Sunday, August 5, 2007

part-III

Chapter Six


Sri Radha-Krsna-samvada A Conversation of Sri Radha' and Sri Krsna

Text 1sri-narayana uvacadhyatva stutva ca tisthanto

devas te tejasah purah

dadrsus tejaso madhye

sariram kamaniyakamsri...-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said; dhyatva - mditating; stutva - praying; ca - and; tisthantah - standing; devah - the demigods; te - they; tejasah - of the light; purah - in front; dadrsuh - saw; tejasah - of the light; madhye - in the midst; sariram - body; kamaniyakam - handsome.Sri Narayana Rsi said Meditating and praying the demigods reverently stood before that light Then they sau a handsome form at the center of that light .Text 2sa-jalambhoda-varnabham

sa-smitam su-manoharam paramahladakam rupam

trailokya-citta-mohanamsa-jalambhoda-varnabham - splendid as a monsoon cloud; sa- smitam - smiling; su-manoharam - very handsome; paramahladakam - blissful; rupam - form; trailokya - of the three worlds; citta - the hearts; mohanam - charming.a handsome blissful smiling form splendid as a monsoon cloud a form that enchants the three worlds .Text 3ganda-sthala-kapolabhyam

jvalan-makara-kundalam sad-ratna-nupurabhyam ca

caranambhoja-rajitamganda-sthala-kapolabhyam - with cheeks; jvalan-makara- kundalam - splendid shark-earrings; sad-ratna - precious jewels; nupurabhyam - with anklets; ca - and; caranambhoja-rajitam - splendid lotus feet.a form with shark-earrings glittering on its cheeks a form with lotus feet splendid with jewel anklets .Text 4vahni-suddha-haridrabha-

vastramulya-virajitam mani-ratnendra-saranam

sveccha-kautuka-nirmitaihvahni - fire; suddha - purified; haridra - yellow; abha - splendor; vastra - garments; amulya - priceless; virajitam - splendid; mani- ratnendra-saranam - of precious jewels; sveccha-kautuka- nirmitaih - glorious.a form splendid with precious jewel ornaments and priceless yellou garments pure like fire .Text 5bhusitam bhusanai ramyais

tad-rupenaiva bhusitaih vinoda-murali-yukta-

bimbadhara-manoharambhusitam - decorated; bhusanai - with ornaments; ramyaih - beautiful; tad-rupena - with that form; eva - inded; bhusitaih - decorated; vinoda - pastimes; murali - flute; yukta - with; bimbadhara-manoharam - charming bimâ-fruit lips.a form decorated with beautiful ornaments a form that made its ornaments more beautiful becoming the ornament of its ornaments .Text 6prasanneksana-pasyantam

bhaktanugraha-kataram sad-ratna-gutika-yukta-

kavatorah-sthalojjvalamprasanna - joyous; iksana - eyes; pasyantam - looking; bhaktanugraha-kataram - agitated with mercy for the devotees; sad- ratna - with precious jewels; gutika - perls; yukta - with; kavata - door; urah„-sthala - chest; ujjvalam - splendid.a form glancing with happy eyes a form overcome with kindness for the devotees a form with a great and splendid door- panel chest decorated with pearls and jewels .Text 7kaustubhasakta-sad-ratna-

pradipta-tejasojjvalam atra tejasi carvangi

dadrsu radhikabhidhamkaustubha - kaustubha gem; asakta - attached; sad-ratna - precious jewels; pradipta-tejasojjvalam - splendid; atra - here; tejasi - in splendor; caru - handsome; angim - limbs dadrsuh - saw; radhikabhidham - named Sri Radha.a form splendid with kaustubhas and other precious jewels In this way in the center of that light the demigods sau the beautiful form of Sri RadhaText 8pasyantam sa-smitam kantam

pasyantim vakra-caksusa mukta-pankti-vinindaika-

danta-pankti-virajitampasyantam - looking; sa-smitam - smiling; kantam - at Her lover; pasyantim - looking; vakra-caksusa - with crooked eyes; mukta- pankti - rows of pearls; vininda - eclipsing; eka-danta-pankti - with teeth; virajitam - splendid.At Sri Radha who with crooked eyes exchanged glances with Her smiling lover whose splendid teeth eclipsed many rows of perfect pearls .Text 9isad-dhasya-prasannasyam

sarat-pankaja-locanam sarat-parvana-candrabha-

vinindyasya-manoharamisat - gently; hasya - smiling; prasanna - happy; asyam - face; sarat-pankaja-locanam - autumn-lotus eyes; sarat-parvana- candrabha - autumn moon; vinindya - eclipsing; asya - face; manoharam - beautiful.whose face was happy with a gentle smile whose eyes were autumn lotus flowers whose beautiful face eclipsed the autumn moon .Text 10bandhujiva-prabha-musta-

dharostha-ruciram varam ranan-majira-yugmena

padambuja-virajitambandhujiva - of bandhujiva flowers; prabha - the splendor; musta - robbing; adharostha - lips; ruciram - beautiful; varam - beautiful; ranat - tinkling; majira-yugmena - with anklets; padambuja-virajitam - splendid lotus feet.whose beautiful lips robbed the bandhujiva flowers of their glory whose lotus feet were splendid with tinkling anklets .Text 11manindranam prabha-mosa-

nakha-raji-virajitam kunkumabhasam acchadya-

padadho-raga-bhusitammanindranam - of the king of jewels; prabha - the splendor; mosa - robbing; nakha-raji - nails; virajitam - splendid; kunkumabhasam - splendid with kunkuma; acchadya - covering; padadhah - soles of Her feet; raga - red; bhusitam - decorated.whose fingernails and toenails eclipsed the glory of the king of jewels the soles of whose feet were anointed with kunkuma .Text 12amulya-ratna-saranam

pasaka-sreni-sobhitam hutasana-visuddhamsu-

kamulya-jvalitojjvalamamulya - priceless; ratna-saranam - of the best of jewels; pasaka-sreni - strings; sobhitam - decorated; hutasana - fire; visuddha - pure; amsuka - garments; amulya - priceless; jvalita- ujjvalam - splendid.who was glorious with priceless jewel necklaces who was glorious with priceless garments pure as fire .Text 13maha-manindra-saranam

kinkini-madhya-samyutam sad-ratna-hara-keyura-

kara-kankana-bhusitammaha-manindra-saranam - of the kings of jewels; kinkini...- madhya-samyutam - with tinkling ornaments at Her waist; sad- ratna - jewels; hara - necklaces; keyura-kara-kankana - with bracelets and armlets; bhusitam - decorated.who at Her waist wore tinkling ornaments made with the kings of jewels who was decorated with jewel bracelets armlets and necklaces .Text 14ratnendra-racitotkrsta-

kapolojjvala-kundalam karnopari-manindranam

karna-bhusana-bhusitamratnendra - the kings of jewels; racita - made; utkrsta - excellent; kapola - cheeks; ujjvala - splendid; kundalam - earrings; karnopari - on Her ears; manindranam - of the kings of jewels; karna-bhusana - with earrings; bhusitam - decorated.whose ears and cheeks were splendid with glorious earrings made from the kings of jewels .Text 15khagendra-cacu-nasagra-

gajendra-mauktikanvitam malati-malaya baddha-

kavari-bhara-bibhratimkhagendra - of the king of birds; cacu - beak; nasa - of the nose; agra - the tip; gajendra-mauktikanvitam - with an elephant pearl; malati...-malaya - with a graland of jasmine flowers; baddha - bound; kavari...-bhara-bibhratim - wearing braids.whose nose beautiful as the king of bird's beak was decorated with an elephant pearl whose braids were tied with a string of jasmine flowers .Text 16maninam kaustubhendranam

vaksah-sthala-su-sobhitam parijata-prasunanam

mala-jalojjvalam varammaninam - of jewels; kaustubhendranam - kaustubha; vaksah„- sthala - chest; su-sobhitam - splendid; parijata-prasunanam - of partijata flowers; mala - of garlands; jala - witha network; jujvalam - splendid; varam - beautiful.whose breast was splendid with many kaustubha jewels who was decorated with a network of parijata garlands .Text 17ratnanguriya-nikaraih

karanguli-vibhusitamratnanguriya-nikaraih - with many jewel rings; karanguli- vibhusitam'decorated with rings.whose fingers were decorated with many jewel rings .Text 18divya-sankha-vikarais ca

citra-rama-vibhusitaih suksma-sutra-krtai ramyair

bhusitam sankha-bhusanaihdivya - splendid; sankha - vikaraih - madeof conchshells; ca - and; citra-rama-vibhusitaih - wonderfully decorated; suksma - fine; sutra - threads; krtaih - made; ramyaih - beautiful; bhusitam - decorated; sankha-bhusanaih - conchshell ornaments.who was decorated with splendid conchshell ornaments strung with fine threads .Text 19sad-ratna-sara-gutika-

rakta-sutrakta-sobhitam pratapta-svarna-varnabham

acchadya caru-vigrahamsad-ratna-sara - the best of jewels; gutika - pearls; rakta - red; sutra - threads; akta-sobhitam - splendid; pratapta - molten; svarna - gold; varnabham - the color; acchadya - covering; caru-vigraham - beautiful form.who was decorated with jewel necklaces strung with red threads whose beautiful form was glorious as molten gold .Text 20nitamba-sroni-lalitam

stana-pinonnatam natam bhusitam bhusanaih sarvais

tat-saundaryena bhusitaihnitamba-sroni-lalitam - with graceful hips and thighs; stana- pinonnatam - with full raised breasts; natam - bowed; bhusitam - decorated; bhusanaih - with ornaments; sarvaih - all; tat- saundaryena - with Her beauty; bhusitaih - decorated.whose thighs were graceful whose raised breasts were very full who was decorated with all ornaments and who was decorated with Her own sublime beauty .Text 21vismitas tridasah sarve

drstvesam isvarim varam tustuvus te surah sarve

purna-sarva-manorathahvismitah - filled with wonder; tridasah - the demigods; sarve - all; drstva - gazing; isam - the Lord; isvarim - the goddess; varam - beautiful; tustuvuh - offered prayers; te - they; surah - the demigods; sarve - all; purna-sarva-manorathah - all their desires fulfilled.the demigods filled with wonder gazed Then all their desires fulfilled the demigods offered prayers to Lord Krsna and Goddess Radha.Text 22sri-brahmovacatava carana-saroje man-manas-cacariko

bhramatu satatam isa prema-bhaktya saroje bhavana-marana-rogyat pahi santy-ausadhena

su-drdha-su-paripakvam dehi bhaktim ca dasyamsri...-brahma uvaca - Sri Brahma' said; tava - of You; carana- saroje - the lotus feet; man-manah - my mind; cacarikah - the bee; bhramatu - may wander; satatam - always; isa - O master; prema- bhaktya - with loving devotion; saroje - at the lotus; bhavana - of birth; marana - and death; rogyat - from the sickness; pahi - please rescue; santi - peace; ausadhena - with the medicine; su-drdha-su- paripakvam - very firm and ripe; dehi - give; bhaktim - devotion; ca - and; dasyam - service.Sri Brahma' said O Lord may the bumblebee of my mind always lovingly stay at the lotus flower of Your feet Please give me the medicine that brings peace Please save me from the fever of repeated birth and death Please give me steady and mature devotional service to You.Text 23sri-sankara uvacabhava-jaladhi-nimagnas citta-mino madiyo

bhramati satatam asmin ghora-samsara-kupe visayam ati-vinindyam srsti-samhara-rupam

apanaya tava bhaktim dehi padaravindesri...-sankara uvaca - Sri Siva said; bhava-jaladhi- nimagnah - drowning in the ocean of birth and death; citta-minah - the fish of the mind; madiyah - my; bhramati - wanders; satatam - always; asmin - here; ghora-samsara-kupe - in the horrible well of repeated birth and death; visayam ati-vinindyam - the wretched happiness of this world; srsti - creation; samhara - and annihilation; rupam - the from; apanaya - please remove; tava - of You; bhaktim - devotion; dehi - give; padaravinde - for the lotus feet.Sri Siva said I am drowning in the ocean of birth and death The fish of my mind is trapped in the horrible narrou well of repeated birth and death O Lord please rescue me from this horrible world of birth and death and give me loving devotion for Your lotus feet.Text 24sri-dharma uvacatava nija-jana-sardham sangamo me mad-isa

bhavatu visaya-bandha-cchedane tiksna-khadgah tava carana-saroja-sthana-danaika-hetur

janusi janusi bhaktim dehi padaravindesri...-dharma uvaca - Sri Yamaraja said; tava - of You; nija-jana- sardham - with the devotees; sangamah - company; me - of me; mad-isa - O my Lord; bhavatu - may be; visaya-bandha-cchedane - in the breaking of bondage to the material world; tiksna-khadgah - the sharp sword; tava - of You; carana-saroja - for the lotus feet; sthana - the place; dana - gift; eka - only; hetuh - reason; janusi - birth; janusi - after birth; bhaktim - devotional service; dehi - please give; padaravinde - for the lotus feet.Sri Yamaraja said O my Lord may I have the association of Your devotees Association with them is a sharp sword that cuts the bonds of repeated birth and death Association with them is the only way to attain a place at Your lotus feet Please give me devotional service to Your lotus feet birth after birth.Text 25sri-narayana uvacaity evam stavanam krtva

paripurnaika-manasah kama-purasya puratas

tisthanto radhika-patehsri...-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said; ity - thus; evam - in this way; stavanam - prayer; krtva - having done; paripurna - full; eka - one; manasah - mind; kama-purasya - the fulfillment of desire; puratah - in the presence; tisthantah - standing; radhika-pateh - of Lord Krsna the husband of Sri Radha.Sri Narayana Rsi said After speaking these prayers the demigods their heart's desires fulfilled respectfully stood before Lord Krsna Sri Radha§ husband who fulfills the desires of His devotees.Text 26suranam stavanam srutva

tan uvaca krpa-nidhih hitam tathyam ca vacanam

smeranana-saroruhahsuranam - of the demigods; stavanam - the prayers; srutva - having heard; tan - to them; uvaca - said; krpa-nidhih - an ocean of mercy; hitam - good; tathyam - true; ca - and; vacanam - words; smeranana- saroruhah - His lotus face smiling.After listening to the demigods§ peayers Lord Krsna who is an ocean of mercy and whose lotus face had blossomed with a smile spoke the following auspicious and truthful words.Text 27sri-krsna uvacatisthatagacchata purim

madiyam natra samsayah sivasrayanam kusalam

prastum yuktam asampratamsri...-krsna uvaca - Sri Krsna said; tisthata - stay; agacchata - come; purim - to the city; madiyam - My; na - not; atra - here; samsayah - doubt; siva - auspicious; asrayanam - of they who take shelter; kusalam - the welfare; prastum - to ask; yuktam - proper; asampratam - always.Sri Krsna said Please come to My palace I am always eager to ask about the welfare of they who take shelter of Me.Text 28niscinta bhavatatraiva

ka cinta vo mayi sthiteniscinta - free from care; bhavata - please be; atra - here; eva - indeed; ka - what?; cinta - anxiety; vah - of you; mayi - while I; sthite - am present.Please be free of all troubles Hou could you be troubled while I am here?Text 29sthito 'ham sarva-bijesu

pratyakso 'ham stavena vai yusmakam yad abhiprayam

sarvam janami niscitamsthitah - situated; aham - I; sarva - all; bijesu - in the seeds; pratyaksah - directly seen; aham - I am; stavena - with prayer; vai - indeed; yusmakam - of you; yat - what; abhiprayam - meaning; sarvam - all; janami - I know; niscitam - indeed.I am present in everyone's heart I appear before they who offer prayers to Me I knou everything about why you have come.Text 30subhasubham ca yat karma

kale khalu bhavisyati mahat ksudram ca yat karma

sarvam kala-krtam surahsubha - auspicious; asubham - inauspicious; ca - and; yat - what; karma - work; kale - in time; khalu - indeed; bhavisyati - will be; mahat - great; ksudram - small; ca - and; yat - what; karma - work; sarvam - all; kala-krtam - done by time; surah - O demigods.In time auspicious and inauspicious deeds will bear results O demigods all actions great and small bear results by the power of time.Text 31sva-sva-kale ca taravah

phalinah puspinah sada paripakva-phalah kale

kale 'pakva-phalanvitahsva-sva-kale - at their own time; ca - and; taravah - trees; phalinah - bear fruit; puspinah - bear flowers; sada - always; paripakva - ripe; phalah - fruits; kale - time; kale - after time; apakva - unripe; phala - fruits; anvitah - with.At the proper time trees bear fruits and flowers In some seasons the fruits are ripe In other seasons the fruits are not ripe yet.Text 32sukham duhkham vipat sampat

sokas cinta subhasubham sva-karma-phala-nistham ca

sarvam kale 'py upasthitamsukham - happiness; duhkham - unhappiness; vipat - calamity; sampat - good fortune; sokas - grief; cinta - anxiety; subha - auspicious; asubham - inauspicious; sva-karma-phala-nistham - the result of one's own work; ca - and; sarvam - all; kale - in time; api - also; upasthitam - situated.Happiness suffering calamity good fortune grief and anxiety which are the auspicious and inauspicious fruits of each person's work all come at the appropriate timeText 33na hi kasya priyah ko va

vipriyo va jagat-traye kale karya-vasat sarve

bhavanty evapriyah priyahna - not; hi - indeed; kasya - of whom?; priyah - what is liked; kah - what?; va - or; vipriyah - not liked; va - or; jagat-traye - in the three worlds; kale - in time; karya - of action; vasat - by the control; sarve - all; bhavanty - zare; eva - indeed; apriyah - not liked; priyah - liked.What is not pleasing in the three worlds¿ What is unpleasing in the three worlds¿ It is the power of time that makes things pleasing and unpleasing.Text 34rajano manavah prthvyam

drsta yusmabhis tatra vai sva-karma-phala-pakena

sarve kala-vasam gatahrajanah - kings; manavah - manus; prthvyam - on the earth; drsta - seen; yusmabhih - by you; tatra - there; vai - indeed; sva - own; karma - karma; phala - ripe; pakena - by the fruit; sarve - all; kala- vasam - the control of time; gatah - attain.You have seen how when the fruits of their past deeds have become ripe kings and manus in this world are under the control of time.Text 35yusmakam adhunatraiva

goloke yat ksanam gatam prthivyam yat-ksanenaiva

sapta-manvantaram gatamyusmakam - of you; adhuna - now; atra - here; eva - indeed; goloke - in Goloka; yat - what; ksanam - a moment; gatam - gone; prthivyam - on the earth; yat-ksanena - by which moment eva - indeed; sapta- manvantaram - seven manvantaras; gatam - gone.What is nou a single moment in Goloka is seven manvantaras in the material world.Text 36indrah sapta gatas tatra

devendras castamo 'dhuna kala-cakram bhramaty evam

madiyam ca diva-nisamindrah - Indras; sapta - seven; gatah - gone; tatra - there; devendras - kings of the demigods; ca - and; astamah - eight; adhuna - now; kala - time; cakram - the wheel; bhramaty - turns; evam - thus; madiyam - My; ca - and; diva-nisam - day and night.Seven Indras have come and gone Nou it is the time of the eighth Indra In this way My wheel of time turns day and night.Text 37indras ca manavo bhupah

sarve kala-vasam gatah kirtih prthvi punyam agham

katha-matravasesitahindrah - Indras; ca - and; manavah - manus; bhupah - kings; sarve - all; kala-vasam - the control of time; gatah„ - attained; kirtih„ - fame; prthvi - great; punyam - piety; agham - sin; katha - words; matra - only; avasesitah - remaining.Indras manus and kings are all under the control of time Their fame piety and sins remain only as words in history.Text 38adhunapi ca rajano

dustas ca hari-nindakah babhuvur bahavo bhumau

maha-bala-parakramahadhuna - now; api - even; ca - and; rajanah - kings; dustas - wicked; ca - and; hari-nindakah - offenders to Lord Krsna; babhuvuh - became; bahavah - many; bhumau - on the earth; maha-bala-parakramah - very powerful.Even nou on the earth there are many powerful and wicked kings who revile the Supreme Personality of Godhead.Text 39sarve yasyanti kalena

kalantaka-vasam dhruvamsarve-all; yasyanti - will go; kalena - by time; kalantaka- vasam - the control of the end of time; dhruvam - indeed..In the course of time they also will submit to time's power.Text 40upasthito 'pi kalo 'yam

vato vati nirantaram vahnir dahati suryas ca

tapaty eva mamajayaupasthitah - situated; api - also; kalah - time; ayam - this; vatah - the wind; vati - blows; nirantaram - always; vahnih - fire; dahati - burns; suryah - the sun; ca - and; tapaty - shines; eva - indeed; mama - My; aj aya - by the order.By My order time moves the wind blows fire burns and the sun shines.Text 41vyadhayah santi dehesu

mrtyus carati jantusu varsanty ete jaladharah

sarve deva mamajayavyadhayah - diseases; santi - are; dehesu - in bodies; mrtyus - death; carati - moves; jantusu - among living entities; varsanty - rains; ete - they; jaladharah - clouds; sarve - all; deva - demigods; mama - My; aj aya - by the order..O demigods by My order clouds scatter rain diseases strike material bodies and death moves among the conditioned soulsText 42brahmanya-nista vipras ca

tapo-nisthas tapo-dhanah brahmarsayo brahma-nistha

yoga-nisthas ca yoginahbrahmanya-nista - devoted to the brahmanas; vipras - the brahmanas; ca - and; tapo-nisthah - devoted to austerity; tapo- dhanah - they whose wealth is austerity; brahmarsayah - brahmana sages; brahma-nistha - devoted to Brahman; yoga-nisthas - devoted to yoga; ca - and; yoginah - yogis.Brahmanas are devoted to brahminical culture Sages whose wealth is austerity are devoted to austerity Brahmana sages are devoted to Brahman Yogis are devoted to yoga.Text 43te sarve mad-bhayad bhitah

sva-dharma-karma-tat-parah mad-bhaktas caiva nihsankah

karma-nirmula-karakahte - they; sarve - all; mad-bhayat - out of fear of Me; bhitah - frightened; sva-dharma-karma-tat-parah - devoted to duty; mad-bhaktah - My devotees; ca - and; eva - indeed; nihsankah - fearless; karma-nirmula-karakah - uprooting fruitive reactions.They all perform their duties out of fear of Me Only My devotees who uproot the tree of karmic reactions are fearless.Text 44devah kalasya kalo 'ham

vidhata dhatur eva ca samhara-kartuh samharta

patuh pata parat parahdevah - O demigods; kalasya - of time; kalah - time; aham - I; vidhata - the creator; dhatuh - of the creator; eva - indeed; ca - and; samhara - destruction; kartuh - of the doer; samharta - the destroyer; patuh - of the protector; pata - the protector; parat - than the greatest; parah - greater.O demigods I am the time of time the creator of the creator the protector of the protector the destroyer of the destroyer I am greater than the greatest.Text 45mamajayam samharta

namna tena harah smrtah tam visva-srk srsti-hetoh

pata dharmas ca raksanatmamajayam - by My order; samharta - the destroyer; namna - by name; tena - by him; harah - Siva; smrtah - is considered; tam - to him; visva-srk - the freator of the universe; srsti-hetoh - because of creation; pata - the protector; dharmah - yamaraja; ca - and; raksanat - from protection.By My order Brahma' creates Yamaraja protects and Siva destroys.Text 46brahmadi-trna-paryantam

sarvesam aham isvarah sva-karma-phala-dataham

karma-nirmula-karakahbrahmadi - beginning with Brahma; trna-paryantam - down to a blade of grass; sarvesam - of all; aham - I; isvarah - the master; sva- karma - own deeds; phala - the fruit; data - the giver; aham - I; karma- nirmula-karakah - uprooting the fruits of work.I am the master of all from Brahma' down to the blades of grass I give the fruits of work I uproot the tree of karma.Text 47aham yan samharisyami

kas tesam api raksita yan aham palayisyami

tesam hanta na ke 'pi caaham - I; yan - to whom; samharisyami - destroy; kah - who; tesam - of them; api - even; raksita - the protector; yan - to whom; aham - I; palayisyami - will protect; tesam - of them; hanta - indeed; na - not; ke api - anyone; ca - and.Who can protect someone I would kill¿ Who can kill someone I would protect?Text 48sarvesam api samharta

srasta pataham eva ca naham saktas ca bhaktanam

samhare nitya-dehinamsarvesam - of all; api - even; samharta - the destroyer; srasta - the creator; pata - the protector; aham - I; eva - indeed; ca - and; na - nor; aham - I; saktas - able; ca - and; bhaktanam - of the devotees; samhare - in the destruction; nitya-dehinam - of they whose bodies are eternal.I am the protector of all I am the destroyer of all Still I have no power to destroy the devotees Their bodies are eternal.Text 49bhakta mamanuga nityam

mat-padarcana-tat-parah aham bhaktantike sasvat

tesam raksana-hetavebhaktah - the devotees; mamanuga - My followers; nityam - always; mat-padarcana-tat-parah - devoted to worshiping My feet; aham - I; bhakta-antike - near the devotees; sasvat - always; tesam - of them; raksana-hetave - for protection.The devotees are My followers They worship My feet eternally To protect them I always stay by their side.Text 50sarve nasyanti brahmande

prabhavanti punah punah na me bhaktah pranasyanti

nihsankas ca nirapadahsarve - all; nasyanti - perish; brahmande - in the universe; prabhavanti - are born; punah - again; punah - and again; na - not; me - of Me; bhaktah - devotees; pranasyanti - perish; nihsankas - fearless; ca - and; nirapadah - free form calamities.In the material world everyone dies and everyone is reborn again and again But My devotees do not die They are fearless They never suffer.Text 51tato vipascitah sarve

dasyam vachanti no varam ye mam dasyam prayacante

dhanyas te 'nye ca vacitahtatah - therefore; vipascitah - the wise; sarve - all; dasyam - devotional service; vachanti - desire; nah - of Us; varam - benediction; ye - who; mam - to Me; dasyam - d; prayacante - request; dhanyah - fortunate; te - they; anye - others; ca - and; va citah - desired.Every wise man yearns to serve Me They who pray for My service are fortunate They who do not are filled with material desires.Text 52janma-mrtyu-jara-vyadhi-

bhayam ca yama-tadana anyesam karminam asti

na bhaktanam ca karminamjanma - birth; mrtyu - death; jara - old age; vyadhi - and disease; bhayam - fear; ca - and; yama-tadana - the punihsments of Yamaraja; anyesam - of others; karminam - engaged in fruitive work; asti - is; na - not; bhaktanam - of the devotees; ca - and; karminam - of the fruitive workers.Fruitive workers fear birth death old-age disease and Yama's punishments They who are My devotees do not fear.Text 53bhakta na liptah papesu

punyesu sarva-karmanah aham dhunomi tesam ca

karma-bhogams ca niscitambhaktah - devotees; na - not; liptah - touched; papesu - in sins; punyesu - in piety; sarva-karmanah - all deeds; aham - I; dhunomi - shake away; tesam - of them; ca - and; karma-bhogan - the enjoyments of fruitive work; ca - and; niscitam - concluded.My devotees are not touched by piety or sin I shake away their karma.Text 54aham pranas ca bhaktanam

bhaktah prana mamapi ca dhyayanti ye ca mam nityam

tan smarami diva-nisamaham - I; pranas - the life-breath; ca - and; bhaktanam - of the devotees; bhaktah - the devotees; prana - the life-breath; mama - of Me; api - also; ca - and; dhyayanti - they meditate; ye - who; ca - and; mam - on Me; nityam - always; tan - them; smarami - I remember; diva-nisam - day and night.I am the devotees§ life The devotees are My life They meditate on Me always I think of them day and night.Text 55cakram sudarsanam nama

sodasaram su-tiksnakam yat-tejah-sodasamso 'pi

nasti sarvesu jivisucakram - disc; sudarsanam - Sudarsana; nama - named; sodasaram - 1¶ spokes; su-tiksnakam - very sharp; yat-tejah - whose splendor; sodasamsah - a sixteenth part; api - even; na - not; asti - is; sarvesu - in all; jivisu - living beings.My sixteen-spoke Sudarsana disc is very sharp No living being has even one-sixteenth of its splendor and power.Text 56bhaktantike tu tac cakram

dattva raksartham ipsitam tathapi na pratitir me

yami tesam ca sannidhimbhakta - the devotees; antike - near; tu - indeed; tat - that; cakram - disc; dattva - placing; raksartham - for protection; ipsitam - desired; tathapi - still; na - not; pratitih - belief; me - of Me; yami - I go; tesam - of them; ca - and; sannidhim - near.To protect them I place My disc by the devotees§ side Still not confident of their protection I personally stand by My devotees.Text 57na me svasthyam ca vaikunthe

goloke radhikantike yatra tisthanti bhaktas te

tatra tisthamy ahar-nisamna - not; me - of Me; svasthyam - happiness; ca - and; vaikunthe - in vaikuntha; goloke - and; radhika - Sri Radha; antike - near; yatra - where; tisthanti - stay; bhaktah - the devotees; te - they; tatra - there; tisthamy - I stay; ahar-nisam - day and night.I am not happy in Vaikuntha I am not happy in Goloka I am not happy by Sri Radha's side I am happy in the company of My devotees Wherever My devotees stay there I stay day and night.Text 58pranebhyah preyasi radha

sthitorasi diva-nisam yuyam pranadhika laksmir

na me bhaktat para priyapranebhyah - than life; preyasi - more dear; radha - Sri Radha; sthita - staying; urasi - on the chest; diva-nisam - day and night; yuyam - you; prana - than life; adhika - more dear; laksmih - Goddess Laksmi; na - not; me - of Me; bhaktat - than a devotee; para - more; priya - dear.Sri Radha' is more dear to Me than life Day and night She rests on My chest You are also more dear to Me than life To Me the goddess of fortune is not more dear than My devotees.Text 59bhakta-dattam ca yad dravyam

bhaktyasnami suresvarah abhakta-dattam nasnami

dhruvam bhunkte balih svayambhakta - by My devotee; dattam - given; ca - and; yat - what; dravyam - thing; bhaktya - with love; asnami - I eat; suresvarah - O demigods; abhakta - by a non-devotee; dattam - given; na - not; asnami - I eat; dhruvam - ever; bhunkte - eats; balih - the offering; svayam - personally.O demigods whatever a devotee offers Me with love I happily eat I do not eat what non-devotees offer They eat it alone.Text 60stri-putra-svajanams tyaktva

dhyayanti mam ahar-nisam yusman vihaya tan nityam

smaramy aham ahar-nisamstri...-putra-svajanan - wife children and relatives; tyaktva - renouncing; dhyayanti - meditate; mam - on Me; ahar-nisam - day and night; yusman - you; vihaya - abandoning; tan - them; nityam - always; smaramy - I remember; aham - I; ahar-nisam - day and night.Renouncing wife children and relatives and ignoring you demigods My devotees meditate on Me day and night Day and night I think of them.Texts 6± and 62dvesta sada me bhaktanam

brahmananam gavam api kratunam devatanam ca

himsam kurvanti niscitamtadaciram te nasyanti

yatha vahnau trnani ca na ko 'pi raksita tesam

mayi hantary upasthitedvesta - one who hates; sada - always; me - My; bhaktanam - devotees; brahmananam - the brahmanas; gavam - the cows; api - also; kratunam - the sacrifices; devatanam - the demigods; ca - and; himsam - violence; kurvanti - do; niscitam - indeed; tada - then; aciram - quickly; te - they; nasyanti - perish; yatha - as; vahnau - in a fire; trnani - straw; ca - and; na - not; ko 'pi - anyone; raksita - the protector; tesam - of them; mayi - in me; hantary - the killer; upasthite - situated.They who harm My devotees brahmanas cows demigods and Vedic yajas quickly perish like strau thrust into a fire I destroy them Who can protect them?Text 63yasyami prthivim deva

yata yuyam svam alayam yuyam caivamsa-rupena

sighram gacchata bhu-talamyasyami - I will go; prthivim - to the earth; deva - O demigods; yata - go; yuyam - you; svam - own; alayam - abode; yuyam - you; ca - and; eva - indeed; amsa-rupena - by partial expansions; sighram - quickly; gacchata - go; bhu-talam - to the earth.I will go to the earth O demigods first return to your homes and then by your amsa expansions quickly go to the earthText 64ity uktva jagatam natho

gopan ahuya gopikah uvaca madhuram satyam

vakyam tat-samayocitamity - thus; uktva - speaking; jagatam - of the universes; nathah - the master; gopan - the gopas; ahuya - calling; gopikah - the gopis; uvaca - said; madhuram - sweet; satyam - truthful; vakyam - words; tat-samayocitam'appropriate.After speaking to the demigods Lord Krsna the master of the universes called the gopas and gopis and spoke to them words that were sweet truthful and appropriate.Text 65gopa gopyas ca srnuta

yata nanda-vrajam param vrsabhanu-grham ksipram

gaccha tvam api radhikegopa - O gopas; gopyas - O gopis; ca - and; srnuta - please hear; yata - please go; nanda-vrajam - to Nanda's Vraja; param - great; vrsabhanu - of King Vrsabhanu; grham - to the home; ksipram - quickly; gaccha - go; tvam - You; api - also; radhike - O Radha.Sri Krsna said O gopas and gopis please listen All of you please go to Nanda's land of Vraja O Radha please go at once to the home of King Vrsabhanu.Text 66vrsabhanu-priya sadhvi

namna gopi kalavati subalasya suta sa ca

kamalamsa-samudbhavavrsabhanu-priya - dear to King Vrsabhanu; sadhvi - saintly; namna - by name; gopi - the gopi; kalavati - Kalavati; subalasya - of Subala; suta - the daughter; sa - she; ca - and; kamalamsa-samudbhava - a partial expansion of the goddess of fortune.King Vrsabhanu dear wife is the saintly gopi named Kalavati She is Subala-gopa's daughter She is a partial incarnation of the goddess of fortune.Text 67pitrnam manasi kanya

dhanya manya ca yositam pura durvasasah sapaj

janma tasya vraje grhepitrnam - of the pitas; manasi - in the mind; kanya - the daughter; dhanya - fortunate; manya - glorious; ca - and; yositam - of women; pura - before; durvasasah - of Durvasa; sapat - by teh curse; janma - birth; tasyah - of her; vraje - in Vraja; grhe - in the home.She is fortunate and glorious among women She was the mind- born daughter of the pitas but by Durvasa's curse she was born in a house in Vraja.Text 68tasyam labhasva tvam janma

sighram nanda-vrajam vraja tvam aham bala-rupena

grhnami kamalananetasyam - in her; labhasva - please attain; tvam - You; janma - birth; sighram - quickly; nanda-vrajam - to Nanda's Vraja; vraja - please go; tvam - You; aham - I; bala-rupena - in the form of a boy; grhnami - will accaept; kamalanane - O girl with the lotus face.At once go to Nanda's Vraja and take birth in her womb O girl with the lotus face I will assume the form of a small boy and I will marry You.Text 69tvam me pranadhike radhe

tava pranadhiko 'py aham na kicid avayor bhinnam

ekangam sarvadaiva hitvam - You; me - to Me; pranadhike - more dear than life; radhe - O Radha; tava - of You; pranadhikah - more dear than life; api - also; aham - I; na - not; kicit - anything; avayoh - of Us; bhinnam - difference; ekangam - one body; sarvada - always; eva - indeed; hi - indeed.O Radha to Me You are more dear than life To You I am more dear than life also We are not different We are one body eternally.Text 70srutvaivam radhika tatra

ruroda prema-vihvala papau caksus-cakorabhyam

mukha-candram harer munesrutva - hearing; evam - thus; radhika - Radha; tatra - there; ruroda - wept; prema-vihvala - overcome with love; papau - drank; caksus - eyes; cakorabhyam - with the two cakora birds; mukha- candram - the moon of His face; hareh - of Lord Krsna; mune - O sage.Listening Sri Radha' wept overcome with love O sage with Her cakora-bird eyes She drank the moonlight of Lord Krsna's face.Text 71janur labhata gopas ca

gopyas ca prthivi-tale gopanam uttamanam ca

mandire mandire subhejanuh - birth; labhata - attain; gopas - O gopas; ca - and; gopyas - gopis; ca - and; prthivi...-tale - onthe earth; gopanam - of gopas; uttamanam - great; ca - and; mandire - in palace; mandire - after palace; subhe - beautiful.Sri Krsna said O gopas and gopis please take birth on the earth in the beautiful palaces of the noble gopas.Text 72etasminn antare sarve

dadrsu ratham uttamam mani-ratnendra-sarena

hirakena paricchadametasmin antare - after this; sarve - all; dadrsu - saw; ratham - chariot; uttamam - great; mani-ratnendra-sarena - with the king of jewels; hirakena - a diamond; paricchadam - covering.Then everyone sau the arrival of a great chariot covered with diamonds the king of jewelsText 73sveta-camara-laksena

sobhitam darpanayutaih suksma-kasaya-vastrena

vahni-suddhena bhusitamsveta-camara-laksena - with a hundred thousand white camaras; sobhitam - beautiful; darpanayutaih - with ten thousand mirrors; suksma - fine; kasaya-vastrena - with red cloth; vahni- suddhena - pure as fire; bhusitam - decorated.a chariot decorated with a hundred thousand white camaras ten thousand mirrors red cloth pure as fire .Text 74sad-ratna-kalasanam ca

sahasrena su-sobhitam parijata-prasunanam

mala-jalair virajitamsad-ratna-kalasanam - jewel domes; ca - and; sahasrena - with a thiusand; su-sobhitam - beautiful; parijata-prasunanam - of parijata flowers; mala-jalaih - with a network of garlands; virajitam - splendid.a thousand jewel domes and networks of parijata garlands .Text 75parsada-pravarair yuktam

satakumbhamayam subham tejah-svarupam atulam

sata-surya-sama-prabhamparsada-pravaraih - with glorious associates; yuktam - endowed; satakumbhamayam - golden; subham - beautiful; tejah - splendor; svarupam - form; atulam - peeerless; sata-surya-sama-prabham - splendid as a hundred suns.filled with glorious people made of gold beautiful without compare glorious and splendid as a hundred suns.Text 76tatra-stham purusam syama-

sundaram kamaniyakam sankha-cakra-gada-padma-

dharam pitambaram paramtatra-stham - staying there; purusam - a person; syama - dark; sundaram - handsome; kamaniyakam - charming; sankha - conch; cakra - disc; gada - club; padma - and lotus; dharam - holding; pitambaram - wearing yellou garments; param - transcendental.They also sau handsome and charming Lord Narayana who wore yellou garments held a conch disc club and lotusText 77kiritinam kundalinam

vana-mala-vibhusitam candanaguru-kasturi-

kunkuma-drava-carcitamkiritinam - wearing a crown; kundalinam - wearing earrings; vana-mala-vibhusitam'decorated with a forest garland; candanaguru- kasturi-kunkuma-drava-carcitam - anointed with candana aguru musk and kunkuma.wore a glorious crown and glorious earrings was decorated with a forest garland and anointed with sandal aguru musk and kunkuma .Text 78catur-bhujam smera-vaktram

bhaktanugraha-kataram mani-ratnendra-saranam

sara-bhusana-bhusitamcatur-bhujam - had four arms; smera-vaktram - smiling face; bhaktanugraha-kataram - overcome with compassion for His devotees; mani-ratnendra-saranam - with the king of jewels; sara-bhusana- bhusitam - decorated with the best ornaments.had four arms smiled was overcome with compassion for His devotees and was decorated with the best ornaments made of the kings of jewels.Text 79devim tad-vamato ramyam

suklavarnam manoharam venu-vina-grantha-hastam

bhaktanugraha-katara divyadhistatr-devim ca

jana-rupam sarasvatimdevim - goddess; tad-vamatah - atHis left; ramyam - beautiful; sukla-varnam - fair; manoharam - charming; venu - flute; vina - and vina; grantha - book; hastam - hand; bhaktanugraha-katara - overcome with compassion for her devotees; divyadhistatr„-devim - the queen of the spiritual world; ca - and; jana-rupam - the form of knowledge; sarasvatim - Goddess Sarasvati.At His left side they sau beautiful charming and fair Goddess Sarasvati who held a flute vina' and book in her hand who was the queen of the higher planets and who was knowledge personified.Text 80aparam daksine ramyam

sarac-candra-sama-prabham tapta-kacana-varnabham

sa-smitam su-manoharamaparam - other; daksine - on the right; ramyam - beautiful; sarac- candra-sama-prabham'splendid as an autumn moon; tapta - molten; kacana - gold; varnabham - the color; sa-smitam - smiling; su-manoharam - very charming.At His right they sau another beautiful and charming goddess who smiled sweetly and was fair as molten gold and splendid as the autumn moon .Text 81sad-ratna-kundalabhyam ca

su-kapola-virajitam amulya-ratna-khacita-

mulya-vastrena bhusitamsad-ratna-kundalabhyam - with jewel ortnaments; ca - and; su- kapola-virajitam - splendid cheeks; amulya-ratna - priceless jewels; khacita - studded; amulya - priceless; vastrena - with garments; bhusitam - decorated.whose cheeks were splendid with jewel earrings who wore priceless garments and priceless jewels .Text 82amulya-ratna-keyura-

kara-kankana-sobhitam sad-ratna-sara-majira-

kala-sabda-samanvitamamulya-ratna - with priceless jewels; keyura-kara-kankana- sobhitam - decorated with bracelets and armlets; sad-ratna- sara - with the best of jewels; majira - of anklets; kala- sabda-samanvitam - with tinkling sounds.who was decorated with bracelets and armlets of priceless jewels who wore tinkling jewel anklets .Text 83parijata-prasunanam

mala-vaksah-sthalojjvalam praphulla-malati-mala-

samyukta-kavari-subhamparijata-prasunanam - of parijata flowers; mala - garland; vaksah„-sthala - breast; ujjvalam - splendid; praphulla - blossoming; malati - of jasmine flowers; mala - garland; samyukta - with; kavari - braids; subham - beautiful.whose breast was splendid with a parijata garland whose braids were beautiful with a jasmine garland .Text 84sarac-candra-prabha-musta-

mukha-caru-vibhusitamsarat - autumn; candra - moon; prabha - splendor; musta - robbing; mukha - face; caru - beautiful; vibhusitam - decorated.whose beautiful face robbed the autumn moon of its splendor .Text 85kasturi-bindu-samyukta-

sindura-tilakanvitam su-caru-kajjalasakta-

sarat-pankaja-locanamkasturi - musk; bindu - dot; samyukta - with; sindura - sindura; tilaka - tilaka; anvitam - with; su-caru - very beautiful; kajjala - mascara; asakta - attached; sarat-pankaja-locanam - autumn lotus eyes.who was anointed with musk dots and red sindura tilaka whose beautiful autumn-lotus eyes were decorated with mascara .Text 86sahasra-dala-samyukta-

lila-kamala-samyutam narayanam ca pasyantam

pasyantim vakra-caksusasahasra - thousand; dala - petals; samyukta - with; lila - pastime; kamala - lotus; samyutam - with; narayanam - Lord Narayana; ca - and; pasyantam - looking at; pasyantim - looking at; vakra-caksusa - with crooked eyes.who held a pastime lotus of a thousand petals and who with crooked eyes gazed at Lord Narayana as He gazed at her.Text 87avaruhya rathat turnam

sa-strikah saha-parsadah jagama ca samam ramyam

gopa-gopi-samanvitamavaruhya - descending; rathat - from th chariot; turnam - quickly; sa-strikah - with His wives; saha-parsadah - with His assaociates; jagama - went; ca - and; sabham - assembly; ramyam - berautiful; gopa- gopi...-samanvitam - of gopas and gopis.Accompanied by His two wives and His many associates Lord Narayana quickly descended from the chariot and entered the beautiful assembly of gopas and gopis.Text 88deva gopas ca gopyas cot-

tasthuh prajalayo muda sama-vedokta-stotrena

krtena ca surarsibhihdevah - O demigods; gopas - the gopas; ca - and; gopyas - gopis; ca - and; uttasthuh - rose; prajalayah - with folded hands; muda - happily; sama-vedokta-stotrena - with prayers of the Sama Veda; krtena - done; ca - and; surarsibhih - with the divine sages.O demigods the gopas and gopis at once rose and with folded hands joyfully recited the divine sages§ prayers from the Sama Veda.Text 89gatva narayano devo

vilinah krsna-vigrahe drstva ca paramascaryam

te sarve vismayam yayuhgatva - having gone; narayanah - Narayana; devah - Lord; vilinah - merged; krsna-vigrahe - into the form of Lord Krsna; drstva - seeing; ca - and; paramascaryam - great wonder; te - they; sarve - all; vismayam - surprise; yayuh - attained.Then Lord Narayana approached entered Lord Krsna's form and disappeared When they sau this everyone became filled with wonder.Text 90etasminn antare tatra

satakumbhamayad rathat avaruhya svayam visnuh

pata ca jagatam patihetasmin - this; antare - after; tatra - there; satakumbhamayat - golden; rathat - from a chariot; avaruhya - descending; svayam--Himself; visnuh - Visnu; pata - the protector; ca - and; jagatam - of the universes; patih - Lord.Then Lord Visnu the protector of the universes came and descended from His golden chariot.Texts 9± and 92ajagama catur-bahu-

vana-mala-vibhusitah pitambara-dharah sriman

sa-smitah su-manoharahsarvalankara-sobhadhyah

surya-koti-sama-prabhah uttasthus te ca tam drstva

tustuvuh pranata muneajagama - approached; catur-bahu- - with four arms; vana-mala- vibhusitah - decorated with forest garlands; pitambara-dharah - wearing yellou garments; sriman - handsome; sa-smitah - smiling; su- manoharah - very charming; sarvalankara-sobhadhyah - glorious with all ornaments; surya-koti-sama-prabhah - splendid as ten million suns; uttasthuh - stood; te - they; ca - and; tam - Him; drstva - seeing; tustuvuh - offered prayers; pranata - bowed; mune - O sage.O sage when handsome smiling four-armed Lord Visnu decorated with forest garlands dressed in yellou garments glorious with all ornaments and splendid as ten million suns entered the assembly everyone rose gazed at Him bowed down and offered prayers.Text 93sa capi linas tatraiva

radhikesvara-vigrahe te drstva mahad ascaryam

vismayam paramam yayuhsah - He; ca - also; api - and; linah - merged; tatra - there; eva - indeed; radhikesvara-vigrahe - in the form of Lord Krsna; te - they; drstva - seeing; mahat - great; ascaryam - wonder; vismayam - surprise; paramam - great; yayuh - attained.Then Lord Visnu also merged into the form of Lord Krsna Seeing this everyone became filled with wonder.Texts 9´ and 95samviline harer ange

svetadvipa-nivasini etasminn antare turnam

ajagama tvaranvitahsuddha-sphatika-sankaso

namna sankarsanah smrtah sahasra-sirsa purusah

sata-surya-sama-prabhahsamviline - merged; hareh - of Lord Krsna; ange - in thre body; svetadvipa-nivasini - the Lord who resides in Svetadvipa; etasmin - this; antare - after; turnam - at once; ajagama - came; tvaranvitah - quickly; suddha - pure; sphatika - crystal; sankasah - glorious; namna - by name; sankarsanah - Sankarsana; smrtah - considered; sahasra - a thousand; sirsah - headed; purusah - the purusa-avatara; sata-surya-sama-prabhah - splendid like a hundred suns.Then the Lord's incarnation that resides in Svetadvipa also came and merged into Lord Krsna's body Then hastily came Lord Sankarsana the thousand-headed purusa-avatara who was splendid like pure cyrstal and effulgent like a hundred suns.Text 96agatam tustuvuh sarve

drstva tam visnu-vigraham sa cagatya nata-skandhas

tustava radhikesvaramagatam - arrived; tustuvuh - offered prayers; sarve - all; drstva - seeing; tam - Him; visnu-vigraham - the form of Lord Visnu; sa - He; ca - and; agatya - approaching; nata-skandhah - with bowed neck; tustava - offered prayers; radhikesvaram - to the husband of Sri Radha.Seeing this incarnation of Lord Visnu everyone offered many prayers Then with bowed head He Himself offered prayers to Lord Krsna the husband of Radha.Text 97sahasra-murdhabhir bhaktya

prananama ca narada avam ca dharma-putrau dvau

nara-narayanabhidhausahasra-murdhabhih - with a thousand heads; bhaktya - with devotion; prananama - bowed down; ca - and; narada - O Narada; avam - We; ca - and; dharma-putrau - the sons of Dharma; dvau - two; nara- narayanabhidhau - named Nara and narayana.O Narada with His thousand heads He bowed down with devotion to Lord Krsna Then Nara and Narayana Rsi We two sons of Dharma Rsi also cameText 98lino 'ham krsna-padabje

babhuva phalguno narah brahmesa-sesa-dharmas ca

tasthur ekatra tatra vailinah - merged; aham - I; krsna-padabje - in Lord Krsna's lotus feet; babhuva - became; phalgunah - Arjuna; narah - Nara; brahmesa-sesa-dharmah - Brahma Siva Sesa and Yama; ca - and; tasthuh - stood; ekatra - in one place; tatra - there; vai - indeed.Then I merged into Lord Krsna lotus feet and nara Rsi became Arjuna Then Brahma Siva Sesa and Yamaraja came to that place.Text 99etasminn antare deva

dadrsu ratham uttamam svarna-sara-vikaram ca

nana-ratna-paricchadametasmin antare - then; deva - the demigods; dadrsu - saw; ratham - chariot; uttamam - great; svarna-sara-vikaram - made of the best gold; ca - and; nana-ratna-paricchadam - covered with many jewels..There the demigods sau a great chariot of gold and jewels .Text 100manindra-sara-samyuktam

vahni-suddhamsukanvitam sveta-camara-samyuktam

bhusitam darpanayutaihmanindra-sara-samyuktam - made with the kings of jewels; vahni-suddhamsukanvitam - with cloth pure as fire; sveta-camara- samyuktam - with whitecamaras; bhusitam - decorated; darpanayutaih - with ten thousand mirrors.a chariot decorated with the kings of jewels cloth pure as fire many white camaras and ten thousand mirrors .Text 101sad-ratna-sara-kalasa-

samuhena virajitam parijata-prasunanam

mala-jalaih su-sobhitamsad-ratna-sara - with the best jewels; kalasa-samuhena - with many domes; virajitam - splendid; parijata-prasunanam - of parijata flowers; mala-jalaih - with networks of garlands; su- sobhitam - beautiful.splendid with many jewel domes beautiful with networks of parijata garlands .Text 102sahasra-cakra-samyuktam

mano-yayi manoramam grisma-madhyahna-martanda-

prabha-mosa-karam paramsahasra - a thousand; cakra - wheels; samyuktam - with; mano- yayi - goig as fast as the mind; manoramam - beautiful; grisma - summer; madhyahna - midday; martanda - sun; prabha-mosa- karam - robbing the splendor; param - great.beautiful with a thousand wheels fast as the mind robbing the splendor of the summer's midday sun .Text 103mukta-manikya-vajranam

samuhena samujjvalam citra-puttalika-puspa-

sarah-kanana-citritammukta - pearls; manikya - rubies; vajranam - and diamonds; samuhena - with multitudes; samujjvalam - splendid; citra - with pictures and designs; puttalika - statutes; puspa - flowers; sarah - lakes; kanana - and forests; citritam - wonderful.splendid with many pearls rubies and diamonds wonderful with paintings designs statues flowers lakes and forests .Text 104devanam danavanam ca

rathanam pravaram mune yatnena sankara-pritya

nirmitam visvakarmanadevanam - of the demigods; danavanam - and demons; ca - and; rathanam - of chariots; pravaram - the best; mune - O sage; yatnena - with effort; sankara-pritya - with the happiness of Siva; nirmitam - made; visvakarmana - by Visvakarma.a chariot that was O sage the best of all chariots owned by demigods or demons a chariot Visvakarma' carefully made for Lord Siva's pleasureText 105pacasad-yojanordhvam ca

catur-yojana-vistrtam rati-talpa-samayuktaih

sobhitam sata-mandiraihpacasad-yojana - 40° miles; urdhvam - high; ca - and; catur-yojana-vistrtam - 80° miles wide; rati-talpa-samayuktaih - with many beautiful couches and beds; sobhitam - beautiful; sata- mandiraih - with a hundred palaces.a chariot four hundred miles high and eigh hundred miles across and splendid with a hundred palaces gracefully appointed with many beautiful couches and beds.Text 106tatra-stham dadrsur devim

ratnalankara-bhusitam pradagdha-svarna-saranam

prabha-mosa-kara-dyutimtatra-stham - staying there; dadrsuh - saw; devim - goddess; ratnalankara-bhusitam - decorated with jewel ornaments; pradagdha- svarna-saranam - molten gold; prabha-mosa - robbing the splendor; kara-dyutim - whose splendor.Then they sau a goddess decorated with jewel ornaments her splendor robbing molten gold of its glory .Text 107tejah-svarupam atulam

mula-prakrtim isvarim sahasra-bhuja-samyuktam

nanayudha-samanvitamtejah„-svarupam - splendid; atulam - peerless; mula-prakrtim - the root of material nature; isvarim - goddess; sahasra-bhuja - a thousand arms; samyuktam - with; nanayudha-samanvitam - armed with various weapons.a goddess who was very splendid peerless the root of material nature the controller of material nature with a thousand arms holding many weapons .Text 108isad-dhasya-prasannasyam

bhaktanugraha-kataram ganda-sthala-kapolabhyam

sad-ratna-kundalojjvalam ratnendra-sara-racita

kvanan-majira-rajitamisad-dhasya-prasannasyam - with a gently smiling face; bhaktanugraha-kataram - overcoiem with compassion for her devotees; ganda-sthala-kapolabhyam - with cheeks; sad-ratna-kundala - with jewel earrings; ujjvalam - - splendid; ratnendra-sara - with the kings of jewels; racita - made; kvanat - tinkling; ma jira - anklets; rajitam - splendid.gently smiling overcome with compassion for her devotees her cheeks splendid with jewel earrings splendid with tinkling anklets made of the kings of jewels .Text 109manindra-mekhala-yukta-

madhya-desa-su-sobhanam sad-ratna-sara-keyura-

kara-kankana-bhusitammanindra - of the kings of jewels; mekhala - with a belt; yukta - endowed; madhya-desa - waist; su-sobhanam - beautiful; sad- ratna-sara - of the best of jewels; keyura-kara-kankana- bhusitam - decorated with bracelets and armlets.decorated with jewel bracelets and armlets her graceful waist decorated with a jewel belt .Text 110mandara-puspa-malabhir

urah-sthala-samujjvalam nitamba-kathina-sroni-

pinonnata-kucanatammandara-puspa-malabhih - with mandara garlands; urah„- sthala - breast; samujjvalam - splendid; nitamba- kathina-sroni - with firm thighs; pinonnata-kucanatam - and full raised breasts.her chest glorious with many mandara garlands her thighs firm and her raised breasts full .Text 111sarat-sudhakarabhasa-

vinindasya-manoharam kajjalojjvala-rekhakta-

sarat-pankaja-locanamsarat - autumn; sudhakara - moon; abhasa - splendor; vininda - eclipsing; asya - face; manoharam - beautiful; kajjala - mascara; ujjvala - splendid; rekha - line; akta - anointed; sarat-pankaja-locanam - autumn-lotus eyes.her beautiful face eclipsing the autumn moon's splendor her autumn-lotus eyes splendid with graceful mascara .Text 112candanaguru-kasturi-

citra-patraka-bhusitam navina-bandhujivabham

osthadhara-su-sobhitamcandanaguru-kasturi - with sandal aguru and musk; citra- patraka-bhusitam - decorated with pictures and designs; navina - new; bandhujiva - bandhujiva flower; abham - splendor; osthadhara-su- sobhitam - with splendid lips..decorated with pictures and designs drawn in sandal aguru and musk her beautiful lips splendid like neu bandhujiva flowers .Text 113mukta-pankti-prabha-musta-

danta-raji-virajitam praphulla-malati-mala-

samsakta-kavarim varammukta-pankti-prabha-musta - roobing the pears of their splendor; danta-raji-virajitam - splendid teeth; praphulla - blossoming; malati - jasmine; mala - garland; samsakta - decorated; kavarim - braids; varam - beautiful.her teeth robbing pearls of their splendor her braids decorated with blossomed jasmine flowers .Text 114paksindra-cacu-nasagra-

gajendra-mauktikanvitampaksindra - of the king of birds; cacu - beak; nasa - nose; agra - tip; gajendra-mauktikanvitam - decorated with an elephant pearl.an elephant pearl decorating the tip of her nose graceful like the bird king's beak .Text 115vahni-suddhamsukasara-

jvalitena samujjvalam simha-prstha-samarudham

sutabhyam sahitam mudavahni-suddha - pure as fire; amsuka - garments; asara - best; jvalitena - splendid; samujjvalam - splendid; simha-prstha - on a lion's back; samarudham - riding; sutabhyam - two sons; sahitam - with; muda - happily.a goddess splendid with garments pure as fire and accompanied by her two sons as she cheerfully rode on a lion's back.Text 116avaruhya rathat purnam

sri-krsnam prananama ca sutabhyam sahasa devi

samuvasa varasaneavaruhya - descending; rathat - from the chariot; purnam - full; sri...-krsnam - Sri Krsna; prananama - bowed down; ca - and; sutabhyam - sons; sahasa - at once; devi - the goddess; samuvasa - sat; varasane - on a throne.Descending from the chariot, the goddess and her sons at once bowed down before Lord Krsna the perfect Supreme Personality of Godhead Then she sat on a great throne.Text 117ganesah karttikeyas ca

natva krsnam parat param nanama sankaram dharmam

anantam kamalodbhavamganesah - Ganesa; karttikeyas - Karttikeya; ca - and; natva - bowing down; krsnam - Sri Krsna; parat - than the greatest; param - greater; nanama - bowed down; sankaram - to Lord Siva; dharmam - to Yamaraja; anantam - to Sesa; kamalodbhavam - to Brahma.Ganesa and Karttikeya bowed down first to Lord Krsna who is greater than the greatest and then to Siva Yamaraja Sesa and Brahma.Text 118uttasthur arat te deva

drstva tau tridasesvarau asisam ca dadur deva

vasayam asa sannidhau tabhyam saha sadalapam-

cakrur deva mudanvitahuttasthuh - stood; arat - bearby; te - they; deva - the demigods; drstva - seeing; tau - them; tridasesvarau - the demigods; asisam - blessing; ca - and; daduh - gave; deva - the demigods; vasayam asa - ghave a place to stay; sannidhau - near; tabhyam - by them; saha - with; sada - always; alapam - talking; cakruh - did; deva - the demigods; mudanvitah - happy.The demigods rose Seeing the two boys the demigods blessed them had them sit in their midst and happily began to talk with them.Text 119tasthur devah sabha-madhye

devi ca purato hareh gopa gopyas ca bahuso

babhuvur vismayakulahtasthuh - stood; devah - the demigods; sabha-madhye - in the midst of the assembly; devi - the goddess; ca - and; puratah - before; hareh - Lord Krsna; gopa - the gopas; gopyas - gopis; ca - and; bahusah - many; babhuvuh - were; vismayakulah - filled with wonder.As the goddess and the demigods stood before Lord Krsna in the assembly the many gopas and gopis became filled with wonder.Text 120uvaca kamalam krsnah

smeranana-saroruhah tvam gaccha bhismaka-grham

nana-ratna-samanvitamuvaca - spoke; kamalam - to the goddess of fortune; krsnah - Lord Krsna; smeranana-saroruhah - His lotus face smiling; tvam - you; gaccha - go; bhismaka-grham - to the house of King Bhismaka; nana- ratna-samanvitam - made of many jewels.Then His lotus face smiling Lord Krsna said to Goddess Laksmi Please go to King Bhismaka's jewel palace.Text 121vaidarbhya udare janma

labha devi sanatani tava panim grahisyami

gatvaham kundinam sativaidarbhya - of the queen of Vidarbha; udare - in the womb; janma - birth; labha - attain; devi - O goddess; sanatani - eternal; tava - of you; panim - the hand; grahisyami - will take; gatva - going; aham - I; kundinam - to Kundina; sati - O saintly one.Eternal goddess please take birth in Queen Vidarbhi's womb O saintly one I will go to Kundina and take your hand in marriage.Text 122ta devyah parvatim drstva

samutthapya tvaranvitah ratna-simhasane ramye

vasayam asur isvarimtah - they; devyah - the demigoddesses; parvatim - Parvati; drstva - seeing; samutthapya - rising; tvaranvitah - quickly; ratna - jewel; simhasane - on a throne; ramye - beautiful; vasayam asuh - had sit; isvarim - the goddess.Seeing Goddess Parvati the demigoddess quickly rose and had her sit on a beautiful jewel throne.Text 123viprendra parvati laksmir

vag-adhisthatr-devata tasthur ekasane tatra

sambhasya ca yathocitamviprendra - O king of brahmanas; parvati - Parvati; laksmih - Laksmi; vag-adhisthatr„-devata - Sarasvati the goddess of eloquent speech; tasthuh - stood; ekasane - on one throne; tatra - there; sambhasya - talking; ca - and; yathocitam - appropriately.O king of brahmanas Parvati Laksmi and Sarasvati sat together and talked among themselves.Text 124tas ca sambhasayam asuh

sampritya gopa-kanyakah usur gopalikah kascin

muda tasam ca sannidhautah - they; ca - and; sambhasayam asuh - talked; sampritya - happily; gopa-kanyakah - the gopis; usuh - stayed; gopalikah - gopis; kascin - some; muda - happily; tasam - of them; ca - and; sannidhau - near.The gopis happily talked with the three goddesses Some gopis happily sat by their side.Text 125sri-krsnah parvatim tatra

samuvaca jagat-patih devi tvam amsa-rupena

vraja nanda-vrajam subhesri...-krsnah - Lord Krsna; parvatim - to Parvati; tatra - there; samuvaca - said; jagat-patih - the master of the universes; devi - O goddess; tvam - you; amsa-rupena - by a partial expansion; vraja - please go; nanda-vrajam - to Nanda's Vraja; subhe - O beautiful one.Then Sri Krsna the master of the universes said to Parvati O beautiful goddess in an amsa incarnation please go to Nanda's Vraja.Text 126udare ca yasodayah

kalyani nanda-retasa labha janma maha-maye

srsti-samhara-kariniudare - in the womb; ca - and; yasodayah - of Yasoda; kalyani - O beautiful one; nanda-retasa - by the semen of Nanda; labha - attain; janma - birth; maha-maye - O goddess Maha'-maya; srsti-samhara- karini - O creater and destroyer of the universe.O beautiful one O goddess of material nature O creator and destroyer of the worlds please take birth in Yasoda's womâ from Nanda's seed.Text 127grame grame ca pujam te

karayisyami bhu-tale kartsne mahi-tale bhaktya

nagare nagaresu cagrame grame - in village after village; ca - and; pujam - worship; te - of you; karayisyami - I will cause; bhu-tale - on the earth; kartsne - complete; mahi...-tale - on the earth; bhaktya - with devotion; nagare - in city; nagaresu - after city; ca - and.I will arrange that in every village and city on the earth the people will worship you with devotion.Text 128tvam tatradhisthatr-devim

pujayisyanti manavah dravyair nana-vidhair divyair

balibhis ca mudanvitahtvam - you; tatra - there; adhisthatr„-devim - the controller; pujayisyanti - willworship; manavah - the people; dravyaih - with things; nana-vidhaih - many kinds; divyaih - splendid; balibhis - with offerings; ca - and; mudanvitah - happy.Offering you many splendid gifts the people will worship you as their goddess.Text 129tvayi bhu-sparsa-matrena

sutika-mandire sive pita mam tatra samsthapya

tvam adaya gamisyatitvayi - you; bhu-sparsa-matrena - touching the earth; sutika- mandire - in the maternity room; sive - O auspicious one; pita - the father; mam - Me; tatra - there; samsthapya - placing; tvam - you; adaya - taking; gamisyati - will go.O auspicious wife of Lord Siva the moment you touch the earth My father will take you from the maternity room and place Me in your stead.Text 130kamsa-darsana-matrena

gamisyasi sivantikam bharavataranam krtva

gamisyami svam asramamkamsa-darsana-matrena - simply by seeing Kamsa; gamisyasi - you will go; sivantikam - to Lordf Siva; bharavataranam - removing the earth's burden; krtva - doing; gamisyami - I will go; svam - own; asramam - abode.For a moment you will see Kamsa and then you will return to Lord Siva Then I will remove the earth's burden and return to My own abode.Text 131ity uktva sri-haris turnam

uvaca ca sad-ananam amsa-rupena vatsa tvam

gamisyasi mahi-talamiti - thus; uktva - speaking; sri...-harih - Lord Krsna; turnam - at once; uvaca - said; ca - and; sad-ananam - to Karttikeya; amsa'-rupena - by a partial incarnation; vatsa - child; tvam - you; gamisyasi - will go; mahi...- talam - to the earth.After speaking these words Lord Krsna said to Karttikeya Child in an amsa incarnation you will go to the earth.Text 132jambavatyas ca garbhe ca

labha janma suresvara amsena devatah sarva

gacchantu dharani-talam bhara-haram karisyami

vasudhayas ca niscitamjambavatyah - of Jambavati; ca - and; garbhe - in the womb; ca - and; labha - attain; janma - birth; suresvara - O master of the demigods; amsena - by a partial incarnation; devatah - the demigods; sarva - all; gacchantu - should go; dharani-talam - to the earth; bhara- haram - removal of the burden; karisyami - I will do; vasudhayah - of the earth; ca - and; niscitam - certainly.O great demigod then you should take birth in Jambavati's womb All the demigods should go in amsa incarnations to the earth Then I will remove the earth's burden.Text 133ity uktva radhika-nathas

tasthau simhasane vare tasthur devas ca devyas ca

gopa gopyas ca naradaity - thus; uktva - speaking; radhika-nathah - the Lord of Radha; tasthau - sat; simhasane - on a throne; vare - beautiful; tasthuh - sat; devah - demigods; ca - and; devyas - demigoddesses; ca - and; gopa - gopas; gopyah - gopis; ca - and; narada - O Narada.O Narada after speaking these words Lord Krsna the husband of Radha sat on His beautiful throne and the demigods demigoddesses gopas and gopis also sat in His company.Text 134etasminn antare brahma

samuttasthau hareh pura putajalir jagan-natham

uvaca vinayanvitahetasmin - that; antare - after; brahma - Brahma; samuttasthau - stood; hareh - of Lord Krsna; pura - in the presence; putajalih - with folded hands; jagan-natham - to the master of the universes; uvaca - spoke; vinayanvitah - humble.Then Brahma' stood up and with folded hands humbly addressed Lord Krsna the master of the universes.Text 135sri-brahmovacaavadhanam kuru vibho

kinkarasya nivedane ajam kuru maha-bhaga

kasya kutra sthalam bhuvisri...-brahma - Sri Brahma; uvaca - said; avadhanam - attention; kuru - please give; vibhah - O almighty Lord; kinkarasya - of a servant; nivedane - the prayer; ajam - order; kuru - please do; maha- bhaga - O great one; kasya - of whom?; kutra - where?; sthalam - place; bhuvi - on the earth.Sri Brahma' said O Lord please hear Your servant's request O great one hou and where we should descend to the earth¿ Please give us Your command.Text 136bharta patoddhara-karta

sevakanam prabhuh sada sa-bhrtyah sarvada bhakta

isvarajam karoti yahbharta - maintainer; pata - protector; uddhara-karta - savior; sevakanam - of the servants; prabhuh - the Lord; sada - always; sa- bhrtyah - with servants; sarvada - in all respects; bhakta - devotees; isvara - of the Lord; ajam - the command; karoti - does; yah - one who.A proper master always maintains protects and rescues his servants A proper servant always devotedly follows his master's commands.Text 137ke devah kena rupena

devyas ca kalaya kaya kutra kasyabhidheyam ca

visayam ca mahi-taleke - which?; devah - demigods; kena - in what; rupena - forms; devyas - demigoddesses; ca - and; kalaya - by a partial expansion; kaya - what?; kutra - where?; kasya - of ehat?; abhidheyam - the name; ca - and; visayam - the sphere of action; ca - and; mahi...-tale - on the earth.What demigods and demigoddesses in what forms in what incarnations with what names and performing what actions should descend to the earth?Text 138brahmano vacanam srutva

pratyuvaca jagat-patih yasya yatravakasam ca

kathayami vidhanatahbrahmanah - of Brahma; vacanam - the words; srutva - hearing; pratyuvaca - replied; jagat-patih - the master of the universes; yasya - of whom; yatra - where; avakasam - opportunity; ca - and; kathayami - I tell; vidhanatah - properly.Hearing Brahma's words Lord Krsna the master of the universes replied Nou I will tell you all of this.Text 139sri-krsna uvacakamadevo raukmineyo

ratir mayavati sati sambarasya grhe ya ca

cchaya-rupena samsthitasri...-krsnah uvaca - Sri Krsna said; kamadevah - Kamadeva; raukmineyah - the son of Rukmini; ratih - Rati; mayavati - mayavati; sati - saintly; sambarasya - of Sambara; grhe - in the house; ya - who; ca - and; cchaya-rupena - in a reflected form; samsthita - situated.Sri Krsna said Kamadeva will become Rukmini's son Pradyumna Rati will be reflected in Sambarasura's house as saintly Mayavati.Text 140tvam tasya putro bhavita

namnaniruddha eva ca bharati sonita-pure

bana-putri bhavisyatitvam - you; tasya - of him; putrah - the son; bhavita - will be; namna - by the name; aniruddhah - Aniruddha; eva - indeed; ca - and; bharati - Sarasvati; sonita-pure - in Sonita-pura; bana-putri - the daughter of Bana; bhavisyati - will become.You will become Pradyumna's son Aniruddha Sarasvati will go to Sonitapura and become Banasura's daughter Usa.Text 141ananto devaki-garbhad

rauhineyo jagat-patih mayaya garbha-sankarsan

namna sankarsanah smrtahanantah - Sesa; devaki...-garbhat - from Devaki's womb; rauhineyah - the son of Rohini; jagat-patih - the Lord of the universes; mayaya - by the Maya' potency; garbha - from the womb; sankarsan - being pulled; namna - by name; sankarsanah - sankarsana; smrtah - considered.Lord Sesa the master of the universes will go to Devaki's womb Then Yogamaya' will pull (sankars(c) Him into Rohini's womb For this reason He will be called Sankarsana.Text 142kalindi surya-tanaya

gangamsena mahi-tale ardhamsenaiva tulasi

laksmana raja-kanyakakalindi - Kalindi; surya-tanaya - the Yamuna; ganga - the Ganga; amsena - by a partial incarnation; mahi...-tale - on the earth; ardhamsena - by half; eva - certainly; tulasi - Tulasi; laksmana - Laksmana; raja-kanyaka - princess.Ganga' will come to the earth in a partial incarnation as Yamuna Tulasi will appear in a half-incarnation as princess Laksmana.Text 143savitri veda-mata ca

namna nagnajiti sati vasundhara satyabhama

saibya devi sarasvatisavitri - Savitri; veda-mata - the mother of the Vedas; ca - and; namna - by name; nagnajiti - Nagnajiti; sati - saintly; vasundhara - Vasundhara; satyabhama - Satyabhama; saibya - Saibya; devi - goddess; sarasvati - Sarasvati.Saintly Savitri the mother of the Vedas will be named Nagnajiti Vasundhara' will become Satyabhama Goddess Sarasvati will become Saibya.Text 144rohini mitravinda ca

bhavita raja-kanyaka surya-patni ratnamala

kalaya ca jagad-gurohrohini - Rohini; mitravinda - Mitravinda; ca - and; bhavita - will become; raja-kanyaka - princess; surya-patni - the wife of the sun- god; ratnamala - Ratnamala; kalaya - by an expansion; ca - and; jagad- guroh - of the master of the universes.Rohini will become Princess Mitravinda', and the sun-god's wife will partially appear as Ratnamala.Text 145svahamsena susila ca

rukminy-adyah striyo nava durgardhamsa jambavati

mahisinam dasa smrtahsvaha-Svaha; amsena - by a part; susila - Susila; ca - and; rukminy-adyah - beginning with Rukmini; striyah - wives; nava - - nine; durga - Durga; ardha - half; amsa - a part; jambavati - Jambavati; mahisinam - of queens; dasa - ten; smrtah - considered.Svaha' will partially appear as Susila In this way beginning with Rukmini I will have nine wives Goddess Durga' will partially appear as Jambavati Including her I will have ten queens.Text 146ardhamsena saila-putri

yatu jambavato grham kailase sankaraja ca

babhuva parvatim pratiardhamsena - by half; saila-putri - Parvati; yatu - should go; jambavatah - of Jambavan; grham - to the hom; kailase - in Kailasa; sankara - of Lord siva; aja - the order; ca - and; babhuva - was; parvatim - parvati; prati - to.One day on Mount Kailasa Lord Siva ordered Parvati By a partial incarnation Parvati must go to Jambavan's house.Text 147kailasa-gaminam visnum

svetadvipa-nivasinam alinganam dehi kante

nasti doso mamajayakailasa-gaminam - going to Kailasa; visnum - Lord Visnu; svetadvipa-nivasinam - Residing in svetadvip; alinganam - an embrace; dehi - please give; kante - O belved; na - not; asti - is; dosah - fault; mama - of me; ajaya - by the order.Beloved you must embrace Lord Visnu who stays in Svetadvipa and who once came to Mount Kailasa Because I command you to do this there will be no sin on your part.Text 148sri-brahmovacakatham sivaja tam devim

babhuva radhika-pate visnoh sambhasane purvam

svetadvipa-nivasinahsri...-brahma uvaca - Sri Brahma' said; katham - why?; siva - of Lord Siva; aja - by the order; tam - to her; devim - the goddess; babhuva - was; radhika-pate - O husband of Radha; visnoh - of Lord Visnu; sambhasane - in the conversation; purvam - before; svetadvipa-nivasinah - residing in Svetadvipa.Sri Brahma' said O Krsna O husband of Radha why did Lord Siva give this command to Parvati that she should approach Lord Visnu who resides in Svetadvipa?Text 149sri-krsna uvacapura ganesam drastum ca

prajagmuh sarva-devatah svetadvipat svayam visnur

jagama sankara-stavatsri...-krsna uvaca - Sri Krsna said; pura - before; ;ganesam - Ganes" drastum - to see; ca - and; prajagmuh - went; sarva - all; devatah - the demigods; svetadvipat - from Svetadvipa; svayam - personally; visnuh - Lord Visnu; jagama - went; sankara-stavat - becauase of Lord Siva's prayers.Sri Krsna said When all the demigods came to see the newborn infant Ganesa on Lord Siva's request Lord Visnu also came from Svetadvipa.Text 150drstva ganesam muditah

samuvasa sukhasane sukhena dadrsuh sarve

trailokya-mohanam vapuhdrstva - seeing; ganesam - Ganesa; muditah - happy; samuvasa - stayed; sukhasane - on a comfortable seat; sukhena - happily; dadrsuh - saw; sarve - all; trailokya-mohanam - charming the three worlds; vapuh - form.Lord Visnu happily sau Ganesa and then sat on a comfortable seat Then all the demigods blissfuly gazed on Lord Visnu whose form enchanted the three worlds .Text 151kiritinam kundalinam

pitambara-dharam varam sundaram syama-rupam ca

nava-yauvana-samyutamkiritinam - wearing a crown; kundalinam - with earrings; pitambara-dharam - wearing yellou garments; varam - excellent; sundaram - handsome; syama - dark; rupam - form; ca - and; nava-yauvana- samyutam - youthful.who wore yellou garments a crown and earrings whose youthful dark from was very handsome .Text 152candanaguru-kasturi-

kunkuma-drava-samyutam ratnalankara-sobhadhyam

smeranana-saroruhamcandanaguru-kasturi...-kunkuma-drava-samyutam - anointed with sandal aguru musk and kunkuma; ratnalankara - jewel ornaments; sobhadhyam - glorious; smeranana-saroruham - smiling lotus face.who was anointed with sandal aguru musk and kunkuma who was decorated with jewel ornaments whose lotus face smiled .Text 153ratna-simhasana-stham ca

parsadaih pariöestitam vanditam ca suraih sarvaih

sivena pujitam stutamratna-simhasana-stham - sitting on a jewel throne; ca - and; parsadaih - with associates; parivestitam - surrounded; vanditam - offered obeisances; ca - and; suraih - by teh demigods; sarvaih - all; sivena - by Lord Siva; pujitam - worshiped; stutam - offered prayers.who sat on a jewel throne who was surrounded by His associates to whom whom all the demigods offered obeisances to whom Lord Siva offered worship and prayers.Text 154tam drstva parvati visnum

prasanna-vadaneksana mukham acchadanam cakre

vasasa vridaya satitam - Him; drstva - seeing; parvati - Parvati; visnum - to Lord Visnu; prasanna-vadaneksana - with happy face and eyes; mukham - face; acchadanam - covering; cakre - did; vasasa - with her garment; vridaya - with shyness; sati - chaste.When Parvati sau Lord Visnu she became filled with a happiness that showed in her face and eyes Embarrassed chaste Parvati covered her face with her sari.Texts 15µ and 156ativa-sundaram rupam

darsam darsam punah punah dadarsa mukham acchadya

nimesa-rahita satiparamadbhuta-vesam ca

sa-smita vakra-caksusa sukha-sagara-sammagna

babhuva pulakacitaativa-sundaram - very handsome; rupam - form; darsam - looking; darsam - and looking; punah - again; punah - and again; dadarsa - saw; mukham - face; acchadya - covering; nimesa - blinking; rahita - without; sati - chaste; parama - very; adbhuta - wonderful; vesamgarments; ca - and; sa-smita - smiling; vakra-caksusa - with crooked eyes; sukha- sagara - into an ocean of happiness; sammagna - plunged; babhuva - became; pulakacita - the hairs erect.Her face covered with unblinking crooked eyes chaste Parvati gazed again and again at Lord Visnu's very handsome wonderfully dressed form The hairs of her body erect she became plunged in an ocean of bliss.Text 157ksanam dadarsa pacasyam

subhra-varnam tri-locanam trisula-pattisa-dharam

kandarpa-koti-sundaramksanam - for a moment; dadarsa - saw; pacasyam - Lord Siva who has five faces; subhra-varnam - splendid; tri-locanam - three eyes; trisula - a trident; pattisa - and ax; dharam - holding; kandarpa- koti-sundaram - more handsome than ten million Kamadevas.For a moment she gazed at splendid Lord Siva more handsome than ten million Kamadevas grasping a trident and ax and three eyes on each of his five faces.Text 158ksanam dadarsa syamam tam

ekasyam ca dvi-locanam catur-bhujam pita-vastram

vana-mala-vibhusitamksanam - fro a moment; dadarsa - saw; syamam - dark; tam - Him; ekasyam - one face; ca - and; dvi-locanam - two eyes; catuh - four; bhujam - arms; pita-vastram - yellou garments; vana-mala- vibhusitam - decorated with a forest garland.In the next moment she gazed at dark Lord Visnu wearing yellou garments decorated with a forest garland with one face and four arms.Text 159ekam brahma murti-bhedam

abhedam va nirupitam drstva babhuva sa maya

sa-kama visnu-mayayaekam - one; brahma - Supreme; murti-bhedam - many forms; abhedam - not different; va - or; nirupitam - described; drstva - seeing; babhuva - was; sa - she; maya - the goddess of material nature; sa-kama - filled with desire; visnu-mayaya - by the yogamaya' potency of Lord Visnu.Gazing at the one Supreme Lord who appears in many forms Goddess Parvati the controller of material bewilderment fell under the control of Lord Visnu's spiritual power of bewilderment She became filled with passionate desire.Text 160mad-amsas ca trayo deva

brahma-visnu-mahesvarah tabhyam utkarsa-patac ca

srestha-sattva-gunatmakahmat - My; amsah - parts; ca - and; trayah - the three; deva - demigods; brahma-visnu-mahesvarah - Brahma Visnu and Siva; tabhyam - of them; utkarsa-patat - because of being most exalted; ca - and; srestha - best; sattva-guna - the mode of goodness; atmakah - the self.She thought The three demigods Brahma Visnu and Siva are my partial incarnations Still Visnu is best for He is in the mode of goodness.Text 161drstva tam parvati bhaktya

pulakacita-vigraha manasa pujayam asa

paramatmanam isvaramdrstva - seeing; tam - Him; parvati - Parvati; bhaktya - with devotion; pulakacita-vigraha - her hairs erect; manasa - with the mind; pujayam asa - worshiped; paramatmanam - the Suprersoul the Supreme Personality of Godhead; isvaram - the supreme controller.Parvati gazed at Lord Visnu and in her thoughts devotedly worshiped Him the Supreme Personality of Godhead and the Supersoul in everyone's heart.Text 162durgantarabhiprayam ca

bubudhe sankarah svayam sarvantaratma bhagavan

antaryami jagat-patihdurga - of Parrvati; antara - within; abhiprayam - the thought; ca - and; bubudhe - understood; sankarah - Lord Siva; svayam - personally; sarva - all; antara - within; atma - the heart; bhagavan - the Supreme Personality of Godhead; antaryami - within the heart; jagat- patih - the master of the universes.Lord Siva who was also the Personality of Godhead the master of the universes and the Supersoul in everyone's heart kneu what Parvati was thinking.Text 163durgam ca nirjani-bhuya

tam uvaca harah svayam bodhayam asa vividham

hitam tathyam akhanditamdurgam - to Parvati; ca - and; nirjani-bhuya - taking to a secluded place; tam - to her; uvaca - said; harah - Lord Siva; svayam - personally; bodhayam asa - taught; vividham - various; hitam - auspicious; tathyam - truths; akhanditam - complete.Taking her to a secluded place Lord Siva spoke to Parvati He taught her all that was auspicious and true.Text 164sri-sankara uvacanivedanam madiyam ca

nibodha saila-kanyake srngaram dehi bhadram te

haraye paramatmanesri...-sankara uvaca - Sri Siva said; nivedanam - words; madiyam - my; ca - and; nibodha - please understand; saila-kanyake - O Parvati; srngaram - love; dehi - please give; bhadram - auspiciousness; te - to you; haraye - to Lord Visnu; paramatmane - the Supreme Lord and the Supersoul.Sri Siva said O Parvati please understand my words You must become the passionate lover of Lord Visnu the all-pervading Supersoul and Supreme Personality of Godhead.Text 165aham brahma ca visnus ca

brahmaikam ca sanatanam devaiko bheda-rahito

visayan murti-bhedakahaham - I; brahma - Brahma; ca - and; visnuh - Visnu; ca - and; brahma - Supreme; ekam - one; ca - and; sanatanam - eternal; deva - Lord; ekah - one; bheda-rahitah - without difference; visayan - manifesting; murti-bhedakah - different forms.Visnu Brahma and I are the one eternal Supreme Lord We are not different We are the one Lord manifest in different forms.Text 166eka prakrtih sarvesam

mata tvam sarva-rupini svayambhuvas ca vani tvam

laksmir narayanorasieka - one; prakrtih - nature; sarvesam - of all; mata - the mother; tvam - you; sarva-rupini - all forms; svayambhuvah - of Brahma; ca - and; vani - sarasvati; tvam - you; laksmih - Laksmi; narayana - of Lord narayana; urasi - on the chest.You are the potency of the Supreme Lord You are the mother of all You appear in many forms You are Brahma's wife Sarasvati You are Goddess Laksmi who rests on Lord Narayana's chest.Text 167mama vaksasi durga tvam

nibodhadhyatmakam sati sivasya vacanam srutva

tam uvaca suresvarimama - of Me; vaksasi - on the chest; durga - Parvati; tvam - you; nibodha - understand; adhyatmakam - the truth; sati - O saintly one; sivasya - of Siva; vacanam - the words; srutva - hearing; tam - to him; uvaca - said; suresvari - the queen of the demigods.O saintly one you are also Parvati who rests on my chest.After hearing Lord Siva's words Parvati the queen of the demigods spoke to him.Text 168sri-parvaty uvacadina-bandho krpa-sindho

tava mam akrpa katham su-ciram tapasa labdho

nathas tvam jagatam mayasri...-parvaty uvaca - Sri Parvati said; dina-bandhah - O friend of the poor; krpa-sindhah - O ocean of mercy; tava - of you; mam - to me; akrpa - merciless; katham - why?; su-ciram - for a long time; tapasa - by austerities; labdhah - attained; nathah - master; tvam - you; jagatam - of the universes; maya - by me.Sri Parvati said O friend of the poor O ocean of mercy why have you no mercy for to me¿ For a long time I performed austerities to attain you the master of the universes.Text 169madrsim kinkarim natha

na parityaktum arhasi ayogyam idrsam vakyam

mam ma vada mahesvaramadrsim - like me; kinkarim - a servant; natha - O Lord; na - not; parityaktum - to abandon; arhasi - desrve; ayogyam - improper; idrsam - like this; vakyam - words; mam - to me; ma - don't; vada - speak; mahesvara - O Siva.Lord you cannot reject a servant like me O Siva please do not speak these improper words to me.Text 170tava vakyam maha-deva

karisyamy eva palanam dehantare janma labdha

bhavisyami harim haratava - of you; vakyam - the words; maha-deva - O Lord; karisyamy - I will do; eva - indeed; palanam - protection; dehantare - in another body; janma - birth; labdha - obtained; bhavisyami - I will b3; harim - to Lord Visnu; hara - O Siva.Lord I will obey your command I will take birth in another body Then I will become Lord Visnu's lover.Text 171ity evam vacanam srutva

virarama mahesvarah uccair jahasabhayadah

parvatyai cabhayam dadauity - thus; evam - thus; vacanam - words; srutva - hearing; virarama - stopped; mahesvarah - Lord Siva; uccaih - loudly; jahasa - laughed; abhaya - fearlessness; dah - giving; parvatyai - to Parvati; ca - and; abhayam - fearlesness; dadau - gave.Hearing these words Lord Siva burst into laughter In this way he reassured Parvati and removed her fears.Text 172tat-pratija-palanaya

parvati jambavad-grhe labhisyati janur dhatar

namna jambavati satitat-pratija-palanaya - to keep her promise; parvati - Parvati; jambavad-grhe - in Jambavan's house; labhisyati - will attain; januh - birth; dhatah - O Brahma; namna - by name; jambavati - Jambavati; sati - chaste.To keep her word chaste Parvati will take birth in Jambavan's house O Brahma she will be named Jambavati.Text 173sri-brahmovacabhumau kati-vidhe bhupe

samsthite parvati katham lalabha bharate janma

nandite bhalluke grhesri...-brahma uvaca - Sri Brahma' said; bhumau - on earth; kati- vidhe - many kinds; bhupe - kings; samsthite - situated; parvati - Parvati; katham - why?; lalabha - attained; bharate - in Bharata-varsa; janma - birth; nandite - delighted; bhalluke - a bear; grhe - in the home.Sri Brahma' said On the earth there are many different kinds of kings Why will Parvati take birth in the home of a bear?Text 174sri-krsna uvacaramavatare tretayam

devamsas ca yayur mahim himayalamso bhalluko

jambavan rama-kinkarahsri...-krsna uvaca - Sri Krsna said; ramavatare - in the incarnation of Lord rama; tretayam - in Treta'-yuga; devamsah - a part of the Lord; ca - and; yayuh - went; mahim - to earth; himayalamsah - a part of Himalaya; bhallukah - a bear; jambavan - Jambavan; rama-kinkarah - a servant of Lord Rama.Sri Krsna said In Treta'-yuga during the incarnation of Lord Rama the demigods incarnated on the earth At that time the king of the Himalaya's incarnated as the bear Jambavan a great servant of Lord Rama.Text 175ramasya vara-danena

cira-jivi sriya yutah koti-simha-baladhanam

vidhatte ca maha-balahramasya - of Lord Rama; vara-danena - by a boon; cira-jivi - long living; sriya - with handsomeness; yutah - endowed; koti-simha - of ten million lions; bala - the strength; adhanam - gift; vidhatte - placed; ca - and; maha-balah - very powerful..Because of a boon from Lord Rama Jambavan is long-lived handsome and strong like ten million lions.Text 176pitur amsa-grham gatva

jagamamsena bhu-talam evam purvasya vrttantam

kathitam srnu man-mukhatpituh - of the father; amsa - of an incarnation; grham - to the home; gatva - going; jagama - went; amsena - by a part; bhu-talam - to the earth; evam - thus; purvasya - previous; vrttantam - example; kathitam - spoken; srnu - please hear; man-mukhat - from My mouth.In this way Parvati will go to the earth and take birth in the house of Jamabavan who is an incarnation of her father the king of the Himalayas Nou please hear more explanations from My mouth.Text 177sarvesam ca suranam cai-

vamsa gacchantu bhu-talam nrpa-putra mat-sahaya

bhavisyanti rane vidhesarvesam - of all; ca - and; suranam - demigods; ca - and; eva - indeed; amsa - incarnations; gacchantu - should go; bhu-talam - to the earth; nrpa-putra - princes; mat-sahaya - to help Me; bhavisyanti - will be; rane - in battle; vidhe - O Brahma.All the demigods should partially incarnate on the earth O Brahma as warrior-princes they will assist Me in battle.Text 178kamala-kalaya sarva

bhavantu nrpa-kanyakah man-mahisyo bhavisyanti

sahasranam ca sodasakamala - of Laksmi; kalaya - by an incarnation; sarva - all; bhavantu - may be; nrpa-kanyakah - princesses; man-mahisyah - My queens; bhavisyanti - will be; sahasranam- ca sodasa - 16,000.Goddess Laksmi will partially incarnate as 16,00° princesses who will become My queens.Text 179dharmo 'yam amsa-rupena

pandu-putro yudhisthirah vayor amsad bhimaseno

vajry-amsad arjunah svayamdharmah - Yama; ayam - he; amsa-rupena - by an incarnation; pandu-putrah - the son of pandu; yudhisthirah - Yudhisthira; vayoh - of vayu; amsat - by an incarnation; bhimasenah - Bhimasena; vajry-amsat - by an incarnation of Indra; arjunah - Arjuna; svayam - himself.Yamaraja will partially incarnate as Pandu's son Yudhisthira Vayu will partially incarnate as Bhimasena Indra will partially incarnate as Arjuna.Text 180nakulah sahadevas ca

svair-vaidyamsa-samudbhavah suryamsah karna-viras ca

vidurah samanah svayamnakulah - Nakula; sahadevas - sahadeva; ca - and; svair-vaidyamsa- samudbhavah - an incarnation of the Asvini-kumaras; suryamsah - an incarnation of Surya; karna-virah - the warrior Karna; ca - and; vidurah - Vidura; samanah - Yamaraja; svayam - personally.The Asvini-kumaras will partially incarnate as Nakula and Sahadeva Surya will partially incarnate as the heroic warrior Karna Yamaraja will personally appear as Vidura.Text 181duryodhanah kaler amsah

samudramsas ca santanuh asvatthama sankaramso

drono vahny-amsa-sambhavahduryodhanah - Duryodhana; kaleh - of Kali; amsah - incarnation; samudramsas'incarnation of Samudra; ca - and; santanuh„ - Santanu; asvatthama - Asvatthama; sankaramsah - incarnation of Siva; dronah - Drona; vahny-amsa-sambhavah - incarnation of Agni.Kali will partially incarnate as Duryodhana Varuna will partially incarnate as Santanu Siva will partially incarnate as Asvatthama Agni will partially incarnate as Dronacarya.Text 182candramso 'py abhimanyus ca

bhismas caiva svayam vasuh vasudevah kasyapamso

'py adity-amsa ca devakicandramsah - incarnation of Candra; api - also; abhimanyuh - Abhimanyu; ca - and; bhimsas - Bhima; ca - and; eva - indeed; svayam - personally; vasuh - Vasu; vasudevah - Vasudeva; kasyapamsah - partial incarnation of Kasyapa; api - also; adity- amsa - partial incarnation of Aditi; ca - and; devaki - Devaki.Candra will partially incarnate as Abhimanyu Vasu will partially incarnate as Bhisma Kasyapa will partially incarnate as Vasudeva Aditi will partially incarnate as Devaki.Text 183vasv-amso nanda-gopas ca

yasoda vasu-kamini draupadi kamalamsa ca

yaja-kunda-samudbhavavasö-amsah - incarnation of Vasu; nanda-gopas - the gopa Nanda; ca - and; yasoda - Yasoda; vasu-kamini - vasu's wife; draupadi - Draupadi; kamalamsa - incarnation of Laksmi; ca - and; yaja-kunda- samudbhava - born from the yajna pond.Vasu will partially incarnate as Nanda-gopa Vasu's wife will partially incarnate as Yasoda Laksmi will partially incarnate as Draupadi who was born from a yaja pond.Text 184hutasanamso bhagavan

dhrstadyumno maha-balah subhadra satarupamsa

devaki-garbha-sambhavahutasanamsah - incarnation of Agni; bhagavan - Lord; dhrstadyumnah - Dhrstadyumno; maha-balah - very powerful; subhadra - Subhadra; satarupamsa - incarnation of satarupa; devaki...- garbha-sambhava - born from Devaki's womb.Agni will partially incarnate as noble and powerful Dhrstadyumna Satarupa' will partiually incarnate as Subhadra born from Devaki's womb.Text 185deva gacchantu prthivim

amsena bhara-harakah kalaya deva-patnyas ca

gacchantu prthivi-talamdeva - the demigods; gacchantu - should go; prthivim - to the earth; amsena - by parts; bhara-harakah - removing the burden; kalaya - by a part; deva - of the demigods; patnyah - the wives; ca - and; gacchantu - should go; prthivi...-talam - to the earth.In this way the demigods must go by their partial expansions to the earth and help to remove its burden The demigods§ wives must also go by their partial expnnsions to the earth.Text 186ity evam uktva bhagavan

virarama ca narada sarvam nivaranam srutva

tatrovasa praja-patihity - thus; evam - thus; uktva - having spoken; bhagavan - the Supreme Personality of Godhead; virarama - stopped; ca - and; narada - O Narada; sarvam - all; vivaranam - words; srutva - hearing; tatra - there; uvasa - stood; praja-patih - Brahma.At that point Lord Krsna stopped speaking O Narada Brahma' stood there listening.Text 187krsnasya vame vag-devi

daksine kamalalaya purato devatah sarvah

parvati capi naradakrsnasya - of Lord Krsna; vame - on the left; vag-devi - sarasvati; daksine - on the right; kamalalaya - laksmi; puratah - before; devatah - the demigods; sarvah - all; parvati - Parvati; ca - and; api - also; narada - O Narada.Sarasvati was at Lord Krsna's left and Laksmi at His right Parvati and all the demigods were before Him.Text 188gopyo gopas ca purato

radha-vaksah-sthala-sthita etasminn antare sa ca

tam uvaca vrajesvarigopyah - the gopis; gopas - and gopas; ca - and; puratah - before; radha - Radha; vaksah„-sthala-sthita - resting on His chest; etasmin - there; antare - after; sa - She; ca - and; tam - to Him; uvaca - said; vrajesvari - the queen of Vraja..The gopis and gopas were before Him Sri Radha' rested on His chest At that moment Sri Radha the queen of Vraja spoke to Lord Krsna.Text 189sri-radhikovacasrnu natha pravaksyami

kinkari-vacanam prabho prana dahanti satatam

andolayati me manahsri...-radhika uvaca - Sri Radha' said; srnu - please hear; natha - O Lord; pravaksyami - I will tell; kinkari-vacanam - the words of Your maidservant; prabhah - O Lord; prana - life; dahanti - burns; satatam - always; andolayati - swings to and fro; me - My; manah - mind.Sri Radha' said O Lord please hear the words of Your maidservant My life has become a blazing fire that burns without stop My mind trembles swinging to and fro.Text 190caksur-nimilanam kartum

asakta tava darsane tvaya vina katham natha

yasyami dharani-talamcaksuh - eyes; nimilanam - closing; kartum - to do; asakta - unable; tava - of You; darsane - in the sight; tvaya - You; vina - without; katham - how?; natha - O Lord; yasyami - I will go; dharani-talam - to the earth.When I look at You I cannot even blink O Lord hou can I go to the earth without You?Text 191kati-kalantaram bandho

melanam me tvaya saha pranesvara bruhi satyam

bhavisyaty eva gokulekati-kalantaram - after hou long?; bandhah - O friend; melanam - meeting; me - of Me; tvaya - You; saha - with; pranesvara - O master of My life; bruhi - please tell; satyam - the truth; bhavisyaty - will be; eva - indeed; gokule - in Gokula.O friend hou much time must pass before I will meet You again in Gokula¿ O master of My life please tell the truth.Text 192nimesam ca yuga-satam

bhavita me tvaya vina kam draksyami kva yasyami

ko va mam palayisyatinimesam - a blink; ca - and; yuga-satam - a hundred yugas; bhavita - will become; me - of Me; tvaya - You; vina - without; kam - what?; draksyami - will I see; kva - where?; yasyami - will I go; kah - who?; va - or; mam - Me; palayisyati - will protect.An eyeblink without You will be a hundred yugas for Me What will I look on¿ Where will I go¿ Who will protect Me?Text 193mataram pitaram bandhum

bhrataram bhaginim sutam tvaya vinaham pranesa

cintayami na kam ksanammataram - mother; pitaram - father; bandhum - friend; bhrataram - brother; bhaginim - sister; sutam - child; tvaya - You; vina - without; aham - I; pranesa - O master of My life; cintayami - think; na - not; kam - what?; ksanam - moment.O master of My life hou can I for a moment think of mother father relatives friends brother sister or children when You are gone?Text 194karosi mayayacchannam

mam cen mayesa bhu-tale vismrtam vibhavam dattva

satyam me sapatham kurukarosi - You do; mayaya - with Your maya' potency; acchannam - covered; mam - Me; cet - if; mayesa - O master of maya; bhu- tale - on the earth; vismrtam - forgotten; vibhavam - glory; dattva - giving; satyam - truth; me - to Me; sapatham - promise; kuru - please do.O master of illusions please promise me that when I am on the earth You will not cover Me with illusion and make Me forget Your glories.Text 195anuksanam mama mano

madhupo madhusudana karotu bhramanam nityam

sa-madhvike padambujeanuksanam - at every moment; mama - My; manah - mind; madhupah - a bee; madhusudana - O Krsna; karotu - please do; bhramanam - wandering; nityam - always; sa-madhvike - filled with honey; pada - fdeet; ambuje - lotus.O Krsna please turn My mind into a bumblebee always wandering among the nectar lotus-flowers of Your feet.Text 196yatra tatra ca yasyam va

yonau janma bhavatö idam tvam svasya smaranam dasyam

mahyam dasyasi vachitamyatra tatra - wherever; ca - and; yasyam - which; va - or; yonau - womb; janma - birth; bhavatv - may be; idam - this; tvam - You; svasya - own; smaranam - memory; dasyam - service; mahyam - to Me; dasyasi - will give; vachitam - desired.Wherever I may be born please give Me service to You and remembrance of You.Text 197krsnas tvam radhikaham ca

prema-saubhagyam avayoh na vismarami bhumau ca

dehi mahyam param varamkrsnah - Krsna; tvam - You; radhika - Radha; aham - I; ca - and; prema- saubhagyam'the good fortune of love; avayoh„ - of Us; na - not; vismarami - I remember; bhumau - on the earth; ca - and; dehi - please give; mahyam - to Me; param - great; varam - blessing.You are Krsna and I am Radha When I am on the earth may I never forget the glory of Our love O Lord please give Me this benediction.Text 198yatha tanva saha pranah

sariram chayaya saha tathavayor janma yatu

dehi mahyam varam vibhoyatha - as; tanva - the body; saha - with; pranah - life; sariram - body; chayaya - with a shadow; saha - with; tatha - so; avayoh - of Us; janma - birth; yatu - may attain; dehi - please give; mahyam - to Me; varam - boon; vibhah - O Lord.As breath always stays with the body and as the body always stays with its shadow may We Two always stay together when We take birth O Lord please give Me this benediction.Text 199caksur-nimesa-vicchedo

bhavita navayor bhuvi tatragatyapi kutrapi

dehi mahyam varam prabhocaksur-nimesa-vicchedah - an eyeblink; bhavita - will be; na - not; avayoh - of Us; bhuvi - on the earth; tatra - there; agatya - going; api - even; kutrapi - somewhere; dehi - please give; mahyam - to Me; varam - benediction; prabhah - OLord.When We are on the earth let Us not be separated for even an eyeblink O Lord please give Me this benediction.Text 200mama pranais tava tanuh

kena va varyate hare atmano murali-padau

manasa va vinirmitaumama - of Me; pranaih - with life; tava - of You; tanuh - the body; kena'by what?; va - or; varyate - is made; hare - O Krsna; atmanah - own; murali - flute; padau - feet; manasa - with the mind; va - or; vinirmitau - made.Who was it that used My life-breath to create Your body feet and flute?Text 201striyah kati-vidhah santi

purusa va puru-stutah nasti kutrapi kanta va

kantasakta ca madrsistriyah - women; kati-vidhah - hou many kinds; santi - are; purusa - men; va - or; puru-stutah - glorious; na - not; asti - is; kutrapi - anywhere; kanta - beloved; va - or; kantasakta - attached to her beloved; ca - and; madrsi - like Me..Hou many kinds of women are there¿ Hou many kinds of glorious men praised again and again¿ No woman is attached to her lover as I am to You.Text 202tava dehardha-bhagena

kena vaham vinirmita idam evavayor bhedo

nasty atas tvayi me manahtava - of You; dehardha-bhagena - by half the body; kena - how?; va - or; aham - I; vinirmita - made; idam - this; eva - indeed; avayoh - of Us; bhedah - difference; na - not; asti - is; atah - then; tvayi - to You; me - of Me; manah - the mind.Hou is it that I was created from half of Your body¿ There is no difference between Us That is why My mind always thinks of You.Text 203mamatma-manasa-pranams

tvayi samsthapya kena va tavatma-manasa-prana

mayi vasam sthita apimama - of Me; atma - self; manasa - mind; pranan - life; tvayi - in You; samsthapya - situated; kena - how?; va - or; tava - of You; atma - self; manasa - mind; pranah - and life; mayi - in Me; vasam - residence; sthita - situated; api - also.Hou is it that My mind heart and life were placed in Your body, and Your mind heart and life were placed in Mine?Text 204tato nimesa-viraha-

datmano viklavam manah pradagdham santatam prana

dahanti viraha-srutautatah - therefore; nimesa - an eyeblink; viraha - separation; da - giving; atmanah - of the self; viklavam - calamity; manah - the mind; pradagdham - burned; santatam - always; prana - life; dahanti - burns; viraha-srutau - hearing of separation.That is why an eyeblink's separation from You brings a great catastrophe to My mind That is why when it hears that We may be separated My life-force burns in an unending fire.Text 205ity evam uktva sa devi

tatraiva sura-samsadi bhuyo bhuyo rurodoccair

dhrtva tac-caranambujeity - thus; evam - thus; uktva - speaking; sa - She; devi - the goddess; tatra - there; eva - indeed; sura-samsadi - in the assmbly of the demigods; bhuyah - again; bhuyah - and again; ruroda - wept; uccaih - loudly; dhrtva - holding; tac-caranambuje - His lotus feet.After speaking these words in the assembly of demigods again and again Sri Radha' grasped Lord Krsna lotus feet and loudly wept.Text 206krode krtva ca tam krsno

mukham sammrjya vasasa bodhayam asa vividham

satyam tathyam hitam vacahkrode - on His lap; krtva - placing; ca - and; tam - Her; krsnah - Krsna; mukham - face; sammrjya - wiping; vasasa - with a cloth; bodhayam asa - taught; vividham - many; satyam - truths; tathyam - true; hitam - auspicious; vacah - words.Then placing Her on His lap and with His own garment wiping the tears from Her face Lord Krsna spoke many true and beneficial words.Text 207sri-krsna uvacaadhyatmikam param yogam

soka-cchedana-karanam srnu devi pravaksyami

yogindranam ca durlabhamsri...-krsna uvaca - Sri Krsna said; adhyatmikam - spiritual; param - great; yogam - yoga; soka-cchedana - brekaing grief; karanam - the cause; srnu - please hear; devi - O goddess; pravaksyami - I will tell; yogindranam - of the kings of the yogis; ca - and; durlabham - difficult to attain.Sri Krsna said Goddess please listen and I will describe to You the yoga of the Supreme a yoga even the kings of the yogis cannot understand a yoga that cuts grief into many pieces.Text 208adharadheyayoh sarvam

brahmandam pasya sundari adhara-vyatirekena

nasty adheyasya sambhavahadhara - the resting place; adheyayoh - and that which rests; sarvam - all; brahmandam - the universe; pasya - look; sundari - O beautiful one; adhara - from the resting place; vyatirekena - with separation; na - not; asty - is; adheyasya - of that which rests; sambhavah - is possible.O beautiful one consider this The entire universe is constructed of two things resting places and things that rest in them It is not possible for a resting thing to be separated from its resting place.Text 209phaladharam ca puspam ca

puspadharas ca pallavah skandhas ca pallavadharah

skandhadharas taruh svayamphala - of fruit; adharam - the resting place; ca - and; puspam - flower; ca - and; puspadharas - the resting place of the flower; ca - and; pallavah - twig; skandhas - branch; ca - and; pallavadharah - the resting place of the twig; skandhadharah - the resting place of the branch; taruh - the tree; svayam - itself.For the fruit the resting place is the flower For the flower the resting place is the twig For the twig the resting place is the branch For the branch the resting place is the tree itself.Text 210vrksadharo 'py ankuras ca

bija-sakti-samanvitah astir evankuradharas

casty adharo vasundharavrksa - of the tree; adharah - the resting place; api - also; ankurah - the seedling; ca - and; bija-sakti-samanvitah - with the power of the seed; astih - the seed; eva - indeed; ankuradharah - the resting place of the seedling; ca - and; asty - is; adharah - the resting place; vasundhara - the earth.For the tree the resting place is the sapling For the sapling which is manifest from the seed the resting place is the seed For the seed the resting place is the earthText 211seso vasundharadharah

sesadharo hi kacchapah vayus ca kacchapadharo

vayv-adharo 'ham eva casesah - Lord Sesa; vasundharadharah - the resting place of the earth; sesadharah - the resting place of Sesa; hi - indeed; kacchapah - the tortoise; vayuh - wind; ca - and; kacchapadharah - the resting place of the tortoise; vayö-adharah - the resting place of the wind; aham - I; eva - indeed; ca - and.For the earth the resting place is Lord Sesa For Lord Sesa the resting place is the great tortoise beneath Him For the tortoise the resting place is the wind For the wind the resting place is I Myself.Text 212mamadhara-svarupas tvam

tvayi tisthami sasvatam tvam ca sakti-samuha ca

mula-prakrtir isvarimama - of Me; adhara - the resting place; svarupah - personified; tvam - You; tvayi - in You; tisthami - I stand; sasvatam - always; tvam - You; ca - and; sakti-samuha - the host of potencies; ca - and; mula-prakrtih - the root of nature; isvari - the goddess.For Me the resting place is You I always rest in You You have all powers You are the root from which the material nature has sprung You are the Supreme Goddess.Text 213tvam sarira-svarupasi

tri-gunadhara-rupini tavatmaham nirihas ca

cestavams ca tvaya sahatvam - You; sarira-svarupa - the resting place of bodies; asi - are; tri-gunadhara-rupini - the resting place of the three modes of nature; tava - of You; atma - the Self; aham - I; nirihah - inactive; ca - and; cestavan - active; ca - and; tvaya - You; saha - with.You are the resting place of all bodies You are the resting place of the three modes of nature You are the resting place of Me for I am Your heart Without You I cannot act Only by Your grace have I the power to act.Text 214purusad viryam utpannam

viryat santatir eva ca tayor adhara-rupa ca

kamini prakrteh kalapurusat - from the man; viryam - seed; utpannam - manifested; viryat - from the seed; santatih - children; eva - indeed; ca - and; tayoh - of them both; adhara - the resting place; rupa - the form; ca - and; kamini - woman; prakrteh - of matter; kala - a part.From the man the seed is manifest From the seed children are manifest The resting place of both seed and children is the woman who is manifest from material nature.Text 215vina dehena kutratma

kva sariram vinatmana pradhanyam ca dvayor devi

vina dvabhyam kuto bhavahvina - without; dehena - a body; kutra - where; atma - the self; kva - where?; sariram - the body; vina - without; atmana - the self; pradhanyam - the primordial stage of matter; ca - and; dvayoh - of both; devi - O goddess; vina - without; dvabhyam - with both; kutah - where?; bhavah - the birth.Hou can the spirit-soul exist without the body¿ Hou can the body exist without the spirit-soul¿ They are both the first cause O goddess hou can the creation be manifest without them both?Text 216na kutrapy avayor bheda

radhe samsara-bijayoh yatratma tatra dehas ca

na bhedo vinayena kimna - not; kutrapy - anywhere; avayoh - of Us; bheda - difference; radhe - O Radha; samsara - of the material world; bijayoh - and the seed; yatra - where; atma - the self; tatra - there; dehah - the body; ca - and; na - not; bhedah - difference; vinayena - with humbleness; kim - what is the need?O Radha We are not different We are the seed and the world grown from the seed I am the soul and You are the body Where the soul is present there also is the body We are not different Why must You be so humble?Text 217yatha ksire ca dhavalyam

dahika ca hutasane bhumau gandho jale saityam

tatha tvayi mama sthitihyatha - as; ksire - in milk; ca - and; dhavalyam - whiteness; dahika - heat; ca - and; hutasane - in fire; bhumau - in earth; gandhah - fragrance; jale - in water; saityam - coolness; tatha - so; tvayi - in You; mama - of Me; sthitih - the presence.As whiteness is present in milk as heat is present in fire as fragrance is present in earth and as coolness is present in fire so I am always present in You.Text 218dhavalya-dugdhayor aikyam

dahikanalayor yatha bhu-gandha-jala-saityanam

nasti bhedas tathavayohdhavalya - of whiteness; dugdhayoh - of milk; aikyam - oneness; dahika - of heat; analayoh - and fire; yatha - so; bhu - earth; gandha - fragrance; jala - water; saityanam - coolness; na - not; asti - is; bhedah - difference; tatha - so; avayoh - of Us.As milk and its whiteness fire and its heat earth and its fragrance and water and its coolness are one and cannot be separated We are one also We cannot be separated.Text 219maya vina tvam nirjiva

cadrsyo 'ham tvaya vina tvaya vina bhavam kartum

nalam sundari niscitammaya - Me; vina - without; tvam - You; nirjiva - lifeless; ca - and; adrsyah - invisible; aham - I; tvaya - You; vina - without; tvaya - You; vina - without; bhavam - existence; kartum - to do; na - not; alam - able; sundari - O beautiful one; niscitam - indeed.Without Me You are lifeless Without You I am invisible O beautiful one without You I cannot exist.Text 220vina mrda ghatam kartum

yatha nalam kulalakah vina svarnam svarna-karo

'lankaram kartum aksamahvina - without; mrda - clay; ghatam - a pot; kartum - to make; yatha - as; na - not; alam - able; kulalakah - a potter; vina - without; svarnam - gold; svarna-karah - a goldsmith; alankaram - an ornament; kartum - to make; aksamah - unable.Without clay a potter cannot make a pot Without gold a goldsmith cannot make a gold ornament.Text 221svayam atma yatha nityas

tatha tvam prakrtih svayam sarva-sakti-samayukta

sarvadhara sanatanisvayam - personally; atma - the soul; yatha - as; nityah - always; tatha - so; tvam - You; prakrtih - nature; svayam - personally; sarva - all; sakti - power; samayukta - with; sarvadhara - the resting place of everything; sanatani - eternal.As the spirit-soul is eternal You are also eternal You are the material nature You are all-powerful You are the eternal resting place of everything.Text 222mama prana-sama laksmir

vani ca sarva-mangala brahmesananta-dharmas ca

tvam me pranadhika priyamama - of Me; prana - life; sama - equal; laksmih - Laksmi; vani - sarasvati; ca - and; sarva-mangala - all-auspicious; brahma - Brahma; isa - Siva; ananta - Ananta; dharmah - Yama; ca - and; tvam - You; me - to Me; pranadhika - more than life; priya - dear.Laksmi all-auspicious Sarasvati Brahma Siva Sesa and Yamaraja are dear as life to Me But You are more dear than life to Me.Text 223samipa-stha ime sarve

sura devyas ca radhike etebhyo 'py adhika no cet

katham vaksah-sthala-sthitasamipa-stha - nearby; ime - they; sarve - all; sura - demigods; devyas - demigoddesses; ca - and; radhike - O Radha; etebhyah - than them; api - even; adhika - greater; nah - not; cet - if; katham - how?; vaksah„- sthala-sthita - staying on the chest.If this were not so then why do the demigods and demigoddesses stay nearby but You rest on My chest O Radha?Text 224tyajasru-moksanam radhe

bhrantim ca nisphalam sati vihaya sankham nihsanke

vrsabhanu-grham vrajatyaja - abandon; asru - of tears; moksanam - shedding; radhe - O Radha; bhrantim - mistake; ca - and; nisphalam - fruitless; sati - O saintly one; vihaya - placing; sankham - doubt; nihsanke - free from doubt; vrsabhanu-grham - to Vrsabhanu's home; vraja - go.O Radha give up Your tears O saintly one give up this fruitless and mistaken worry and go to King Vrsabhanu's house.Text 225kalavatyas ca jathare

masanam nava sundari vayuna purayitva ca

garbham rodhaya mayayakalavatyah - of kalavati; ca - and; jathare - in the womb; masanam - of months; nava - nine; sundari - O beautiful one; vayuna - by the wind; purayitva - having fulfilled; ca - and; garbham - the embryo; rodhaya - please stop; mayaya - by the maya' potency.O beautiful one use Your powers to create an artifical pregnancy in Kalavati For nine months fill her womâ with air.Text 226dasame samanuprapte

tvam avirbhava bhu-tale atma-rupam parityajya

sisu-rupam vidhaya cadasame - when the tenth month; samanuprapte - has come; tvam - You; avirbhava - appear; bhu-tale - on the earth; atma-rupam - in Your own form; parityajya - abandoning; sisu-rupam - the form of an infant; vidhaya - accepting; ca - and.When the tenth month comes leave Your natural form behind accept the form of an infant girl and go to the earth.Text 227vayu-nihsarane kale

kalavatyah samipatah bhumau vivasani-bhuya

patitva rodisi dhruvamvayu-nihsarane kale - at the time of giving birth; kalavatyah - of Kalavati; samipatah - near; bhumau - on the ground; vivasani - without garments; bhuya - becoming; patitva - fall; rodisi - cry; dhruvam - indeed.At the time of giving birth place Your form of a naked infant on the ground by Kalavati and cry like a newborn child.Text 228ayoni-sambhava tvam ca

bhavita gokule sati ayoni-sambhavo 'ham ca

navayor garbha-samsthitihayoni-sambhava - not born from a mother's womb; tvam - You; ca - and; bhavita - will be; gokule - in Gokula; sati - O saintly one; ayoni-sambhavah - not born from a mother's womb; aham - I; ca - also; na - not; avayoh - of Us; garbha-samsthitih - staying in a womb.O saintly one in this way without entering a mother's womb You will appear in Gokula I also will appear without entering a mother's womb You and I do not enter a mother's womb.Text 229bhumistha-matrat tato mam

gokulam prapayisyati tava hetor gamisyami

krtva kamsa-bhaya-cchalambhumistha-matrat - from the moment of coming to the earth; tatah - then; mam - me; gokulam - to Gokula; prapayisyati - will bring; tava - of You; hetoh - for the sake; gamisyami - I will come; krtva - having done; kamsa-bhaya-cchalam - on the pretext of fearing Kamsa.The moment I come to earth Vasudeva will carry Me to Gokula Pretending to fear Kamsa I will go there for Your sake.Text 230yasoda-mandire mam ca

sanandam nanda-nandanam nityam draksyasi kalyani

samaslesana-purvakamyasoda-mandire - in the home of Yasoda; mam - Me; ca - and; sanandam - blissful; nanda-nandanam - the son of Nanda; nityam - eternal; draksyasi - You will see; kalyani - O beautiful one; samaslesana- purvakam - an embrace.I will be Nanda's son in Yasoda's house O beautiful one again and again You will happily see me and tightly embrace Me.Text 231smrtis te bhavita kale

varena mama radhike svacchandam viharisyami

nityam vrndavane vanesmrtih - memory; te - of You; bhavita - will be; kale - at the time; varena - by the boon; mama - of Me; radhike - O Radha; svacchandam - independent; viharisyami - I will enjoy pastimes; nityam - always; vrndavane - in Vrndavana; vane - forest.O Radha because of the benediction I give You You will remember everything Following My own wish I will enjoy pastimes with You in Vrndavana forest again and again.Text 232trih-sapta-sata-kotibhir

gopibhir gokulam vraja trayas-trimsad-vayasyabhih

su-siladibhir eva catrih„-sapta-sata-kotibhih - twenty one billion; gopibhih - with gopis; gokulam - to Gokula; vraja - go; trayas- trimsat - 33; vayasyabhih - with close friends; su- siladibhih - virtuous; eva - indeed; ca - and.Therefore accompanied by thirty-three virtuous friends and twenty-one billion gopi-associates please go to Vraja.Texts 23³ and 234samsthapya sankhya-rahita

gopir goloka eva ca samasvasya prabodhais ca

mitaya ca sudha-giraaham gopan asankhyams ca

samsthapyatraiva radhike vasudevasrayam pascad

yasyami mathuram purimsamsthapya - placing; sankhya-rahita - numberless; gopih - gopis; goloka - in Gokula; eva - indeed; ca - and; samasvasya - comforting; prabodhaih - with explanations; ca - and; mitaya - with eloquent; ca - and; sudha - nectar; gira - words; aham - I; gopan - the gopas; asankhyan - numberless; ca - and; samsthapyatraiva - placing; radhike - O Radha; vasudeva - of Vasudeva; asrayam - to the shelter; pascat - then; yasyami - I will go; mathuram - to Mathura; purim - City.O Radha after comforting with eloquent nectar words the numberless gopas and gopis left behind in Goloka I will go to Vasudeva's home in Mathura' City.Text 235vrajam vrajantu kridartham

mama sange priyat priyah ballavanam grhe janma

labhantu gopa-kotayahvrajam - to Vraja; vrajantu - should go; kridartham - to enjoy pastimes; mama - of Me; sange - in the company; priyat - than the dear; priyah - moreu dear; ballavanam - of the gopas; grhe - in the home; janma - birth; labhantu - should attain; gopa-kotayah - ten million gopas.The ten million gopas most dear to Me should take birth in the homes of the gopas To enjoy pastimes with Me they should go to Vraja.Text 236ity evam uktva sri-krsno

virarama ca narada usur devas ca devyas ca

gopa gopyas ca tatra vaiity - thus; evam - thus; uktva - speaking; sri...-krsnah - Sri Krsna; virarama - stopped; ca - and; narada - Narada; usuh - stayed; devah - the demigods; ca - and; devyah - demigoddesses; ca - and; gopa - gopas; gopyas - gopis; ca - and; tatra - there; vai - indeed..O Narada then Lord Krsna stopped speaking The demigods demigoddesses gopas and gopis were silent.Text 237brahmesa-dharma-sesas ca

sri-krsnam tat-parat param siva-padma-sarasvatyas

tustuvuh paraya mudabrahmesa-dharma-sesah - Brahma Siva Yama and Sesa; ca - and; sri...-krsnam - to Sri Krsna; tat-parat - than the greatest; param - greater; siva-padma-sarasvatyah - Parvati Laksmi and Sarasvati; tustuvuh - offered prayers; paraya - with great; muda - joy.Then Brahma Siva Yama Sesa Parvati Laksmi and Sarasvati joyfully offered prayers to Lord Krsna.Text 238bhakta gopas ca gopyas ca

viraha-jvala-katarah tatra samstuya sri-krsnam

pranemuh prema-vihvalahbhaktah - devoted; gopas - gopas; ca - and; gopyas - gopis; ca - and; viraha-jvala-katarah - tormented by the fires of separation; tatra - there; samstuya - offering prayers; sri...-krsnam - to Sri Krsna; pranemuh - bowed down; prema-vihvalah - overcome with love.Overcome with love and burning in the flames of imminent separation the devoted gopas and gopis offered prayers to Lord Krsna and bowed down before Him.Text 239pranadhikam priyam kantam

radha purna-manoratha paritustava bhaktya ca

viraha-jvala-katarapranadhikam - more than life; priyam - dear; kantam - beloved; radha - Radha; purna-manoratha - Her desires fulfilled; paritustava - offered prayers; bhaktya - with devotion; ca - and; viraha-jvala-katara - tortured by the fires of separation..Burning in the flames of imminent separation even though Her desires were all fulfilled Sri Radha' devotedly offered prayers to Her lover Krsna who is more dear to Her than lifeText 240sasru-purnati-dinam ca

drstva radham bhayakulam prabodha-vacanam satyam

uvaca tam harih svayamsasru-purna - filled with tears; ati-dinam - very pitiful; ca - and; drstva - seeing; radham - Sri Radha; bhayakulam - frightened; prabodha-vacanam - words of enlightenment; satyam - true; uvaca - spoke; tam - to Her; harih - Lord Krsna; svayam - Himself.Seeing that Sri Radha' was weeping many tears of distress Lord Krsna spoke to Her truthful words of enlightenment.Text 241sri-krsna uvacapranadhike maha-devi

sthira bhava bhayam tyaja yatha tvam ca tathaham ca

ka cinta te mayi sthitesri...-krsna uvaca - Sri Krsna said; pranadhike - more dear than life; maha-devi - O goddess; sthira - steady; bhava - become; bhayam - fear; tyaja - abandon; yatha - as; tvam - You; ca - and; tatha - so; aham - I; ca - and; ka'what?; cinta - worry; te - of You; mayi - in Me; sthite - situated.Sri Krsna said O goddess more dear than life please be peaceful Give up Your fears What You feel I also feel Why should You be unhappy while I am with YouText 242kintu te kathayisyami

kicid evasty amangalam varsanam satakam purnam

tvad-vicchedo maya sahakintu - however; te - to You; kathayisyami - I will tell; ki cit - something; eva - indeed; asti - is; amangalam - inauspicious; varsanam - of years; satakam - a hundred; purnam - full; tvad- vicchedah - Your separation; maya - me; saha - with.However I will tell You something that is not good You will be separated from Me for a hundred years.Text 243sridama-sapa-janyena

karma-bhogena sundari bhavisyaty eva mama ca

mathura-gamanam tatahsridama-sapa-janyena - caused by Sridama's curse; karma- bhogena - the result of work; sundari - O beautiful one; bhavisyaty - will be; eva - indeed; mama - of Me; ca - and; mathura-gamanam - going to Mathura; tatah - then.O beautiful one I will go to Mathura' and because of Sridama's curse We will be separated.Text 244tatra bharavataranam

pitror bandhana-moksanam malakara-tantra-vaya-

kubjikayas ca moksanamtatra - there; bharavataranam - removing the earth's burden; pitroh - of My parents; bandhana-moksanam - release from bandage; malakara - of the florist; tantra-vaya - a tailor; kubjikayah - and a hunchbak girl; ca - and; moksanam - liberation.In Mathura' I will remove the earth's burden release My parents from bondage and give liberation to a florist a tailor and a hunchback girl.Text 245ghatayitva ca yavanam

mucukundasya moksanam dvarakayas ca nirmanam

rajasuyasya darsanamghatayitva - killing; ca - and; yavanam - a yavana; mucukundasya - of Mucukunda; moksanam - liberation; dvarakayah - of Dvaraka; ca - and; nirmanam - building; rajasuyasya - of the Rajasuya-yajna; darsanam - the sight.Then I will kill Kalayavana deliver Mucukunda build the city of Dvaraka and see a Rajasuya-yaja.Text 246udvaham raja-kanyanam

sahasranam ca sodasa dasadhika-satasyapi

satrunam damanam tathaudvaham - wedding; raja-kanyanam - of princesses; sahasranam- ca sodasa dasadhika-satasya - 16,100; api - also; satrunam - of enemies; damanam - stopping; tatha - so.Then I will marry 16,10° princesses and defeat many enemies.Text 247mitropakaranam caiva

varanasyas ca dahanam harasya jrmbhanam tatra

banasya bhuja-karttanammitra - of friends; upakaranam - help; ca - and; eva - indeed; varanasyah - of Varanasi; ca - and; dahanam - burning; harasya - of Lord Siva; jrmbhanam - yawning; tatra - there; banasya - of Bana; bhuja - arms; karttanam - cutting.Then I will help My friends burn Varanasi make Siva yawn and cut Banasura's arms.Text 248parijatasya haranam

yad yat karmanyad eva ca gamanam tirtha-yatrayam

muni-sangha-pradarsanamparijatasya - of the parijata flower; haranam - stealing; yat - what; yat - and; karma - deed; anyat - another; eva - and; ca - and; gamanam - going; tirtha-yatrayam - on pilgrimage; muni-sangha- pradarsanam - seeing the assembly of sages.I will forcibly take the Parijata tree see many saintly sages when I go on pilgrimage and perform many other activities.Text 249sambhasanam tu bandhunam

yaja-sampadanam pituh subha-ksane punas tatra

tvaya sardham pradarsanamsambhasanam - conversation; tu - and; bandhunam - of friends and relatuves; yaja-sampadanam - performing the yajna; pituh - of My father; subha-ksane - at an auspicious moment; punah - again; tatra - there; tvaya - You; sardham - with; pradarsanam - seeing.While on pilgrimage I will speak with My friends and relatives help My father perform a yaja and at an auspicious moment see You again.Text 250karisyami ca tatraiva

gopikanam ca darsanam tubhyam adhyatmikam dattva

punah satyam tvaya sahakarisyami - i will do; ca - and; tatra - there; eva - indeed; gopikanam - of the gopis; ca - and; darsanam - sight; tubhyam - to You; adhyatmikam - transcendental knowledge; dattva - giving; punah - again; satyam - truth; tvaya - You; saha - with.There I will also see the gopis and again I will teach You the truth of spiritual philosophy.Text 251diva-nisam avicchedo

maya sardham atah param bhavisyati tvaya sardham

punar agamanam vrajamdiva - day; nisam - and night; avicchedah - without separation; maya - Me; sardham - with; atah - then; param - then; bhavisyati - will be; tvaya - You; sardham - with; punah - again; agamanam - return; vrajam - to Vraja.From that time We will never really be separated for even a moment of the day or night Then after some time I will return to Vraja.Text 252kante viccheda-samaye

varsanam satake sati nityam sammilanam svapne

bhavisyati tvaya sahakante - O beloved; viccheda-samaye - at the time of separation; varsanam - of years; satake - a hundred; sati - being so; nityam - always; sammilanam - meeting; svapne - in dream; bhavisyati - will be; tvaya - You; saha - with.Beloved during the hundred years We are separated We will meet in Our dreams again and again.Text 253mama narayanamso yas

tasya yanam ca dvarakam sata-varsantare sadhyam

etany eva su-niscitammama - of Me; narayanamsah - the expansion of Lord Narayana; yah - who; tasya - of Him; yanam - journey; ca - and; dvarakam - to Dvaraka; sata - a hundred; varsa - years; antare - after; sadhyam - to be attained; etany - they; eva - indeed; su-niscitam - determined.In My Narayana form I will go to Dvaraka' for those hundred years In that way I will enjoy My pastimes there.Text 254bhavisyati punas tatra

vane vasam tvaya saha punah pitros ca gopanam

soka-sammarjanam parambhavisyati - willbe; punah - again; tatra - there; vane - in the forest; vasam - residence; tvaya - You; saha - with; punah - again; pitros - of My parents; ca - and; gopanam - of the gopas; soka - the grief; sammarjanam - wiping away; param - then.Then I will return to live with You in the forest Then I will wipe away all the sufferings of My parents and the gopas and gopis.Text 255krtva bharavataranam

punar agamanam mama tvaya sahapi golokam

gopair gopibhir eva cakrtva - doing; bharavataranam - the removeal of the burden; punah - again; agamanam - return; mama - of me; tvaya - You; saha - with; api - also; golokam - to Goloka; gopaih - with the gopas; gopibhih - and gopis; eva - indeed; ca - and.When I have removed the earth's burden I will return to Goloka with the gopas gopis and You.Text 256mama narayanamsasya

vanya ca padmaya saha vaikunthagamanam radhe

nityasya paramatmanahmama - of Me; narayanamsasya - the expansion of Narayana; vanya - Sarasvati; ca - with; padmaya - laksmi; saha - with; vaikuntha - to Vaikuntha; agamanam - return; radhe - O Radha; nityasya - eternal; paramatmanah - the Supreme Lord.O Radha in My form as eternal Lord Narayana I will return to Vaikuntha with Laksmi and Sarasvati.Text 257svetadvipam dharma-geham

amsanam ca bhavisyati devanam caiva devinam

amsa yasyanti svaksayamsvetadvipam - Svetadvipa; dharma-geham - the home of religon; amsanam - of incarnations; ca - and; bhavisyati - will be; devanam - of the demigods; ca - and; eva - indeed; devinam - of the demigoddesses; amsa - the incarnations; yasyanti - will go; svaksayam - to their own abodes.My various incarnations will return to svetadvipa the home of religon and the partial incarnations of the demigods and demigoddesses will all return to their respective abodes.Text 258punah samsthitir atraiva

goloke me tvaya saha ity evam kathitam sarvam

bhavisyam ca subhasubham maya nirupitam yat tat

kante kena nivaryatepunah - again; samsthitih - staying; atra - here; eva - indeed; goloke - in Goloka; me - of Me; tvaya - with You; saha - with; ity - thus; evam - thus; kathitam - told; sarvam - all; bhavisyam - will be; ca - and; subhasubham - auspicious and inauspicious; maya - by Me; nirupitam - described; yat - what; tat - that kante - O beloved; kena - by whom?; nivaryate - will be stopped.Then You and I will again live in Goloka Beloved nou I have told You everything both good and bad Who can stop from happening what I have foretold?Text 259ity evam uktva sri-krsnah

krtva radham sva-vaksasi tasthau tasthuh surah sarve

sura-patnyas ca vismitahity - thus; evam - thus; uktva - speaking; sri...-krsnah - Sri Krsna; krtva - doing; radham - Radha; sva-vaksasi - on His chest; tasthau - stayed; tasthuh - stayed; surah - the demigods; sarve - all; sura-patnyas - the wives of the demigods; ca - and; vismitah - surprised.After speaking these words Lord Krsna had Radha' rest against His chest All the demigods and their wives were astonished.Text 260uvaca sri-harir devan

devis ca samayocitam deva gacchata karyartham

svalayam visayocitamuvaca - said; sri...-harih - Lord Krsna; devan - to the demigods; devis - demigoddesses; ca - and; samayocitam - appropriate; deva - O demigods; gacchata - go; karyartham - for the mission; svalayam - to your own abodes; visayocitam - respective.Then Lord Krsna said to the demigods and demigoddesses O demigods please return to your homes and prepare for your mission.Text 261gaccha parvati kailasam

sutabhyam svamina saha maya niyojitam karma

sarvam kale bhavisyatigaccha - go; parvati - O Parvati; kailasam - to Kailasa; sutabhyam - sons; svamina - husband; saha - with; maya - by Me; niyojitam - engaged; karma - duty; sarvam - all; kale - in time; bhavisyati - will be.O Parvati please go to Mount Kailasa with your husabnd and sons At the proper time you will execute the mission I have given you.Text 262bhavita kalaya janma

sarvesam ca mayoditam ksudranam caiva mahatam

devam lambodaram vinabhavita - will be; kalaya - with a partial incarnation; janma - birth; sarvesam - of all; ca - and; maya - by Me; uditam - said; ksudranam - of the small; ca - and; eva - also; mahatam - of the great; devam - the Lord; lambodaram - Ganesa; vina - without.As I have said you will take birth as a partial incarnation You will not be accompanied by Ganesa who is the lord of the great and the small.Texts 26³ and 264pranamya sri-harim devah

svalayam prayayur muda laksmim sarasvatim bhaktya

pranamya purusottamamharina yojitam karma

kartum vyagra mahim yayuh bhartra nirupitam sthanam

devanam api durlabhampranamya - bowing; sri...-harim - to Lord Krsna; devah - the demigods; svalayam - own abodes; prayayuh - went; muda - happily; laksmim - to Laksmi; sarasvatim - Sarasvati; bhaktya - with devotion; pranamya - bowing; purusottamam - to the Supreme Personality of Godhead; harina - by Lord krsna; yojitam - engaged; karma - work; kartum - to do; vyagrah - eager; mahim - to the earth; yayuh - uent; bhartra - by the Lord; nirupitam - decribed; sthanam - place; devanam - by the demigods; api - and; durlabham'unattainable.Bowing before Lord Krsna the demigods happily returned to their homes Then bowing again before Lord Krsna and before Laksmi and Sarasvati they went eager to execute their mission to the earth Then Lord Krsna described Sri Radha's mission a mission beyond what the demigods can attain.Text 265uvaca radhikam krsno

vrsabhanu-grham vraja gopa-gopi-samuhais ca

saha purvair nirupitaihuvaca - said; radhikam - to Radha; krsnah - Sri Krsna; vrsabhanu- grham - to the home of King Vrsabhanu; vraja - go; gopa-gopi - of gopas and gopis; samuhaih - with hosts; ca - and; saha - with; purvaih - before; nirupitaih - described.Lord Krsna said to Sri Radha Accompanied by the many gopas and gopis I have already named please go to King Vrsabhanu's home.Text 266aham yasyami mathuram

vasudevalaye priye pascat kamsa-bhaya-vyajad

gokulam tava sannidhimaham - I; yasyami - will go; mathuram - to Mathura; vasudeva - of Vasudeva; alaye - in the home; priye - O beloved; pascat - then; kamsa - of Kamsa; bhaya - of fear; vyajat - on the pretext; gokulam - to Gokula; tava - You; sannidhim - near.Beloved first I will go to Vasudeva's home in Mathura' and then on the pretext of fearing Kamsa I will go to Gokula where You will be.Text 267radha pranamya sri-krsnam

rakta-pankaja-locana bhrsam ruroda puratah

prema-viccheda-katararadha - Sri Radha; pranamya - bowing; sri...-krsnam - to Sri Krsna; rakta-pankaja-locana - with red lotus eyes; bhrsam - greatly; ruroda - wept; puratah - in the presence; prema - love; viccheda - separation; katara - distressed.Radha' bowed down before Lord Krsna Tormented with the thought of being separated from Her love She wept Her eyes nou red lotus flowers again and again.Text 268svayam svayam kvacid yanti

gatva gatva punah punah punah punah samagatya

darsam darsam harer mukhamsvayam - personally; svayam - personally; kvacit - wherever; yanti - going; gatva - gone; gatva - gone; punah - again; punah - again; punah - again; punah - again; samagatya - returning; darsam - gazing; darsam - gazing; hareh - of Lord Krsna; mukham - at the face.She began to go and then She returned Again and again and again and again She left returned and gazed and gazed at Lord Krsna's face.Text 269papau caksus-cakorabhyam

nimesa-rahita sati sarat-parvana-candrabha-

sudha-purnam prabhor mukhampapau - drank; caksus"-cakorabhyam - with the cakora birds of Her eyes; nimesa-rahita - unblinking; sati - saintly; sarat-parvana - autumn; candra - moon; abha - light; sudha-purnam - filled with nectar; prabhoh - of the Lord; mukham - the face.With the cakora birds of Her unblinking eyes saintly Radha' drank the nectar moonlight of Lord Krsna's face.Text 270tatah pradaksini-krtya

saptadha paramesvari pranamya saptadha caiva

punas tasthau hareh purahtatah - then; pradaksini...-krtya - circumambulating; saptadha - seven times; paramesvari - the supreme goddess; pranamya - bowing; saptadha - seven times; ca - and; eva - indeed; punah - again; tasthau - stood; hareh - of Lord Krsna; purah - in the presence.Seven times the supreme goddess Radha' circumambulated Lord Krsna Seven times She bowed down and respectfully stood before Him.Text 271ajagmur gopikanam ca

trih-sapta-sata-kotayah ajagama ca gopanam

samuhah koti-sankhayakahajagmuh - came; gopikanam - of gopis; ca - and; trih„-sapta-sata- kotayah - twenty-one billion; ajagama - came; ca - and; gopanam - of gopas; samuhah'a host; koti-sankhayakah - ten million.Then twenty-one billion gopis and ten million gopas came there.Text 272gopanam gopikanam ca

samuhaih saha radhika punah pranamya tam radha

tatra tasthau ca naradagopanam - of the gopas; gopikanam - and gopis; ca - and; samuhaih - the hosts; saha - with; radhika - Sri Radha; punah - again; pranamya - bowed; tam - to Him; radha - Radha; tatra - there; tasthau - stood; ca - and; narada - O Narada.O Narada accompanied by the multitudes of gopas and gopis Sri Radha' bowed down before Lord Krsna and respectfully stood before Him.Text 273trayas-trimsad-vayasyabhir

gopibhih saha sundari gopanam ca samuhais ca

pranamya prayayau mahimtrayas-trimsad-vayasyabhih - with thirty-three friends; gopibhih - gopis; saha - with; sundari - beautiful; gopanam - of gopas; ca - and; samuhaih - with multitudes; ca - and; pranamya - bowing down; prayayau - went; mahim - to the earth.Accompanied by Her thirty-three close friends and by the many gopas and gopis beautiful Radha' bowed down before Lord Krsna and then went to the earth.Text 274harina yojitam sthanam

prajagmur nanda-gokulam vrsabhanu-grham radha

gopi gopa-grham yayauharina - by Lord Krsna; yojitam - arranged; sthanam - place; prajagmuh - went; nanda-gokulam - nanda's Gokula; vrsabhanu - of King Vrsabhanu; grham - to the home; radha - Radha; gopi - gopi; gopa-grham - the home of a gopa; yayau - went.Then Radha'-gopi went to Vrsabhanu-gopa's home the place Lord Krsna arranged for Her in Nanda's Gokula.Text 275mahim gatayam radhayam

gopibhih saha gopakaih babhuva sri-harih satyah

prthivi-gamanonmukhahmahim - to the earth; gatayam - gone; radhayam - Sri Radha; gopibhih - the gopis; saha - with; gopakaih - the gopas; babhuva - was; sri...- harih - Sri Krsna; satyah - the Supreme Personality of Godhead; prthivi...-gamanonmukhah - eager to go to the earth.When Radha' went with the gopas and gopis to the earth Lord Krsna became eager to go there also.Text 276sambhasya gopan gopis ca

niyojya sviya-karmani mano-yayi jagan-natho

jagama mathuram harihsambhasya - speaking; gopan - to the gopas; gopis - gopis; ca - and; niyojya - engaging; sviya-karmani - in duties; mano-yayi - fast as the mind; jagan-nathah - thre Lord of the universes; jagama - went; mathuram - to mathura; harih - Lord Krsna.After speaking to the gopas and gopis and giving them their various duties Lord Krsna the master of the universes traveling as fast as the mind went to Mathura.Text 277purvam yad yad prasutam ca

devaki-vasudevayoh babhuva sadyas tat kamsah

putra-satkam jaghana hapurvam - before; yat - what; yat - what; prasutam - born; ca - and; devaki...-vasudevayoh - of Devaki and Vasudeva; babhuva - was; sadyah - at once; tat - that; kamsah - Kamsa; putra-satkam - siø sons; jaghana - killed; ha - indeed.Before all this Vasudeva and Devaki had siø sons and Kamsa killed each one as soon as they were born.Text 278sesamsam saptamam garbham

mayayakrsya gokule nidhaya rohini-garbhe

jagama cajaya harehsesa - of Lord Sesa; amsam - the part; saptamam - seventh; garbham - embryo; mayaya - by yogamaya; akrsya - pulled; gokule - in Gokula; nidhaya - placing; rohini...-garbhe - in the wombof Rohini; jagama - went; ca - and; ajaya - by the order; hareh - of Lord Krsna.By Lord Krsna’s order Yogamaya’ pulled from Devaki’s womâ the seventh embryo who was an incarnation of Lord Sesa and placed it in RohinI's womb in Gokula.

Sri Brahma-vaivarta PuranaCanto Four, Volume ThreeChapter EightSri Janmastami-vrata-pujopavasa-nirupana Vows Worship and Fasting on Sri JanmastamiText 1sri-narada uvacajanmastami-vratam bruhi

vratanam vratam uttamam phalam jayanti-yogasya

samanyena ca sampratamsri…-narada uvaca - Sri Narada said; janmastami-vratam - the vou of Janmastami; bruhi - please tell; vratanam - of vows; vratam - the vow; uttamam - the best; phalam - the result; jayanti-yogasya - of Jayanti- yoga; samanyena - in general; ca - and; sampratam - now.Sri Narada said Nou please tell me of the vou of Janmastami which is the great vou of vows Please tell me the result attained by following the ceremony of Jayanti-yoga.Text 2ko va doso 'py akarane

bhojane va maha-mune upavasa-phalam kim va

jayantyam ca sammatamkah - what?; va - or; dosah - the fault; api - also; akarane - in not following; bhojane - in eating; va - or; maha-mune - O great sage; upavasa-phalam - the result of fasting; kim - what?; va - or; jayantyam - on Jayanti-yoga; ca - and; sammatam - considered.O great sage what sinful reaction does one meet by not following this vou or by eating on that day¿ What pious result does one attain by fasting on that day?Text 3vrata-puja-vidhanam ca

samyamasya ca sampratam upavasa-paranayoh

su-vicarya vada prabhovrata-puja-vidhanam - following the vow; ca - and; samyamasya - of the day before the vow; ca - and; sampratam - now; upavasa - of fasting; paranayoh - and breaking the fast on the following day; su- vicarya - considering; vada - please tell; prabhah - O Lord.O lord please describe the result of following this vow including the rules governing the day before the fast fasting and breaking the fast on the following day.Text 4sri-narayana uvacakrtva havisyam saptamyam

samyatah parane tatha arunodaya-velayam

samutthaya pare 'hanisri…-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said; krtva - having done; havisyam - havisya; saptamyam - on the seventh day; samyatah - observing; parane - on the next day; tatha - so; arunodaya- velayam - at dawn; samutthaya - rising; pare - the following; ahani - day.Sri Narayana Rsi said On the saptami (seventh day) and on the day after the fast (the navami or ninth day) one should eat havisya (rice and ghee) only On the day of Janmastami (the eighth day) one should rise at dawn.Text 5pratah-krtyam samvidhaya

snatva sankalpam acaret vratopavasayor brahman

sri-krsna-priti-hetukampratah„-krtyam - morning duties; samvidhaya - performing; snatva - bathing; sankalpam - determination; acaret - one should do; vrata - of the vow; upavasayoh - and the fast; brahman - O brahmana; sri…-krsna-priti-hetukam - to pleaseSri Krsna.O brahmana one should rise early bathe perform his morning duties and be determined to follou the vou and the fast for the pleasure of Lord Krsna.Text 6manv-adi-divase prapte

yat phalam snana-pujanaih phalam bhadra-pade 'stamyam

bhavet koti-gunam dvijamanö-adi-divase - in a manvantara; prapte - attained; yat - what; phalam - result; snana-pujanaih„ - by bathing and worship; phalam - result; bhadra-pade - in the month of Bhadra (August-September); astamyam - on the eigth day; bhavet - is; koti-gunam - multiplied ten million times; dvija - O brahmana.O brahmana by bathing and worshiping the Lord during the eighth day (Janmastami) of the month of Bhadra (August-September) one attains the result of bathing and worshiping the Lord for a manvantara.Text 7tasyam tithau vari-matram

pitrnam yah prayacchati gaya-sraddham krtam tena

satabdham natra samsayahtasyam - on that; tithau - day; vari-matram - only water; pitrnam - of the pitas; yah - one who; prayacchati - offers; gaya - in Gaya; sraddham - sraddha; krtam - done; tena - by him; satabdham - for a hundred years; na - not; atra - here; samsayah - doubt.If on this day one offers only a little water to the pitas, he attains the result of performing sraddha at Gaya‘ for a hundred years.Text 8snatva nitya-kriyam krtva

nirmaya sutika-grham lauha-khadgam vahni-jalair

yuktam raksaka-sanghakaihsnatva - bathing; nitya-kriyam - regular duties; krtva - performing; nirmaya - making; sutika-grham - a maternity-room; lauha - iron; khadgam - sword; vahni - with fire; jalaih - and water; yuktam - endgaged; raksaka-sanghakaih - with guards.On that day after bathing and performing his regular duties a wise person should arrange for a maternity-room place in it water fire and an iron sword post guards .Text 9tatra dravyam bahu-vidham

nadi-cchedana-karttanim dhatri-svarupam narim ca

yatnatah sthapayed budhahtatra - there; dravyam - something; bahu-vidham - many kinds; nadi-cchedana-karttanim’to cut the umbilical cord; dhatri-svarupam- narim - a midwife; ca - and; yatnatah - carefully; sthapayet - should place; budhah - wise.place many things there place there an instrument for cutting the umbilical cord have a midwife there .Text 10puja-dravyani caruni

sopacarani sodasa phalany astau ca mistani

dravyany eva hi naradapuja-dravyani - things for worship; caruni - beautiful; sopacarani - with worship; sodasa - sixteen; phalany - fruits; astau - eight; ca - and; mistani - sweet; dravyany - things; eva - indeed; hi - indeed; narada - O narada.place there O Narada sixteen articles for worshiping the Lord eight fruits and candies .Text 11jati-phalam ca kakkolam

dadimbam sriphalam tatha narikelam ca jambiram

kusmandam ca manoharamjatiphalam - jatiphala; ca - and; kakkolam - kakkola; dadimbam - pomegranate; sriphalam - Sriphala; tatha - so; narikelam - coconut; ca - and; jambiram - jambira; kusmandam - kusmanda; ca - and; manoharam - beautiful.the eight fruits and candies being jatiphala kakkola pomegranate sriphala coconut jambira kusmanda and manohara .Texts 12 and 13asanam vasanam padyam

madhuparkam tathaiva ca arghyam acamaniyam ca

snaniyam sayanam tathagandha-puspam ca naivedyam

tambulam anulepanam dhupa-dipau bhusanam cai-

vopcarani sodasaasanam - a seat; vasanam - garments; padyam - padya; madhuparkam - madhuparka; tatha - so; eva - indeed; ca - and; arghyam - arghya; acamaniyam - acamana water; ca - and; snaniyam - water for bathing; sayanam - a bed; tatha - so; gandha-puspam - fragrances and flowers; ca - and; naivedyam - offering of food; tambulam - betelnust; anulepanam - ointments; dhupa - incense; dipau - lamps; bhusanam - oprnaments; ca - and; upcarani - articles; sodasa - sixteen.and the sixteen articles for worship being a sitting place garments padya madhuparka arghya water for acamana water for bathing a bed fragrances flowers food-offerings betelnuts ointments incense lamps and ornaments .Text 14pada-praksalanam krtva

dhrtva dhaute ca vasasi acamya casane sthitva

svasti-vacana-purvakampada-praksalanam - washing the feet; krtva - doing; dhrtva - taking; dhaute - clean; ca - and; vasasi - garments; acamya - sipping water; ca - and; asane - on the seat; sthitva - sitting; svasti-vacana- purvakam - saying the word svasti.wash his feet put on clean clothes perform acamana say the word svasti" sit on the seat .Text 15ghatasyaropanam krtva

sampujya paca devatah ghata avahanam krtva

sri-krsnam paramesvaramghatasya - of a pot; aropanam - placing; krtva - having done; sampujya - worshiping; paca devatah - the five deities; ghate - on the pot; avahanam - inviting; krtva - doing; sri…-krsnam - - Sri Krsna; paramesvaram - the Supreme Personality of Godhead.place a pot there worship the five deities invite Sri Krsna, the Supreme Personality of Godhead to appear there .Text 16vasudevam devakim ca

yasodam nandam eva ca rohinim baladevam ca

sasthi-devim vasundharamvasudevam - Vasudeva; devakim - Devaki; ca - and; yasodam - Yasoda; nandam’Nanda; eva - indeed; ca - and; rohinim - Rohini; baladevam - Balarama; ca - and; sasthi-devim - Goddess ssti; vasundharam - the earthê- goddess.invite Vasudeva Devaki Yasoda, Nanda Rohini Balarama Goddess Sasthi Goddess Vasundhara .Text 17rohinim caiva brahmanam

astamim sthana-devatam asvatthama-bali caiva

hanumantam vibhisanamrohinim - Rohini; ca - and; eva - indeed; brahmanam - Brahma; astamim - Asthami; sthana-devatam - the goddess of that place; asvatthama - Asvatthama; bali - Bali; ca - and; eva - indeed; hanumantam - Hanuman; vibhisanam - Vibhisana.Rohini Brahma Asthami the Sthana-devata Asvatthama Bali Hanuman Vibhisana .Text 18krpam parasuramam ca

vyasadevam mrkandujam sarvam avahanam krtva

dhyanam kuryad dhares tathakrpam - Krpacarya; parasuramam - Parasurama; ca - and; vyasadevam - Vyasadeva; mrkandujam - Markandeya; sarvam - all; avahanam - manifestation; krtva - doing; dhyanam - meditation; kuryat - should do; dhareh - of Lord Krsna; tatha - thus.Krpacarya Parasurama Vyasadeva and Markandeya and then meditate on Lord Krsna.Text 19puspakam mastake nyasya

punar dhyayed vicaksanah dhyanam ca sama-vedoktam

srnu vaksyami narada brahmana kathitam purvam-

kumaraya mahatmanepuspakam - a flower; mastake - to the head; nyasya - placing; punah - again; dhyayet - should meditate; vicaksanah - wise; dhyanam - meditation; ca - and; sama-vedoktam - spoken in the Sama Veda; srnu - please listen; vaksyami - I will speak; narada - O Narada; brahmana - by Brahma; kathitam - spoken; purvam - before; kumaraya - to the Kumara; mahatmane - the great soul.Then a wise person should place a flower to his head and meditate on the description of the Lord spoken in the Sama Veda O Narada please listen and I will tell you that description which Lord Brahma‘ told the Kumaras in ancient times.Text 20balam nilambudabham atisaya-ruciram smera-vaktrambujam tam

brahmesananta-dharmaih kati kati divasaih stuyamanam param yat dhyanasadhyam rsindrair muni-manuja-varaih siddha-sanghair asadhyam

yogindranam acintyam atisayam atulam saksi-rupam bhaje 'hambalam - a child; nilambudabham - splendid as a dark monsoon cloud; atisaya-ruciram - very handsome; smera-vaktrambujam - His lotus face smiling; tam - to HIm; brahmesananta-dharmaih - by Brahma Siva Sesa and Yama; kati kati - hou many?; divasaih - with days; stuyamanam - being praised; param - great; yat - what; dhyana - by meditation; asadhyam - unattainable; rsindraih - by the kings of sages; muni-manuja-varaih - by the best of sages and human beings; siddha-sanghaih - by the siddhas; asadhyam - unattainable; yogindranam - of the kings of yogis; acintyam - untinkable; atisayam - great; atulam - incomparable; saksi-rupam - the witness; bhaje - worship; aham - I.I worship the Supreme Personality of Godhead who is an infant boy who is splendid as a dark monsoon cloud who is very handsome whose lotus face is smiling whom Brahma Siva Sesa and Yama glorified for hou many days? whom the kings of sages cannot approach in their meditations whom the munis siddhas and sons of Manu cannot attain whom the kings of the yogis cannot imagine in their thoughts who is the greatest who is without peer who is all-seeing witness.Text 21dhyatva puspam ca dattva tu

tat sarvam mantra-purvakam dattva vrati vratam kuryac

chrnu mantram yatha-kramamdhyatva - meditating; puspam - the flower; ca - and; dattva - placing; tu - inded; tat - that; sarvam - all; mantra-purvakam - previous mantra; dattva - placing; vrati - following the vow; vratam - the vow; kuryat - should do; srnu - please hear; mantram - the mantra; yatha- kramam - the sequence.The follower of this vou should thus meditate on the Lord Then reciting mantras he should offer the flower and all the other articles to the Lord Please hear these mantras.Text 22asanam sarva-sobhadhyam

sad-ratna-mani-nirmitam vicitritam ca citrena

grhyatam sobhanam hareasanam - a seat; sarva-sobhadhyam - all-beautiful; sad-ratna- mani-nirmitam - made of precious jewels; vicitritam - wonderful; ca - and; citrena - with pictures and designs; grhyatam - please accept; sobhanam - beautiful; hare - O Lord Krsna.Here are the mantras O Lord Krsna please accept this all- beautiful jewel throne wonderfully decorated with graceful and colorful pictures and designs.Text 23vasanam vahni-saucam ca

nirmitam visvakarmana pratapta-svarna-khacitam

citritam grhyatam harevasanam - garments; vahni - fire; saucam - pure; ca - and; nirmitam - made; visvakarmana - by Visvakarma; pratapta- svarna-khacitam - studded with pure gold; citritam - wonderful and colorful; grhyatam - please accept; hare - O Lord Krsna.O Lord Krsna please accept these wonderful and colorful garments pure as fire and made by Visvakarma‘ from threads of pure goldText 24pada-praksalanartham ca

svarna-patra-sthitam jalam pavitram nirmalam caru

puspam padyam ca grhyatampada-praksalanartham - to wash the feet; ca - and; svarna- patra-sthitam - a golden pot; jalam - water; pavitram - pure; nirmalam - free of impurity; caru - beautiful; puspam - flower; padyam - for the feet; ca - and; grhyatam - please accept..O Lord Krsna please accept this golden pot filled with water to wash Your feet Please accept this pure padya water and this beautiful flower.Text 25madhu-sarpir-dadhi-ksira-

sarkara-samyutam param svarna-patra-sthitam deyam

sadharam grhyatam haremadhu - honey; sarpih - ghee; dadhi - yogurt; ksira - milk; sarkara - sugar; samyutam - endowed; param - great; svarna - golden; patra - pot; sthitam - situated; deyam - should be given; sadharam - with a resting place; grhyatam - should be accepted; hare - O Lord Krsna.O Lord Krsna please accept these gold pots of honey ghee yogurt milk and sugar.Text 26durvaksatam sukla-puspam

svaccha-toya-samanvitam candanaguru-kasturi-

sahitam grhyatam haredurva - durva grass; aksatam - whole rice; sukla-puspam - white flower; svaccha-toya-samanvitam - with clear water; candanaguru-kasturi…-sahitam - with sandal aguru and musk; grhyatam - should be accepted; hare - O Lord Krsna.O Lord Krsna please accept this durva‘ grass whole rice white flower clear water sandal aguru and musk.Text 27su-svadu svaccha-toyam ca

vasitam gandha-vastuna suddham acamaniyam ca

grhyatam paramesvarasu-svadu - very sweet; svaccha-toyam - celar water; ca - and; vasitam - scented; gandha-vastuna - with fragrance; suddham - pure; acamaniyam - acaman water; ca - and; grhyatam - should be acctepted; paramesvara - O Supreme Lord.O Supreme Lord please accept this clear pure sweet scented acamana water.Text 28gandha-dravya-samayuktam

visnu-tailam su-vasitam amalakya dravam caiva

snaniyam grhyatam haregandha-dravya-samayuktam - scented; visnu-tailam - Visnu oil; su-vasitam - scented; amalakya - with amalaki; dravam - thing; ca - and; eva - indeed; snaniyam - water fro bathing; grhyatam - should be accepted; hare - O Lord Krsna.O Lord Krsna please accept this scented Visnu-oil amalaki paste and bath water.Text 29sad-ratna-mani-sarena

racitam su-manoharam chaditam suksma-vastrena

sayyam grhana te haresad-ratna-mani-sarena - with the best of jewels; racitam - made; su-manoharam - very beautiful; chaditam - covered; suksma- vastrena - with fine cloth; sayyam - bed; grhana - please accept; te - of You; hare - O Lord Krsna.O Lord Krsna please accept this beautiful bed made of the best of jewels and covered with exquisite cloth.Text 30curnam ca vrksa-bhedanam

mulanam drava-samyutam kasturi-rasa-samyuktam

gandham grhana he harecurnam - crushed; ca - and; vrksa-bhedanam - of different trees; mulanam - of the roots; drava-samyutam - paste; kasturi…-rasa- samyuktam - with musk; gandham - perfume; grhana - please accept; he - O; hare - Krsna.O Lord Krsna please accept this scented paste made of musk the powdered tree-roots.Text 31puspam su-ganda-samyuktam

vanaspati-samudbhavam su-priyam sarva-devanam

grhyatam paramesvarapuspam - flower; su-ganda-samyuktam - fragrant; vanaspati- samudbhavam - from a tree; su-priyam - dear; sarva-devanam - of all the demigods; grhyatam - may be accepted; paramesvara - O Supreme Lord.O Supreme Lord please accept this fragrant flower so dear to all the demigods and grown from a blossoming tree.Text 32sarkara-svastikaktam ca

mista-dravya-samanvitam su-pakva-phala-samyuktam

naivedyam grhyatam haresarkara - sugar candy; svastika-aktam - and svastyika sweets; ca’and; mista-dravya-samanvitam - many sweets; su-pakva - ripe; phala-samyuktam - with fruits; naivedyam - offering of food; grhyatam - should be accapted; hare - O Lord Krsna.O Lord Krsna please accept this offering of ripe fruits sugar-candy svastika‘ candy and other candies.Text 33laddukam modakam caiva

sarpih ksiram gudam madhu navoddhrtam dadhi takram

naivedyam grhyatam hareladdukam - laddus; modakam - modaka; ca - and; eva - indeed; sarpih - ghee; ksiram - milk; gudam - molasses; madhu - honey; navoddhrtam - fresh; dadhi - yogurt; takram - buttermilk; naivedyam - offering of food; grhyatam - should be accepted; hare - O Lord Krsna.O Lord Krsna please accept this laddu modaka ghee milk molasses honey fresh yogurt and buttermilk.Text 34tambulam bhoga-saram ca

karpuradi-samanvitam maya niveditam bhaktya

grhyatam paramesvaratambulam - betelnuts; bhoga-saram - delicious; ca - and; karpuradi-samanvitam - with camphotr and other scents; maya - by me; niveditam - offered; bhaktya - with devotion; grhyatam - may be accepted; paramesvara - O Lord Krsna.O Lord Krsna please accept these betelnuts mixed with camphor and other things which I offer to You with devotion.Text 35candanaguru-kasturi-

kunkuma-drava-samyutam avira-curnam ruciram

grhyatam paramesvaracandanaguru-kasturi…-kunkuma-drava-samyutam - with sandal aguru musk and kunkuma; avira-curnam - paste; ruciram - beautiful; grhyatam - may be accepted; paramesvara - O Supreme Lord.O Supreme Lord please accept this beautiful avira powder made with sandal aguru musk and kunkuma.Text 36taru-bheda-rasotkarso

gandha-yukto 'gnina saha su-priyah sarva-devanam

dhupo 'yam grhyatam haretaru-bheda-rasotkarsah - with the nectar of various trees; gandha-yuktah - fragrant; agnina - fire; saha - with; su-priyah„ - very dear; sarva-devanam - to all the demigods; dhupah - incense; ayam - this; grhyatam - should be accepted; hare - O Lord Krsna.O Lord Krsna please accept this incense made by cooking the nectars of many trees incense very dear to all the demigods.Text 37ghorandhakara-nasaika-

hetur eva subhavahah su-pradipto dipta-karo

dipo 'yam grhyatam hareghorandhakara - horrible blinding darkness; nasa - destruction; eka-hetuh - one cause; eva - indeed; subhavahah - bringing auspiciousness; su-pradiptah - splendid; dipta-karah - illuminating; dipah - lamp; ayam - this; grhyatam - should be accepted; hare - O Lord Krsna.O Lord Krsna please accept this splendid and auspicious lamp that destroys the terrible blinding darkness.Text 38pavitram nirmalam toyam

karpuradi-su-vasitam jivanam sarva-jivanam

panartham grhyatam harepavitram - pure; nirmalam - spotless; toyam - water; karpuradi-su- vasitam - fragrant with camphor and other scents; jivanam - the life; sarva - of all; jivanam - living entities; panartham - for drinking; grhyatam - shoudl be accepted; hare - O Lord Krsna.O Lord Krsna please accept this pure drinking-water scented with camphor and other fragrances water that is the life of all living entities.Text 39nana-puspa-samayuktam

grathitam suksma-tantuna sarira-bhusana-varam

malyam ca pratigrhyatamnana-puspa-samayuktam - with various flowers; grathitam - strung; suksma-tantuna’with a fine thread; sarira - body; bhusana-varam - ornament; malyam - excellent garland; ca - and; pratigrhyatam - should be accepted.O Lord Krsna as an ornament for Your transcendental body please accept this garland of many flowers on a fine threadText 40phalani taru-bijani

svaduni sundarani ca vamsa-vrddhi-karany eva

grhyatam paramesvaraphalani - fruits; taru-bijani - the seeds of trees; svaduni - sweet; sundarani - berautiful; ca - and; vamsa-vrddhi- karany - eincreasing the family; eva - indeed; grhyatam - should be accepted; paramesvara - O Supreme Lord.O Supreme Lord please accept these fruits which are the seeds of trees and which make one's dynasty prosper.Text 41dattva deyani dravyani

pujopayogitani ca vrata-sthana-sthitam dravyam

haraye deyam eva cadattva - having given; deyani - worthy to be given; dravyani - things; pujopayogitani - proper for worship; ca - and; vrata- sthana-sthitam - staying in the place of the vow; dravyam - thing; haraye - to Lord Krsna; deyam - should be given; eva - indeed; ca - and.In this way at that place one should offer many appropriate things to Lord Krsna.Text 42avahitams ca devams ca

pratyekam pujayed vrati sampujya bhakti-bhavena

dadyat puspajali-trayamavahitan - placed there; ca - and; devan - deities; ca - and; pratyekam - each; pujayet - should worship; vrati - following the vow; sampujya’worshiping; bhakti-bhavena - with love; dadyat - should place; puspa jali-trayam - three palmfuls of flowers.The person following this vou should then devotedly worship the many deities there and then offer them all three palmfuls of flowers.Texts 43-45sunanda-nanda-kumudan

gopan gopis ca radhikam ganesam karttikeyam ca

brahmanam ca sivam sivamlaksmim sarasvatim caiva

dik-palams ca grhams tatha sesam sudarsanam caiva

parsada-pravarams tathasampujya sarva-devams ca

pranamya dandavad bhuvi brahmanebhyas ca naivedyam

dattva dadyac ca daksinamsunanda-nanda-kumudan - Sunanda nanda and Kumuda; gopan - gopas; gopis - gopis; ca - and; radhikam - Radha; ganesam - Ganesa; karttikeyam - Karttikeya; ca - and; brahmanam - Brahma; ca - and; sivam - Siva; sivam - Parvati; laksmim - Laksmi; sarasvatim - Sarasvati; ca - and; eva - indeed; dik-palan - the dik-palas; ca - and; grahan - the planets; tatha - so; sesam - Sesa; sudarsanam - Sudarsana; ca - and; eva - indeed; parsada-pravaramh - the liberated associates; tatha - so; sampujya - worshiping; sarva-devams - all the deities; ca - and; pranamya - bowing; dandavat - like a stick; bhuvi - on the ground; brahmanebhyas - to the brahmanas; ca - and; naivedyam - offering of food; dattva - giving; dadyac - should give; ca - and; daksinam - daksina.In this way one shoudl worship Sunanda Nanda Kumuda the gopas the gopis Sri Radha Ganesa Karttikeya Brahma Siva Parvati Laksmi Sarasvati the dik-palas the planets Sesa Sudarsana the liberated associates of the Lord and all the demigods and one should offer obeisances to them falling to the ground like a stick Then one should offer food and daksina‘ to the brahmanas.Text 46katham ca janmadhyayoktam

srnuyad bhakti-bhavatah tada kusasane sthitva

kuryaj jagaranam vratikatham - the story; ca - and; janmadhyayoktam - spoken iun the chaopter about the Lord's birth; srnuyat - should hear; bhakti- bhavatah - with devotion; tada - then; kusasane - on a kusa seat; sthitva - sitting; kuryaj - should do; jagaranam - all-night vigil; vrati - following the vow.Then the person following this Janmastami vou should hear the chapter of scripture describing Lord Krsna's birth and then he should sitting on a seat of kusa grass keep an all-night vigil.Text 47prabhate cahnikam krtva

sampujya sri-harim sada brahmanan bhojayitva ca

cakara hari-kirtanamprabhate - at dawn; cah - and; ahnikam - daily duties; krtva - doing; sampujya - worshiping; sri…-harim - Lord Krsna; sada - always; brahmanan’the brahmanas; bhojayitva - feeding; ca - and; cakara - did; hari-kirtanam - the glorification of Lord Krsna.At dawn he should perform his regular duties and then he should worship Lord Krsna Then he should feed the brahmanas and then he should chant the glories of Lord Krsna.Texts 4¸ and 49sri-narada uvacavrata-kala-vyavastham ca

vedoktam sarva-sammatam vedangam ca samalocya

samhitam ca puratanimupavase jagarane

vrate va kim phalam bhavet kim va papam tatra bhuktva

vada veda-vidam varasri…-narada uvaca - Sri Narada said; vrata-kala-vyavastham - the occasion of this vow; ca - and; vedoktam - descrived in the Vedas; sarva-sammatam - concluded; vedangam - the Vedangas; ca - and; samalocya - seeing; samhitam - scripture; ca - anbd; puratanim - ancient; upavase - in fasting; jagarane - in an all-night vigil; vrate - in the vow; va - and; kim - what?; phalam - result; bhavet - is; kim - whjat?; va - or; papam - sin; tatra - there; bhuktva - eating; vada - please tell; veda- vidam - of knowers of the Vedas; vara - O best.Sri Narada said When a person follows the Janmastami vow fasts and keeps the all-night vigil what result does he attain¿ What is the sin one commits by eating on this holy day¿ O best of the knowers of the Vedas referring to the Vedas Vedangas and ancient Samhitas please please describe this.Text 50sri-narayana uvacaastami pada-samyukta

ratry-ardhe yadi drsyate sa eva mukhya-kalas ca

tatra jatah svayam harihsri…-narayana uvaca - Sri Narayana Rsi said; astami - the eighth day; pada-samyukta - witha fourth; ratry-ardhe - in the half of the night; yadi - if; drsyate - is seen; sa - that; eva - indeed; mukhya- kalas - prminent time; ca - and; tatra - there; jatah - born; svayam - personally; harih - Lord Krsna.Sri Narayana Rsi said If (in the dark fortnight of the month of Bhadra) even only a quarter of the astami is present at midnight that day is considered Janmastami the time when Lord Krsna was born.Text 51jayam punyam ca kurute

jayanti tena sa smrta tatroposya vratam krtva

kuryaj jagaranam budhahjayam - victory; punyam - piety; ca - and; kurute - does; ;jayanti - Jayanti tena - by that; sa - it; smrta - considered; tatra - then; uposya - fasting; vratam - vow; krtva - doing; kuryat - one should do; jagaranam - all-night vigil; budhah - wise.Because it brings victory (jaya) and piety this day is called Jayanti A wise person should fast follou the Janmastami vow and keep an all-night vigil on this day.Text 52sarvapavadah kalo 'yam

pradhanah sarva-sammatah iti veda-vidam vani

cety ukta vedhasa purasarva - all; apavadah - exception; kalah - tim; ayam - this; pradhanah - beest; sarva-sammatah - considered by all; iti - thus; veda - of the Vedas; vidam - of the knowers; vani - the words; ca - and; iti - thus; ukta - said; vedhasa - by Brahma; pura - before.This is the most auspicious of all times The demigod Brahma‘ and knowers of the Vedas say this.Text 53tatra jagaranam krtva

coposya yad vratam bhavet koti-janmarjitat papan

mucyate natra samsayahtatra - then; jagaranam - all-night vigil; krtva - doing; ca - and; uposya - fasting; yat - what; vratam - vow; bhavet - should be; koti - ten million; janma - births; arjitat - accumulated; papan - freom the sins; mucyate - is freed; na - not; atra - here; samsayah - doubt.One who fasts follows the Janmastami vow and keeps an all- night vigil on this day becomes freed from the sins of ten million births Of this there is no doubt.Text 54varjaniya prayatnena

saptami-sahitastami sa sarksapi na kartavya

saptami-sahitastamivarjaniya - should be rejected; prayatnena - with care; saptami - the saptami; sahita - with; astami - astami; sa - this; sa - with; rksa - the star; api - also; na - not; kartavya - should be done; saptami - the saptami; sahita - with; astami - the astami.One should not celebrate Janmastami on an astami mixed with the saptami Even if the star Rohini (is conjoined with the moon) this astami is not considered Janmastami.

Text 55aviddhayam tu sarksayam

jato devaki-nandanah veda-vedanga-gupte 'ti-

visiste mangale ksane vyatite rohinirkse ca

vrati kuryac ca paranamaviddhayam - not mixed with the saptami; tu - indeed; sa - with; rksayam - the star; jatah - born; devaki…-nandanah - the son of Devaki; veda-vedanga - in the Vedas and Vedangas; gupte - hidden; ati- visiste - exalted; mangale - auspicious; ksane - moment; vyatite - passed; rohinirkse - the star Rohini; ca - and; vrati - following the vow; kuryat - should do; ca - and; paranam - breaking the fast.Lord Krsna the son of Devaki was born on an astami unmixed with the saptami an astami when the star Rohini was conjoined with the moon When this most auspicious moment an astami when the moon is conjoined with Rohini is passed a person who has followed the Janmastami vou should break his fast.Text 56tithy-ante ca harim smrtva

krtva devasurarcanam paranam pavanam pumsam

sarva-papa-pranasanamtithy-ante - at the end of the tithi; ca - and; harim - Lord Krsna; smrtva - remembering; krtva - doing; devasurarcanam - worship of the devas and asuras; paranam - breaking the fast; pavanam - purity; pumsam - of people; sarva-papa-pranasanam - destroying all sins.When the tithi of Janmastami is over one should remember Lord Krsna worship the devas and asuras and break his fast Breaking the fast in this way is very purifying and destroys all sins.Text 57upavasanga-bhutam ca

phala-dam suddhi-karanam sarvesv evopavasesu

diva paranam isyateupavasa - fast; anga - part; bhutam - born; ca - and; phala-dam - giving result; suddhi-karanam - purifying; sarvesv - in all; eva - indeed; upavasesu - fasts; diva - by day; paranam - the breaking of the fast; isyate - is said.Breaking the fast in this way an essential part of the fast brings purification and the attainment of other results The breaking of the fast should be performed during daytime.Text 58anyatha phala-hanih syad

vrata-dharana-paranamanyatha - otherwise; phala-hanih - the destruction of the results; syat - is; vrata-dharana-paranam - following the vou and breaking the fast.Otherwise if the fast is not broken during the daytime the results of fasting following the Janmastami vow and breaking the fast are all destroyed.Text 59na ratrau paranam kuryad

rte vai rohini-vratat nisayam paranam kuryad

varjayitva maha-nisamna - nopt; ratrau - at night; paranam - the breaking of the fast; kuryat - should be done; rte - except; vai - indeed; rohini…-vratat - from the vou of Rohini; nisayam - at night; paranam - breaking of the fast; kuryat - sgould be; varjayitva - except for; maha-nisam - midnight.One should not break the fast at night The only exception is the Rohini-vrata when the fast may be broken at night but not at midnight.Text 60purvahne paranam sastam

krtva vipra-surarcanam sarvesam sammmatam kuryad

rte vai rohini-vratampurvahne - in the morning; paranam - breaking the fast; sastam - glorious; krtva - doing; vipra-surarcanam - worshiping the brahmanas and demigods; sarvesam - of all; sammmatam - considered; kuryat - should do; rte - except; vai - indeed; rohini…-vratam - rohini…- vrata.In the morning one should worship the brahmanas and demigods and then break the fast All the sainlty persons agree this is the best time to break the fast Only in the Rohini-vrata is it not the best time.Text 61budha-soma-samayukta

jayanti yadi labhyate na kuryad garbha-vasam ca

tatra krtva vratam vratibudha - Mercury; soma - the moon; samayukta - with; jayanti - jayanti; yadi - if; labhyate - is attained; na - not; kuryat - should do; garbha - in the womb; vasam - residence; ca - and; tatra - there; krtva - having done; vratam - vow; vrati - follower of a vow.If follows the Janmastami vou on a Janmastami when Mercury is conjoined with the moon he will never again enter a mother's womb.Texts 62 and 63udaye castami kicin

navami sakala yadi bhaved budhendu-samyukta

prajapatyarksa-samyutaapi varsa-satenapi

labhyate va na labhyate vrati ca tad-vratam krtva

pumsam kotih samuddharetudaye - in the rising; ca - and; astami - the astami; ki cit - something; navami - the navami; sakala - all; yadi - if; bhavet - is; budha - Mercury; indu - the moon; samyukta - with; prajapatya - rksa-samyuta - with the star Rohini; api - even; varsa- satena - with a hundred years; api - even; labhyate - is attained; va - or; na - not; labhyate - attained; vrati - following a vow; ca - and; tad- vratam - that vow; krtva - doing; pumsam - of people; kotih - ten million; samuddharet - delivers.If on a certain Janmastami the navami begins at sunrise and the moon is conjoined with Mercury or the star Rohini that Janmastami is very auspicious Such a Janmastami occurs perhaps in a hundred years One who follows the Janmastami vow on that day delivers ten million of his relatives.Text 64nrnam vina vratenapi

bhaktanam vitta-varjitat krtenaivopavasena

prito bhavati madhavahnrnam - of people; vina - without; vratena - a vow; api - even; bhaktanam - of devotees; vitta-varjitat - without wealth; krtena - done; eva - indeed; upavasena - by fasting; pritah - pleased; bhavati’becomes; madhavah - Lord Krsna.Lord Krsna is pleased with His devotees that observe the fast of Janmastami even though because of not having sufficient wealth, they cannot perform the Janmastami vow.Text 65bhaktya nanopacarena

ratrau jagaranena ca phalam dadati daityarir

jayanti-vrata-sambhavambhaktya - with devotion; nana - various; upacarena - with paraphernalia; ratrau - at night; jagaranena - with the vigil; ca - and; phalam - result; dadati - gives; daityarih - Lord Krsna the enemy of the demons; jayanti-vrata-sambhavam - born from the Janmastami vow.To one who follows the vow worshiping the Lord with various articles and keeping an all-night vigil Lord Krsna the enemy of the demons gives the result of following the Janmastami vow.Text 66vitta-sathyam akurvanah

samyak phalam avapnuyat kurvano vitta-sathyam ca

labhate 'sadrsam phalamvitta - of wealth; sathyam - cheating; akurvanah - not doing; samyak’properly; phalam - fruit; avapnuyat - should attain; kurvanah - doing; vitta - wealth; sathyam - cheating; ca - and; labhate - attains; asadrsam--not like that; phalam - result.A person who observes Janmastami in a way appropriate to his financial means attains the proper result but a wealthy person who does not observe Janmastami in a way appropriate to his wealth does not attain the same result.Text 67astamyam atha rohinyam

na kuryat paranam budhah hanyat purva-krtam punyam

upavasarjitam phalamastamyam - on Janmastami; atha - the; rohinyam - Rohin; na - not; kuryat - should do; paranam - breaking the fast; budhah - wise; hanyat - will destroy; purva-krtam - done before; punyam - piety; upavasarjitam - earned by fasting; phalam - result.A wise person should not break his fast during Janmastami or while the star Rohini is still conjoined with the moon To do that is to destroy his past pious deeds and the transcendental result earned by fasting.Text 68tithir asta-gunam hanti

naksatram ca catur-gunam tasmat prayatnatah kuryat

tithi-bhante ca paranamtithih - the tithi; asta-gunam - eight qualities; hanti - destroys; naksatram - the star; ca - and; catur-gunam - four qualities; tasmat - from that; prayatnatah - with care; kuryat - should do; tithi-bhante - after the tithi and the star; ca - and; paranam - breaking the fast.Breaking the fast during the tithi of Janmastami destroys one's pious deeds eight times over and breaking the fast while the star Rohini is conjoined with the moon destroys one's pious deeds four times over Therefore one should be careful to break his fast when Janmastami and the star Rohini have passed.Text 69maha-nisayam praptayam

tithi-bhantam yada bhavet trtiye 'hni muni-srestha

paranam kurute vratimaha-nisayam - midnight; praptayam - attained; tithi-bhantam - the tithi and the star; yada - when; bhavet - is; trtiye - onm the third; ahni - day; muni-srestha - O best of sages; paranam - breaking the fast; kurute - does; vrati - following the vow.O best of sages when the tithi of Janmastami and the star Rohini both end at midnight a person following the Janmastami vou should break his fast on the third day from Janmastami.Text 70tan-muhurte vyatite tu

ratrav eva maha-nisa labhate brahma-hatyam ca

tatra bhuktva ca naradatan-muhurte-that muhurta; vyatite - passed; tu - indeed; ratrav - at night; eva - indeed; maha-nisa - midnight; labhate - attains; brahma- hatyam - the sin of killing a brahmana; ca - and; tatra - there; bhuktva - eating; ca - and; narada - O Narada.O Narada one who eats during the midnight of Janmastami attains the sinful reaction of killing a brahmana.Text 71go-mamsa-vin-mutra-samam

tambulam ca phalam jalam pumsam abhaksyam suddhayam

odanasyapi ka kathagah - of a cow; mamsa - flesh; vit - stool; mutra - urine; samam - equal; tambulam - betelnuts; ca - and; phalam - fruit; jalam - water; pumsam - of people; abhaksyam - not to be eaten; suddhayam - pure; odanasya - boiled rice; api - even; ka - what?; katha - topics.On a pure Janmastami (not mixed with the saptami) one should not eat even fruit or betelnuts or even drink water Eating these is like eating stool or cow's flesh or like drinking urine What then can be said of eating rice?Text 72tri-yamam rajanim prahus

tyaktvady-ante catustayam nadinam tad ubhe sandhye

divasady-anta-samjitetri-yamam - ¹ hours; rajanim - night; prahuh - say; tyaktva - abandoning; adi - beginning; ante - end; catustayam - four; nadinam - of periods of 12 minutes; tat - that; ubhe - both; sandhye - in the junction; divasa - day; adi-beginning; anta - end; samj ite - called.The wise say that night lasts for ¹ hours and is bounded at its beginning and end by sunrise and sunset which last for 4¸ minutes each.Text 73janmastamyam ca suddhayam

krtva jagaranam vratam sata-janma-krtat papan

mucyate natra samsayahjanmastamyam - on a Janmastami; ca - and; suddhayam - pure; krtva - doing; jagaranam - all-night vigil; vratam - vow; sata - a hundred; janma - births; krtat - done; papat - from sin; mucyate - released; na - not; atra - here; samsayah - doubt.A person who on a pure Janmastami (not mixed with the saptami) follows the Janmastami vou and keeps an all-night vigil becomes free from the sins of a hundred births Of this there is no doubt.Text 74janmastamyam ca suddhayam

uposya kevalam narah asvamedha-phalam tasya

vratam jagaranam vinajanmastamyam - on Janmastami; ca - and; suddhayam - pure; uposya - fasting; kevalam - only; narah - a person; asvamedha - of an asvamedha-yajna; phalam - the result; tasya - of him; vratam - the vow; jagaranam - all-night vigil; vina - without.A person who on a pure Janmastami (not mixed with the saptami) fasts but does not follou the Janmastami vou or keep the all-night vigil attains the result of performing an avamedha- yaja.Text 75yad balye yac ca kaumare

yauvane yac ca vardhake sapta-janma-krtat papan

mucyate natra samsayahyat - what; balye - in infancy; yac - what; ca - and; kaumare - in boyhood; yauvane - in youth; yac - what; ca - and; vardhake - in maturity; sapta - 7; janma - births; krtat - done; papat - from the sins; mucyate - freed; na - not; atra - here; samsayah - doubt.He is freed from the sins performed in the infancy childhood youth and age of seven lifetimes.Text 76sri-krsna-janma-divase

yas ca bhunkte naradhamah sa bhaven matr-gami ca

brahma-hatya-satam labhetsri…-krsna-janma-divase - on Lord Krsna's birthday; yas - one who; ca - and; bhunkte - eats; naradhamah - the lowest of men; sa - he; bhavet - becomes; matr„-gami - adultery with his mother; ca - and; brahma-hatya-satam - killing a hundred brahmanas; labhet - attains.One who eats on Lord Krsna's birthday is lowest of mankind His sinful reaction like that of having raped his mother and murdered a hundred brahmanas.Text 77koti-janmarjitam punyam

tasya nasyati niscitam anarhas casucih sasvad

daive paitre ca karmanikoti-janmarjitam - earned in a hundred birthsd; punyam - piety; tasya - of him; nasyati - is destroyed; niscitam - concluded; anarhas - unworthy; ca - and; asucih - impure; sasvat - always; daive - for the demigods; paitre - and the pitas; ca - and; karmani - deeds.His pious credits of ten million births are at once destroyed He becomes impure He becomes unfit to worship the demigods or the pitas.Text 78ante vaset kala-sutre

yavac candra-divakarau krmibhih sula-tulais ca

tiksna-damstrais ca bhaksitahante - at the end; vaset - he lives; kala-sutre - on the string of time; yavac - as; candra - the moon; divakarau - and the sun; krmibhih - with worms; sula-tulaih - equal to lances; ca - and; tiksna - sharp; damstraih - with teeth; ca - and; bhaksitah - eaten.At the end of his life he enters the hell called Kalasutra (the rope of time) As long as the sun and moon shine in the sky he is devoured by worms with teeth sharp like spears.Text 79papi tatah samutthaya

bharate janma cel labhet sastim varsa-sahasrani

vistayam ca krmir bhavetpapi - sinner; tatah - then; samutthaya - rising; bharate - on the earth; janma - birth; cel - if; labhet - attains; sastim - sixty; varsa - years; sahasrani - thousands; vistayam - in stool; ca - and; krmih - a worm; bhavet - becomes.When his time in hell is over he rises to the earth where he becomes a worm in stool for sixty-thousand years.Text 80grdhrah koti-sahasrani

sata-janmani sukarah sva-padam sata-janmani

srgalah sata-janmasugrdhrah - a vulture; koti-sahasrani - ten billion; sata-janmani - a hundred births; sukarah„ - a pig; sva-padam - the status of a dog; sata-janmani - a hundred births; srgalah - a jackal; sata-janmasu - a hundred births.Then he becomes a vulture for ten billion births a pig for a hundred births a dog for a hundred births and a jackal for a hundred births.Text 81sapta-janmasu sarpas ca

kakas ca sapta-janmasu tato bhaven naro muko

galat-kusthi sadaturahsapta-janmasu - in seven births; sarpas - a snake; ca - and; kakas - a crow; ca - and; sapta-janmasu - seven births; tatah - then; bhavet - becomes; narah - a human being; mukah - unable to speak; galat-kusthi - a leper; sadaturah - always in pain.Then he becomes a snake for seven births and then a crou for seven births Then he takes birth as a human being where he is unable to speak and where he becomes a leper always suffering.Text 82tato bhavet pasughnas ca

vyala-grahi tato bhavet tad-ante ca bhaved dasyur

dharma-hino nara-ghnakahtatah - then; bhavet - becomes; pasughnas - a killer of animals; ca - and; vyala-grahi - a catcher of wild beasts; tatah - then; bhavet - becomes; tad-ante - at the end; ca - and; bhavet - becomes; dasyuh - a thief; dharma-hinah - impious; nara-ghnakah - murderer.Then he becomes a butcher and then a hunter of wild beasts At the end he becomes a thief and a murderer a man with no scruples.Text 83tato bhavet sa rajakas

taila-karas tato bhavet tato bhaved devalas ca

brahmanas ca sadasucihtatah - then; bhavet - becomes; sa - he; rajakah - a washerman; taila- karah - a maker of oil; tatah - then; bhavet - becomes; tatah - then; bhavet - becomes; devalah - a professional pujari; ca - and; brahmanas - a brahmana; ca - and; sada - always; asucih - impure.Then he becomes a washerman then an oil-merchant and then a professional brahmana always impure at heart.Text 84upavasasamarthas ced

ekam vipram ca bhojayet tavad dhanani va dadyad

yad-bhuktad dvi-gunam bhavetupavasa - fasting; asamarthah - unable; cet - and; ekam - one; vipram - brahmana; ca - and; bhojayet - should feed; tavat - then; dhanani - wealth; va - or; dadyat - should give; yad-bhuktat - from what was eaten; dvi-gunam - double; bhavet - should give.If one is unable to fast he should feed a brahmana and give him charity equal to twice the value of the food.Text 85sahasra-sammitam devim

japed va prana-samyamam kuryad dvadasa-sankhyakam

yatha tu tad-vrate narahsahasra-sammitam - a thousand times; devim - to the goddess; japet - should chant; va - or; prana-samyamam - controlling the breath; kuryat - should do; dvadasa-sankhyakam - twelve times; yatha - as; tu - indeed; tad-vrate - that vow; narah - a person.Or he should chant mantras to Goddess Laksmi a thousand times or he should practice pranayama twelve times.Text 86ity evam kathitam vatsa

srutam yad-dharma-vaktratah vratopavasa-pujanam

vidhanam akrte ca yatity - thus; evam - in this way; kathitam - spoken; vatsa - O child; srutam - heard; yad-dharma-vaktratah„ - from the mouth of Yamaraja; vrata - vow; upavasa - fasting; pujanam - and worship; vidhanam - performance; akrte - done; ca - and; yat - what.Thus I have described as I heard it from Yamaraja's mouth the fasting vous and worship performed on Janmastami.

No comments: