Sunday, August 5, 2007

part - X

Chapter Sixty-threeKamsa-duhsvapnaKamsa's NightmaresText 1sri-narayana uvacaatha kamso vicintyaivam

drstva duhsvapnam eva ca

samudvigno maha-bhito

niraharo nirutsukahsri-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said:; atha - then; kamsah - Kamsa; vicintya - considering; evam - thus; drstva - seeing; duhsvapnam - a naightmare; eva - indeed; ca - and; samudvignah - agitated; maha-bhitah - very frightened; niraharah - fasting; nirutsukah - dejected.Sri Narayana Rsi said:: One night King Kamsa sau a nightmare Frightened agitated and dejected he stopped eating.Text 2putram mitram bandhu-ganam

bandhavam ca purohitam samaniya sabha-madhye

tan uvaca su-duhkhitahputram - son; mitram - friend; bandhu-ganam - relatives; bandhavam - friend; ca - and; purohitam - priest; samaniya - calling; sabha-madhye - in the assembly; tan - to them; uvaca - spoke; su- duhkhitah - unhappy.Assembling his sons relatives friends and priest unhappy Kamsa spoke.Text 3kamsa uvacamaya drsto nisthe yo

duhsvapno hi bhaya-pradah nibodhata budhah sarve

bandhavas ca purohitahkamsa uvaca - Kamsa said::; maya - by me; drstah - seen; nisthe - at night; yah - what; duhsvapnah - nightmare; hi - indeed; bhaya- pradah - frightening; nibodhata - please hear; budhah - O wise ones; sarve - all; bandhavah - friends; ca - and; purohitah - priests.Kamsa said:: In the middle of the night I sau a fearful nightmare O friends and priests O wise ones please hear what I saw.Texts ´ and 5bibhrati rakta-puspanam

malam sarakta-candanam raktambaram khadga-tiksnam

kharparam ca bhayankaramprakrtyattatta-hasam ca

lola-jihva bhayankari ativa-vrnda krsnangi

nagare mama nrtyatibibhrati - wearing; rakta-puspanam - of red flowers; malam - a garland; sarakta-candanam - with red sandal paste; raktambaram - red garments; khadga-tiksnam - a sharp sword; kharparam - a skull; ca - and; bhayankaram - fearful; prakrtya - by nature; attatta-hasam - loud laughter; ca - and; lola-jihva - moving tongue; bhayankari… - fearful; ativa- vrnda - with many companions; krsnangi - emaciated; nagare - in the palace; mama - my; nrtyati - dances.In red garments and a red-flower garland anointed with red sandal clutching a sharp sword and a fearful human skull and her tongue moving to and fro a gruesome emaciated woman wildly laughed and danced with many friends in my palaceText 6mukta-kesi chinna-nasa

krsna krsnambarapi ya vidhava sa maha-sudri

mam alingitum icchatimukta-kesi - disheveled hair; chinna-nasa - broken nose; krsna - black; krsnambara - wearing black garments; api - also; ya - who; vidhava - widow; sa - she; maha-sudri - a greta sudri; mam - me; alingitum - to embrace; icchati - desires.A gigantic black sudra widou with black garments broken nose and disheveled hair tried to embrace me.Text 7malinam caila-khandam ca

bibhrati ruksa-murdhajan dadhatim curna-tilakam

kapale mama vaksasimalinam - dirty; caila-khandam - rags; ca - and; bibhrati - wearing; ruksa-murdhajan’red hairs; dadhatim - wearing; curna-tilakam - tilaka paste; kapale - on the head; mama - of me; vaksasi - on the chest.A gruesome red-haired woman in dirty rags put tilaka marks on my forehead and chest.Text 8krsna-varnani pakvani

chinna-bhinnani satyaka patanti krtva sabdams ca

sasvat tala-palani cakrsna-varnani - black; pakvani - fruits; chinna-bhinnani - broken; satyaka’O Satyaka; patanti - fell; krtva - taking; sabdan - sounds; ca - and; sasvat - always; tala-palani - tala fruits; ca - and.O Satyaka again and again she threu over-ripe black tala fruits smashing them with a great sound.Text 9kucailo vidhrtakaro

mleccho hi ruksa-murdhajah dadati mahyam bhusayam

chinna-bhinna-kapardakankucailah - wearign rags; vidhrtakarah - deformed; mlecchah - mleccha; hi’indeed; ruksa-murdhajah„ - with red hair; dadati - places; mahyam - on me; bhusayam - for ornaments; chinna-bhinna- kapardakan - broken shells.A deformed ragged red-haired mleccha decorated me with broken shells.Text 10maha-rusta ca divya stri

pati-putravati sati babhaja purna-kumbham ca

sabhisapya punah punahmaha-rusta - very angry; ca - and; divya - splendid; stri - woman; pati-putravati - with husband and sons; sati - saintly; babha ja - broke; purna-kumbham - a full pot; ca - and; sa - she; abhisapya - cursing; punah - again; punah - and again.Accompanied by husband and sons a splendid saintly angry woman again and again broke clay pots and cursed me.Text 11amlanam udha-malam ca

rakta-candana-carcitam dadati mahyam vipras ca

maha-rusto 'ti-sapya caamlanam - unfading; udha-malam - garland; ca - and; rakta-candana- carcitam - anointed with red sandal paste; dadati - gives; mahyam - to me; viprah - a brahmana; ca - and; maha-rustah - very angry; ati- sapya - cursing; ca - and.Speaking curses an angry brahmana gave me a garland anointed with red sandal.Text 12ksanam angara-vrstis ca

bhasma-vrstih ksanam ksanam ksanam ksanam rakta-vrstir

bhavec ca nagare mamaksanam - one moment; angara-vrstih - a shower of cinders; ca - and; bhasma-vrstih - a shower of ashes; ksanam - one moment; ksanam - one moment; ksanam - one moment; ksanam - one moment; rakta-vrstih - shower of blood; bhavec - was; ca - and; nagare’in the palace; mama - of me.One moment there was a shower of burning cinders another moment a shower of ashes and another moment a shower of blood in my palace.Text 13vanaram vayasam svanam

bhallukam sukaram kharam pasyami vikatakaram

sabdam kurvantam ulbanamvanaram - monkey; vayasam - crow; svanam - dog; bhallukam - bear; sukaram - boar; kharam - ass; pasyami - I see; vikatakaram - deformed; sabdam - sound; kurvantam - making; ulbanam - great.I sau many deformed apes crows dogs bears boars and mules all screaming terribly.Text 14pasyami suska-kasthanam

rasim amlana-kajjalam arunodaya-velayam

kapin chinna-nakhani capasyami - I see; suska - dry; kasthanam - of wood; rasim - a multitude; amlana-kajjalam - with unfading kajjala; arunodaya- velayam - at sunrise; kapin - monkeys; chinna-nakhani - broken nails; ca - and.At sunrise I sau piles of coals and dry firewood a troop of monkeys, and many broken claws.Texts 1µ and 16pita-vastra-paridhana

sukla-candana-carcita bibhrati malati-malam

ratna-bhusana-bhusitakrida-kamala-hasta sa

sindura-bindu-sobhita krtvabhisapam mam rusta

yati man-mandirat satipita-vastra-paridhana - wearing yellou garments; sukla- candana-carcita - anointed with white sandal; bibhrati - wearing; malati-malam - a jasmine garland; ratna-bhusana- bhusita - decorated with jewel ornaments; krida-kamala-hasta - a toy lotus in her hand; sa - she; sindura-bindu-sobhita - decorated with red sindura dots; krtva - doing; abhisapam - curse; mam - to me; rusta - angry; yati - goes; man-mandirat - from my palace; sati - saintly woman.Dressed in yellou garments anointed with white sandal decorated with jewel ornaments a jasmine-garland and red sindura dots holding a pastime-lotus in her hand and filled with anger a saintly woman cursed me and left my palace.Text 17pasa-hastams ca purusan

mukta-kesan bhayankaran ati-ruksams ca pasyami

visato nagaram mamapasa-hastan - ropes in hand; ca - and; purusan - men; mukta- kesan - disheveled hair; bhayankaran - fearful; ati- ruksan - harsh and cruel; ca - and; pasyami - I see; visatah - entering; nagaram - the palace; mama - my.I sau many fearful cruel men their hair disheveled and ropes in their hands enter my palace.Text 18nagna-narim mukta-kesim

nrtyantim ca grhe grhe ativa-vikrtakaram

pasyami sa-smitam sadanagna-narim - naked woman; mukta-kesim - disheveled hair; nrtyantim - dancing; ca - and; grhe - in room; grhe - after room; ativa- vikrtakaram - horribly deformed; pasyami - I see; sa-smitam - smiling; sada - always.In every room I sau horribly deformed disheveled women smiling and dancing naked.Text 19chinna-nasa ca vidhava

maha-sudri dig-ambari sa tailabhyangitam mam ca

karoty ati-bhayankarichinna-nasa - broken nose; ca - and; vidhava - widow; maha-sudri - a great sudra; dig-ambari - decorated with the directions; sa - she; tailabhyangitam - anointed with oil; mam - me; ca - and; karoti - does; ati-bhayankari - very fearful.A fearsome gigantic sudra widow her nose cut off and her body clothed only by the four directions anointed my body with oil.Text 20nirvanangara-yuktas ca

bhasma-purna dig-ambarah ati-prabhata-samaye

citrah pasyami sa-smitahnirvana - extinguished; angara-yuktah - with coals; ca - and; bhasma-purna - filled with ashes; dig-ambarah - decorated with the directions; ati- prabhata-samaye - at sunrise; citrah„ - pasyami sa-smitah.At sunrise I sau many surprising women smiling dressed only by the four directions and their bodies covered with ashes and coal dust.Text 21pasyami ca vivaham ca

nrtya-gita-manoharam rakta-vastra-paridhanan

purusan rakta-murdhajanpasyami - I see; ca - and; vivaham - wedding; ca - and; nrtya-gita- manoharam - with beautiful dancing and music; rakta-vastra - red garments; paridhanan - wearing; purusan - men; rakta-murdhajan - with red hair.In a ceremony with beautiful singing and dancing I sau them married to red-haired men dressed in red garmentsText 22raktam vamantam purusam

nrtyantam nagnam ulbanam dhavantam ca sayanam ca

pasyami sa-smitam sadaraktam - blood; vamantam - vomiting; purusam - a man; nrtyantam - dancing; nagnam - naked; ulbanam - great; dhavantam - running; ca - and; sayanam - sleeping; ca - and; pasyami - I see; sa-smitam - smiling; sada - always.I sau always-smiling men vomiting blood dancing naked running to and fro and sleeping.Text 23rahu-grastam ca gagane

mandalam candra-suryayoh eka-kale ca pasyami

sarva-grasam ca bandhavahrahu-grastam - grabbed by Rahu; ca - and; gagane - in the sky; mandalam - the circle; candra-suryayoh - of the sun and the moon; eka- kale - at once time; ca - and; pasyami - I see; sarva-grasam - devouring everything; ca - and; bandhavah - friends.O friends I sau the sun and moon eclipsed simultaneously.Text 24ulkapatam dhumaketum

bhu-kampam rastra-viplavam jhajhavatam mahotpatam

pasyami ca purohitaulkapatam - meteor; dhumaketum - comet; bhu-kampam - earthquake; rastra-viplavam - chaos; jhajhavatam - thunder; mahotpatam - calamities; pasyami - I see; ca - and; purohita - O priest.O my priest I sau many meteors comets earthquakes and thunderstorms many kingdoms destroyed and a host calamities.Text 25vayuna ghurnamanams ca

chinna-skandhan mahiruhan patitan parvatams caiva

pasyami prthivi-talevayuna - by the wind; ghurnamanan - whirled around; ca - and; chinna-skandhan - broken trunks; mahiruhan - trees; patitan - fallen; parvatan - hills; ca - and; eva - indeed; pasyami - I see; prthivi…-tale - on the earth.I sau a great cyclone uprooting trees and mountains and dashing them to the ground.Text 26purusam chinna-sirasam

nrtyantam nagnam ucchritam munda-malakaram ghoram

pasyami ca grhe grhepurusam - a man; chinna - cut; sirasam - head; nrtyantam - dancing; nagnam - naked; ucchritam - raised; munda-malakaram - with a necklace of skulls; ghoram - horrible; pasyami - I see; ca - and; grhe - in room; grhe - after room.In room after room of my palace I saw decorated with necklaces of skulls, gruesome headless men dancing naked.Text 27dagdham sarvasramam bhasma-

purnam angara-sankulam ha-ha-karam ca kurvantam

sarvam pasyami sarvatahdagdham - burned; sarvasramam - all asramas; bhasma - ashes; purnam - filled; angara-sankulam - with coals; ha-ha-karam - sounds of alas¡ alas!; ca - and; kurvantam - doing; sarvam - all; pasyami - I see; sarvatah - in all respects.I sau every house burned to cinders and ashes with screams of Alas¡ Alas!¢ everywhere.Text 28ity evam uktva raja sa

virarama sabha-tale srutva svapnam bandhavas ca

nata-vaktra nisasvasuhiti - thus; evam - in this way; uktva - speaking; raja - the king; sa - he; virarama - stopped; sabha-tale - in the assmbly; srutva - hearing; svapnam - dream; bandhavah - the friends; ca - and; nata-vaktra - bowed heads; nisasvasuh - sighed.After speaking these words in the assembly King Kamsa stopped and became silent Hearing of this dream Kamsa's friends bowed their heads and sighed.Text 29jahara cetanam sadyah

satyakas ca purohitah matva vinasam kamsasya

yajamanasya naradajahara - took; cetanam - consciousness; sadyah - at once; satyakah - Satyaka; ca - and; purohitah - the priest; matva - thinking; vinasam - destruction; kamsasya - of Kamsa; yajamanasya - performing a yajna; narada - O Narada.O Narada thinking that his disciple's death was nou imminent the priest Satyaka fainted unconscious.Text 30ruroda nari-vargas ca

pita mata ca sokatah mene vinasa-kalam ca

sadyah svayam upasthitamruroda - wept; nari-vargah - the women; ca - and; pita - father; mata - mother; ca - and; sokatah - out of grief; mene - thought; vinasa - death; kalam - time; ca - and; sadyah - suddenly; svayam - personally; upasthitam - had come.Thinking that the time of death had suddenly come Kamsa's father mother and wives wept with grief. .paChapter Sixty-fourKamsa-yaja Kamsa's YajaText 1sri-narayana uvacasarvam krtva paramarsam

satyakas ca purohitah buddhiman sukra-sisyas ca

tam uvaca hitam munesri-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said:; sarvam - all; krtva - doing; paramarsam - reflection; satyakah - Satyaka; ca - and; purohitah - the priest; buddhiman - intelligent; sukra-sisyah - a disciple of Sukracarya; ca - and; tam - to him; uvaca - spoke; hitam - auspicious; mune - O sage.Sri Narayana Rsi said: O sage after some thought the intelligent priest Satyaka who was a disciple of Sukracarya gave the following advice to Kamsa.Text 2satyaka uvacabhayam tyaja maha-bhaga

bhayam kim te mayi sthite kuru yagam mahesasya

sarvarista-vinasanamsatyaka uvaca - Sri Satyaka said:; bhayam - fear; tyaja - abandon; maha-bhaga - O very fortunate one; bhayam - fear?; kim - what?; te - of you; mayi - in me; sthite - situated; kuru - do; yagam - a yajna; mahesasya - of Lord Siva; sarvarista-vinasanam - destroying all calamities.Satyaka said: O very fortunate one give up your fears Why should you fear while I am present¿ You should offer a yaja to Lord Siva a yaja that will stop all calamities.Text 3yago dhanur-makho nama

bahv-anno bahu-daksinah duhsvapnanam nasa-karah

satru-bhiti-vinasakahyagah - a yajna; dhanur-makhah - the yajna ofg the bow; nama - named; bahö-annah - abundant food; bahu-daksinah - abundant charity; duhsvapnanam - of nightmares; nasa-karah - desrtoying; satru-bhiti- vinasakah - destroying fear of enemies.The yaja called Dhanur-yaja (the yaj a of the bow) where abundant food and charity are distributed ends all nightmares and destroys the fears brought by enemies.Text 4adhyatmikam adhidaivam

adhibhautikam utkatam esam trividhotpatanam

khandano bhuti-vardhanahadhyatmikam - from one's own body; adhidaivam - from the demigods; adhibhautikam - from the material elements; utkatam - great; esam - of them; trividhotpatanam - three kinds of calamities; khandanah - breaking; bhuti-vardhanah - increasing good fortune.This yaja brings good fortune and breaks the calamities brought by the demigods the elements or one's own self.Text 5yage samapte sambhus ca

jara-mrtyu-haram varam dadati saksad bhavati

data ca sarva-sampadamyage - when the yajna; samapte - completed; sambhuh - Lord Siva; ca - and; jara-mrtyu-haram - removing old age and death; varam - boon; dadati - gives; saksat - directly; bhavati - is; data - the giver; ca - and; sarva-sampadam - of all good fortune.When the yaja is completed Lord Siva will appear He will give all good fortune He will give a boon that removes old age and death.Text 6cakaremam ca yagam ca

pura bano maha-balah nandi parasuramas ca

bhallas ca balinam varahcakara - do; imam - this; ca - and; yagam - yajna; ca - and; pura - before; banah - bana; maha-balah„ - very powerful; nandi - Nandi; parasuramah - Parasurama; ca - and; bhallah - Bhalla; ca - and; balinam - of the strong; varah - the best.In the past powerful Banasura Nandi Parasurama and Bhalla the best of the strong all performed this yaja.Text 7pura dadau dhanur idam

sivo nandisvaraya ca yagena bhutva siddhah sa

dadau banaya dharmikahpura - in the past; dadau - gave; dhanuh - bow; idam - this; sivah - Lord Siva; nandisvaraya - to nandisvara; ca - and; yagena - with the yajna; bhutva - becoming; siddhah - perfect; sa - he; dadau - gave; banaya - to Bana; dharmikah - pious.In the past Lord Siva gave this bou to Nandisvara Saintly Nandisvara performed the yaja became perfect and then gave the bou to Banasura.Text 8krtva yagam maha-siddho

dadau ramaya puskare tubhyam dadau parsuramah

krpaya ca krpa-nidhihkrtva - performing; yagam - the yajna; maha-siddhah - perfect; dadau - gave; ramaya - to Parasurama; puskare - at Puskara-tirtha; tubhyam - to you; dadau - gave; parsuramah - Parasurama; krpaya - with kindness; ca - and; krpa-nidhih - an ocean of mercy.Banasura performed the yaja became perfect and at Puskara-tirtha gave the bou to Parasurama Parasurama who is an ocean of mercy kindly gave that bou to you.Text 9sahasra-hasta-parimitam

dairghye 'ti-kathinam nrpa dasa-hasta-prasastam ca

sankareccha-vinirmitamsahasra-hasta-parimitam - as long as a thousand hands; dairghye - long; ati-kathinam - very hard; nrpa - O kign; dasa-hasta- prasastam - ten hands wide; ca - and; sankara - of Lors Siva; iccha - by the desire; vinirmitam - built.O king that very strong bou is a thousand hands long and ten hands thick It was built according to Lord Siva's wish.Text 10pasupateh pasupatam

yukta-yanena durvaham sarve bhanktum na saktas ca

devam narayanam vinapasupateh - of Lord Siva; pasupatam - the pasupata weapon; yukta-yanena - attacking together; durvaham - invicible; sarve - all; bhanktum - to break; na - not; saktah - able; ca - and; devam - Lord; narayanam - Narayana; vina - except.When placed in this bow the pasupata arrou becomes invincible Nothing can stop it Only Lord Narayana can stop it.Text 11yage ca dhanusah pujam

sankarasya tu sankare kuru sighram subharham ca

sarvan kuru nimantranamyage - in the yajna; ca - and; dhanusah - of the bow; pujam - worship; sankarasya - of Lord Siva; tu - and; sankare - in Lord Siva; kuru - do; sighram - at once; subharham - for auspiciousness; ca - and; sarvan - all; kuru - do; nimantranam - invitation.In this yaja you should worship both Lord Siva and his bow You should invite everyone and perform this yaj a at once.Text 12asmin yage dhanur-bhango

bhaved yadi naradhipa vinaso yajamanasya

bhavisyati na samsayahasmin - in this; yage - yajna; dhanur-bhangah - breaking of the bow; bhavet - is; yadi - if; naradhipa - O king; vinasah - destruction; yajamanasya - of the person performing the yajna; bhavisyati - will be; na’not; samsayah - doubt.O king if in this yaja the bou is broken then the performer of the yaja will die Of this there is no doubt.Text 13bhagne dhanusi yagas ca

bhagno bhavati niscitam phalam dadati ko vatra

canispanne ca karmanibhagne - broken; dhanusi - the bow; yagah - the yajna; ca - and; bhagnah - âroken; bhavati - is; niscitam - indeed; phalam - result; dadati - gives; kah - who?; va - of; atra - here; ca - and; anispanne - not manifested; ca - and; karmani - the deed.If the bou is broken then the yaja cannot be completed If the yaja is incomplete who will give the yaja's result?Text 14brahma ca dhanuso mule

madhye narayanah svayam agre cogra-pratapas ca

maha-devo maha-matebrahma - Brahma; ca - and; dhanusah - of the bow; mule - at the root; madhye - in the middle; narayanah - Lord Narayana; svayam - Himself; agre - at the tip; ca - and; ugra-pratapah - very powerful; ca - and; maha-devah - Lord Siva; maha-mate - O noble-hearted one.The demigod Brahma‘ resides at the root of this bow Lord Narayana resides in its middle and Lord Siva resides in its tip.Text 15dhanur hi tri-vikaram ca

sad-ratna-khacitam varam grisma-madhyahna-martanda-

prabha-pracchanna-karanamdhanuh - bow; hi - indeed; tri-vikaram - three changes; ca - and; sad-ratna-khacitam - studded with siø kinds of jewels; varam - excellent; grisma-madhyahna-martanda - od the summer midday sun; prabha - the splendor; pracchanna-karanam - eclipsing.This bou is bent in three places It is studded with siø kinds of jewels It splendor eclipses the summer midday sun.Text 16asaktas ca namayitum

anantas ca maha-balah suryas ca karttikeyas ca

ka kathanyasya bhumipaasaktah - unable; ca - and; namayitum - to bend; anantah - Lord Sesa; ca - and; maha-balah - very strong; suryah - Surya; ca - and; karttikeyah - Karttikeya; ca - and; ka - what?; katha - words; anyasya - of another; bhumipa - O king.O king even powerful Lord Sesa Surya and Karttikeya cannot bend this bow What then can be said: of others?Text 17tripurarih puranena

jaghana tripuram muda nirbhayam kuru svacchandam

mangalarham mahotsavetripurarih - Lord Siva; pura - in the pat; anena - with this; jaghana - killed; tripuram - Tripura; muda - happily; nirbhayam - fearless; kuru - do; svacchandamvoluntarily; mangalarham - auspicious; mahotsave - in a great festival.It was with this bou that Lord Siva happily killed the demon Tripura Therefore in a great festival and without any fear you should perform this auspicious yaja of the bow.Text 18satyakasya vacah srutva

candra-vamsa-vivardhanah uvaca kamsah sarvarthe

satatam ca hitaisanamsatyakasya - of Satyaka; vacah - the words; srutva - hearing; candra-vamsa-vivardhanah - making the Candra dynasty prosperous; uvaca - spoke; kamsah - Kamsa; sarvarthe - in all respects; satatam - always; ca - and; hitaisanam - desiring others§ welfare.Hearing Satyaka's words intended for his benefit Kamsa the great king of the Candra dynasty spoke.Text 19kamsa uvacavasudeva-grhe yaje

mad-vadhi kula-nasanah svacchandam nanda-gehe ca

vardhate nanda-nandanahkamsa uvaca - Kamsa said:; vasudeva-grhe - in Vasudeva's home; yaje - in a yajna; mad-vadhi - my killer; kula - family; nasanah - destroying; svacchandam - voulntarily; nanda-gehe - in nanda's home; ca - and; vardhate - grows up; nanda-nandanah - the son of Nanda.The person that will kill both me and my family was born in Vasudeva's home and taken to Nanda's home He has prospered as Nanda's son.Text 20mad-bandhu-vargan surams ca

mantrinah su-visaradan bhaginim putanam putam

jaghana balako balimad-bandhu-vargan - my relatuves; suran - heroic; ca - and; mantrinah - counselors; su-visaradan - very expert; bhaginim - sister; putanam - Putana; putam - saintly; jaghana - killed; balakah - boy; bali - powerful.Although only a boy He is very powerful He killed my saintly sister Putana‘ and many of my wise and heroic relatives and counselors.Text 21govardhanam dadharaika-

karena bala-vardhanah mahendrasya ca surasya

cakara ca parabhavamgovardhanam - Givardhana Hill; dadhara - held; eka-karena - with one hand; bala-vardhanah - powerful; mahendrasya - of Indra; ca - and; surasya - powerful; cakara - did; ca - and; parabhavam - defeat.He is very powerful Holding Govardhana Hill aloft with one hand He defeated mighty King Indra.Text 22brahmanam darsayam asa

brahma-rupam caracaram nivaham bala-vatsanam

cakara krtrimam mudabrahmanam - to the dmeigod Brahma; darsayam asa - showed; brahma-rupam - spiritual forms; caracaram - moving and unmoving; nivaham - multitude; bala - of boys; vatsanam - of calves; cakara - did; krtrimam - artifical; muda - happily.He happily expanded into the forms of many boys and calves He showed to the demigod Brahma‘ the spiritual form of the universe of moving and unmoving creatures.Text 23tam eva balinam hantum

mantranam kuru satyaka mama satrur vina tena

nastiha dharani-taletam - Him; eva - indeed; balinam - powerful; hantum - to kill; mantranam - counsel; kuru - please give; satyaka - O Satyaka; mama - of me; satruh - the enemy; vina - without; tena - by Him; na - not; asti - is; iha - here; dharani-tale - on the surface of the earth.O Satyaka tell me hou to kill this powerful boy On this earth I have no enemy greater than Him.Text 24na hi svarge na patale

trisu lokesu niscitam santi santas ca rajanah

sarvatra mama bandhavahna - not; hi - indeed; svarge - in Svargaloka; na - not; patale - in Patalaloka; trisu - in the three ; lokesu - worlds; niscitam - indeed; santi - are; santah - saintly devotees; ca - and; rajanah - kings; sarvatra - everywhere; mama - my; bandhavah - friends.In Svarga Patala and in the three worlds there is no enemy to challenge me All the kings and saintly persons everywhere have become my friends.Text 25maha-tapasvi brahma ca

tapasvi sankarah svayam visnuh sarvatra sarvatma

sama-darsi sanatanahmaha-tapasvi - a great ascetic; brahma - Brahma; ca - and; tapasvi - an ascetic; sankarah - Siva; svayam - Himself; visnuh - Lord Visnu; sarvatra - everywhere; sarvatma - in everyone's heart; sama- darsi - seeing equally; sanatanah - eternal.Brahma‘ and Siva are great ascetics Eternal Lord Visnu is impartial and sees everyone equally Indeed He resides in everyone's heart.Text 26nanda-putram nihatyaham

trisu lokesu pujitah sarvabhaumo bhavisyami

sapta-dvipesvaro mahannanda - of Nanda; putram - the son; nihatya - killing; aham - I; trisu - in the three; lokesu - worlds; pujitah - worshiped; sarvabhaumah - the king of all; bhavisyami - I will become; sapta- dvipesvarah - the king of the seven continents; mahan - great.When I kill Nanda's son I will be worshiped in the three worlds I will become the emperor of the seven continents.Text 27svarge nihatya sakram ca

durbalam daitya-nirjitam bhavisyami mahendras ca

tatra nirjitya bhaskaramsvarge - in Svarga; nihatya - killing; sakram - Indra; ca - and; durbalam - weak; daitya-nirjitam - defeated by the demons; bhavisyami - I will become; mahendrah - Indra; ca - and; tatra - there; nirjitya’defeating; bhaskaram - Surya.I will defeat the weakling Indra who was already once defeated by the demons I will become Indra Then I will defeat Surya.Text 28yaksma-grastam ca candram ca

mamaiva purva-purusam vayum kuveram varunam

yamam jesyami niscitamyaksma-grastam - sick with consumption; ca - and; candram - Candra; ca - and; mama - of me; eva - indeed; purva-purusam - first person; vayum - vayu; kuveram - Kuvera; varunam - Varuna; yamam - Yama; jesyami - I will defeat; niscitam - indeed.I will defeat my ancestor sickly Candra I will defeat Vayu Kuvera Varuna and Yama.Text 29gaccha nanda-vrajam sighram

nandam ca nanda-nandanam tad-bhrataram ca balinam

balam anaya sampratamgaccha - go; nanda-vrajam - to Nanda's gopa village; sighram - at once; nandam - nanda; ca - and; nanda-nandanam - Nanda's son; tad- bhrataram - His brother; ca - and; balinam - powerful; balam - Balarama; anaya’bring; sampratam - now.Go to Nanda's village at once Bring me Nanda Nanda's son and the son's brother powerful Balarama.Text 30kamsasya vacanam srutva

tam uvaca sa satyakah hitam satyam niti-saram

param samayikam tathakamsasya - of Kamsa; vacanam - the statement; srutva - hearing; tam - to him; uvaca - said:; sa - he; satyakah - Satyaka; hitam - auspicious; satyam - true; niti-saram - righteous; param - great; samayikam - appropriate; tatha - so.Hearing Kamsa's words Satyaka gave a proper true auspicious righteous reply.Text 31satyaka uvacaakruram uddhavam vapi

vasudevam athapi va prasthapaya maha-bhaga

nanda-vrajam abhipsitamsatyaka uvaca - Satyaka said:; akruram - to Akrura; uddhavam - Uddhava; va - or; api - also; vasudevam - Vasudeva; atha - now; api - also; va - or; prasthapaya - placing; maha-bhaga - O fortunate one; nanda-vrajam - to Nanda's village; abhipsitam - desired.Satyaka said: O fortunate one to fulfill this desire you should send Akrura or Uddhava or Vasudeva to Nanda's village.Text 32satyakasya vacah srutva

vasantam tatra samsadi svarna-simhasana-stham ca

vasudevam uvaca sahsatyakasya - of Satyaka; vacah - the words; srutva - hearing; vasantam - staying; tatra - there; samsadi - in the assembly; svarna - golden; simhasana - throne; stham - sitting; ca - and; vasudevam - Vasudeva; uvaca - spoke; sah - he.Hearing Satyaka's words Kamsa spoke to Vasudeva who was sitting on a golden throne.Text 33rajendra uvacatattva-jo niti-sastranam

tvam upaya-visaradah vraja nanda-vrajam bandho

vasudeva-sutalayamrajendra uvaca - King Kamsa said:; tattva-jah - aware of the truth; niti-sastranam - of the books of morality; tvam - you; upaya-visaradah - expert in knowing what should be done; vraja - go; nanda-vrajam - to nanda's village; bandhah - O friend; vasudeva- sutalayam - to the home of Vasudeva's son.King Kamsa said: Friend you are learned in the books of morality and politics Go to the home of Vasudeva's son in Nanda's village.Text 34vrsabhanum ca nandam ca

balam ca nanda-nandanam sighram anaya yaje 'tra

sarvam gokula-vasinamvrsabhanum - Vrsabhanu; ca - and; nandam - Nanda; ca - and; balam - Balarama; ca - and; nanda-nandanam - Nanda's son; sighram - at once; anaya - bring; yaje - to the yajna; atra - here; sarvam - all; gokula-vasinam - the people of Gokula.Bring Vrsabhanu Nanda Balarama Nanda's son and all the people of Gokula here to this yaja.Text 35grhitva patrikam duta

gacchantu ca catur-disam nrpan muni-ganan sarvan

kartum vijapanam mudagrhitva - taking; patrikam - letter; duta - the messengers; gacchantu - may go; ca - and; catur-disam - to the four directions; nrpan - to the kings; muni-ganan - to the sages; sarvan - all; kartum - to do; vijapanam - invitation; muda - happily.Carrying a proclamation the messengers should go in the four directions to invite all the kings and sages.Text 36nrpasya vacanam srutva

suska-kanthostha-talukah uvaca vacanam brahman

hrdayena viduyatanrpasya - of the king; vacanam - the words; srutva - hearing; suska- kanthostha-talukah - his throat lips and palate dry; uvaca - spoke; vacanam - words; brahman - O brahmana; hrdayena - with the heart; viduyata - trembling.O brahmana his throat lips and palate dry and his heart shaking when he heard the king's words, Vasudeva spoke..fn 1 Text 37sri-vasudeva uvacana yuktam atra rajendra

gamanam mama sampratam vijapitum nanda-vrajam

vasudevasya nandanamsri…-vasudeva uvaca - Sri Vasudeva said:; na - not; yuktam - proper; atra’here; rajendra - O king; gamanam - going; mama - of me; sampratam - now; vijapitum - to inform; nanda-vrajam - Nanda's öillage; vasudevasya - of Vasudeva; nandanam - the son.Sri Vasudeva said: O king of kings it is not right for me to go to Nanda's village and invite Vasudeva's son..fn 1 Text 38yady ayato nanda-putro

yage te ca mahotsave avasyam tad-virodhas ca

bhavisyati tvaya sahayadi - if; ayatah - comes; nanda-putrah - Nanda's son; yage - in the yajna; te - of you; ca - and; mahotsave - in the great festival; avasyam - inevitably; tat - that; virodhah - stopping; ca - and; bhavisyati - will be; tvaya - you; saha - with.If he comes to this festive yaja Nanda's son will fight with you..fn 1 Text 39tam aham ca samaniya

karayisyami samyugam iti me na hi bhadram ca

vighnas tasya tavapi catam - Him; aham - I; ca - and; samaniya - bringing; karayisyami - will do; samyugam’fight; iti - thus; me - of me; na - not; hi - indeed; bhadram - good; ca - and; vighnah - obstacle; tasya - of Him; tava - of you; api - also; ca - and.If I bring Him there will be a fight I do not think it is not good that He and you fight..fn 1 Text 40pitranito mrtah krsna

iti sarvo vadisyati vasudevah suta-dvara

jaghana nrpam eva capitra - by His father; anitah - brought; mrtah - dead; krsna - Krsna; iti - thus; sarvah - all; vadisyati - will say; vasudevah - Vasudeva; suta - son; dvara - by; jaghana - killed; nrpam - the king; eva - indeed; ca - and.Everyone will say Krsna died because His father brought Him there.¢ Or they will say Vasudeva had his son kill the king."Text 41dvayor ekatarasyapi

sadyo mrtyur bhavisyati patisyanti ca suras ca

nasti yuddham niramayamdvayoh - of the two; ekatarasya - of one; api - also; sadyah - at once; mrtyuh - death; bhavisyati - will be; patisyanti - will fall; ca - and; surah - warriors; ca - and; na - not; asti - is; yuddham - battle; niramayam - without harm.Of You two one must die Many heroic warriors will also die No battle fails to bring harm.Text 42vasudeva-vacah srutva

rakta-pankaja-locanah khadgam grhitva tam hantum

prayayau nrpatisvarahvasudeva-vacah - Vasudeva's words; srutva - hearing; rakta- pankaja-locanah - red lotus eyes; khadgam - sword; grhitva - grabbing; tam - him; hantum - to kill; prayayau - went; nrpatisvarah - King Kamsa.Hearing Vasudeva's words King Kamsa his eyes two red lotus flowers grabbed a sword and attacked Vasudeva.Text 43ha heti krtva putram ca

varayam asa tat ksanam ugraseno maha-rajam

ativa-balavan muneha ha - Ha¡ Ha!; iti - thus; krtva - doing; putram - son; ca - and; varayam asa - stopped; tat - that; ksanam - moment; ugrasenah - Ugrasena; maha-rajam - the king; ativa-balavan - very powerful; mune - O sage.O sage screaming Ha¡ Ha!" very powerful Ugrasena stopped his son King Kamsa.Text 44sva-pithad vasudevas ca

kopavisto grham yayau akruram prerayam asa

gantum nanda-vrajam nrpahsva-pithat - from his place; vasudevah - Vasudeva; ca - and; kopavistah - filled with anger; grham - to his own home; yayau - went; akruram - to Akurra; prerayam asa - sent; gantum - to go; nanda-vrajam - to Nanda's village; nrpah - the king.Filled with anger Vasudeva went home Then King Kamsa sent Akrura to Nanda's village.Text 45dutan prasthapayam asa

sighram prati-disam tatha ayayur munayah sarve

nrpas ca sa-paricchadahdutan - messengers; prasthapayam asa - sent; sighram - at once; prati-disam - in all directions; tatha - so; ayayuh - came; munayah - sages; sarve - all; nrpah - kings; ca - and; sa-paricchadah - with their entourage.At once Kamsa sent his messengers in all directions Accompanied by their followers all the sages and kings came.Text 46dik-palas ca surah sarve

brahmanas ca tapasvinah sanakas ca sanandas ca

vodhuh pacasikhas tathadik-palah - the protectors of the directions; ca - and; surah - the demigods; sarve - all; brahmanah - the brahmanas; ca - and; tapasvinah - the ascetics; sanakah - Sanaka; ca - and; sanandah - Sananda; ca - and; vodhuh - Vodhu; pacasikhah - Pancasikha; tatha - so.All the dikpalas demigods brahmanas and ascetics came including Sanaka Sananda Vodhu Pacasikha .Text 47sanatkumaro bhagavan

prajvalan brahma-tejasa kapilas casurih pailah

sumantus ca sanatanahsanatkumarah - Sanatkumara; bhagavan - Lord; prajvalan - splendid; brahma-tejasa’with spiritual splendor; kapilah - Kapila; ca - and; asurih - Asuri; pailah - Paila; sumantuh - Sumantu; ca - and; sanatanah - Sanatana.Lord Sanatkumara shining with spiritual effulgence Kapila Asuri Paila Sumantu Sanatana .Text 48pulahas ca pulastyas ca

bhrgus ca kratur angirah maricih kasyapas caiva

dakso 'tris cyavanas tathapulahah - Pulaha; ca - and; pulastyah - Pulastya; ca - and; bhrguh - Bhrgu; ca - and; kratuh - Kratu; angirah - Angira; maricih - Marici; kasyapah - Kasyapa; ca - and; eva - certainly; daksah - Daksa; atrih - Atri; cyavanah - Cyavana; tatha - so.Pulaha Pulastya Bhrgu Kratur Angira Marici Kasyapa Daksa Atri Cyavana .Text 49bharadvajas ca vyasas ca

gautamas ca parasarah pracetas ca vasisthas ca

samvartas ca brhaspatihbharadvajah - Bharadvaja; ca - and; vyasah - Vyasa; ca - and; gautamah - Gautama; ca - and; parasarah - Parasara; pracetah - Praceta; ca - and; vasisthah - Vasista; ca - and; samvartah - Samvarta; ca - and; brhaspatih - Brhaspati.Bharadvaja Vyasa Gautama Parasara Praceta Vasistha Samvarta Brhaspatih .Text 50katyayano yajavalkyo

'py utathyah saurabhis tatha parvato devalas caiva

jaigisavyas ca jaiminihkatyayanah - Katyayana; yajavalkyah - Yajnavalkya; api - and; utathyah - Utathya; saurabhih - Saurabhi; tatha - so; parvatah - Parvata; devalah - Devala; ca - and; eva - indeed; jaigisavyah - Jaigisavya; ca - and; jaiminih - Jaimini.Katyayana Yajavalkya Utathya Saurabhi Parvata Devala Jaigisavya Jaimini .Text 51visvamitras ca sutapah

pippalah sakatayanah jabalir jangalis caiva

pisalis ca silalikahvisvamitrah - Visvamitra; ca - and; sutapah - DSutapa; pippalah - Pippala; sakatayanah - Sakatayana; jabalih - Jabali; jangalih - Jangali; ca - and; eva - indeed; pisalih - Pisali; ca - and; silalikah - Silalika.Visvamitra Sutapa Pippala Sakatayana Jabali Jangali Pisali Silalika .Text 52astikas ca jarat-karus

tatha kalyana-mitrakah durvasa vamadevas ca

rsyasrngo vibhandakahastikah - Astika; ca - and; jarat-karuh - Jarat-karu; tatha - so; kalyana-mitrakah - kalyana-mitraka; durvasa - Durvasa; vamadevah - Vamadeva; ca - and; rsyasrngah - Srsasringa; vibhandakah - Vibhandaka.Astika Jarat-karu Kalyana-mitraka Durvasa Vamadeva Rsyasrnga Vibhandaka .Text 53karipathah kanadas ca

kausikah paninis tatha kautso 'ghamarsanas caiva

valmikir lomaharsanahkaripathah - Karipatha; kanadah - Kanada; ca - and; kausikah - Kausika; paninih - Panini; tatha - so; kautsah - Kautso; aghamarsanah - Sghamarsana; ca - and; eva - indeed; valmikih - Valmiki; lomaharsanah - Lomaharsana.Karipatha Kanada Kausika Panini Kautsa Aghamarsana Valmiki Lomaharsana .Text 54markandeyo mrkandas ca

parsuramas ca sankrtih agastyas ca tathavam ca

tathanye munayo munemarkandeyah - Markandeya; mrkandah - Mrkanda; ca - and; parsuramah - Parasurama; ca - and; sankrtih - Sankrti; agastyah - Agastya; ca - and; tatha - so; avam - us; ca - and; tatha - so; anye - other; munayah - sages; mune - O sage.Markandeya Mrkanda Parsurama Sankrti Agastya the two of us O sage many other sages .Text 55sa-sisyas ca sa-putras ca

brahmanas ca tapasvinah jarasandho dantavakro

dambhiko dravidadhipahsa-sisyah - with disciples; ca - and; sa-putrah - with sons; ca - and; brahmanah - brahmanas; ca - and; tapasvinah - ascetics; jarasandhah - Jarasandha; dantavakrah - Dantavakra; dambhikah - Dambika; dravidadhipah - the king of Dravida.many brahmanas and ascetics with their disciples and sons many kings including Jarasandha Dantavakra Dambhika the king of Dravida-desa .Text 56sisupalo bhismakas ca

bhagadattas ca mudgalah dhrtarastro dhumakeso

dhumaketus ca sambarahsisupalah - Sisupala; bhismakah - Bhismaka; ca - and; bhagadattah - Bhagadfatta; ca - and; mudgalah - Mudgala; dhrtarastrah - Dhrtarasta; dhumakesah - Dhumakesa; dhumaketuh - Dhumaketu; ca - and; sambarah - Sambara.Sisupala Bhismaka Bhagadatta Mudgala Dhrtarastra Dhumakesa Dhumaketu Sambarah .Text 57salyah satrajitah sankur

nrpas canye maha-balah bhismo dronah krpacaryo

hy asvatthama maha-balahsalyah - Salya; satrajitah - Satrajita; sankuh - Sanku; nrpah - kings; ca - and; anye - - others; maha-balah - very powerful; bhismah - Bhisma; dronah - Drona; krpacaryah - Krpacarya; hi - indeed; asvatthama - Ascatthama; maha-balah - very powerful.Salya Satrajita Sanku Bhisma Drona Krpacarya very powerful Asvatthama many other powerful kings .Text 58bhurisravas ca salvas ca

kaikeyah kausalas tatha sarvan sambhasayam asa

maha-rajo yathocitambhurisravah - Bhurisrava; ca - and; salvah - Salva; ca - and; kaikeyah’Kaikeya; kausalah - Kasuala; tatha - so; sarvan - all; sambhasayam asa - spoke; maha-rajah - the great king; yatha - as; ucitam - appropriate.Bhurisrava Salva Kaikeya and Kausala King Kamsa greeted them all with appropriate words.Text 59satyako yaja-divasam

cakara ca subha-ksanamsatyakah - Satyaka; yaja - of the yajna; divasam - the day; cakara’did; ca - and; subha-ksanam - an auspicious moment.Then Satyaka set an auspicious day for the yaja. .paChapter Sixty-fiveSri Akrura-harsotkarsa Sri Akrura's Great HappinessText 1kamsasya vacanam srutva

so 'kruro dharminam varah uvaca coddhavam santam

santah prahrsta-manasahkamsasya - of Kamsa; vacanam - the words; srutva - hearing; sah - he; akrurah - Akrura; dharminam - of saints; varah - the best; uvaca - spoke; ca - and; uddhavam - to Uddhava; santam - peaceful; santah - peaceful; prahrsta-manasah - with a happy heart.Hearing Kamsa's words saintly and peaceful Akrura the best of pious men became happy at heart He spoke to saintly and peaceful UddhavaText 2sri-akrura uvacasuprabhatadya rajani

babhuva me subham dinam tustas ca guravo vipra

deva mam iti niscitamsri…-akrura uvaca - Sri Akrura said:; suprabhata - dawn; adya - today; rajani - night; babhuva - became; me - of me; subham - auspicious; dinam - day; tustah - pleased; ca - and; guravah - gurus; vipra - brahmana; deva - demigods; mam - with me; iti - thus; niscitam - indeed.Sri Akrura said: A very auspicious day has dawned for me The demigods gurus and brahmanas must be very pleased with me.Text 3koti-janmarjitam punyam

mama svayam upasthitam babhuva me samutpannam

yad yat karma subhasubhamkoti-janma - in millions of births; arjitam - earned; punyam - piety; mama - of me; svayam - personally; upasthitam - approached; babhuva - became; me - me; samutpannam - manifested; yad yat - whatever; karma - deeds; subhasubham - good and bad.The piety I earned in many millions of births nou stands before me.Text 4ciccheda bandha-nigadam

mama baddhasya karmana karagarac ca samsaran

mukto yami hareh padamciccheda - broke; bandha-nigadam - the shackles; mama - of me; baddhasya - bound; karmana - by karma; karagarat - from the prison; ca - and; samsarat - from repeated birth and death; muktah - freed; yami - I go; hareh - of Lord Krsna; padam - to the abode.The shackles of karma that bound me are broken Nou I am free from the prison of repeated birth and death Nou I will go to Lord Krsna's world.Text 5suhrd-arthi krto 'ham ca

kamsena vidusa rusa varena tulyo devasya

krodho mama babhuva hasuhrd-arthi - for the sake of a friend; krtah - done; aham - I; ca - and; kamsena - by Kamsa; vidusa - wise; rusa - angry; varena - great; tulyah - equal; devasya - of the Lord; krodhah - anger; mama - of me; babhuva - was; ha - indeed.Wise and angry Kamsa has become my true well-wisher His anger is a blessing like the anger of the Supreme Lord Himself.Text 6vraja-rajam samahartam

vrajam yasyami sampratam draksyami paramam pujyam

bhukti-mukti-pradayinamvraja - of Vraja; rajam - the king; samahartam - to bring; vrajam - to Vraja; yasyami - I will go; sampratam - now; draksyami - I will see; paramam - the Supreme Personality of Godhead; pujyam - the supreme object of worship; bhukti-mukti-pradayinam - the giver of happiness and liberation.Today I will go to Vraja and bring back Vraja's king Today I will see the Supreme Personality of Godhead the supreme object of worship the giver of happiness and liberation.Texts · and 8navina-jalada-syamam

nilendivara-locanam pita-vastra-samayukta-

koti-desa-virajitamdhuli-dhusaritangam ca

kim va candana-carcitam athava navanitaktam

angam draksyami sa-smitamnavina - new; jalada - cloud; syamam - dark; nilendivara- locanam - dark lotus eyes; pita-vastra - yellou garments; samayukta - with; koti - millions; desa - countries; virajitam - shining; dhuli-dhusaritangam - covered with dust; ca - and; kim - what?; va - or; candana-carcitam - anointed with sandal paste; athava - or; navanitaktam - anointed with butter; angam - or; draksyami - I will see; sa-smitam - with a smile.I will see Him His form a dark monsoon cloud His eyes dark lotus flowers His garments yellow His limbs anointed with dust smiling splendidly manifest in millions of places at once anointed with sandal paste or perhaps anointed with butterText 9kim va vinoda-muralim

vadayantam manoharam kim va gavam samuham ca

carayantam itas tatahkim- va - or; vinoda-muralim - a pastime flute; vadayantam - playing; manoharam - handsome; kim- va - or; gavam - of the cows; samuham - herd; ca - and; carayantam - herding; itah - here; tatah - nad there.or perhaps playing beautiful music on His flute or perhaps taking the cows here and there .Text 10kim va vasantam gacchantam

sayanam va su-niscitam nidesam kidrsam cadyam

su-drstya ca subhe ksanekim- va - or; vasantam - sitting; gacchantam - walking; sayanam - resting; va - or; su-niscitam - indeed; nidesam - intsruction; kidrsam - something; ca - and; adyam - transcendental; su-drstya - with a glance; ca - and; subhe - at an ausoicious; ksane - moment.or perhaps sitting down or perhaps walking or perhaps sleeping or perhaps speaking words of spiritual instruction or perhaps looking at me in an auspicious moment .Text 11yat-pada-padmam dhyayante

brahma-visnu-sivadayah na hi janati yasyantam

ananto 'nanta-vigrahahyat-pada-padmam - on whose lotus feet; dhyayante - meditate; brahma-visnu-sivadayah - Brahma Visnu and Siva; na - not; hi - indeed; janati - understand; yasya - of whom; antam - the end; anantah - Lord Sesa; ananta-vigrahah - whose form has no end.Him the Lord, on whose lotus feet Brahma Visnu and Siva meditate the end of whose glories even limitless Lord Sesa cannot find .Text 12yat-prabhavam na jananti

devah santas ca santatam yasya stotre jadi-bhuta

bhita devi sarasvatiyat-prabhavam - whose power; na - not; jananti - know; devah - the demigods; santah - the saints; ca - and; santatam - always; yasya - of whom; stotre - in prayer; jadi-bhuta - silent; bhita - frightened; devi - the goddess; sarasvati - Sarasvati.whose power even the demigods and sages do not understand whose glories make Goddess Sarasvati frightened and unable to speak any prayers .Text 13dasi niyukta yad-dasye

maha-laksmis ca laksita ganga yasya padambhojan

nihsrta sattva-rupinidasi - servant; niyukta - engaged; yad-dasye - in whose service; maha-laksmih - Maha‘-Laksmi; ca - and; laksita - characterized; ganga - Ganga; yasya - of whom; padambhojat - from the lotus feet; nihsrta - flowing; sattva-rupini - transcendental forms.whose maidservant is Goddess Maha‘-Laksmi from whose lotus feet the spiritual Ganga‘ flows .Text 14janma-mrtyu-jara-vyadhi-

hara tribhuvanat para darsana-sparsanabhyam ca

nrnam pataka-nasinijanma-mrtyu - birth and death; jara - old age; vyadhi - disease; hara - removing; tribhuvanat - the three worlds; para - great; darsana - seeing; sparsanabhyam - and touching; ca - and; nrnam - of people; pataka-nasini - destroying sins.who removes birth death old age and disease who is beyond the three worlds whose touch and sight destroy the people's sins .Text 15dhyayate yat-padambhojam

durga durgati-nasini trailokya-janani devi

mula-prakrtir isvaridhyayate - meditate; yat-padambhojam - on whose lotus feet; durga - Durga; durgati-nasini - the destroyer of calamities; trailokya - the three worlds; janani - the mother; devi - goddess; mula-prakrtih - the root of matter; isvari - the controller.on whose lotus feet splendid Goddess Durga the goddess who is the destroyer of calamities and the root of matter meditatesText 16lomnam kupesu visvani

maha-visnos ca yasya ca asankhyani vicitrani

sthulat sthulatarasya calomnam - of the hairs; kupesu - in the wells; visvani - the universes; maha-visnoh - of Lord Maha‘-Visnu; ca - and; yasya - of whom; ca - and; asankhyani - countless; vicitrani - variegated; sthulat - from the great; sthulatarasya - greater; ca - and.who as Lord Maha‘-Visnu manifests countless wonderful universes from the pores of His body who is larger than the largest .Text 17sa ca yat-sodasamsas ca

yasya sarvesvarasya ca tam drastum yami he bandho

maya-manusa-rupinamsa - He; ca - and; yat-sodasamsah - a sixteenth part; ca - and; yasya - of whom; sarvesvarasya - of the Supreme Personality of Godhead; ca’and; tam - Him; drastum - to see; yami - I go; he - O; bandhah - friend; maya-manusa- rupinam - pretending to be an ordinary human being.who is the original Supreme Personality of Godhead and who displays only one-sixteenth of His power as Lord Maha‘- Visnu O friend nou I will go to see Him the Supreme Personality of Godhead, who is pretending to be an ordinary human being .Text 18sarvam sarvantaratmanam

sarvajam prakrteh param brahma-jyotih-svarupam ca

bhaktanugraha-vigrahamsarvam - all; sarvantaratmanam - in everyone's heart; sarvaj am - all-knowing; prakrteh - matter; param - beyond; brahma-jyotih„- svarupam - whose form is effulgent; ca - and; bhaktanugraha- vigraham - who is merciful to His devotees.the Supreme Personality of Godhead who is everything who resides in everyone's heart who knows everything who is beyond the world of matter whose spiritual form is effulgent who is kind to His devotees .Text 19nirgunam ca niriham ca

niranandam nirasrayam paramam paramanandam

sanandam nanda-nandanamnirgunam - beyond the modes of nature; ca - and; niriham - with no duty that He must perform; ca - and; niranandam - not taking pleasure in material things; nirasrayam - independent; paramam - supreme; paramanandam - the highest bliss; sanandam - blissful; nanda- nandanam - the son of Nanda.who is beyond the modes of material nature who is not obliged to perform any task who takes no pleasure in dull matter who is independent who is full of the highest transcendental bliss who is King Nanda's son .Text 20svecchamayam sarva-param

sarva-bijam sanatanam vadanti yoginah sasvad

dhyayante 'har-nisam sisumsvecchamayam - whose every desire is fulfilled; sarva-param - the highest of all; sarva-bijam - the seed of all; sanatanam - eternal; vadanti - say; yoginah - the yogis; sasvat - always; dhyayante - meditate; ahah - day; nisam - and night; sisum - boy.whose every desire is at once fulfilled who is the greatest of all whom the yogis proclaim to be the eternal seed of all on whom the yogis meditate day and night who is a youth .Text 21manvantara-sahasram ca

niraharah krsodarah padme padma-tapas tepe

pura padme ca yat-krtemanvantara - manvantaras; sahasram - a thousand; ca - and; niraharah’fasting; krsodarah„ - emaciated; padme - on a lotus; padma- tapah - austerities; tepe - performed; pura - in ancient times; padme - in the Padma-kalpa; ca - and; yat-krte - for whose sake.to attain whom the demigod Brahma emaciated with long fasting performed austerities for a thousand manvantaras on a lotus flower in the Padma-kalpa in ancient times .Text 22punah kuru tapasyam ca

tada draksyasi mam iti sakrc chabdam ca susrava

na dadarsa tathapi tampunah - again; kuru - do; tapasyam - auserities; ca - and; tada - then; draksyasi - you will see; mam - Me; iti - thus; sakrt - once; sabdam - sound; ca - and; susrava - heard; na - not; dadarsa - saw; tathapi - nevertheless; tam - Him.whose words Perform more austerities Then you will see Me." Brahma‘ heard although he could not see Him .Text 23tavat kalam punas taptva

varam prapa dadarsa tam idrsam paramesam ca

draksyamy adya tam uddhavatavat kalam - from that time; punah - again; taptva - performing austerities; varam - boon; prapa - attaining; dadarsa - saw; tam - Him; idrsam - like this; paramesam - the Supreme Personality of Godhead; ca - and; draksyami - I will see; adya - today; tam - Him; uddhava - O Uddhava.for whose sake Brahma‘ continued to perform austerities from whom Brahma‘ received a boon and whom Brahma‘ eventually sau directly O Uddhava today I will see Him the Supreme Personality of Godhead the supreme master .Text 24pura sambhus tapas tepe

yavad vai brahmano vayah jyotir-mandala-madhye ca

goloke tam dadarsa sahpura - in ancient times; sambhuh - Lord Siva; tapah - austerities; tepe - performed; yavat - while; vai - indeed; brahmanah - of Brahma; vayah - the life; jyotih - of light; mandala - a circle; madhye - in the middle; ca - and; goloke - in Goloka; tam - Him; dadarsa - saw; sah - he.for whose sake in ancient times the demigod Siva performed austerities for a lifetime of Brahma whom Siva sau in the world of Goloka in the midst of a circle of lightText 25sarva-tattvam sarva-siddham

mama tattvam param varam samprapa tat-padambhoje

bhaktim ca nirmalam paramsarva-tattvam - all truth; sarva-siddham - all perfection; mama - of me; tattvam - the truth; param - supreme; varam - boon; samprapa - attained; tat-padambhoje - His lotus feet; bhaktim - devotion; ca - and; nirmalam - pure; param - great.at whose lotus feet Siva attained the boon of all truth all perfection and pure spiritual devotion .Text 26cakaratma-samam tam ca

yo bhakto bhakta-vatsalah idrsam paramesam ca

draksyamy adya tam uddhavacakara - did; atma - Himself; samam - like; tam - him; ca - and; yah - who; bhaktah - devoted; bhakta-vatsalah - who loves His devotees; idrsam - like that; paramesam - the Supreme Personality of Godhead; ca - and; draksyami - I will see; adya - today; tam - Him; uddhava - O Uddhava.who made Siva His equal and who loves His devotees O Uddhava today I will see Him the Supreme Personality of Godhead the supreme master .Text 27sahasra-sakra-patantam

niraharah krsodarah yasyanantas tapas tepe

bhaktya ca paramatmanahsahasra-sakra-patantam - for the lifetimes of a thousand Indras; niraharah - fasting; krsodarah - emaciated; yasya - of whom; anantah - Lord Sesa; tapah - austerities; tepe - - performed; bhaktya - with devotion; ca - and; paramatmanah - of the Supreme Personality of Godhead.to attain whom Lord Sesa emaciated with long fasting devotedly performed austerities for a thousand lifetimes of Indra .Text 28tada catma-samam janam

dadau tasmai ya isvarah idrsam paramesam ca

draksyamy adya tam uddhavatada - then; ca - and; atma - Himself; samam - equal; j anam - knwoledge; dadau - gave; tasmai - to Him; ya - who; isvarah - the Supreme Personality of Godhead; idrsam - like that; paramesam - the Supreme Personality of Godhead; ca - and; draksyami - I will see; adya - today; tam - Him; uddhava - O Uddhava.who gave transcendental knowledge like His own to Sesa and who is the Supreme Controller O Uddhava today I will see Him the Supreme Personality of Godhead the supreme master .Text 29sahasra-sakra-patantam

dharmas tepe ca yat tapah tada babhuva saksi sa

dharminam sarva-karminamsasta ca phala-data ca

yat-prasadan nrnam iha sarvesam idrsam aho

draksyamy adya tam uddhavasahasra-sakra-patantam - for the lifetimes of a thousand Indras; dharmah - Yamaraja; tepe - performed; ca - and; yat - what; tapah - austerities; tada - then; babhuva - became; saksi - the witness; sa - he; dharminam - of the pious; sarva-karminam - of all deeds; sasta - the punisher; ca - and; phala-data - the giver of results; ca - and; yat-prasadan - by whose mercy; nrnam - of men; iha - here; sarvesam - the controller of all; idrsam - liek this; ahah - Oh; draksyami - O will see; adya - today; tam - Him; uddhava - O Uddhava.to attain whom Yamaraja performed austerities for a thousand lifetimes of Indra by whose mercy Yamaraja became the witness of all pious deeds the punisher and the giver of results to the human beings O Uddhava today I will see Him the Supreme Personality of Godhead the supreme master .Texts 3± and 32asta-vimsatir indranam

patane yad diva-nisam evam kramena masabdaih

satabdam brahmano vayahaho yasya nimesena

brahmanah patanam bhavet idrsam paramatmanam

draksyamy adya tam uddhavaasta-vimsatih - twenty-eight; indranam - of Indras; patane - in the falling; yat - what; diva-nisam - day and night; evam - thus; kramena - gradually; masabdaih - with months and years; satabdam - a hundred years; brahmanah - of Brahma; vayah - the life; ahah - Oh; yasya - of whom; nimesena - with an eyeblink; brahmanah - of Brahma; patanam - the fall; bhavet - is; idrsam - like that; paramatmanam - the Supreme Personality of Godhead; draksyami - O will see; adya - today; tam - Him; uddhava - O Uddhava.for whom the lifetime of Brahma consisting of a hundred years where each day equals the lifetimes of twenty-eight Indras is barely a single eyeblink O Uddhava today I will see Him the Supreme Personality of Godhead the supreme master .Texts 33-35nasti bhu-rajasa sankhya

yathaiva brahmanam tatha tathaiva bandho visvanam

tad-adharo maha-viratvisve visve ca praty-ekam

brahma-visnu-sivadayah munayo manavah siddhah

manavadyas caracarahyat-sodasamsah sa virat

srsto nastas ca lilaya idrsam sarva-sastaram

draksyamy adya tam uddhavana - not; asti - is; bhu-rajasa - grains of dust; sankhya - counting; yatha - as; eva - - indeed; brahmanam - of Brahmas; tatha - so; tatha - so; eva - indeed; bandhah - O friend; visvanam - of universes; tad- adharah - the maintainer; maha-virat - Lord Maha‘-Visnu; visve visve - in universe after universe; ca - and; praty-ekam - in each one; brahma-visnu-sivadayah - beginning with Brahma Visnu and Siva; munayah - sages; manavah - manus; siddhah - siddhas; manavadyah - beginning with human beings; caracarah - moving and unmoving beings; yat-sodasamsah - a sixteenth part of whom; sa - He; virat - Maha‘-Visnu; srstah - created; nastah - destroyed; ca - and; lilaya’-layfully; idrsam - like this; sarva-sastaram - the controller of all; draksyami - O will see; adya - today; tam - Him; uddhava - O Uddhava.a sixteenth part of whom is Lord Maha‘-Visnu the playful creator and destroyer of so many universes that they cannot be counted any more than the number Brahmas or the number of grains of dust on the earth can be counted each universe filled with demigods like Brahma Visnu and Siva and many sages manus siddhas human beings and other moving and unmoving beings O Uddhava today I will see Him the Supreme Personality of Godhead the supreme master the supreme controller.Text 3¶ity evam uktvakruras“ ca

pulakacita-vigrahah murcham- prapa sasru-netro

dadhyau tac-caranambujamiti - thus; evam - in this way; uktva - speaking; akrurah - Akrura; ca’and; pulakacita-vigrahah„ - his bodliy hairs erect; murcham - fainting; prapa - atatined; sasru-netrah - tears in his eyes; dadhyau’meditated; tac-caranambujam - on His lotus feet.After speaking these words Akrura his eyes filled with tears and the hairs of his body erect fell unconscious His thoughts were only of Lord Krsna's lotus feet.Text 37babhuva bhakti-purnas ca

smaram smaram padambujam krtva pradaksinam vapi

krsnasya paramatmanahbabhuva - became; bhakti-purnah - filled with devotion; ca - and; smaram - remembering; smaram - and remembering; padambujam - the lotus feet; krtva - doing; pradaksinam - circumambulation; va - or; api - also; krsnasya - of Lord Krsna; paramatmanah - the Supreme Personality of Godhead.Akrura remembered Lord Krsna's lotus feet again and again In his thoughts he circumambulated Lord Krsna's lotus feet again and again He became filled with love for Lord Krsna's lotus feet.Text 38uddhavas ca tam aslisya

prasasamsa punah punah sa ca sighram yayau geham

akruro 'pi sva-mandireuddhavah - Uddhava; ca - and; tam - him; aslisya - embracing; prasasamsa - praised; punah - again; punah - and again; sa - he; ca - and; sighram - at once; yayau - went; geham - to the home; akrurah - Akrura; api - also; sva-mandire - to his own home.Uddhava embraced Akrura and praised him again and again Then the two of them quickly returned to their own homes. .paChapter Sixty-sixSri Radha-sokapanodana Sri Radha's Grief Is RemovedText 1sri-narayana uvacaatha rasesvari-yukto

rase rasesvarah svayam sa ca reme taya sardham

ativa-ramanotsukahsri…-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said:; atha - the; rasesvari…-yuktah - with the queen of the rasa dance; rase - in the rasa dance; rasesvarah - the king of the rasa dance; svayam - personally; sa - He; ca - and; reme - enjoyed; taya - Her; sardham - with; ativa- ramanotsukah - eager to enjoy.Sri Narayana Rsi said: The Lord Krsna the king of the rasa dance happily enjoyed a rasa dance with Sri Radha the queen of the rasa dance.Text 2sukha-sambhoga-matrena

yayau nidram ca radhika drstva svapnam samutthaya

dinovaca priyam dinesukha-sambhoga-matrena - with enjoyment; yayau - went; nidram - to sleep; ca - and; radhika - Radha; drstva - seeing; svapnam - dream; samutthaya - rising; dina - distraught; uvaca - spoke; priyam - to Her beloved; dine - in the day.After enjoying many pastimes Sri Radha‘ fell asleep sau something in a dream, and awakened in the day Distraught She spoke to Her lover.Text 3sri-radhikovacaaho svaminn ihagaccha

tvam karomi sva-vaksasi pariname vidhata me

na jane kim karisyatisri…-radhika uvaca - Sri Radha‘ said:; ahah - O; svaminn - master; iha - here; agaccha - please come; tvam - You; karomi - do; sva - own; vaksasi - on the chest; pariname - in change; vidhata - destiny; me - of Me; na - not; jane - I understand; kim - what?; karisyati - will be.Sri Radha‘ said: O master please come here Let Me hold You to My breast A different future awaits Me What will happen? I do not know.Text 4ity uktva sa maha-bhaga

priyam krtva sva-vaksasi duhsvapnam kathayam asa

hrdayena viduyataiti - thus; uktva - speaking; sa - She; maha-bhaga - fortunate; priyam - lover; krtva - doing; sva-vaksasi - on Her breast; duhsvapnam - nightmare; kathayam asa - told; hrdayena - with a heart; viduyata - shaking.Speaking these words She held Her lover to Her breast With a trembling heart, very fortunate Radha‘ described a nightmare.Text 5sri-radhikovacaratna-simhasane 'ham ca

ratna-cchatram ca bibhrati tadatapatram jagraha

rusto vipras ca me prabhosri…-radhika uvaca - Sri Radha‘ said:; ratna-simhasane - on a jewel throne; aham - I; ca - and; ratna-cchatram - a jewel parasol; ca - and; bibhrati - holds; tada - then; atapatram - the parasol; jagraha - grabbed; rustah - angry; viprah - a brahmana; ca - and; me - of Me; prabhah - O master.Sri Radha‘ said: Sitting on a jewel throne I held a jewel parasol O master then an angry brahmana suddenly snatched the parasol from Me.Text 6sagare kajjalakare

maha-ghore ca dustare gabhire prerayam asa

mam eva durbalam sa casagare - in a an ocean; kajjalakare - like black kajjala; maha- ghore - very terrible; ca - and; dustare - impassable; gabhire - deep; prerayam asa - sent; mam - me; eva - indeed; durbalam - weak; sa - he; ca - and.Then he threu Me a weak woman into a terrible deep impassable ocean black like kajjala.Text 7tatra srotasi sokarta

bhramami ca muhur muhuh mahorminam ca vegena

vyakula nakra-sankulaihtatra - there; srotasi - in the currents; sokarta - tormented with grief; bhramami - I wander; ca - and; muhuh - again; muhuh - and again; mahorminam - of the great waves; ca - and; vegena - by the force; vyakula - distressed; nakra-sankulaih - by many sharks.Again and again I was tossed about tormented by great waves and many sharks.Text 8trahi trahiti he natha

tvam vadami punah punah tvam na drstva maha-bhita

karomi prarthanam suramtrahi - save; trahi - save; iti - thus; he - O; natha - master; tvam - You; vadami - I say; punah - again; punah - and again; tvam - You; na - not; drstva - seeing; maha-bhita - very frightened; karomi - I do; prarthanam - prayer; suram - to the demigods.Save Me¡ Save Me!¢ O master with these words I called to You again and again I did not see You Very afraid I prayed to the demigods.Text 9krsna tatra nimajjanti

pasyami candra-mandalam nipatantam ca gaganac

chata-khandam ca bhu-talekrsna - O Krsna; tatra - there; nimajjanti - drowning; pasyami - I see; candra-mandalam’the moon; nipatantam - falling; ca - and; gaganat - from the sky; sata - a hundred; khandam - pieces; ca - and; bhu-tale - to the earth.O Krsna as I was drowning I saw the moon fall from the sky to the earth and break into a hundred pieces.Text 10ksanantare ca pasyami

gaganat surya-mandalam babhuva ca catuh-khandam

nipatya dharani-taleksanantare - another moment; ca - and; pasyami - I see; gaganat - from the sky; surya-mandalam - the sun; babhuva - was; ca - and; catuh„- khandam - in four pieces; nipatya - falling; dharani…-tale - to the earth.The next moment I sau the sun fall from the sky to the earth and break into a four pieces.Text 11eka-kale ca gagane

mandalam candra-suryayoh ativa-kajjalakaram

sarvam grastam ca rahunaeka-kale - at one time; ca - and; gagane - in the sky; mandalam - the circle; candra-suryayoh - of the sun and moo; ativa - very; kajjala - kajjala; akaram - form; sarvam - all; grastam - swallowed; ca - and; rahuna - by Rahu.The next moment the sun and moon were both together in the sky. Swallowed by Rahu they became black like kajjala.Text 12ksanantare ca pasyami

brahmano diptiman iti mat-kroda-stha-sudha-kumbham

babhaja ca ruseti caksanantare - the next moment; ca - and; pasyami - I saw; brahmanah - a brahmana; diptiman - effulgent; iti - thus; mat-kroda - on My lap; stha - situated; sudha - of nectar; kumbham - a jar; babha ja - broke; ca - and; rusa - angrily; iti - thus; ca - and.The next moment I sau an effulgent brahmana angrily break the cup of nectar I held in My lap.Text 13ksanantare ca pasyami

maha-rustam ca brahmanam grhitva ca vrajantam ca

caksusoh purusam mamaksanantare - the next moment; ca - and; pasyami - I see; maha- rustam - very angry; ca - and; brahmanam - brahmana; grhitva - grabbing; ca - and; vrajantam - going; ca - and; caksusoh - of the eyes; purusam - a man; mama - of Me.The next moment I sau a very angry brahmana graâ a man walking by.Text 14krida-kamala-dandam ca

hastad dhastam mama prabho sahasa khanda-khandam ca

babhuva saha hetunakrida-kamala-dandam - the stalk of a pastime lotus; ca - and; hastat - from one hand; hastam - to another hansd; mama - of Me; prabhah - O master; sahasa - suddenly; khanda-khandam - broken into many pieces; ca - and; babhuva - became; saha - with; hetuna - cause.O master then a pastime lotus suddenly fell from My hand and broke into many pieces.Text 15hastad dhastam ca sahasa

sad-ratna-sara-darpanah nirmalah kajjalakarah

khanda-khando babhuva hahastat - from hand; hastam - to hand; ca - and; sahasa - suddenly; sad-ratna-sara-darpanah - a jewle mirror; nirmalah - splendid; kajjalakarah - black like kajjala; khanda-khandah - broken into many pieces; babhuva - became; ha - indeed.Then a splendid jewel mirror suddenly turned black like kajjala fell from My hand, and broke into many pieces.Text 16haro me ratna-saranam

chinno bhutva ca vaksasah ativa-malinam padmam

papata dharani-taleharah - necklace; me - of Me; ratna-saranam - of precious jewels; chinnah - broken; bhutva - becoming; ca - and; vaksasah - of the breast; ativa - very; malinam - black; padmam - lotus; papata - fell; dharani…- tale - to the ground.Then the precious jewel necklace on My breast broke apart Then My lotus flower became black and fell to the ground.Text 17saudha-puttalika sarva

nrtyanti ca hasanti ca asphotayanti gayanti

rudanti ca ksanam ksanamsaudha-puttalikah - the deities in thr temple; sarva - all; nrtyanti - dance; ca - and; hasanti - laugh; ca - and; asphotayanti - clap hands; gayanti - sing; rudanti - weep; ca - and; ksanam - moment; ksanam - after moment.Then the demigods§ deities in the temple began to dance One moment laughed another moment they clapped their hands and sang, and the next moment they wept.Text 18krsna-varnam brhac cakram

khe bhramantam muhur muhuh nipatantam cotpatantam

pasyami ca bhayankaramkrsna-varnam - black; brhac - great; cakram - wheel; khe - in the sky; bhramantam - turning; muhuh - again; muhuh - and again; nipatantam - falling; ca - and; utpatantam - rising; pasyami - I see; ca - and; bhayankaram - fearful.Then I sau a fearful great black wheel rising and falling as it turned in the sky.Text 19pranadhidevah puruso

nihsrtyabhyantaran mama radhe vidayam dehiti

tato yamity uvaca hapranadhidevah - the master of life; purusah - the man; nihsrtya - leaving; abhyantarat - from within; mama - of Me; radhe - O Radha; vidayam - farewell; dehi - please give; iti - thus; tatah - then; yami - I am going; iti - thus; uvaca - said:; ha - indeed.Then the man who is the master of My life suddenly left He said: O Radha bid Me farewell for I must go."Text 20krsna-varna ca pratima

mam aslisyati cumbati krsna-vastra-paridhana

ceti pasyami sampratamkrsna-varna - black; ca - and; pratima - diety; mam - Me; aslisyati - embraces; cumbati - kisses; krsna-vastra - black garments; paridhana - wearing; ca - and; iti - thus; pasyami - I see; sampratam - now.Then I sau a black statue clad in black kiss and embrace Me.Text 21itidam viparitam ca

drstva ca prana-vallabha nrtyanti daksinangani

prana andolayanti meiti - thus; idam - this; viparitam - reverse; ca - and; drstva - seeing; ca - and; prana-vallabha - O master more dear than life; nrtyanti - dance; daksina - right; angani - limbs; prana - life; andolayanti - trembles; me - of Me.O master more dear than life I sau many eerie things Nou the right side of My body performs a dance of shudders My life breath restlessly paces back and forth.Text 22rudanti sokat karsanti

samudvignam ca manasam kim idam kim idam natha

vada veda-vidam vararudanti - weep; sokat - in grief; karsanti - pulling; samudvignam - agitated; ca - and; manasam - mind; kim - what?; idam - this; kim - what?; idam - this; natha - O master; vada - please tell; veda - of the Vedas; vidam - of the knowers; vara - O best.My life breath is weeping My life breath is torturing My unhappy heart What is it¿ What is it¿ O master O best of the knowers of the Vedas please tell Me.Text 23ity uktva radhika-devi

suska-kanthostha-taluka papata tat-padambhoje

bhita sa soka-vihvalaiti - thus; uktva - speaking; radhika-devi - Goddess Radha; suska-kanthostha-taluka - Her lips throat and palate dry; papata - fell; tat-padambhoje - at His lotus feet; bhita - frightened; sa - She; soka-vihvala - overwhelmed with grief.Frightened overwhelmed with grief and Her lips throat and palate dry Goddess Radha‘ spoke these words and fell at Lord Krsna's feet.Text 24srutva svapnam jagannatho

devim krtva sva-vaksasi adhyatmikena yogena

bodhayam asa tat ksanamsrutva - hearing; svapnam - the dream; jagannathah - the master of the universes; devim - to the goddess; krtva - doing; sva-vaksasi - to His chest; adhyatmikena yogena - with the transcendental knowledge of yoga; bodhayam asa - enlightened; tat - that; ksanam - moment.Hearing of this dream Lord Krsna the master of the universes held Goddess Radha‘ to His chest and taught Her the science of spiritual enlightenment.Text 25tatyaja sokam sa devi

janam samprapya nirmalam santam ca bhagavantam ca

krtva kantam sva-vaksasitatyaja - abandoned; sokam - grief; sa - She; devi - the Goddess; janam - knowledge; samprapya - attaining; nirmalam - pure; santam - peaceful; ca - and; bhagavantam - the Supreme Personality of Godhead; ca - and; krtva - doing; kantam - beloved; sva-vaksasi - to Her breast.Enlightened by Lord Krsna Goddess Radha‘ became free of grief She held to Her chest Her beloved the peaceful and saintly Supreme Personality of Godhead. .paChapter Sixty-sevenAdhyatmika-yoga-kathana Description of Spiritual EnlightenmentText 1sri-narayana uvacaviraha-vyakulam drstva

kaminim kama-mohanah krtva vaksasi tam krsno

yayau krida-sarovaramsri…-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said:; viraha- vyakulam - the anxiety of separation; drstva - seeing; kaminim - beloved; kama-mohanah - overcome with love; krtva - doing; vaksasi - on His chest; tam - Her; krsnah - Lord Krsna; yayau - went; krida-sarovaram - to a pastime lake.Sri Narayana Rsi said: Seeing that beautiful and passionate Radha‘ was troubled with the prospect of losing His company Lord Krsna became filled with love for Her He held Her to His chest and took Her to a pastime lake.Text 2raja-rajesvari radha

krsna-vaksasi rajate saudaminiva jalade

navine gagane muneraja - of kings; raja - of the king; isvari - the queen; radha - Sri Radha; krsna-vaksasi - pn Lord Krsna's chest; rajate - shone; saudamini - a lightning flash; iva - like; jalade - on a cloud; navine - new; gagane - in the sky; mune - O sage.Sri Radha the queen of the king of kings rested on Lord Krsna's chest She shone like a lightning flash on a monsoon cloud.Text 3reme sa ramaya sardham

krpaya ca krpa-nidhih dvayor dvayor yatha svarna-

manyor marakato manihreme - enjoyed; sa - He; ramaya - the goddess; sardham - with; krpaya - with mercy; ca - and; krpa-nidhih - an ocean of mercy; dvayoh - of the two; dvayoh - of the two; yatha - as; svarna-manyoh - of topaz; marakatah - sapphire; manih - jewel.An ocean of mercy Lord Krsna mercifully enjoyed pastimes with Goddess Radha They were like a sapphire and a topaú together.Texts ´ and 5ratna-nirmana-paryanke

ratnendra-sara-nirmite ratna-pradipe jvalati

ratna-bhusana-bhusitahratna-bhusa-bhusitaya

rasa-ratnas ca kautukat rasa-ratnakare ramye

nimagno rasikesvarahratna-nirmana-paryanke - on a jewel couch; ratnendra-sara- nirmite - made with the best of jewels; ratna - jewel; pradipe - lamps; jvalati - shining; ratna-bhusana-bhusitah - decorated with jewel ornaments; ratna-bhusa-bhusitaya - decorated with jewel ornaments; rasa-ratnah - the jewel of the rasa dance; ca - and; kautukat - happily; rasa - of the rasa dance; ratnakare - in the jwel ocean; ramye - beautiful; nimagnah - plunged; rasikesvarah - the king of they who taste nectar.In a jewel palace lit by jewel lamps on a jewel couch jewel- decorated Lord Krsna happily enjoyed pastimes with jewel- decorated Radha Lord Krsna the jewel of the rasa dance the king of they who taste nectar dove into a beautiful jewel-ocean of rasa dance pastimes.Text 6rase rasesvari radha

rasesvaram uvaca sa suratau viratau satyam

virate na manoratherase - in the rasa dance; rasesvari - the queen of the rasa dance; radha - Sri Radha; rasesvaram - to the king of the rasa dance; uvaca’spoke; sa - she; suratau - amorous pastimes; viratau - stopped; satyam - truth; virate - stopped; na - not; manorathe - desire.Then Sri Radha the queen of the rasa dance spoke to Lord Krsna the king of the rasa dance Although Their amorous pastimes had stopped Sri Radha's desires had not.Text 7sri-radhikovacapraphullaham tvaya natha

mrta mlana ca tvam vina yatha mahausadhi-ganah

prabhate bhati bhaskaresri…-radhika uvaca - Sri Radha‘ said:; praphulla - blossomed; aham - I; tvaya - by You; natha - O master; mrta - dead; mlana - wilting; ca - and; tvam - You; vina - without; yatha - as; mahausadhi-ganah - a great plant; prabhate - in the morning; bhati - shining; bhaskare - the sun.Sri Radha‘ said: O master when You are present I blossom with happiness When You are gone I wilt and die When You are present I am like a flower happy at the rising of the sun.Text 8naktam dipa-sikhevaham

tvaya sardham tvaya vina dine dine yatha ksina

krsna-pakse vidhoh kalanaktam - at night; dipa-sikha - a blazing lamp; iva - like; aham - I; tvaya - with You; sardham - with; tvaya - You; vina - without; dine - day; dine - after day; yatha - as; ksina - wasted away; krsna- pakse - in the dark fortnight; vidhoh - of the moon; kala - the crescent.When You are present I am like a lamp shining at night When You are gone I am like a waning moon.Text 9tava vaksasi me diptih

purna-candra-prabha-sama sadyo mrta tvaya tyakta

kuhvam candra-kala yathatava - of You; vaksasi - on the chest; me - of Me; diptih - the light; purna-candra-prabha-sama - like a full moon; sadyah - at once; mrta - dead; tvaya - by You; tyakta - abandoned; kuhvam - on the neu moon day; candra-kala - the crescent moon; yatha - as.When You are present I am like a splendid full moon When You are gone I am like a dark neu moon.Text 10jvalad-agni-sikhevaham

ghrtahutya tvaya saha tvaya vinaham nirvana

sisire padmini yathajvalad-agni-sikha - a blazing fire; iva - like; aham - I; ghrta - of ghee; ahutya - with oblations; tvaya - You; saha - with; tvaya - You; vina - without; aham - I; nirvana - desolate; sisire - in the winter; padmini - a lake of lotuses; yatha - like.When You are present I am like a sacred fire fed with oblations of ghee When You are gone I am like a lotus-lake barren and empty in the wintertime.Text 11cinta-jvara-jara-grasta

mattas tvayi gate 'py aham astam gateravau candre

dhvanta-grasta dhara yathacinta - of anxiety; jvara - fever; jara - old age; grasta - grabbed; mattah - from Me; tvayi - You; gate - gone; api - even; aham - I; astam - to the horizon; gateravau - gone; candre - the moon; dhvanta-grasta - gripped by darkness; dhara - the earth; yatha - like.When You are gone I am seized by a fever of despair I am like the earth when it is seized by darkness after both sun and moon have set.Text 12bhrasto vesas tvam vina me

rupam yauvana-cetanam taravali paribhrasta

surya-sutodaye yathabhrastah - broken; vesah - appearance; tvam - You; vina - without; me - of Me; rupam - beauty; yauvana-cetanam - youthfulness; taravali - stars; paribhrasta - fallen; surya-sutodaye - at sunrise; yatha - like.When You are gone My youthful beauty perishes I am like the stars that fade at sunrise.Text 13tvam evatma ca sarvesam

mama natho visesatah tanur yathatmana tyakta

tathaham ca tvaya vinatvam - You; eva - indeed; atma - the Supersoul; ca - and; sarvesam - 0of all; mama - of Me; nathah - the master; visesatah - specifically; tanuh - the body; yatha - as; atmana - by the soul; tyakta - abandoned; tatha - so; aham - I; ca - and; tvaya - You; vina - without.You are the Supersoul present in everyone's heart You are My master When You are gone I become like a body when the soul is gone.Text 14paca-pranatmakas tvam me

mrtaham ca tvaya vina yatha drstis ca goloke

drsti-puttalikam vinapaca-pranatmakah - the five life airs; tvam - You; me - of Me; mrta - dead; aham - I; ca - and; tvaya - You; vina - without; yatha - as; drstih - sight; ca - and; goloke - in the eyeball; drsti-puttalikam - the matter; vina - without.You are the five life-airs in My body Without You I am dead Without You am like the eyes of the blind.Text 15sthalam yatha citra-yuktam

tvaya sardham aham tatha asamskrta tvaya hina

trnacchanna yatha mahisthalam - place; yatha - as; citra-yuktam - wonderfully decorated; tvaya - You; sardham - with; aham - I; tatha - so; asamskrta - undecorated; tvaya - You; hina - without; trnacchanna - covered with grass; yatha - as; mahi - the earth.When You are present I am like a place wonderfully decorated for a festival When You are gone I am like an empty field covered with grass.Text 16tvaya sardham aham krsna

citra-yukteva mrn-mayi tvam vina jala-dhautaham

virupa mrn-mayiva catvaya - You; sardham - with; aham - I; krsna - O Krsna; citra- yukta - with pictures; iva - like; mrn-mayi - made of clay; tvam - You; vina - without; jala-dhauta - washed with water; aham - I; virupa - formless; mrn-mayi - made of clay; iva - like; ca - and.O Krsna when You are present I am like a clay cup decorated with colorful pictures When You are gone I am like a shapeless ball of clay by a riverbank.Text 17gopangananam sobha ca

tvaya rasesvarena ca hare svarna-vikare ca

svetena manina sahagopangananam - of the gopis; sobha - the beauty; ca - and; tvaya - You; rasesvarena - the king of the rasa dance; ca - and; hare - necklace; svarna - gold; vikare - transfoirmation; ca - and; svetena - with white; manina - jewel; saha - with.When You the king of the rasa dance are present the gopis become beautiful They become like a gold necklace set with a glittering jewel.Text 18vraja-raja tvaya sardham

rajante raja-rajayah yatha candrena nabhasi

tara-rajir virajatevraja-raja - O king of Vraja; tvaya - You; sardham - with; rajante - shine; raja-rajayah - the many kings; yatha - as; candrena - with the moon; nabhasi - in the sky; tara-rajih - the many stars; virajate - shine.O king of Vraja when You are present the great kings shine with great splendor They become like many stars shining beside the moon in the sky.Text 19tvaya sobha yasodaya

nandasya nanda-nandana yatha sakha phala-skandhais

taru-rajir virajatetvaya - by You; sobha - beauty; yasodayah - of Yasoda; nandasya - of Nanda; nanda-nandana - O son of Nanda; yatha - as; sakha - branches; phala-skandhaih - with fruits; taru-rajih - many trees; virajate - shine.O son of Nanda when You are present Nanda and Yasoda‘ become beautiful They become like trees with fruit-laden branches.Text 20tvaya sardham gokulesa

sobha gokula-vasinam yatah sarva loka-raji

rajendrena virajatetvaya - You; sardham - with; gokulesa - O king of Gokula; sobha - beauty; gokula-vasinam - of the residents of Gokula; yatah - from which; sarva - all; loka-raji - worlds; rajendrena - with theking of thje kings of the kings; virajate - shines.O king of Gokula when You are present the people of Gokula become beautiful They shine with happiness like loyal subjects in the presence of their king.Text 21rasasyapi ca rasesa

tvaya sobha manohara rajate deva-rajena

yatha svarge 'maravataurasasya - of the rasa dance; api - also; ca - and; rasesa - O king of the rasa dance; tvaya - by You; sobha - beauty; manohara - charming; rajate - shines; deva-rajena - by the king of the demigods; yatha - as; svarge - in Svarga; amaravatau - in Amaravati.O king of the rasa dance when You are present the rasa dance becomes beautiful and charming It shines like Svargaloka's Amaravati City in the presence of Indra.Text 22vrndavanasya vrksanam

tvam ca sobha patir gatih anyesam ca vananam ca

balavan kesari yathavrndavanasya - of Vrndavana; vrksanam - of the trees; tvam - You; ca - and; sobha - beauty; patih - master; gatih - goal; anyesam - of others; ca - and; vananam - forests; ca - and; balavan - powerful; kesari - lion; yatha - like.You are the master the glory and the goal of Vrndavana's trees To them You are like a lion the strongest of all who live in the forest.Text 23tvaya vina yasoda ca

nimagna soka-sagare aprapya vatsam surabhi

krosanti vyakula yathatvaya - You; vina - without; yasoda - Yasoda; ca - and; nimagna - plunged; soka-sagare - in an ocean of grief; aprapya - not attaining; vatsam - calf; surabhi - a surabhi cow; krosanti - weeps; vyakula - distressed; yatha - as.When You are gone Yasoda‘ is plunged in an ocean of grief She becomes like a cou weeping over a lost calf.Text 24andolayanti nandasya

prana dagdham ca manasam tvaya vina tapta-patre

yatha dhanya-samuhakahandolayanti - shakes; nandasya - of Nanda; prana - the life breath; dagdham - burned; ca - and; manasam - the mind; tvaya - You; vina - without; tapta-patre - in a pot on a fire; yatha - as; dhanya-samuhakah - rice.When You are gone Nanda's life trembles His mind and heart become like rice boiling in a pot.Text 25ity uktva parama-premna

sa patanti hareh pade punar adhyatmikenaiva

bodhayam asa tam vibhuhiti - thus; uktva - speaking; parama-premna - with great love; sa - She; patanti - falling; hareh - of Lord Krsna; pade - at the feet; punah - again; adhyatmikena - with spiritual knowledge; eva - indeed; bodhayam asa - enlightened; tam - Her; vibhuh - the Lord.Speaking these words Sri Radha‘ fell at Lord Krsna's feet Then all-powerful Lord Krsna enlightened Her with spiritual knowledge.Text 26adhyatmiko maha-yogo

moha-saccheda-karanam yatah parasur vrksanam

tiksna-dharas ca naradaadhyatmiko maha-yogah - spiritual knowledge; moha - bewilderment; saccheda - breaking; karanam - doing; yatah - from which; parasuh - an ax; vrksanam - of trees; tiksna-dharah - sharp; ca - and; narada - O Narada.O Narada as a sharp aø cuts trees so spiritual knowledge cuts down all illusions.Text 27sri-narada uvacaadhyatmikam maha-yogam

vada veda-vidam vara soka-cchedam ca lokanam

srotum kautuhalam mamasri…-narada uvaca - Sri Narada said:; adhyatmikam- maha- yogam - spiritual knowledge; vada - please tell; veda-vidam - of knowers of the Vedas; vara - O best; soka-cchedam - cutting grief; ca - and; lokanam - of the people; srotum - to hear; kautuhalam - eagerness; mama - of me.Sri Narada said: O best of the knowers of the Vedas please teach me this spiritual knowledge which cuts apart everyone's sufferings I am very eager to hear it.Text 28sri-narayana uvacaadhyatmiko maha-yogo

na jato yoginam api sa ca nana-prakaras ca

sarvam vetti harih svayamsri…-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said:; adhyatmiko maha- yogah - spiritual knowledge; na - not; jatah - known; yoginam - of the yogis; api - even; sa - that; ca - and; nana-prakarah - many kinds; ca - and; sarvam - all; vetti - knows; harih - Lord Krsna; svayam - Himself.Sri Narayana Rsi said: Even the yogis do not understand the highest spiritual knowledge There are many kinds of spiritual knowledge Lord Krsna understands all of them.Texts 2¹ and 30kicid adhyatmikam caiva

goloke radhikesvarah su-pritah kathayam asa

tripurarim maha-munesahasrendra-nipatantam

tapah kurvantam isvaram srestham jyestham vaisnavanam

varistham ca tapasvinamkicit - something; adhyatmikam - spiritual knowledge; ca - and; eva - certainly; goloke - in Goloka; radhikesvarah - the master of Sri Radha; su-pritah - happy; kathayam asa - spoke; tripurarim - to Lord Siva; maha-mune - O great sage; sahasrendra-nipatantam - the lifetimes of a thousand Indras; tapah - austerities; kurvantam - pefrforming; isvaram - the Lord; srestham - the best; jyestham - the eldest; vaisnavanam - of the devotees; varistham - the best; ca - and; tapasvinam - austere.In the world of Goloka Lord Krsna the master of Radha once happily taught some of this knowledge to Siva the best of devotees and ascetics who had performed austerities for the lifetimes of a thousand Indras.Texts 3± and 32puskare duskaram taptva

padme padmam ca padmajah drstva tam sadaram krtva

uvaca kicid eva tamsatendra-pata-paryantam

kathorena krsodaram niscestam asthi-saram ca

krpaya ca krpa-nidhihpuskare - at Puskara-tirtha; duskaram - difficult; taptva - performing austerities; padme - in the padma-kalpa; padmam - a lotus flower; ca - asnd; padmajah - Brahma; drstva - seeing; tam - him; sadaram - respectfully; krtva - doing; uvaca - spoke; ki cit - something; eva - indeed; tam - to him; satendra-pata- paryantam - for the liofetime of a hundred Indras; kathorena - harsh; krsodaram - emaciated; niscestam - motionless; asthi-saram - simply bones; ca - and; krpaya - with mercy; ca - and; krpa-nidhih - an ocean of mercy.At Puskara-tirtha for a hundred lifetimes of Indra, during the Padma-kalpa the demigod Brahma‘ performed severe austerities Seeing that Brahma‘ was unable to move and was so emaciated that his body was only bones Lord Krsna who is an ocean of mercy mercifully and respectfully taught him part of this spiritual knowledgeTexts 3³-35simha-ksetre pura dharmam

mat-tatam dharminam varam caturdasendravacchinnam

tapas taptva krsodarampapathadhyatmikam kicit

krpaya ca krpa-nidhih kicic chatendravacchinnam

atapantum uvaca sahkicit sanat-kumaram ca

tapantam su-ciram param su-tapantam anantam ca

kicic covaca naradasimha-ksetre - at Simha-ksetra; pura - before; dharmam - Dharma; mat - my; tatam - father; dharminam - of saints; varam - the best caturdasendravacchinnam - the lifetimes of fourteen Indras; tapah - austerities; taptva - performing; krsodaram - emaciated; papatha - recited; adhyatmikam - spiritual knowledge; ki cit - something; krpaya - with mercy; ca - and; krpa - of mercy; nidhih - an ocean; kicit - something; satendravacchinnam - for the lifetimes of a hundred Indras; atapantum - to perform austerities; uvaca - spoke; sah - He; ki cit - something; sanat-kumaram - to sanat-kumara; ca - and; tapantam - performing austerities; su-ciram - for a long time; param - great; su-tapantam - severe austerities; anantam - Lord Sesa; ca - and; kicit - something; ca - and; uvaca - spoke; narada - O Narada.When at Simha-ksetra my father the great saint Dharma Muni became emaciated by performing austerities for the lifetimes of fourteen Indras Lord Krsna who is an ocean of mercy mercifully taught him part of this spiritual knowledge O Narada when Sanat-kumara performed austerities for a hundred lifetimes of Indra Lord Krsna taught him a part of this knowledge and when Lord Sesa performed severe austerities for a very long time Lord Krsna taught Him a part of this knowledge also.Text 36ciram tapantam kapilam

hima-saile taspasvinam puskare bhaskare kicit

tapantam duskaram tapahciram - for a long time; tapantam - performing austerities; kapilam - Kapila; hima-saile - in the Himalayas; taspasvinam - austere; puskare - at Puskara-tirtha; bhaskare - - on the sun planet; ki cit - something; tapantam - performing austerities; duskaram - difficult; tapah - austerities.To Kapila Muni who performed long and severe austerities in the Himalayas at Puskara-tirtha and on the sun planet Lord Krsna taught part of this knowledge.Text 37uvaca kicit prahladam

kicid durvasasam bhrgum evam nigudham bhaktam ca

krpaya bhakta-vatsalahuvaca - spoke; kicit - something; prahladam - to Prahlada; kicit - something; durvasasam - to Dyrvasa; bhrgum - to Bhrgu; evam - thus; nigudham - secret; bhaktam - devotee; ca - and; krpaya - with mercy; bhakta-vatsalah - who loves His devotees.Lord Krsna also spoke parts of this knowledge to Prahlada Durvasa and Bhrgu In this way Lord Krsna who loves His devotees, taught them this secret knowledge.Text 38krida-sarovare ramye

yad uvaca krpa-nidhih sokartam radhikam tac ca

kathayami nisamayakrida-sarovare - at the pastime lake; ramye - beautiful; yat - what; uvaca - spoke; krpa-nidhih - an ocean of mercy; sokartam - tormented with grief; radhikam - to Sri Radha; tac - that; ca - and; kathayami - I will tell; nisamaya - please hear.Please listen and I will tell you what Lord Krsna who is an ocean of mercy, said: to the grieving Radha‘ at that beautiful pastime-lake.Text 39virasam rasikam drstva

vasayitva ca vaksasi uvacadhyatmikam kicid

yoginim yoginam guruhvirasam - unhappy; rasikam - expert at tasting nectar; drstva - seeing; vasayitva - placing; ca - and; vaksasi - on the chest; uvaca - spoke; adhyatmikam - spiritual knowledge; ki cit - something; yoginim - of yoga; yoginam - of the yogis; guruh - the guru.Seeing that sweet Radha‘ was dejected Lord Krsna held Her to His chest Then Lord Krsna the guru of the yogis taught Her something of the spiritual science of yoga.Text 40sri-krsna uvacajati-smare smaratmanam

katham vismarasi priye sarvam goloka-vrttantam

sridamnah sapam eva casri…-krsna uvaca - Sri Krsna said:; jati-smare - O You who have the poower to remember Your past births; smara - remember; atmanam - Yourself; katham - why?; vismarasi - You forget; priye - O beloved; sarvam - all; goloka-vrttantam - the story of Goloka; sridamnah - of Sridama; sapam - the curse; eva - indeed; ca - and.Lord Krsna said: O girl with the power to remember Your previous life please remember O beloved why do You forget hou Sridama‘ cursed You in the world of Goloka?Text 41sapat kicid dinam dine

tvad-vicchedo maya saha bhavisyati maha-bhage

melanam punar avayohsapat - because of the curse; kicit - some; dinam - day; dine - O unhappy one; tvad-vicchedah - separation from You; maya - Me; saha - with; bhavisyati - will be; maha-bhage - O very fortunate one; melanam - meeting; punah - again; avayoh - of Us.Because of that curse You and I must be separated But O very fortunate one We will meet again.Text 42punar eva gamisyami

golokam tam nijalayam gatva gopanganabhis ca

gopair goloka-vasibhuhpunah - again; eva - indeed; gamisyami - I will go; golokam - to Goloka; tam - that; nijalayam - Your abode; gatva - going; gopanganabhih - with the gopis; ca - ands; gopaih - gopas; goloka- vasibhuh - the residents of Goloka.Taking with Me the gopas gopis and all the residents of Gokula I will return to Your home in the world of Goloka.Text 43adhunadhyatmikam kicid

tvam vadami nisamaya sokaghnam harsa-dam saram

sukhadam manasasya caadhuna - now; adhyatmikam - spiritual knowledge; ki cit - something; tvam - to You; vadami - I will speak; nisamaya - please listen; soka - grief; ghnam - destroying; harsa- dam - giving happiness; saram - the best; sukhadam - giving happiness; manasasya - of the heart; ca - and.Please listen I will tell You some spiritual knowledge knowledge that destroys grief and brings happiness to the heart.Text 44aham sarvantaratma ca

nirliptah sarva-karmasu vidyamanas ca sarvesu

sarvatradrsta eva caaham - I; sarvantaratma - in everyone's heart; ca - and; nirliptah - untouched; sarva - in all; karmasu - actions; vidyamanah - being so; ca - and; sarvesu - in all; sarvatra - everywhere; adrsta - invisible; eva - indeed; ca - and.I am present in everyone's heart I am never touched by karmic reaction Although I am everywhere I am invisible.Text 45vayus carati sarvatra

yathaiva sarva-vastusu na ca liptas tathaivaham

saksi ca sarva-karmanamvayuh - the wind; carati - goes; sarvatra - everywhere; yatha - as; eva - indeed; sarva-vastusu - in everything; na - not; ca - and; liptah - touched; tatha - so; eva - indeed; aham - I; saksi - the witness; ca - and; sarva-karmanam - of all actions.As the wind goes everywhere but is never touched so I am never touched by karma I am the witness of the karma of all conditioned souls.Text 46jivo mat-pratibimbas ca

sarvah sarvatra jivisu bhokta subhasubhanam ca

karta ca karmanam sadajivah - the individual living entity; mat-pratibimbah - My reflection; ca - and; sarvah - all; sarvatra - everywhere; jivisu - in the living entities; bhokta - the enjoyer; subhasubhanam - of the good and band; ca - and; karta - the doer; ca - and; karmanam - of karma; sada - always.The individual living entity is My reflection I am everything I am present everywhere and in all living entities I am the supreme enjoyer I give the karmic results of good and evil deeds.Text 47yatah jala-ghatesv eva

mandalam candra-suryayoh bhagnesu tesu samslistas

tayor eva tatha mayiyatah - because; jala-ghatesv - in eater pots; eva - indeed; mandalam - the circle; candra-suryayoh - of the sun and the moon; bhagnesu - broken; tesu - in them; samslistah - embraced; tayoh - of them; eva - indeed; tatha - so; mayi - in Me.When the pot is broken the reflection of the sun or the moon in a pot of water is no longer seen In the same way when the karmic reactions of the individual living entity are broken he returns to Me.Text 48jiva-slistas tatha kale

mrtesu jivisu priye avam cavidyamanau ca

satatam sarva-jantusujiva-slistah - the embraced living entity; tatha - so; kale - at the time; mrtesu - dead; jivisu - living entities; priye - O beloved; avam - of Us; ca - and; avidyamanau - not being so; ca - and; satatam - always; sarva-jantusu - in all living entites.When a living entity becomes liberated he comes to Me at the time of his death O beloved You and I are always present in the hearts of all living beings.Text 49adharas caham adheym

karyam ca karanam vina aye sarvani dravyani

nasvarani ca sundariadharah - the maintainer; ca - and; aham - I; adheym - the maintained; karyam - the effect; ca - and; karanam - the cause; vina - without; aye - Oh; sarvani - all things; dravyani - things; nasvarani - temporary; ca - and; sundari - O beautiful one.O beautiful one I am the maintainer and the maintained the cause and the effect Without Me everything perishes.Text 50avirbhavadhikah kutra

kutracin nyunam eva ca mamamsah ke 'pi devas ca

kecid devah kalas tathaavirbhava - manifestation; adhikah - more; kutra - where?; kutracit - somewhere; nyunam - less; eva - indeed; ca - and; mamamsah - My parts; ke - who?; api - even; devah - the demigods; ca - and; kecit - some; devah - demigods; kalah - parts of the parts; tatha - so.In some places I am personally present in full and in other places I am not present personally but my part and parcel is present The demigods are either My parts and parcels or else they are the parts of My parts and parcels.Texts 5± and 52kecit kala kalamsamsas

tad-amsamsas ca kecana mad-amsah prakrtih suksma

sa ca murtya ca pacadhasarasvati ca kamala

durga tvam capi vedasuh sarva-devah prakrtika

yavanto murti-dharinahkecit - some; kala - parts of the parts; kalamsamsah - parts opf the parts of the parts of the parts; tad-amsamsah - the parts of those parts; ca - and; kecana - some; mad-amsah - directly My parts; prakrtih - potency; suksma - subtle nature; sa - that; ca - and; murtya - with form; ca - and; pacadha - five kinds; sarasvati - Sarasvati; ca - and; kamala - Laksmi; durga - Durga; tvam - You; ca - and; api - also; vedasuh - Savitri; sarva-devah - all the demigods; prakrtika - the internal potency; yavantah - as; murti-dharinah - manifesting forms.Some are the parts and parcels of My parts and parcels others are the parts and parcels of these parts and parcels and still others are the parts and parcels of those parts and parcels My internal potency is directly My part and parcel and has five forms Sarasvati Laksmi Durga Savitri and You All the demigods who have material forms in the material world are manifested from this internal potencyText 53aham atma nitya-dehi

bhakta-dhyananurodhatah ye ye prakrtika radhe

te nastah prakrte layeaham - I; atma - the Supreme Soul; nitya-dehi - whose form is eternal; bhakta-dhyananurodhatah - according to the devotees§ meditation; ye ye - whichever; prakrtika - having material bodys; radhe - O Radha; te - they; nastah - destroyed; prakrte - when matter; laye - is destroyed.I am the Supreme Personality of Godhead My form is eternal The devotees meditate on Me O Radha when the universe is destroyed all that is made of matter perishes.Text 54aham evasam evagre

pascad apy aham eva ca yathaham ca tatha tvam ca

yatha dhavalya-dugdhayohaham - I; eva - indeed; asam - was; eva - indeed; agre - before; pascat - after; api - also; aham - I; eva - indeed; ca - and; yatha - as; aham - I; ca - and; tatha - so; tvam - You; ca - and; yatha - as; dhavalya - of whiteness; dugdhayoh - and milk.Before the material universe was manifest I existed After the material universe is destroyed I will continue to exist As I am so are You We are like milk and whiteness.Texts 5µ and 56bhedah kadapi na bhaven

niscitam ca tathavayoh aham mahan virat srstau

visvani yasya lomasuamsas tvam tatra mahati

svamsena tasya kamini aham ksudra-virat srstau

visvam yan-nabhi-padmatahbhedah - separated; kadapi - sometimes; na - not; bhaven - may be; niscitam - indeed; ca - and; tatha - so; avayoh - of Us; aham - I; mahan - great; virat - Maha‘-Visnu; srstau - in the creation; visvani - the universes; yasya - of whom; lomasu - in the pores; amsah - part; tvam - You; tatra - there; mahati - great; svamsena - by Your part; tasya - of that; kamini - beautiful girl; aham - I; ksudra- virat - Lord Garbhodakasayi Visnu; srstau - in the creation; visvam - the universe; yan-nabhi-padmatah - from whose lotus navel.You and I are not different When I become Lord Maha‘-Visnu from whose pores the universes come in the beginning of creation, You expand to become Goddess Maha‘-Laksmi When I become Lord Garbhodakasayi Visnu from whose lotus navel the universe develops You expand to become Goddess Laksmi.Text 57ayam visnor loma-kupe

vaso me camsatah sati tasya stri tvam ca brhati

svamsena subhaga tathaayam - He; visnoh - Lord Visnu; loma-kupe - in the pore; vasah - residence; me - of Me; ca - and; amsatah - from a part; sati - O saintly one; tasya - of Him; stri - the consort; tvam - You; ca - and; brhati - great; svamsena - by a part; subhaga - beautiful; tatha - so.O saintly one when from a pore of Lord Garbhodakasayi Visnu I expand as Lord Ksirodakasayi Visnu You expand to become beautiful Goddess Laksmi My consort.Text 58tasya visve ca pratyekam

brahma-visnu-sivadayah brahma-visnu-siva amsas

canyas capi ca mat-kalahtasya - of Him; visve - universe; ca - and; pratyekam - in each; brahma-visnu-sivadayah - beginning with Brahma Visnu and Siva; brahma-visnu-siva - Brahma Visnu and Siva; amsah - parts; ca - and; anyah - others; ca - also; api - and; ca - and; mat-kalah - parts of My parts.In each universe are many demigods beginning with Brahma Visnu and Siva Brahma Visnu and Siva are directly My parts and parcels The other demigods are parts of My parts and parcels.Text 59mat-kalamsamsa-kalaya

sarve devi caracarah vaikunthe tvam maha-laksmir

aham tatra catur-bhujahmat-kalamsamsa-kalaya - as the parts of the parts opf My parts; sarve - all; devi - O goddess; caracarah - moving and unmoving beings; vaikunthe - in Vaikuntha; tvam - You; maha-laksmih - maha‘-Laksmi; aham - I; tatra - there; catur-bhujah - four- handed Lord Narayana.The moving and unmoving living entities are parts and parcels of the parts and parcels of My parts and parcels In the spiritual world of Vaikuntha You are Goddess Maha‘-Laksmi and I am four-handed Lord Narayana.Text 60sa ca visvad bahis cardham

yatha goloka eva ca sarasvati tvam satye ca

savitri brahmanah priyasa - He; ca - and; visvat - the universe; bahih - outside; ca - and; ardham - half; yatha - as; goloka - in Goloka; eva - indeed; ca - and; sarasvati - Sarasvati; tvam - You; satye - in truth; ca - and; savitri - Savitri; brahmanah - of Brahma; priya - the beloved.As the world of Goloka is beyond the world of matter, so is Vaikuntha also beyond the world of matter You expand as Goddess Sarasvati and Goddess Savitri who is dear to Lord Brahma.Text 61sivaloke siva tvam ca

mula-prakrtir isvari vinasya durgam durga ca

sarva-durga-vinasinisivaloke - on Sivaloka; siva - the consort of Lord Siva; tvam - You; ca - and; mula-prakrtih - the root of matter; isvari - thegoddess; vinasya - killing; durgam - Durga; durga - Durga; ca - and; sarva-durga- vinasini - destoying all calamities.In the world of Sivaloka You expand as Lord Siva's divine consort who is the root of matter Because she killed a demon named Durga and because she destroys all calamities (durga) she is known there as DurgaText 62sa eva daksa-kanya ca

sa eva saila-kanyaka kailase parvati tena

saubhagya siva-vaksasisa - she; eva - indeed; daksa-kanya - the daughter of Daksa; ca - and; sa - She; eva - indeed; saila-kanyaka - the daughter of the Himalayas; kailase - on Mount Kailasa; parvati - Parvati; tena - by this; saubhagya - very fortunate; siva-vaksasi - on Lord Siva's chest.She expands as Daksa's daughter Sati and as Himalaya's daughter very fortunate Parvati who rests on Lord Siva's chest.Text 63svamsena tvam sindhu-kanya

ksirode visnu-vaksasi aham svamsena srstau ca

brahma-visnu-mahesvarahsvamsena - by Your own part; tvam - You; sindhu-kanya - the daughter of the ocean; ksirode - in the ocean of milk; visnu-vaksasi - on the chetsbof Lord Visnu; aham - I; svamsena - by a part; srstau - in the creation; ca - and; brahma-visnu- mahesvarah - Brahma Visnu and Siva.You expand as Goddess Laksmi the daughter of the ocean and on the ocean of milk You rest on Lord Visnu's chest In the beginning of creation I expand as Brahma Visnu and Siva.Text 64tvam ca laksmih siva dhatri

savitri ca prthak prthak goloke ca svayam radha

rase rasesvari sadatvam - You; ca - and; laksmih - Laksmi; siva - Parvati; dhatri - Dhatri; savitri - Savitri; ca - and; prthak prthak - various; goloke - in Goloka; ca - and; svayam - personally; radha - Radha; rase - in the rasa dance; rasesvari - the queen of the rasa dance; sada - eternally.You expand as Laksmi Parvati Dhatri Savitri and many other goddesses In the world of Goloka You personally appear in Your original form as Sri Radha the queen of the rasa dance You stay there, in the rasa-dance circle, eternally.Text 65vrnda vrndavane ramye

viraja viraja-tate sa tvam sridama-sapena

bharatam punyam agatavrnda - Vrnda; vrndavane - in Vrndavana; ramye - beautiful; viraja - Viraja; viraja-tate - on the shore of the Viraja‘ river; sa - She; tvam - You; sridama-sapena - by Sridama's curse; bharatam - to the earth; punyam - sacred; agata - come.In beautiful Vrndavana Your expansion is Vrnda On the shore of the Viraja‘ river Your expansion is Viraja Cursed by Sridama You have come to the sacred realm of the earth.Text 66putam kartum bharatam ca

vrndaranyam ca sundari tvat-kalam svamsa-kalaya

visvesu sarva-yositahputam - purified; kartum - to make; bharatam - the earth; ca - and; vrndaranyam - Vrndavana forest; ca - and; sundari - O beautiful one; tvat-kalam - Your expansion; svamsa-kalaya - by a part of Your part; visvesu - in the universes; sarva-yositah - all women.O beautiful one You have come here to sanctify the earth All women in the many universes are parts and parcels of a part and parcel of a part and parcel of You.Text 67ya yosit sa ca bhavati

yah puman so 'ham eva ca aham ca kalaya vahnis

tvam svaha dahika priyaya - who; yosit - woman; sa - she; ca - and; bhavati - You; yah - who; puman - a man; sah - he; aham - I; eva - indeed; ca - and; aham - I; ca - and; kalaya - by a part of a part; vahnih - Agni; tvam - You; svaha - Svaha; dahika - the consort of Agni; priya - dear.Every woman is part and parcel of You and every man is part and parcel of Me My part and parcel is the demigod Agni and Your part and parcel is his beloved Svaha.Text 68tvaya saha samarto 'ham

nalam dagdhum ca tvam vina aham dipitimata suryah

kalaya tvam prabhakaritvaya - YTou; saha - with; samartah - able; aham - I; na - not; alam - able; dagdhum - to burn; ca - and; tvam - You; vina - without; aham - I; dipitimata - shining; suryah - the sun; kalaya - by a part; tvam - You; prabhakari - the consort of the sun.With Your part and parcel present My part and parcel Agni has the power to burn Without You He has no such power My part and parcel is the brilliant sun-god Your part and parcel is his consort Prabhakari.Text 69samja tvam ca tvaya bhami

tvam vinaham na diptiman aham ca kalaya candras

tvam ca sobha ca rohinisamja - Samjna; tvam - You; ca - and; tvaya - with You; bhami - I shine; tvam - You; vinaham - without; na - not; diptiman - shining; aham - I; ca - and; kalaya - by a part; candrah - thje moon; tvam - You; ca - and; sobha’beautiful; ca - and; rohini - Rohini.My part and parcel is the moon-god and Your part and parcels are Samja‘ and beautiful Rohini With Your part and parcel present the moon shines brilliantly but without her he cannot shine.Text 70manoharas tvaya sardham

tvam vina na ca sundarah aham indras ca kalaya

sarva-laksmis ca tvam sacimanoharah - handsome; tvaya - You; sardham - with; tvam - You; vina - without; na - not; ca - and; sundarah„ - handsome; aham - I; indrah - Indra; ca - and; kalaya - as a part of a part; sarva-laksmih - all-beautiful; ca’and; tvam - You; saci - Saci.My part and parcel is Indra and Your part and parcel is all-beautiful Saci With Your part and parcel present Indra is glorious but without her he is not.Text 71tvaya sardham deva-rajo

hata-sris ca tvaya vina aham dharmas ca kalaya

tvam ca murtis ca dharminitvaya - You; sardham - with; deva-rajah - the king of the demigods; hata-srih - glory destroyed; ca - and; tvaya - You; vina - without; aham - I; dharmah - Dharma; ca - and; kalaya - by a part; tvam - You; ca - and; murtih - Murti; ca - ansd; dharmini - saintly.My part and parcel is Yamaraja and Your part and parcel is saintly Murti With Your part and parcel present Yamaraja is glorious but without her he is not.Text 72naham sakto dharma-krtye

tvam ca dharma-kriyam vina aham yajas ca kalaya

tvam svahamsena daksinana - not; aham - I; saktah - am able; dharma-krtye - in pious deeds; tvam - You; ca - and; dharma-kriyam - pious deeds; vina - without; aham - I; yajah - Yajna; ca - and; kalaya - by a part of a part; tvam - You; svahamsena’as a part of Svaha; daksina - Daksina.My part and parcel is Yaja and Your part and parcel is Daksina who is expanded from Svaha With Your part and parcel present Yaja has the power to be a pious deed but without her he has no such power.Text 73tvaya sardham ca phalado 'py

asamarthas tvaya vina kalaya pitrloko 'ham

svamsena tvam svadha sati tvayalam kavya-dane ca

sada nalam tvaya vinatvaya - You; sardham - with; ca - and; phaladah - giving fruits; api - also; asamarthah - unable; tvaya - You; vina - without; kalaya - with a part of a part; pitrlokah - Pitrloka; aham - I; svamsena - with Your part; tvam - You; svadha - Svadha; sati - O saintly one; tvaya - with You; alam - able; kavya-dane - in offering kavya; ca - and; sada - always; na - not; alam - able; tvaya - You; vina - without.My part and parcel is Pitrloka and Your part and parcel is Svadha With Your part and parcel present Pitrloka has the power to reward piety but without her he has no such power With her present he can accept offerings of Kavya but without her he cannot.Text 74aham pumams tvam prakrtir

na srastaham tvaya vina

aham - I; puman - a man; tvam - You; prakrtih - a woman; na - not; srasta - the creator; aham - I; tvaya - You; vina - without.I am male and You are female Without You I cannot create the worlds.Text 75tvam ca sampat-svarupaham

isvaras ca tvaya saha laksmi-yuktas tvaya laksmya

nihsrikas ca tvaya vinatvam - You; ca - and; sampat - of opulence; svarupa - the form; aham - I; isvarah - the controller; ca - and; tvaya - You; saha - with; laksmi-yuktah - possessing glory and opulence; tvaya - with You; laksmya - the goddess of fortune; nihsrikah - devoid of glory and opulence; ca - and; tvaya - You; vina - without.You are the goddess of glory and opulence and I am the supreme controller With You present I am filled with glory and opulence Without You I have no glory or opulence.Texts 7¶ and 77yatha nalam kulalas ca

ghatam kartum mrda vina aham sesas ca kalaya

svamsena tvam vasundharatvam sasya-ratnadharam ca

bibharmi murdhni sundari tvam ca kantis ca santis ca

murtir murtimati satiyatha - as; na - not; alam - able; kulalah - a potter; ca - and; ghatam - a pot; kartum - to make; mrda - clay; vina - without; aham - I; sesah - Sesa; ca - and; kalaya - with the part of a part; svamsena - by Your part; tvam - You; vasundhara - the earth; tvam - You; sasya-ratnadharam - the abode of crops and jewels; ca - and; bibharmi - I hold; murdhni - on the head; sundari - O beautiful one; tvam - You; ca - and; kantih - beauty; ca - and; santih - peace; ca - and; murtih - form; murtimati - havign a form; sati - saintly.As a potter cannot create a pot without clay so I cannot create the worlds without You I expand as Lord Sesa and You expand as the earth the resting place of crops and jewels Then I carry You the earth on My head O beautiful one You are beauty peace form gracefulness saintlinessText 78tustih pustih ksama lajja

ksudha trsna para daya nidra suddha ca tandra ca

murcha ca sannatih kriyatustih - satisfaction; pustih - nourishment; ksama - tolerance; lajja - shyness; ksudha - hunger; trsna - thirst; para - great; daya - mercy; nidra - sleep; suddha - purity; ca - and; tandra - fatigue; ca - and; murcha - fainting; ca - and; sannatih - humility; kriya - religious rituals.satisfaction prosperity forgiveness shyness hunger thirst mercy sleep purity fatigue unconsciousness humility religious rituals .Text 79murti-rupa bhakti-rupa

dehinam deha-rupini mamadhara sada tvam ca

tavatmaham parasparammurti-rupa - the form of beauty; bhakti-rupa - the form of devotion; dehinam - of the emodied souls; deha-rupini - the form of the form; mama - of Me; adhara - the resting place; sada - always; tvam - You; ca - and; tava - of You; atma - the Self; aham - I; parasparam - mutually.gracefulness devotion and form You are My support You are My heart, and I am Yours.Text 80yatha tvam ca tathaham ca

samau prakrti-purusau na hi srstir bhaved devi

dvayor ekataram vinayatha - as; tvam - You; ca - and; tatha - so; aham - I; ca - and; samau - equal; prakrti-purusau - male and female; na - not; hi - indeed; srstih - creation; bhavet - may be; devi - O goddess; dvayoh - of both; ekataram - one; vina - without.As am I, so are You We are equal I am male and You are female O goddess unless We become one the world cannot be manifested.Text 81ity uktva paramatma ca

radham pranadhikam priyam krtva vaksasi su-prito

bodhayam asa naradaiti - thus; uktva - speaking; paramatma - the Supreme Personality of Godhead; ca - and; radham - to Radha; pranadhikam - more dear than life; priyam - dear; krtva - doing; vaksasi - on the chest; su-pritah - pleased; bodhayam asa - enlightened; narada - O Narada.O Narada in this way blissful Lord Krsna the Supreme Personality of Godhead held to His chest Sri Radha who is more dear to Him than life and enlightened Her with these words.Text 82sa ca krida-niyuktas ca

babhbuva ratna-mandire taya ca radhaya sardham

kamukya saha kamukahsa - He; ca - and; krida-niyuktah - engaged in pastimes; ca - and; babhbuva - became; ratna-mandire - in the jewel palace; taya - Her; ca - and; radhaya - Sri Radha; sardham - with; kamukya - passionare; saha - with; kamukah - passionate.Then amorous Lord Krsna enjoyed pastimes with amorous Sri Radha‘ in that palace of jewels. .paChapter Sixty-eightSri Radha-soka-vimocana Sri Radha's Grief Is RemovedText 1sri-narayana uvacakrtva kridam samutthaya

puspa-talpat puratanah nidritam prana-sadrsim

bodhayam asa tat ksanamsri…-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said:; krtva - doing; kridam - pastimes; samutthaya - rising; puspa-talpat - from the couch of flowers; puratanah - the ancient Supreme Personality of Godhead; nidritam - asleep; prana-sadrsim - dear as life; bodhayam asa - awakened; tat - that; ksanam - moment.Sri Narayana Rsi said: When the pastimes came to an end the Supreme Personality of Godhead rose from the couch of flowers and wakened His sleeping beloved who is more dear to Him than life.Text 2vastracalena samskrtya

krtva tan-nirmalam mukham uvaca madhuram santam

santam ca madhusudanahvastracalena - with the corner of the garment; samskrtya’making; krtva - doing; tan-nirmalam - clean; mukham - face; uvaca - spoke; madhuram - sweet; santam - peaceful; santam - peaceful; ca - and; madhusudanah - Lord Krsna.Wiping Her face with the edge of His garment Lord Krsna spoke sweet and gentle words to gentle Sri Radha.Text 3sri-krsna uvacaayi tistha ksanam rase

rasesvari suci-smite vraja vrndavanam vapi

vrajam vraja vrajesvarisri…-krsna uvaca - Sri Krsna said:; ayi - O; tistha - stay; ksanam - a momwnt; rase - in the rasa dance; rasesvari - O queen of the rasa dance; suci-smite - O girl with the splendid smile; vraja - go; vrndavanam - to Vrndavana; va - or; api - also; vrajam - Vraja; vraja - go; vrajesvari - O queen of Vraja.Lord Krsna said: O girl with the beautiful smile O queen of the rasa dance please stay for a moment in the rasa dance circle and then O queen of Vraja You may go to Vraja or Vrndavana.Text 4rasadhisthatr-devi tvam

rasam rase kuru ksanam grame grame yatha santi

sarvatra grama-devatahrasadhisthatr-devi - the queen of the rasa dance; tvam - You; rasam - the rasa dance; rase - in the rasa dance; kuru - please do; ksanam - a moment; grame - in village; grame - after village; yatha - as; santi - are; sarvatra - everywhere; grama-devatah - the village deities.You are the queen of the rasa dance For a moment please preside over a rasa dance in this place as the local deities preside over the activities in village after village.Text 5priyali-nivahaih sardham

ksanam candana-kananam ksanam va campaka-vanam

gaccha va tistha sundaripriyali-nivahaih - many dear friends; sardham - with; ksanam - a moment; candana-kananam - a sandal grove; ksanam - a moment; va - or; campaka-vanam - a campaka grove; gaccha - go; va - or; tistha - stay; sundari - O beautiful one.With Your dear friends go for a while to the sandalwood grove or the campaka grove or stay here O beautiful one.Text 6ksanam grham ca yasyami

visistam karyam asti me viramam dehi me pritya

ksanam mam prana-vallabheksanam - for a moment; grham - home; ca - and; yasyami - I will go; visistam - specific; karyam - duty; asti - is; me - of Me; viramam - stop; dehi - please give; me - to Me; pritya - happily; ksanam - a moment; mam - to Me; prana-vallabhe - O girl more dear than life.I must return home for a while I have some urgent business there O girl more dear than life please happily allou Me to go.Text 7pranadhisthatr-devi tvam

pranas ca tvayi santi me prani vihaya pranams ca

kutra sthatum ksamah priyepranadhisthatr-devi - the ruler of My life; tvam - You; pranah - life; ca - and; tvayi - in You; santi - are; me - of Me; prani - living; vihaya - abandoning; pranan - life; ca - and; kutra - where?; sthatum - to stay; ksamah - able; priye - O beloved.You rule My life My life stays in You O dear one if I relinquish My life hou can I live?Text 8tvayi ma manasam sasvat

tvam me samsara-vasana tvatto mama priya nastitvam eva sankarat priyatvayi - in You; ma - My; manasam - heart and mind; sasvat - always; tvam - You; me - of Me; samsara-vasana - the desire; tvattah - than You; mama - of Me; priya - dear; na - not; asti - is; tvam - You; eva - indeed; sankarat - than Lord Siva; priya - dear.My heart and mind reside in You You are My desire No one is more dear to Me than You You are more dear to Me than even Lord Siva himself.Text 9prana me sankarah satyam

tvam ca pranadhika sati ity uktva tam samaslisya

bhagavan gantum udyatahprana - life; me - of Me; sankarah - Lord Siva; satyam - in truth; tvam - You; ca - and; pranadhika - more than life; sati - O saintly one; iti - thus; uktva - speaking; tam - Her; samaslisya - embracing; bhagavan - the Supreme Personality of Godhead; gantum - to go; udyatah - prepared.Lord Siva is My very life but You O beautiful one are more than life to MeAfter speaking these words the Supreme Personality of Godhead embraced Sri Radha‘ and then prepared to depart.Text 10akruragamanam jatva

sarvajah sarva-sadhanah atma pata ca sarvesam

sarvopakara-karakahakrura - of Akrura; agamanam - the arrival; j atva - knowing; sarvajah - all-knowing; sarva- sadhanah - all-powerful; atma - the Supreme Personality of Godhead; pata - the protector; ca - and; sarvesam - of all; sarvopakara- karakah - the benefactor of all.Lord Krsna the Supreme Personality of Godhead the all-powerful and all-knowing protector and benefactor of all understood that Akrura had already come to Vrndavana.Text 11drstva tam eva gacchantam

utsukam bhinna-manasam uvaca radhika devi

hrdayena viduyatadrstva - seeing; tam - Him; eva - indeed; gacchantam - coming; utsukam - eager; bhinna-manasam - in His heart prepared to depart; uvaca - spoke; radhika devi - Goddess Radha; hrdayena - with a heart; viduyata - trembling.Observing that Lord Krsna had decided to depart with a trembling heart Goddess Radha‘ spoke.Text 12sri-radhikovacahe natha ramana-srestha

sresthas ca preyasam mama he krsna he rama-natha

vrajesa ma vraja vrajamsri…-radhika uvaca - Sri Radha‘ said:; he - O; natha - master; ramana-srestha - O best of lovers; sresthah - best; ca - and; preyasam - of beloveds; mama - of Me; he - O; krsna - Krsna; he - O; rama-natha - master of the goddess of fortune; vrajesa - O king of Vraja; ma - don't; vraja - go; vrajam - to Vraja.Sri Radha‘ said: O master O best of lovers You are most dear to Me O Krsna O master of the goddess of fortune O king of Vraja please don't go to Vraja.Text 13adhuna tvam prana-natha

pasyami bhinna-manasam gate tvayi mama prema

gatam saubhagyam eva caadhuna - now; tvam - You; prana-natha - O master of My life; pasyami - I see; bhinna-manasam - decided to go; gate - gone; tvayi - when You are; mama - of Me; prema - the love; gatam - gone; saubhagyam - good fortune; eva - indeed; ca - and.O master of My life I see that You have decided to depart When You go You will no longer love Me Then My good fortune will also be gone.Text 14kva yasi mam viniksipya

gabhire soka-sagare viraha-vyakulam dinam

tvayy eva saranagatamkva - where?; yasi - You go; mam - Me; viniksipya - leaving; gabhire - deep; soka-sagare - in an ocean of grief; viraha - by absence; vyakulam - tormented; dinam - poor; tvayi - in You; eva - indeed; saranagatam - taken shelter.Where must You go¿ You will throu Me into a deep ocean of grief Although I have taken shelter of You and surrendered to You You will torment Me by leaving.Text 15na yasyami punar geham

yasyami kananantaram krsna krsneti krsneti

gayam gayam diva-nisamna - not; yasyami - I will go; punah - again; geham - home; yasyami - I will go; kananantaram - to another forest; krsna - O Krsna; krsna - O Krsna; iti - thus; krsna - O Krsna; iti - thus; gayam - singing; gayam - and singing; diva-nisam - day and night.I will not return home I will go to another forest Day and night I will sing, Krsna¡ Krsna¡ Krsna!"Text 16na yasyamy athavaranyam

yasyami kama-sagare tatra tvat-kamanam krtva

tyaksyami ca kalevaramna - not; yasyami - I will go; athava - or; aranyam - to a forest; yasyami - I will go; kama-sagare - in the ocean of desires; tatra - there; tvat - of You; kamanam - the desire; krtva - doing; tyaksyami - I will abandon; ca - and; kalevaram - this body.Perhaps I will not go to another forest Perhaps I will go to the ocean of desires There desiring only You I will give up this body.Text 17yathakaso yathatma ca

yatha candro yatha ravih tatha tvam yasi mat-parsve

nibaddho vasanacaleyatha - as; akasah - the sky; yatha - as; atma - the Self; ca - and; yatha - as; candrah - the moon; yatha - as; ravih - the sun; tatha - so; tvam - You; yasi - go; mat-parsve - to My side; nibaddhah - bound; vasana - by the garment; acale - to the corner.As the sky the sun the moon the air and the Supersoul always follou Me may You always follou Me always by My side the corners of Our garments tied together.Text 18adhuna yasi nairasyam

krtva me dina-vatsala na yukta hi parityaktum

dinam mam saranagatamadhuna - now; yasi - You go; nairasyam - hopeless despair; krtva - creating; me - of Me; dina-vatsala - O Lord affectionate to the poor and suffering; na - not; yukta - right; hi - indeed; parityaktum - to leave; dinam - poor; mam - Me; saranagatam - taken shelter and surrendered to You.O master who loves the poor You will push Me into despair and then depart It is not right for You abandon unhappy Me who have taken shelter of You and surrendered to You.Text 19yat-pada-padmam dhyayante

brahma-visnu-sivadayah tvam mayaya gopa-vesam

katham janami matsariyat-pada-padmam - whose lotus feet; dhyayante - meditate; brahma-visnu-sivadayah - headed by Brahma Visnu and Siva; tvam - You; mayaya - with Your potency; gopa-vesam - the appearance of a gopa; katham - why?; janami - I know; matsari - envious.Hou can I an envious woman understand You whose Yogamaya‘ potency makes You seem an ordinary gopa You on whose lotus feet the demigods headed by Brahma Visnu and Siva meditate?Text 20krtam yad deva durnitam

aparadha-sahasrakam yad uktam pati-bhavena

cabhimanena tat ksamakrtam - don; yat - what; deva - O Lord; durnitam - sin; aparadha- sahasrakam - a thousand offenses; yat - what; uktam - spoken; pati- bhavena - with the idea of being a lover; ca - and; abhimanena - with pride; tat - that; ksama - please forgive.O master please forgive the thousand offensive arrogant words I spoke thinking You were only My lover.Text 21curni-bhutas ca mad-garvo

duri-bhuto manorathah vijatam atma-saubhagyam

kim anyat kathayami tecurni-bhutah - crushed into pieces; ca - and; mad-garvah - My pride; duri-bhutah - thrown far away; manorathah - desire; vij atam - known; atma-saubhagyam - My own good fortune; kim - what?; anyat - other; kathayami - I say; te - to You.Nou My pride is crushed into pieces Nou desires are thrown far away Nou I knou hou fortunate I was What more can I say to You?Text 22jatva garga-mukhac chrutva

mohita tava mayaya tvam ca vaktum na saknomi

premna va bhakti-pasatahjatva - understand; garga-mukhat - from Garga Muni's mouth; srutva - hearing; mohita - bewildered; tava - of You; mayaya - by the potency; tvam - You; ca - and; vaktum - 6to say; na - not; saknomi - able; premna - with love; va - or; bhakti-pasatah - with ropes of love.Overcome with love bound with ropes of love and bewildered by Your Yogamaya‘ even though I had heard the truth from Garga Muni's mouth I had no power to speak to You in the right way.Text 23yasi cen mam parityajya

sa-kalanko bhavisyasi tvat-putra-pautra nasyanti

brahma-kopanalena cayasi - You go; cet - if; mam - to Me; parityajya - leaving; sa- kalankah - contaminated with sin; bhavisyasi - You will be; tvat- putra - Your sons; pautrah - and grandchildren; nasyanti - will perish; brahma-kopanalena - by the fire of brahmana's anger; ca - and.If You abandon Me You will become contaminated with sin The fire of a brahmana's curse will kill Your children and grandchildren.Text 24ksanam yuga-satam manye

tvam vina prana-vallabham katham satabdam tvam tyaktva

bibharmi jivanam prabhoksanam - a moment; yuga-satam - a hundsred yugas; manye - I think; tvam - You; vina - without; prana-vallabham - more dear than life; katham - why?; satabdam - a hundred years; tvam - You; tyaktva - leaving; bibharmi - I maintain; jivanam - live; prabhah - O Lord.You are more dear to Me than life Without You I will think each moment is a hundred yugas O master hou can I stay alive without You for a hundred years?Text 25ity uktva radhika kopat

papata dharani-tale murcham samprapa sahasa

jahara cetanam muneiti - thus; uktva - saying; radhika - Radha; kopat - angrily; papata - fell; dharani…-tale - to the ground; murcham - fainting; samprapa - attained; sahasa - at once; jahara - lost; cetanam - consciousness; mune - O sage.After angrily speaking these words Sri Radha‘ suddenly fainted and fell to the ground.Text 26krsnas tam murchitam drstva

krpaya ca krpa-nidhih cetanam karayitva ca

vasayam asa vaksasikrsnah - Lord Krsna; tam - Her; murchitam - fainted; drstva - seeing; krpaya - with mercy; ca - and; krpa-nidhih - an ocean of mercy; cetanam - consciousness; karayitva - causing; ca - and; vasayam asa - held; vaksasi - to His chest.Seeing that Radha‘ had fallen unconscious Lord Krsna who is an ocean of mercy mercifully revived Her and held Her to His chest.Text 27bodhayam asa vividham

yogaih soka-vikhandalaih tathapi sokam tyaktum ca

na sasaka suci-smitabodhayam asa - awakened; vividham - various; yogaih - with yoga; soka-vikhandalaih - breaking grief; tathapi - still; sokam - grief; tyaktum - to abandon; ca - and; na - not; sasaka - was able; suci- smita - the girl with the beautiful smile.Then Lord Krsna enlightened Her with many spiritual teachings meant to break grief Still Radha‘ with the beautiful smile could not give up Her grief.Text 28samanya-vastu-visleso

nrnam sokaya kevalam dehatmanos ca vicchedah

kva sukhaya prakalpatesamanya - general; vastu - things; vislesah - absence; nrnam - of people; sokaya - for grief; kevalam - only; deha - of the body; atmanoh - and soul; ca - and; vicchedah - separation; kva - where>; sukhaya - for happiness; prakalpate - is proper.Even the loss of ordinary things makes people unhappy Hou can the soul's loss of the body bring happiness?Text 29na yayau tatra divase

vraja-rajo vrajam prati krida-sarovarabhyasam

prayayau radhaya sahana - not; yayau - went; tatra - there; divase - day; vraja-rajah - the king of Vraja; vrajam - to Vraja; prati - to; krida - pastime; sarovara - lake; abhyasam - effort; prayayau - went; radhaya - Radha; saha - with.On that day Lord Krsna the king of Vraja did not return to Vraja Instead He took Radha‘ to a pastime lake.Text 30tatra gatva punah kridam

cakara ca taya saha vijahau viraha-jvalam

rase rasesvari mudatatra - there; gatva - going; punah - again; kridam - pastimes; cakara - did; ca - and; taya - Her; saha - with; vijahau - abandoned; viraha - of separation; jvalam - the fire; rase - in the rasa dance; rasesvari - the queen of the Radha; muda - happily.There He again enjoyed pastimes with Her Enjoying in the rasa dance Sri Radha the queen of the rasa dance escaped the flames of her imminent separation from Lord Krsna.Text 31radha sa svamina sardham

puspa-candana-carcita puspa-candana-talpe ca

tasthau rahasi naradaradha - Radha; sa - She; svamina - master; sardham - with; puspa- candana-carcita - anounted with flowers and sandal paste; puspa-candana-talpe - on a couch of flowers and sandal paste; ca - and; tasthau - stayed; rahasi - in secluded place; narada - O Narada.Narada in that secluded place Sri Radha who was decorated with flowers and anointed with sandal paste stayed with Her lover Lord Krsna on a couch decorated with flowers and anointed with sandal paste.

No comments: