna - cheerful; vadana - face; iksana - and eyes.When she heard these words even though she was anxious and unhappy she made her eyes and face cheerful and she anxiously spoke to him.Text 17sri-ksitir uvacasrnu tata pravaksyami

svakiyam- manasim- vyatham vina bandhum- sva-visvasam

nanyam- kathitum utsahesri-ksitir uvaca - the earth goddess said; srnu - hear; tata - O father; pravaksyami - I will speak; svakiyam - own; manasim - mind; vyatham - suffering; vina - without; bandhum - a friend; sva- visvasam - faithful; na - not; anyam - another; kathitum - to speak; utsahe - I am willing.The earth-goddess said Father please listen and I will tell the suffering in my heart I cannot tell this to any but a faithful friend.Text 18stri-jatir abala sasvad

raksaniya sva-bandhubhih janaka-svami-putrais“ ca

garhitanyais“ ca niscitamstri-jatih - a woman; abala - weak; sasvat - always; raksaniya - to be protected; sva- bandhubhih - by her relatives; janaka - father; svami - husband; putraih - with sons; ca - and; garhita - relatives; anyaih - by others; ca - also; niscitam - certainly.A weak woman should always be protected by her father husband sons and other relatives.Text 19tvaya srasta jagat-tata

na lajja kathitum- mama yesam- bharaih„ piditaham

sruyatam- kathayami tetvaya - by you; srasta - created; jagat-tata - O father of the universe; na - not; lajja - shame; kathitum - to say; mama - my; yesam - of whom; bharaih - by the burden; piditaham - tormented; sruyatam - should be heard; kathayami - I will tell; te - you.O father of the worlds you created me I am not shy to tell you Listen and I will tell you who has brought the burden that crushes me.Text 20krsna-bhakti-vihina ye

ye ca tad-bhakta-nindakah tesam- maha-patakinam

askata bhara-vahanekrsna-bhakti-vihinah - who have no devotion to Lord Krsna; ye - they who; ye - they who; ca - and; tad- bhakta-nindakah - blaspheme the devotees; tesam - of them; maha-patakinam - great sinners; askata - unable; bhara - the burden; vahane - in carrying.I cannot bear the burden of carrying great sinners that have no devotion to Lord Krsna and that blaspheme the devoteesText 21sva-dharmacara-hina ye

nitya-krtya-vivarjitah sraddha-hinas“ ca vedesu

tesam- bharena piditasva-dharma - own religious; acara - duties; hina - without; ye - who; nitya-krtya-vivarjitah - without performing regular duties; sraddha - faith; hinah - without; ca - and; vedesu - in the Vedas; tesam - of them; bharena - by the burden; pidita - crushed.I am crushed by carrying the burden of they who do not perform their religious duties who never do what they should and who have no faith in the Vedas.Text 22pitr„-matr„-guru-strinam

posanam- putra-pausyayoh ye na kurvanti tesam- ca

na sakta bhara-vahanepitr - father; matr - mother; guru - guru; strinam - and wife; posanam - maintenance; putra - of sons; pausyayoh - and descendants; ye - who; na - not; kurvanti - do; tesam - of them; ca - and; na - not; sakta - able; bhara-vahane - to carry the burden.I cannot carry the burden of they who do not maintain their father mother guru wife sons and grandsons.Text 23ye mithya-vadinas tata

daya-satya-vihinakah nindaka gurudevanam

tesam- bharena piditaye - who; mithya-vadinah - speaking lies; tata - O father; daya - mercy; satya - and truth; vihinakah - without; nindaka - blasphemers; gurudevanam - of the spiritual masters; tesam - of them; bharena - by teh burden; pidita - crushed.I am crushed by the burden of carrying they who speak lies who have neither mercy nor truth and who insult their spiritual masters.Text 24mitra-drohi krtaghnas“ ca

mithya-saksya-pradayakah visvasa-ghnah„ sthapya-hari

tesam- bharena piditamitra - to friends; drohi - become enemiies; krtaghnah - ungrateful; ca - and; mithya - untruthful; saksya - witness; pradayakah - giving; visvasa - faith; ghnah - killing; sthapya - what should be established; hari - - taking away; tesam - of them; bharena - by the burden; pidita - crushed.I am crushed by the burden of carrying they who become enemies to their friends who are ungrateful who bear false witness who are faithless and who roâ what is given them to protect.Text 25kalyana-sukta-samani

harer namaika-mangalam kurvanti vikrayam- te vai

tesam- bharena piditakalyana - auspicious; sukta - prayers; samani - and hymns; hareh - of Lord Hari; nama - the name; eka - only; mangalam - auspicious; kurvanti - do; vikrayam - sale; te - they; vai - indeed; tesam - of them; bharena - by the burden; pidita - crushed.I am crushed by the burden of carrying they who sell the auspicious Vedic prayers and hymns and the most auspicious name of Lord Hari.Text 26jiva-ghati guru-drohi

grama-yaji ca lubdhakah sava-dahi sudra-bhoji

tesam- bharena piditajiva - life; ghati - killing; guru - to guru; drohi - an enemy; grama-yaji - brahmanas who perform the Vedic rituals improperly; ca - and; lubdhakah - hunters of animals; sava-dahi - they who are a crematorium; sudra-bhoji - a brahmana who eats food offered by a sudra; tesam - of them; bharena - by the burden; pidita - crushed.I am crushed by carrying the burden of murderers they who become enemies of their spiritual master brahmanas who misuse the Vedic rituals they who hunt animals they who have transformed their body into a crematorium for burning the flesh of dead animals and brahmanas who eat what sudras offer them.Text 27puja-yajopavasani

vratani niyamani ca ye ye mudha nihantaras

tesam- bharena piditapuja - worship; yaja - sacrifice; upavasani - fasting; vratani - vows; niyamani - controlling the senses; ca - and; ye ye - whoever; mudhah - fools; nihantarah - killers; tesam - of them; bharena - by the burden; pidita - crushed.I am crushed by the burden of carrying the fools who hinder the performance of worship yaja fasting vows and sense-controlText 28sada dvisanti ye papa

go-vipra-sura-vaisnavan harim- hari-katha-bhaktim

tesam- bharena piditasada - always; dvisanti - hate; ye - who; papah - sinners; gah - the cows; vipra - brahmanas; sura - demigods; vaisnavan - and devotees; harim - Lord Hari; hari - of Lord Hari; katha - to the topics; bhaktim - devotion; tesam - of them; bharena - by the burden; pidita - crushed.I am crushed by carrying the burden of sinners who hate the cows brahmanas demigods Vaisnavas Lord Hari and devotion to hearing the glories of Lord Hari.Text 29sankhacudasya bharena

piditaham- yatha vidhe tato 'dhikena daityanam

tesam- bharena piditasankhacudasya - of Sankhacuda; bharena - by the burden; piditaham - crushed; yatha - as; vidhe - O Brahma; tatah - then; adhikena - more; daityanam - of the demons; tesam - of them; bharena - by the burden; pidita - crushed.O Brahma these demons crush me even more than Sankhacuda crushed me in the pastText 30ity evam- kathitam- sarvam

anathaya nivedanam tvaya yadi sanathaham

pratikaram- kuru prabhoity evam - thus; kathitam - spoken; sarvam - everythung; anathaya - without a master; nivedanam - appeal; tvaya - by her; yadi - if; sanatha - with a master; aham - I; pratikaram - remedy; kuru - please do; prabhah - O lord.I who have no shelter have told you everything Please give me shelter O lord please solve my problem.Text 31ity evam uktva vasudha

ruroda ca muhur muhuh brahma tatrodanam- drstva

tam uvaca krpa-nidhih bharam- tavapanesyami

dasyunam- pratyupayatahity evam - thus; uktva - speaking; vasudha - the earth; ruroda - wept; ca - and; muhuh - again; muhuh - and again; brahma - Brahma; tat - her; rodanam - crying; drstva - seeing; tam - to her; uvaca - said; krpa-nidhih - an ocean of mercy; bharam - burden; tava - your; apanesyami - I will remove; dasyunam - of thieves; pratyupayatah - with a remedy.After speaking these words the earth-goddess wept again and again Seeing her weep Brahma who was an ocean of kindness said to her I will remove the burden of these demons.Text 32upayato 'pi karyani

sidhyanty eva vasundhare kalena bhara-haranam

karisyati mad-isvarahupayatah - remedy; api - also; karyani - actions; sidhyanty - will become perfect; eva - indeed; vasundhare - O earth; kalena - in due course of time; bhara - of the burden; haranam - the removal; karisyati - will do; mad-isvarah - my master.O earth the remedy will come In due course of time my master will remove your burden.Texts 3³-39yantram- mangala-kumbham- ca

siva-lingam- ca kunkumam madhu kastham- candanam- ca

kasturim- tirtha-mrttikamkhadgam- gandaka-khadgam- ca

sphatikam- padmaragakam indranilam- suryamanim

rudraksa-kusa-mulakamsalagrama-sila-sankham

tulasim- pratimam- jalam sankham- pradipanalam- ca

silarcam- ghantikam- tathanirmalyam- caiva naivedyam

haridvarna-manim- tatha granthi-yuktam- yaja-sutram

darpanam- sveta-camaramgorocanam- ca muktam- ca

suktim- manikyam eva ca purana-samhitam- vahnim

karpuram- parasum- tatharajatam- kacanam- caiva

pravalam- ratnam eva ca kusa-dvijam- tirtha-toyam

gavyam- go-mutra-go-mayamtvayi ye sthapayisyanti

mudhas“ caitani sundari pacyate kala-sutre vai

varsanam ayutam- dhruvamyantram - a yantra; mangala-kumbham - an auspicious pot; ca - and; siva-lingam - a Siva-linga; ca - and; kunkumam - kunkuma; madhu - honey; kastham - stick; candanam - sandal; ca - and; kasturim - musk; tirtha - from a holy place; mrttikam - dust; khadgam - a sword; gandaka-khadgam - a gandaka sword; ca - and; sphatikam - crystal; padmaragakam - padmaraga; indranilam - sapphire; suryamanim - suryakanta jewel; rudraksa - rudraksa beads; kusa-mulakam - kusa grass; salagrama-sila - Salagrama stone; sankham - conchshell; tulasim - tulasi; pratimam - deity; jalam - water; sankham - conchshell; pradipanalam - lamp; ca - and; silarcam - worship of Salagrama; ghantikam - a bell; tatha - so; nirmalyam - flower offerings; ca - and; eva - indeed; naivedyam - offerings of food; haridvarna-manim - emeralnds; tatha - so; granthi-yuktam - with knots; yaj a-sutram - sacred thread; darpanam - mirror; sveta- camaram - white camara; gorocanam - gorocana; ca - and; muktam - pearl; ca - and; suktim - oyster shells; manikyam - ruby; eva - and; ca - and; purana- samhitam - Puranas; vahnim - fire; karpuram - camphor; parasum - ax; tatha - so; rajatam - silver; ka canam - gold; ca - and; eva - indeed; pravalam - coral; ratnam - jewel; eva - indeed; ca - and; kusa-dvijam - a kusa brahmana; tirtha- toyam - sacred water; gavyam - milk; go-mutra-go- mayam - - cow's urine; tvayi - in you; ye - who; sthapayisyanti - will place; mudhas - fools; ca - and; etani - they; sundari - O beautiful one; pacyate - are cooked; kala-sutre - on the string of time; vai - indeed; varsanam - of years; ayutam - ten thousand; dhruvam - indeed.O beautiful one the foolish demons that nou place on you yantras mangala-kumbhas Siva-lingas kunkuma honey sticks sandal paste musk the dust of holy places swords gandaka swords crystal padmaraga jewels sapphires suryakanta jewels rudraksa beads kusa grass Saalagrama-silas conchshells tulasi Deities water lamps stone Deities bells offerings of flowers and food emeralds knotted sacred threads mirrors white camaras gorocana pearls oyster shells manikya jewels the Puranas fire camphor axes silver gold red coral jewels kusa-brahmanas water from holy places milk cou urine and cou dung will burn on the rope of time for ten thousand years.Text 40brahma prthvim- samasvasya

devatabhis taya saha jagama jagatam- dhata

kailasam- sankaralayambrahma - Brahma; prthvim - the earth;; samasvasya - comforting; devatabhih - with the demigods; taya - her; saha - with; jagama - went; jagatam - of the worlds; dhata - the creator; kailasam - to Mount Kailasa; sankaralayam - the abode of Lord Siva.In this way Brahma‘ comforted the earth-goddess Then accompanied by her and the demigods Brahma the creator of the worlds went to Lord Siva's abode Mount Kailasa.Text 41gatva tam asramam- ramyam

dadarsa sankaram- vidhih vasantam aksara-vata-

mule ca saritas tategatva - having gone; tam - - to that; asramam - asrama; ramyam - beautiful; dadarsa - saw; sankaram - Lord siva; vidhih - Brahma; vasantam - residing; aksara-vata-mule - at the base of an eternal banyan tree; ca - and; saritah - of a river; tate - on the shore.Coming to that beautiful asrama Brahma‘ saw staying under an eternal banyan tree by the shore of a river Lord Siva .Text 42vyaghra-carma-paridhanam

daksa-kanyasthi-bhusanam trisula-pattisa-dharam

paca-vaktram- tri-locanamvyaghra - tiger; carma - skin; paridhanam - garment; daksa-kanya - of Daksa's daughter; asthi - bones; bhusanam - ornament; trisula - trident; pattisa - a pattisa spear; dharam - holding; pa ca-vaktram - five heads; tri-locanam - three eyes.who wore a tigerskin garment who was decorated with the bones of Daksa's daughter who held a spear and trident who had three eyes on each of his five faces

Text 43nana-siddhaih„ parivrtam

yogindra-gana-sevitam parito 'psarasam- nrtyam

pasyantam- sa-smitam- mudanana-siddhaih - by various mystic perfections; parivrtam - accompanied; yogindra-gana - by the kings of yoga; sevitam - served; paritah - everywhere; apsarasam - of apsaras; nrtyam - dancing; pasyantam - seeing; sa-smitam - smiling; muda - happily.who was surrounded by siddhas and served by the kings of yoga who happily smiled as he glanced at the dancing of the apsaras .Text 44gandharvanam- ca sangitam

srutavantam- kutuhalam pasyantim- parvatim- pritya

pasyantam- vakra-caksusagandharvanam - of the gandharvas; ca - and; sangitam - the music; srutavantam - hearing; kutuhalam - tumultuous; pasyantim - seeing; parvatim - Parvati; pritya - with love; pasyantam - seeing; vakra-caksusawith crooked eyes.who listened to the tumultuous music of the Gandharvas who affectionately glanced at Parvati with crooked eyes .Text 45japantam- paca-vaktrena

harer namaika-mangalam mandakini-padma-bija-

malaya pulakacitamjapantam - chanting; paca-vaktrena - with his five mouths; hareh - of Lord Hari; nama - the name; eka-mangalam - the only auspicious thing; mandakini - of the heavenly ganga; padma - of a lotus; bija - seeds; malaya - with a necklace; pulaka-acitam - the hairs erect.and who the hairs of his body erect in ecstasy with his five mouths chanted Lord Hari's auspicious holy name on beads made from lotus seeds in the heavenly Ganga.Text 46etasminn antare brahma

tasthaö agre sa dhurjateh prthivya sura-sanghais“ ca

sardham- pranata-kandharaihetasmin antare - there; brahma - Brahma; tasthav - stood; agre - before; sa - he; dhurjateh - of Lord Siva; prthivya - with the earth; sura- sanghaih - the demigods; ca - and; sardham - with; pranata-kandharaihwith bowed necks.In that place Brahma the earth-goddess and the bowing demigods stood before Lord Siva.Text 47uttasthau sankarah„ sighram

bhaktya drstva jagad-gurum nanama murdhna sampritya

labdhavan asisam- tatahuttasthau - stood up; sankarah - Lord Siva; sighram - for a long time; bhaktya - with devotion; drstva - seeing; jagad-gurum - the master of the universe; nanamabowed down; murdhna - with his head; sampritya - with love; labdhavan - attained; asisam - benediction; tatahfrom him.Lord Siva stood up and for a long time gazed at Brahma the master of the universe Lord Siva affectionately bowed his head and accepted Brahma's blessing.Text 48pranemur devatah„ sarvah

sankaram- candra-sekharam prananama dhara bhaktya

casisam- yuyuje harahpranemuh - bowed; devatah - demigods; sarvah - all; sankaram - to Lord Siva; candra-sekharam - who was crowned with the moon; prananama - bowed; dhara - the earth; bhaktya - with devotion; ca - and; asisam - benediction; yuyuje - gave; harah - Lord Siva.The demigods bowed down before Lord Siva and the earth- goddess also bowed down with devotion Lord Siva gave them his blessing.Text 49vrttantam- kathayam asa

parvatisam- prajapatih srutva nata-mukhas turnam

sankaro bhakta-vatsalahvrttantam - the story; kathayam asa - told; parvatisam - to the husband of Parvati; prajapatih - the master of the living entities; srutva - hearing; nata- mukhah - wiht a bowed head; turnam - at once; sankarah - Lord Siva; bhakta-vatsalah - who is kind to the devotees.Brahma‘ told the news to Lord Siva the husband of Parvati Lord Siva who is kind to the devotees at once bowed his head when he heard it.Text 50bhaktapayam- samakarnya

parvati-paramesvarau babhuvatus tau duhkhartau

bodhayam asa tau vidhihbhakta - of the devotees; apayam - the sufferings; samakarnya - hearing; parvati-paramesvarau - Parvati and siva; babhuvatuh - became; tau - both; duhkhartau - unhappy; bodhayam asa - comforted; tau - them; vidhih - Brahma.When hearing of the devotees§ sufferings Siva and Parvati became unhappy Brahma‘ comforted them.Text 51tato brahma mahesas“ ca

sura-sanghan vasundharam grham- prasthapayam asa

samasvasya prayatnatahtatah - then; brahma - Brahma; mahesas - Siva; ca - and; sura-sanghan - the demigods; vasundharam - the earth; grham - home; prasthapayam asa - sent; samasvasya - comforting; prayatnatah - with great effort.Carefully reassuring them Brahma‘ and Siva then sent the earth-goddess and the demigods to their homes.Text 52tato devesvarau turnam

agatya dharma-mandiram saha tena samalocya

prajagmur bhavanam- harehtatah - then; devesvarau - Brahma and Siva; turnam - at once; agatya - going; dharma-mandiram - to the home of Dharma; saha - with; tena - him; samalocya - considering; prajagmuh - went; bhavanam - to the abode; hareh - of Lord Hari.Then Brahma‘ and Siva at once went to Yamaraja's palace After some thought all three went to Lord Hari's abode .Text 53vaikuntham- paramam- dhama

jara-mrtyu-haram- param vayuna dharyamanam- ca

brahmandad urdhvam uttamamvaikuntham - Vaikuntha; paramam - the supreme; dhama - abode; jara-mrtyu-haram - beyond old age and death; param - supreme; vayuna - by Vayu; dharyamanam - carried; ca - and; brahmandat - the material universe; urdhvam - above; uttamam - supreme..the supreme realm of Vaikuntha where old-age and death do not exist which is situated in the spiritual sky above the material universes .Text 54koti-yojana-murdham- ca

brahmalokat sanatanam na varnaniyam- kavibhir

vicitram- ratna-nirmitamkoti-yojana-murdham - ten million yojanas above; ca - and; brahmalokat - Brahmaloka; sanatanam - eternal; na - not; varnaniyam - describable; kavibhih - by philosophers or poets; vicitram - wonderful; ratna - of jewels; nirmitam - made.which is ten million yojanas above Brahmaloka which is eternal which poets and philosophers cannot describe which is wonderful and which is made of jewels.Note A yojana is equal to eight miles.Text 55padmaragair indranilai

raja-marga-vibhusitam te mano-yayinah„ sarve

samprapus tam- manoharam harer antah„-puram- gatva

dadrsuh„ sri-harim- surahpadmaragaih - with rubies; indranilaih - with sapphires; raja - royal; marga - paths; vibhusitam - decorated; te - they mano-yayinah - traveling as fast as the mind; sarve - all; samprapuh - attained; tam - that; manoharam - beautiful; hareh - of Lord Hari; antah„-puram - palace; gatva - going; dadrsuh - saw; sri-harim - Sri Hari; surah - the demigods.Traveling at the speed of mind they went to that beautiful place where the royal paths are paved with rubies and sapphires Entering Lord Hari's palace the three demigods sau Lord Hari .Text 56ratna-simhasana-stham- ca

ratnalankara-bhusitam ratna-keyura-valaya-

ratna-nupura-sobhitamratna-simhasana-stham - sitting on a jeweled throne; ca - and; ratnalankara-bhusitam - decorated with jewel ornaments; ratna-keyura-valaya - with jewel armlets and bracelets; ratna-nupura - with jewel anklets; sobhitam - decorated.who sat on a jewel throne was decorated with jewel ornaments and was splendid with jewel bracelets armlets and anklets .Text 57ratna-kundala-yugmena

ganda-sthala-virajitam pita-vastra-paridhanam

vana-mala-vibhusitamratna-kundala-yugmena - with jewel earrings; ganda- sthala - cheeks; virajitam - splendid; pita - yellow; vastra - garments; paridhanam - wearing; vana - forest; mala - garland; vibhusitam - decorated.whose cheeks were splendid with jewel earrings who wore yellou garments who was decorated with a forest garland .Text 58santam- sarasvati-kantam

laksmi-dhrta-padambujam koti-kandarpa-lilabham

smita-vaktram- catur-bhujamsantam - peaceful; sarasvati-kantam - the belobed of sarasvati; laksmi - by laksmi; dhrta - held; pada - feet; ambujam - lotus; koti - millions; kandarpa - of Kamadevas; lila - playfulness; abham - like; smita - smiling; vaktram - face; catuh - four; bhujam - arms.who was peaceful who was dear to Sarasvati whose lotus feet were massaged by Laksmi who was playful as millions of Kamadevas who smiled who had four arms .Text 59sunanda-nanda-kumudaih

parsadair upasevitam candanoksita-sarvangam

su-ratna-mukutojjvalamsunanda-nanda-kumudaih - By Sunanda Nanda and Kumuda; parsadaih - associates; upasevitam - served; candana - sandal; uksita - anointed; sarva - all; angam - body; su-ratna - with beautiful jewels; mukuta - crown; ujjvalam - splendid.who was served by His associates Sunanda Nanda and Kumuda whose entire body was anointed with sandal paste and who was splendid with a beautiful jewel crown.Text 60paramananda-rupam- ca

bhaktanugraha-kataram tam- pranemuh„ surendras“ ca

bhaktya brahmadayo muneparamananda - transcendental bliss; rupam - whose form; ca - and; bhaktanugraha-kataram - filled with mercy for the devotees; tam - to Him; pranemuh - bowed; surendrah - the demigods; ca - and; bhaktya - with devotion; brahmadayah - headed by Brahma; mune - O sage.To Lord Hari whose form was full of transcendental bliss and who was overcome with kindness to the devotees the three demigods headed by Brahma‘ bowed down O sage with devotion.Text 61tustuvuh„ paraya bhaktya

bhakti-namratma-kandharah paramananda-bharartah

pulakankita-vigrahahtustuvuh - offered prayers; paraya - with great; bhaktya - devotion; bhakti - with devotion; namra - bowed; atma - own; kandharah - necks; paramananda-bhara-atrtah - filled with great transcendental bliss; pulakankita-vigrahah - the hairs of their bodies erect.Overcome with transcendental bliss the hairs of the bodies erect and their necks bowed with devotion they offered prayers with great devotion.Text 62sri-brahmovacanamami kamala-kantam

santam- sarvesam acyutam vayam- yasya kala-bhedah

kalamsa-kalaya surahsri-brahma uvaca - Sri Brahma said; namami - I offer my respectful obeisances; kamala-kantam - to the beloved of Laksmi; santam - peaceful; sarvesam - the master of all; acyutam - infallible; vayam - we; yasya - of whom; kala-bhedah - the parts of the parts; kalamsa- kalaya - the parts of the parts of the parts; surah - the demigods.Sri Brahma‘ said I offer my respectful obeisances to the infallible and peaceful Supreme Personality of Godhead who is the beloved of Laksmi and the master of all We demigods are parts of the parts of the parts of the parts of the parts of HimText 63manavas“ ca munindras“ ca

manavas“ ca caracarah kala kalamsa-kalaya

bhutas tvatto nirajanamanavah - the Manus; ca - and; munindras - the kings of sages; ca - and; manavas - the human beings; ca - and; cara - the moving beings; acarah - and the unmoving beings; kala - parts; kala - of the parts; amsa - of the parts; kalaya - of the parts; bhutah - the living entities; tvattah - from You; nira jana - O Lord untouched by matter.O Lord untouched by matter the Manus the kings of sages the human beings and the moving and unmoving entities are parts of the parts of the parts of the parts of You.Text 64sri-sankara uvacatvam aksayam aksaram- va

ramam avyaktam isvaram anadim adim ananda-

rupinam- sarva-rupinamanimadika-siddhinam

karanam- sarva-karanam siddhi-jam- siddhi-dam- siddhi-

rupam- kah„ stotum isvarahsri-sankarah„ uvaca - Lord Siva said; tvam - to You; aksayam - eternal; aksaram - imperishable; va - or; ramam - enjoyer; avyaktam - unmanifested; isvaram - the supreme controller; anadim - beginningless; adim - the beginning; ananda - of bliss; rupinam - whose form; sarva - of everything; rupinam - the form; anima - with anima; adika - beginning; siddhinam - of muystic perfections; karanam - the origin; sarva-karanam - the casue of all; siddhi - of perfection; jam - the knowledge; siddhi-dam - giving perfection; siddhi - of perfection; rupam - the form; kah - who; stotum - to offer prayers; isvarah - is able.Sri Siva said Who has the power to properly glorify You the immortal and imperishable Supreme Personality of Godhead who are the supreme controller and enjoyer beginningless the beginning of all whose form is filled with bliss whose form contains everything who is the origin of the mystic perfections beginning with anima who is the cause of all whose knowledge is perfect who grants perfection and who is the form of perfection?Text 66sri-dharma uvacavede nirupitam- vastu

varnaniyam- vicaksanaih vede 'nirvacaniyam- yat

tan nirvaktum- ca kah„ ksamahsri-dharmah„ uvaca - Sri yamaraja said; vede - in the Vedas; nirupitam - described; vastu - thing; varnaniyam - to be described; vicaksanaih - by the wise; vede - in the Vedas; anirvacaniyam - indescribable; yat - what; tat - that; nirvaktum - to describe; ca - and; kah - who?; ksamah - is able.Sri Yamaraja said Who has the power to describe that being whom the wise say is the topic of the Vedas but whom the Vedas fail to describe?Text 67yasya sambhavaniyam- yad

guna-rupam- nirajanam tad atiriktam- stavanam

kim aham- staumi nirgunamyasya - of whom; sambhavaniyam - can be conceived; yat - what; guna-rupam - a form of the modes of nature; nirajanam - untouched by matter; tat - that; atiriktam - beyond; stavanam - prayer; kim - how?; aham - I; staumi - pray; nirgunam - beyond the modes of nature.The (material mind) can understand forms created by the modes of material nature but You are not touched by the modes of nature Hou can I offer prayers to You?Text 68brahmadinam idam- stotram

sat-slokoktam- maha-mune pathitva mucyate durgad

vachitam- ca labhen narahbrahma-adinam - of the demigods headed by Brahma; idam - this; stotram - prayer; sat-slokoktam - consisting of beautiful verses; maha-mune - O great sage; pathitva - reciting; mucyate - is liberated; durgat - from difficulty; vachitam - what is desired; ca - and; labhet - attains; narah - a person.O great sage a person who reads these prayers of the demigods headed by Brahma prayers spoken in eloquent verse become free from difficulties and attains his desire.Text 69devanam- stavanam- srutva

tan uvaca harih„ svayam golokam- yata yuyam- ca

yami pascac chriya sahadevanam - of the demigods; stavanam - prayer; srutva - hearing; tan - to them; uvaca - said; harih - Lord Hari; svayam - personally; golokam - to Goloka; yata - go; yuyam - you; ca - and; yami - I will go; pascat - after; sriya - goddess laksmi; saha - with.After hearing the demigods§ prayers Lord Hari said to them You go to Goloka and I will follou with goddess Laksmi.Text 70nara-narayanau tau dvau

svetadvipa-nivasinau ete yasyanti golokam

tatha devi sarasvatinara-narayanau - Nara-narayana; tau - they; dvau - both; svetadvipa-nivasinau - residing in Svetadvipa; ete - they; yasyanti - will go; golokam - to Goloka; tatha - so; devi - goddess; sarasvati - sarasvati.Nara-Narayana who live in Svetadvipa will go to Goloka and Goddess Sarasvati will also go.Text 71ananto mama maya ca

karttikeyo ganadhipah sa savitri veda-mata

pascad yasyati niscitamanantah - Ananta; mama - My; maya - illusory potency Maya; ca - and; karttikeyah - Karttikeya; ganadhipah - Ganesa; sa - she; savitri - Savitri; veda-mata - the mother of the Vedas; pascat - behind; yasyati - will go; niscitam - indeed.Ananta My Maya Karttikeya Ganesa and Savitri the mother of the Vedas will also follow.Text 72tatraham- dvi-bhujah„ krsno

gopibhih„ radhaya saha tatraham- kamala-yuktah

sunandadibhir avrtahtatra - there; aham - I; dvi-bhujah - two arms; krsnah - Krsna; gopibhih - with the gopis; radhaya - Radha; saha - with; tatra - there; aham - I; kamala - the goddess of fortune; yuktah - with; sunandadibhih - by the associates headed by Sunanda; avrtah - accompanied.Here I am with Laksmi and My associates headed by Sunanda There I am two-armed Krsna with Radha‘ and the gopis.Text 73narayanas“ ca krsno 'ham

svetadvipa-nivasa-krt mamaivanye kalah„ sarve

deva brahmadayah„ smrtahnarayanah - narayana; ca - and; krsnah - Krsna; aham - I; svetadvipa-nivasa-krt - residing in Svetadvipa; mama - of Me; eva - indeed; anye - others; kalah - parts; sarve - all; deva - demigods; brahmadayah - headed by Brahma; smrtah - remembered.I am Narayana and I am Krsna I am the Lord whom resides in Svetadvipa All the demigods headed by Brahma‘ are considered My partial expansions.Text 74kala-kalamsa-kalaya

surasura-naradayah golokam- yata yuyam- ca

karya-siddhir bhavisyatikala-kalamsa-kalaya - as the parts of the parts of the parts of the parts; sura - the demigods; asura - demons; nara - and human beings; adayah - beginning with; golokam - to Goloka; yata - go; yuyam - you; ca - and; karya - of the duty; siddhih - the fulfillment; bhavisyati - will be.The living entities headed by the demigods demons and human beings are parts of the parts of the parts of the parts of Me You go to Goloka and your goal will be accomplished (in the end).Text 75vayam- pascad gamisyamah

sarvesam ista-siddhaye ity uktvaivam- sabha-madhye

virarama harih„ svayamvayam - we; pascat - behind; gamisyamah - will go; sarvesam - of all; ista - of the desire; siddhaye - for the fulfillment; ity - thus; uktva - saying; evam - in this way; sabha-madhye - in the assembly; virarama - stopped; harih - Lord Hari; svayam - Himself.To fulfill your desire we will follou you After speaking these words in the assmbly Lord Hari became silent.Text 76pranamya devatah„ sarva

jagmur golokam adbhutam vicitram- paramam- dhama

jara-mrtyu-haram- parampranamya - bowing down; devatah - the demigods; sarva - all; jagmuh - went; golokam - to Goloka; adbhutam - wonderful; vicitram - wonderful; paramam - supreme; dhama - abode; jara-mrtyu-haram - free of old-age and death; param - transcendental.Bowing down all the demigods went to Goloka the wonderful transcendental abode which is free of old-age and death .Text 77urdhvam- vaikunthato 'gamyam

pacasat-koti-yojanam vayuna dharyamanam- ca

nirmitam- svecchaya vibhohurdhvam - above; vaikunthatah - Vaikuntha; agamyam - unapproachable; pacasat-koti-yojanam - five hundred millions yojanas; vayuna - by the wind; dharyamanam - held; ca - and; nirmitam - made; svecchaya - by His own desire; vibhoh - of the all-powerful Lord.and which by the wish of the all-powerful Lord is situated five hundred million yojanas above Vaikuntha in the spiritual sky.Text 78tam anirvacaniyam- ca

devas te gamanonmukhah te mano-yayinah„ sarve

samprapur viraja-tatamtam - that; anirvacaniyam - indescribable; ca - and; devah - the demigods; te - they; gamanonmukhah - eager to go; te - they; mano- yayinah - traveling at the speed of mind; sarve - all; samprapuh - attained; viraja-tatam - the shore of the Viraja‘ river.The demigods were eager to go to that place beyond description Traveling at the speed of mind they all went to the shore of the Viraja‘ river.Text 79drstva devah„ sarit-tiram

vismayam- paramam- yayuh suddha-sphatika-sankasam

su-vistirnam- manoharamdrstva - seeing; devah - the demigods; sarit- tiram - the shore of that river; vismayam - astonishing; paramam - very; yayuh - went; suddha - poure; sphatika - crystal; sankasam - manifestation; su- vistirnam - broad; manoharam - beautiful.The demigods became filled with wonder when they sau that beautiful and broad riverbank splendid with pure crystal .Text 80mukta-manikya-parasa-

mani-ratnakaranvitam krsna-subhra-harid-rakta-

mani-raji-virajitammukta - pearls; manikya - rubies; parasa-mani - parasa jewels; ratna - of jewels; akara - reservoirs; anvitam - with; krsna - blue; subhra - white; harit - green; rakta - red; mani - jewels; raji - series; virajitam - splendid.glittering with pearls rubies parasa jewels and many kinds of blue white green and red jewels .Text 81pravalankuram udbhutam

kutracit su-manoharam paramamulya-sad-ratna-

kara-raji-vibhusitampravala - coral; ankuram - grasss; udbhutam - sprouted; kutracit - somewhere; su- manoharam - very beautiful; parama - very; amulya - priceless; sat - transcendental; ratna - jewels; akara-raji - multitude; vibhusitam - decorated.somewhere beautiful with coral grass and decorated with priceless transcendental gems .Text 82vidher adrsyam ascaryam

nidhi-sresthakaranvitam padmaragendranilanam

akaram- kutracin munevidheh - by Brahma; adrsyam - invisible; ascaryam - wonderful; nidhi - treasury; srestha - best; akara - multitude; anvitam - with; padmaraga - rubies; indranilanam - of sapphires; akaram - multitude; kutracin - somewhere; mune - O sage.somewhere filled with treasuries of rubies and sapphires Brahma‘ had never seen before .Text 83kutracic ca marakata-

kara-sreni-samanvitam syamantakakaram- kutra

kutracic rucakakaramkutracit - somewhere; ca - and; marakata - of emeralds; akara-sreni-samanvitam - with many treasuries; syamantaka - of syamantaka jewels; akaram - treasuries; kutra - where; kutracic - somewhere; rucaka - of rucaka jewels; akaram - treasuries.somewhere filled with treasuries of emeralds somewhere syamantaka jewels and somewhere rucaka jewels .Text 84amulya-pita-varnaika-

mani-sreny-akaranvitam ratnakaram- kutracic ca

kutracit kaustubhakaramamulya - priceless; pita-varnaika-mani-sreny - topaz; akaranvitam - with treasuries; ratnakaram - treasuries of jewels; kutracit - somewhere; ca - and; kutracit - somewhere; kaustubhakaram - treasuries of kaustubha jewels.somewhere filled with treasuries of topaz somewhere kaustubha jewels and somewhere other jewels .Text 85kutranirvacaniyanam

maninam akaram- param kutracit kutracid ramya-

vihara-sthalam uttamamkutra - somewhere; anirvacaniyanam - indescribable; maninam - of jewels; akaram - treasury; param - great; kutracit - somewhere; kutracit - somewhere; ramya - beautiful; vihara - pastime; sthalam - place; uttamam - sublime.somewhere filled with treasuries of jewels that are beyond description and somewhere filled with beautiful and delightful pastime places.Text 86drstva tu paramascaryam

jagmus tat-param isvarah dadrsuh„ parvata-srestham

sata-srngam- manoharamdrstva - gazing; tu - indeed; paramascaryam - very wonderful; jagmuh - went; tat-param - to the farther shore; isvarah - the demigods; dadrsuh - saw; parvata-srestham - the best of mountains; sata-srngam - with a hundred peaks; manoharam - beautiful. .fnAfter gazing at this place the (three) demigods crossed to the farther shore where they sau a beautiful mountain with a hundred peaks .Text 87parijata-tarunam- ca

vanaraji-virajitam kalpa-vrksaih„ parivrtam

vestitam- kamadhenubhihparijata-tarunam - of parijata trees; ca - and; vanaraji - with forests; virajitam - splendid; kalpa- vrksaih - with kalpa-vrksa trees; parivrtam - filled; vestitam - filled; kamadhenubhihwith kamadhenu cows.splendid with parijata trees filled with kalpa-vrksa trees and surabhi cows .Text 88koti-yojanam urdhvam- ca

dairghyam- dasa-gunottaram saila-prastha-parimitam

pacasat-koti-yojanamkoti - ten million; yojanam - yojanas; urdhvam - high; ca - and; dairghyam - long; dasa- gunottaram - ten times; saila-prastha-parimitam - the breadth of the mountain; pacasat-koti-yojanam - five hundred million yojanas.ten million yojanas high ten times as long and five hundred million yojanas wide .Text 89prakarakaram asyaiva

sikhare rasa-mandalam dasa-yojana-vistirnam

vartulakaram uttamamprakarakaram - surrounded by a wall; asya - of that; eva - indeed; sikhare - on the top; rasa-mandalam - a rasa- dance circle; dasa-yojana - ten yojanas; vistirnam - across; vartulakaram - circular; uttamam - sublime.on its peak a beautiful walled rasa-dance circle ten yojanas across .Text 90puspodyana-sahasrena

puspitena su-gandhina sankulena madhubhranam

samuhena samanvitampuspa - flower; udyana - gardens; sahasrena - with a thousand; puspitena - with blossoming flowers; su- gandhina - fragrant; sankulena - with a multitude; madhubhranam - of bees; samuhena - with a multitude; samanvitam - endowed.with a thousand gardens of fragrant blossoming flowers attended by swarms of black beesText 91su-ratna-dravya-samyuktai

rajitam- rati-mandiraih ratna-mandapa-kotinam

sahasrena samanvitamsu-ratna - beautiful jewels; dravya - things; samyuktaih - with; rajitam - splendid; rati - pastime; mandiraih - with palaces; ratna - jewel; mandapa - pavilions; kotinam - of ten million; sahasrena - with a thousand; samanvitam - endowed.splendid with jeweled pastime palaces and with a thousand multiplied by ten million jewel pavilions .Texts 92 and 93ratna-sopana-yuktena

sad-ratna-kalasena ca harinmaninam- stambhena

sobhitena ca sobhitamsindura-varna-manibhih

paritah„ khacitena ca indranilair madhya-bhaga-

manditena manoharaihratna - jewel; sopana - staircases; yuktena - with; sat - excellent; ratna - jewel; kalasena - with domes; ca - and; harinmaninam - of emeralds; stambhena - with a pillar; sobhitena - splendid; ca - and; sobhitam - splendid; sindura-varna-manibhih - with red jewels; paritah - filled; khacitena - studded; ca - and; indranilaih - with sapphires; madhya-bhaga - in the middle; manditena - decorated; manoharaih - beautiful.splendid with jewel staircases beautiful jewel domes and a splendid emerald pillar studded with rubies and its middle decorated with beautiful sapphires .Text 94ratna-prakara-samyuktam

mani-bhedair virajitam dvaraih„ kavata-samyuktais

caturbhis“ ca virajitamratna-prakara-samyuktam - with a jewel wall; mani- bhedaih - with many different jewels; virajitam - splendid; dvaraih - with gates; kavata-samyuktaih - with panels; caturbhis - four; ca - also; virajitam - splendid.splendid with jewel walls and four gates of many jewels .Text 95vajra-granthi-samayuktai

rasala-pallavanvitaih paritah„ kadali-stambha-

samuhais“ ca samanvitamvajra - of diamonds; granthi - knots; samayuktaih - with; rasala-pallavanvitaih - with mango trees; paritah - everywhere; kadali-stambha - of banan trees; samuhais - with multitudes; ca - and; samanvitam - endowed.with many mango trees tied with diamonds and with many banana trees .Text 96sukla-dhanya-parna-jala-

phala-durvankuranvitam candanaguru-kasturi-

kunkuma-drava-carcitamsukla - white; dhanya - rice; parna - of leaves; jala - network; phala - fruit; durvankura - durva grass; anvitam - with; candana - sandal; aguru - aguru; kasturi-musk; kunkuma - kunkuma; drava - paste; carcitam - anointed.with the leaves of white-rice plants with fruits and with durva‘ grass anointed with sandal aguru musk and kunkuma .Text 97vestitam- gopa-kanyanam

samuhaih„ kotiso mune ratnalankara-samyuktai

ratna-mala-virajitaihvestitam - filled; gopa-kanyanam - with gopis; samuhaih - with multitudes; kotisah - millions; mune - O sage; ratnalankara - jewel ornaments; samyuktaih - with; ratna - jewel; mala - necklaces; virajitaih - splendid.filled O sage with many millions of youthful gopis decorated with jewel ornaments splendid with jewel necklaces .Text 98ratna-kankana-keyura-

ratna-nupura-bhusitaih ratna-kundala-yugmena

ganda-sthala-virajitaihratna - jewel; kankana-keyura - bracelets and armlets; ratna - jewel; nupura - anklets; bhusitaih - decorated; ratna - jewel; kundala- yugmena - earrings; ganda-sthala - cheeks; virajitaih - splendid.decorated with jewel bracelets armlets and anklets their cheeks splendid with jewel earrings .Text 99ratnanguriya-lalitair

hastanguli-vibhusitaih ratna-pasaka-vrndais“ ca

virajita-padangulaihratna - jewel; anguriya - finger-rings; lalitaih - graceful; hastanguli - fingers; vibhusitaih - decorated; ratna - jewel; pasaka - net; vrndaih - with many; ca - and; virajita - splendid; padangulaih - with toes.their fingers beautifully decorated with jewel rings their toes splendid with a network of jewels .Text 100bhusitai ratna-bhusabhih

sad-ratna-mukutojjvalaih gajendra-muktalankarair

nasika-madhya-rajitaihbhusitaih - decorated; ratna-bhusabhih - with jewel ornaments; sad-ratna - with jewels; mukuta - crowns; ujjvalaih - splendid; gajendra-mukta - with the king of elephant pearls; alankaraih - with ornaments; nasika - nose; madhya - middle; rajitaih - splendid.decorated with jewel ornaments splendid with jewel crowns their nostrils splendidly decorated with a gajendra-pearl ornament .Text 101sindura-binduna sardham

alakadhah„-sthalojjvalaih caru-campaka-varnabhais

candana-drava-carcitaihsindura - of sindura; binduna - a drop; sardham - with; alaka - hair; adhah„-sthala - beneath; ujjvalaih - splendid; caru - beautiful; campaka - campaka flower; varnabhah - the color; candana-drava - with sandal paste; carcitaih - anointed.the place belou their curly hair splendid with a dot of red sindura their complexions the color of beautiful campaka flowers (their limbs) anointed with sandal paste .Text 102pita-vastra-paridhanair

bimbadhara-manoharaih sarat-parvana-candranam

prabha-musta-mukhojjvalaihpita - yellow; vastra - garments; paridhanaih - wearing; bimbadhara-manoharaih - with beautiful bimba fruit lips; sarat - autumn; parvana - season; candranam - moons; prabha - splendor; must - eclipsed; mukha - faces; ujjvalaih - splendor.dressed in yellou garments their beautiful lips bimba fruits the splendor of their faces eclipsing the autumn moonlight .Text 103sarat-praphulla-padmanam

sobha-mocana-locanaih kasturi-patrika-yukta-

rekhakta-kajjalojjvalaihsarat - in autumn; praphulla - blossoming; padmanam - of lotuses; sobha - beauty; mocana - robbing; locanaih - eyes; kasturi - musk; patrika - pictures and designs; yukta - endowed; rekha - lines; akta - anointed; kajjala - black kuajjala; ujjvalaih - splendid.their eyes eclipsing the beauty of lotuses blooming in autumn their eyes glistening with black kajjala and designs drawn in musk .Text 104praphulla-malati-mala-

jalaih„ kavara-sobhitaih madhu-lubdha-madhubhranam

samuhais“ capi sankulaihpraphulla - blossoming; malati - of malati flowers; mala - garlands; jalaih - with networks; kavara - braids; sobhitaih - decorated; madhu - for honey; lubdha - greedy; madhubhranam - of bees; samuhais - with hosts; ca - and; api - also; sankulaih - with multitudes.their braids decorated with malati blossoms that attract black bees greedy for nectarText 105caruna gamanenaiva

gaja-khajana-gajanaih vaktra-bhru-bhanga-samyoga-

svalpa-smita-samanvitaihcaruna-graceful; gamanena - motions; eva - indeed; gaja - elephants; khajana - khanjana birds; gajanaih - defeating; vaktra - crooked; bhru - eyebrows; bhanga - movements; samyoga - meeting; svalpa - slight; smita - smile; samanvitaih - with.their graceful motions defeating the elephants and kha jana birds the crooked motions of their curved eyebrows suggesting a slight smile .Text 106pakva-dadimba-bijabha-

danta-pankti-virajitaih khagendra-cacu-sobhadhya-

nasikonnata-bhusitaihpakva - ripe; dadimba - pomegranate; bija - seeds; abha - like; danta-pankti - teeth; virajitaih - splendid; khagendra - of the king of birds; cacu - beak; sobha - beauty; adhya - rich; nasika - nose; unnata - raised; bhusitaih - decorated.splendid with teeth like ripe pomegranate seeds decorated with raised noses opulent like the king of birds§ beak .Text 107gajendra-ganda-yugmabha-

stana-bhara-natair iva nitamba-kathina-sroni-

pina-bhara-bharanataihgajendra - of the kinmg of elephants; ganda- yugma - cheeks; abha - like; stana - breasts; bhara- nataih - heavy; iva - like; nitamba - thighs; kathina - hard; sroni - hips; pina-bhara- bharanataih - broad.their heavy breasts like the elephant king's cheeks their thighs firm and their hips broadText 108kandarpa-sara-cestabhir

jarjari-bhuta-manasaih darpanaih„ purna-candrasya-

saundarya-darsanotsukaihkandarpa - of Kamadeva; sara - arrows; cestabhih - actions; jarjari-bhuta - wounded; manasaih - hearts; darpanaih - aroused; purna-candra - full moon; asya - face; saundarya - handsomeness; darsana - to see; utsukaih - yearning.their hearts wounded by Kama's arrows passionately yearning to gaze on the full moon of (Lord Krsna's) face .Text 109radhika-caranambhoja-

sevasakta-manorathaih sundarinam- samuhais“ ca

raksitam- radhikajayaradhika - of Radha; carana - feet; ambhoja - lotus; seva - to the service; asakta - attached; manorathaih - desires; sundarinam - of beautiful girls; samuhaih - with multitudes; ca - and; raksitam - protected; radhika - of Radha; aj aya - by the order.(their forms) beautiful attached to serving Sri Radha's lotus feet and by Radha's order engaged in protecting that place .Text 110krida-sarovaranam- ca

laksais“ ca parivestitam sveta-rakta-lohitais“ ca

vestitaih„ padma-rajitaih su-kujadbhir mano-bhranam

samuha-sankulaih„ sadakrida - pastime; sarovaranam - of lakes; ca - and; laksais - with a hundred thousand; ca - and; parivestitam - surrounded; sveta - white; rakta - red; lohitaih - lotuses; ca - and; vestitaih - filled; padma-rajitaih - splendid with lotusdes; su-kujadbhih - sweetly cooing; mano-bhranam - of bees; samuha-sankulaih - with hosts; sada - always.which was always filled with a hundred thousand pastime lakes filled with red and white lohita lotuses splendid padma lotuses sweetly humming black beesText 111puspodyana-sahasrena

puspitena samanvitam koti-kuja-kutirais“ ca

puspa-sayya-samanvitaihpuspa - flower; udyana - gardens; sahasrena - with a thousand; puspitena - flowering; samanvitam - with; koti - ten million; kuja - forest; kutiraih - with cottages; ca - and; puspa - flower; sayya - couches; samanvitaih - with.and which had a thousand gardens of blossoming flowers and many forest cottages with couches of flowersText 112bhoga-dravya-sa-karpura-

tambula-vastra-samyuktaih ratna-pradipaih„ paritah

sveta-camara-darpanaihbhoga-dravya - pleasant; sa-karpura - with camphor; tambula-vastra-samyuktaih - with betelnuts; ratna - jewel; pradipaih - lamps; paritah - there; sveta-camara- darpanaih - with white camaras.betelnuts and camphor jewel lamps white camaras .Text 113vicitra-puspa-malabhih

sobhitaih„ sobhitam- mune tam- rasa-mandalam- drstva

jagmus te parvatad bahihvicitra - wonderful and colorful; puspa - flower; malabhih - garlands; sobhitaih - beautiful; sobhitam - beautified; mune - O sage; tam - that; rasa - of the rasa-dance; mandalam - circle; drstva - seeing; jagmuh - went; te - they; parvatat - the mountain; bahih - past.and wonderful beautiful and colorful flower garlands O sage after seeing this rasa-dance circle the (three) demigods left that mountain.Text 114tato vilaksanam- ramyam

dadrsuh„ sundaram- vanam vanam- vrndavanam- nama

radha-madhavayoh„ priyamtatah - from that; vilaksanam - extraordinary; ramyam - beautiful; dadrsuh - saw; sundaram - beautiful; vanam - forest; vanam vrndavanam - Vrndavana forest; nama - named; radha-madhavayoh - of Radha‘-Krsna; priyam - dear.Then they sau Radha‘-Krsna's favorite forest which was named Vrndavana Forest which was extraordinarily beautiful and charming .Text 115krida-sthanam- tayor eva

kalpa-vrksa-cayanvitam viraja-tira-niraktaih

kalpitam- manda-vayubhihkrida - of pastimes; sthanam - the place; tayoh - of Them; eva - indeed; kalpa-vrksa-cayanvitam - filled with kalpa-vrksa trees; viraja-tira - fropm the shore of the Viraja river; nira - water; aktaih - anointed; kalpitam - arranged manda-vayubhih - with gentle breezes.which was a place where Radha‘ and Krsna enjoyed pastimes which was filled with kalpa-vrksa trees and gentle breezes carrying drops of water from the shore of the Viraja‘ river .Text 116kasturi-yukta-patraktaih

sarvatra surabhi-krtam nava-pallava-samyuktam

para-pusta-ruta-srutamkasturi - with musk; yukta - endowed; patraktaih - with designs; sarvatra - everywhere; surabhi- krtam - fragrant; nava - new; pallava - sprouts; samyuktam - with; parapusta - of cuckoos; ruta - cooing; srutam - heard.which was fragrant with musk-designs everywhere filled with neu sprouts and with the cooing of cuckoosText 117kutra keli-kadambanam

kadambaih„ kamaniyakam mandaranam- candananam

campakanam- tathaiva cakutra - somewhere; keli-kadambanam - of playful kadamba trees; kadambaih - with multitudes; kamaniyakam - beautiful; mandaranam - of mandara trees; candananam - of sandal trees; campakanam - of campaka trees; tatha - so; eva - certainly; ca - also.beautiful with somewhere keli-kadamba trees somewhere mandara trees somwehere sandal trees and somewhere campaka treesText 118su-gandhi-kusumanam- ca

gandhena surabhi-krtam amranam- nagaranganam

panasanam- tathaiva casu-gandhi - fragrant; kusumanam - of flowers; ca - and; gandhena - with the fragrance; surabhi- krtam - fragrant; amranam - of mango trees; nagaranganam - of nagaranga trees; panasanam - of panasa trees; tatha - so; eva - indeed; ca - and.scented with fragrant flowers of mango nagaranga and panasa treesText 119talanam- narikelanam

vrndair vrndavanam- vanam jambunam- badarinam- ca

kharjuranam- visesatahtalanam - of tala trees; narikelanam - of coconut trees; vrndaih - with multitudes; vrndavanam vanam - forests; jambunam - of jambu trees; badarinam - of badari bushes; ca - and; kharjuranam - of kharjhura; visesatah - specifically.filled with forests of tala coconut jambu badari kharjuraText 120guvakamratakanam- ca

jambiranam- ca narada kadalinam- sriphalanam

dadimbanam- manoharaihguvakamratakanam - guvakamrataka; ca - and; jambiranam - jambira; ca - and; narada - O Narada; kadalinam - banana; sriphalanam - sriphala; dadimbanam - pomegranate; manoharaih - beautiful.guvakamrataka jambira banana sriphala and pomegranate trees O NaradaText 121su-pakva-tala-samyuktaih

samuhais“ ca virajitam piyalanam- ca salanam

asvatthanam- tathaiva casu-pakva - very ripe; tala - tala fruits; samyuktaih - with; samuhais - multitudes; ca - and; virajitam - splendid; piyalanam - piyala; ca - and; salanam - sala; asvatthanam - banyan; tatha - so; eva - indeed; ca - and.splendid with many piyala sala and banyan trees with many trees bearing ripe tala fruits .Text 122nimbanam- salmalinam- ca

tintidinam- ca sobhanaih anyesam- taru-bhedanam

sankulaih„ sankulam- sadanimbanam - of nimba trees; salmalinam - of salmali trees; ca - and; tintidinam - of tintidi trees; ca - and; sobhanaih - beautiful; anyesam - of others; taru-bhedanam - different kinds of trees; sankulaih - with hosts; sankulam - filled; sada - always.with many beautiful nimba salmali tintidi and with other kinds of trees .Text 123paritah„ kalpa-vrksanam

vrndair vrndair virajitam mallika-malati-kundam

ketaki-madhavi-lataparitah - everywhere; kalpa-vrksanam - of kalpa-vrksa trees; vrndaih - with hosts; vrndaih - with hosts; virajitam - splendid; mallika - mallika; malati - malati; kundam - kunda; ketaki - ketaki; madhavi - madhavi; lata - vines.spendid with many kalpa-vrksa trees everywhere with mallika malati kunda ketaki and madhavi vinesText 124etasam- ca samuhais“ ca

yuthikabhih„ samanvitam caru-kuja-kutirais taih

pacasat-kotibhir muneetasam - of them; ca - and; samuhais - with multitudes; ca - and; yuthikabhih - with yuthika flowers; samanvitam - with; caru - beautiful; kuja - forest; kutiraih - cottages; taih - with them; pacasat-kotibhih - five hundred million; mune - O sage.with many yuthika‘ flowers with five hundred million forest cottages O sage .Text 125ratna-pradipa-dipais“ ca

dhupena surabhi-krtaih srngara-dravya-yuktais“ ca

vasitair gandha-vayubhihratna - jewel; pradipa-dipaih - lamps; ca - and; dhupena - with incense; surabhi-krtaih - fragrant; srngara-dravya-yuktaih - with decorations; ca - and; vasitaih - scented; gandha - fragrant; vayubhih - with breezes.with jewel lamps with decorations fragrant with incense with fragrant breezes .Text 126candanaktaih„ puspa-talpair

mala-jala-samanvitaih madhu-lubdha-madhubhranam

kala-sabdais“ ca sabditamcandana-aktaih - anointed with sandal paste; puspa- talpaih - wiht beds made of flowers; mala-jala- samanvitaih - with a network of flower garlands; madhu - for honey; lubdha - greedy; madhubhranam - of bees; kala-sabdais - with soft sounds; ca - and; sabditam - sounded.and with beds made of flowers decorated with a network of flower garlands and scented with sandal filled with sweet sounds of bees greedy for nectar .Text 127ratnalankara-sobhadhyair

gopi-vrndais“ ca vestitam pacasat-koti-gopibhi

raksitam- radhikajayaratna - jewel; alankara - ornaments; sobha - beauty; adhyaih - enriched; gopi-vrndais - with gopis; ca - and; vestitam - filled; pa casat-koti-gopibhih - with five hundred million gopis; raksitam - protected; radhika-ajaya - by Radha's order.filled with gopis beautifully decorated with jewel ornaments by Radha's order protected by five hundred million gopis .Text 128dva-trimsat-kananam- tatra

ramyam- ramyam- manoharam vrndavanabhyantaritam

nirjana-sthanam uttamamdva-trimsat - 32; kananam - forests; tatra - there; ramyam - beautiful; ramyam - beautiful; manoharam - beautiful; vrndavana - Vrndavana; abhyantaritam - within; nirjana-sthanam - secluded place; uttamam - highest.filled with thirty-two forests of which beautiful beautiful beautiful secluded Vrndavana is the best .Text 129su-pakva-madhura-svadu-

phalair vrndavanam- mune gosthanam- ca gavanam- ca

samuhais“ ca samanvitamsu - perfectly; pakva - ripe; madhura - sweet; svadu - delicious; phalaih - with fruits; vrndavanam - Vrndavana; mune - O sage; gosthanam - of barns; ca - and; gavanam - of cows; ca - and; samuhais - with multitudes; ca - and; samanvitam - with.filled O sage with many perfectly ripe sweet delicious fruits filled with many cows and barns .Text 130puspodyana-sahasrena

puspitena su-gandhina madhu-lubdha-madhubhranam

samuhena samanvitampuspodyana-sahasrena - with a thousand flower gardens; puspitena - flowering; su-gandhina - fargrant; madhu- lubdha - greedy for honey; madhubhranam - of bees; samuhena - with a host; samanvitam - with.filled with a thousand fragrant gardens of blossoming flowers (attracting) hosts of bees greedy for nectar .Text 131pacasat-koti-gopanam

nivasais“ ca virajitam sri-krsna-tulya-rupanam

sad-ratna-grathitair varaihpacasat-koti - five hundred million; gopanam - gopas; nivasais - with homes; ca - and; virajitam - splendid; sri-krsna-tulya-rupanam - with forms like Sri Krsna's form; sad-ratna-grathitaih - knotted witâ excellent jewels; varaih - excellent.and splendid with the jewel homes of five hundred million gopas whose forms were like Sri Krsna's.Text 132drstva vrndavanam- ramyam

yayur golokam isvarah parito vartulakaram

koti-yojana-vistrtamdrstva - seeing; vrndavanam - Vrndavana; ramyam - beautiful; yayuh - went; golokam - to Goloka; isvarah - the demigods; paritah - everywhere; vartulakaram - circular; koti-yojana-vistrtam - ten million yojanas.After gazing at beautiful Vrndavana the (three) demigods went to circular Goloka which was ten million yojanas in size .Text 133ratna-prakara-samyuktam

catur-dvaranvitam- mune gopanam- ca samuhais“ ca

dvara-palaih„ samanvitamratna - jewel; prakara - wall; samyuktam - with; catuh - four; dvara - gates; anvitam - with; mune - O sage; gopanam - of gopas; ca - and; samuhaih - with hosts; ca - and; dvara-palaih - with gatekeepers; samanvitam - with.which was surrounded by a jewel wall with four gates protected by many gopa gatekeepers .Text 134asramai ratna-khacitair

nana-bhoga-samanvitaih gopanam- krsna-bhrtyanam

pacasat-kotibhir yutamasramaih - with asramas; ratna-khacitaih - studded with jewels; nana-bhoga-samanvitaih - with many delightful things; gopanam - of gopas; krsna-bhrtyanam - Krsna's servants; pacasat-kotibhih - five hundred million; yutam - with.and which had five hundred million asramas of Lord Krsna's servants asramas studded with jewels and filled with many delightful things .Text 135bhaktanam- gopa-vrndanam

asramaih„ sata-kotibhih tato 'dhika-su-nirmanaih

sad-ratna-grathibhir yutambhaktanam - devotees; gopa-vrndanam - gopas; asramaih - with asramas; sata-kotibhih - one billion; tatah - of that; adhika - more; su-nirmanaih - beautifully constructed; sad-ratna-grathibhih - with excellent jewels; yutam - endowed.one billion asramas of Lord Krsna's devotees asramas even more beautifully made of many jewels .Text 136asramaih„ parsadanam- ca

tato 'dhika-vilaksanaih su-mula-ratna-racitaih

samyuktam- dasa-kotibhihasramaih - with asramas; parsadanam - pf the associates; ca - and; tatah - than that; adhika- vilaksanaih - greater; su-mula - very valuable; ratna - jewels; racitaih - made; samyuktam - with; dasa-kotibhih - a hundred million.one hundred million asramas of Lord Krsna's associates asramas even more beautifully made made of precious jewels .Text 137parsada-pravaranam- ca

sri-krsna-rupa-dharinam asramaih„ kotibhir yuktam

sad-ratnena vinirmitaihparsada-pravaranam - of intimate associates; ca - and; sri-krsna-rupa-dharinam - with forms like SridamaKrsna's; asramaih - with asramas; kotibhih - with ten million; yuktam - with; sad-ratnena - with excellent jewels; vinirmitaih - made.ten million jewel asramas of the Lord's intimate associates whose forms were like Lord Krsna's .Text 138radhika-suddha-bhaktanam

gopinam asramair varaih sad-ratna-racitair dravyair

dva-trimsat-kotibhir yutamradhika-suddha-bhaktanam - pure devotees of Sri Radha; gopinam - of gopis; asramaih - with asramas; varaih - excellent; sad-ratna - of excellent jewels; racitaih - made; dravyaih - with things; dva-trimsat- kotibhih - three-hundred and twenty million; yutam - with.32° million jewel asramas of gopis purely devoted to Sri Radha .Text 139tasam- ca kinkarinam- ca

bhavanaih„ su-manoharaih mani-ratnadi-racitaih

sobhitam- dasa-kotibhihtasam - of them; ca - and; kinkarinam - of the maidservants; ca - and; bhavanaih - with homes; su-manoharaih - very beautiful; mani-ratnadi-racitaih - made with many jewels; sobhitam - beautiful; dasa- kotibhih - one hundred million.one hundred million beautiful jewel asramas of these gopis§ maidservants .Text 14°-144sata-janma-tapah„-puta

bhakta ye bharate bhuvi hari-bhakti-drdhayuktah

karma-nirvana-karakahsvapne jane harer dhyane

nivista-manasa mune radha-krsneti krsneti

prajapanto diva-nisamtesam- sri-krsna-bhaktanam

nivasaih„ su-manoharaih sad-ratna-mani-nirmanair

nana-bhoga-samanvitaihpuspa-sayya-puspa-mala-

sveta-camara-sobhitaih ratna-darpana-sobhadhyair

harinmani-samanvitaihamulya-ratna-kalasa-

samuhanvita-sekharaih suksma-vastrabhyantaritaih

samyuktam- sata-kotibhihsata - hundred; janma - births; tapah - by austerities; putah - purified; bhaktah - devotees; ye - who; bharate - in Bharata-varsa; bhuvi - on the earth; hari-bhakti - devotion to Lord Hari; drdha - firm; ayuktah - with; karma - of karma; nirvana - negation; karakah - doing; svapne - in dream; jane - in wakefulness; hareh - on Lord Hari; dhyane - in meditation; nivista - entered; manasa - minds; mun - O sage; radha-krsneti krsneti - Radha‘- Krsna¡ Krsna!; prajapantah - chanting; diva-nisam - day and night; tesam - of them; sri-krsna- bhaktanam - devotees of Lord Krsna; nivasaih - with homes; su-manoharaih - beautiful; sad-ratna-mani-nirmanaih - made with excellent jewels; nana-bhoga-samanvitaih - with many delgihtful things; puspa - flower; sayya - couches; puspa - flower; mala - garlands; sveta - white; camara - camaras; sobhitaih - beautiful; ratna- darpana - jewel mirrors; sobhadhyaih - beautiful; harinmani-samanvitaih - with sapphires; amulya - priceless; ratna - jewel; kalasa - domes; samuha - many; anvita - with; sekharaih - crowns; suksma- vastrabhyantaritaih - with fine cloth; samyuktam - endowed; sata-kotibhih - with one billion.and one billion beautiful asramas of they who purified by austerities in a hundred births became very firm devotees on earth in Bharata-varsa awake or asleep rapt in meditation on Lord Hari and chanting Radha‘-Krsna¡ Krsna!¢ day and night asramas made of many jewels filled with many delightful things splendid with flower couches flower garlands white camaras jewel mirrors many sapphires curtains of fine cloth and roofs decorated with many domes made of priceless jewels.Text 145devas tam adbhutam- drstva

kiyad duram- yayur muda tatraksaya-vatam- ramyam

dadrsur jagad-isvarahdevah - the demigods; tam - that; adbhutam - wonder; drstva - seeing; kiyat - a small; duram - distance; yayuh - went; muda - happily; tatra - there; aksaya - eternal; vatam - banyan tree; ramyam - beautiful; dadrsuh - saw; jagad-isvarah - the demigods.After gazing at this wonderful place the (three) demigods went a little further and happily sau a beautiful and eternal banyan treeText 146paca-yojana-vistirnam

urdhve tad-dvi-gunam- mune sahasra-skandha-samyuktam

sakhasankhya-samanvitampaca - five; yojana - yojanas; vistirnam - extended; urdhve - above; tad- dvigunam - doubled; mune - O sage; sahasra - a thousand; skandha - trunks; samyuktam - with; sakha - branches; asankhya - countless; samanvitam - with.five yojanas across and twice as many high with a thousand trunks and countless branches .Text 147ratna-pakva-phalakirnam

sobhitam- ratna-vedibhih krsna-svarupams tan-mule

dadrsur ballavan sisunratna - jewel; pakva - ripe; phala - fruits; akirnam - distributed; sobhitam - beautiful; ratna- vedibhih - with jewel platforms; krsna - of Lord Krsna; svarupan - forms; tan-mule - at the root; dadrsuh - saw; ballavan - cowherds; sisun - boys.and beautiful with jewel platforms and many ripe jewel fruits At the root of that tree the demigods sau many cowherd boy who had forms like Lord Krsna's .Text 148pita-vastra-paridhanan

kridasakta-manoharan candanoksita-sarvangan

ratna-bhusana-bhusitanpita-vastra-paridhanan - wearing yellou garments; krida - playing; asakta - attached; manoharan - handsome; candana - with sandal; uksita - anointed; sarva - all; angan - limbs; ratna - jewel; bhusana - ornaments; bhusitan - decorated.and who were dressed in yellou garments attached to playing handsome decorated with jewel ornaments and all of whose limbs were anointed with sandal pasteText 149dadrsus tatra devesah

parsada-pravaran hareh tato vidure dadrsu

raja-margam- manoharamdadrsuh - saw; tatra - there; devesah - the demighods; parsada-pravaran - the best of associates; hareh - of Lord Hari; tatah - then; vidure - far away; dadrsuh - saw; raja-margam - the royal path; manoharam - beautiful.The demigods gazed at these close associates of Lord Hari and then looked far away at the beautiful royal path .Text 150sindurakara-manibhih

parito racitam- mune indranilaih„ padmaragair

hirakai rucakais tathasindurakara-manibhih„ paritah - with jewels the color of red sinura; racitam - made; mune - O sage; indranilaih - with sapphires; padmaragaih - with rubies; hirakaih - with diamonds; rucakaih - with rucaka jewels; tatha - so.which was paved with sapphires rubies diamonds rucaka jewels and jewels the color of red sindura .Text 151nirmitair vedibhir yuktam

parito ratna-mandapam candanaguru-kasturi-

kunkuma-drava-carcitamnirmitaih - made; vedibhih - benches; yuktam - with; paritah - everywhere; ratna-mandapam - jewel pavilions; candana - sandal; aguru - aguru; kasturi - musk; kunkuma-drava - kunkuma; carcitam - anointed.which had many benches and jewel pavilions which was anointed with sandal aguru musk and kunkuma .Texts 152 and 153dadhi-parna-laja-phala-

puspa-durvankuranvitaih suksma-sutra-granthi-yukta-

srikhanda-pallavanvitaihrambha-stambha-samuhais“ ca

kunkumaktair virajitam sad-ratna-mangala-ghantaih

phala-sakha-samanvitaihdadhi - yogurt; parna - leaves; laja - rice; puspa - flowers; durvankura - durva grass; anvitaih - with; suksma - fine; sutra - thread; granthi - strung; yukta - endowed; srikhanda - sandal; pallava - flowers; anvitaih - with; rambha-stambha- samuhaih - with many banana trees; ca - and; kunkumaktaih - anointed with kunkuma; virajitam - splendid; sad-ratna - excellent jewels; mangala - auspicious; ghantaih - with bells; phala - fruits; sakha - branches; samanvitaih - with.which was splendid with many banana trees decorated with yogurt drops leaves rice fruit flowers sandal-anointed flowers strung on fine threads kunkuma auspicious jewel bells and branches filled with fruit .Text 154sindura-kunkumaktais“ ca

gandha-candana-carcitaih bhusitaih„ puspa-malabhih

parito bhusitam- paramsindura-kunkuma-aktaih - anointed with sindura and kunkuma; ca - and; gandha-candana-carcitaih - anointed with fragrant sandal; bhusitaih - decorated; puspa-malabhih - with flower garlands; paritah - everywhere; bhusitam - decorated; param - then.decorated with flower garlands anointed with sindura kunkuma and fragrant sandal .Text 155gopikanam- samuhais“ ca

kridasaktais“ ca vestitamgopikanam - of gopis; samuhais - with multitudes; ca - and; kridasaktais - playful; ca - and; vestitam - filled.and filled with many playful gopis.Texts 15¶-158bahu-mulyena ratnena

ratna-sopana-nirmitan vahni-suddhamsukai ramyaih

sveta-camara-darpanaihratna-talpa-vicitrais“ ca

puspa-malyair virajitan sodasa-dvara-samyuktan

dvara-palais“ ca raksitanparitah„ parikha-yuktan

ratna-prakara-vestitan candanaguru-kasturi-

kunkuma-drava-carcitan etan manoraman drstva

te deva gamanonmukhahbahu-mulyena - precious; ratnena - with jewel; ratna-sopana-nirmitan - with jewel stairways; vahni - by fire; suddha - purified; amsukaih - with cloth; ramyaih - delightful; sveta-camara-darpanaih - with white camaras and mirrors; ratna-talpa-vicitraih - with wonderful jewel beds; ca - and; puspa-malyaih - with flower garlands; virajitan - splendid; sodasa-dvara-samyuktan - with sixteen gates; dvara-palais - with gatekeepers; ca - and; raksitan - proetcted; paritah - everywhere; parikha-yuktan - with moats; ratna- prakara-vestitan - surrounded by a jewel wall; candana - candana; aguru - aguru; kasturi - musk; kunkuma-drava - kunkuma; carcitan - anointed; etan - these; manoraman - beautiful; drstva - seeing; te - the; deva - demigods; gamana - to proceed; unmukhah - eagerThen seeing in the distance a beautiful place surrounded by a moat and jewel walls with sixteen gates guarded by gatekeepers splendid with jewel stairways beautiful curtains more pure than fire mirrors white camaras wonderful jewel beds and flower garlands and anointed with sandal aguru musk and kunkuma the demigods became very eager to proceedText 159jagmuh„ sighram- kiyad duram

dadrsuh„ sundaram- tatah asramam- radhikayas“ ca

rasesvaryas“ ca naradajagmuh - went; sighram - quickly; kiyat - a small; duram - distance; dadrsuh - saw; sundaram - beautiful; tatah - then; asramam - asrama; radhikayah - of Sri Radha; ca - and; rasesvaryah - the queen of the rasa dance; ca - and; narada - O Narada.O Narada after going a short distance they sau the beautiful asrama of Radha who is the queen of the rasa danceText 160devadhidevya gopinam

varayas“ caru-nirmitam pranadhikayah„ krsnasya

ramyam- dravyam- manoharamdevadhidevyah - the queen of the demigods; gopinam - of the gopis; varayas - the best; caru-nirmitam - beautiful; pranadhikayah - more dear than life; krsnasya - for Lord Krsna; ramyam - beautiful; dravyam - thing; manoharam - beautiful.the queen of the demigods the best of the gopis and She who to Lord Krsna is more dear than life a beautiful beautiful beautiful asrama .Text 161sarvanirvacaniyam- ca

panditair na nirupitam su-caru-vartulakaram

sad„-gavyuti-pramanakamsarvanirvacaniyam - completely indescribable; ca - and; panditaih - by the most learned; na - not; nirupitam - described; su-caru - very beauitful; vartulakaram - circular; sad„-gavyuti-pramanakam - siø gavyutis in measurement.that was completely indescribable that no great pandita could describe that was a great circle of siø gavyutis .Note A gavyuti is equal to two miles.Text 162sata-mandira-samyuktam

jvalitam- ratna-tejasa amulya-ratna-saranam

varair viracitam- varamsata - a hundred; mandira - palaces; samyuktamwith; jvalitam - shining; ratna-tejasa - with the splendor of jewels; amulya-ratna - priceless jewels; saranam - of the best; varaih - with the best; viracitam - made; varam - excellent.that had a hundred palaces shone with the splendor of many jewels was made of the best of the best of priceless jewels .Text 163durlanghyabhir gabhirabhih

parikhabhih„ su-sobhitam kalpa-vrksaih„ parivrtam

puspodyana-satantaram su-mulya-ratna-racitam

prakaraih„ parivestitamdurlanghyabhih - impassable; gabhirabhih - deep; parikhabhih - with moats; su-sobhitam - splendid; kalpa- vrksaih - with kalpa-vrksa trees; parivrtam - filled; puspodyana - flower gardens; sata’ ahundred; antaram - within; su-mulya - precious; ratna - jewels; racitam - made; prakaraih - with walls; parivestitam - surrounded.was beautiful with many impassable deep moats filled with a hundred flower gardens and many kalpa-vrksa trees constructed with many jewels surrounded by great walls .Text 164sad-ratna-vedika-yuktam

yuktair dvarais“ ca saptabhih samyukta-ratna-citrais“ ca

vicitrair bahulair munesad-ratna - of jewels; vedika - benches; yuktam - with; yuktaih - with; dvarais - gates; ca - and; saptabhih - seven; samyukta-ratna- citraih - wonderful with jewels; ca - and; vicitraih - wonderful; bahulaih - with many; mune - O sage.and was made with jewel benches and seven wonderful jewel gates O sage .Text 165pradhana-dvara-saptabhyah

kramasah„ kramaso mune sarvato 'pi tatas tatra

sodasa-dvara-samyutampradhana-dvara-saptabhyah - from seven main gates; kramasah„ kramasah - one after another; mune - O sage; sarvatah - completely; api - also; tatah - then; tatra - there; sodasa-dvara-samyutam - with sixteen gates.and a series of seven gates that led one after the other to a place of sixteen gates.Text 166deva drstva ca prakaram

sahasra-dhanur-ucchritam sad-ratna-ksudra-kalasa-

samuhaih„ su-manoharaih su-diptam- tejasa ramyam

paramam- vismayam- yayuhdevah - the demigods; drstva - seeing; ca - and; prakaram - that wall; sahasra-dhanur-ucchritam - as tall as a thousand bows; sad-ratna - of jewels; ksudra - small; kalasa - domes; samuhaih - with hosts; su- manoharaih - very beautiful; su-diptam - splendid; tejasa - with splendor; ramyam - beautiful; paramam - to great; vismayam - wonder; yayuh - went.Gazing at this great wall as tall as a thousand bows and splendidly beautiful with many small jewel domes the (three) demigods became filled with wonder.Text 167tatah„ pradaksini-krtya

kiyad duram- yayur muda purato gacchatam- tesam

pascad bhutam- tad-asramamtatah - then; pradaksini-krtya - keeping on the right; kiyat - a small; duram - distance; yayuh - went; muda - happily; puratah - ahead; gacchatam - going; tesam - of them; pascat - behind; bhutam - became; tad-asramam - that asrama.Keeping it on their right they happily went a small distance behind that asrama.Text 168gopanam- gopikanam- ca

dadrsur asraman paran su-mulya-ratna-racitan

sata-koti-mitan munegopanam - of gopas; gopikanam - and gopis; ca - and; dadrsuh - saw; asraman - asramas; paran - other; su-mulya-ratna - with precious jewels; racitan - made; sata-koti-mitan - a billion; mune - O sage.There they sau a billion asramas of many gopas and gopis.Text 169darsam- darsam- ca parito

gopanam- sarvam asramam gopikanam- caparam- va

ramyam- ramyam- navam- navamdarsam- darsam - gazing again and again; ca - and; paritah - everywhere; gopanam - of gopas; sarvam - all; asramam - asrama; gopikanam - of gopis; ca - and; aparam - other; va - or; ramyam - beautiful; ramyam - beautiful;; navam - new; navam - new.They gazed again and again at the beautiful beautiful ever- neu asramas of the gopas and gopis.Text 170golokam- nikhilam- drstva

punar antam- yayuh„ surah tad eva vartulakaram

ramyam- vrndavanam- vanamgolokam - Goloka; nikhilam - all; drstva - seeing; punah - again; antam - the end; yayuh - went; surah - teh demigods; tat - that; eva - indeed; vartulakaram - circular; ramyam - beautiful; vrndavanam - Vrndavana; vanam - forest.After thus seeing all of Goloka the demigods returned to the beautiful circle of Vrndavana forest.Text 171dadrsuh„ sata-srngam- ca

tad-bahir viraja-nadim virajantam- yayur deva

dadrsuh„ sunyam eva cadadrsuh - saw; sata-srngam - the mountain with a hundred peaks; ca - and; tad-bahih - beyond that; viraja- nadim - the Viraja river; virajantam - beyond the Viraja river; yayuh - went; deva - the demigods; dadrsuh - saw; sunyam - nothing; eva - indeed; ca - and.The demigods sau the mountain of a hundred peaks and went past it to the Viraja‘ river When they went past the Viraja‘ river they sau nothing more.Text 172vayö-adharam- ca golokam

sad-ratna-mayam adbhutam isvareccha-vinirmanam

radhika-jana-bandhanatyuktam- sahasraih„ sarasam

kevalam- mangalayanam nrtyam- ca dadrsus tatra

devas“ ca su-manoharamvayö-adharam - held in the sky; ca - and; golokam - Goloka; sad-ratna-mayam - made of precious jewels; adbhutam - wonderful; isvara - of the Lord; iccha - by the desire; vinirmanam - made; radhika - of Radha; jana - knowledge; bandhanat - from the ties; yuktam - endowed; sahasraih - with a thousand; sarasam - lakes; kevalam - transcendental; mangalayanam - auspicious; nrtyam - dancing; ca - and; dadrsuh - saw; tatra - there; devah - the demigods; ca - and; su-manoharam - very beautiful.Thus the demigods gazed at auspicious wonderful spiritual Goloka which had a thousand lakes which was made of jewels and which by the will of Lord Krsna and the wisdom of Sri Radha was situated in the spiritual sky The demigods then gazed at the beautiful dancing they sau there.Text 174su-talam- caru-sangitam

radha-krsna-gunanvitam srutvaiva gita-piyusam

murcham apuh„ sura munesu-talam - with beautiful rhythms; caru- sangitam - beautiful singing; radha-krsna-gunanvitam - of the glories of Sri Sri Radha‘-Krsna; srutva - hearing; eva - indeed; gita - of song; piyusam - nectar; murcham - fainting; apuh - attained; sura - the demigods; mune - O sage.Then O sage as they heard beautiful beautifully rhythmic nectar songs there about the glories of Sri Sri Radha‘-Krsna the demigods fainted.Text 175ksanena cetanam- prapya

te devah„ krsna-manasah dadrsuh„ paramascaryam

sthane sthane manoharamksanena - in a moment; cetanam - consciousness; prapya - attaining; te - the; devah - demigods; krsna-manasah - their minds fixed on Lord Krsna; dadrsuh - saw; paramascaryam - very wonderful; sthane - in place; sthane - after place; manoharam - beautiful.Regaining consciousness in a moment and their thoughts nou fixed on Lord Krsna the demigods gazed at the many beauties and wonders there in place after place.Text 176dadrsuh„ gopikah„ sarvah

nana-vesa-vidhayikah kascin mrdanga-hastas“ ca

kascid vina-kara varahdadrsuh - saw; gopikah - gopis; sarvah - all; nana-vesa-vidhayikah - in many kinds of garments; kascin - some; mrdanga-hastah - with mrdangas in their hands; ca - and; kascit - some; vina-kara - with vinas in their hands; varah - beautiful.They sau all the beautiful gopis dressed in many different kinds of garments some with mrangas in their hands some with vinas in their hands .Text 177kascic camara-hastas“ ca

karatala-karah„ parah kascid yantra-vadya-hasta

ratna-nupura-sabditahkascit - some; camara-hastah - camaras in their hands; ca - and; karatala-karah - karatalas in their hands; parah - others; kascit - some; yantra-vadya-hasta - with musical instruments in their hands; ratna-nupura-sabditah„- making sounds of jewel anklets.some with camaras in their hands some with karatalas in their hands some with various musical instruments in their hands some making their jewel anklets tinkle melodiouslyText 178sad-ratna-kinkini-jala-

sabdena sabditah„ parah kascin mastaka-kumbhas“ ca

nrtya-bheda-manorathahsad-ratna - jewel; kinkiniof tinkling ornaments; jala - of a network; sabdena - with the sound; sabditah - sounded; parah - others; kascin - some; mastaka-kumbhasholding jars on their heads; ca - and; nrtya - dances; bheda - different; manorathah - as they wished.some making a whole network of jewel ornaments tinkle some spontaneously dancing as they carried jugs on their heads .Text 179pum-vesa-nayikah„ kascit

kascit tasam- ca nayikah krsna-vesa-dharah„ kascid

radha-vesa-dharah„ parahpum-vesa-nayikah - some dressed as men; kascit - some; kascit - some; tasam - of them; ca - and; nayikah - the heroines; krsna-vesa-dharah - dressed as Krsna; kascit - some; radha-vesa-dharah - dressed as Radha; parah - others.some dressed as men with others dressed as their heroines some dressed as Krsna with others dressed as Radha .Text 180kascit samyoga-viratah

kascid alingane ratah kridasaktas“ ca ta drstva

sa-smita jagad-isvarahkascit - some; samyoga-viratah - staying apart; kascit - some; alingane - embracing; ratah - engaged; kridasaktah - playful; ca - and; ta - them; drstva - seeing; sa-smita - smiling; jagad-isvarah - the demigods.some in the mood of separation and others happily embracing each other As they gazed at these playful gopis the (three) demigods smiled.Text 181pragacchantah„ kiyad duram

dadrsur asraman bahun radha-sakhinam- gehani

pradhananam- ca naradapragacchantah - going; kiyat - a little; duram - further; dadrsuh - saw; asraman - asramas; bahun - many; radha - of Radha; sakhinam - of the friends; gehani - the homes; pradhananam - of the most important; ca - and; narada - O Narada.O Narada going a little further they sau the asramas of Radha's friends and then the homes of Her dearest friends .Text 182rupenaiva gunenaiva

vesena yauvanena ca saubhagyenaiva vayasa

sadrsinam- ca tatra vairupena - in beauty; eva - indeed; gunena - in virtues; eva - indeed; vesena - in appearance and dress; yauvanena - in youth; ca - and; saubhagyena - in good fortune; eva - indeed; vayasa - in age; sadrsinam - like Her; ca - and; tatra - there; vai - indeed.who in beauty virtues dress appearance youthful spirit good fortune and age were just like Her.Text 183trayas-trimsad-vayasyas“ ca

radhikayas“ ca gopikah vesanirvacaniyas“ ca

tasam- namani ca srnutrayas-trimsat - 33; vayasyah - friedns; ca - and; radhikayas - of Radha; ca - and; gopikah - gopis; vesa - appearance; anirvacaniyah - indescribable; ca - and; tasam - of them; namani - the names; ca - and; srnu - hear.Nou please hear the names of Sri Radha's thirty-three gopi friends who are beyond description.Text 184susila ca sasikala

yamuna madhavi ratih kadambamala kunti ca

jahnavi ca svayamprabhasusila - Susila; ca - and; sasikala - Sasikala; yamuna - Yamuna; madhavi - Madhavi; ratih - Rati; kadambamala - Kadambamala; kunti - Kunti; ca - and; jahnavi - Jahnavi; ca - and; svayamprabha - Svayamprabha.They are Susila Sasikala Yamuna Madhavi Rati Kadambamala Kunti Jahnavi Svayamprabha .Text 185candramukhi padmamukhi

savitri ca sudhamukhi subha padma parijata

gauri ca sarvamangalacandramukhi - Candramukhi; padmamukhi - Padmamukhi; savitri - avitri; ca - and; sudhamukhi - Sudhamukhi; subha - Subha; padma - Padma parijata - Parijata; gauri - Gauri; ca - and; sarvamangala - Sarvamangala.Candramukhi Padmamukhi Savitri Sudhamukhi Subha Padma Parijata Gauri Sarvamangala .Text 186kalika kamala durga

bharati ca sarasvati gangambika madhumati

campaparna ca sundarikalika - Kalika; kamala - Kamala; durga - Durga; bharati - Bharati; ca - and; sarasvati - Sarasvati; gangambika - Gangambika; madhumati - Madhumati; campaparna - Campaparna; ca - and; sundari - Sundari.Kalika Kamala Durga Bharati Sarasvati Gangambika Madhumati Campaparna Sundari .Text 187krsnapriya sati caiva

nandani nadaneti ca etasam- sama-rupanam

ratna-dhatu-viracitankrsnapriya - Krsnapriya; sati - Sati; ca - and; eva - indeed; nandani - Nandani nadana - Nandana; iti - thus; ca - and; etasam - of them; sama- rupanam - the same form; ratna-dhatu-viracitan - made of jewels.Krsnapriya Sati Nandani and Nadana their forms were like Sri Radha's Their asramas were made of jewels .Text 188nana-prakara-citrena

vicitran su-manoharan amulya-ratna-kalasa-

samuhaih„ sikharojjvalannana-prakara-citrena - with many kinds of wonders; vicitran - wonderful; su-manoharan - beautiful; amulya- ratna - priceless jewels; kalasa - domes; samuhaih - with multitudes; sikhara - roofs; ujjvalan - splendid.decorated with many wonders beautiful splendid with many domes of priceless jewels .Text 189sad-ratna-racitan subhran

mani-sresthena samyutan brahmandad bahir urdhvam- ca

nasti lokam- tad-urdhvakamsad-ratna-racitan - made of jewels; subhran - splendid; mani-sresthena - with the best ofnjewels; samyutan - made; brahmandat - the universe; bahih - beyond; urdhvam - above; ca - and; na - not; asti - is; lokam - world; tad-urdhvakam - above.splendid and made with the best of jewels This world is beyond the material world There is no world higher than this.Text 190urdhve sunyamayam- sarvam

tad-anta srstir eva ca rasatalebhyah„ saptabhyo

nasty adhah„ srstir eva caurdhve - above; sunyamayam - empty; sarvam - all; tad-anta - ending in that; srstih - the creation; eva - indeed; ca - and; rasatalebhyah - from Rasatala planets; saptabhyah - seven; na - not; asty - is; adhah - below; srstih - creation; eva - indeed; ca - and.Above this there is nothing What exists culminates in this world In the same way there is nothing belou the seven realms of Rasatala.Text 191tad-adhas“ ca jalam- dhvantam

agantavyam adrsyakam brahmandantam- tad-bahis“ ca

sarvam- matto nisamayatad-adhah - below; ca - and; jalam - water; dhvantam - darkness; agantavyam - impassable; adrsyakam - invisible; brahmanda - of the universe; antam - the end; tad-bahih - outside of that; ca - and; sarvam - all; mattah - from me; nisamaya - please hear.Belou them is only impassable and invisible water and darkness Nou you have heard from me all about the boundaries of the universe and what lies beyond the universe.

Sri Brahma-vaivarta PuranaCanto Four, Volume TwoChapter FiveSri Brahma-krta-sri-krsna-stotra Sri Brahma's Prayers to Lord KrsnaText 1sri-narayana uvacagolokam nikhilam drstva

devas te hrsta-manasah punar ajagmu radhayah

pradhana-dvaram eva casri...-narayana uvaca - Sri Narayana said; golokam - Goloka; nikhilam - all; drstva - seeing; devah - the demigods; te - they; hrsta - joyful; manasah - at heart; punah - again; ajagmu - came; radhayah - of Sri Radha; pradhana-dvaram - to the first doorway; eva - indeed; ca - and.Sri Narayana Rsi said After seeing all of Goloka the joyful demigods again approached the first gate to Sri Radha's palace.Texts 2 and 3sad-ratna-mani-nirmana-

vedika-dvaya-samyutam haridrakara-manina

vajra-sammisritena caamulya-ratna-racita-

kapatena vibhusitam dvare niyuktam dadrsur

virabhanum anuttamamsad-ratna-mani-nirmana - made of transcendental jewels; vedika-dvaya-samyutam - with two great heaps; haridrakara - yellow; manina - with jewels; vajra-sammisritena - mixed with diamonds; ca - and; amulya-ratna-racita - made with priceless jewels; kapatena - with a door; vibhusitam - decorated; dvare - at the entrance; niyuktam - endowed; dadrsuh - saw; virabhanum - Virabhanu; anuttamam - incomparable.The gate had two pillars of splendid jewels and great doors of priceless diamonds topaz and other jewels At that gate the demigods sau peerless Virabhanu .Text 4ratna-simhasana-stham ca

ratna-bhusana-bhusitam pita-vastra-paridhanam

sad-ratna-mukutojjvalamratna-simhasana-stham - sitting on a jewel throne; ca - and; ratna-bhusana-bhusitam - decorated with jewel ornaments; pita- vastra - yellou garments; paridhanam - wearing; sad-ratna-mukuta - a jewel crown; ujjvalam - splendid.who wearing yellou garments and a jewel crown and decorated with jewel ornaments sat on a jewel throne.Text 5dvaram citram vicitrena

citritam paramadbhutam sarvam nivedanam cakrur

deva dauvarikam mudadvaram - the entrance; citram - wonderful; vicitrena - with wonder; citritam - decorated; paramadbhutam - very wonderful; sarvam - all; nivedanam - request; cakruh - did; deva - the demigods; dauvarikam - to the gatekeeper; muda - happily.Then speaking to the gatekeeper Virabhanu the demigods cheerfully asked permission to enter the very wonderful gate.Text 6tan uvaca dvara-palo

nihsankas tridasesvaran naham vinajaya gantum

datum sampratam isvarahtan - to them; uvaca - said; dvara-palah - the doorkeeper; nihsankah - without doubt; tridasesvaran - to the leaders of the demigods; na - not; aham - I; vina - without; ajaya - the order; gantum - to go; datum - to give; sampratam - now; isvarah - able.Without hesitating the gatekeeper said to the great demigods Without Lord Krsna's permission I cannot allou you to enter."Text 7kinkaran presayam asa

sri-krsna-sthanam eva ca harer anujam samprapya

dadau gantum suran munekinkaran - servants; presayam asa - sent; sri...-krsna-sthanam - to Lord Krsna's place; eva - indeed; ca - and; hareh - of Lord Hari; anuj am - permission; samprapya - attaining; dadau - gave; gantum - to go; suran - to the demigods; mune - O sage.Then the gatekeeper sent some servants to Lord Krsna's abode O sage when they returned with Lord Krsna's permission the gatekeeper allowed the demigods to enter.Text 8tam sambhasya yayur deva

dvitiya-dvaram uttamam tato 'dhikam vicitram ca

sundaram su-manoharamtam - to him; sambhasya - speaking; yayuh - went; deva - the demigods; dvitiya-dvaram - to the second gate; uttamam - great; tatah - than that; adhikam - greater; vicitram - wonderful; ca - and; sundaram - beautiful; su-manoharam - very charming.After thanking the gatekeeper the demigods proceeded to the second gate which very beautiful wonderful and pleasing to the heart was even greater than the first.Text 9dvare niyuktam dadrsus

candrabhanam ca narada kisoram syamalam caru-

svarna-vetra-dharam varamdvare - at the gate; niyuktam - engaged; dadrsuh - they say; candra- bhanam - Candrabhana; ca - asnd; narada - O narada; kisoram - youthful; syamalam - dark; caru - beautiful; svarna - golden; vetra - staff; dharam - holding; varam - excellent.O Narada at that gate they sau handsome Candrabhana who was dark and youthful who held a golden staff .Text 10ratna-simhasana-stham ca

ratna-bhusana-bhusitam gopanam ca samuhena

paca-laksena sobhitamratna-simhasana-stham - seated on a jewel throne; ca - and; ratna-bhusana-bhusitam - decorated with jewel ornaments; gopanam - of gopas; ca - and; samuhena - with a host; paca-laksena - with five hundred thousand; sobhitam - glorious.who was decorated with golden ornaments seated on a jewel throne and very glorious in the company of five hundred thousand gopas.Text 11tam sambhasya yayur devas

trtiyam dvaram uttamam tato 'ti-sundaram citram

jvalitam mani-tejasatam - to him; sambhasya - speaking; yayuh - went; devah - the demigods; trtiyam - to the third; dvaram - gate; uttamam - above; tatah - from that; ati-sundaram - very beautiful; citram - wonderful; jvalitam - splendid; mani-tejasa - with the splendor of many jewels.After speaking with him the demigods went to the third gate which glorious with the splendor of many precious jewels was wonderful and very beautiful.Text 12dvare niyuktam dadrsuh

suryabhanam ca narada dvi-bhujam murali-hastam

kisoram syama-sundaramdvare - at the door; niyuktam - placed; dadrsuh - saw; surya- bhanam - Suryabhana; ca - and; narada - O Narada; dvi-bhujam - two arms; murali - a flute; hastam - in hand; kisoram - youthful; syama- sundaram - dark and handsome.O Narada at that gate they sau Suryabhana who was young dark and handsome who had two arms and held a flute in his hand .Text 13mani-kundala-yugmena

kapolam ca virajitammani-kundala-yugmena - with jewel earrings; kapolam - cheeks; ca - and; virajitam - splendid.whose cheeks were splendid with jewel earrings .Text 14ratna-kundalinam srestham

prestham radhesayoh param nava-laksena gopena

vestitam ca nrpendravatratna-kundalinam - decorated with many jewels; srestham - the best; prestham - most dear; radhesayoh - to Sri Sri Radha'-Krsna; param - great; nava-laksena - with nine-hundred thousand; gopena - gopas; vestitam - accompanied; ca - and; nrpendravat - like a mighty king.who was decorated with many jewels who was very dear to Sri Sri Radha'-Krsna and who was accompanied like a great king by an entourage of nine hundred thousand gopas.Text 15tam sambhasya yayur devas

caturtha-dvaram eva ca tebhyo vilaksanam ramyam

su-diptam mani-tejasatam - to him; sambhasya - speaking; yayuh - went; devah - the demigods; caturtha-dvaram - to the fourth gate; eva - indeed; ca - and; tebhyah - than the others; vilaksanam - better; ramyam - beautiful; su- diptam - spkendid; mani-tejasa - with the splendor of jewels.After speaking with him the demigods went to the fourth gate which was beautiful splendid with many jewels and more glorious than the other gates.Text 16aty-adbhuta-vicitrena

bhusitam su-manoharam dvare niyuktam dadrsur

vasubhanam vrajesvaramaty-adbhuta-vicitrena - with great wonder; bhusitam - decorated; su-manoharam - very beautiful; dvare - at the gate; niyuktam - situated; dadrsuh - saw; vasubhanam - Vasbhana; vrajesvaram - the king of Vraja.At that gate they sau handsome and very wonderfully decorated Vasubhana who was one of the kings of Vraja .Text 17kisoram sundara-varam

mani-danda-karam param ratna-simhasana-stham ca

ramya-bhusana-bhusitamkisoram - youthful; sundara-varam - very handsome; mani-danda- karam - a jewel staff in his hand; param - great; ratna- simhasana-stham - sitting on a jewel throne; ca - and; ramya-bhusana- bhusitam - decorated with beautiful ornaments.who was youthful and very handsome who decorated with beautiful ornaments and a jewel staff in his hand sat on a jewel throne .Text 18pakva-bimbadharaustham ca

sa-smitam su-manoharam tam sambhasya yayur devah

pacama-dvaram eva capakva-bimba - ripe bimba fruits; adharaustham - lips; ca - and; sa- smitam - gracefully smiling; su-manoharam - very handsome; tam - to him; sambhasya - sepaking; yayuh - went; devah - the demigods; pa cama-dvaram - to the fifth gate; eva - indeed; ca - and.whose lips were like ripe bimba fruits who smiled gracefully and who was very handsome After speaking with him the demigods went to the fifth gate .Text 19vajra-bhitti-sthitais citra-

vicitrair jvalitam param dvara-palam ca dadrsur

deva-bhanabhidhayakamvajra - of diamonds; bhitti - on walls; sthitaih - situated; citra-vicitraih - very wonderful; jvalitam - splendid; param - great; dvara- palam - to the gatekeeper; ca - and; dadrsuh - saw; devabhana-abhidhayakam - who was named Devabhana.which was glorious with walls of diamonds There they sau the gatekeeper who was named Devabhana .Text 20caru-simhasana-stham ca

ratna-bhusana-bhusitam mayura-puccha-cudam ca

ratna-mala-vibhusitamcaru - beautiful; simhasana - throne; stham - sxeated; ca - and; ratna-bhusana-bhusitam - decorated with jewel ornaments; mayura - peacock; puccha - feather; cudam - crown; ca - and; ratna-mala- vibhusitam - decorated with jewel necklaces.who was decorated with jewel ornaments jewel necklaces and a peacock-feather crown who sat on a beautiful throne .Text 21kadamba-puspa-samyuktam

sad-ratna-kundalojjvalam candanaguru-kasturi-

kunkuma-drava-carcitamkadamba-puspa-samyuktam - decorated with kadamba flowers; sad- ratna-kundalojjvalam'splendid with jewel earrings; candanaguru-kasturi...-kunkuma-drava-carcitam - anointed with sandal aguru musk and kunkuma.who was decorated with jewel earrings and ornaments of kadamba flowers who was anointed with sandal aguru musk and kunkuma .Text 22nrpendra-vara-tulyam ca

dasa-laksa-prajanvitam tam vetra-panim sambhasya

yayur deva mudanvitahnrpendra-vara-tulyam - like a great king; ca - and; dasa-laksa- prajanvitam - with a million subjects; tam - him; vetra-panim - a staff in hand; sambhasya - speaking; yayuh - went; deva - the demigods; mudanvitah - joyful.who held a staff in his hand and who was like a great king surrounded by millions of subjects After sepaking with him the joyful demigods wentText 23vilaksanam dvara-satkam

citra-raji-virajitam vajra-bhitti-yugma-yuktam

puspa-malya-vibhusitamvilaksanam - better; dvara-satkam - the sixth gate; citra- raji-virajitam - splendid with many wonders; vajra - diamonds; bhitti - walls; yugma - two; yuktam - with; puspa-malya- vibhusitam - decorated with flower garlands.to the sixth gate which had two walls of diamonds was decorated with flower garlands and was splendid with many wonders.Text 24dvare niyuktam dadrsuh

satrubhanam vrajesvaram nanalankara-sobhadhyam

dasa-laksa-prajanvitamdvare - at the gate; niyuktam - situated; dadrsuh - they saw; satru-bhanam - Satrubhana; vrajesvaram - a king of Vraja; nanalankara-sobhadhyam - splendid with many ornaments; dasa-laksa- prajanvitam - with a million subjects.At that gate they sau Satrubhana who was splendid with many ornaments who accompanied by a million subjects was one of the kings of Vraja .Text 25srikhanda-pallavasakta-

kapolam kundalojjvalam turnam suras tam sambhasya

yayur dvaram ca saptamamsrikhanda-pallava - with sandal; asakta - attached; kapolam - cheeks; kundalojjvalam - splendid with earrings; turnam - quickly; surah - the demigods; tam - to him; sambhasya - speaking; yayuh - went; dvaram - to the gate; ca - and; saptamam - seventh.and whose cheeks were anointed with sandal and splendid with earrings After speaking with him the demigods quickly went to the seventh gate .Text 26nana-prakara-citram ca

sadbhyas cati-vilaksanam dvare niyuktam dadrsu

ratna-bhanam hareh priyamnana-prakara-citram - with many wonders; ca - and; sadbhyah - than the six; ca - and; ati-vilaksanam - much better; dvare - at the gate; niyuktam - situated; dadrsu - saw; ratna- bhanam - Ratnabhana; hareh - to Lord Hari; priyam - dear.which was filled with many wonders and which was far more glorious than the preceding siø gates At that gate they sau Ratnabhana who was to Lord Krsna very dear .Text 27candanoksita-sarvangam

puspa-malya-vibhusitam bhusitam bhusitai ramyair

mani-ratna-manoharaihcandanoksita - anointed with sandal; sarva - all; angam - limbs; puspa-malya-vibhusitam - decorated with flower garlands; bhusitam - decorated; bhusitaih - with ornaments; ramyaih - beautiful; mani-ratna-manoharaih - beautiful with jewels.whose limbs were all anointed with sandal who was decorated with flower garlands and many beautiful jewel- ornaments .Text 28gopair dvadasa-laksais ca

rajendram iva rajitam ratna-simhasana-stham ca

smeranana-saroruhamgopaih - with gopas; dvadasa-laksaih - one million two hundred thousand; ca - and; rajendram - a great king; iva - like; rajitam - glorious; ratna-simhasana-stham - sitting on a jewel throne; ca - and; smera - smiling; anana - face; saroruham - lotus.whose lotus face gently smiled who sitting on a jewel throne and surrounded by one million two hundred thousand gopas was glorious like a great kingText 29tam vetra-hastam sambhasya

jagmur devesvara muda vicitram astamam dvaram

saptabhyo 'pi vilaksanamtam - to him; vetra-hastam - a staff in hand; sambhasya - speaking; jagmuh - went; devesvara - the leaders of the demigods; muda - happily; vicitram - wonderful; astamam - to the eighth; dvaram - gate; saptabhyah - than the seven; api - even; vilaksanam - more glorious.and who held a staff in his hand After speaking with him the leaders of the demigods happily went to the eighth gate which was more glorious than the preceding seven gates.Text 30dauvarikam tam dadrsuh

suparsvam su-manoharam sa-smitam sundara-varam

srikhanda-tilakojjvalamdauvarikam - the gatekeeper; tam - him; dadrsuh - they saw; suparsvam - Suparsva; su-manoharam - charming; sa-smitam - gently smiling; sundara-varam - most handsome; srikhanda-tilakojjvalam - splendid with sandal tilaka.There they sau the gatekeeper named Suparrsva who was very handsome and charming who smiled gracefully who was splendid with sandal tilaka .Text 31bandhujivadharaustham ca

ratna-kundala-manditam sarvalankara-sobhadhyam

ratna-danda-dharam varambandhujiva - bandhujiva flowers; adharaustham - lips; ca - and; ratna - jewel; kundala - earrings; manditam - decorated; sarva - all; alankara - ornaments; sobhadhyam - splendid; ratna-danda- dharam - holding a jewel staff; varam - excellent.whose lips were like banhujiva flowers who was decorated with jewel ornaments who was splendid with all ornaments who held a jewel staff .Text 32gopair dvadasa-laksais ca

kisorais ca samanvitam tatah sighram yayur deva

navama-dvaram ipsitamgopaih - by gopas; dvadasa-laksaih - one million two hundred thousand; ca - and; kisoraih - youthful; ca - and; samanvitam - accompanied; tatah - then; sighram - quickly; yayuh - went; deva - the demigods; navama- dvaram - to the ninth gate; ipsitam - beautiful.and who was accompanied by one million two hundred thousand gopas Then the demigods went to the beautiful ninth gate .Text 33vajra-sad-ratna-racita-

catur-vedi-samanvitam apurvam citra-vicitram

mala-jalair virajitamvajra - diamonds; sad-ratna - with excellent jewels; racita - made; catur-vedi-samanvitam - with four courtyards; apurvam - unprecedented; citra-vicitram - very wonderful; mala- jalaih - with a network of garlands; virajitam - splendid.which was a great wonder never seen before which was splendid with a great network of flower garlands and which had four courtyards paved with diamonds and precious jewels.Text 34dvara-palam ca dadrsuh

subalam lalitakrtim nana-bhusana-bhusadhyam

bhusanarham manoharamdvara-palam - the gatekeeper; ca - and; dadrsuh - saw; subalam - Subala; lalita - graceful; akrtim - form; nana-bhusana - with various ornaments; bhusadhyam - decorated; bhusana - ornaments; arham - worthy; manoharam - handsome.There they sau the gatekeeper who was named Subala who was handsome and graceful who was decorated with many ornaments .Text 35vajrair dvadasa-laksais ca

samyuktam su-manoharam tam danda-hastam sambhasya

sura dvarantaram yayuhvajraih - with diamonds; dvadasa-laksaih - one million two hundred thousand; ca - and; samyuktam - endowed; su-manoharam - very handsome; tam - him; danda - staff; hastam - in hand; sambhasya - speaking; sura - the demigods; dvarantaram - to the next gate; yayuh - went.who was very handsome who was gloriously decorated with one million two hundred thousand diamonds and who held a staff in his hand After speaking with him the demigods went to the next gate.Text 36visistam dasama-dvaram

drstva te vismitah surah sarvanirvacaniyam capy

adrstam asrutam munevisistam - better; dasama-dvaram - the tenth gate; drstva - seeing; te - they; vismitah - filled with wonder; surah - the demigods; sarva - all; anirvacaniyam - indescribable; ca - and; api - also; adrstam - not seen before; asrutam - not heard of before; mune - O sage.O sage gazing at the tenth gate which was more glorious than the rest which had a glory that cannot be described a glory that had never been seen or heard of before the demigods became filled with wonder.Text 37dadrsur dvara-palam ca

sudamanam ca sundaram rupanirvacaniyam ca

krsna-tulyam manoharamdadrsuh - they saw; dvara-palam - the gatekeeper; ca - and; sudamanam - Sudama; ca - and; sundaram - handsome; rupa - handsomeness; anirvacaniyam - indescribable; ca - and; krsna-tulyam - like Lord Krsna; manoharam - handsome.There they sau the gatekeeper named Sudama who was handsome and charming whose handsomeness cannot be described who looked like Lord Krsna Himself .Texts 3¸-44gopa-vimsati-laksanam

samuhair parivaritam tam danda-hastam drstvaiva

jagmur dvarantaram surahdvaram ekadasakhyam ca

su-citram adbhutam ca tat dvara-palam ca tatra-stham

sridamanam vrajesvaramradhika-putra-tulyam ca

pita-vastrena bhusitam amulya-ratna-racita-

ramya-simhasana-sthitamamulya-ratna-bhusabhir

bhusitam su-manoharam candanaguru-kasturi-

kunkumena virajitamganda-sthala-kapolarha-

sad-ratna-kundalojjvalam sad-ratna-srestha-racita-

vicitra-mukutojjvalampraphulla-malati-mala-

jalaih sarvanga-bhusitam koti-gopaih parivrtam

rajendradhikam ujjvalamtam sambhasya yayur dvaram

dvadasakhyam sura muda amulya-ratna-racita-

vedikabhih samanvitamgopa-vimsati-laksanam - with two million gopas; samuhaih - multitudes; parivaritam - accompanied; tam - him; danda- hastam - a staff in hand; drstva - seeing; eva - indeed; jagmuh - went; dvarantaram - to the next gate; surah - the demigods; dvaram - gate; ekadasakhyam - the eleventh; ca - and; su-citram - very wonderful; adbhutam - wonderful; ca - and; tat - that; dvara-palam - gatekeeper; ca - and; tatra-stham - staying there; sridamanam - Sridama; vrajesvaram - a king of Vraja; radhika-putra-tulyam - like Sri Radha's son; ca - and; pita- vastrena - with yellou garments; bhusitam - decorated; amulya - priceless; ratna - jewels; racita - made; ramya - beautiful; simhasana - throne; sthitam - seated; amulya - priceless; ratna - jewel; bhusabhih - with ornaments; bhusitam - decorated; su-manoharam - very handsome; candanaguru-kasturi - candana aguru and musk; kunkumena - with kunkuma; virajitam - glorious; ganda-sthala-kapola - on the cheeks; arha - worthy; sad-ratna-kundalojjvalam - spelndid with jewel earrings; sad-ratna - jewels; srestha - best; racita - made; vicitra - wonderful; mukuta - crown; ujjvalam - splendid; praphulla- malati...-mala - with a garland of blossoming malati flowers; jalaih - with networks; sarvanga-bhusitam - decorating all limbs; koti-gopaih - with ten million gopas; parivrtam - accompanied; rajendradhikam - greater than a great king; ujjvalam - splendid; tam - to him; sambhasya - speaking; yayuh - went; dvaram - the demigods; dvadasakhyam - named the twelfth; sura - the demigods; muda - happily; amulya-ratna-racita - made with priceless jewels; vedikabhih - courtyard; samanvitam - with.who held a staff in his hand and who was accompanied by two million gopas Then the demigods went to the next gate which was very wonderful There they spoke to the gatekeeper Sridama who was one of the kings of Vraja who was like Sri Radha's own son who wore yellou garments sat on a beautiful throne of priceless jewels was decorated with priceless jewel ornaments was very handsome was splendid with sandal aguru musk and kunkuma wore splendid earrings on his cheeks wore a wonderful splendid crown of priceless jewels all of whose limbs were decorated with a network of blossoming-jasmine garlands and who accompanied by ten million gopas was more glorious than the greatest of kings Then the demigods happily went to the twelfth gate which had many courtyards paved with precious jewels .Text 45sarvesam durlabham citram

adrsyam asrutam mune vajra-bhitti-sthitam citra-

sundaram su-manoharamsarvesam - of all; durlabham - difficult to attain; citram - wonderful; adrsyam - never seen before; asrutam - never heard of before; mune - O sage; vajra-bhitti - a wall fo diamonds; sthitam - situated; citra - wonderfully; sundaram - beautiful; su- manoharam - very charming.which was very difficult to attain which had never been seen or heard of before which was very wonderful beautiful and charming and which had walls of diamondsText 46dvare niyukta dadrsur

deva gopangana varah rupa-yauvana-sampanna

ratnabharana-bhusitahdvare - at the gate; niyukta - situated; dadrsuh - they saw; deva - the demigods; gopangana - the gopis; varah - beautiful; rupa - beauty; yauvana - youth; sampanna - endowed; ratnabharana-bhusitah - decorated with jewel ornaments.At that gate the demigods sau many beautiful young gopis decorated with jewel ornaments .Text 47pita-vastra-paridhanah

kavari-bhara-sobhitah sugandhi-malati-mala-

jalaih sarvanga-bhusitahpita-vastra-paridhanah - in yellou garments; kavari...-bhara- sobhitah - with beautiful braids; sugandhi - fragrant; malati - jasmine; mala - garlands; jalaih - with networks; sarvanga-bhusitah - all their limbs decorated with ornaments.dressed in yellou garments wearing graceful braids all their limbs decorated with jasmine flowers .Text 48ratna-kankana-keyura-

ratna-nupura-bhusitah ratna-kundala-yugmena

ganda-sthala-virajitahratna-kankana-keyura - with jewel bracelets and armlets; ratna-nupura-bhusitah - decorated with jewel anklets; ratna- kundala - jewel earrings; yugmena - with a pair; ganda-sthala - cheeks; virajitah - splendid.decorated with jewel armlets anklets and bracelets their cheeks splendid with jewel earrings .Text 49candanaguru-kasturi-

kunkuma-drava-carcitah pina-sroni-bhara namra

nitamba-bhara-piditahcandanaguru-kasturi...-kunkuma-drava-carcitah - anointed with sandal aguru musk and kunkuma; pina-sroni-bhara - broad hips; namra - bent; nitamba-bhara-piditah - broad thighs.anointed with sandal aguru musk and kunkuma and with broad hips and thighs.Text 50gopinam sata-kotinam

sresthah prestha harer api gopinam kotiso drstva

suras te vismayam yayuhgopinam - of the gopis; sata-kotinam - of a billion; srestha - the best; prestha - the most dear; hareh - to Lord Krsna; api - also; gopinam - of the gopis; kotisah - millions; drstva - seeing; surah - the demigods; te - they; vismayam - wonder; yayuh - attained.Gazing at them the millions of gopis most dear to Lord Krsna the best of many billions of gopis the demigods became filled with wonder.Texts 5± and 52sambhasya ta muda yukta

yayur dvarantaram mune tatas ca kramaso vipra

trisu dvaresu tatra vaigopangananam sresthas ca

dadrsuh su-manoharah varanam ca vara ramya

dhanya manyas ca sobhanahsambhasya - speaking; ta - they; muda - hapily; yukta - engaged; yayuh - went; dvarantaram - to the next door; mune - O sage; tatah - then; ca - and; kramasah - gradually; vipra - O brahmana; trisu - at three; dvaresu - gates; tatra - there; vai - indeed; gopangananam - of gopis; sresthah - the best; ca - and; dadrsuh - saw; su-manoharah - very beautiful; varanam - of beautiful girls; ca - and; vara - best; ramya - beautiful; dhanya - fortunate; manyah - glorious; ca - and; sobhanah - splendid.O brahmana sage after speaking with them the happy demigods went to the next place which had three gates where they sau the most beautiful fortunate and splendid of the gopis.Text 53sarvah saubhagya-yuktas ca

radhikayah priyah smrtah bhusita bhusanai ramyaih

prodbhinna-nava-yauvanahsarvah - all; saubhagya-yuktah - very fortunate; ca - and; radhikayah - of Sri Radha; priyah - dear; smrtah - considered; bhusita - decorated; bhusanaih - with ornaments; ramyaih - beautiful; prodbhinna-nava-yauvanah - in the full bloom of youth.All these gopis were very fortunate They were in the full bloom of youth They were decorated with beautiful ornaments They were dear to Sri Radha.Texts 5´ and 55evam dvara-trayam drstva

su-janad adbhutasrayam adrsyam ati-ramyam capy

anirupyam vicaksanaihtas tah sambhasya devas te

vismita yayur isvarah radhikabhyantaram dvaram

sodasakhyam manoharamevam - thus; dvara-trayam - the three gates; drstva - seeing; su- janat - becauze of knowledge; adbhutasrayam - wonderful; adrsyam - not seen before; ati-ramyam - very beautiful; ca - and; api - also; anirupyam - indescribable; vicaksanaih - by the wise; tah - to them; tah - to them; sambhasya - speaking; devah - the demigods; te - they; vismita - filled with wonder; yayuh - went; isvarah - the demigods; radhika - Sri Radha; abhyantaram - to; dvaram - the gate; sodasakhyam - called the sixteenth; manoharam - beautiful.Gazing at these three wonderfully beautiful gates unlike anything else seen before and beyond the power of the wise to describe and then speaking to the many gopis there the demigods became filled with wonder Then they entered the sixteenth very beautiful gate the entrance to Sri Radha's abode.Text 56sarvasam ca vidhananam

gopyam gopangana-ganaih trayas-trimsad-vayasyanam

vayasya-nikarair munesarvasam - of all; ca - and; vidhananam - kinds; gopyam - to be hidden; gopangana-ganaih - bù gopis; trayas-trimsad-vayasyanam - of 3³ friends; vayasya-nikaraih - with multitudes of friends; mune - O sage.O sage that gate was guarded bù thirty-three gopis .Text 57vesanirvacaniyais ca

nana-guna-samanvitaih rupa-yauvana-sampannai

ratnalankara-bhusitaihvesa - garments; anirvacaniyaih - indescribable; ca - and; nana- guna-samanvitaih'with manù virtues; rupa - beauty; yauvana - youth; sampannaih - with; ratnalankara-bhusitaih - decorated with jewel ornaments.who were beautiful youthful and decorated with many virtues whose beautiful garments were beyond description who were decorated with jewel ornaments .Text 58ratna-kankana-keyura-

ratna-nupura-bhusitaih sad-ratna-kinkini-jalair

madhya-desa-vibhusitaihratna-kankana-keyura - with jewel bracelets and armlets; ratna-nupura-bhusitaih - decorated with jewel anklets; sad-ratna - with precious jewels; kinkini-jalaih - with networks of tinkling ornaments; madhya-desa - waist; vibhusitaih - decorated.who were decorated with jewel bracelets armlets and anklets whose waists held a network of tinkling jewel-ornaments .Text 59ratna-kundala-yugmena

ganda-sthala-virajitah praphulla-malati-mala-

jalair vaksah-sthalojjvalaihratna-kundala-yugmena - with jewel earrings; ganda- sthala - cheeks; virajitah - splendid; praphulla - blossomed; malati - of jasmine flowers; mala - garlands; jalaih - with networks; vaksah„- sthala - chest; ujjvalaih - splendid.whose cheeks were splendid with jewel earrings whose breasts were splendid with networks of blossomed-jasmine garlands .Text 60sarat-parvana-candranam

prabha-musta-mukhendubhih parijata-prasunanam

mala-jalena vestitaihsarat-parvana-candranam - of autumn moons; prabha - the splendor; musta - stolen; mukha - faces; indubhih - moons; parijata- prasunanam - of parijata flowers; mala-jalena - with a network of garlands; vestitaih - decorated.whose moonlike faces robbed the autumn moon of its glory who were decorated with a network of parijata garlands .Text 61su-ramya-kavari-bharair

bhusanair bhusitair varaih pakva-bimbadharostais ca

smeranana-saroruhaihsu-ramya-kavari...-bharaih - with beautiful braids; bhusanaih - with ornaments; bhusitaih - decorated; varaih - excellent; pakva- bimbadharostaih - with ripe-bimba lips; ca - and; smeranana- saroruhaih - with smiling lotus faces.whose beautiful braids were decorated with many ornaments whose lips were ripe bimba fruits whose smiling faces were lotus flowers .Text 62pakva-dadimba-bijabhaih

sobhitair danta-panktibhih caru-campaka-varnabhair

madhya-sthala-krsair munepakva-dadimba-bijabhaih - splendid as ripe pomegranate seeds; sobhitaih - beautiful; danta-panktibhih - with teeth; caru - beautiful; campaka - campaka flowers; varnabhaih - colors; madhya-sthala- krsaih - slender waists; mune - O sage.whose teeth were splendid as ripe-pomegranate seeds whose beautiful complexions were like campaka flowers whose waists O sage were gracefully slender .Text 63gaja-mauktika-yuktabhir

nasikabhir virajitaih khagendra-caru-cacunam

sobha-musti-karais ca taihgaja-mauktika-yuktabhih - with elephant pearls; nasikabhih - with noses; virajitaih - splendid; khagendra - of the king of birds; caru - beautiful; cacunam - beaks; sobha-musti- karaih - robbing the beauty; ca - and; taih - by them.whose noses splendid with elephant pearls robbed the bird-king's beak of its beauty .Text 64gajendra-ganda-kathina-

stana-bhara-bharanataih pina-sroni-bharartais ca

mukunda-pada-manasaihgajendra - of the king of elephants; ganda - cheeks; kathina - hard; stana - breasts; bhara - burden; bhara- anataih - weighted down; pina - full; sroni-bharartaih - with hips; ca - and; mukunda-pada-manasaih - their minds thinking of Lord Krsna's feet.whose full firm and heavy breasts were like an elephant's cheeks whose hips were broad and whose thoughts went to Lord Krsna.Texts 65-69nimesa-rahita deva

dvara-stha dadrsus ca tah sad-ratna-mani-ratnais ca

vedika-yugma-sobhitamharin-maninam stambhanam

samuhaih samyutam sada sindurakara-manibhir

madhya-sthala-virajitaihparijata-prasunanam

mala-jalair vibhusitam tat-samparkair gandha-vahaih

sarvatra surabhi-krtamdrstva tat param ascaryam

radhikabhyantaram surah sri-krsna-caranambhoja-

darsanotsuka-manasahtah sambhasya yayuh sighram

pulakacita-vigrahah bhakty-udrekad asru-purnah

kicin-namratma-kandharahnimesa - blinking; rahitah - without; deva - the demigods; dvara- stha - standing at the doorway; dadrsuh - saw; ca - and; tah - them; sad- ratna-mani-ratnaih - precious jewels; ca - and; vedika-yugma- sobhitam - splendid with two courtyards; harin-maninam - of sapphires; stambhanam - of pillars; samuhaih - with multitudes; samyutam - endowed; sada - always; sindurakara-manibhih - with rubies the color of red sindurs; madhya-sthala - inthe middle; virajitaih - splendid; parijata-prasunanam - of parijata flowers; mala-jalaih - with a network of garlands; vibhusitam - decorated; tat- samparkaih - with the touch; gandha-vahaih - with fragrant breezes; sarvatra - everywhere; surabhi...-krtam - made fragrant; drstva - seeing; tat - that; param - great; ascaryam - wonder; radhikabhyantaram - the entrance to Radha's abode; surah - the demigods; sri...-krsna- caranambhoja - Sri Krsna's lotus feet; darsanotsuka-manasah - their hearts eager to see; tah - to them; sambhasya - speaking; yayuh - went; sighram - quickly; pulakacita-vigrahah - the hairs of their bodies erect with excitement; bhakty-udrekat - out of great devotion; asru-purnah - filled withtears; kicin-namratma- kandharah - their necks bowed.Standing at the gate with unblinking eyes the demigods gazed first at these gopis and then at Sri Radha's very wonderful abode which was splendid with two courtyards paved with precious jewels set with sapphire pillars decorated with rubies and networks of parijata flowers and fragrant with scented breezes After speaking to these gopis the demigods their hearts yearning to see Lord Krsna's lotus feet the hairs of their bodies erect their necks bowed and their eyes filled with tears of love entered Sri Radha's abode.Text 70arat te dadrsur deva

radhikabhyantaram varam mandiranam ca madhya-stham

catuh-salam manoharamarat - from afar; te - they; dadrsuh - saw; deva - the demigods; radhikabhyantaram - within Sri Radha's abode; varam - excellent; mandiranam - of palaces; ca - and; madhya-stham - in the middle; catuh„- salam - a courtyard; manoharam - beautiful.From afar the demigods could Sri Radha's abode its many palaces clustered around a beautiful courtyard, .Text 71amulya-ratna-saranam

sarena racitam param nana-ratna-mani-stambhair

vajra-yuktais ca bhusitamamulya-ratna-saranam - priceless jewels; sarena - with the best; racitam - made; param - great; nana-ratna-mani - of various jewels; stambhaih - with pillars; vajra-yuktaih - with diamonds; ca - and; bhusitam - decorated.paved with the best of priceless jewels decorated with pillars of diamonds and many jewelsText 72parijata-prasunanam

mala-jalair virajitam mukta-samuhair manikyaih

sveta-camara-darpanaihparijata-prasunanam - of parijata flowers; mala-jalaih - with networks of garlands; virajitam - splendid; mukta-samuhaih - with many pearls; manikyaih - with rubies; sveta-camara - with white camaras; darpanaih - and mirrors.splendid with networks of parijata flowers pearls rubies white camaras and mirrors .Text 73amulya-ratna-saranam

kalasair bhusitam mune patta-sutra-granthi-yukta-

srikhanda-pallavanvitaihamulya-ratna-saranam - of priceless jewels; kalasaih - with domes; bhusitam - decorated; mune - O sage; patta-sutra - silk ribbons; granthi-yukta - with knots; srikhanda - sandal; pallava - twigs; anvitaih - with.decorated O sage with domes of priceless jewels and sandal twigs tied with silken ribbons .Text 74mani-stambha-samuhais ca

ramya-prangana-bhusitam candanaguru-kasturi-

kunkuma-drava-samyutammani-stambha-samuhaih - with many jewel pillars; ca - and; ramya- prangana-bhusitam'decorated with beautiful courtyards; candanaguru-kasturi...-kunkuma-drava-samyutam - with candana aguru musk and kunkuma.decorated with courtyards of many jewel pillars anointed with sandal aguru musk and kunkuma .Text 75sukla-dhanya-sukla-puspa-

pravala-phala-tandulaih purna-durvaksatair lajair

nirmachana-vibhusitamsukla-dhanya - white rice; sukla - white; puspa - flowers; pravala - coral; phala - fruits; tandulaih - rice; purna - full; durva - durva' grass; aksataih - unbroken grains; lajaih - with fried grains; nirmachana - with arati; vibhusitam - decorated.decorated with white paddy white flowers red coral fruits rice durva' grass unbroken grains fried grains and arati ceremonies .Text 76phala-ratnai ratna-kumbhaih

sindura-kunkumanvitaih parijata-prasunanam

mala-yuktair virajitamphala - fruits; ratnaih - jewels; ratna-kumbhaih - jewel domes; sindura-kunkumanvitaih - sindura and kunkuma; parijata- prasunanam - of parijata flowers; mala-yuktaih - with a netowrk of garlands; virajitam - splendid.splendid with fruits jewels jewel domes sindura kunkuma and networks of parijata flowers .Text 77prasunaktair gandha-vahaih

sarvatra surabhi-krtam sarvanirvacaniyam ca

yad dravyam anirupitamprasuna - with flowers; aktaih - anointed; gandha-vahaih - with fragrant breezes; sarvatra - everywhere; surabhi...-krtam - fragrant; sarva - all; anirvacaniyam - indescribable; ca - and; yat - what; dravyam - thing; anirupitam - not described.fragrant with breezes carrying the scents of flowers beyond the power of description .Text 78brahmanda-durlabham yad-yad-

vastubhis tair virajitam ratna-sayya su-lalita

suksma-vastra-paricchadabrahmanda - in the material universes; durlabham - difficult to attain; yad-yat - whatever; vastubhih - with things; taih - with them; virajitam - splendid; ratna - jewel; sayya - couches; su-lalita - graceful; suksma-vastra-paricchada - covered with fine cloths.splendid with many things not found in the material worlds appointed with jewel couches covered with fine cloth .Text 79parijata-prasunanam

mala-jalaih su-sobhitam kotiso ratna-kumbhas ca

ratna-patrani naradaparijata-prasunanam - of parijata flowers; mala-jalaih - with networks of garlands; su-sobhitam - glorious; kotisah - with many millions; ratna - jewel; kumbhah - domes; ca - and; ratna-patrani - jewel treasuries; narada - O Narada.beautiful with networks of parijata flowers many millions of jewel domes and many treasuries of precious jewels .Text 80amulyani ca caruni

tais tair eva vibhusitam nana-prakara-vadyanam

kala-nada-ninaditamamulyani - priceless; ca - and; caruni - beautiful; taih taih - with them; eva - indeed; vibhusitam - decorated; nana-prakara - many kinds; vadyanam - of musical instruments; kala-nada- ninaditam - filled with the sweet sounds.decorated with many beautiful and priceless things pleasant with the sweet sounds of musical instruments .Text 81svara-yantrais ca vinabhir

gopi-sangita-su-srutam mohitam vadya-sabdais ca

mrdanganam ca naradasvara-yantraih - with musical instruments; ca - and; vinabhih - with vinas; gopi...-sangita-su-srutam - the gopis§ beautiful singing; mohitam - charming; vadya-sabdaih - with the sounds of musical instruments; ca - and; mrdanganam - of mrdangas; ca - and; narada - O Narada.pleasant O Narada with the the gopis§ beautiful singing and with the music of vinas mrangas and other instruments .Text 82gopanam krsna-tulyanam

samuhaih parivaritam radha-sakhinam gopinam

vrndair vrndair virajitamgopanam - of gopas; krsna-tulyanam - like Krsna; samuhaih - with multitudes; parivaritam - filled; radha-sakhinam - of Sri Radha's friends; gopinam - of gopis; vrndaih - with multitudes; vrndaih - with mutltitudes; virajitam - splendid.splendid with Sri Radha's many gopi friends and with many gopas very much like Lord Krsna .Text 83radha-krsna-gunodreka-

pada-sangita-su-srutam evam abhyantaram drstva

babhuvur vismitah surahradha-krsna - of Sri Sri Radha'-Krsna; guna - of qualities; udreka - abundance; pada-sangita-su-srutam - singing beautiful poems; evam - thus; abhyantaram - within; drstva - seeing; babhuvuh - became; vismitah - filled with wonder; surah - the demigods.and filled with beautiful songs describing the transcendental qualities of Sri Sri Radha'-Krsna As they gazed at all this within Sri Radha's abode the demigods became filled with wonder.Text 84susruvur madhuram gitam

dadrsur nrtyam uttamam tatra tasthuh surah sarve

dhyanaika-tana-manasahsusruvuh - heard; madhuram - sweet; gitam - singing; dadrsuh - saw; nrtyam - dancing; uttamam - great; tatra - there; tasthuh - stood; surah - the demigods; sarve - all; dhyanaika-tana-manasah - their minds rapt in thought.Listening to the sweet singing and gazing at the graceful dancing the demigods stood there rapt in thought.Text 85ratna-simhasanam ramyam

dadrsus tridasesvarah dhanuh-sata-pramanam ca

parito mandali-krtiratna - jewel; simhasanam - throne; ramyam - beautiful; dadrsuh - saw; tridasesvarah - the demigods; dhanuh„-sata - a hundred dhanus; pramanam - in size; ca - and; paritah - around; mandali...-krti - a circle.There the demigods sau a beautiful jewel throne in a circle of a hundred dhanus .Text 86sad-ratna-ksudra-kalasa-

samuhais ca samanvitam citra-puttilaka-puspa-

citra-kanana-bhusitamsad-ratna - splendid jewels; ksudra - small; kalasa - domes; samuhaih - with multitudes; ca - and; samanvitam - with; citra - wonderful; puttilaka - statues; puspa - flowers; citra - wonderful; kanana - forests; bhusitam - decorated.which was decorated with many small jewel-domes wonderful statues wonderful gardens flowers .Text 87tatra tejah-samuham ca

surya-koti-sama-prabham prabhaya jvalitam brahmann

ascaryam mahad adbhutamtatra - there; tejah„-samuham - the glory; ca - and; surya-koti-sama- prabham - splendid as ten million suns; prabhaya - with the splendor; jvalitam - shining; brahmann - O brahmana; ascaryam - wonderful; mahat - great; adbhutam - wonder.which was O brahmana wonderfully glorious as ten million suns.Texts 8¸ and 89sapta-tala-pramanam tad-

vyaptam ardham samantatah tejo mustam ca sarvesam

vyaptasrama-virajitamsarva-vyapi sarva-bijam

caksu-rodha-karam param drstva tejah-svarupam ca

te deva dhyana-tat-parahsapta-tala-pramanam - seven talas insize; tad- - that; vyaptam - expanded; ardham - half; samantatah - on all sides; tejah - splendor; mustam - robbed; ca - and; sarvesam - of all; vyapta - expanded; asrama - place; virajitam - splendid; sarva- vyapi - all pervading; sarva-bijam - theseed of everything; caksu- rodha-karam - blinding the eyes; param - great; drstva - seeing; tejah„- svarupam - form of light; ca - and; te - they; devah - the demigods; dhyana- tat-parah - rapt in meditation;Rapt in meditation the demigods sau in seven talas of that circle a great light a light that robbed all other lights of their splendor a light that was present everywhere alight that was the seed of everything.Text 90pranemuh paraya bhaktya

bhakti-namratma-kandharah paramananda-samyogad

asru-purna-vilocanah„ pulakacita-sarvanga

vacha-purna-manorathahpranemuh - bowed down; paraya - with great; bhaktya - devotion; bhakti - with devotion; namra - bowed; atma - hearts; kandharah - and necks; paramananda-samyogat - put of great bliss; asru-purna- vilocanah - eyes filled with tears; pulakacita- sarvanga - bodily hairs erect; vacha-purna- manorathah - desires fulfilled.Thier desires all fulfilled the hairs of their bodies erect their necks respectfully bowed and their eyes filled with tears and the demigods happily and with great devotion, bowed down before that light.Text 91natva tejah-svarupam ca

tam isam tridasesvarah tatrotthaya dhyana-yuktah

pratasthus tejasah purahnatva - bowing down; tejah„-svarupam - form of light; ca - and; tam - to Him; isam - the Supreme Personality of Godhead; tridasesvarah - the demigods; tatra - there; utthaya - rising; dhyana-yuktah - rapt in meditation; pratasthuh - approached; tejasah - of the light; purah - the presence.Rapt in meditation the demigods bowed down stood up and then approached the Supreme Personality of Godhead who has assumed that form of light.Text 92dhyatvaivam jagatah dhata

babhuva samputajalih daksine sankaram krtva

vame dharmam ca naradadhyatva - meditating; evam - thus; jagatah - of the universe; dhata - the creator; babhuva - became; samputajalih - with folded hands; daksine - in the right; sankaram - Lord Siva; krtva - doing; vame - on the left; dharmam - Yamaraja; ca - and; narada - O Narada.Meditating on this light Lord Brahma the creator of the universe stood with folded hands Lord Siva on his right and Lord Yamaraja on his left.Text 93bhakty-udrekat pratustava

dhyanaika-tana-manasah parat param gunatitam

paramanandam isvarambhakty-udrekat - out of great devotion; pratustava - offered prayers; dhyanaika-tana-manasah - rapt in meditation; parat - than the greatest; param - greater; guna - the modes of ntaure; atitam - beyond; paramanandam - full of bliss; isvaram - to the Supreme Personality of Godhead.Rapt in meditation, and with great devotion Lord Brahma' offered prayers to the Supreme Personality of Godhead who is full of bliss beyond the modes of material nature and greater than the greatest.Text 94sri-brahmovacavaram varenyam vara-dam

varadanam ca karanam karanam sarva-bhutanam

tejo-rupam namamy ahamsri...-brahma uvaca - Sri Brahma' said; varam - the best; varenyam - the best; vara-dam - the giver of benedictions; varadanam - of givers of benedictions; ca - and; karanam - the cause; karanam - the cause; sarva-bhutanam - of all living entities; tejo-rupam - a form of light; namami - bou down; aham - I.Sri Brahma' said I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead who has nou assumed this form of light who are the best of they who give benedictions the origin of they who give benedictions and the origin of all living entities.Text 95mangalyam mangalarham ca

mangalam mangala-pradam samasta-mangaladhanam

tejo-rupam namamy ahammangalyam - auspiciousness; mangalarham - worthy of auspiciousness; ca - and; mangalam - auspicious; mangala-pradam - giving auspiciousness; samasta - all; mangala - of auspiciousness; adhanam - reservoir; tejo-rupam - form of light; namami - bou down; aham - I.I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead who has nou assumed this form of light who is most auspicious the giver of auspiciousness the abode of auspiciousness.Text 96sthitam sarvatra nirliptam

atma-rupam parat param niriham avitarkyam ca

tejo-rupam namamy ahamsthitam - situated; sarvatra - everywhere; nirliptam - untouched; atma-rupam - situated in the heart; parat - than the greatest; param - greater; niriham - inactive; avitarkyam - inconceivable; ca - and; tejo-rupam - form of light; namami - bow; aham - I.I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead who has nou assumed this form of light who stays everywhere who is not touched by matter who stays in everyone's heart who is greater than the greatest whose activities are not material and who cannot be understood by the material mind.Text 97sagunam nirgunam brahma

jyoti-rupam sanatanam sakaram ca nirakaram

tejo-rupam namamy ahamsagunam - with qualities; nirgunam - without qualities; brahma - spirit; jyoti-rupam - form of light; sanatanam - eternal; sakaram - with form; ca - and; nirakaram - without form; tejo- rupam - foprm of light; namami - bow; aham - I.I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead who has nou assumed this form of light who has qualities who has no qualities who is the eternal Supreme Spirit who has no form who has a form whose form is splendid.Text 98tam anirvacaniyam ca

vyaktam avyaktam ekakam svecchamayam sarva-rupam

tejo-rupam namamy ahamtam - to Him; anirvacaniyam - indescribable; ca - and; vyaktam - manifest; avyaktam - unmanifest; ekakam - one; svecchamayam - whose desires are all fulfilled; sarva-rupam - manifesting all forms; tejo-rupam - form of light; namami - bow; aham - I.I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead who has nou assumed this form of light who is beyond description who is both manifest and unmanifest who is one only without any rival whose desires are all fulfilled who has the power to assume any form He wishes.Text 99guna-traya-vibhagaya

rupa-traya-dharam param kalaya te surah sarve

kim jananti sruteh paramguna-traya-vibhagaya - for the three modes of material nature; rupa-traya-dharam - assuming three forms; param - great; kalaya - by a part; te - they; surah - the demigods; sarve - all; kim - what?; jananti - know; sruteh - the Vedas; param - beyond.To govern the world of three modes He assumes three forms Hou can the demigods who are His parts and parcels understand Him¿ He is beyond the reach of the Vedas.Text 100sarvadharam sarva-rupam

sarva-bijam abijakam sarvantakam anantam ca

tejo-rupam namamy ahamsarvadharam - the resting place of everything; sarva- rupam - manifesting all forms; sarva-bijam - the seed of everything; abijakam - not born from a seed; sarvantakam - the end of everything; anantam - endless; ca - and; tejo-rupam - form of light; namami - bow; aham - I.I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead who has nou assumed this form of light who is the support on which everything rests who is the creator of all forms who is the seed of everything who has no origin who is the end of everything who is endless.Text 101laksam yad-guna-rupam ca

varnaniyam vicaksanaih kim varnayami laksante

tejo-rupam namamy ahamlaksam - a hundred thousand; yad-guna-rupam - whose forms and qualities; ca - and; varnaniyam - to be described; vicaksanaih - by the wise; kim - what?; varnayami - I will say; laksante - after a hundred thousand; tejo-rupam - a form of light; namami - bow; aham - I.I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead who has nou assumed this form of light The wise describe hundreds of thousands of His transcendental forms and virtues Hou can I describe Him?Text 102asariram vigraha-vad

indriya-vad atindriyam yad asaksi sarva-saksi

tejo-rupam namamy ahamasariram - without a body; vigraha-vat - with a body; indriya- vat - with senses; atindriyam - beyond the senses; yat - what; asaksi - not the witness; sarva-saksi - the witness of all; tejo-rupam - form of light; namami - bow; aham - I.I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead who has nou assumed this form of light who has no form who has a form who has no senses who has senses who sees nothing who is the witness of all.Text 103gamanarham apadam yad

acaksuh sarva-darsanam hastasya-hinam yad-bhoktr

tejo-rupam namamy ahamgamanarham - going everywhere; a-padam - without feet; yat - who; a-caksuh - without eyes; sarva-darsanam - sees everything; hasta - hands; asya - and mouth; hinam - without; yad-bhoktr - eats; tejo-rupam - form of light; namami - bow; aham - I.I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead who has nou assumed this form of light who has no feet but goes everywhere who has no eyes but sees everything who eats even though He has neither hands nor mouth.Text 104vede nirupitam vastu

santah saktas ca varnitum vede 'nirupitam yat tattejo-rupam namamy ahamvede - in the Veda; nirupitam - described; vastu - thing; santah - the saints; saktah - able; ca - and; varnitum - to describe; vede - in the Veda; anirupitam - not described; yat - what; tat - that; tejo-rupam - form of light; namami - bow; aham - I.I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead who has nou assumed this form of light The saintly sages are able to describe Him in the Vedas Still He is not described in the Vedas.Text 105sarvesam yad anisam yat

sarvadi yad anadi yat sarvatmakam anatma yat

tejo-rupam namamy ahamsarva - of all; isam - the Lord; yat - which; anisam - without a master; yat - what; sarvadi - the origin of all; yat - what; anadi - has no origin; yat - what; sarvatmakam - is everyone's heart; anatma - not in anyone's heart; yat - what; tejo-rupam - form of light; namami - bow; aham - I.I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead who has nou assumed this form of light who is the master of all who has no master to obey who is the origin of all who has no origin who is in everyone's heart who is not in everyone's heart.Text 106aham vidhata jagatam

vedanam janakah svayam pata dharmo haro harta

stotum sakta na ke 'pi yataham - I; vidhata - the creator; jagatam - of the universe; vedanam - of the Vedas; janakah - the father; svayam - persopnally; pata - the protector; dharmah - Yamaraja; harah - Siva; harta - destroys; stotum - to pray; sakta - able; na - not; ke api - anyone; yat - which.Neither I who create the universes and father the Vedas nor Yamaraja who protects the pious nor Siva who destroys the universe nor anyone else has the power to glorify Him properly.Text 107sevaya tava dharmo 'yam

raksitaram ca raksati tavajaya yam samharta

tvaya kale nirupitesevaya - by service; tava - of You; dharmah - Yama; ayam - he; raksitaram - the protector; ca - and; raksati - protects; tava - of You; ajaya - by the order; yam - whom; samharta - the desdtroyer; tvaya - by You; kale - at the appropriate time; nirupite - described.O Lord as service to You Yama protects the pious When the time comes Siva destroys the universe on Your order.Text 108niseka-lipi-kartaham

tvat-padambhoja-sevaya karminam phala-data ca

tvad-bhaktanam ca na prabhuhniseka-lipi-karta - the writer of destiny; aham - I; tvat- padambhoja-sevaya - as service to Your lotus feet; karminam - of they who perform material actions; phala-data - the giver of the results; ca - and; tvad-bhaktanam - of Your devotees; ca - and; na - not; prabhuh - the master.As a service to Your lotus feet I write everyone's destiny and give the materialists the fruits of their labors I have no power over Your devoteesText 109brahmande dimba-sadrse

bhutva visayino vayam evam kati-vidhah santi

tesv anantesu sevakahbrahmande - in the material universe; dimba-sadrse - like an egg; bhutva - becoming; visayinah - in the realm; vayam - we; evam - thus; kati - hou many?; vidhah - kindfs; santi - are; tesv - among them; anantesu - limitless; sevakah - servants.In this material universe shaped like an egg we are Your servants Hou many servants do You have in the numberless universes?Text 110yatha na sankhya renunam

tatha tesam aniyasam sarvesam janakas ceso

yas tam stotum ca ke ksamahyatha - as; na - not; sankhya - counting; renunam - of specks of dust; tatha - so; tesam - of them; aniyasam - of atoms; sarvesam - of all; janakah - the father; ca - and; isah - master; yah - who; tam - to Him; stotum - to offer prayers; ca - and; ke - who?; ksamah - is able.Who can count the specks of dust in the world¿ Who can count the atoms in the universe¿ Who can properly glorify the Supreme Personality of Godhead the master and father of all?Text 111ekaika-loma-vivare

brahmandam ekam ekakam yasyaiva mahato visnoh

sodasamsas tavaiva saheka - one; eka - by one; loma-vivare - in the pores; brahmandam - the universe; ekam - one; ekakam - by one; yasya - of whom; eva - indeed; mahatah - great; visnoh - of Lord Visnu; sodasamsah - a sixteenth part; tava - of You; eva - indeed; sah - He.Maha'-Visnu who manifests the material universes one by one from His bodily pores is but a sixteenth part of You O Lord.Text 112dhyayanti yoginah sarve

tayaitad-rupam ipsitam na bhakta dasya-nitarah

sevante caranambujamdhyayanti - meditate; yoginah - the yogis; sarve - all; tava - of You; etat - this; rupam - form; ipsitam - desired; na - not; bhakta - the devotees; dasya-nitarah - intent on serving You; sevante - serve; carana - feet; ambujam - lotus.The impersonalist yogis meditate on Your form of light the object of their desires The devotees do not Instead they serve Your lotus feet.Text 113kisoram sundarataram

yad-rupam kamaniyakam mantra-dhyananurupam ca

darsayasmakam isvarakisoram - youthful; sundarataram - most handsome; yad-rupam - which form; kamaniyakam - the object of desire; mantra - mantras; dhyana - and meditation; anurupam - following; ca - and; darsaya - please reveal; asmakam - to us; isvara - O Lord.O Lord please reveal to us Your handsome charming youthful form the form described in the mantras we chant the form on which we meditate .Text 114navina-jalada-syamam

pitambara-dharam param dvi-bhujam murali-hastam

sa-smitam su-manoharamnavina-jalada-syamam - dark as a neu raincloud; pitambara- dharam - dressed in yellou garments; param - transcendental; dvi- bhujam - with two arms; murali...-hastam - a flute in hand; sa- smitam - gracefully smiling; su-manoharam - very charming.a form dark as a monsoon cloud dressed in yellou garments transcendental manifesting two arms a flute in hand gracefully smiling handsome .Text 115mayura-puccha-cudam ca

malati-jala-manditam candanaguru-kasturi-

kunkuma-drava-carcitammayura-puccha-cudam - with a peacock-feather crown; ca - and; malati...-jala-manditam - decorated with a netwwork of malati flowers; candanaguru - with sandal and aguru; kasturi - musk; kunkuma - kunkuma; drava - ointment; carcitam - anointed.decorated with a peacock-feather crown and a network of malati flowers anointed with sandal aguru musk and kunkuma .Text 116amulya-ratna-saranam

su-vibhusana-bhusitam amulya-ratna-racita-

kirita-mukutojjvalamamulya-ratna-saranam - of priceless jewel; su-vibhusana- bhusitam - decorated with beautiful ornaments; amulya-ratna - with priceless jewels; racita - made; kirita-mukutojjvalam - a splendid crown.decorated with beautiful ornaments made of priceless jewels splendid with a crown made of priceless jewels .Text 117sarat-prahulla-padmanam

prabha-mustasya-candrakam pakva-bimba-samanena

hy adharosthena rajitamsarat - autumn; prahulla - blossoming; padmanam - of lotus flowers; prabha - the splendor; musta - robbing; asya - of the face; candrakam - the moon; pakva - ripe; bimba - bimba fruits; samanena - like; hi - indeed; adharosthena - with lips; rajitam - splendid.the moon of its face robbing the blooming autumn-lotuses of their splendor its lips splendid like ripe bimba fruits .Text 118pakva-dadimba-bijabha-

danta-pankti-manoramam keli-kadamba-mulesu

sthitam rasa-rasotsukampakva-dadimba-bijabha - like ripe pomegranate seed; danta- pankti-manoramam - beautiful teeth; keli-kadamba - of a pastime kadamba tree; mulesu - at the roots; sthitam - situated; rasa- rasotsukam - easger to taste the nectar of the rasa dance.and its handsome teeth like ripe pomegranate seeds a form sitting under a pastime kadamba-tree a form yearning to taste the nectar of the rasa dance .Text 119gopi-vaktra-smita-tanum

radha-vaksah-sthala-sthitam evam vachita-rupam te

drastum keli-rasotsukamgopi - of the gopis; vaktra - the faces; smita - smile; tanum - form; radha - of Sri Radha; vaksah„-sthala - on the chest; sthitam - situated; evam - thus; vachita - desired; rupam - form; te - of You; drastum - to see; keli - of pastimes; rasa - nectar; utsukam - yearning.a form that smiled as it glanced at the gopis§ faces a form that rested on Sri Radha's breast a form that yearns to taste the nectar of transcendental pastimes O Lord we yearn to see this form of Yours.Text 120ity evam uktva visva-srt

prananama punah punah etat-stotrena tustava

dharmo 'pi sankarah svayamiti - thus; evam - inm this way; uktva - speaking; visva-srt - Brahma; prananama - bowed down; punah - again; punah - and again; etat - with this; stotrena - prayer; tustava - praised; dharmah - Yamaraja; api - also; sankarah - Siva; svayam - personally.After speaking these words Brahma' bowed down again and again Then Siva and Yamaraja also recited this same prayer.Text 121nanama bhuyo bhuyas ca

sasru-purna-vilocanah tistanto 'pi punah stotram

pracakrus tridasesvarahnanama - bowed; bhuyah - again; bhuyah - and again; ca - and; sasru- purna-vilocanah - with eyes filled with tears; tistantah - stood; api - also; punah - again; stotram - the prayer; pracakruh - did; tridasesvarah - the demigods.His eyes filled with tears Brahma' bowed down again and again Then the three demigods stood up and recited the prayer again.Text 122vyaptas tatramarah sarve

sri-krsna-tejasa mune stava-rajam imam nityam

dharmesa-brahmabhih krtamvyaptah - present; tatra - there; amarah - the demigods; sarve - all; sri...-krsna-tejasa - by Lord Krsna's power; mune - O sage; stava-rajam - the king of prayers; imam - this; nityam - always; dharmesa-brahmabhih - by Brahma Siva and Yamaraja; krtam - done.O sage flooded by Lord Krsna's light Brahma Siva and Yamaraja stood there reciting that king of prayers again and again.Text 123puja-kale harer eva

bhakti-yuktas ca yah pathet su-durlabham drdham bhaktim

niscalam labhate harehpuja - of worship; kale - at teh time; hareh - of Lord Krsna; eva - indeed; bhakti-yuktah - with devotion; ca - and; yah - one who; pathet - recites; su-durlabham - difficult to attain; drdham - firm; bhaktim - devotion; niscalam - unwavering; labhate - attains; hareh - for Lord Krsna.A person who when he worships Lord Krsna recites this prayer with devotion attains very rare intense firm and unwavering devotion for Lord Krsna.Text 124surasura-munindranam

durlabham dasyam eva ca animadika-siddhim ca

salokyadi-catustayamsurasura-munindranam - of the demigods demons sage-kings; durlabham - rare; dasyam - service; eva - indeed; ca - and; animadika - beginning with anima; siddhim - perfection; ca - and; salokyadi-catustayam - the four kinds of liberation beginning with salokya-mukti.He attains devotional service the demigods demons and kings of sages cannot attain He attains the mystic powers beginning with anima' siddhi He attains the four kinds of liberation beginning with salokya-mukti.Text 125ihaiva visnu-tulyas ca

vikhyatah pujito dhruvam vak-siddhir mantra-siddhis ca

bhavet tasya viniscitamiha - here; eva - indeed; visnu-tulyah - like Lord Visnu; ca - and; vikhyatah - famous; pujitah - worshiped; dhruvam - indeed; vak-siddhih - the perfection of words; mantra-siddhih - the perfection of mantras; ca - and; bhavet - is; tasya - of him; viniscitam - certainly.In this world he becomes like Lord Visnu Himself He is famous He is worshiped His words are perfect The mantras he recites are perfectText 126sarva-saubhagyam arogyam

yasasa puritam jagat putras ca vidya-kavita-

niscala-kamalanvitahsarva-saubhagyam - all good fortune; arogyam - freedom from disease; yasasa - with fame; puritam - filled; jagat - the world; putrah - son; ca - and; vidya - knowledge; kavita - poetry; niscala - faithful; kamala - a lotuslike wife like the goddess of fortune; anvitah - with.He attains all good fortune He is never in bad health The world is flooded with his fame He attains knowledge the gift of poetry good children and a lotuslike wife like the goddess of fortune herself.Text 127patni pati-vrata sadhvi

su-silah su-sthirah prajah kirtis ca cira-kalinapy

ante krsnantike sthitihpatni - wife; pati-vrata - faithful; sadhvi - saintly; su- silah - with good character; su-sthirah - steady; prajah - children; kirtih - fame; ca - and; cira-kalina - for a long time; api - also; ante - at the end; krsna - Lord Krsna; antike - near; sthitih - the situation.For a long time He stays with his chaste and saintly wife and his good and faithful children For a long time he is famous Then at the end he attains the association of Lord Krsna.

No comments: