Sunday, August 5, 2007

part -IV

Chapter Nine

Sri Nanda-putrotsava

The Festivaì for Sri Nanda's Son


Text 1

sri-narada uvaca

samsthapya gokule krsnam

yasoda-mandire vasuh

jagama sva-grham nandah

kim cakara sutotsavamsri-narada uvaca - Sri Narada said; samsthapya - placing; gokule - in Gokula; krsnam - Sri Krsna; yasoda-mandire - in Yasoda's home; vasuh - Vasudeva; jagama - went; sva-grham - to his own home; nandah - Nanda; kim - what?; cakara - did; sutotsavam - celebration for a son.

Sri Narada said After Vasudeva placed Lord Krsna in Yasoda's home in Gokula what did King Nanda do to celebrate the birth of a son?

Text 2

kim cakara haris tatra

kati varsam sthitir vibhoh bala-kridanakam tasya

varnaya kramasah prabhokim - what?; cakara - did; harih - Lord Krsna; tatra - there; kati - hou many?; varsam - years; sthitih - situated; vibhoh - of the Lord; bala- kridanakam - chiuldhood pastimes; tasya - of Him; varnaya - please dewcribe; kramasah - one after another; prabhah - O lord.

What did Lord Krsna do there¿ Hou many years did the Lord stay there¿ O master please describe the Lord's childhood pastimes there.

Text 3

pura krta ya pratija

goloke radhaya saha tat krtam kena harina

pratija-palanam vanepura - before; krta - did; ya - which; pratij a - promise; goloke’in Gokula; radhaya - Radha; saha - with; tat - that; krtam - done; kena - how; harina - Lord Krsna; pratij a-palanam - keeping the ðromise; vane - in the forest.

Hou in the forest there did Lord Krsna keeð the promise He made to Radha‘ in Goloka?

Text 4

kidrg vrndavanam rasa-

mandalam kim vidham vada rasa-kridam jala-kridam

samvyasya varnaya prabhokidrg - like what?; vrndavanam - of Vrndavana; rasa- - of the rasa dance; mandalam - the circle; kim - what?; vidham - like; vada - please tell; rasa - of the rasa dance; kridam - the poastime; jala-kridam - the pastime in the water; samvyasya - collecting; varnaya - please describe; prabhah - O master.

What was Vrndavana like¿ What was the rasa-dance circle like¿ Please tell O master please describe the Lord's rasa dance and the water pastimes.

Text 5

nandas tapah kim cakara

yasoda catha rohini hareh purvam ca halinah

kutra janma babhuva hanandah - Nanda; tapah - austerity; kim - what?; cakara - did; yasoda - Yasoda; ca - and; atha - then; rohini - Rohini; hareh - of Lord Krsna; purvam - before; ca - and; halinah - of Lord Balarama; kutra - where?; janma - birth; babhuva - was; ha - indeed.

What austerities did Nanda Yasoda and Rohini perform¿ Before the appearance of Lord Krsna where did Lord Balarama take birth?

Text 6

piyusa-khandam akhyanam

apurvam sri-hareh smrtam visesatah kavi-mukhe

kavyam nutnam pade padepiyusa - of nectar; khandam - part; akhyanam - story; apurvam - unprecedented; sri-hareh„ - of Lord Krsna; smrtam - considered; visesatah - specifically; kavi-mukhe - in the mouth of a poet; kavyam - poetry; nutnam - new; pade - step; pade - after step.

This recounting of Lord Krsna's pastimes is nectar sweeter than any other Especially in the mouth of a poet it brings neu and sweet poetry at every step.

Text 7

sva-rasa-mandalam kridam

varnaya svayam eva ca paroksa-varnanam kavyam

prasastam drsya-varnanamsva-rasa-mandalam - in the rasa-dance circle; kridam - pastime; varnaya - describe; svayam - personally; eva - indeeed; ca - and; paroksa - not seen; varnanam - description; kavyam - poetry; prasastam - glorious; drsya - seen; varnanam - description.

Please describe the Lord's pastimes in the rasa-dance circle A poet's words are more glorious when he himself has seen the events he describes.

Text 8

sri-krsnamso bhavan saksad

yogindranam guror guruh yo yasyamsah sa ca janas

tasyaiva sukhatah sukhisri-krsnamsah - an incarnation of Lord Krsna; bhavan - You; saksat - direct; yogindranam - of the kings of the yogis; guroh - of the guru; guruh - the guru; yah - who; yasya - of whom; amsah - the part; sa - He; ca - and; janah - a person; tasya - of Him; eva - indeed; sukhatah - happily; sukhi - happy.

You are a direction incarnation of Lord Krsna Himself Because You are His incarnation You are fulì of transcendentaì bliss You are the guru of the guru of the kings of the yogis

Text 9

tvayaiva varnitau padau

vilinau tu yuvam hareh saksad goloka-nathamsas

tvam eva tat-samo mahantvaya - by You; eva - indeed; varnitau - described; padau - into the feet; vilinau - entered; tu - indeed; yuvam - of You; hareh - of Lord Krsna; saksat - directly; goloka - of Goloka; natha - of the Lord; amsah - a part; tvam - You; eva - indeed; tat-samah - equaì to Him; mahan - great.

You have described hou You entered the feet of Lord Krsna the master of Goloka Therefore You are a direct incarnation of Lord Krsna You are Lord Krsna.

Text 10

sri-narayana uvacabrahmesa-sesa-vighnesah

kurmo dharmo 'ham eva ca naras ca karttikeyas ca

sri-krsnamsa vayam navasri-narayanah uvaca - Sri Narayana Rsi said; brahmesa-sesa- vighnesah - Brahma Siva Sesa and Ganesa; kurmah - Kurma; dharmah - Yamaraja; aham - I; eva - indeed; ca - and; naras - Nara; ca - and; karttikeyas - Karttikeya; ca - and; sri-krsnamsa - incarnations of Lord Krsna; vayam - we; nava - nine.

Sri Narayana Rsi said Brahma Siva Sesa Ganesa Kurma Yamaraja Nara Karttikeya and I are nine incarnations of Lord Krsna.

Text 11

aho goloka-nathasya

mahimo kena varnitah yam svayam no vijanimo

kim narada vipascitahahah - O; goloka-nathasya - of the master of Goloka; mahimah - the glory; kena - by whom?; varnitah - described; yam - who; svayam - personally; na - not; u - indeed; vijanimah - we know; kim - how?; narada - O Narada; vipascitah - the wise.

Who can describe the glories of Lord Krsna the master of Goloka¿ We incarnations of Krsna cannot understand Him. Hou can the great philosophers understand Him?

Text 12

sukaro vamanah kalki

baudhah kapila-minakau ete camsah kalas canye

santy eva katidha munesukarah - Varaha; vamanah - Vamana; kalki - Kalki; baudhah - Buddha; kapila - Kapila; minakau - Matsya; ete - they; ca - and; amsah - parts; kalah - parts of a part; ca - and; anye - others; santy - are; eva - indeed; katidha - hou many?; mune - O sage.

O sage Varaha Vamana Kalki Buddha Kapila and Matsya bare among His primary incarnations Hou many are His secondary incarnations?

Text 13

purno nrsimho ramas ca

svetadvipa-virajitah paripurnatamah krsno

vaikunthe gokule svayampurnah - full; nrsimhah - Nrsimha; ramas - Raama; ca - and; svetadvipa-virajitah - the Splendid Lord of Svetadvipa; paripurnatamah - most full; krsnah - Sri Krsna; vaikunthe - in Vikuntha; gokule - in Goloka; svayam - personally.

The primary forms of the Lord are Nrsimha Rama and the splendid master of Svetadvipa The most perfect most full most complete originaì form of the Supreme Lord is Sri Krsna who resides in Goloka the highest realm in the spirituaì sky.

Text 14

vaikunthe kamala-kanto

rupa-bhedas catur-bhujah goloke gokule radha-

kanto 'yam dvi-bhujah svayamvaikunthe - in Vaikuntha; kamala-kantah - Lord Narayana the husband of Laksmi; rupa-bhedas - many forms; catur-bhujah - four arms; goloke’in Goloka; gokule - in Gokula; radha - of Radha; kantah - the husband; ayam - He; dvi- bhujah’two arms; svayam - personally.

In Vaikuntha He appears in many forms as four-armed Lord Narayana the beloved of Laksmi In Goloka and Gokula He appears in His originaì form as two-armed Lord Krsna the beloved of Radha.

Text 15

asyaiva tejo nityam ca

cintam kurvanti yoginah bhaktah padambujam tejah

kutas tejasvinam vinaasya - of Him; eva - indeed; tejah - the effulgence; nityam - eternal; ca - and; cintam - meditation; kurvanti - do; yoginah„ - the yogis; bhaktah - the devotees; padambujam - lotus feet; tejah - effulgence; kutah - where?; tejasvinam - the source of the effulgence; vina - without.

The yogi's meditate on His Brahman light but the devotees meditate on His lotus feet Hou can there be a light without a source?

Text 16

srnu vipra varnayami

yasoda-nandayos tapah rohinyas ca yato hetor

dadrsus te harer mukhamsrnu - listen; vipra - O brahmana; varnayami - I wilì describe; yasoda - of Yasoda; nandayoh - and Nanda; tapah - the austerity; rohinyas - of Rohini; ca - and; yatah - from which; hetoh - cause; dadrsuh - saw; te - they; hareh - of Lord Krsna; mukham - the face.

O brahmana listen and I wilì describe the austerities of Nanda Yasoda and Rohini austerities that enabled them to see Lord Krsna face to face.

Text 17

vasunam pravaro nando

namna dronas tapo-dhanah tasya patni dhara sadhvi

yasoda sa tapasvinivasunam - of the Vasus; pravarah - the best; nandah - Nanda; namna - by name; dronah - Drona; tapo-dhanah - wealthy in austerity; tasya - of him; patni - the wife; dhara - Dhara; sadhvi - saintly; yasoda - Yasoda; sa - she; tapasvini - austere.

In his previous birth Nanda was the ascetiã Drona the best of the Vasus, and saintly Yasoda‘ was his ascetiã wife Dhara.

Text 18

rohini sarpa-mata ca

kadrus ca sarpa-karini etesam janma-caritam

nibodha kathayami terohini - Rohini; sarpa-mata - the mother of the snakes; ca - and; kadruh - Kadru; ca - and; sarpa-karini - the creator of snakes; etesam - of them; janma - of the birth; caritam - the activities; nibodha - please hear; kathayami - I wilì tell; te - to you.

In her previous birth Rohini was Kadru the first mother of the snakes Listen and I wilì describe to you what they did in their previous birth.

Texts 1¹ and 20

ekada ca dhara-dronau

parvate gandhamadane punyade bharate varse

gautamasrama-sannidhautapas cakara tatraiva

varsanam ayutam mune krsnasya darsanartham ca

nirjane suprabha-tateekada - one day; ca - and; dhara-dronau - Drona and Dhara; parvate - on the mountain; gandhamadane - Gandhamadana; punyade - sacred; bharate - on the earth; varse - in the place; gautamasrama-sannidhau - near the asrama of Gautama Muni; tapah - austerities; cakara - performed; tatra - there; eva - indeed; varsanam - of years; ayutam - ten thousand; mune - O sage; krsnasya - of Lord Krsna; darsanartham - for the sight; ca - and; nirjane - in a secluded place; suprabha-tate - on the shore of the Suprabha.

O sage in Bharata-varsa on Mount Gandhamadana near Gautama Muni's asrama in a secluded place by the Suprabha‘ river Drona and Dhara‘ performed austerities for ten thousand years so they might see Lord Krsna face to face.

Text 21

na dadarsa harim drono

dhara caiva tapasvini krtvagni-kundam vairagyam

pravestum samupasthitauna - not; dadarsa - saw; harim - Lord Krsna; dronah - Drona; dhara - Dhara; ca - and; eva - indeed; tapasvini - ascetic; krtva - making; agni - of fire; kundam - a lake; vairagyam - austerity; pravestum - to enter; samupasthitau - approached.

When after this time they stilì could not see Lord Krsna Drona and Dhara‘ decided to enter a lake of fire.

Texts 2² and 23

tau martu-kamau drstva ca

vag babhuvasaririni draksyatha sri-harim prthvyam

gokule putra-rupinamjanmantare vasu-srestha

dur-darsam yoginam vibhum dhyanasadhyam ca vidusam

brahmadinam ca vanditamtau - them; martu-kamah - desiring to die; drstva - seeing; ca - and; vag - a voice; babhuva - was; asaririni - disembodied; draksyatha - you wilì see; sri-harim - Lord Krsna; prthvyam - on the earth; gokule - in Gokula; putra-rupinam - in the form of a son; janmantare - in the next birth; vasu-srestha - the best of the Vasus; dur- darsam - difficult to see; yoginam - of the yopgis; vibhum - the master; dhyanasadhyam - unattainable by meditation; ca - and; vidusam - of the wise; brahmadinam - beginning with Brahma; ca - and; vanditam - bowed down.

Then a disembodied voice its speaker seeing that they wished to die said O best of the Vasus in your next birth on the earth you wilì see Lord Krsna the Supreme Personality of Godhead whom the yogis cannot see whom the philosophers cannot attain by their thinking to whom Brahma‘ and the demigods bou down He wilì become your son."

Text 24

srutvaivam tad dhara-dronau

jagmatuh svalayam sukhat labdhva tu bharate janma

drstam tabhyam harer mukhamsrutva - hearing; evam - thus; tat - that; dhara-dronau - Dhara‘ and Drona; jagmatuh - went; svalayam - to their abode; sukhat - happily; labdhva - attaining; tu - indeed; bharate - on the earth; janma - birth; drstam - seen; tabhyam - by them; hareh - of Lord Krsna; mukham - the face.

Hearing this Drona and Dhara‘ happily returned to their home Taking birth on the earth they sau Lord Krsna face to face.

Text 25

yasoda-nandayor eva

kathitam caritam maya su-yogyam devatanam ca

rohini-caritam srnuyasoda-nandayoh - of nanda and Yasoda; eva - indeed; kathitam - spoken; caritam - the activity; maya - by me; su-yogyam - very appropriate; devatanam - of the demigods; ca - and; rohini- caritam - the activities of Rohini; srnu - please hear.

Thus I have described the activitie of Nanda and Yasoda Nou please hear the activities of Rohini when she was a demigoddess.

Text 26

ekada devata-mata

puspotsava-dine sati vijapanam cara-dvara

cakara kasyapam muneekada - one day; devata-mata - the mother of the demigods; puspotsava-dine - on the day most suitable for conception; sati - saintly; vij apanam - appeal; cara-dvara - by a messenger; cakara - did; kasyapam - to Kasyapa; mune - O sage.

O sage one time on the day most suitable to conceive a child saintly Aditi the mother of the demigods sent a message of this to her husband Kasyapa Muni.

Text 27

su-snata sundari devi

ratnalankara-bhusita cakara vesam vividham

dadarsa darpane mukhamsu-snata - carefully bathed; sundari - beautifyl; devi - demigoddess; ratnalankara-bhusita - decorated with jeweì ornaments; cakara - did; vesam - decoration; vividham - various; dadarsa - saw; darpane - in the mirror; mukham - face.

The beautifuì goddess carefully bathed and wearing jeweì ornaments decorated and dressed herself very elaborately In the mirror she carefully examined her face .

Text 28

kasturi-binduna sardham

sindura-bindu-samyutam ratna-kundala-sobhadhyam

patrabharana-bhusitamkasturi - of musk; binduna - a dot; sardham - with; sindura-bindu- samyutam’with a dot of red sindura; ratna - jewel; kundala - earrings; sobhadhyam - beautiful; patrabharana- bhusitam - decorated with patra ornaments.

which was decorated with dots of musë and sindura beautifuì with patra ornaments and jeweì earrings .

Text 29

gaja-mauktika-samyukta-

nasagram su-manoharam sarat-parvana-candrasyam

sarat-pankaja-locanam vaktra-bhangima-samyuktam-

vicitra-kajjalojjvalamgaja-mauktika-samyukta - with an elephant pearl; nasagram - the tið of the nose; su-manoharam - very beautiful; sarat - autumn; parvana - season; candra - moon; asyam - face; sarat-pankaja- locanam - autumn-lotus eyes; vaktra-bhangima - curved mouth; samyuktam - with; vicitra-kajjalojjvalam - splendid mascara.

beautifuì as an autumn moon its autumn-lotus eyes splendid with mascara its beautifuì nose decorated with an elephant pearl its mouth gracefully curved in a smile .

Text 30

pakva-dadimba-bijabha-

danta-raji-virajitam pakva-bimbadharostham ca

sa-smitam sundaram sadapakva-dadimba-bijabha - ripe pomegranate seed; danta-raji- virajitam - splendid teeth; pakva-bimba - ripe bimba fruits; adharostham - lips; ca - and; sa-smitam - smiling; sundaram - beautiful; sada - always.

its teeth splendid like ripe pomegranate seeds its beautifuì always-smiling lips splendid like ripe bimba fruits .

Text 31

ativa-kamaniyam ca

munindra-citta-mohanamativa-kamaniyam - very beautiful; ca - and; munindra-citta- mohanam - charming the hearts of the kings of the sages.

and its features so beautifuì they charmed the hearts of the regal sages.

Text 32

evam-bhutam mukham drstva

sundari sva-grham sthita pasyanti pati-margam ca

kama-bana-prapiditaevam-bhutam - like this; mukham - face; drstva - seeing; sundari - beautiful; sva-grham - own home; sthita - situated; pasyanti - looking; pati - of her husband; margam - the apth; ca - and; kama - of Kama; bana - by the arrows; prapidita - tortured.

After carefully examining her face in this way the beautifuì goddess wounded by Kamadeva's arrows stayed at home waiting for her husband to come and looking for him on the path.

Text 33

susrava vartam aditih

kasyapam kadru-samyutam rasa-bhara-samarambhe

tasya vaksah-sthala-sthitamsusrava - heard; vartam - the news; aditih - Aditi; kasyapam - Kasyapa; kadru-samyutam - with Kadru; rasa- bhara-samarambhe - in sweet pastimes; tasya - of her; vaksah„-sthala- sthitam - staying on the chest.

Then Aditi heard the news that Kasyapa was with Kadru that he was sweetly playing with her and resting on her breast.

Text 34

srutva cukopa sadhvi sa

hatasa rati-katara na sasapa patim premna

sasapa sarpa-mataramsrutva - hearing; cukopa - became angry; sadhvi - saqintly; sa - she; hata - destroyed; asa - hope; rati-katara - tortured with amorous desires; na - not; sasapa - cursed; patim - her husband; premna - out of love; sasapa - cursed; sarpa-mataram - the mother of the snakes.

Tortured with amorous desires and her hopes to satisfy them nou destroyed saintly Aditi became filled with anger when she heard this news Out of love for him she would not curse her husband but she did curse Kadru.

Text 35

na devalaya-yogya sa-

dharmistha dharma-nasini duram gacchatu svar-lokad

yatu yonim ca manavimna - not; deva - of the demigods; alaya - for the abode; yogya - suitable; sa - she; adharmistha - impious; dharma- nasini - destroying piety; duram - far away; gacchatu - should go; svar-lokat - from Svargaloka; yatu - should go; yonim - to the womb; ca - and; manavim - human.

She said That sinfuì woiman has no right to live in the world of the demigods She should leave Svargaloka and go far away to the womâ of a human being.

Text 36

srutvaivam sa cara-dvara

sasapa deva-mataram sa caiva manavim yonim

yatu martye jara-yutamsrutva - hearing; evam - thus; sa - she; cara-dvara - from a messenger; sasapa - cursed; deva-mataram - the mother of the demigods; sa - she; ca - and; eva - indeed; manavim - human; yonim - womb; yatu - should go; martye - in the world of humans; jara-yutam - subject to old age.

Hearing of this curse from a messenger Kadru cursed Aditi Kadru said Aditi should go to the womâ of a human being a womâ in the world where there is old-age and death.

Text 37

kasyapo bodhayam asa

kadrum ca sarpa-mataram kale yasyasi martyam ca

maya saha suci-smitekasyapo+Kasyapa; bodhayam asa - informed; kadrum - Kadru; ca - and; sarpa-mataram - the mother of the snakes; kale - in time; yasyasi - you wilì go; martyam - to the human world; ca - and; maya - me; saha - with; suci-smite - O girì with the beautifuì smile.

Then Kasyapa said to Kadru O girì with the beautifuì smile when you go to the human world I wilì go with you.

Text 38

tyaja bhitim labha mudam

draksyasi sri-harer mukham evam uktva kasyapas ca

prajagamaditer grhamtyaja - give up; bhitim - fear; labha - attain; mudam - happiness; draksyasi - you wilì see; sri-hareh - Lord Krsna; mukham - face; evam - thus; uktva - saying; kasyapas - Kasyapa; ca - and; prajagama - went; aditeh - of Aditi; grham - to the home.

Give uð your fears Be happy You wilì see Lord Krsna face to faceAfter speaking these words Kasyapa went to Aditi's home.

Text 39

vacha-purnam ca tasyas ca

cakara bhagavan vibhuh rtau tatra mahendras ca

babhuva ha surarsabhahva cha - of desires; purnam - fulfillment; ca - and; tasyas - of her; ca - and; cakara - did; bhagavan - lord; vibhuh - powerful; rtau - in the right season; tatra - there; mahendras - Indra; ca - and; babhuva - was; ha - indeed; surarsabhah - the best of the demigods.

Powerfuì Kasyapa fulfilled Aditi's desire and as a result Indra the leader of the demigods was born.

Text 40

aditir devaki caiva

sarpa-mata ca rohini kasyapo vasudevas ca

sri-krsna-janako mahanaditih - Aditi; devaki - Devaki; ca - and; eva - indeed; sarpa-mata - the mother of the snakes; ca - and; rohini - Rohini; kasyapah - Kasyapa; vasudevas - Vasudeva; ca - and; sri-krsna-janakah - Sri Krsna's father; mahan - exalted.

In this way Aditi became Devaki Kadru became Rohini and Kasyapa became Vasudeva Lord Krsna's noble father.

Texts 41-43

rahasyam gopaniyam ca

sarvam nigaditam mune adhuna baladevasya

janmakhyanam mune srnuanantasyaprameyasya

sahasra-sirasah prabhoh rohini vasudevasya

bharya-ratnam ca preyasijagama gokulam sadhvi

vasudevajaya mune sankarsanasya raksartham

kamsa-bhitat palayitarahasyam - secret; gopaniyam - to be hidden; ca - and; sarvam - all; nigaditam - spoken; mune - O sage; adhuna - now; baladevasya - of Lord Balarama; janmakhyanam - the story of the birth; mune - O sage; srnu - please hear; anantasya - of the limitless; aprameyasya - immeasurable; sahasra-sirasah - thousand-headed; prabhoh - Lord; rohini - Rohini; vasudevasya - of Vasudeva; bharya- ratnam - the jeweì of a wife; ca - and; preyasi - dear; jagama - went; gokulam - to Gokula; sadhvi - saintly; vasudeva - of Vasudeva; aj aya - by the order; mune - O sage; sankarsanasya - of b; raksartham - for protection; kamsa-bhitat - from the danger of Kamsa; palayita - fled.

O sage what I have told you is very confidential Nou please hear the birth story of Lord Balarama who is limitless immeasurable thousand-headed Lord Sesa By Vasudeva's order Rohini fled to Gokula to protect Balarama from the danger of Kamsa.

Text 44

devakyah saptamam garbham

maya krsnajaya tada rohinya jathare tatra

sthapayam asa gokule samsthapya ca yada garbham-

kailasam sa jagama hadevakyah - of Devaki; saptamam - the seventh; garbham - prgenancy; maya - Maya; krsna - of Lord Krsna; aj aya - by the order; tada - then; rohinyah - of Rohini; jathare - in the womb; tatra - there; sthapayam asa - placed; gokule - in Gokula; samsthapya - placing; ca - and; yada - when; garbham - embrtyo; kailasam - to Kailasa; sa - she; jagama - went; ha - indeed.

By Lord's Krsna's order goddess Maya‘ (Parvati) tooë Devaki's eighth pregnancy placed it in Rohini's womb placed the unborn child in Gokula and then returned to Mount Kailasa.

Texts 4µ and 46

dinantare katipaye

rohini nanda-mandire

susava putram krsnamsa-

tapta-raupyabham isvaram isad-dhasya-prasannasyam

jvalantam brahma-tejasadinantare katipaye - after some days; rohini - Rohini; nanda- mandire - in Nanda's house; susava - gave birth; putram - to a son; krsnamsa - a part of Lord Krsna; tapta - molten; raupya - silver; abham - splendid; isvaram - the Supreme Personality of Godhead; isad- dhasya-prasannasyam - gently smiling; jvalantam - splendid; brahma - spiritual; tejasa - with effulgence.

After some days in Nanda's house Rohini gave birth to a gently smiling son splendid as molten silver a son who was the Personality of Godhead Himself.

Text 47

tasyaiva janma-matrena

deva mumudire tada svarge dundubhayo nedur

anaka murajadayah„ jaya-sabdam sankha-sabdam-

cakrur deva mudanvitahtasya - of Him; eva - indeed; janma - the birth; matrena - simply by; deva - the demigods; mumudire - rejoiced; tada - then; svarge - in Svargaloka; dundubhayah - dundubhi drums; neduh - sounded; anaka - anaka drums; murajadayah - beginning with murajas; jaya-sabdam - sounds of Victory!"; sankha-sabdam - sounds of conchchells; cakruh - did; deva - the demiogds; mudanvitah - happy.

When Lord Balarama was born the demigods in Svargaloka sounded conchshells played dundubhis anakas murajas and other musicaì instruments and called out Victory!"

Text 48

nando hrsto brahmanebhyo

dhanam bahu-vidham dadau ciccheda nadim dhatri ca

snapayam asa balakamnandah - Nanda; hrstah - happy; brahmanebhyah - to the brahmanas; dhanam - charity; bahu-vidham - many kinds; dadau - gave; ciccheda - cut; nadim - the umbilicaì cord; dhatri - a midwife; ca - and; snapayam asa - bathed; balakam - the infant boy.

Jubilant Nanda gave many kinds of charity to the brahmanas The midwife cut the umbilical cord and bathed the infant boy.

Text 49

jaya-sabdam dadur gopyah

sarvabharana-bhusitah para-putrotsavam nandas

cakara paramadaratjaya-sabdam - sounds of Victory!"; daduh - gave; gopyah - the gopis; sarvabharana-bhusitah - decoratednwith alì ornaments; para - of another; putra - for the son; utsavam - the festival; nandas - Nanda; cakara - did; paramadarat - with great respect.

The lavishly decorated gopis called out Alì glories!¢ Then Nanda celebrated a great for the birth of his foster son.

Text 50

dadau yasoda gopibhyo

brahmanibhyo dhanam muda nana-vidhani dravyani

sinduram tailam eva cadadau - gave; yasoda - Yasoda; gopibhyah - to the gopis; brahmanibhyah - to the brahmanis; dhanam - wealth; muda - happily; nana- vidhani - many kinds; dravyani - things; sinduram - sindura; tailam - oil; eva - indeed; ca - and.

Then Yasoda‘ happily gave charity to the gopis and brahmanis She gave them oil sindura and many other things.

Text 51

ity evam kathitam vatsa

yasoda-nandayos tapah janmakhyanam ca halino

rohini-caritam tathaity - thus; evam - thus; kathitam - spoken; vatsa - O child; yasoda- nandayoh - of Nanda and Yasoda; tapah - austerities; janmakhyanam - the story of the birth; ca - and; halinah - of Lord Balarama; rohini- caritam - the story of Rohini; tatha - so.

O child thus I have told the stories of Lord Balarama's birth Nanda and Yasoda's austerities and Rohini's activities.

Text 52

adhuna vachaniyam te

nanda-putrotsavam srnu sukhadam moksadam saram

janma-mrtyu-jarapahamadhuna - now; va chaniyam - to be desired; te - of you; nanda-putrotsavam - the celebration for Nanda's son; srnu - please hear; sukhadam - giving happiness; moksadam - giving liberation; saram - best; janma-mrtyu-jarapaham - removing birth death and old age.

Nou please hear the beautifuì story of the celebration for Nanda's son a story that brings happiness and liberation a story that stops birth death and old age.

Text 53

mangalam krsna-caritam

vaisnavanam ca jivanam sarvasubha-vinasam ca

bhakti-dasya-pradam harehmangalam - auspicious; krsna-caritam - the activities of Lord Krsna; vaisnavanam - of the devotees; ca - and; jivanam - the life; sarva - all; asubha - inauspicious; vinasam - destruction; ca - and; bhakti-dasya-pradam - giving devotionaì service; hareh - to Lord Krsna.

Lord Krsna's auspicious pastimes are the life of the devotees They destroy alì that is inauspicious and they bring devotionaì service to the Lord.

Text 54

vasudevas ca sri-krsnam

samsthapya nanda-mandire grhitva balikam hrsto

jagama nija-mandiramvasudevah - Vasudeva; ca - and; sri-krsnam - Sri Krsna; samsthapya - placing; nanda-mandire - in Nanda's home; grhitva - taking; balikam - the girl; hrstah - happy; jagama - went; nija-mandiram - to his own home.

Vasudeva placed Lord Krsna in Nanda's home and then happily tooë Nanda's daughter to his own home.

Text 55

kathitam caritam tasyah

srutam yat sukhadam mune adhuna gokule krsna-

caritam srnu mangalamkathitam - spoken; caritam - the activities; tasyah - of her; srutam - heard; yat - what; sukhadam - blissful; mune - O sage; adhuna - now; gokule - in Gokula; krsna- - of Lord Krsna; caritam - the pastimes; srnu - hear; mangalam - auspicious.

On sage I have already described her activities Nou please hear of Lord Krsna's blissfuì and auspicious pastimes in Gokula.

Text 56

vasudeve grham yate

yasoda nanda eva ca mangale sutikagare

jajagara jayasritevasudeve - when Vasudeva; grham - home; yate - went; yasoda - Yasoda; nanda - Nanda; eva - indeed; ca - and; mangale - auspicious; sutikagare - in a maternity room; jajagarabecame awake; jayasrite - glorious.

After Vasudeva left for his own home Nanda and Yasoda‘ woke uð in the auspicious and glorious maternity room.

Text 57

dadarsa putram bhumistham

navina-nirada-prabham ativa-sundaram nagnam

pasyantam grha-sekharamdadarsa - gazed; putram - at their son; bhumistham - on the ground; navina-nirada-prabham - splendid as a newe monsoon cloud; ativa - very; sundaram - handsome; nagnam - naked; pasyantam - looing; grha- sekharam - at the ceiling.

They gazed at their very handsome son glorious like a neu monsoon cloud naked resting on the ground and looking uð at the ceiling .

Text 58

sarat-parvana-candrasyam

nilendivara-locanam rudantam ca hasantam ca

renu-samyukta-vigrahamsarat-parvana-candra - autumn moon; asyam - face; nilendivara - lotus; locanam - eyes; rudantam - crying; ca - and; hasantam - laughing; ca - and; renu - dust; samyukta - touching; vigraham - form.

His face an autumn moon His eyes darë lotus flowers crying and laughing His transcendentaì form resting in the dust . .

Text 59

hasta-dvayam bhuvi nyastam

prerayantam gadambujam drstva nandah priya-sardham

harim drsto babhuva hahasta - hands; dvayam - two; bhuvi - on the ground; nyastam - placed; prerayantam - sending; gada - club; ambujam - lotus; drstva - seeing; nandah - Nanda; priya-sardham - with his beloved wife; harim - Lord Krsna; drstah - saw; babhuva - was; ha - indeed.

and His two hands leaving impressions of a cluâ and lotus in the dust Nanda and his wife gazed at Krsna and Krsna gazed at them.

Text 60

dhatri tam snapayam asa

sita-toyena balakam ciccheda nadim balasya

harsad gopyo jayam daduhdhatri - the midwife; tam - Him; snapayam asa - bathed; sita- toyena - with cooì water; balakam - the infant boy; ciccheda - cut; nadim - the umbilicaì cord; balasya - of the boy; harsat - happily; gopyah - the gopis; jayam - glory; daduh - gave.

The midwife bathed the infant boy with cooì water and cut the umbilicaì cord The gopis happily called out Alì glories!"

Text 61

ajagmur gopikah sarva

brhac-chronyas calat-kucah balikas ca vaya-sthas ca

vipra-patnyas ca sutikamajagmuh - came; gopikah - the gopis; sarva - all; brhaã- chronyah - with large thighs; calat-kucah - and moving breasts; balikas - the girls; ca - and; vaya-sthas - the old ladies; ca - and; vipra-patnyas - the brahmanas§ wives; ca - and; sutikam - to the maternity room.

Alì the gopis and brahmanis young and old with large hips and the breasts that moved as they ran hurried to the maternity room.

Text 62

asisam yuyujuh sarva

dadrsur balakam muda krode cakruh prasasamsur

usus tatra ca kascanaasisam - blessings; yuyujuh - gave; sarva - all; dadrsuh - saw; balakam - the boy; muda - happily; krode - on the lap; cakruh - did; prasasamsuh - praised; usuh - stayed; tatra - there; ca - and; kascana - some.

Alì gave their blessings happily gazed at the infant boy placed Him on their laps and praised Him Some stayed there.

Text 63

nandah sa-celah snatva ca

dhrtva dhaute ca vasasi parasparya-vidhim tatra

cakara hrsta-manasahnandah - Nanda; sa-celah - with his garments; snatva - bathing; ca - and; dhrtva - taking; dhaute - clean; ca - and; vasasi - garments; parasparya - from the discipliã succession; vidhim - rites; tatra - there; cakara - did; hrsta-manasah - happy at heart.

Nanda bathed put on clean garments and with a happy heart performed the rituals learned through the discipliã succession.

Text 64

brahmanan bhojayam asa

karayam asa mangalam vadyani vadayam asa

vandibhyas ca dadur dhanambrahmanan - the brahmanas; bhojayam asa - fed; karayam asa - caused to be done; mangalam - auspiciousness; vadyani - musicaì instruments; vadayam asa - caused to be played; vandibhyas - by to poets; ca - and; daduh - gave; dhanam - wealth.

He fed the brahmanas had them give their auspicious blessings had the musicians play on their instruments and gave charity to the poets.

Text 65

tato nandas ca sanandam

brahmanebhyo dhanam dadau sad-ratnani pravalani

hirakani ca sadaramtatah - then; nandas - Nanda; ca - and; sanandam - happily; brahmanebhyah - to the brahmanas; dhanam - charity; dadau - gave; sad- ratnani - precious jewels; pravalani - coral; hirakani - diamonds; ca - and; sadaram - respectfully.

Then Nanda happily gave charity to the brahmanas He respectfully gave them diamonds coral many precious jewels . .

Text 66

tilanam parvatan sapta

suvarna-kacanam mune raupyam dhanyacalam vastram

go-sahasram manoramamtilanam - of grains; parvatan - mountains; sapta - seven; suvarna- ka canam - gold; mune - O sage; raupyam - silver; dhanya - of wealth; acalam - a mountain; vastram - garments; go-sahasram - a thousand cows; manoramam - beautiful.

seven mountains of grains much gold and silver a mountain of wealth many garments a thousand beautifuì cows .

Text 67

dadhi dugdham sarkaram ca

navanitam ghrtam madhu mistannam laddukaugham ca

svaduni modakani cadadhi - yogurt; dugdham - milk; sarkaram - rocë candy; ca - and; navanitam - butter; ghrtam - ghee; madhu - honey; mistannam - candies; ladduka - of laddus; augham - a flood; ca - and; svaduni - delicious; modakani - modakas; ca - and.

yogurt milk rocë candy butter ghee honey many candies a flood of laddus many delicious modakas .

Text 68

bhumim ca sarva-sasyadhyam

vayu-vegan turangaman tambulani ca tailani

dattva hrsto babhuva habhumim - land; ca - and; sarva-sasyadhyam - rich with grains; vayu-vegan - fast as the wind; turangaman - horses; tambulani - betelnuts; ca - and; tailani - oil; dattva - giving; hrstah - happy; babhuva - became; ha - and.

land rich with many crops horses fast as the wind many betelnuts and much oil After giving this charity Nanda became happy in his heart

Text 69

raksitum sutikagaram

yojayam asa brahmanan tantra-mantra-ja-manujan

sthaviran gopika-gananraksitum - to protect; sutikagaram - the maternity room; yojayam asa - engaged; brahmanan - brahmanas; tantra-mantra - Tantriã mantras; j a - knowing; manujan - mantra chanters; sthaviran - steady; gopika-ganan - gopis.

To protect the maternity room he engaged many gopis peacefuì at heart and many brahmanas expert at chanting Tantriã mantras.

Text 70

vedam ca pathayam asa

harer namaika-mangalam bhaktya ca brahmana-dvara

pujayam asa devatahvedam - the Veda; ca - and; pathayam asa - recited; hareh - of Lord Krsna; nama - name; eka - alone; mangalam - auspicious; bhaktya - with devotion; ca - and; brahmana-dvara - by a brahmana; pujayam asa - worshiped; devatah - the demigods.

He had the brahmanas recite the Vedas chant Lord Krsna's holy names and worshið the demigods.

Text 71

sa-smita vipra-patnyas ca

vaya-sthah sthavira varah balika balaka-yuta

ajagmur nanda-mandiram tebhyo 'pi pradadau ratnam-

dhanani vividhani casa-smita - smiling; vipra-patnyas - thu brahmanas§ wives; ca - and; vaya-sthah - the old ladies; sthavira - old; varah - beautiful; balika - girls; balaka-yuta - with children; ajagmuh - came; nanda- mandiram - to Nanda;s home; tebhyah - to them; api - also; pradadau - gave; ratnam - jewels; dhanani - wealth; vividhani - various; ca - and.

Many beautifuì smiling brahmanis young and old and bringing their children with them came to Nanda's home Nanda gave them jewels and many other valuable things in charity.

Text 72

gopalikas ca vrddhas ca

ratnalankara-bhusitah sa-smitah sighra-gaminya

ajagmur nanda-mandiram suksma-vastrani raupyani

go-sahasrani sadaramgopalikah - gopis; ca - qand; vrddhas - older; ca - and; ratnalankara-bhusitah - decorated with jeweì ornaments; sa- smitah - smiling; sighra-gaminya - running; ajagmuh - came; nanda- mandiram - to Nanda's home; suksma-vastrani - fine garments; raupyani - silver; go-sahasrani - a thousand cows; sadaram - respectfully.

Many smiling elderly gopis decorated with jeweì ornaments hurried to Nanda's home He respectfully gave them fine garments silver and thousands of cows.

Text 73

nana-vidhas ca ganaka

jyotih-sastra-visaradah vak-siddhah pustaka-kara

ajagmur nanda-mandiramnana-vidhas-many kinds; ca - and; ganakah - astrologers; jyotih„- sastra-visaradah - learned in the Jyotir-veda; vaë- siddhah - eloquent; pustaka-kara - books in hand; ajagmuh - came; nanda- mandiram - to Nanda's home.

Books in hand many eloquent astrologers learned in the Jyotir Veda came to Nanda's home.

Text 74

nandas tebhyo namas-krtya

cakara vinayam muda asisam yuyujuh sarve

dadrsur balakam paramnandah - Nanda; tebhyah - to them; namas-krtya - bowing; cakara - did; vinayam - humbleness; muda - happily; asisam - blessing; yuyujuh - gave; sarve - all; dadrsuh - saw; balakam - the boy; param - transcendental.

Nanda bowed to them and happily honored them Alì gazed at the transcendentaì infant boy and gave their blessings.

Text 75

evam sambhrta-sambharo

babhuva vraja-pungavah ganakaih karayam asa

yad bhavisyam subhasubhamevam - thus; sambhrta-sambharah - alì preparations; babhuva - was; vraja-pungavah - the king of Vraja; ganakaih - the astrologers; karayam asa - had do; yat - what; bhavisyam - future; subhasubham - good and bad.

After alì was done Nanda the king of Vraja had the astrologers predict what good and eviì lay in the future.

Text 76

evam vavardha balas ca

sukla-pakse yatha sasi nandalaye hali caiva

bhunkte matuh payodharamevam - thus; vavardha - grew; balas - the boy; ca - and; sukla-pakse - on the bright fortnight; yatha - as; sasi - the moon; nandalaye - in Nanda's home; hali - Balarama; ca - and; eva - indeed; bhunkte - drank; matuh - of His mother; payodharam - the breast.

In Nanda's home the infant boys Krsna and Balarama sucked their mother's breasts and greu as the waxing moon grows.

Text 77

yasoda rohini hrsta

tatra putrotsave muda taila-sindura-tambulam

dhanam tabhyo dadau muneyasoda - Yasoda; rohini - Rohini; hrsta - pleased; tatra - there; putrotsave - in the celebration of their sons; muda - happily; taila - oil; sindura - sindura; tambulam - and betelnuts; dhanam - charity; tabhyah - to them; dadau - gave; mune - O sage.

O sage pleased at the ceremony for the infant boy Yasoda‘ and Rohini happily gave in charity oil sindura and betelnuts to the women there.

Text 78

dattvasisas ca sirasi

tas ca te svalayam yayuh yasoda-rohini-nandas

tasthur gehe mudanvitahdattva-giving; asisah - blessings; ca - and; sirasi - on the head; tas - them; ca - and; te - they; svalayam - to their own abodes; yayuh - went; yasoda - Yasoda; rohinI - Rohini; nandah - and Nanda; tasthuh - stayed; gehe - at home; mudanvitah - happy.

After placing many blessings on the infant boy's head the women returned to their homes Yasoda Rohini and Nanda filled with happiness stayed in their home.

Chapter Ten

Putana-moksana The Liberation of Putana

Text 1

sri-narayana uvacaatha kamsah sabha-madhye

svarna-simhasana-sthitah susrava vacam gagane

sunrtam tvam asaririnimsri-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said; atha - then; kamsah - Kamsa; sabha-madhye - in the assembly; svarna - gold; simhasana - throne; sthitah - sitting; susrava - heard; vacam - the words; gagane - in the sky; sunrtam - eloqurnt; asaririnim - disembodied.

Sri Narayana Rsi said As surrounded by his courtiers he sat on a golden throne Kamsa heard an eloquent disembodied voice in the sky.

Text 2

kim karosi maha-mudha

cintam sva-sreyasah kuru jatah kalo dharanyam te

tisthopaye naradhipakim - what; karosi - are you doing; maha-mudha - great fool; cintam - thinking; sva-sreyasah - of your own good; kuru - do; jatah - born; kalah - killer; dharanyam - on the earth; te - of you; tistha - stand; upaye - in a remedy; naradhipa - O king.

The voice said Fool what are you doing¿ Nou you should worry about your fate Your killer is nou born on the earth O king do something to stoð him.

Text 3

nandaya tanayam dattva

vasudevas tavantakam kanyam adaya tubhyam ca

dattva sa mayaya sthitahnandaya - to Nanda; tanayam - son; dattva - giving; vasudevah - Vasudeva; tava - of you; antakam - killer; kanyam - daughter; adaya - taking; tubhyam - to you; ca - and; dattva - placing; sa - He; mayaya - by Maya; sthitah - placed.

Helped by Goddess Maya Vasudeva gave his son who wilì kilì you to Nanda Then he tooë Nanda's daughter and gave her to you

Text 4

maya sa kanyakeyam ca

vasudevah svayam harih tava hanta gokule ca

vardhate nanda-mandiremaya - Maya; sa - she; kanyaka - girl; iyam - seh; ca - and; vasudevah - the son of Vasudeva; svayam - personally; harih - Lord Krsna; tava - of you; hanta - the killer; gokule - in Gokula; ca - and; vardhate - grows; nanda-mandire - in Nanda's home.

Nanda's daughter is Goddess Maya and Vasudeva's son is the Supreme Personality of Godhead Himself Vasudeva's son wilì kilì you At this moment He is growing uð in Nanda's house.

Text 5

devaki-saptamo garbho

na susrava mrtam srutam sthapayam asa maya tam

rohini-jathare kiladevaki - of Devaki; saptamah - the seventh; garbhah - pregnancy; na - not; susrava mrtam - died; srutam - heard; sthapayam asa - placed; maya - Maya; tam - Him; rohini-jathare - in the womâ of Rohini; kila - indeed.

Devaki's seventh pregnancy was not a miscarriage as you heard Her child did not die Goddess Maya‘ placed the unborn child in Rohini's womb.

Text 6

tatra jatas ca sesamso

baladevo maha-balah gokule tau ca vardhete

kalau te nanda-mandiretatra - there; jatas - born; ca - and; sesamsah - an incarnation of Lord Sesa; baladevah - Balarama; maha-balah - very powerful; gokule - in Gokula; tau - They; ca - and; vardhete - grow; kalau - killers; te - of you; nanda- mandire - in Nanda's home.

That child was born He is powerfuì Balarama an incarnation of Lord Sesa He and Vasudeva's son who wilì both kilì you are nou growing uð in Nanda's house.

Text 7

srutva tad-vacanam raja

babhuva nata-kandharah cintam avapa sahasa

tatyajaharam unmanahsrutva - hearing; tad-vacanam - these words; raja - the king; babhuva - became; nata-kandharah - bowed neck; cintam - worry; avapa - attained; sahasa - at once; tatyaja - abanonded; aharam - food; unmanah - agitated.

Hearing these words Kamsa bowed his head Filled with worry he pushed his meaì away.

Text 8

putanam ca samaniya

pranebhyah preyasim satim uvaca bhaginim raja

sabha-madhye ca niti-vitputanam - Putana; ca - and; samaniya - calling; pranebhyah - than life; preyasim - more dear; satim - good; uvaca - said; bhaginim- raja sabha-madhye ca niti-vit.

Calling her to the assembly King Kamsa who though himself a great moralist spoke to his good sister Putana who was more dear than life to him.

Text 9

kamsa uvacaputane gokulam gaccha

karyartham nanda-mandire visaktam ca stanam krtva

sisave dehi sa-tvaramkamsa uvaca - Kamsa said; putane - O Putana; gokulam - to Gokula; gaccha’go; karyartham - for a mission; nanda-mandire - in Nanda's home; visa - with poison; aktam - smeared; ca - and; stanam - brast; krtva - doing; sisave’to a child; dehi - give; sa-tvaram - at once.

Kamsa said Putana go at once on a mission to Gokula Smear poison on your breasts and give them to the infant in Nanda's house.

Text 10

tvam mano-yayini vatse

maya-sastra-visarada maya-manusa-rupam ca

vidhaya vraja yoginitvam - you; mano-yayini - going as fast as the mind; vatse - child; maya-sastra-visarada - learned in the books of illusion and magic; maya-manusa-rupam - an illusory human form; ca - and; vidhaya - manifesting; vraja - go; yogini - O yogini.

Child you can traveì as fast as the mind You are learned in the science of magiã and illusion O mystiã yogini transform yourself into a human being and go to Vraja.

Text 11

durvasaso maha-mantram

prapya sarvatra-gamini sarva-rupam vidhatum tvam

saktasi su-pratisthitedurvasasah - from Durvasa; maha-mantram - a great mantra; prapya - attaining; sarvatra-gamini - going everywhere; sarva-rupam - alì forms; vidhatum - to manifest; tvam - you; sakta - able; asi - are; su- pratisthite - O famous one.

O famous one because of a great mantra you received from Durvasa‘ Muni you have the power to assume any form and go to any place.

Text 12

ity uktva tam maha-rajas

tasthau samsadi narada jagama putana kamsam

pranamya kama-cariniity - thus; uktva - speaking; tam - to her; maha-rajah - the great king; tasthau - stood; samsadi - in the assembly; narada - O Narada; jagama - went; putana - Putana; kamsam - to Kamsa; pranamya - bowing down; kama-carini - who can go wherever she likes.

O Narada after speaking these words King Kamsa stood uð in the assembly Then Putana who had the power to traveì wherever she wished bowed down before him and left.

Text 13

tapta-kacana-varnabha

nanalankara-bhusita bibhrati kavari-bharam

malati-malya-samyutamtapta-ka cana-varnabha - splendid like gold; nanalankara-bhusita - decorated with various ornaments; bibhrati - manifesting; kavari-bharam - abundant braids; malati- malya-samyutam - decorated with a jasmine garland.

Then she transformed herself into a girì fair as molten gold decorated with a jasmine garland and many ornaments with beautifuì braided hair .

Text 14

kasturi-binduna sardham

sinduram bibhrati muda majira-rasanabhyam ca

kala-sabdam prakurvatikasturi - musk; binduna - with a dot; sardham - with; sinduram - sindura; bibhrati - manifesting; muda - happily; ma jira - with anklets; rasanabhyam - and a belt; ca - and; kala- sabdam - tinkling; prakurvati - doing.

happily decorated with a musë dot and red sindura and wearing a belt and anklets that softly tinkled .

Text 15

samprapya gostham dadarsa

nandasrama-manoharam parikhabhir gabhirabhir

durlanghyabhis ca vestitamsamprapya - attaining; gostham - Vraja; dadarsa - saw; nanda - Nanda's; asrama - home; manoharam - beautiful; parikhabhih - with moats; gabhirabhih - deep; durlanghyabhis - impassable; ca - and; vestitam - surrounded.

and traveled to Vraja where she sau Nanda's beautifuì palace surrounded by a series of impassable deeð moats .

Text 16

racitam prastarair divyair

nirmitam visvakarmana indranilair marakataih

padmaragais ca bhusitamracitam - made; prastaraih - with jewels; divyaih - splemndid; nirmitam - made; visvakarmana - by Visvakarma; indranilaih - with sapphires; marakataih - emeralds; padmaragais - rubies; ca - and; bhusitam - decorated.

a palace Visvakarma‘ had built of sapphires emeralds rubies and other jewels .

Text 17

suvarna-kalasair divyais

citritaih sekharojjvalam prakarair gagana-sparsais

catur-dvara-samanvitaihsuvarna-kalasaih - with golden domes; divyaih - splendid; citritaih - wonderfuì and colorfuì designs and pictures; sekhara - roof; ujvalam - - splendid; prakaraih - with walls; gagana - the sky; sparsaih - touching; catur-dvara-samanvitaih - with four gates.

a palace with splendid wonderful and elaborately detailed golden domes with great walls touching the sky with four gates .

Text 18

yuktair lauha-kavatais ca

dvara-pala-samanvitaih vestitam sundaram ramyam

sundari-gana-vestitamyuktaih - ednowed; lauha-kavatais - with iron doors; ca - and; dvara-pala-samanvitaih - with gatekeepers; vestitam - surrounded; sundaram - beautiful; ramyam - delightful; sundari-gana - with beautifuì girls; vestitam - surrounded.

with iron doors and with gatekeepers a palace beautifuì and charming filled with beautifuì women .

Text 19

mukta-manikya-parasaih

punyai ratnadibhir dhanaih svarna-patra-ghatakirnam

gavam kotibhir anvitammukta - pearls; manikya - and rubies; parasaih - cintamania jewels; punyai - precious; ratnadibhih - with jewels; dhanaih - with wealth; svarna-patra-ghata - with golden domes; akirnam - filled; gavam - of cows; kotibhih - with millions; anvitam - with.

filled with golden domes precious pearls rubies, cintamani jewels with ten million cows

Text 20

bharaniyaih kinkarais ca

gopa-laksaih samanvitam dasinam ca sahasrais ca

karma-vyagraih samanvitambharaniyaih„ kinkaraih - with servants; ca - and; gopa- laksaih - with a hundred thousand gopas; samanvitam - with; dasinam - of maidservants; ca - and; sahasrais - with thousands; ca - and; karma- vyagraih - intent on their duties; samanvitam - with.

and with a hundred thousand gopa servants and a thousand maidservants eager for their duties.

Text 21

pravivesasramam sadhvi

sa-smita su-manohara drstva tam pravisantim ta

gopyo dustam na menirepravivesa - entered; asramam - the palace; sadhvi - good; sa- smita - smiling; su-manohara - beautiful; drstva - seeing; tam - this; pravisantim - entering; ta - they; gopyah - gopis; dustam - wicked; na - not; menire - thought.

Then beautifuì smiling Putan who was actually a great devotee entered Nanda's palace When they sau her the gopis did not thinë that she was a demoness.

Text 22

kim va padmalaya durga

krsnam drastum samagata pranemur gopikah sarvah

papracchuh kusalam ca tam- dadau simhasanam padyam-

vasayam asa tatra vaikim - whether?; va - or; padmalaya - Laksmi; durga - Durga; krsnam - Krsna; drastum - to see; samagata - come; pranemuh - bowed down; gopikah - gopiSridama; sarvah - all; papracchuh - asked; kusalam - welfare; ca - and; tam - her; dadau - gave; simhasanam - a throne; padyam - padya; vasayam asa - made to sit; tatra - there; vai - indeed.

They said among themselves Is she Goddess Laksmi¿ Is she Goddess Durga‘ come to see the infant Krsna?¢ Alì the gopis bowed down before her asked about her welfare placed her on a throne and offered her padya.

Text 23

papraccha kusalam sa ca

gopanam balakasya ca uvasa sa-smita sadhvi

padyam jagraha sadarampapraccha - asked; kusalam - welfare; sa - she; ca - and; gopanam - of the gopas; balakasya - of the child; ca - and; uvasa - stayed; sa- smita - smiling; sadhvi - saintly; padyam - padya; jagraha - accepted; sadaram - with respect.

Saintly Putana‘ asked about the welfare of the gopas and of the infant Krsna sat on the throne smiled and accepted the padya.

Text 24

tam ucur gopikah sarvah

ka tvam isvari sampratam vasas te kutra kim nama

kim vatra karma tad vadatam - to her; ucuh - said; gopikah - the gopis; sarvah - all; ka - who?; tvam - you; isvari - O goddess; sampratam - now; vasah - residence; te - of you; kutra - where?; kim - what?; nama - name; kim - what?; va - or; atra - here; karma - work; tat - that; vada - tell.

Alì the gopis said to her O goddess who are you¿ Where do you live¿ What is your name¿ Why have you come here¿ Please tell.

Text 25

tasam ca vacanam srutva

ta uvaca manohara mathura-vasini gopi

sampratam vipra-kaminitasam - of them; ca - and; vacanam - words; srutva - hearing; ta - tom them; uvaca - said; manohara - beautiful; mathura-vasini - living in Mathura; gopi - staying; sampratam - now; vipra-kamini - the wife of a brahmana.

Hearing their words beautifuì Putana‘ said to them I live in Mathura I am a brahmana's wife.

Text 26

srutam vacika-vaktrena

tattvam mangala-sucakam babhuva sthavire kale

nanda-putro mahan itisrutam - heard; vacika-vaktrena - from the mouth of a speaker; tattvam - ttruth; mangala-sucakam - auspicious; babhuva - was; sthavire kale - recently; nanda-putrah - a son of Nanda; mahan - great; iti - thus.

I have heard the good news that Nanda nou has a great son.

Text 27

srutvagataham tam drastum

asisam kartum ipsitam putram anaya tam drstva

yami krtva tam asisamsrutva - hearing; agata - come; ahamI; tam - Him; drastum - to see; asisam - blessing; kartum - to do; ipsitam - desired; putram - son; anaya - please bring; tam - Him; drstva - seeing; yami - I go; krtva - doing; tam - to Him; asisam - blessing.

Hearing this I have come here to see and bless Him Please bring Him I wilì see and bless Him and then I wilì go on my way.

Text 28

brahmani-vacanam srutva

yasoda hrsta-manasa pranamya ca sutam krode

dadau brahmana-yositebrahmani-vacanam - the brahmani's words; srutva - hearing; yasoda - Yasoda; hrsta-manasa - happy at heart; pranamya - bowing down; ca - and; sutam - son; krode - on the lap; dadau - placed; brahmana-yosite - of the brahmani.

Hearing the brahmani's words Yasoda‘ became happy at heart Bowing down she placed her son in the brahmani's lap.

Text 29

krtva krode sisum sadhvi

cucumba ca punah punah stanam dadau sukhasina

harim punyavati satikrtva - doing; krode - in the lap; sisum - the child; sadhvi - the brahmani; cucumba - kissed; ca - and; punah - again; punah - and again; stanam - breast; dadau - gave; sukhasina - comfortably seated; harim - to Lord Krsna; punyavati - pious; sati - saintly.

Saintly Putana‘ placed the infant on her lað and kissed Him again and again Making herself comfortable she offered her breast to the child.

Text 30

aho 'dbhuto 'yam balas te

sundaro gopa-sundari gunair narayana-samo

balo 'yam ity uvaca haahah - Oh; adbhutah - wonderful; ayam - this; balah - boy; te - of you; sundarah - handsome; gopa-sundari - O beautifuì gopi; gunaih - with qualities; narayana - to Lord Narayana; samah - equal; balah - this; ayam - He; ity - thus; uvaca - said; ha - indeed.

Putana‘ said Oh! He is wonderful O beautifuì gopi your boy is very handsome He is like Lord Narayana Himself.

Text 31

hrsto visa-stanam pitva

jahasa vaksasi sthitah tasyah pranaih saha papau

visa-ksiram sudham ivahrstah - happy; visa - poison; stanam - breast; pitva - drinking; jahasa - smiled; vaksasi - on the chest; sthitah - staying; tasyah - of her; pranaih - life; saha - with; papau - drank; visa-ksiram - poison milk; sudham - nectar; iva - like.

Infant Krsna happily dranë from Putana's poison breast Cradled on Putana's chest He smiled and dranë both the poison milë and Putana's life as if He were drinking nectar.

Text 32

tatyaja balakam sadhvi

pranams tyaktva papata ca vikrtakara-vadana

cottana-vadana munetatyaja - abandoned; balakam - the boy; sadhvi - sainlty girl; pranan - life; tyaktva - leaving; papata - fell; ca - and; vikrtakara- vadana - a monsterous form; ca - and; uttana - upwards; vadana - face; mune - O sage.

O sage pulling bacë from infant Krsna saintly Putana‘ suddenly died and felì to the ground Lying on the ground with her face up she suddenly changed into a gruesome monster.

Text 33

sthula-deham parityajya

suksma-deham vivesa sa aruroha ratham sighram

ratna-sara-vinirmitamsthula-deham - gigantiã body; parityajya - leaving; suksma- deham - subtle body; vivesa - entering; sa - she; aruroha - climbed; ratham - a a chariuot; sighram - quickly; ratna-sara- vinirmitam - decorated with the best of jewels.

Suddenly leaving that gigantiã body she manifested a spirituaì body and entered a chariot of precious jewels .

Text 34

parsada-pravarair divyair

vestitam su-manoharaih sveta-camara-laksena

vestitam laksa-darpanaihparsada-pravaraih - with associates; divyaih - splendid; vestitam - surrounded; su-manoharaih„ - handsome; sveta- camara-laksena - with a hundred thousand white camaras; vestitam - surrounded; laksa-darpanaih - with a hundred thousand mirrors.

a chariot decorated with ten thousand white camaras and ten thousand mirrors a chariot whose passengers were many effulgent associates of the Lord .

Text 35

vahni-saucena vastrena

suksmena sobhitam varam nana-citra-vicitrais ca

sad-ratna-kalasair yutamvahni - as fire; saucena - pure; vastrena - with cloth; suksmena - fine; sobhitam - splendid; varam - best; nana-citra- vicitraih - with many wonderfuì and colorfuì designs; ca - and; sad- ratna-kalasaih - with jeweì domes; yutam - endowed.

a chariot splendid with fine cloth pure as fire a chariot decorated with jeweì domes wonderfuì with colorfuì designs .

Text 36

sundaram sata-cakram ca

jvalitam ratna-tejasa parsadas tam rathe krtva

jagmur golokam uttamamsundaram - beautiful; sata-cakram - with a hundred wheels; ca - and; jvalitam - glowing; ratna-tejasa - with the light of jewels; parsadah - with associates; tam - her; rathe - on the chariot; krtva - doing; jagmuh - went; golokam - to gopi; uttamam - supreme.

a chariot beautifuì with a hundred wheels and splendid with the light of many jewels The associates of the Lord placed Putana‘ on the chariot and tooë her to the realm of Goloka the highest place in the spirituaì world.

Text 37

drstva tam adbhutam gopa

gopikas cati-vismitah kamsah srutva ca tam sarvam

vismitas ca babhuva hadrstva - seeing; tam - that; adbhutam - wonder; gopa - the gopas; gopikas - the gopis; ca - and; ati-vismitah - filled with wonder; kamsah - Kamsa; srutva - hearing; ca - ad; tam - that; sarvam - all; vismitas - surprised; ca - and; babhuva - became; ha - indeed.

Gazing at this wonder the gopas and gopis became filled with wonder When Kamsa heard of it he also became filled with wonder.

Text 38

yasoda balakam nitva

krode krtva stanam dadau mangalam karayam asa

vipra-dvara sisor muneyasoda - Yasoda; balakam - the infant; nitva - taking; krode - on the lap; krtva - doing; stanam - breast; dadau - gave; mangalam - auspiciousness; karayam asa - created; vipra-dvara - by the brahmanas; sisoh - of the chiìd; mune - O sage.

O sage Yasoda‘ tooë her boy placed Him on her lap and gave Him her breast Then she had the brahmanas perform auspicious rituals for His protection.

Text 39

dadaha deham tasyas ca

nandah sananda-purvakam candanaguru-kasturi-

samam samprapya saurabhamdadaha - burned; deham - the body; tasyas - of her; ca - and; nandah - nanda; sananda-purvakam - happily; candanaguru-kasturi- samam - like sandal aguru and musk; samprapya - attaining; saurabham - fragrance.

When Nanda happily burned Putana's monstrous body it became fragrant like sandal aguru and musk.

Text 40

sri-narada uvacasa va ka raksasi-rupa

mune punyavati sati kena punyena tam drstva

jagama krsna-mandiramsri-narada uvaca - Sri Narada said; sa - she; va - or; ka - who?; raksasi-rupa - in the form of a demonness; mune - O sage; punyavati - pious; sati - saintly; kena - by what?; punyena - piety; tam - Him; drstva - seeing; jagama - went; krsna-mandiram - to Lord Krsna's transcendentaì abode.

Sri Narada said O sage who was that woman in the form of a demoness¿ She must have been a great devotee By the power of what pious deeds was she able to see Lord Krsna and then go to His transcendentaì abode?

Text 41

sri-narayana uvacabali-yaje vamanasya

drstva rupam manoharam bali-kanya ratnamala

putra-sneham cakara tamsri-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said; bali - of Bali Maharaja; yaj e - in the yajna; vamanasya - of Lord Vamana; drstva - seeing; rupam - the form; manoharam - handsome; bali-kanya - Bali's duaghter; ratnamala - Ratnamala; putra - for a son; sneham - love; cakara - did; tam - indeed.

Sri Narayana Rsi said When King Bali's daughter Ratnamala‘ sau Lord Vamana's handsome form in the yaj a arena she at once felt for Him the love a mother feels for her son

Text 4²

manasa manasam- cakre

putrasya sadrso mama bhaved yadi stanam- dattva

karomi tam- ca vaksasimanasa - with the mind; manasam - mind; cakre - did; putrasya - of the son; sadrsah - like that; mama - of me; bhavet - may be; yadi - if; stanam - breast; dattva - giving; karomi - I do; tam - to Him; ca - and; vaksasi - on the chest.

She thought If I had a son like Him I would cradle Him to my chest and give Him my breast.

Text 4³

haris tan-manasam- j atva

papau janmantare stanam dadau matr„-gatim- tasyai

kama-pura-krpa-nidhihharih - Lord Krsna; tan-manasam - her mind; j atva - understanding; papau - drank; janmantare - in another birth; stanam - breast; dadau - gave; matr„-gatim - the post of mother; tasyai - to her; kama - desires; pura - fulfilling; krpa - of mercy; nidhih - an ocean.

Understanding her mind in another birth Lord Krsna dranë from her breast An ocean of mercy that fulfills alì desires He made her His mother.

Text 4´

dattva visa-stanam- krsnam

putana raksasi mune muktim- matr„-gatim- prapa

kam- bhajami vina harimdattva - giving; visa-stanam - poison breast; krsnam - to Lord Krsna; putana - Putana; raksasi - the demoness; mune - O sage; muktim - liberation; matr - of a mother; gatim - the post; prapa - attained; kam - whom?; bhajami - I worship; vina - except for; harim - Lord Krsna.

O sage the demoness Putana‘ gave a poison breast to Lord Krsna and stilì she attained liberation and became His mother Except for Lord Krsna whom should I worship?

Text 4µ

ity evam- kathitam- vipra

sri-krsna-guna-varnanam pade pade su-madhuram

pravaram- kathayami teity - thus; evam - in this way; kathitam - spoken; vipra - O brahmana; sri-krsna-guna-varnanam - the description of the qualities of Sri Krsna; pade - step; pade - after step; su-madhuram - very sweet; pravaram - best; kathayami - I tell; te - to you.

brahmana thus I have described Lord Krsna’s transcendentaì qualities The pastimes I telì you are supremely sweet at every step.

Chapter Eleven

Trnavarta-vadha The Killing of Trnavarta

Text 1

sri-narayana uvacaekada gokule sadhvi

yasoda nanda-gehini grha-karmani samyukta

krtva balam sva-vaksasisri-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said; ekada - one day; gokule - in Gokule; sadhvi - saintly; yasoda - Yasoda; nanda- gehini - Nanda's wife; grha-karmani - in her household duties; samyukta - engaged; krtva - doing; balam - boy; sva-vaksasi - at her chest.

Sri Narayana Rsi said One day in Gokula Nanda's wife saintly Yasoda held infant Krsna to her chest as she performed her household duties.

Text 2

vayu-rupam trnavartam

agacchantam ca gokule sri-harir manasa jatva

bhara-yukto babhuva havayu-rupam - the form of wind; trnavartam - Trnavarta; agacchantam - coming; ca - and; gokule - in Gokula; sri-harih - Lord Krsna; manasa - with the mind; j atva - knowing; bhara-yuktah - very heavy; babhuva - became; ha - indeed.

Seeing the demon Trnavarta coming to Gokula as a whirlwind and understanding his intent infant Krsna made Himself suddenly very heavy.

Text 3

bharakranta yasoda ca

tatyaja balakam tada sayanam karayitva ca

jagama yamunam munebhara - by the burden; akranta - opressed; yasoda - Yasoda; ca - and; tatyaja - abandoned; balakam - the boy; tada - then; sayanam - asleep; karayitva - making; ca - and; jagama - went; yamunam - to the Yamuna; mune - O sage.

Unable to hold Him Yasoda‘ put her boy down She put Him to sleeð and then she went to the Yamuna.

Text 4

etasminn antare tatra

vayu-rupa-dharo 'surah adaya tam bhramayitva

gatva ca sata-yojanametasmin antare - then; tatra - there; vayu-rupa-dharah - in the form of a whirlwind; asurah - the dmeon; adaya - taking; tam - Him; bhramayitva - whirling; gatva - going; ca - and; sata-yojanam - 80° miles.

Then the whirlwind demon came grabbed Krsna and, whirling around and around tooë him eight hundred miles into the sky.

Text 5

babhaja vrksa-sakhas ca

andhi-bhutam ca gokulam cakara sadyo mayavi

punas tatra papata hababha ja - broke; vrksa-sakhas - the tree brasnches; ca - and; andhi-bhutam - blinded; ca - and; gokulam - Gokula; cakara - did; sadyah - at once; mayavi - magician; punah - again; tatra - there; papata - fell; ha - indeed.

After breaking many tree branches and for the moment blinding Gokula the magician demon finally crashed to the ground

Text 6

asuro 'pi hari-sparsat

jagama hari-mandiram sundaram ratham aruhya

krtva karma-ksayam svakamasurah - the demon; api - also; hari-sparsat - by the touch of Lord Krsna; jagama - wnet; hari-mandiram - to the Lord's abode; sundaram - beautiful; ratham - chariot; aruhya - ascending; krtva - doing; karma-ksayam - freedom from karma; svakam - own.

Free by Lord Krsna's touch of his past karma the demon mounted a beautifuì chariot and traveled to Lord Krsna's spirituaì abode.

Text 7

pandya-desodbhavo raja

sapad durvasaso 'surah sri-krsna-carana-sparsat

golokam sa jagama hapandya-desodbhavah - born in Pandy-desa; raja - king; sapat - by the curse; durvasasah - of Durvasa; asurah - a demon; sri-krsna - of Lord Krsna; carana-sparsat - by the touch of the feet; golokam - to Goloka; sa - he; jagama - went; ha - indeed.

This demon had been the king of Pandya-desa but by the curse of Durvasa‘ Muni he became a demon By the touch of Sri Krsna's feet he went to Goloka.

Text 8

vatya-rupena te gopa

gopyas ca bhaya-vihvalah na drstva balakam tatra

sayanam sayane munevatya-rupena - in the form of a whirlwind; te - the; gopa - gopas; gopyas - gopis; ca - and; bhaya-vihvalah - frightened; na - not; drstva - seeing; balakam - the boy; tatra - there; sayanam - sleeping; sayane - in His cradle; mune - O sage.

O sage the gopas and gopis frightened by the whirwind demon did not find the infant Krsna sleeping in His cradle.

Text 9

sarve nijaghnuh svam vaksah-

sthalam sokatura bhayat kecin murcham avapus ca

rurudus capi kevalamsarve - all; nijaghnuh - beat; svam - own; vaksah„-sthalam - chests; sokatura - greiving; bhayat - from fear; kecit - some; murcham - fainbting; avapus - attained; ca - and; rurudus - cried; ca - and; api - also; kevalam - only.

Overcome with grief everyone beat their chests Some cried piteously and some fainted.

Text 10

anvesanam prakurvanto

dadrsur balakam vrajah dhuli-dhusana-saröangam

puspodyanantare sthitamanvesanam - a search; prakurvantah - doing; dadrsuh - saw; balakam - the boy; vrajah - the people of Vraja; dhuli - with dust; dhusana - civered; sarva - all; angam - limbs; puspodyanantare - in a flower garden; sthitam - staying.

After a great search the people of Vraja found infant Krsna His limbs covered with dust sitting in a flower garden .

Text 11

bahyaika-dese sarasas

tire nira-samanvite pasyantam gaganam sasvad

rudantam bhaya-katarambahya-eka-dese - outside; sarasah - of a lake; tire - by the shore; nira-samanvite - filled with water; pasyantam - looking; gaganam - at the sky; sasvat - always; rudantam - crying; bhaya- kataram - frightened.

by a lake staring at the sky frightened and crying without stop.

Text 12

grhitva balakam nandah

krtva vaksasi sa-tvaram darsam darsam mukham tasya

ruroda ca sucanvitahgrhitva - taking; balakam - the boy; nandah - Nanda; krtva - doing; vaksasi - on his chest; sa-tvaram - at once; darsam - looking; darsam - and looking; mukham - the face; tasya - of Him; ruroda - cried; ca - and; sucanvitah’ griefstricken.

Picking uð his son and pressing Him to his chest grieving Nanda gazed again and again at His face and wept.

Text 13

yasoda rohini sighram

drstva balam ruroda ha krtva vaksasi tad-vaktram

cucumba ca muhur muhuhyasoda - Yasoda; rohini - and Rohini; sighram - at once; drstva - gazing; balam - at the boy; ruroda - cried; ha - indeed; krtva - doing; vaksasi - to the chest; tad-vaktram - His face; cucumba - kissed; ca - and; muhuh - again; muhuh - and again.

Yasoda‘ and Rohinia gazed at the boy wept pressed Him to their breast and kissed His face again and again.

Text 14

mangalam karayam asa

snapayam asa balakam stanam dadau yasoda ca

prasanna-vadaneksanamangalam - auspiciousness; karayam asa - caused to do; snapayam asa - bathed; balakam - the boy; stanam - breast; dadau - gave; yasoda - Yasoda; ca - and; prasanna-vadaneksana - with happy face and eyes.

Yasoda‘ bathed her boy had ceremonies performed to bring Him auspiciousness and her face and eyes filled with happiness gave Him her breast.

Text 15

sri-narada uvacakatham sasapa durvasah

pandya-desodbhavam nrpam su-vicarya vada brahmann

itihasam puratanamsri-narada uvaca - Sri Narada said; katham - why?; sasapa - cursed; durvasah - Durvasa; pandya-desodbhavam - born in Pandya-desa; nrpam - king; su-vicarya - considering; vada - please tell; brahman - O brahmana; itihasam - history; puratanam - ancient.

Sri Narada said Why did Durvasa‘ Muni curse the king of Pandya-desa¿ O brahmana please telì the story.

Text 16

sri-narayana uvacapandya-desodbhavo raja

sahasraksah pratapavan stri-sahasram samadaya

kama-bana-prapiditahsri-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said; pandya- desodbhavah - born in Pandya-desa; raja - king; sahasraksah - Sahasraksa; pratapavan - powerful; stri-sahasram - a thousand wives; samadaya - taking; kama-bana-prapiditah - wounded by Kamadeva's arrows.

Sri Narayana Rsi said In the country of Pandya-desa there was a very powerfuì king named Sahasraksa who wounded by Kamadeva's arrows married a thousand wives.

Text 17

manohare nirjane ca

parvate gandhamadane vijahara nadi-tire

puspodyane manoramemanohare - beautiful; nirjane - secluded; ca - and; parvate - on the mountain; gandhamadane - gandhamadana; vijahara - enjoyed pastimes; nadi - of a river; tire - by the shore; puspodyane - in a flower garden; manorame - beautiful.

In a beautifuì and secluded flower garden by a riverbanë on beautifuì Mount Gandhamadana he enjoyed with his wives.

Text 18

nana-prakara-srngaram

viparitadikam nrpah nakha-danta-ksatangam ca

kamininam cakara sahnana-prakara-srngaram - many kinds of conjugaì pastimes; viparitadikam - beginning with viparita; nrpah - the king; nakha- danta - teeth and nails; ksata - scratched; angam - bodies; ca - and; kamininam - of his wives; cakara - did; sah - he.

Biting and scratching He enjoyed many conjugaì pastimes beginning with the pastime of viparita with his passionate wives.

Text 19

krtva murti-sahasram ca

yogindro nrpatisvarah krtva sthale viharam ca

jala-kridam cakara sahkrtva - doing; murti-sahasram - a thousand forms; ca - and; yogindrah - the king of yogis; nrpatisvarah - the king of kings; krtva - doing; sthale - in that place; viharam - pastiems; ca - and; jala- kridam - water pastimes; cakara - did; sah - he.

A great yogi that king expanded himself into a thousand forms to enjoy pastimes on the land and in the water.

Text 20

naryo vivasanah sarva

nagnas ca nrpa-murtayah vijahrus ca puspabhadra-

nadi-tire manoramenaryah - wives; vivasanah - unclothed; sarva - all; nagnas - naked; ca - and; nrpa-murtayah - the kings forms; vijahrus - enjoyed; ca - and; puspabhadra-nadi-tire - on the shore of the Puspabhadr river; manorame - beautiful.

Expanded into a thousand forms the naked king enjoyed with his naked wives on the beautifuì shore of the Puspabhadra‘ river.

Text 21

etasminn antare tena

patha yati maha-munih sisya-laksaih parivrtah

kailasam sankaram pratietasmin antare - then; tena - by that; patha - path; yati - goes; maha-munih - great sage; sisya-laksaih - with a hundred thousand disciples; parivrtah - accompanied; kailasam - to Kailasa; sankaram - Lord Siva; prati - to.

At that moment on his way to visit Lord Siva in Mount Kailasa and accompanied by a hundred thousand disciples Durvasa‘ Muni came by that path.

Text 22

drstva munim maha-matto

nottasthau na nanama ca vaca hastena raja tu

sambhasam na cakara hadrstva - seeing; munim - the sgae; maha-mattah - wild with passion; na - not; uttasthau - stood; na - not; nanama - bowed; ca - and; vaca - with words; hastena - with hand; raja - the king; tu - indeed; sambhasam - conversation; na - not; cakara - did; ha - indeed.

When he sa÷ the sage the king absorbed in his passionate activities did not stand up bo÷ down or greet him with pleasant words or a handshake.

Text 23

drstva cukopa nrpatim

sasapa sphuritadharah asuro bhava papistha

yogad bhrasto bhuvam vrajadrstva - seeing; cukopa - became angry; nrpatim - the king; sasapa - cursed; sphurita - trembling; adharah - lips; asurah - a demon; bhava - become; papistha - sinner; yogat - from yoga; bhrastah - fallen; bhuvam - to the earth; vraja - go.

Seeing this Durvasa‘ became angry and his lips trembling cursed the king Sinner become a demon! Lose your yoga powers and go to the earth!"

Text 24

bharate laksa-varsam ca

sthatavyam te naradhama tato hari-pada-sparsad

golokam yasyasi dhruvambharate - on the earth; laksa-varsam - for a hundred thousand years; ca - and; sthatavyam - should be stayed; te - of you; naradhama - O lowest of men; tatah - then; hari-pada-sparsat - by the touch of Lord Krsna's feet; golokam - to Goloka; yasyasi - you wilì go; dhruvam - indeed.O lowest of men you wilì live on the earth for a hundred thousand years and then because you wilì be touched by Lord Krsna's feet you wilì go to Goloka.

Text 25

sthane sthane he mahisyo

janim labhata bharate rajendra-gehe rajendrad

bhavisyatha manoharahsthane sthane - in place after place; he - O; mahisyah - queens; janim - birth; labhata - attin; bharate - on the earth; rajendra - of great kings; gehe - in the home; rajendrat - from the great king; bhavisyatha - you wilì be; manoharah - beautiful.O beautifuì queens you must take birth again and again in the royaì palaces of the different countries of the earth again and again the daughters of mighty kings."

Text 26

ity uktva tu munindras ca

jagama sankaralayam ha-ha-sabdam vicakrus ca

sisya-sanghah krpalavahity - thus; uktva - speaking; tu - indeed; munindras - the great sage; ca - and; jagama - went; sankaralayam - to Lord Siva's abode; ha-ha- sabdam - sounds of Alas! Alas!¢ vicakruh - did; ca - and; sisya- sanghah - the many disciples; krpalavah - compassionate.

After speaking these words Durvasa‘ Muni his compassionate disciples lamenting Alas! Alas!" continued on to Lord Siva's abode.

Text 27

gate munindre rajendro

ruroda ca sarit-tate rurudu ramaniyas ca

ramanyo virahaturahgate - gone; munindre - the great sage; rajendrah - the great king; ruroda - wept; ca - and; sarit-tate - by the river shore; rurudu - wept; ramaniyah - the beautiful; ca - and; ramanyah - wives; virahaturah - tormented with separation.

When Durvasa‘ Muni had departed the king wept by the riverside, and his beautifuì wives tormented by the thought of being separated from him also wept.

Text 28

he natha ramana-sresthety

uccarya ca punah punah tvam vina va kva yasyamo

vayam tvam va kva yasyasihe - O; natha - master; ramana-srestha - O best of lovers; iti - thus; uccarya - calling out; ca - and; punah - again; punah - and again; tvam - you; vina - without; va - or; kva - where?; yasyamah - we wilì go; vayam - we; tvam - you; va - or; kva - where?; yasyasi - you wilì go.

Again and again they lamented O master O best of lovers without you where wilì we go¿ Where wilì you go now?

Text 29

punar na viharisyamas

tvaya sardham su-nirjane na karisyasi rajyam tvam

na yasyamo grham vayampunah - again; na - not; viharisyamah - we wilì enjoy pastimes; tvaya - with you; sardham - with; su-nirjane - in a secluded place; na - not; karisyasi - you wilì perform; rajyam - kingdom; tvam - you; na - not; yasyamah - we wilì go; grham - home; vayam - we.

Never again wilì we enjoy pastimes with you in secluded places Never again wilì you rule your kingdom Never again wilì we return to our homes.

Text 30

sarac-candra-prabha-mustam

na draksyamo mukham tava prasaritabhyam bahubhyam

nanisyamas tvam urah„sarat - autumn; candra - moon; prabha - light; mustam - robbing; na - not; draksyamah - we wilì see; mukham - face; tava - of you; prasaritabhyam - extended; bahubhyam - by arms; na - not; anisyamah - wilì we be led; tvam - to you; urah - the chest.

Never again wilì we see your face which robs the moon of its splendor Never again wilì you embrace us with your arms and hold us to your chest.

Text 31

ity uktva ruruduh sarvah

puraskrtya naradhipam murcham avapus caranam

dhrtva rajah sarit-tateity - thus; uktva - saying; ruruduh - wept; sarvah - all; puraskrtya - placing before; naradhipam - the king; murcham - fainting; avapuh - attained; caranam - feet; dhrtva - holding; raj ah - of the king; sarit-tate - by the riverside.

Speaking these words they gathered before him on the riverside grasped his feet wept and fainted.

Text 32

rajagni-kundam nirmaya

naribhih saha narada smrtva hari-padambhojam

jvalad-agnau vivesa haraja - the king; agni - of fire; kundam - a lake; nirmaya - making; naribhih - with his wives; saha - with; narada - O Narada; smrtva - remembering; hari-padambhojam - Lord Krsna's lotus feet; jvalad-agnau - into the blazing fire; vivesa - entered; ha - indeed.

O Narada the king built a lake of fire and remembering Lord Krsna's lotus feet entered it with his wives.

Text 33

ha-ha-karam surah sarve

pracakrur gagana-sthitah ity ucur munayas caiva

daivam ca balavattaramha-ha-karam - sounds of Alas! Alas!; surah - the demigods; sarve - all; pracakruh - did; gagana-sthitah - in the sky; ity - thus; ucuh - said; munayah - the sages; ca - and; eva - indeed; daivam - destiny; ca - and; balavattaram - the most powerful.

Alì the demigods in the sky lamented Alas! Alas!¢ The sages commented Destiny is very powerful."

Text 34

sa ca raja trnavarto

jagama hari-mandiram mahisyo bharate varse

lebhire janma vachitamsah - he; ca - and; raja - the king; trnavartah - Trnavarta; jagama - went; hari-mandiram - to Lord Krsna's abode; mahisyah - the queens; bharate varse - on the earth; lebhire - attained; janma - a birth; va chitam - desired.

The king became Trnavarta and went to Lord Krsna's spirituaì abode The queens tooë birth on the earth and eventually attained the fulfillment of their desires.

Text 35

ity evam kathitam sarvam

harer mahatmyam uttamam moksanam nrpates caiva

munindra-sapa-hetukamity - thus; evam - thus; kathitam - spoken; sarvam - all; hareh - of Lord Krsna; mahatmyam - the glories; uttamam - transcendental; moksanam - loveration; nrpateh - of the king; ca - and; eva - indeed; munindra-sapa-hetukam - caused by the sage's curse.

In this way I have told you everything of Lord Krsna's transcendentaì glories and I have told you hou a king became liberated by Durvasa‘ Muni's curse.

No comments: